Redovisning Kompetensanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning Kompetensanalys"

Transkript

1 ÅMÅLS KOMMUN Kommunledningskontoret Redovisning Kompetensanalys Kommunledningskontorets utvecklingsgrupp

2 1 BAKGRUND 3 2 ANALYSENS GENOMFÖRANDE 2.1 Syfte Delaktighet Analysmetod Projekttid 4 3. PERSONALRESURSER 3.1 Antalet anställda Personal, arbetsområden och kompetensnivå Utvecklingsledare 5 4. KOSTNADER för genomförande av analys, bilaga FRAMTIDSPLANER/HANDLINGSPLAN 5.1 Allmänt Omvärldsanalys Invärldsanalys Strategiska överväganden Att skapa handlingskraft 7 6. KOMPETENSBEHOV 6.1 Kompetensutveckling Kompetensplan Arbetsorganisatoriska åtgärder HANDLINGSPLANENS FRAMTAGNING 7.1 Ansvariga för framtagning av handlingsplanen UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM KOMPETENSUTBILDNING 10 Bilagor 1. Kostnadsredovisning - analys bilaga 1 2. Kompetensplan bilaga 2 3. SWOT- bilaga 3 SID 2

3 1. BAKGRUND personer. Till enheten har en framtidsgrupp bestående av fem personer knutits under de närmaste tre åren. Tillsammans ansvarar dessa åtta personer för framtidsanalyser, kommunalt kvalitets- och utvecklingsarbete mm. En huvudarbetsuppgift är, att vara partner gentemot den nya Tillväxtdelegationen berörda kommunerna. Gruppen bestod från början av tre kvinnor och fem män och leds av kommunchefen, som ingår i gruppen. I slutet av 2002 gick en av de kvinnliga deltagarna på föräldraledighet och ersattes av en manlig medarbetare, varför gruppen idag består av två kvinnor och sex män. En stor del av gruppens arbete innebär bl.a. att verka konsultativt mot olika kommunala enheter. Det ställs stora krav på gruppen, dels från politikerhåll lokalt, men även i ett större perspektiv; man måste hela tiden kunna överblicka förändringar i omvärlden som påverkar kommunen och den egna verksamheten. Inom gruppen har det upplevts ett behov av ökad kompetens inom bl a förmågan att utveckla projektmetodik, kvalitetsarbete, fokusgruppsteknik mm, samt att hitta effektiva arbetssätt att arbeta fram analyser av omvärlden, av hur kommunen upplevs som tjänsteorganisation osv. Ett viktigt inslag i gruppens arbete är också att visa på olika förnyande former för utveckling av den lokala demokratin. Ett annat viktigt perspektiv är också att kunna ta del av andra utvecklingsgruppers erfarenheter genom "lärande granskning" både inom Sverige och bland andra europeiska kommuner/grupper av kommuner. Här upplevs behovet av att förbättra språkkunskaperna som särskilt viktiga. Det ökade behov av kompetenshöjning har analyserats och beskrivs närmare i bifogade sammanställning. 2. ANALYSENS GENOMFÖRANDE 2.1 Syfte Syftet med kompetensanalysen har varit att definiera innehållet i gruppens olika uppdrag och samtidigt kartlägga hela gruppens och de olika medlemmarnas individuella behov av kompetenshöjning för att svara emot dessa krav. Den handlingsplan som tagits fram och redovisas nedan beskriver de behov av åtgärder som man upplever både för de närmaste två åren och för kommunens arbete under en längre period. Vikten av att hitta metoder och arbetsformer för omvärldsanalyser kommer att redovisas i 3

4 den strategiska plan som skall fastställas av kommunfullmäktige i år, att gälla för den innevarande mandatperioden, fram till och med år Delaktighet Samtliga som ingått i gruppen har varit delaktiga under framtagande av kompetensanalysen. Förutom egna träffar, har olika medlemmar ur gruppen deltagit vid träffar med andra aktörer i omvärlden, ex svenska kommunförbundet, Westsweden etc. 2.3 Analysmetod Gruppen har använt sig mycket av SWOT-analystekniken i arbetet med att ta fram kompetensanalysen. För att riktigt lära sig att hantera tekniken har man också utfört en SWOT-analys över kommunen som arbetsplats/arbetsgivare, dvs för hela kommunorganisationen. Denna SWOT-analys har sedan fördjupats tillsammans med kommunens förvaltningschefer (se bilaga 4). Gruppen har vid ett tvådagarsinternat träffat kollegor från sex andra kommuner, som också arbetar med omvärldsanalysarbete. Syftet med denna träff var att utbyta erfarenheter och knyta nätverk för framtiden. 2.4 Projekttid Analysarbetet påbörjades och avslutades PERSONALRESURSER 3.1 Antalet anställda Det finns idag 8 anställda varav två är kvinnor. Gruppen representerar ett mycket brett spektra av de kommunala ansvarsområdena. Här följer en kort presentation: Susanne Korduner, kommunchef - har, som högste tjänsteman, det övergripande ansvaret för hela kommunorganisationen med ca anställda. Ansvarar också för näringslivsfrågor. Kenneth Olander, beredningschef - ansvarar för ärendeberedning till olika politiska beslutsorgan, sekreterare i bl a kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Jan-Erik Lundin, verksamhetsutvecklare samordnar kommunens utvecklingsarbete; både internt inom kommunförvaltningen och externt mot bl a företag, myndigheter etc, kontaktperson i internationella frågor. Maria Lund, har som sitt kompetensområde förskole- och grundskolefrågor Per-Erik Adrian, har som sitt kompetensområde kommunal teknik; VA, vägar, infra-struktur etc. Peter Pettersson, har som sitt kompetensområde miljö och samhällsbyggnad; bygglov, handikappanpassningar mm. 4

5 -Lätt, med kompetensområde gymnasiefrågor. Johan Andersson, ekonom med inriktning på vård- och omsorgsfrågor. Magnus Sahlin, med kompetensområde IT-frågor 3.2 Personal, arbetsområden och kompetensnivå Se vidare Bilaga 1, under flik Personal. 3.3 Utvecklingsledare Följande person är utvecklingsledare i projektet Växtkraft Mål 3: Jan-Erik Lundin 4. KOSTNADER FÖR GENOMFÖRANDE AV ANALYS Den totala kostnaden för att ta fram kompetensanalysen har uppgått till ca SEK. Se bilaga FRAMTIDSPLANER / HANDLINGSPLAN 5.1 Allmänt För att det skall gå bra för Sverige räcker det inte att det går bra bara för vissa regioner - tillväxten i Sverige är summan av tillväxten i alla delar av Sverige. Det är viktigt att man kan skapa de förutsättningar som behövs för att på lokal nivå, hos företag, entreprenörer och kommunpolitiker i varje del av landet, kunna ta tillvara den kraft och de utvecklingsidéer som finns. Under 1990-talets senare hälft har regionalpolitiken allt mer uppmärksammat behovet av ett väl fungerande utvecklingsarbete på kommunal nivå. Ett motiv för detta är en ökad förståelse för den lokala miljöns betydelse för näringslivets konkurrenskraft och tillväxt. Det arbete som nu inleds kommer att vara en långsiktig process som löper under flera år, där samarbete mellan många aktörer måste eftersträvas. Viktiga samarbetspartner i detta -liga verksamheter som finns representerade i kommunen, de fackliga organisationerna; både de som företräder de kommunanställda och de som finns för de anställda inom det privata näringslivet. 5.2 Omvärldsanalys Syftet med att göra en omvärldsanalys är bl a att tydliggöra och analysera kommunens starka och svaga sidor samt att synliggöra alternativa framtidsbilder för att skapa insikt och handlingsberedskap i den egna organisationen. På ett djupare plan är syftet med en omvärldsanalys också att utveckla den kommunala demokratin och stödja ett lärande arbetssätt. 5

6 Omvärldsanalysen utgör också ett underlag för att styra inriktningen av kommunens verksamhet och användandet av resurser. Ett viktigt inslag i arbetet med omvärldsanalys är sk SWOT-analyser, där just starka och svaga sidor beskrivs och kommunens möjligheter, förbättringsområden och hotbilder lyfts fram. För att minska sårbarheten, öka omställningsförmågan och förbättra matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är en ökad samverkan mellan kommuner och mellan -Säffle en sk LA-region (lokal arbetsmarknad), varför en omvärldsanalys och Säffle kommuner. Analys bör göras av bl a näringslivs- och arbetsmarknadsstrukturer, befolkningsutveckling, infrastruktur, kommunernas ekonomi, sociala välfärd inkluderad vård och omsorg, livsmiljö och ekologi samt kommunernas särpräglade attraktiviteter. En särskild beskrivning av och strategi för närmandet till de tillväxtregioner som finns i vår närhet, ex Karlstad, bör också ingå i omvärldsanalysen. De slutsatser och erfarenheter som uppstår i arbetet med omvärldsanalysen måste spridas på bred front inom hela den kommunala organisationen; både inom den politiska delen och verkställighetsdelen. Det är viktigt att alla har samma grund att stå på, i det 5.3 Invärldsanalys Kommunen som offentlig aktör på lokal nivå har ett viktigt utvecklingsansvar. Förutom att på olika sätt stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete, så är kommunens primära uppgift att tillhandahålla en hög servicenivå vad gäller både hård och mjuk infrastruktur. Dessa uppgifter är centrala för att skapa attraktivitet i kommunen. För att säkerställa servicenivån krävs ett medvetet arbete med att göra kvalitetsmätningar och jämförelser med andra jämförbara kommuner. Det är viktigt att säkerställa en bra kommunal verksamhet och att stimulera till ett kontinuerligt utvecklingsarbete. "En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare. Den äger ingen annan legitimitet än den som medborgarna ger den. Men ett styre som upphört att intressera sig för medborgarna, upphör också att intressera medborgarna (Citat ur En uthållig demokrati SOU 2000:1). Demokratins styrka ligger i ett brett engagemang, där många deltar i diskussion och beslut. Genom att ta till vara och stödja medborgares engagemang och intresse för sitt lokala område, skapas också ett ökat intresse för de gemensamma, övergripande frågorna. En väl fungerande brukar-, när- och personaldemokrati stärker och utvecklar den politiska demokratin. Därför är det viktigt att analysera kommunens inre värld; kommunen som organisation, både avseende den politiska strukturen och verkställigheten, dvs tjänstemannaorganisationen. En sk invärldsanalys bör reflektera över bl a -hur man kan åstadkomma en ökad närdemokrati -olika modeller för hur den politiska organisationen kan utformas; ökat inflytande för de direktvalda eller fortsatt traditionellt sektorsföreträdarskap 6

7 -hur ett bra utbildningsprogram för politiker skall se ut -hur man effektivare kan organisera dels de verksamheter som har direkt kund-/ brukarkontakt, dels de verksamheter som skall stödja dessa. En invärldsanalys bör också fokusera på viktiga frågor, såsom styrning och ledning och hur man skapar tydliga roller inom kommunorganisationen, hur administrativa stödsystem skall utformas, vilka planerings-/uppföljningssystem och verktyg för detta som skall användas, hur kvalitets-/utvecklings-/kund- och medborgarperspektiv skall genomsyra det som görs samt hur man kan hantera och utveckla personal-/kompetensförsörjningen i framtiden. på att utföra tillsammans med andra kommuner? 5.4 Strategiska överväganden När en genomarbetad omvärldsanalys och analys av kommunen som organisation är framtagen, så finns det också underlag för framtida strategiska överväganden som kan fastställas i en reviderad som gäller för den politiska mandatperioden. Den strategiska planen bör uppta en visionsbeskrivning; dvs kommunens gemensamma övergripande syn på framtiden, vilka utvecklingsområden som skall prioriteras, ex inom infrastruktur, utbildning-/kompetensförsörjning, boende, arbete och näringsliv. Den strategiska planen bör också ange grunderna för en utveckling av kommunorganisationen till en modern serviceorganisation. Det är mycket angeläget att enas om några tydliga idéer kring vad som är viktigast för en Slutsatser från andra kommunala och regionala utvecklingsprojekt, visar följande gemensamma kännetecken för de som lyckats: En tidig uppfattning om tunga omvärldsförändringar Samling kring en gemensam målbild Mod att fokusera på några få saker och därmed låta bli att lägga kraft på det som inte är prioriterat Förmåga att göra profilen känd i omvärlden Handlingskraft! 5.4 Att skapa handlingsberedskap I ett så stort omställningsviktigt att hela tiden arbeta med och förbereda den största resursen man har, dvs personalen. För att kunna göra detta med konstruktiva, långsiktiga och hållbara metoder, blir det särskilt viktigt att engagerade nyckelfunktioner ges en särskild beredskap och extra träning för detta förändringsarbete. 7

8 Kommunledningskontorets utvecklingsgrupp har en mycket naturlig och given roll som nyckelfunktionärer i framtidsarbetet. Gruppens medlemmar behöver därför utveckla sina kompetenser inom ett antal olika områden, både som grupp och som enskilda gruppmedlemmar. Kompetensbehovet redovisas under nästa avsnitt KOMPETENSBEHOV. 6. KOMPETENSBEHOV 6.1 Kompetensutveckling För att förbereda oss för att kunna göra analyser av vår omvärld måste gruppens medlemmar kompetensutvecklas inom följande områden: höjd IT-kompetens olika metoder för omvärldsanalyser kartläggning av processer teambuildingaktiviteter att leda projekt ökad medvetenhet om kvalitetsarbete att bygga nätverk ökade kunskaper om EU ökade språkkunskaper 6.2 Kompetensplan De olika medarbetarna vid kommunledningskontorets utvecklingsgrupp har redovisat följande individuella behov av kompetenshöjning (se också bilaga 2): Magnus Sahlin Totalt 136 timmar under perioden De externa kostnaderna beräknas dessutom till SEK. Susanne Korduner Grundkurs i EU-kunskap (West-Sweden) Kvinnligt ledarskap (EARLALL) 8

9 Totalt 312 timmar under perioden De externa kostnaderna beräknas dessutom till SEK. Kenneth Olander Totalt 136 timmar under perioden De externa kostnaderna beräknas dessutom till SEK. Maria Lund Grundkurs i EU-kunskap (West-Sweden) Språkkurs i engelska (Cambridge School of English) Totalt 228 timmar under perioden De externa kostnaderna beräknas dessutom till SEK. Per-Erik Adrian Totalt 136 timmar under perioden De externa kostnaderna beräknas dessutom till SEK. Peter Pettersson Totalt 136 timmar under perioden De externa kostnaderna beräknas dessutom till SEK. Jan-Erik Lundin Datakörkortet ECDL Omvärldsanalyser - fördjupningskurs (Gällöfsta Kunskapscentrum) 9

10 Språkkurs i engelska (Cambridge School of English) Totalt 200 timmar under perioden De externa kostnaderna beräknas dessutom till SEK. Johan Andersson Datakörkortet ECDL påbygg Totalt 116 timmar under perioden De externa kostnaderna beräknas dessutom till SEK. 6.3 Arbetsorganisatoriska åtgärder En översyn av hela den kommunala arbetsorganisationen pågår. Vilka förändringar som kommer att genomföras är idag inte beslutade. Politiskt arbetar en särskild parlamentarisk grupp i kommunfullmäktige med att se över och föreslå nya styrmodeller, samtidigt som kommunchefen leder en mindre grupp tjänstemän som ser över den administrativa organisationen. I den senare gruppen ingår flera representanter från kommunledningskontorets utvecklingsgrupp. Ledstjärnor i översynen är bl a: -effektivitet -kundanpassning -enkelhet -tillgänglighet -kvalitetshöjningar Till grund för dessa översyner ligger också den SWOT-analys som utvecklingsgruppen gjort (se bilaga 4). 7. HANDLINGSPLANENS FRAMTAGNING 7.1 Ansvariga för framtagning av handlingsplanen/kompetensplanen Ansvariga för framtagandet av denna plan har varit kommunchefen hela utvecklingsgruppen. Ett särskilt dokumentations- och samordningsansvar har åvilat utvecklingsledaren. 9. UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM KOMPETENSUTBILDNING Ovan lämnad redovisning av Analys, kompetensplan och kursförteckning kommer att ligga till grund för ansökan om Mål 3-medel för generell kompetensutveckling. 10

11 För de anställda/facklig representant Susanne Korduner Kenneth Olander 11

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer