SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00"

Transkript

1 TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Plats och tid Beslutat Passiva Ersätt are Närvarande enligt särskilt beslut Tranås, kl 09:00-12:00 Anders Wilander (m) ordförande Ann-Christine Backlund (kd) l:e vice ordförande Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Anders Schierbeck (m) tjänstgörande ersättare Tryggve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) ledamot Leif Andersson (c) ledamot Bo Fahlström (s) ledamot Anders Karlsson (s) ledamot Mona Pettersson (s) ledamot Kew Nordqvist (mp) ledamot Tobias Gyllensten (s) Leif Osbeck (kd) Rebecca Lagerstedt (v) Övriga närvarande Roger Westman Cecilia Stedt Bertil Fång Anders Rosen Lars-Erik Gustafsson föredragande sekreterare förvaltningschef för räddningstjänsten 2 ekonomistrateg 6-7 tf ekonomichef 6-7 J usterare J usteringens plats och tid Anders Karlsson (s) Tranås Stadshus, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Ordförande Justerare

2 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (14) ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Datum då Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Underskrift Cecilia Stedt/ utdragsbestyrkande J usterares si~n o; I " r"~~

3 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (14) l Information om Tranås City Grupp ksau fattade beslut om att uppdraga åt Tranås City Grupp att bilda en referensgrupp som remissinstans i frågor som rör tillgänglighet, barn-ungdomsperspektiv samt genusperspektiv. Samhällsbyggnadschef Bo Horndahl presenterade för kommunstyrelsens arbetsutskott ett organisationsschema över Tranås City Grupp och förklarade hur respektive person i gruppen förankrar ideer med respektive nämnd/styrelse. Horndahl förk larade hur han anser att gruppen redan har kompetens nog att hantera frågor som rör tillgänglighet, barn-ungdomsperspektiv samt genusperspektiv. Horndahl berättade att gruppen arbetar med att uppnå konsensus i alla led och därför anser han att en referensgrupp är överflödig. Tranås City Grupp Nämnd/styrelse 1. Bo Horndahl Tekniska nämnden Chef för samhällsbyggnadsförv. 2. Kenneth Elfsberg Styrelsen Fastighetsägarna Repr. Fastighetsägarna 3. Roger Westman Kommunchef 4. Sören Carp Styrelsen AB Tranåsbostäder VD AB Tranåsbostäder 5. Magnus Hellstrand Styrelsen Svensk Handel Repr. Svensk handel 6. Jan Holmbom Styrelsen Tranås United AB VD Tranås United Utöver ovanstående utgör planingenjör Tom-Åge Johannesen och mark- och exploateringsingenjör Tina Blomster adjungerande expertis. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till hand lingarna. J usterares sign L/.."- / j~

4 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (14) beslutar att lägga informationen till handlingama att kommunstyrelsens beslut angående tillsättande av referensgrupp skall fullföljas. J usterares sign Il ;4f{

5 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (14) 2 Dnr 562/08 Förslag till framtida organisation vid räddningstjänsten, ksau Räddningschef Bertil Fång redogör för ärendet. Från och med slås Räddningsverket (SRV), Krisberdskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen för psykologiskt försvar ihop och bildar en ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB ska ha ansvaret för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. För att anpassa det förebyggande, skadeavhjälpande olycks- och krisarbetet i Tranås kommun föreslås följande för att anpassa verksamheten till målsättningarna: att Räddningstjänstförvaltningen från l byter namn till förvaltningen för samhällsskydd och beredskap (FSB) att det från och med l bildas två avdelningar, en skyddsavdelning och en serviceavdelning. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att anta räddningschefens förslag. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Justerares sign! ).~~ /1 1',~' l

6 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (14) 3 Dnr 488/08 Svar på motion om att Tranås blir försöksort för avhämtning av pass, kf , ksau Mats Antonsson (kd) beskriver i sin motion att idag måste Tranåsbor som vill ansöka om pass, åka till en polisstation. Många av dessa åker till Eksjö. Enligt uppgift från polismyndigheten framställs årligen cirka pass hos polisen i Eksjö för Tranåsbors räkning. Antonsson påpekar att det är många som åker fram och tillbaka till Eksjö för att få ut sitt pass. Antonsson argumenterare för att passavhämtning i Tranås skulle vara bra ur en miljöaspekt men även öka servicen ut gentemot Tranåsborna, öka polisens goodwill samt göra Säkerhetscentrum mer känt. Därför föreslog Antonsson: att Tranås kommun ansöker om att bli försöksort för avhämtning av pass att Säkerhetscentrum får bli utlämningsställe under de tider som polisens expedition är bemannad, l samtal med räddningschef Bertil Fång bekräftas att Tranås kommer att bli försöksort för passhämtning från och med den 1 januari Passavhämtningen kommer att vara möjlig under den tid som polisens expedition på Säkerhetscentrum är bemannad. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att motionen är bifallen och verkställd. föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen och verkställd. J ustec Jjes sign / ~ / If,

7 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (14) Sarnrnanträdcsdaturn 4 Avskrivning av fordran, ksau 226 Från ekonomikontoret har det inkommit en begäran om avskrivning av fordran. Fordran gäller en summa på kronor. s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att fordran skall avskrivas. beslutar att fordran skall avskrivas. J usterares sign JA!{tf

8 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (14) 5 Dnr 334/08 Svar på motion om mikrokredit/lån, kf , ksau 227 Kommunfullmäktigeiedamoten Colm 6 Ciarn åin (mp) föreslår i en motion att Tranås kommun skall lägga upp en strategi för att i samarbete med andra göra mikrolån tillgängligt i Tranås kommun. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. Tf. ekonomichef Lars-Erik Gustafsson beskriver i en tjänsteskrivelse att kommunallagens regler är mycket tydliga när det gäller tillämpning av likställighetsprincipen. Har kommunen en avsikt att stödja eller medverka till en utveckling av kommunens näringsliv, måste detta ske på andra vägar än genom bidrag eller direkt ekonomiskt stöd i övrigt (ex.vis. lån). Oftast kommer sådant stöd i uttryck, precis vad som är fallet i Tranås kommun, i att särskilda organisationer, näringslivsbolag, tillskapas. Genom de resurser som den vägen ställer till förfogande och med den kompetens som dessa bolag besitter, kan företag få stöd i utvecklingsfrågor, generationsskiften, andra juridiska spörsmål, marknadsföringsfrågor m.m. Genom det kommunala näringslivsbolaget kan service och hjälp också ernås när det gäller att "hamna rätt" i den samhälliga apparaten när det exempelvis gäller tillståndfrågor och annat. Likaså har ett näringslivsbolag den uppgiften att utgöra dörren till andra instanser såsom de som motionären nämnder; Nutek-Almi och kanske flera. I sammanhanget skall också framhållas att Tranås kommun sedan drygt ett år tillbaka är medlemmar i Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län. Syftet med detta engagemang är att den vägen medverka till att underlätta för enskilda företagare att få län (stora eller små) i det konventionella banksystemet. Ett ytterligare sätt där kommunen underlättar för småföretag är att tillhandahålla lokaler som kan förhyras via särskilda överenskommelser om hyresbeloppens storlek (trappad hyra eller annat). Andra konstruktioner kan förkomma just när det gäller uthyrning av lokaler. Kommunens avsikt är naturligtvis den att så långt som möjligt, medverka till företagsamhetens utveckling. Därmed skapa arbetstillfällen och uppnå ett variationsrikt näringsliv. Dock sätter, kommunallagen stopp för att kommunen direkt med ekonomiska medel kan stödja enskilda företag. J usterares sign ~, lp

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (14) 5 Dnr 334/08 s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att motionen avslås utifrån kommunallagens regler om likställighet. föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås utifrån kommunallagens regler om likställighet..j usterares sign /~ (};j /

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (14) 6 Dnr 481/08 Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport daterad över kommunens ärendehantering beträffande Bredstorp, ksau Med anledning av att KPMG på kommunrevisionens uppdrag har sammanställt revisionsrapporten Granskning av kommunens ärendehantering beträffande Bredstorp har kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att yttra sig över rapporten. Kommunrevisionen vill bland annat att nämnd och styrelse skall yttra sig över: Vilka politiska och formella beslut har fattats i ärendet? Vilket beslutsunderlag (planer etc) finns i ärendet? Vilka har handlagt ärendet? Vilka har fattat beslut i ärendet? Vilka avtal har ingåtts och hur ser dessa ut? Försäkringsfrågor? Konsekvensanalyser, samordning och framtidsplaner? Ekonomistrateg Anders Rosen har författat ett förslag till kommunstyrelsens yttrande. Rosen berättar i sin redovisning att kommunstyrelsen genom olika beslut och åtgärder sett till att full kontroll finns beträffande den planenliga utvecklingen av verksamheten inom området Bredstorp. Exemplet konstgräsplan visar att det är nödvändigt att ha täta redovisningar i kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen. Under projektets gång valde kommunstyrelsen ett mer miljöriktigt underlagsmaterial. Detta fördyrade projektet men var den bästa långsiktiga lösningen med ett tydligt miljötänkande. Först när samtliga delar i projektet var klara, gav kommunstyrelsen klartecken för genomförande. Ambitionen är att förstärka långsiktigheten beträffande utvecklingen inom området Bredstorp. Det handlar om ytterligare föreningsmedverkan vid driften, försträkning av drift och underhåll, ytterligare insatser för energieffektivisering, tydliggörande av ansvaret för verksamheten, ombyggnader och kompletterande anläggningar, planläggning av området, infrastrukturen såsom gångoch cykelvägar till och inom området, parkeringsplatser, angöring av buss till området m.m..j""' ~'" Au Utdragshestyrkande

11 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida II (14) 6 Dnr s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att anta ekonomis trateg Anders Rosens yttrande som svar på kommunrev isionens granskningsra pport öve r ärendehantering. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. J usterares sign i»: I /, {j-e- Utdragsbestyr kande

12 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (14) 7 Dnr 564/08 Budgetprognos 2009 och framåt Ekonomistrateg Anders Rosen och tillförordnad ekonomichef Lars Erik Gustafsson presenterar förutsättningarna för Tranås kommuns ekonomi med anledning av den nya skatteprognos som publicerades av Sveriges Kommuner och Landsting den 17 december Rosen redogör för konsekvensbeskrivningar av olika förslag på ekonomiska åtgärder. uppmanas att ta med frågan till sina respektive partigrupper som underlag för kommande arbete med budgetberedningen s ordförande Anders Wilander (m) redogör även under denna punkt för en skrivelse som landshövdingen och regionförbundets ordförande på uppdrag av länets kommuner författat till regeringen angående åtgärder för hantering av den rådande ekonomiska krisen. Wilander presenterar också rådande arbetslöshetssiffror för länet. beslutar att lägga informationen till handlingarna. JIISceSSign v At~

13 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (14) 8 Anmälningsärenden 1. Yttrande över inledande samråd enligt miljöbalken 6:4, angående ny 400 kv ledning Hallsberg-Jönköping/Nässjö. Förslag till justeringar. 2. Återrapportering av delegation angående upptagande av lån i Kommuninvest i Sverige AB. 3. Beslut från kultur- och fritidsnämnden angående plan för e förvaltning 4. Delegationslista - för beslut av personalstrateg 5. Överenskommelse rörande RiB med SKTF och Kommunal 6. Informations- och prognosbrev från migrationsverket 7. Länstrafiken -bidrag för täckande av underskott enligt ägardirektiv för Delegationsbeslut från chef för socialtjänsten 9. Barn- och utbildningsnämndens anmälan till arbetsförmedlingen om varsel av personal. 10. Inbjudan från länsstyrelsen angående överläggningar om bostadsmarknaden beslutar att lägga informationen till handlingarna. '"C2;'~'" {J-t{ Utdragshestyrkande

14 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (14) 9 Meddelanden Kommunchef Roger Westman informerar kommunstyrelsen om att Rosie-Marie Fors har anställts som ny ekonomichef i Tranås kommun. Fors kommer att börja sin tjänst i kommunen den 23 februari beslutade att lägga meddelandet till handlingarna. Justerares sign o, /Id

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer