Christina Embretsen (S), Rolf Paulsson (SRD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Embretsen (S), Rolf Paulsson (SRD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-03-01"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Se närvarolista Kommunchef Nicklas Bremefors Sekreterare Vivian Högberg Christina Embretsen (S), Rolf Paulsson (SRD) Justeringens plats och tid Demokratiservice, fredag 26 februari kl 15:00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Vivian Högberg Ordförande... Björn Brink Justerande... Christina Embretsen/Rolf Paulsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Vivian Högberg

2 39 Information från kommunchefen Debatt med anledning av granskningsrapport Styrning, uppföljning och kontroll av resurser och resursutnyttjande inom gymnasieskolan i Ljusdals kommun Antagande av översiktsplan för Ljusdals kommun Detaljplan för Hedsjö 9:1 m. fl för antagande Kommunal borgen till Ljusdal Energikoncern Kommunal borgen till Samkraft AB Inköp Gävleborg. Delårsbokslut Region Gävleborg. Delårsbokslut Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Begäran om förlängd tid för demokratiberedningens uppdrag gällande översyn av den kommunalpolitiska organisationen Rörelsekapital till projekt av vuxenutbildningsenheten som har EU och Region Gävleborg som finansiärer Regeringsbeslut gällande överklagande i fråga om detaljplan för verksamhetsområde i Järvsö-Ede, Ljusdals kommun. Upphävande av fullmäktiges beslut , Medborgarförslag från Filip Högberg och Linn Boström gällande Earth Hour Motion från Helena Brink och Maj-Britt Tönners (C) gällande Jämställdhetsavtal i Ljusdal kommun Motion från Maud Jonsson (Fp) m fl gällande trygghetsboende för äldre i Ljusdals kommun Förslag om extra fullmäktigesammanträde 1 november 2010 för val av presidium och valberedning Motion från Roland Bäckman (S) gälllande indragningar av fast telefoni Motion från László Gönczi (-), Karin Jansson (MP) och Roland Johansson (MP) om att göra Ljusdal till en särskild solidarisk kommun Medborgarförslag från Magnus Boäng gällande omfördelning i budget

3 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 35 Beslutande Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. Sekreterare Vivian Högberg 36 Christina Embretsen (S) och Rolf Paulsson (SRD) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum fredag 26 februari 2010, kl 15:00 på demokratiservice. 37 Kungörelse av sammanträdet Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 12 februari Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 12 februari 2010 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda motioner och medborgarförslag får tas upp på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige godkänner detta. Ledamoten Marit Holmstrand (S) läser kapitel 49 ur boken Kranvatten sätt att rädda världen Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 3

4 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. Svar ges direkt på sammanträdet, via Ljusdals Närradio, Ljusdals Kabel-TV eller via webbutsändningen. Viveka Klingenberg har ställt en fråga gällande kommunens ställningstagande mot framtida uranbrytning i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. Carina Tomtlund ställer frågor gällande nedläggning av Tallåsens barnstuga Rolfhamre. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) svarar på frågorna. Inga ytterligare frågor ställs. Allmänhetens frågestund avslutas. 38 Ledamöternas korta frågor Laszlo Gönczi (-) ställer frågor gällande nedläggning av barnstugor och skolor. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) svarar på frågorna. Stig Andersson (V) ställer en fråga gällande Kvarndammen i Tallåsen. Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. Inga ytterligare frågor ställs. Frågestunden avslutas 4

5 KS 627/09 39 Information från kommunchefen 1. Informationen noteras till protokollet Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om det ekonomiska läget. Prognosen visar på ett överskott om 2,5 % vilket motsvarar 25 miljoner kronor. Överskottet kan bl a hänföras till att hösten varit betydligt billigare än våren p g a att antalet anställda har minskat, sänkta arbetsgivaravgifter, ersättningar från SKL osv. Många beslut har fattats under kort tid och det finns en krismedvetenhet i samhället. Kostnaderna måste ner ytterligare, vilket förväntas ske genom en förändrad förvaltningsorganisation. Bokslut för 2009 kommer att presenteras i april. 5

6 KS 433/09 40 Debatt med anledning av granskningsrapport Styrning, uppföljning och kontroll av resurser och resursutnyttjande inom gymnasieskolan i Ljusdals kommun 1. Informationen noteras till protokollet. Revisorerna i Ljusdals kommun har beslutat att granska om grundskolan och gymnasieskolans verksamheter bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har genomfört granskningen. Resultatet av granskningen presenteras i två rapporter som presenterades för barn- och utbildningsnämndens ledamöter vid sammanträdet 10 mars Barn- och utbildningsnämnden har 10 augusti 2009 lämnat förslag till kommentarer till granskningsrapporterna. Kommentarerna godkändes. Kommunstyrelsen beslutade 26 november 2009, 287 att utifrån revisionsrapporten kalla barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschefen för samråd. Inför sammanträdet har kommunstyrelsens presidium begärt att ordföranden och förvaltningschefen ska svara på följande tre frågor: - Vilka åtgärder tänker nämnden vidta utifrån revisorernas rapport? - Framtida tankar kring Slottegymnasiet? - Tankar kring nya gymnasiereformen? Vi dagens fullmäktigesammanträde hålls en debatt med anledning av granskningsrapporten. Debatten genomförs utifrån de tre frågeställningar som barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef svarade på vid kommunstyrelsens hearing gällande granskningsrapporten. Debattinlägg görs av Bodil Eriksson (FP), Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V), Malin Ängerå (S), Marit Holmstrand (S), Ingrid Olsson (C), Lena Andersson (M), Laszlo Gönczi (-), Inga-Lill Fahlström (MP), Ulla Grönstedt (C) Debatten avslutas. : 6

7 KS 222/06 41 Antagande av översiktsplan för Ljusdals kommun 1. Översiktsplan för Ljusdals kommun antas. 2. Klarläggande till utlåtande efter utställning av översiktsplanen godkännes. Förslag till översiktsplan för Ljusdals kommun har utarbetats. Under arbetet med planförslaget har tre seminarier hållits, dels för att ge och ta emot information och dels för att skapa utrymme för diskussioner. Seminarierna har utgått från följande teman: Översiktsplanen som verktyg, Attraktiva tillväxtmiljöer i Ljusdals kommun, Tätortstriangeln Ljusdal-Järvsö- Färila och Hållbar utveckling. Varje seminarium har samlat deltagare, däribland politiker, tjänstemän, företrädare för näringsliv, representanter för bygderåd och föreningar samt övriga intresserade. Planförslaget har sedan utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika avdelningar inom den kommunala förvaltningen. Samråd genomfördes under tiden maj-augusti Förslaget remitterades till ett 70-tal instanser för yttrande. Svar lämnades från ett 30-tal remissinstanser. Samrådsprocessen gav många värdefulla synpunkter som sedan inarbetades i planförslaget. Utställningsskedet startade under sensommaren 2009 och pågick i två månader. Utställningsfasen resulterade i ett tiotal yttranden. Under tiden som planarbetet pågått har det också funnits möjlighet att lämna synpunkter och förslag på Ljusdals kommuns webbsida. Planförslagen har under samråds- och utställningstiden funnits tillgängliga på kommunens olika bibliotek och på webben. När den nya översiktsplanen antas föreslås den ersätta några av de gällande planerna, emedan några andra kommer att kvarstå. Information om vilka planer det gäller framgår av huvuddokumentets förord. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse 27 oktober 2009 att kommunstyrelsen godkänner översiktsplaneförslaget och överlämnar översiktsplanen till kommunfullmäktige för antagande. 7

8 KS 222/06 41 forts Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 februari 2010 delas ut ett klarläggande till utlåtande efter utställning av översiktsplanen gällande riksintressen och översiktsplanearbete. Kommunstyrelsen föreslår 4 februari 2010, 30 kommunfullmäktige besluta 1. Översiktsplan för Ljusdals kommun antas 2. Klarläggande till utlåtande efter utställning av översiktsplanen godkännes. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 39 Yrkanden Leif Hansen (SRD): På sidan 13 ska tillföras att kommunen avser att även verka för satsningar på övriga orter. Bifall till László Gönczis yrkande nr 16 László Gönczi (-): 1. Sid 8 Mål: Tillägg: Antalet nyfödda barn per år ska stimuleras och därmed öka. 2. Sid 11 Mål: Tillägg ordet solidaritet mellan utveckling och och. 3. Sid 16 Mål: Tillägg: Kommunens rikedom på egna professionella kulturarbetare, både åretrunt- och fritidsboende, ska tillvaratas bättre. 4. Sid 22 Mål: Ersätt stycket om strandskydd med följande Strandskydd är till för att värna den naturen och människors tillgänglighet till den. Intressen som vill ha strandskyddet upphävt går utöver långsiktiga intressen och skadar ortens attraktionskraft i ett framsynt perspektiv och bör därför inte främjas. 5. Sid 25 Mål: Tillägg: Alla barn och ungdomar, som så önskar, bör beredas plats i den kommunala musikskolan. 6. Sid 31 Mål: Tillägg: Till 3-e satsen: även de med olika former av funktionshinder 7. Sid 33 Mål: Tillägg: Till 6-e satsen. och dels genom att kommunen går med i ekokommunernas nätverk 8. Sid 38 Mål: Tillägg: Kollektivtrafiken ska övergå till klimatsmarta lösningar och ta en allt större andel av trafikarbetet. 9. Sid 41 Mål: Tillägg: Kommunen ska vara en föregångare på djurskyddsområdet. 10. Sid 43 Mål: Stryk sats 3 då den rimmar illa med sats Sid 43 Mål: Tillägg: Skogsbruket ska ta allt högre hänsyn till de ekologiska kraven och kommunens eget skogsbruk ska skötas som ett ekologiskt föredöme. 12. Sid 47 Mål: Tillägg: Mycket höga krav ska ställas på minimering av utsläpp från näringsverksamhet. 8

9 KS 222/06 41 forts 13. Sid 55 Mål: 1-a satsen, byt orden inte öka mot minska. 14. Sid 55 Mål: 2-a satsen, ersätt ordet Mängden med Andelen av. 15. Sid 33: Tillägg: Ljusdals kommun avser att använda sitt kommunala veto mot alla former av uranbrytning och tänker motverka även letning efter uran i kommunen. 16. Begreppet Tätortstriangeln bör bytas ut mot ett nytt begrepp Tätortspentagrammet och planen ska kompletteras med utförligare grepp om situationen för Ramsjö respektive Los. 17. Planen ska tydligare göra åtskillnad på det som faktiskt utgör kommunens planering och det som närmast kan kallas lättlästa pedagogiska avsnitt. (Ex på det senare är sidorna 58-63) Jan Hedlund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och László Gönczis yrkande nr 3, 6, 9 och 13 Sören Görgård (C), Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag Propositionsordning Pkt 1, 2, 3, 4,5,7,11,12,15 och 17 i László Gönczis yrkande kräver ny beredning av ärendet. Ordföranden frågar därför om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Göncis yrkande nr 1 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 2 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 3 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 6 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 8 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall. 9

10 KS 222/06 41 forts Omröstningsresultat Med 21 Ja-röster mot 16 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå László Gönczis yrkande. 1 ledamot avstår från att rösta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 10 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 13 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 14 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 16 och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Reservation Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Sonja Johansson (SRD), Rolf Paulsson (SRD), László Gönczi (-), Inga-Lill Fahlström (MP), Lars Björkbom (KD) och Sylvia Olsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet 10

11 KS 473/07 42 Detaljplan för Hedsjö 9:1 m. fl för antagande 1. Detaljplan för del av fastigheten Hedsjö 9:1 m fl i Hedsjö, upprättad 22 februari 2008 och reviderad 23 februari 2009 antas. Ägaren till fastigheten Hedsjö 3:2 har för avsikt att anordna en marknadsplats och en naturcamping vid en sjö strax väster om byn Hedsjö. Syftet med planen är att medge att ett område anordnas för marknadshandel med tillhörande parkeringsytor samt ett naturcampingområde med tillhörande servicebyggnader. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 21 oktober 2009, 136 att godkänna detaljplanen för del av Hedsjö 9:1 m fl samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta densamma. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 40 Se allmänna utskottets protokoll 1 december 2009, 216 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 21 oktober 2009, 136 Yrkanden Leif Hansen (SRD) László Gönczi (-) och Yvonne Oscarsson (V): I första hand ska strandskyddsbestämmelserna gälla. I andra hand yrkas avslag på detaljplanen. Marit Holmstrand (S), Maj-Britt Tönners (C), Tommy Borg (S), Harald Noréus (FP), Björn Mårtensson (S) och Jan Hedlund (M): Planen ska antas. Propositionsordning Ordföranden ställer Leif Hansens yrkande om att i första hand ska strandskyddsbestämmelserna gälla mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. 11

12 KS 473/07 42 forts Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag. Nej-röst för bifall. Omröstningsresultat Med 28 Ja-röster mot 12 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservation Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V); Stig Andersson (V), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Sonja Johansson (SRD), Rolf Paulsson (SRD), Karin Rosin (FKF), László Gönczi (-) och Inga-Lill Fahlström (MP) reserverar sig mot beslutet. Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet 12

13 KS 0604/09 43 Kommunal borgen till Ljusdal Energikoncern 1. Borgen lämnas till Ljusdal Energikoncern för planerade investeringar under med högst 150 mkr. 2. Borgen får fritt disponeras mellan bolagen, Ljusdals Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB och Ljusnet AB. Ljusdals Energikoncern ansöker om borgen för investeringar inom koncernen för åren Främst är det utbyggnaden av värmepannan vid Sjulhamre och utbyggnaden av fibernät. Detta är angelägna investeringar och kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2010 att kommunen beviljar borgen i enlighet med Energikoncernens ansökan. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 26 Se allmänna utskottets protokoll 19 januari 2010, 5 Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2010 Ljusdal Energikoncern Ekonomienheten 13

14 KS 0605/09 44 Kommunal borgen till Samkraft AB 1. Borgen till Ljusdal Energiföretag AB enligt beslut återtas. 2. Utifrån Ljusdal Energiföretag AB:s ägarandel i Samkraft AB ( ), för Samkraft AB:s räkning ingå borgen såsom för egen skuld om 16,3 mkr avseende upplåning för investeringar i vindkraft. 3. Avgift för ställande av säkerhet skall debiteras Samkraft med 0,2 % av borgenssumman årligen. Kommunfullmäktige beslutade att lämna kommunal borgen om 16,3 mkr till Ljusdal Energiföretag AB för investeringar i vindkraft inom Samkraft AB. Av finansieringstekniska skäl önskar nu Ljusdal Energiföretag AB att ställd borgen överförs till Samkraft AB. Att ställa ut borgen innebär en risk för borgensmannen. Ljusdals kommun har en policy att ställa ut borgen till företag ingående i kommunkoncernen. Det finns dock inget hinder att ställa borgen även till andra företag. Ljusdal Energiföretag AB är en av delägarna i Samkraft AB och borgenssummans storlek motsvarar ägarandelen. Kommunchefen skriver i tjänsteskrivelse 11 januari 2010 Undertecknad finner att någon egentlig politisk diskussion inte funnits angående kommunens delaktighet i vindkraftsutbyggnaden. Utifrån många aspekter, inte minst miljömässiga, kan det finnas anledning att kommunen tar ett aktivt ansvar för detta. Förslaget att godkänna borgen till Samkraft AB ovan skall ses ur detta perspektiv. Avgiften i förslagspunkt tre är i likhet med den som gäller för kommunkoncernens bolag. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 27 Se allmänna utskottets protokoll 19 januari 2010, 6 Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2010, Ljusdal Energiföretag AB, Ekonomienheten 14

15 KS 589/09 45 Inköp Gävleborg. Delårsbokslut Handlingarna noteras till protokollet. Föreligger delårsbokslut per för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 31 Se allmänna utskottets protokoll 19 januari 2010, 16 15

16 KS 3/10 46 Region Gävleborg. Delårsbokslut Handlingarna noteras till protokollet. Föreligger delårsbokslut per för Region Gävleborg. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 19 januari 2010, 17 16

17 KS 419/09 47 Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg 1. Policydokumentet Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av äldre i Gävleborg, daterat 16 juni 2009 antas. 2. Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden får i uppdrag att arbeta för att utveckla vård och omsorg för äldre i enlighet med de redovisade gemensamma utgångspunkterna. Gävleborgs kommuner och landsting har tillsammans utarbetat ett policydokument för den ambitionsnivå och det förhållningssätt som ska känneteckna det gemensamma arbetet med att ge vård och omsorg till behövande i länet. Omsorgsnämnden föreslår 22 oktober 2009, 122 att kommunfullmäktige antar det upprättade policydokumentet Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av äldre i Gävleborg, daterat 16 juni Kommunfullmäktige föreslås också ge kommunstyrelsen och omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta för att utveckla vård och omsorg för äldre i enlighet med de redovisade gemensamma utgångspunkterna. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 46 Se allmänna utskottets protokoll 1 december 2009, 233 Se omsorgsnämndens protokoll 22 oktober 2009, 122 Yrkanden Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag Omsorgsnämnden 17

18 KS 0081/09 48 Begäran om förlängd tid för demokratiberedningens uppdrag gällande översyn av den kommunalpolitiska organisationen 1. Demokratiberedningen beviljas förlängd tid för sitt uppdrag t o m 30 juni När kommunfullmäktige i april 2008 tillsatte demokratiberedningen var uppgiften att arbeta fram en handlingsplan för att öka demokratin och jämställdheten i Ljusdals kommuns politiska församlingar. Beredningen ska se över arbetsformerna i de politiska församlingarna och komma med förslag till förbättringar och förändringar. Slutligt förslag ska presenteras i kommunfullmäktige efter ett års arbete. Demokratiberedningens arbete kom dock inte igång förrän i februari Eftersom demokratiberedningen fått ytterligare en tidskrävande uppgift under året, översynen av den politiska organisationen, är arbetet med den ursprungliga uppgiften inte slutfört. Demokratiberedningen behöver mer tid för att slutföra sin uppgift. Därför begärs förlängd tid för uppdraget till och med 30 juni Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 30 Se allmänna utskottets protokoll 19 januari 2010, 15 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 december 2009 Demokratiberedningen 18

19 KS 0569/09 49 Rörelsekapital till projekt av vuxenutbildningsenheten som har EU och Region Gävleborg som finansiärer 1. Ljusdals kommun tecknar borgen gentemot Hudiksvalls kommun för 15 % av rörelsekapitalet till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening, dvs 1,2 miljoner kronor enligt Hälsingerådets fördelningsmodell 2. Kommunernas borgensåtagande mot föreningen avser perioden 1 januari 2010 t o m 31 december Föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, ska belasta respektive kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall Hälsingeutbildningar ekonomisk förening (Hutb) (org nr ) bedriver gemensamma projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i Hälsingland. Kommunerna får intäkter från Hutb som sedan söker medel från EU:s utvecklingsfonder och region Gävleborg. Detta förfarande leder till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna måste vara betalda innan medel kan betalas till Hutb för sökta projekt. Ekonomicheferna i Hälsingland föreslår att Hutb beviljas en kontokredit, där deltagande kommuner lämnar borgen utifrån Hälsingerådets fördelningsmall (Bollnäs 20%, Hudiksvall 28%, Ljusdal 15%, Nordanstig 8%, Ovanåker 9% och Söderhamn 20%). Vid en närmare genomgång av föreningens kreditbehov utifrån pågående projekt bedöms nivån för krediten uppgå till 8 miljoner kronor. Beslutet om borgen bör tidsbegränsas och omfatta perioden 1 januari 2010 t o m 31 december Kostnaderna för krediten bör belasta respektive kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall, eftersom räntekostnader inte får ingå i bidragsansökan till EU. Hälsingeutbildningar har sin administration i Hudiksvall, varför föreslås, rent praktiskt, att Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär mot föreningen. Krediten kommer att läggas i den bank, där kommunen f n har sin koncernkredit. Hudiksvalls kommun lämnar borgen för en kredit på 8 miljoner kronor åt Hälsingeutbildningar ekonomisk förening under förutsättning att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om underborgen enligt förslaget. 19

20 KS 0569/09 49 forts Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 29 Se allmänna utskottets protokoll 19 januari 2010, 8 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2010 Hälsingeutbildningar ekonomisk förening Hudiksvalls kommun 20

21 KS 32/05 50 Regeringsbeslut gällande överklagande i fråga om detaljplan för verksamhetsområde i Järvsö-Ede, Ljusdals kommun Upphävande av fullmäktiges beslut , Handlingarna noteras till protokollet. Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2005 att anta detaljplan för verksamhetsområde i Järvsö-Ede i kommunen. Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Gävleborgs län den 27 juni 2007 att avslå överklagandet. Ede samfällighetsförening har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att länsstyrelsens beslut ska överklagas. Enligt regeringsbeslut, daterat 10 december 2009, upphäver regeringen, med ändring av länsstyrelsens beslut, kommunfullmäktiges i Ljusdals kommun beslut den 19 december 2005 att anta detaljplan för verksamhetsområde i Järvsö-Ede, i kommunen. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2010, 33 Se allmänna utskottets protokoll 19 januari 2010, 18 21

22 KS 0051/10 51 Medborgarförslag från Filip Högberg och Linn Boström gällande Earth Hour Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning Ett medborgarförslag har lämnats om att miljönämnden ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att driva och samordna Earth Hour 2010 i Ljusdals kommun. Förslagsställarna skriver i sitt förslag Syftet är att öka intresset och kunskapen om klimatföroreningarna. Vårt mål är att i första hand sprida kunskap och information om klimatsituationen. Det är viktigt att vi uppmärksammar denna manifestation även i Ljusdal. Kampanjen kan delas upp i två, att släcka ned och informera om det. KS beredning 22

23 KS 0068/10 52 Motion från Helena Brink och Maj-Britt Tönners (C) gällande Jämställdhetsavtal i Ljusdal kommun 1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning Helena Brink (C) och Maj-Britt Tönners (C) har lämnat en motion där man föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda möjligheten att införa ett system med frivilliga jämställdhetskontrakt i Ljusdals kommun. Motionärerna skriver i sin motion Om jämställdhetsperspektivet finns med i alla kommunens beslut skapas förutsättningar för bättre och mer hållbara politiska beslut. Det är viktigt att vi går före och visar att vår verksamhet bygger på demokratiska och därmed jämställda premisser. På kommunalnivå skulle jämställdhetsavtal innebära att frivilliga jämställdhetsavtal upprättas mellan kommunen och kommunala bolag, leverantörer och verksamheter som får kommunalt stöd. De företag eller verksamheter som upprättar kontrakt och uppnått sina mål ska belönas alternativt erbjudas någon form av ekonomiskt incitament. Frivilliga jämställdhetskontrakt är alltså tänkta som ett belöningssystem för att öka drivkraften och intresset hos företag, bolag och verksamheter att åtgärda brister i det egna jämställdhetsarbetet. Exempel på sådana brister kan vara en mycket ojämn könsfördelning i styrelser, oskäliga löneskillnader, en ojämn syn på olika arbetsuppgifter eller föräldraskap mm. Jämställdhetsavtalen är ett konkret redskap för att förbättra jämställdheten i kommunen. Centerpartiets förhoppning är att kommunfullmäktige vill förbättra jämställdheten i den kommunala verksamheten och se jämställdhetsavtalen som en möjlig väg att gå. Beredningen 23

24 KS 0061/10 53 Motion från Maud Jonsson (Fp) m fl gällande trygghetsboende för äldre i Ljusdals kommun 1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning Maud Jonsson m fl (FP) har lämnat en motion om att Ljusdals kommun undersöker möjligheten för byggande av ett eller flera trygghetsboenden och att kommunstyrelsen ansöker om investeringsstöd för detta så fort möjlighet ges. Motionärerna skriver i sin motion Ljusdals kommun, liksom många andra kommuner i landet, har en grupp äldre, som kommit i skymundan. Det rör sig om människor, ofta mycket gamla som är för friska för ett särskilt boende, men som saknar trygghet och gemenskap i sitt vanliga boende. För dessa har Äldreboendedelegationen tagit fram ett förslag om Trygghetsbostäder; En form av bostäder för äldre som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade. Trygghetsbostäder upplåts med hyresrätt via en hyresförmedling eller liknande i kommunens regi. Tillgång till en trygghetsbostad fås genom förmedlingens kö. De som bor i trygghetsbostäder ska aha tillgång till en gemensamhetslokal med möjlighet att inta gemensamma måltider, personal som en gemensam resurs och trygghetslarm. Detta förslag har nu fått gehör hos Alliansregeringen och i årets budgetproposition föreslås att det årliga investeringsstödet på 500 miljoner kronor för byggandet av särskilda boenden även ska kunna lämnas till kommuner som vill skapa Trygghetsboende. Beredningen 24

25 KS 459/09 54 Förslag om extra fullmäktigesammanträde 1 november 2010 för val av presidium och valberedning 1. Ett extra fullmäktigesammanträde ska hållas måndag 1 november 2010 för val av presidium och valberedning Kommunfullmäktige fastställde 14 december 2009, 225 datum för sammanträdesdagar Då 2010 är valår ska ett extra sammanträde hållas för val av presidium och valberedning. för detta sammanträde fastställdes ej då fullmäktige tog beslutet 14 december Ordföranden föreslår ett extra fullmäktigesammanträde måndag 1 november 2010 för val av presidium och valberedning. Demokratiservice (administrationen) Interntryckeriet Nyfiket 25

26 KS 0105/10 55 Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni 1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning Roland Bäckman (S) har lämnat en motion om att Ljusdals kommun undersöker huruvida vår kommun kan drabbas av indragningar av fast telefoni och i så fall presenterar en framtida planering för de som drabbas. Motionären skriver i sin motion Tillgången på offentlig service och infrastruktur är ofta avgörande för om det är möjligt att bo och verka i glest bebyggda områden. För att motverka en alltför stor utflyttning måste vi ständigt vara lyhörda inför förändrade förutsättningar. När det gäller verksamhetsområden med andra huvudmän än vår kommun, är möjligheten att motverka beslut ibland begränsad. Ett sådant område är tillgången på fast telefoni. Från halvårsskiftet 2010 kommer 500 hushåll i Sverige att bli utan fast telefoni och inom fem år kommer hushåll sakna den möjligheten. Det finns uppgifter om att hushåll inom åtta år kommer att sakna den för många, så självklara möjligheten som att kommunicera via fast telefoni. Med ny teknik kommer det säkert att lösa sig för många hushåll, men det kan skapa problem i vissa kommuner där tillgången på fast telefoni är en förutsättning för t ex Trygghetslarm. Förutom möjligheten att installera trygghetslarm kan det finnas fler funktioner som också behöver säkerställas. Beredningen 26

27 KS 0098/10 56 Motion från László Gönczi (-), Karin Jansson (MP) och Roland Johansson (MP) om att göra Ljusdal till en särskild solidarisk kommun 1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning László Gönczi (-), Karin Jansson (MP) och Roland Johansson (MP) har lämnat en motion om att Ljusdals ska arbeta på sin solidaritetsprofil och utveckla det till ett kommunalt särmärke. Att kommunstyrelsen uppdras att föreslå övergripande mål i solidaritetens namn och att en första solidaritetspolicy tas fram efter ett brett remissarbete. Motionärerna skriver i sin motion bl a Vi skulle vilja att kommunen fokuserar på solidaritet och ser det som sitt särdrag. Solidarisk i grunden, som alla kommuner, men i Ljusdal har vi ett särskilt fokus på just solidaritet. Det är vårt särmärke. En kommun som tar på sig att vara solidarisk inventerar var de viktigaste insatserna finns i solidaritetens namn och var man kan skärpa solidariteten. Man prioriterar solidaritetsfrågor. Den smittsamma glädje som följer i solidaritetens spår utvecklar sammanhållningen, trivseln och tryggheten i kommunen. Därmed följer en god cirkel. Avsikten med denna motion är inte att lägga fram en lista på åtgärder, snarare vill vi att fullmäktige ska anta utmaningen att göra Ljusdal till en särskilt solidarisk kommun. Med ett sådant beslut i grunden kan sedan en solidaritetspolicy och handlingsplan upprättas och allteftersom utvecklas. Beredningen 27

28 KS 0102/10 57 Medborgarförslag från Magnus Boäng gällande omfördelning i budgeten 1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning Magnus Boäng har lämnat ett medborgarförslag gällande omfördelning i budgeten. Förslagsställaren skriver i sitt förslag Jag har ett förslag som innebär att man skjuter bandyhallsbygget på framtiden och istället satsar de pengarna på skolorna. Detta förslag finns säkert redan, men jag vill att det diskuteras, och jag vill också med detta visa, att det finns en folklig opinion för detta. Det är inget fel på bandyhallen, men tidpunkten är kanske illa vald. Cupens dagar är räknade, och så länge Ljusdal inte har något elitlag kanske man inte ska satsa så mycket pengar på bandysporten. Den ekonomiska krisen gör det hela väldigt akut. De som får spara är som vanligt vård, skola och omsorg. Nu vill jag slå ett slag för skolan. När elevantalet sjunker, låt då detta bli ett tillfälle att öka lärartätheten istället för att minska. Låt alla lärare jobba kvar, och öka även läromedelsanslagen. Tyvärr har vi sett i rapporter att orimligt mycket går till administration i Gävleborgsskolor. Se till att det går till undervisning och lärare istället! Varje vecka nästan kan vi läsa om nya besparingar i skolan. Gränsen är nu nådd. Kvaliteten har sjunkit nog mycket nu. Omfördela pengarna i budgeten. Beredningen 28

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal 13:00-15:45 Beslutande Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordf Anne Hamrén (S) ersättare för Annelie Wallberg (S) Kristina

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

PROTOKOLL. Tommy Borg (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) Irene Jonsson (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) Peter Engdahl (S) tjg ers Ingalill Fahlström (MP)

PROTOKOLL. Tommy Borg (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) Irene Jonsson (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) Peter Engdahl (S) tjg ers Ingalill Fahlström (MP) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal18:00-20:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Ulf Nyman (C) tjg ers Örjan Fridner (S) 82-97 Leif Hansen (SRD) Per-Gunnar Larsson (S) Jonny Mill (SRD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

PROTOKOLL. Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S) Ingalill Fahlström (MP)

PROTOKOLL. Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S) Ingalill Fahlström (MP) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:55 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S) Ingalill Fahlström (MP) Övriga

Läs mer

Maj-Britt Tönners. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-06-20 2007-06-25

Maj-Britt Tönners. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-06-20 2007-06-25 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-06-20 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal Klockan 09.00 12.00 Beslutande John Nyman, ordförande Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson Plats och tid Tallåsenrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C) Ordförande Ove Schönning (S) Vice ordförande Ingegerd Pettersson, PRO Sune Öster, SPF Jan Nilsson, PRO Anna-Maria Winblad, PRO Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

PROTOKOLL. Christer Sjöström (M) Datum Kommunstyrelsen 2014-02-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Christer Sjöström (M) Datum Kommunstyrelsen 2014-02-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-15:00 Beslutande: Leif Persson (S) ordf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelson (S) Anne Hamrén (S) tjg ers istället för Roland Bäckman

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 16 december 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(15) Plats och tid Töllstorp, kl. 14.00-15.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Kramstarummet, plan 3, 13:15-15:00 Beslutande: Ordförande Tommy Olsson (C) Vice ordförande Ove Schönning (S) Stig Almström (LB) Jan Nilsson Anna-Maria Winblad Ingvar Pettersson Kurt Rådlund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-08 i Skånes Fagerhultsrummet, 13.30-17.15 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande, 30-41 Thomas Bjertner (S) -

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S)

Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 (22) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 16 december 2013 kl 18.30-19.30 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer