PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av..."

Transkript

1 sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr ) och leverantör är.. (org. nr. ), nedan nämnd leverantören. 2 Avtalsperiod Avtalet gäller under tiden t.o.m med möjlighet till förlängning med ytterligare tvåår. Avtalet upphör helt att gälla senast Om avtalet inte förlängs skall detta meddelas leverantören senast Omfattning Uppdraget omfattar driften av... För placering påboendet åberopas 5 kap 5 socialtjänstlagen. Leverantören är skyldig att följa kommunens biståndsbeslut och ta emot nya vårdtagare i den takt som kommunen begär. Kommunen har ensam anvisningsrätt till samtliga lägenheter påboendet. 4 Handlingars rangordning och ombud Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheter uppenbarligen föranleder annat, i sinsemellan följande ordning: 4.1 Skriftliga ändringar/tillägg till detta avtal, vilka godkänns av båda parter. 4.2 Avtal. 4.3 Förfrågningsunderlag. 4.4 Leverantörens anbud 5 Ombud Vardera parten skall utse ett ombud för uppdraget. Ombudet har behörighet att företräda sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och andra frågor som rör uppdraget. Leverantören skall även utse en verksamhetschef påplats, namnge verksamhetschefen samt MAS enligt lag. 5.1 Ombud för leverantören är 5.2 Ombud för Alingsås kommun är 5.3 Verksamhetschef påplats för leverantören är 5.4 Verksamhetschef enligt lag är 5.5 MAS är 5.6 Kontaktperson för Alingsås kommun är

2 sid. 2 (5) Vid byte av ombud, verksamhetschef/er eller MAS skall detta skriftligen meddelas beställaren innan bytet äger rum. Om beställaren såbegär skall CV för berörd befattning överlämnas. 6 Försäkring Leverantören skall inneha en ansvarsförsäkring till skäligt belopp under hela avtalsperioden. 7 Lagar och förordningar Leverantören skall följa för verksamheten gällande lagar, regler, författningar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd samt myndighetsbeslut. Leverantören har skyldighet att vara uppdaterad gällande förändringar i lagstiftningen och upplysa personalen om dessa. Leverantören skall känna till och följa de beslut, riktlinjer, överenskommelser och policys som rör samverkan och ansvarsgränser mellan kommunen och andra vårdgivare. Leverantören skall ansluta sig till de kvalitetsregister som kommunen är ansluten till, exempelvis Svenska Palliativregistret. Leverantören har skyldighet att iaktta allas likhet inför lagen och verksamheten skall bedrivas utan religiös eller politisk påverkan. 8 Avvikelser Leverantören skall till kommunen rapportera avvikelser inom hälso- och sjukvården samt socialtjänstens områden såsom läkemedel, fall, uteblivna insatser samt bemötande. En sammanställning av avvikelserna skall lämnas till kommunen fyra gånger per år enligt överenskommen struktur. 9 Arbetsgivare Leverantören är arbetsgivare och har det fulla arbetsgivaransvaret för av denna anlitad personal, eller andra av denna anlitade uppdragstagare. Leverantören föreskrivs att inte vidta åtgärd som kan antas medföra åsidosättande av lag eller avtal för arbetet, eller annars strida mot vad som är allmänt godtagbart inom leverantörens avtalsområde. Leverantören förbinder sig att i eventuella avtal med underleverantörer av dessa avkräva samma villkor. Leverantören ansvarar för att all personal är informerad om och väl införstådd med gällande lagar, regler och rutiner samt uppdateringar av dessa. 10 Helhetsansvar Det är viktigt att vald leverantör inser värdet och vikten av att ge god service, kvalitet och omtanke som tydligt sätter vårdtagarna i centrum. Större verksamhetsförändringar hos leverantören, som direkt berör beställaren, skall förankras hos beställaren innan dessa träder i kraft. Dåverksamheten övergår till ny utförare skall leverantören medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för kommunen och vårdtagarna. 11 Ersättning Leverantören anger ett totalpris för driften av... under perioden t o m (årspris) exklusive mervärdesskatt. I ert pris skall samtliga

3 sid. 3 (5) kostnader ingåi enlighet med åtagandet i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Lagstadgad mervärdesskatt ingår ej. Priset skall ligga fast t o m och får därefter indexjusteras en gång per år enligt följande: per , , , och vid förlängning per samt Ersättningen reduceras för tomma platser i enlighet med vård och äldreomsorgsnämndens riktlinjer. Avdraget sker från och med den första dagen en lägenhet står tom, till och med dagen när en ny vårdtagare flyttar in. Ersättningen reduceras med 100 kronor per dygn och lägenhet under utflyttningsmånaden samt efterföljande månad, efter denna period reduceras ersättningen med 500 kronor per dygn och lägenhet. Ovanstående siffror anger avdraget exklusive moms. Kommunen garanterar en beläggning som uppgår till minst 90 procent över ett kalenderår. 12 Justering av ersättning Ersättningen justeras en gång per år med hänsyn till förändringar i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI) kolumn (enheter för vård och omsorg, sociala tjänster; SNI-kod Q) samt förändringar i konsumentprisindex (KPI) enligt följande: 80 procent av den avtalade ersättningen ökas respektive minskas med 90 procent av den procentuella förändringen av AKI och 20 procent av den avtalade ersättningen ökas respektive minskas med 90 procent av den procentuella förändringen av KPI. Jämförelser skall göras mellan AKI och KPI med januari månad 2010 som basmånad och skall jämföras med januari månad påföljande år. Den uppkomna indexförändringen reglerar ersättningen och träder i kraft första gången från april 2011 och gäller ett år framåt i tiden. Förändringar baseras påscb:s preliminära indextal. 13 Avgifter Avgifter och taxor beslutas årligen av kommunfullmäktige. Kommunen fastställer och fakturerar vårdtagarens avgifter för omvårdnad, kost och hyra vilka tillfaller kommunen. Leverantören skall månatligen lämna erforderligt debiteringsunderlag till kommunen. Andra kostnader för den dagliga livsföringen, exempelvis telefon, hemförsäkring, hygienartiklar, kläder och läkemedel bekostas av vårdtagaren. Leverantören äger ej rätt att uttaga avgifter av vårdtagarna utöver självkostnader för utflykter och underhållning. 14 Grundutrustning Kommunen har grundutrustat och äger sängar och skenor i tak för personlyftar. Leverantören övertar ansvaret för all grundutrustning i samband med verksamhetsövertagandet och ansvarar för skötsel, underhåll samt ersättning av befintlig utrustning vid behov. Vid ersättning av grundutrustning skall den nya utrustningen vara av likvärdig kvalitet och uppfylla samma funktionskrav som den utrustning som ersätts. Leverantören ansvarar även för nyanskaffning under avtalsperioden om behoven i verksamheten kräver detta. Besiktning av personlyftar ingår i leverantörens åtagande.

4 15 Fakturan 15.1 Godkänd faktura betalas 30 dagar netto, månadsvis i efterskott Fakturan skall vara fullständig med specificerade kostnader Ett unikt fakturanummer skall tydligt anges Fakturerings- eller annan administrativ kostnad betalas ej Ränteberäkning enligt svensk räntelag eller lägre Fakturaadress Alingsås kommun Fakturor Vård och äldreomsorgen Alingsås sid. 4 (5) 16 Hävning 16.1 Om leverantören ej uppfyller sina åtaganden vad gäller inbetalning av skatter eller sociala avgifter kan avtalet komma att hävas med omedelbar verkan. Om leverantören gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende yrkesutövningen, enligt laga kraft vunnen dom, kommer avtalet att hävas. Ä ven leverantörens konkurs eller likvidation utgör grund för hävning Uppfyller någondera part icke avtalsenliga åtaganden i övrigt, och åsidosättandet är väsentligt, kan avtalet hävas. Brott mot gällande lagar, regler och eller förordningar kan leda till att avtalet hävs Vid hävning skall grund för hävning anges. Hävning skall ske skriftligt samt undertecknas av behörig Alingsås kommuns och leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet bestäms i sin helhet av svensk rätt. Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall prövas av svensk allmän domstol. 17 Ö verlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas påannan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. Kommunens godkännande skall inhämtas såsnart avtalsparten har vetskap om överlåtelsen (och senast 15 veckor innan själva överlåtandet verkställs.) I det fall leverantören överlåter m.m. sin verksamhet enligt aktiebolagslagens regler (1975:1385) skall leverantören, såsnart vetskap finns om förändringen av leverantörens juridiska status, informera kommunen (och senast 15 veckor innan förändringen sker.) För att säkerställa att avtalets intentioner uppfylls har kommunen i ovan nämnda fall rätt att begära omförhandling av avtalet inom 10 dagar, från det att avtalsparten informerar kommunen om ändringen. 18 Force majeure Part är fri från ansvar när förlust eller skada orsakats av lagbud, krigshändelse, arbetskonflikt, ingrepp av offentlig myndighet, naturhändelse eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, under förutsättning att part skriftligen utan dröjsmål underrättar motparten om att sådan omständighet har inträ ffat.

5 sid. 5 (5) Detta avtal har upprättats i tvålikalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och datum Leverantören Alingsås den Alingsås kommun Vård- och äldreomsorgen......

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer