Look Around - en modernare orienteringsform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Look Around - en modernare orienteringsform"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Handledare: Magnus Eriksson, Leif Olsson, Mikael Bylund och Pär Åslund Författarnas e-postadress: Utbildningsprogram: Civilingenjör, -industriell ekonomi, -teknisk design, -elektronik, -datateknik 300 hp Omfattning: ord inklusive bilagor Datum: Projektrapport inom TDTEA/TELSA/TINDA/TDESA, kurs, 6 poäng Look Around - en modernare Hermansson, Emil Kjellner, Malin Kullström, Sofie Nordgren, Matilda i

2 Sammanfattning Målet med det här projektet var att göra ett modernare system för orientering som är lämpat för motionärer. Den teknik vi valde satte mobiltelefonen i centrum och det är med hjälp av den som orienterings- kontrollen stämplas. Designmässigt valde vi att utgå ifrån en klassisk orienteringskontroll för att underlätta för användaren att hitta kontrol- len. Resultatet vi fick fyllde delvis hela kravspecifikationen för prototy- pen men innan den är redo för lansering återstår en del bearbetning. Nyckelord: BLE, Android, webbgränsnitt, orientering. ii

3 Abstract The aim of this project was to make a modern system of orienteering that can be used by exercisers. We wanted to put the mobile phone in center and chose a technology after that. It should be easy for the user to recognize the control, therefore we chose the colors white and orange which are the two classical colors of an orienteering control. The result of this project almost met the specification of the claims for the prototype but there are still some processing before launching. Keywords: BLE, Android, web interface, orienteering. iii

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... ii Abstract... iii 1 Inledning Bakgrund och problemmotivering Övergripande syfte Avgränsningar Konkreta och verifierbara mål Tidsplanering Författarens bidrag Metod Konstruktion Design och utformning Data Android Applikationen Webbserver Databas Elektronik Resultat Design och utformning av prototyp Design och utformning av logotyp Data Ekonomin Diskussion Teknisk design Datateknik Elektronik Industriell ekonomi Sakregister iv

5 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund och problemmotivering I dagsläget finns det två olika elektroniska system för professionell orientering; Emit och Sportident. Dessa system är både etablerade och professionella och används därför på många orienteringstävlingar runt om i Sverige. Emits system fungerar genom att en bricka hålls mot kontrollen och därmed är kontrollen stämplad [1]. Sportidents fungerar nästan på samma sätt, där har orienteraren en bricka som innehåller ett RFID- chip. Med hjälp av detta chip registreras kontrollerna [2]. I dag finns det flera orienteringstävlingar för allmänheten som går under friskvårdsprogram. Naturpasset och HittaUt är två exempel på sådana som finns på marknaden idag. HittaUt använder ett system med papperskartor där varje kontroll har en kod som sedan används för att stämpla kontrollen på deras hemsida [3]. På Naturpasset används ett startkort. På detta kort fylls den hittade kontrollens kodbokstav i och kortet lämnas sedan in till arrangören [4]. Varken HittaUt eller Naturpasset har implementerat något av de professionella systemen för orientering utan använder manuell registre- ring av kontroller. Anledningen till detta kan vara att de professionella systemen är för dyra och är därför inte lämpade att användas på all- männa orienteringstävlingar. 1.2 Övergripande syfte Vi vill utveckla ett nytt system för orientering som gör det möjligt för aktörerna inom allmän orientering att ta del av detta. Genom att aktö- rerna implementerar detta system hoppas vi göra orientering intressant och lättillgängligt för fler personer. Detta hoppas vi bidrar till att fler personer börjar orientera och att den genomsnittliga folkhälsan förbätt- ras. 5

6 Inledning 1.3 Konkreta och verifierbara mål Kravspecifikation för slutprodukt Tål alla väderlekar Svår att stjäla, ingen annan än anordnaren kan monter ner den Redovisa vid vilka kontroller man varit vid Användarna ska på fem minuter förstå sig på systemet Montering samt demontering ska ske under 60 sekunder Inte skada omgivning Ingen manual krävs för att sätta upp dem Kravspecifikation för prototyp Ska finnas en CAD- ritning till kontrollerna och ett fysiskt exem- plar Mobilapplikationen ska innehålla en karta Taggläsaren ska kunna läsa av kontroller samt registrera tid Redovisa vid vilka kontroller man varit Kravspecifikation för modell Idéskiss på kontrollerna Kan läsa av en tagg digitalt Skiss på användargränssnittet Mål till mini- mässa (6/11): Kravspecifikation för modell uppnådd Kontrollera med intressenter och marknadsföring Skisser på det vi ska göra Mål till mässan på civilingenjörens dag(12/12): Kravspecifikation för prototyp uppnådd Intervjuer med kunder Att det går att tävla mot varandra i mobilapplikationen Att inte produkten får kosta för mycket Kunna få ut statistik ifrån vilka kontroller man varit vid genom mobilapplikationen 6

7 Inledning 1.4 Avgränsningar Projektet kommer resultera i en prototyp till en slutprodukt. Projektet kommer inte ta hand om eventuell produktion av slutprodukt, och inte heller marknadsföring av denna. 1.5 Tidsplanering Teknisk design 25/10-5/11 skissa på idé till kontroller 7/11-20/11 CAD- ritning för kontrollerna 20/11-5/12 testning/finjusteringar av CAD- ritning 5/12-12/12 reserv tid för CAD- ritning Industriell ekonomi 25/10-5/11 marknadsundersökning och idé till marknadsföring av slutprodukt 7/11-20/11 förslag till affärsplan 20/11-27/11 djupgående intervjuer 27/11-11/12 affärsplan klar Elektronik 25/10-5/11 undersöka komponenter för läsaren och taggarna 7/11-14/11 bygga läsare som kan läsa taggar 15/11-11/12 förbättra den så att den fungerar bra. Datateknik 25/10-5/11 se hur mobilapplikationen ska kommunicera med tag- garna och hur det ska registreras 7/11-20/11 ha en mobilapplikation som fungerar någorlunda 20/11-5/12 lägga till funktioner och testa så att det kommunicerar 5/12-11/12 testning och reserv tid Detta är delleveranserna vi kommer att ha under projektets gång. Vi kommer även att ha lunchmöten varje måndag under hela projektet där vi kollar av hur vi ligger till inför delleveranserna. Vi kommer ha runt 80 timmar per person under hela projektet och totalt i gruppen rör det sig om 480 arbetstimmar. 7

8 Inledning 1.6 Författarens bidrag Alfred och Matilda (Industriell ekonomi) ska göra en affärsplan och marknadsundersökningar. Sofie och Malin (Teknisk design) ska ha hand om designen för bland annat kontrollerna samt tillverkning av prototyp. Emil (Datateknik) har hand om programmering av mobilapplikationen. Olaf (Elektroniksystem) har hand om utformning och programmering av orienteringskontrollen. 8

9 Metod 2 Metod 2.1 Initiering Genom ett flertal möten under initieringen där hela projektgruppen deltog funderade vi ut ett antal problem vi ville lösa. Problemet som skulle lösas hade som krav att alla i projektgruppen hade en uppgift inom sitt arbetsområde. Problemen uteslöts en efter en genom olika undersökningar på internet samt dialoger med berörda. Till slut återstod endast ett problem som vi med vår kunskap och resurser såg som möjligt att lösa. För det valda problemet bestämdes effektmål och projektmål. 2.2 Planering Först skapades en kravspecifikation för prototyp, modell respektive slutprodukt. Utifrån kraven skapades en lista av uppgifter för varje Civilingenjörsinriktning i projektgruppen. Dessa uppgifter lades in i ett gantt- schema tillsammans med milstolpar för de viktigaste delleveran- serna. 2.3 Genomförande För att hålla arbetet i liv valde vi att ha möte minst en gång i veckan, på dessa möten fanns tre fasta punkter; vad som gjort sedan förra mötet, vad som ska göras tills nästa möte och om eventuella problem stötts på. Vi har även frekvent använt oss av Dropbox för att dela filer med varandra. Vi har också använt Facebook till all kommunikation. En fördel med en chattgrupp har varit att man kunnat gå tillbaka i historiken för att se vad som tagits upp Tillverkning av prototyp Med hjälp av vår CAD- ritning skapade vi en ritning med exakta mått på varje del av kontrollen. Vi kunde inte helt utgå efter måtten på CAD- ritningen då vi var tvungen att ta hänsyn till att de olika delarna skulle överlappa varandra. En laserskärare skar ut akrylskivorna efter ritning- en vi fått fram (se bilaga E bild 1). Då laserskäraren inte kan skära ut i vinklar blev vi tvungna att för hand slipa ner vinklade kanter för att få vinkelanpassade hörn (se bilaga E bild 2). För att färgen skulle fästa 9

10 Metod slipade vi till en matt yta på sidan som skulle målas. Därefter målade vi med sprayfärg (se bilaga E bild 3). Slutligen limmade vi ihop kontrollen med superlim (se bilaga E bild 4) Programmering av Arduino För programmeringen av Arduino- kontrollenheten valdes programmet Arduino IDE för att göra det så enkelt som möjligt. Programmerings- språket som användes var C++ och det finns många färdiggjorda kod- bibliotek som man kan lätt använda i sina program. För att inte göra det för krångligt att använda BLE Shield tillsammans med Arduino användes ett bibliotek från Nordic Semiconductor. För att se hur det biblioteket fungerade lästes källkoden till ett annat bibliotek som använde detta bibliotek och en liknande implementation skrevs. När den kapacitiva sensorn skulle implementeras tillsammans med Arduino användes ett bibliotek som heter CapacitiveSensor. 10

11 Konstruktion 3 Konstruktion 3.1 Systemet i helhet Prototypen av orienteringssystemet (se figur 1) består av en orienteringskontroll, mobiltelefon samt en webbserver med tillhörande databas. Kommunikationen mellan mobiltelefonen och orienteringskontrollen sker över Bluetooth Low Energy (BLE). Mobiltelefonen kommunicerar med webbservern som i sin tur lagrar data i en databas. Figur 1: Systemet i helhet 11

12 Konstruktion 3.2 Teknisk design Design och utformning Formen på kontrollen är designad med avseende på olika krav såsom storlek, form och färg. Det som styrde storleken på kontrollen var elektroniken, som bestod av en Arduino- enhet och batterier, som skulle rymmas i den samtidigt som den på grund av den miljö den skulle infinna sig i inte fick dra åt sig för mycket uppmärksamhet och därmed inte vara för stor. Formen anpassades främst efter olika fästföremål där vi valde en rund (se bilaga C bild 1 och 2), för b.la. träd och runda stolpar, och en modell med 90 graders vinkel (se bilaga C bild 3 och 4), för b.la. hörn och stolpar med en sådan vinkel. Batterihållaren placerades på undersidan av locket. Vid byte av batterier avlägsnas locket och batterihållaren följer med. Färgen har vi anpassat efter den klassiska färgen på en orienteringskontroll för att den skulle vara lätt att känna igen, alltså hälften vit, hälften orange. Några materialförlag som vi hade var trä, metall och plast. Trä valdes bort direkt då kontrollen skulle sitta utomhus året om och skulle då behöva mer underhåll för att behållas i bra skick. Metall hade varit ett hållbart och billigt alternativ men den kapacitiva sensorn som ska sitta i kontrollen hade blivit störd av metallen och valdes därför bort. Valet föll på plast då det inte stör den kapacitiva sensorn samtidigt som det var ett billigt och hållbart alternativ. Det är även enkelt att arbeta med. Vi hade ett antal förslag på fästanordningar såsom excenterlås, buntband och metallband. Då buntband hade hög stöldrisk var det inget alternativ för vår slutprodukt. Excenterlås var ett klart bättre alternativ då det hade låsmöjlighet, högre hållbarhet, var lätt att få tag på och var även relativt billigt. En nackdel var att det var svårt att fästa. Spännband kombinerat med en wire ansåg vi vara den bästa lösningen för vår slutprodukt (se bilaga D bild 1), det ger användaren en valmöjlighet över hur mycket kontrollen ska kostas på. Antingen används bara spännbandet eller kombineras det med wiren för att öka säkerheten. Om kontrollen fästs vid en vinklad aluminiumprofil sätts en sprint med hänglås genom två hål för att kontrollen inte ska kunna dras av. (se bilaga D bild 2) 12

13 Konstruktion Design av prototyp 3.3 Data Prototypen är gjord i plast då vi ansåg det som ett billigt men ändå hållbart alternativ. Till prototypen valde vi en fästanordning i form av buntband då vi tyckte det kändes som ett billigt och ett bra alternativ. Prototypen är endast målad på framsidan. Vi tänkte att det var en smart lösning för att enkelt kunna se innehållet och därmed få större förståelse för vad som krävs för att uppnå den funktion som kontrollen ska ha Android Applikationen Android applikationen är en slags hybridapplikation där BLE- kommunikationen sker med Androidspecifik java kod och gränssnittet är webbaserat. BLE funktionaliteten exponeras genom ett JavaScript interface i den inbäddade webbläsaren. Denna implementation kallas WebView i Android. Vi har valt denna implementation eftersom att den hjälper oss att hålla ner utvecklingstiden och göra systemet extremt lätt att porta till andra plattformar. Det blir också enkelt att göra det helt webbaserat i framtiden när en BLE- API finns tillgängligt i en vanlig webbläsare Webbserver Webbservern är node.js baserad och använder sig av ramverket Ex- pressjs. node.js lämpar sig bra eftersom att data från appen framförallt skickas i JSON, JavaScript Object Notation, vilket är extremt lätt att använda tillsammans med node. Genom att välja node så slipper vi också typkonverteringsproblem då båda servern och klienten använder samma programmeringsspråk. Valet att använda ett ramverk motiveras av ytterligare minskad utvecklingstid Databas Vi har använt den MySQL kompatibla databasen Maria DB. För att ansluta till databasen från node använde vi node- dbs implementation av MySQL- drivrutinen. Valet baserade på befintliga kunskaper hos pro- grammeraren och det prestandaövertag som den erbjuder jämfört med andra drivrutiner. node- db is developed with C++, and it is as fast as any other binary binding currently available for node.js. When performance is a major factor, disabling 13

14 Konstruktion the automatic SQL to JS native type conversion allows node- db to outperform all other bindings by a factor of at least 200 %. (nodejsdb.org ) En till faktor som gör MariaDB till ett bra val är att den är baseras på öppenkällkod, vilket gör den till ett säkrare alternativ då man inte löper risken att den läggs ned, vilket kan hända med kommersiella alternativ. 3.4 Elektronik Kontrollen bygger på en Arduino- kontrollenhet som är själva hjärnan. Den Arduino som vi valde att använda var Arduino Uno. På kontroll- enheten sitter ett tilläggskort för Bluetooth som heter BLE Shield. Tilläggskortet klarar av den nya Bluetooth- standarden, Bluetooth Low Energi, som kom med Bluetooth 4.0. BLE som standarden förkortas till utvecklades till, som namnet anvisar, enheter som måste dra väldigt lite ström. Eftersom BLE drar mindre ström än de äldre Bluetooth- standarderna är det möjligt att bygga enheter baserade på batterier, som går längre på varje laddning. Tilläggskortet är gjort för att sitta ovanpå en Arduino Uno och behövde därför inga modifieringar för att passa. Det behövdes heller inga kablar mellan korten eftersom det finns metall- pinnar under tilläggskortet som går in i kopplingsplintarna på kontroll- enheten. För att uppfylla kravet om att personen, som ska stämpla kontrollen, måste trycka mobilen mot kontrollen, skapades en kapacitiv sensor. Denna sensor känner av när ett metallföremål kommer nära framsidan av kontrollen. Det är endast då den kapacitiva sensorn känner av mobilen som kontrollenheten skickar (via BLE) kontrollens kod till användarens mobil. 14

15 Resultat 4 Resultat 4.1 Design och utformning av prototyp Till minimässan var målet om en färdig CAD- ritning uppnått, utifrån denna ritning byggdes en prototyp. En prototyp stod färdig till den slutgiltiga mässan där projektet visades upp för allmänheten. Prototypen har avvikit en del från vår CAD- ritning, b.la. är det endast framsidan som är målad och kanterna är inte rundade. 4.2 Design och utformning av logotyp Vår logga är väldigt enkelt utformad och består av CAD- ritningen av den färdiga produkten. Vi tycker att det genom den framgår tydligt vad vår produkt är. 4.3 Datasystem Android applikationen byggdes med en Android WebView och har kod för att ansluta till Gatt- servern på kontrollen, samt att begära karta, menysystem och kontrolldata från webbserven. Databasen har implementerats med MariaDB och modelerats efter de behov som uppstått, till exempel att lagra användaruppgifter, banor, kartor, koordinater osv. Databasförfrågningar till tjänsten har också skapats. Webbserven har implementerats i Node.js och har en Express.js router som hanterar förfrågningar från Android applikationen. Express är också konfigurerat med databasdrivrutiner som möjliggör en MySQL kompatibel anslutning, vilket MariaDB tillhandahåller. För presentation av data finns en jade gränssnitts view engine. Jade är konfigurerat för att rendrera de såkallade viewsen i Express.js. HTML- sidorna i gränssnittet är alltså kodade med Jade mark- up som sedan presenteras som HTML. 4.4 Elektronik Kontrollprototypen klarar av att kommunicera över BLE. De saker den kan skicka ut är: sitt namn, nummer på kontrollen, vilken bana den tillhör och koden som används vid stämpling. Alla dessa meddelanden 15

16 Resultat skickas när mobilen frågar efter dem, förutom namnet som skickas ut hela tiden så att mobilen kan hitta och ansluta till kontrollen. Program- koden till Arduino- kontrollenheten återfinns i bilaga A. Den kapacitiva sensorn fungerar och är byggd av en pappskiva målad med elektriskfärg som blir som en metallskiva. Från sensorn går två kablar till Arduino- kontrollenheten. En går via ett 10 megaohms mot- stånd och den andra går direkt. Sensorn fungerar så att Arduino- kontrollenheten börjar mata 5 volt ut på porten som är kopplad via motståndet till sensorn. Sedan mäter Arduino- kontrollenheten tiden det tar för den andra porten, som är direktkopplad till sensorn, att registrera 5 volt. Tiden det tar beskriver hur hög kapacitansen är mellan sensorn och de föremål som den känner av. Man kan säga att desto närmare föremålet är desto längre tid tar det. Från CapacitiveSensor- biblioteket får man ut ett beskrivande värde på hur lång tid det tog. Den kapacitiva sensorn börjar känna av elektriskt ledande föremål på ett avstånd om cirka 2 dm. Det är dock inte förrän föremålet är så nära som 0,5 cm ifrån som den godkänner att det är ett föremål nog nära kontrol- len. I programmet nrfgo Studio kan man beräkna batteritid utifrån storlek på batteri. Med AA- batteri på 1300 mah blev den teoretiska batteritiden 1 år. I denna beräkning är varken Arduino- kontrollenheten eller den kapacitiva sensorn inräknad. 4.5 Ekonomin Vi har genomfört en del interjuver och när vi träffat folk så har vi berättat lite om vår produkt. Mycket har varit positivt, att det är något nytt inom orientering, problemet har varit att en del har varit skeptiska till att använda mobilen. Men när vi har förklarat att det inte är gyttjeorientering som man ska hålla på med så har de blivit positivt instälda. En fråga som har varit rätt viktigt för hur planeringen av slutprodukten ska bli är hur kartan ska vara. Eftersom om man jämför Google Maps med en riktig orienterings karta så skiljer det en hel del i utsenende och hur exakt den är. 16

17 Resultat Den största knäcke frågan är vad varje kontroll ska kosta, där har vi varit i kontakt med hitta ut. Kontrollen de använder kostar ungefär kr och vår kontroll är mycket dyrare med ett pris på 500 kr. När vi gjort intervjuerna och berättat om priset har många tyckt att det varit högt. Vi har inte varit i kontakt med ideella föreningar och skolor. De antagande vi har gjort visar på att det är enklast att börja sälja till orienteringsklubbar men skolor kan bli en framtida kund. Om vi kollar på de lösningarna som skolorna använder till orientering idag. Är det analoga system och då ligger faktiskt priset per kontroll runt vårt pris. Budgeten som vi räknar med att kunna hålla ser ändå rätt så ljus ut, vi kommer att nå ett break even efter ungefär 2 år med försäljning bara i Sverige. Vi kommer att hålla nere kostnaderna så mycket det går och inte driva företaget på 100 % utan snarare på 20 % vi kommer att ha svårt ta ut någon lön de första åren. Lokal kostnader har vi inte heller skrivit någon summa på de första åren. Då vi i affärsplanen (se bilaga B) kommit fram till att vi kan sköta produktion och försäljning från våra egna hem. 17

18 Diskussion 5 Diskussion Vid val av projektuppgift lades ett flertal förslag inom kategorin idrott fram, detta då det var ett gemensamt intresse. Det slutgiltiga problem vi valde att lösa grundar sig på en gruppmedlems stora intresse för tidtagning. Vi utvecklade idén till ett nytt orienteringssystem. Den tidsplan vi lade upp i början av projektet, då vi valde att använda BLE istället för NFC som vi tänkt från början. BLE krävde mer arbete och tidsplanen blev svår att följa för Olaf och Emil, den blev därför tvungen att planeras om (se bilaga F). 5.1 Teknisk design Kontrollen till vårt orienteringssystem valde vi att tillverka i akryl, då ett av målen var att kontrollen skulle vara billig att tillverka och akryl uppfyllde det kravet. Fästanordningen för prototypen blev buntband med dubbelhäftande buntbandsfästen, även här var det prislappen som fick bestämma. Anledningen till att vi valde att göra prototypen enligt CAD- ritningen med den kantiga formen var i första hand för att den formen går att fästa på både hörn och runda saker. Den runda formen skulle även ha blivit svårare att tillverka då en prototyp i utskurna plastskivor inte hade varit möjligt. Att vi valde att endast måla framsidan var för att vi ansåg att det var bra att kunna se in i lådan. På det sättet framgår lådans innehåll väldigt tydligt. De mjuka kanterna på lådans framsida som fanns på vår CAD- ritning undvek vi att göra på prototypen, att göra plastens kantiga hörn så pass runda skulle vara väldigt energikrävande och vi ansåg inte det som en viktig detalj. 18

19 Diskussion Slutprodukten skulle inte riktigt se ut som prototypen vi tillverkade, vi har sett en del brister hos denna. Ett exempel på det är buntbandet och de dubbelhäftande buntbandsfästena, det håller en ganska hög stöldrisk och även kort hållbarhet. På slutprodukten skulle buntbandsfästena ersättas av spännband med vajer. Detta för att låta kunden själv bedöma hur stor den anser stöldrisken är och därmed vilken kostnad den vill lägga på säkerheten av kontrollen. En annan brist var att kanterna var svåra att få ihop rakt och alla delar blev inte helt symetriska. Skulle mer exakta mått användas så kunde vinklade kanter fås till direkt utan att behöva slipa till dem i efterhand. På så sätt skulle bitarna få en bättre passning mot varandra. 5.2 Datateknik Resultatet som uppnåddes var inte helt enligt kravspecifikationerna, detta då en av de som jobbade med programmeringen hoppade av tidigt i projektets gång. Eftersom arbetsbördan redan var väldigt hög och vi satt ambitiösare mål än vi behövde, så blev vi tvungen att kom- promissa kvalitén på leveransen. Vi har till exempel inte hunnit imple- mentera de sociala aspekterna av tjänsten, utan fått fokusera mer på de fundamentala funktionerna som BLE- kommunikation mellan Android telefonen och kontrollen. 5.3 Elektronik En kapacitiv sensor valdes över tryckknapp för att göra det så enkelt som möjligt att bygga prototypen. En till fördel med en kapacitiv sensor är att det inte finns några rörliga delar, som skulle kunna gå sönder. Däremot kan det bli problem med en kapacitiv sensor eftersom den även kan känna av vatten och på så sätt reagera på till exempel regn. För att lösa problemet med vattnet så skulle man kunna ställa in en lägre känslighet. Problemet som då skulle kunna uppstå är att den kapacitiva sensorn inte känner av mobilen när man trycker den mot. Till prototypen var det smart att använda Arduino Uno tillsammans med tilläggskortet BLE Shield. Till en slutprodukt så skulle denna arkitektur vara onödig och inte tillräckligt batterisnål. Istället för de två korten skulle istället ett fristående kort för BLE, som även klarar av att sköta den kapacitiva sensorn, användas. Ett exempel på ett sådant kort skulle kunna vara BLE Mini som är baserad på en CC2540 från Texas 19

20 Diskussion Instruments. Förutsatt att BLE Mini drar ungefär lika mycket ström som BLE Shield så skulle den beräknade batteritiden på 1 år gälla för slut- produkten. Den kapacitiva sensorn skulle kunna startas endast då det finns en BLE- anslutning och därmed dra mindre ström. Ett annat alternativ skulle kunna vara att starta BLE- kommunikationen när den kapacitiva sensorn aktiveras av beröring. Beroende på om BLE- kommunikationen eller den kapacitiva sensorn drar mest väljs den som startas av den andra. Under programmering av kontrollen valdes det att inte använda det färdiga kod- biblioteket till BLE Shield, då det inte hade tillräckligt mycket funktionalitet. Istället skrevs ett eget som är baserat på biblio- teket till BLE Shield, men med utökad funktionalitet. Den utökade funktionaliteten är till exempel att programmet kan avbryta en anslut- ning om något går snett. 5.4 Industriell ekonomi Den största nackdelen med vår produkt är priset, detta beror på att vi har valt en teknik som är så pass ny att den knappt finns ute på mark- naden. Att vi valde just den tekniken trots priset är för att vi tror att den så småningom kommer sjunka i pris. Under arbetets gång har vi hittat andra lösningar som kommer i slutändan att vara billigare. Vår prototyp kommer alltså inte att innehålla den teknik som skulle användas för vår slutprodukt. Vi måste ta en titt på de andra lösningarna vi har hittat på internet för att se prisskillnaden. Vi kommer ändå stå kvar vid BLE- tekniken, just för att den stödjer alla plattformar. För att kunna få ut en produkt till de flesta mobilanvändarna gäller det att man har stöd för Iphone, annars är det en liten marknad som kan använda sig av den. Ett problem är att orientering inte är så spritt runt om i världen utan det är främst i Skandinavien som folk utövar idrotten. Det gäller att försöka ta sig in på de marknader som ännu inte har upptäckt orientering, där kan en dold marknad finnas. Marknadsföring är något som vi inte lägger så mycket pengar på, då det är en väldigt liten marknad vi ger oss in på. Det räcker till stor del att lägga energi och pengar på att synas på olika orienteringsarrangemang. Om vi ska dra igång en större marknadsföring skulle en större budget krävas för att kunna täcka de 20

21 Diskussion kostnader som marknadsföringen kommer att kosta genom ökad försäljning. Vi räknar med att första året att sälja cirka 100 kontroller, vilket kan ses som ett fåtal. Men om 4 år satsar vi på att ha en försäljning på ungefär 700 kontroller. Då är det endast i Sverige vi räknar på och vi måste sedan försöka lansera vår produkt utanför Sveriges gränser. Det naturliga valet då kommer att vara Norge och Finland då orientering även där är en vanlig förekommande idrott. Budgeten har vi valt att göra väldigt stram, vi valde att inte lägga in någon lön de första fyra åren. Genom det kommer vi inte ha så höga lån eller i behov av mycket kapital redan i starten. Detta då vi räknar med att sälja rätt så få kontroller, mer om det finns i affärsplanen (se bi- laga B). Där har vi kallat företaget ett hobby företag från början eftersom att vi har företaget på sidan om våra vanliga liv med jobb och skola. Vi har sagt att det tar fyra år tills vi kan ut lön grundar sig på att i budge- ten (se bilaga G) visar det på att vi kommer göra en vinst på runt kr efter fyra år. Det känns som att man behöver ha runt den summan för att kunna ta ut lön, eftersom att man vill ha en buffert för oförutsedda utgifter. Vi måste även betala tillbaka de pengar som satsades i företaget ifrån starten det innebär att vi inte ska ta ut för mycket pengar i lön. 5.5 Övergripande Genomförandet har skett genom att vi jobbat med det Agila tankesättet detta då vi inte riktigt visste vad kostnaderna skulle landa på. Vi hade inte heller klart för oss i detalj hur slutprodukten skulle bli. Vi hade bara kravspecifikationen att följa som beskrev funktionerna och under arbetets gång kom vi fram till vilka lösningar gick att använda. Genom det har vi varit tvungna att ha ett tätt samarbete mellan teknisk design och data samt elektronik. De har haft direkt kommunikation med varandra om det uppstått något problem så har de löst det tillsamans. Vi uppnådde tack vare det nästan hela kravscpecen för prototypen, det vi missade på var mobilapplikationen som inte blev klar. Det berodde på att en datastudent hoppade av och att vi hade valt en litet för omfat- tande teknik för att en person skulle klara av det. Det vi skulle ha gjort var att försökt att minska målen för mobilapplikationen så att en person skulle klarat av det. Men utöver det så har vi inte stött på så mycket 21

22 Diskussion problem. Något mer som kan ligga bakom det goda resultatet var att vi samarbetade bra. Fördelen var att vi kände varandra lite grand sedan innan, så det var enkelt att hålla kontakten med varandra. Är det något som vi kommer ta med oss så är det är viktigt att lära känna sin grupp. Nästa gång man gör ett projekt så ska man ta några timmar och bara umgås så att man lära känna varandra lite. Även att vi hade lunchmöten varje måndag gjorde att hela gruppen blev informerad hur var och en låg till. Vi kunde då diskutera problem som hade uppstått ansikte mot ansikte. Fördelen med ansikte är att det är lättare att diskutera lösningar och komma fram till dem. Det vi skulle gjort bättre var att lägga tidsplanen lite tightare från början så att man hade mera reserv tid i slutet. För det uppkommer alltid problem som man i början av projektet inte kan tänka sig. På det hela taget så fick vi ett väldigt bra resultat som vi är nöjda med alltifrån designen till hur elektroniken fungerar och budgeten. Redan vid ungefär 200 kontroller kommer vi att få ett plus resultat och den försäljningsvolymen känns realistiskt att nå det var färre kontroller än vad vi hade tänkt oss. På det hela taget är vi mycket nöjda med resultat och hur arbetet har gått och vad det utmynnade i. Inte minst vår projektledare som har peppat oss och kommit med bra förslag under arbetsgång. Tack vare att alla faktorerna, från det agila arbetssättet till gruppsamansättningen, till projektledare har gjort det här projektet lyckat. Vi fick fram en bra prototyp som uppfyllde de flesta målen förutom mobilapplikationen. Vi fick även mycket positiv respons på mässan Civilingenjörens dag på Mittuniversitet i Sundsvall. Så vi är mycket nöjda över resultat och det har varit en rolig och utvecklande tid. 22

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

F4. programmeringsteknik och Matlab

F4. programmeringsteknik och Matlab Programmeringsspråk Föreläsning 4 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer 1 Ett program är en eller flera instruktioner

Läs mer

The Intelligent Timer

The Intelligent Timer The Intelligent Timer Linnea Karell och Oscar Bagge, I10 Handledare: Bertil Lindvall 2013-05-20 Abstract The objective of this project was to build a prototype of a digital timer. The product design specification

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

HejKalmar app. Projektrapport. Webbprojekt I

HejKalmar app. Projektrapport. Webbprojekt I Projektrapport HejKalmar app Webbprojekt I Författare: Cecilia Lindqvist, Linus Lundevall, Christofer Olaison, Andreas Söderström och Isak Utegård Handledare: Tobias Ohlsson Examinator: Tobias Ohlsson

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Sportidentutbildning 2009-03-14

Sportidentutbildning 2009-03-14 Sportidentutbildning 2009-03-14 Per Magnusson per@lok.se Agenda SI-pinnar och SI-enheter SI Config Programmering av enheter ÖOF:s SI-utrustning Hur arrangörer använder Sportident Vad kan gå fel? SI på

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Sportidentutbildning 2009-02-07

Sportidentutbildning 2009-02-07 Sportidentutbildning 2009-02-07 Per Magnusson per@lok.se Agenda SI-pinnar och SI-enheter SI Config ÖOF:s SI-utrustning Hur arrangörer använder Sportident Programmering av enheter Vad kan gå fel? SI på

Läs mer

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6.

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6. Innehållsförteckning Om företaget 2 Affärsidé 3 Målsättning 3 Marknad 3 Produkt 4 SWOT-analys 5 Marknadsföring 6 Finansiering 6 Konkurrens 6 Kunden 7 Tidsplan 8 Likviditetsbudget 9 Resultatbudget 10 SunShine

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status KRAVSPECIFIKATION Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Kravspecifikation i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015,

Läs mer

ToDo ios-applikation. Mikael Östman. Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet

ToDo ios-applikation. Mikael Östman. Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet ToDo ios-applikation Mikael Östman 201205 Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet mo222ez@student.lnu.se Abstrakt Detta är en slutrapport för det projekt jag bedrivit inom ramen för kursen Individuellt

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Iphone Travstat Iphone av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är aldrig för gamla. Med en

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Pulse SVENSKA LADDNING SÖMN 12 PARKOPPLING MÅL 13 INSTÄLLNINGAR PÅMINNELSER 13 DISPLAY MEDDELANDEN 14 AKTIVITET SMS 15 PULSMÄTARE TIMER

Pulse SVENSKA LADDNING SÖMN 12 PARKOPPLING MÅL 13 INSTÄLLNINGAR PÅMINNELSER 13 DISPLAY MEDDELANDEN 14 AKTIVITET SMS 15 PULSMÄTARE TIMER Pulse SVENSKA LADDNING 05 SÖMN 12 PARKOPPLING 06 MÅL 13 INSTÄLLNINGAR 08 PÅMINNELSER 13 DISPLAY 09 MEDDELANDEN 14 AKTIVITET 10 SMS 15 PULSMÄTARE TIMER 11 11 MISSADE SAMTAL TEKNISKA DATA 15 16 ÖVERSIKT

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen?

LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen? ICT LEGO Robot programmering och felsökning Hur svårt ska det vara att följa den svarta linjen? Daniel Lindfors 12/9/07 dlindf@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Denna laboration

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino NYHET! Utkommer i augusti 2017 Smakprov ur boken Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino av Martin Blom Skavnes och Staffan Melin PROJEKT LJUS s 1 I det här projektet kommer du att bygga en

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

Modern webbutveckling. av Robert Welin-Berger

Modern webbutveckling. av Robert Welin-Berger Modern webbutveckling av Robert Welin-Berger robertwb@kth.se Modern webbutveckling 1. Projektstorlek och Arkitektur 2. Callbacks 3. Event driven arkitektur 4. MEAN stack 5. ODM/ORM 1. Projektstorlek och

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Avancerade Webbteknologier 2. AD11g Göteborg 2012 Mobilanpassning

Avancerade Webbteknologier 2. AD11g Göteborg 2012 Mobilanpassning Avancerade Webbteknologier 2 AD11g Göteborg 2012 Mobilanpassning Idag Reality Check Strategier för mobilanpassning Problem vid mobilanpassning Exempel på några ramverk Statistik Det finns väldigt mycket

Läs mer

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola,

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, Snake Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, 2015-05-18 Oskar Petersen, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Abstract Denna rapport beskriver ett projekt där ett klassiskt

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Slutrapport Get it going contracts

Slutrapport Get it going contracts Slutrapport Get it going contracts Författare: Anthony Dry Datum: 2011-06-02 Program: Utvecklare av digitala tjänster Kurs: Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7.5p Linnéuniversitetet (Kalmar) Abstrakt

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

22/02/16. Arduino Introduktion till Arduino. Arduino. Microcontroller - Embedded systems. Historia Organisation - Ekosystem

22/02/16. Arduino Introduktion till Arduino. Arduino. Microcontroller - Embedded systems. Historia Organisation - Ekosystem 22/02/16 Arduino Introduktion till Arduino Historia Organisation - Ekosystem ANDERS J JOHANSSON Hårdavara Mjukvara Kringkomponenter Tips Demos! Microcontroller - Embedded systems Inbyggda system Processing

Läs mer

VIDEODAGBOKEN. Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt. En dagbok i videoform online. Robert Forsgren (rf222ce) UD12 2013-06-05

VIDEODAGBOKEN. Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt. En dagbok i videoform online. Robert Forsgren (rf222ce) UD12 2013-06-05 VIDEODAGBOKEN En dagbok i videoform online. Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt Robert Forsgren (rf222ce) UD12 2013-06-05 Abstrakt: Den här rapporten kommer ta upp mitt projekt Videodagboken, en dagbok

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga!

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga! För dig som gillar att återvinna och bygga! Luftförvärmare Mohammed Muhsin Vi i gruppen byggde en luftförvärmare av återanvänt materiel i detta projekt. För dig som inte vet hur en luftförvärmare ser ut

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Loggbok lag 1. Problem/Aktivitet Ansvar Klart Brainstorming av kravspec OS 7/11

Loggbok lag 1. Problem/Aktivitet Ansvar Klart Brainstorming av kravspec OS 7/11 Loggbok lag 1 Datum: 7/1115 Brainstorming av kravspec 7/11 Datum: 10/1215 Funderade på kravsspecen, brainstormade lite Per vill ha en R2D2 Första skiss i CAD 10/12 Vidare på kravspec 19/1 Research av komponenter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson

AFFÄRSPLAN. UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF. Verksamhetsår: 2014-15. Skola: Polhemsgymnasiet. Vd:ns namn: Julia Karlsson Verksamhetsår: 2014-15 Skola: Polhemsgymnasiet Vd:ns namn: Julia Karlsson Adress: Bratteråsgatan E- post: julia- kar@hotmail.com AFFÄRSPLAN UF- företagande FÖRETAGSNAMN: STADIGT UF Innehåll 1. PERSONAL

Läs mer

Joakim Jonsson jj222kc. Minesweeper. Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson

Joakim Jonsson jj222kc. Minesweeper. Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson Minesweeper Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson 08 06 2013 Abstrakt Nedan följer en slutrapport för projektet inom kursen Individuellt Mjukvaru utvecklingsprojekt. Jag har under dessa 10 veckor

Läs mer

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Collector en Android-app för att samla saker Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Abstrakt Jag har gjort en Android-app för att samla saker, Collector. Med den kan man upprätta att göra-listor

Läs mer

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går?

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Vår ide är en E-pad som får dig att hålla koll på kostnaderna. Den räknar

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Vis it. jquery jquery används lite överallt i appen på olika sätt. Det främsta användningsområdet är vid selektering och manipulering av HTML element.

Vis it. jquery jquery används lite överallt i appen på olika sätt. Det främsta användningsområdet är vid selektering och manipulering av HTML element. Vis it Introduktion Vi har skapat den webbaserade appen Vis it som bygger på att användare kan ta bilder på och lägga upp sevärdheter via sin mobiltelefon. Dessa sevärdheter är positionsbaserade vilket

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE En luftförvärmare är ett miljövänligare och framtidens sätt att värma upp ett rum. Med bara en låda och solljus kan en luftförvärmare värma upp ett helt rum, om inte

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Magnus.eriksson@miun.se 1 / 16 Fyra civilingenjörsprogram Datateknik Elektroniksystem

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

1 Kravspecifikation Snake App

1 Kravspecifikation Snake App Kravspecifikation Snake App - Kravspecifikation Snake App Utskriven/PDF Export: 2011-09-07 Copyright 2011 Sidan 1 av 7 1 Kravspecifikation Snake App 1.1 Vad är Snake App? Vi skall gör ett Snake Spel för

Läs mer

Testautomation av sammansatta och mobila applikationer. Magnus Nilsson Lemontree

Testautomation av sammansatta och mobila applikationer. Magnus Nilsson Lemontree Testautomation av sammansatta och mobila applikationer Magnus Nilsson Lemontree Agenda Kravställning och rapportering Hur hanterar man manuella tester tillsammans med automatiska tester Genomgång av lösningar

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Introduk+on +ll programmering i JavaScript

Introduk+on +ll programmering i JavaScript Föreläsning i webbdesign Introduk+on +ll programmering i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Språk Naturliga språk Mänsklig kommunika+on T.ex. Svenska, engelska,

Läs mer

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 AV Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 1 INLEDNING Som examensarbete på min utbildning på Nackademin Programutveckling.NET kommer jag skapa ett webbaserat system för statistik, tabeller

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver?

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? I ett vanligt hem förbrukar du i genomsnitt 5,0 MWh per år*. Vi i CareLight tror att man kan utnyttja dagsljuset bättre för att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Programmera Lego Mindstormsrobotar

Programmera Lego Mindstormsrobotar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmera Lego Mindstormsrobotar En introduktion till programmering Oskar Rosén 28/08-12 oros@kth.se Introduktion i datateknik (II1310) Sammanfattning Denna laboration gav

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08 JavaRats Kravspecifikation Version 1.1 Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se Marcus Widblom marwi026@student.liu.se Senast ändrad: 13 / 05 / 08 Sammanfattning Kravspecifikationen för JavaRats har skrivit

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Jabra. Speak 810. Bruksanvisning

Jabra. Speak 810. Bruksanvisning Jabra Speak 810 Bruksanvisning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Audio A/ S (GN Netcom A/S). Övriga varumärken som nämns här tillhör deras

Läs mer

PROJEKTPLAN. Programmerbar modellbåt Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1. Status

PROJEKTPLAN. Programmerbar modellbåt Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1. Status PROJEKTPLAN Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Projektplan i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015, Programmerbar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Android Mobile App Travstat Android Mobile App av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Gillakampen. av Merkur Hoxha WP

Gillakampen. av Merkur Hoxha WP Gillakampen av Merkur Hoxha WP12 2013-06-09 Innehållsförteckning Abstrakt...3 Inledning...4 Vad som gick bra...5 Vad som gick dåligt...6 Sammanfattning...7 Abstrakt Gillakampen är en Facebookapplikation

Läs mer