och sammanboende. För år 2014 motsvarar det respektive per månad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad."

Transkript

1 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av samtliga avgifter och taxor inom förvaltningens verksamhetsområden. Konsekvenserna av att istället för beviljad tid använda utförd tid som underlag för avgifter ska utredas. I uppdraget ingår även att föreslå avgift för servicetjänster enligt Befogenhetslagen. Kramfors kommuns intäkter för avgifter inom äldreomsorg är inte fullt hälften i jämförelse med andra jämförbara kommuner. Dock får man beakta att spridningen på intäkter är stor mellan de jämförbara kommunerna. Avgifter Avgifter tas ut med stöd av bestämmelserna i 8 kap. Socialtjänstlagen. I lagen finns bestämmelser om maxtaxa och förbehållsbelopp. Maxtaxa, högkostnadsskydd Bestämmelserna om maxtaxa innebär att kommunen får ta ut en högsta avgift för hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 48 % av prisbasbeloppet, vilket för år 2014 är kronor per månad. Har den enskilde beslut om måltider och boende tillkommer måltidsavgift och hyra. Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 kap. SoL, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar

2 2(7) och sammanboende. För år 2014 motsvarar det respektive per månad. Omsorgsavgift i ordinärt boende Omsorg i ordinärt boende är inte enbart förbehållen äldre människor och yngre personer med funktionshinder, utan riktar sig även till bl.a. personer med missbruksproblem eller psykisk sjukdom. I omsorgen ingår insatser av personlig omvårdnad. Den nuvarande taxan är uppdelad i en omvårdnadstaxa och en städtaxa. Omvårdnadstaxan är uppdelad i tre intervaller. 1-5 timmar per månad ger en avgift på 363 kronor per månad, 6-20 timmar ger 882 kronor och 21 eller fler timmar ger en avgift på 1760 kronor per månad. En timme omvårdnad kostar 307 kronor enligt ett tidigare beräknat självkostnadspris för kommunen. Omvårdnadstaxan utgår från en beräknad schablontid för varje beviljad insatstyp. Städning en gång per månad ger en avgift på 394 kronor per månad, städning var tredje vecka kostar 511 kronor per månad, varannan vecka 628 kronor och en gång i veckan 861 kronor per månad. Tillfälliga städinsatser debiteras enligt högsta nivå i städtaxan. Förslag på ny omsorgstaxan bygger på direkt utförd tid hos brukare och kostnad per utförd timme. Kommunens självkostnad är ca 480 kronor per timme för 2013, enligt beräkningsmodellen Kostnad per Brukare (KPB). I denna självkostnad ingår samtliga kostnader för utförd timme. Det bedöms som oskäligt att sätta avgiften till 480 kronor per utförd timme. Förslaget till ny omsorgsavgift är 350 kronor per utförd timme, vilket innebär en subventionering på ca 27 %. Det maximala beloppet uppgår till 48 % av prisbasbeloppet det vill säga kronor per månad för år Den nya omsorgstaxan föreslås att gälla från och Detta för att nödvändiga justeringar ska hinna göras i verksamhetssystemet och för att information till brukare ska lämnas i god tid innan förändringen träder i kraft. Beräkning av tid Vid dubbelbemanning d.v.s. om två personal utför arbetsuppgifter räknas dubbel tid, dock ej i samband med praktik eller introduktion av nyanställd personal. Utförd tid registreras av personalen i minuter. Vid månadens slut summeras tiden i minuter som sedan debiteras kunden. Trygghetslarm Avgiften för personer som har trygghetslarm är 176 kronor per månad för hyra inklusive tillsyn i samband med larm. Avgiften föreslås tillsvidare vara oförändrad. Justering av avgiften kan bli aktuellt i samband med att analoga trygghetslarm byts mot digitala.

3 3(7) Dagverksamhet Avgift för deltagande i dagverksamhet föreslås till samma taxa som för omsorgsavgift i ordinärt boende och beräknas utifrån utförd tid. Avgiften ingår i maxtaxan. Avgift för boendestöd Avgift för boendestöd infördes När insatsen avgiftsbelades avstod flera brukare från att ta emot stöd. Boendestöd får betraktas som en stöd- och hjälpinsats av behandlingskaraktär och bör därför inte vara avgiftsbelagd. Därför föreslås att avgiften tas bort. Brukare som beviljas boendestöd men även behöver stöd i form av hemtjänst betalar avgift enligt omsorgstaxa i ordinärt boende Servicetjänster Servicetjänster innefattar tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Servicetjänster enligt Befogenhetslagen tillhandahålls utan individuell behovsprövning och omfattar personer 67 år och äldre. Servicetjänster som ingår är: - Städning - Tvätt/klädvård - Inköp av dagligvaror och apoteksvaror - Matdistribution - Säkerhetsrond med information Ramtid för servicetjänster städning, tvätt/klädvård och inköp enligt Befogenhetslagen är max åtta timmar per månad. Kommunen får ta ut skäliga avgifter enligt Befogenhetslagen. Avgifter får inte överstiga kommunens självkostnader. Avgifter utgår från schablontid för de olika insatserna. Avgiften omfattas inte av maxtaxan. Snittkostnaden för privata utförare i kommunen är ca 190 kronor per timme i netto, efter avdrag av skattereduktion för nyttjande av hushållsnära tjänster (rutavdrag). Timkostnaden är exklusive olika typer av engångskostnader. Om kommunen är utförare får den enskilde inte använda rutavdraget. Förslag att kostnaden för servicetjänster sätts till 345 kronor per timme. Det är ca 1,5 % lägre än kostnaden för utförd timme i omsorgstaxan, vilket motsvarar kostnaden för utredning och biståndsbedömning. Avgifter för servicetjänster föreslås gälla från och Omsorgsavgift vid särskilt boende Personer som bor i särskilt boende betalar omsorgsavgift med maximalt kronor/månad, på samma sätt som för närvarande, vilket motsvarar maxtaxan för Omsorgsavgiften fastställs utifrån den enskildes individuella behov och utredning av betalningsförmågan.

4 4(7) Dessutom tillkommer kostnad för mat, hyra och hygien/förbrukningsartiklar. Sänkning av minimibeloppet Kommunen kan också i vissa speciella fall minska minimibelopp enligt 8 kap. 8 2 st. SoL. Det gäller i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL, alternativt ingår i avgiften/hyran för bostad i särskilt boende. Nedsättning kan också göras i de fall insatsen ges kostnadsfritt av kommunen. Som exempel kan nämnas personer som bor i särskilda boendeformer kan hushållsel och del av kostnader för möbler, förbrukningsartiklar m.m. ingå i hyran. För närvarande är beloppet 420 kronor per månad. Där ingår kostnader för säng, sängbord, gemensamma möbler, sänglinne, förbrukningsartiklar, hushållsel och TV-licens. Det finns inte möjlighet vid alla särskilda boenden att sköta tvätt och förvara eget sänglinne. Vid några boenden hyrs sänglinne och tvätt köps som tjänst. För att likställa alla särskilda boenden i kommunen föreslås att kostnadsposten sänglinne tas bort. Det föreslås även av kostnadsposten TVlicens tas bort då kostnaden endast är en licens per boende. Det nya beloppet föreslå till 300 kronor, där ingår posterna säng, sängbord, gemensamma möbler, förbrukningsmaterial och hushållel. De tre första posterna utgår utifrån egen intern beräkning och de två sistnämnda på Konsumentverkets beräkningar. Korttidsboende, rehabilitering, avlastning och växelvård enligt SoL För personer i korttidsboende, rehabilitering, växelvård och avlastning är omsorgsavgiften 59 kronor per dygn (1 776 kr./. 30 = 59 kr). Avgiften är baserad på prisbasbeloppet för Bostad med särskild service enligt SoL Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL föreslås betala en omsorgsavgift med maximalt kronor/månad, vilket motsvarar maxtaxan för Omsorgsavgiften fastställs utifrån den enskildes individuella behov och utredning av betalningsförmågan. Dessutom tillkommer kostnad för mat och hyra. Matdistribution Med matdistribution avses abonnemang av måltidslådor och distribution av dessa till brukare. Detta blir i fortsättningen en servicetjänst Lagen reglerar inte kommunens avgift för mat. Självkostnadsprincipen gäller. Helt abonnemang av måltidslådor innebär att man får en portion per dag och avgiften är då kronor per månad. Halvt abonnemang innefattar en portion varannan dag ger en avgift på 793 kronor per månad. Abonnemang med två portioner per dag ger en avgift på kronor per månad. Nivån på dessa avgifter är sedan tidigare fastställt i ett avtal mellan Bas-förvaltningen

5 5(7) och kostenheten. I denna kostnad ingår en viss kostnad för distribution av måltidslådan till brukaren. Kostnader för abonnemang av måltidslådor samt hantering och distribution av dessa till brukare ska utredas vidare. Måltidsabonnemang Måltidsabonnemanget i särskilda boende (förutom Nybo och Sunnebo) uppgår för närvarande till kronor per månad. Nivån på denna avgift är sedan tidigare fastställt i ett avtal mellan Bas-förvaltningen och kostenheten. Kostnaden överstiger intäkterna med 2,3 mkr. Av bruttokostnaden utgör kostenhetens andel 92 % och kostnader för bikomponenter med resterade 8 %. Bikomponenter är bröd, smör, kaffe osv. För att täcka Bas-förvaltningens kostnader skulle avgiften för måltidsabonnemang behöva höjas med 28 % till kr per månad. En sådan stor höjning skulle få oskäliga kostnadseffekter för brukare. Därför föreslås avgiften höjas med 10 % till kronor per månad. Måltidsavgifter vid Sunnebo och Nybo För närvarande betalar brukarna avgifter med lunch 58 kronor per dag, middag 52 kronor per dag och lunch och middag 85 kronor per dag. Det föreslås att måltiderna vid boendena ska hanteras på samman sätt som vid andra särskilda boenden i kommunen. Det innebär ett måltidsabonnemang som föreslås höjas till kronor per månad. För att klara omställningen föreslås att förändringen gäller från och med Måltider vid korttidsboende, rehabilitering, avlastning och växelvård enligt SoL Måltidsavgiften i korttidsboende är 114 kronor per dag. I detta ingår frukost 23 kr, lunch 34 kr, middag 46 kr och kaffe 11 kr. Måltidsavgiften är beräknad utifrån måltidsabonnemang för särskilt boende (3 424 kr./.30 = 114 kr). Måltidsavgifter i bostad med särskild service I ett rättsfall från Kammarrätten framgår att inköp till måltid och tillredning av densamma är att betrakta som en del av den hjälp som kommunen erbjuder brukare i bostad med särskild service och att kostnaden för måltider endast får avse råvaror. Kommunen får inte ta ut någon avgift för tillhörande kostnader i form av exempelvis transporter, utrustning och tillagning. Därför föreslås att nuvarande måltidsavgift tas bort och att kostnader för måltider i form av råvaror betalas direkt av brukaren. Måltidsavgifter vid kortidsvistelse enligt LSS, barn och unga I ovanstående refererade rättsfall framgår att kommunen får ta ut avgift motsvarande självkostnad för de måltider som tillhandahålls vid beviljad insats korttidsvistelse enligt 9 6 LSS.

6 6(7) Måltidsavgiften för korttidsboende enligt LSS för barn och unga föreslås till 63 kronor per dygn. Avgiften utgår från Konsumentverkets beräkningar. Uppdelat på olika måltider blir avgiften för frukost 12 kronor, lunch 19 kronor, mellanmål 6 kronor och middag 26 kronor. Måltidsavgift dagverksamhet Avgift för måltid vid dagverksamhet är 45 kronor per dag, inklusive lunch 34 kronor och kaffe 11 kronor. Utgår från måltidsavgift vid korttidsboende. Avgifter för måltider inom daglig verksamhet Som ett led i normalisering föreslås att nuvarande avgifter för måltider inom daglig verksamhet tas bort och brukarna själva får betala lunch. Avgift hemsjukvård Kommunerna i länet övertog hemsjukvården från landstinget. Med anledning av att Socialstyrelsen utreder avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommun och landsting föreslås att Kramfors kommun väntar med att besluta om avgift för hemsjukvård till dess utredningen är klar. Övrigt Fastställd avgift för mat till enskilda bör motsvara kommunens självkostnad. För att få överensstämmelse mellan beslut om prissättning av måltidsportioner för kostenheten gentemot beslut om avgifter för måltidsabonnemang vid särskilt boende och abonnemang av måltidslådor i ordinärt boende bör nuvarande beslutsprocess ses över. Detta kan ske genom att beslut om portionspris för kostenheten tas i kommunfullmäktige och därmed blir styrande för den avgift som tas ut för måltidsabonnemang och måltidslådor. Alternativt kan skrivas in att avgift för måltidsabonnemang och måltidslådor årligen ska ses över med utgångspunkt från kostenhetens prissättning. Konsekvensbeskrivning Brukarna Avgifter baserade på utförd tid blir lättare att förklara för brukarna. Det har gjorts en analys av hur en avgiftsförändring till att omfatta avgift utifrån utförd tid och med en kostnad på 350 kronor per timme påverkar kostnaden för brukare inom två hemtjänstgrupper. Hemtjänstgrupperna är Centrum och Docksta/Ullånger som representerar både tätort och landsbygd. Det bedöms att hemtjänstgrupperna även utgör representativa exempel för respektive kategori. Avgiftsförändringen innebär ingen förändring för cirka 70 % av brukarna. För de övriga 30 % får de flesta en höjning av avgiften och det berör främst personer som beviljats få timmar och som har relativt stort avgiftsutrymme. Höjning av avgift för måltidsabonnemang vid särskilt boende innebär att brukare som har avgiftsutrymme som är högre än högkostnadsskyddet (maxtaxan) får en ökad kostnad upp till maximalt beloppet som motsvarar höjningen, dvs. 311 kronor per månad. Brukare som har avgiftsutrymme

7 7(7) mellan 311 kronor och maxtaxan (1 776 kronor) påverkas inte, eftersom höjningen av måltidsabonnemanget även innebär en höjning av minimibeloppet. För brukare som har ett avgiftsutrymme lägre än 311 kronor per månad innebär högre kostnader för mat att man inte uppnår nivån för minimibeloppet. Det berör ca 40 % av de boende. Minimibeloppet är ett schablonbelopp och avser s.k. normalkostnader och inte enskilda personers faktiska levnadskostnader. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för; livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Införandet av måltidsabonnemang istället för måltidsavgifter vid Sunnebo och Nybo innebär mindre valfrihet och flexibilitet för de boende. De kan inte i samma utsträckning välja att endast äta vissa måltider. Intäkter Förändringarna av avgift för hemtjänst beräknas att ge en intäktökning på cirka 500 tkr. Beräkningen är dock behäftad med relativt stor osäkerhet, då beräkningen utgår från endast två utav åtta hemtjänstgrupper i kommunen. Höjning av måltidsabonnemang vid särskilt boende beräknas ge intäktsökning med ca 800 tkr. Kostnader För att använda utförd tid som underlag för avgifter behöver verksamhetssystemet kompletteras med datamoduler till en kostnad av ca 250 tkr första året. Den årliga avgiften är 50 tkr per år.

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer