ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SLOVENIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SLOVENIEN"

Transkript

1 ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SLOVENIEN 1. Ansökningsblanketter för ersättning Krav på ersättning Formulär Tabell med översättning av termerna i blanketten

2 1. Ansökningsblanketter för ersättning Översättningarna i blankettavsnittet är endast avsedda som information. Se språkavsnittet (artikel 11) för att kontrollera vilka språk som godtas för en medlemsstats begäran om översändande Krav på ersättning Formulär (Slovenska) Ansökan ska ges in skriftligen, på ett formulär (ZOZKD 1) som justitieministeriet tillhandahåller (se bilaga). Enligt artikel 28 i lagen om ersättning till brottsoffer ska ansökan innehålla - uppgifter om sökanden (namn, födelsedatum och födelseort, personnummer eller om en person inte är slovensk medborgare, registreringsnummer i enlighet med respektive lands bestämmelser, medborgarskap, permanent och tillfällig adress, arbete och adress till arbetsplatsen), - en beskrivning av brottet, - en beskrivning av följderna av brottet, - uppgifter om typen av ersättningskrav. Enligt artikel 30 i lagen om ersättning till brottsoffer ska följande handlingar bifogas till ansökan: - Bevis på medborgarskap. - En bekräftelse från polisen att ett brott har upptäckts, rapporteras och utretts. - Lämpliga läkarintyg och/eller handlingar som visar att den sökande har lidit kroppsskada, fått grava hälsoproblem eller bestående men. - En förklaring om att den sökande inte hade rätt att kräva ersättning på grundval av något annat rättsligt instrument. - Andra handlingar, som den sökande ännu inte har ingett, som visar att de lagstadgade villkoren och kriterierna är uppfyllda. Till det krav på ersättning som ges in enligt artikel 7 a.2 i denna lag ska utöver de handlingar som avses i den första, fjärde och femte strecksatsen i föregående punkt också bifogas följande: - En kopia av domen. - En kopia av verkställighetsbeslutet och ett bevis på att verkställigheten misslyckades eller inte var möjlig. Ansökan ska ges in på slovenska. Handlingar som upprättats på ett annat språk ska åtföljas av en bestyrkt översättning Tabell med översättning av termerna i blanketten Bilaga 1 ZOZKD-blankett 1 (lagen om ersättning till brottsoffer) Priloga 1 Obr. ZOZKD 1 2

3 REPUBLIKEN SLOVENIEN JUSTITIEMINISTERIET Župančičeva 3 SLO-1000 Ljubljana ERSÄTTNINGSKRAV (Fyll i uppgifterna på blanketten) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Župančičeva Ljubljana ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE (vpiši podatke v obrazec) I. Uppgifter om sökanden I. Podatki o prosilcu Ställning (offer, släkting, annat) För- och efternamn Födelsedatum och födelseort Personligt identitetsnummer (EMŠO) eller annat kännetecken (för personer som inte är slovenska medborgare) Medborgarskap Fast eller tillfällig bostadsadress Arbetsgivarens namn; anställning II. Uppgifter om brottsoffret För- och efternamn Födelsedatum och födelseort Dödsdatum och dödsort III. Jag kräver ersättning enligt (ringa in det som gäller) A) Artikel 7 i lagen om ersättning till brottsoffer (Sloveniens officiella tidning nr 101/05 och 86/10) på grundval av antagandet att gärningsmannen inte kommer att kunna betala ersättningen. B) Artikel 7 a i lagen om ersättning till brottsoffer (Sloveniens officiella tidning nr 101/05 och 86/10) på grundval av redan beviljad ersättning. A) Krav på ersättning enligt artikel 7 i lagen om ersättning till brottsoffer (Sloveniens officiella tidning nr 101/05 status prosilca (žrtev, svojec,druga oseba) ime in priimek datum in kraj rojstva EMŠO ali drug identifikacijski znak (za osebe, ki niso državljani Republike Slovenije) državljanstvo naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča naslov zaposlitve in delovno mesto II. Podatki o žrtvi ime in priimek datum in kraj rojstva datum in kraj smrti III. Odškodnino uveljavljam na podlagi (ustrezno obkroži): A) 7. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 in 86/10) na podlagi domneve, da storilec ne bo mogel izplačati odškodnine B) 7.a člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 in 86/10) na podlagi predhodno uveljavljenega premoženjsko pravnega zahtevka A) Uveljavljanje odškodnine na podlagi 7. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 3

4 och 86/10). (Ringa in det som gäller och/eller fyll i blanketten) I. Inhemskt gränsöverskridande ärende (offret är en utlänning): JA NEJ II. Uppgifter om gärningsmannen a) Gärningsmannen är känd (personuppgifter om dessa är kända): in 86/10) (ustrezno obkroži oziroma vpiši v obrazec) I. Domač čezmejni primer (žrtev je tujec): DA NE II. Podatki o storilcu a) Storilec je znan (osebni podatki, če so znani): b) Gärningsmannen är inte känd b) Storilec ni znan c) Gärningsmannen kan inte lagföras (orsak): III. Offrets ställning om gärningsmannen är känd (ringa in det som gäller) c) Storilca ni mogoče preganjati (razlog): III. Status žrtve v primeru znanega storilca (ustrezno obkroži): a) barn a) otrok b) person med funktionshinder b) invalid c) offer för våld i hemmet c) žrtev nasilja v družini IV. Uppgifter om ärendet IV. Podatki o zadevi a) beskrivning av handlingen a) opis dejanja b) beskrivning av följderna av handlingen b) opis posledic dejanja V. Uppgifter om typen av ersättningskrav och beloppet V. Navedba zahtevane vrste in višine odškodnine a) för fysisk smärta ett belopp av: a) za telesne bolečine v višini: a) för psykiskt lidande ett belopp av: b) za duševne bolečine v višini: c) för förlust av underhåll ett belopp av: c) za izgubljeno preživljanje v višini: d) för utgifter i samband med hälso- och d) stroške v zvezi z zdravljenjem v višini: sjukvård ett belopp av: a) för begravningskostnader ett belopp av: e) pogrebne stroške v višini: f) för skador till följd av förstörd medicinsk f) škodo za uničene medicinske pripomočke utrustning ett belopp av: g) för utgifter i samband med ersättningskrav ett belopp av: v višini g) stroške zaradi uveljavljanja odškodnine v višini: Bilagor: Priloge: bevis på medborgarskap. dokazilo o državljanstvu; För att uppfylla kraven i förfarandet för utövandet av rätten till ersättning till Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe postopka za uveljavljanje pravice do brottsoffer ska justitieministeriet erhålla odškodnine žrtvam kaznivih dejanj uppgifter om den sökandes podatek o državljanstvu prosilca (če je medborgarskap (om han/hon är slovensk državljan Republike Slovenije) pridobilo medborgare) från det permanenta od upravljavca centralne evidence o 4

5 folkbokföringsregistret. Uppgifterna ska erhållas från registerförvaltaren om inte den sökande förbjuder att sådana uppgifter erhålls från det officiella registret genom en särskild förklaring som bifogas till ansökan. I så fall ska den sökande själv till ansökan bifoga originalet eller en bestyrkt kopia av beviset på medborgarskap. - en bekräftelse från polisen att ett brott har upptäckts, rapporteras och utretts. bevis på offrets ställning om gärningsmannen är känd. läkarintyg eller handlingar som bevisar den kroppsskada, det hälsoproblem eller det psykiska lidande som offret åsamkats. bevis på den anmälda skadan på medicinsk utrustning, om den sökande kräver ersättning för skada på sådan utrustning enligt artikel 14 i lagen om ersättning till brottsoffer. andra handlingar som den sökande förfogar över (beroende på det krav på ersättning för vissa typer av skada som erkänns enligt artikel 8 i lagen om ersättning till brottsoffer). bevis på betalning för tillhandahållande av de tjänster som krävs för att fastställa hälsostatusen i syfte att kräva ersättning enligt ovannämnda lag. B) Krav på ersättning enligt artikel 7 a.2 i lagen om ersättning till brottsoffer (ringa in det som gäller) I. Det var möjligt att föreslå verkställighet JA NEJ Bilagor: državljanstvu, razen, če s posebno izjavo, priloženo k zahtevi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih evidenc izrecno prepove. V tem primeru mora dokazilo o državljanstvu v originalu ali overjeni fotokopiji sam priložiti k zahtevi. potrdilo policije o zaznavi ali naznanitvi ter obravnavi kaznivega dejanja; dokazila o statusu žrtve v primeru znanega storilca; zdravniška potrdila ali listine, ki izkazujejo utrpljene telesne poškodbe, okvaro zdravja ali duševne bolečine; dokazila o prijavi škode na medicinskih pripomočkih, če prosilec na podlagi 14. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj uveljavlja škodo, nastalo na teh stvareh; druge listine, s katerimi prosilec razpolaga (glede na uveljavljanje posamezne vrste priznane škode na podlagi 8. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj); dokazila o plačilu storitev, ki so potrebne za ugotavljanje zdravstvenega stanja za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu. B) Uveljavljanje odškodnine na podlagi drugega odstavka 7.a člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ustrezno obkroži) I. Izvršbo je bilo mogoče predlagati: DA NE Priloge: bevis på medborgarskap. dokazilo o državljanstvu; För att uppfylla kraven i förfarandet för utövandet av rätten till ersättning till brottsoffer ska justitieministeriet erhålla uppgifter om den sökandes medborgarskap (om han/hon är slovensk Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe postopka za uveljavljanje pravice do odškodnine žrtvam kaznivih dejanj podatek o državljanstvu prosilca (če je državljan Republike Slovenije) pridobilo 5

6 medborgare) från det permanenta folkbokföringsregistret. Uppgifterna ska erhållas från registerförvaltaren om inte den sökande förbjuder att sådana uppgifter erhålls från det officiella registret genom en särskild förklaring som bifogas till ansökan. I så fall ska den sökande själv till ansökan bifoga originalet eller en bestyrkt kopia av beviset på medborgarskap. od upravljavca centralne evidence o državljanstvu, razen, če s posebno izjavo, priloženo k zahtevi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih evidenc izrecno prepove. V tem primeru mora dokazilo o državljanstvu v originalu ali overjeni fotokopiji sam priložiti k zahtevi. en kopia av domen. izvod sodbe; en kopia av verkställighetsbeslutet och ett bevis på att verkställigheten misslyckades (om det var möjligt att föreslå verkställighet) ELLER ett bevis på att verkställighet inte var möjlig. Ansökningsdag Den sökandes namnteckning Underskrift: Den sökandes för- och efternamn FÖRKLARAR (ringa in det som gäller) a) att jag inte på annat håll har begärt ersättning som jag är berättigad till enligt lagen om ersättning till brottsoffer och inte har tillerkänts rätt till ersättning från andra källor. b) att jag utövat mina rättigheter enligt lagen om ersättning till brottsoffer på grundval av andra rättsliga instrument (ange det rättsliga instrumentet och den myndighet genom vilken rättigheterna har hävdats). Genom att underteckna denna förklaring bekräftar jag att jag känner till den bestämmelse i artikel 17 i lagen om ersättning till brottsoffer som rör skadeersättning*. izvod sklepa o izvršbi in dokazila, da izvršba ni bila uspešna (če je izvršbo bilo mogoče predlagati) ALI dokazila, da izvršba ni možna. datum vložitve zahteve podpis prosilca Podpisani: ime in priimek prosilca I Z J A V L J A M, (ustrezno obkroži) a) da pravice, priznane z Zakonom o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, nisem uveljavljal/-a na podlagi drugih pravnih naslovov in da nisem bil/-a upravičen/-a uveljavljati pravic na podlagi drugega pravnega naslova. b) da sem pravice, priznane z Zakonom o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, uveljavljal/-a tudi na podlagi drugih pravnih naslovov (navedi pravne naslove in organ, pri katerem so bile pravice uveljavljene): S podpisom izjave potrjujem, da sem seznanjen z določbo 17. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj o upoštevanju odškodnin. Jag förklarar också att uppgifterna i ersättningskravet är korrekta och åtar mig att Hkrati izjavljam, da so podatki navedeni v zahtevi za uveljavljanje odškodnine resnični in se zavezujem, da bom Komisiji za 6

7 i god tid underrätta den kommitté som ansvarar för beslutet om ersättning till brottsoffer om alla uppgifter som inverkar på erhållandet av rättigheterna enligt lagen om ersättning till brottsoffer. Jag bekräftar att jag känner till den bestämmelse i artikel 41 i lagen om ersättning till brottsoffer som rör återbetalning av de belopp som betalats ut enligt denna lag om beloppen erhållits på felaktiga grunder. Ort: Datum:.. Namnteckning * Artikel 17 i LAGEN OM ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER (1) Den ersättning som nedan fastställs för en viss typ av skada ska minskas med den skadeersättning, de återbetalningar eller andra utbetalningar som den sökande mottagit för samma typ av skada oavsett vilka de andra skälen är. odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, pravočasno sporočil vsa dejstva, ki lahko vplivajo na pridobitev pravic po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj. Ob tem potrjujem, da sem seznanjen z določbo 41. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj** o povrnitvi neupravičeno pridobljenih sredstev izplačanih po tem zakonu. V/Na.., dne... lastnoročni podpis 17. člen ZOZKD: (1) Odškodnina, določena za posamezno vrsto škode po tem zakonu, se zmanjša za nadomestila, povračila in vsa druga izplačila, ki jih je za isto vrsto škode upravičenec prejel na kateri koli drugi podlagi. (2) Om inget annat föreskrivs av lagen, andra föreskrifter eller i ett avtal ska en återbetalning för samma skadetyp som avses nedan minskas med den ersättning som utbetalats för den särskilda skadetyp som avses. (2) Za odškodnino, izplačano za posamezno vrsto škode po tem zakonu, se zmanjša povračilo za isto vrsto škode, ki jo upravičenec od Republike Slovenije uveljavlja na kateri koli drugi podlagi, če z zakonom, drugim predpisom ali pogodbo ni določeno drugače. **Artikel 41 i LAGEN OM ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER: Slovenien ska ha rätt att kräva att de belopp som betalats ut återbetalas, med tillägg för ränta och kostnaden för förfarandet, om sådana rättigheter erhållits på grundval av falska uppgifter och/eller om den sökande inte underrättade kommittén om de uppgifter som hade betydelse för erhållandet av de berörda rättigheterna. **41. člen ZOZKD: Republika Slovenija ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov, izplačanih po tem zakonu, če so bile pravice pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če upravičenec ni sporočil komisiji dejstev, ki vplivajo na pridobitev pravic po tem zakonu. Bilaga 2 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV BLANKETTEN FÖR ANSÖKAN OM ERSÄTTNING Uppgifter om offret och bevisen NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZAHTEVE ZA UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE Vpisovanje podatkov o žrtvi in dokazila Om ansökan om ersättning inges av en person som omfattas av artikel 2 andra strecksatsen i lagen om ersättning till brottsoffer (Sloveniens officiella tidning nr. 101/05 och 86/10), ska även rubrik II ( Uppgifter om offret ) fyllas i. če zahtevo za uveljavljanje odškodnine vloži oseba iz druge alineje 2. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05 in 86/10) - svojec, izpolni tudi rubriko pod zaporedno številko II. "Podatki o žrtvi" 7

8 Den person som avses i första strecksatsen ska till ansökan om ersättning bifoga handlingar som styrker hans eller hennes förhållande till den avlidna person som är offer för brottet samt ett utdrag ur befolkningsregistret. För att uppfylla kraven i förfarandet för utövandet av rätten till ersättning till brottsoffer ska justitieministeriet erhålla uppgifter om den avlidne ur befolkningsregistret från registerförvaltaren om inte den sökande uttryckligen förbjuder att sådana uppgifter erhålls från det officiella registret genom en särskild förklaring bifogad till ansökan. I så fall ska den sökande själv till ansökan bifoga originalet eller en bestyrkt kopia av utdraget från befolkningsregistret för den avlidne. Om ansökan om ersättning inges av en person som omfattas av artikel 13.1 i lagen om ersättning till brottsoffer (Sloveniens officiella tidning nr. 101/05 och 86/10), ska han eller hon även bifoga en kopia av en faktura där begravningskostnaderna framgår. oseba iz prejšnje alineje mora zahtevi za uveljavljanje odškodnine kot dokazilo priložiti tudi dokazilo, ki izkazuje njen status do umrlega, in izpisek iz matičnega registra za umrlo osebo, ki je bila žrtev kaznivega dejanja Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe postopka za uveljavljanje pravice do odškodnine žrtvam kaznivih dejanj podatek iz matičnega registra za umrlo osebo pridobilo od upravljavca matičnega registra, razen če prosilec s posebno izjavo, priloženo k zahtevi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih evidenc izrecno prepoveduje. V tem primeru mora izpisek iz matičnega registra za umrlo osebo v originalu ali overjeni fotokopiji sam priložiti k zahtevi. če zahtevo za uveljavljanje odškodnine vloži oseba iz prvega odstavka 13. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05in 86), mora kot dokazilo priložiti tudi kopijo računa, ki izkazuje višino plačanih stroškov pogreba Grund för ersättningskravet Podlaga za uveljavljanje odškodnine Om ersättningskravet ges in av en person som tilldömts ersättningen inom ramen för rättsliga förfaranden och ersättningen inte kan drivas in från gärningsmannen genom verkställighetsåtgärder, ska vederbörande fylla i blankett B (kräva ersättning på grundval av artikel 7 a) och i alla övriga fall, blankett A. če zahtevo za uveljavljanje odškodnine vloži oseba, ki ji je bila odškodnina prisojena v sodnem postopku, pa te odškodnine ne more izterjati od storilca v izvršilnem postopku, mora izpolniti obrazec B (uveljavljanje odškodnine na podlagi 7.a člena), v vseh drugih primerih pa obrazec A 8

Priimek Ime. Naslov. Mobilni telefon. Elektronski naslov

Priimek Ime. Naslov. Mobilni telefon. Elektronski naslov Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe in vdor v zasebnost zaradi kaznivega dejanja 1.

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT Hur staten ersätter brottsoffer När kan ersättningar betalas av statens medel? 2 Innehåll Vad ersätts? > Personskador 3 > Sakskador och andra egendomsskador 4 > Rättegångskostnader

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

5. Registrets datainnehåll (grupper av registrerade och uppgifter angående dem eller datagrupper)

5. Registrets datainnehåll (grupper av registrerade och uppgifter angående dem eller datagrupper) 1. Registerförare Namn Rättsregistercentralen Postadress Postnummer Telefon PB 157 13101 TAVASTEHUS 029 56 65631 E-postadress oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Registerärendens kontaktperson Namn Registerchef

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Överförmyndaren, Östersunds kommun,

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

ÄNDRINGSANMÄLAN. Sida 1 (3)

ÄNDRINGSANMÄLAN. Sida 1 (3) ÄNDRINGSANMÄLAN Sida 1 (3) Blanketten är avsedd för anmälan från samfällighetsförening (hit räknas även vägförening, vägsamfällighet) och LGA-samfällighet om ändring av styrelsens sammansättning, stadgar,

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE KAN_4 1 *1199901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Lag (1998:620) om belastningsregister

Lag (1998:620) om belastningsregister Smugglingslagen m.m./rättsväsendets informationssystem m.m. 1 Belastningsregister 1 [3301] Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare,

Läs mer

KONVENTION upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

KONVENTION upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar BGBl. III - Ausgegeben am 2. Juni 2006 - Nr. 100 1 von 21 C 24/2 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 23.1.98 KONVENTION upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen

Läs mer

Bedrägerier en samverkansmodell Västeråsmodellen. Rapport

Bedrägerier en samverkansmodell Västeråsmodellen. Rapport Bedrägerier en samverkansmodell Västeråsmodellen Rapport RättsPM 2005:21 Utvecklingscentrum Stockholm December 2005 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 3 3 Att komma igång 3 3.1 Förberedande

Läs mer

Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg

Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg 2016-04-21 Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg Allmän information om inackorderingstillägg Det finns två typer av bidrag för inackordering, kommunalt och statligt inackorderingstillägg. 1.

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg 2012-04-12 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE Svensk Fastighetsförmedling i Lerum, Alingsåsmäklaren Fastighetsförmedling HB, 969711-5468 Brobacken 6B 443 30 Lerum MOTPART Lerums kommun 443

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen; beslutade den

Läs mer

+ + BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE

+ + BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE KAN_1C 1 *1169601* BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE Denna blankettbilaga är avsedd för ett barn mellan 15 och 17 år (medsökande) för vilket ansöks

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige. Vi

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för funktionshindrad som är folkbokförd inom Järfälla kommun

Ansökan om parkeringstillstånd för funktionshindrad som är folkbokförd inom Järfälla kommun De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) 10. Dataregistret används för administration av parkeringstillstånd och ID-kortsframställan. För information och rättelse i registret

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning Uppgifter om avtalet Försäkringstagare Avtalsnummer - Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer Den

Läs mer

2016-01-01. Ansökan om

2016-01-01. Ansökan om 2016-01-01 Ansökan om Ackreditering för Multimodala rehabiliteringar MMR 1 respektive MMR 2 inom ramen för En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Uppgifter om sökande

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte STs arbetslöshetskassas styrelseledamöter kallas till sammanträde måndagen den 1 september klockan 13-16.

Kallelse till styrelsemöte STs arbetslöshetskassas styrelseledamöter kallas till sammanträde måndagen den 1 september klockan 13-16. STs a-kassas styrelse Revisorer och suppleanter för kännedom Datum Handläggare 2014-08-28 Rolf Darner Kallelse till styrelsemöte STs arbetslöshetskassas styrelseledamöter kallas till sammanträde måndagen

Läs mer

Anspråket. Utredningen. Skatteverket har i ett yttrande hit med bifogade handlingar, avstyrkt bifall till AE:s anspråk.

Anspråket. Utredningen. Skatteverket har i ett yttrande hit med bifogade handlingar, avstyrkt bifall till AE:s anspråk. Ersättning av staten för ideell skada med 100 000 kr på grund av överträdelse av 2 kap. 7 andra stycket regeringsformen Beslutsdatum2015-11-13 Diarienummer6971-14-40 Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård.

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård. Malmö stad Fastställd: 2001-10-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2010-04-29 Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård. Det finns ett antal regelverk som styr hur döden ska fastställas

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09

Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09 Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09 Gäller endast för elever som är födda 1989 eller senare Elever som är intagna i Frisök är ej berättigade till inackorderingstillägg

Läs mer

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_PH4 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_PH4 1 *1319901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR BARN Med denna blankett ansöks om ett första uppehållstillstånd i Finland för ett barn under 18 år på grund av familjeband. Avsikten med ansökan om

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Hej! I den här broschyren hittar du viktig information som är bra att läsa innan du börjar din praktik, som hur blanketter ska fyllas i, arbetstider m.m. Besök gärna emmaboda.se/feriepraktik

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet)

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 mars 2014 Beatrice Ask Anna Avenberg

Läs mer

Anställningsansökan PD-Bevakning AB

Anställningsansökan PD-Bevakning AB Anställningsansökan PD-Bevakning AB Har du väktarutbildning? Ja Nej Jag söker följande tjänst/tjänster. Heltid Deltid Behov Vikarie Jag kan arbeta på följande tider. Dag Natt Kväll Helg Efternamn Samtliga

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

II ALLMÄNNA VILLKOR DEL A: RÄTTSLIGA OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER ARTIKEL II.1 ANSVAR

II ALLMÄNNA VILLKOR DEL A: RÄTTSLIGA OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER ARTIKEL II.1 ANSVAR II ALLMÄNNA VILLKOR DEL A: RÄTTSLIGA OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER ARTIKEL II.1 ANSVAR II.1.1 Mottagaren är ensam ansvarig för att uppfylla alla sina rättsliga skyldigheter. II.1.2 Ungdomsstyrelsen och

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård.

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård. Malmö Stadsdelsförvaltningar Trelleborgs kommun Fastställd: 2001-10-15 Reviderad: 2007-09-12 Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård. Bakgrund: Det finns ett antal regelverk som styr hur döden ska fastställas

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2004 KOM(2004) 92 slutlig 2004/0033 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien

Läs mer

Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn!

Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn! Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn! För att vi ska kunna öppna kontot behöver barnet ha ett Aktie- & fondkonto hos oss. Gör så här 1. Öppna ett Aktie- & fondkonto åt barnet

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav 3. Villkor Stipendiets syfte Stipendiet är avsett för kostnader i samband med: Uppsatsskrivande Studiesociala arrangemang Praktik Projekt Vid bedömning av stipendiet tas särskilt hänsyn till: Studiens

Läs mer

1 BULGARIEN INSTRUKTION

1 BULGARIEN INSTRUKTION 1 BULGARIEN INSTRUKTION ANSÖKAN Instruktionen skall vara till hjälp för sammanställningen av din adoptionsansökan till Bulgarien. För att undvika såväl onödigt arbete som ökade kostnader är det viktigt

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

Kulturbidrag - information

Kulturbidrag - information Kulturbidrag - information Kulturbidraget är avsett att främja ett aktivt och levande kulturliv i Härryda kommun. För vad kan man söka? Kulturbidrag beviljas verksamhet inom kulturområdet. Exempel på det

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Wimi 2005 FK90010_003_G Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

DOM 2012-04-23 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-23 Meddelad i Göteborg 2012-04-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:5 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Box 4154 422 04 Hisings Backa Ombud: Patrik Wiland adress som ovan MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

TACK FÖR ATT DU HAR VISAT INTRESSE FÖR ATT SÖKA ANSTÄLLNING HOS OSS!

TACK FÖR ATT DU HAR VISAT INTRESSE FÖR ATT SÖKA ANSTÄLLNING HOS OSS! TACK FÖR ATT DU HAR VISAT INTRESSE FÖR ATT SÖKA ANSTÄLLNING HOS OSS! Vi bifogar en anställningsansökan som vi vill att du fyller i mycket noggrant och bifogar de handlingar som framgår av bilageförteckningen.

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_EN 1 *1049901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV TIDIGARE FINSKT MEDBORGARSKAP Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund

Läs mer

REDOVISNING AV INNOVATIONSBIDRAG/INNOVATIONSCHECK

REDOVISNING AV INNOVATIONSBIDRAG/INNOVATIONSCHECK 1 (8) REDOVISNING AV INNOVATIONSBIDRAG/INNOVATIONSCHECK Redovisningen skall ske på länsstyrelsens blankettset REDOVISNING AV INNOVATIONS- BIDRAG. Utbetalning sker i efterskott mot redovisade och betalda

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr)

Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr) ÅTVIDABERGS KOMMUN 1(5) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD SOM ÄR FOLKBOKFÖRD I ÅTVIDABERGS KOMMUN Sökande Namn Personnummer Bostadsadress Telefonnr bostaden (även riktnr) Postnummer Ort

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer