Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

2 Sparbanken Eken jubilerade med rejäl resultatförbättring Under 2013 fyllde Sparbanken Eken fem år. Det blev ett jubileumsår med mersmak. Resultatet nästan fördubblades mot föregående år. fler kunder, ökad rådgivning, lägre kostnader och lägre kreditförluster har lagt grunden till den positiva utvecklingen. Efter fem år har de sex sparbanker som gick samman i Sparbanken Eken hittat sin form. Vi har en tydlig organisation som innebär att banken jobbar effektivare, vilket bland annat syns i ökade volymer utan nämnvärd personalökning. genom ombyggnaden av kontoret i Ryd har vi kunnat skapa ett väl fungerande huvudkontor för banken. Bankens kostnader minskade med tre miljoner kronor trots en ökning med närmare 700 nya kunder att betjäna under året. Samtliga sex kontor visar vinst och har bra volymutveckling. Nästan 50 miljoner kronor Rörelseresultat för 2013 uppgick till 48,9 miljoner kronor, att jämföra med 27,3 miljoner kronor året före. En viktig förklaring är att kreditförlusterna minskade, från 40 till drygt 17 miljoner kronor. Det var uppenbart att företag i en del branscher, exempelvis handel och transport, hade det tufft även under Den konjunkturuppgång som alla hade hoppats på under fjolåret syntes inte så mycket av, även om det blev lite bättre mot slutet av året. Börsuppgång gav nya affärer Räntenettot, det vill säga skillnaden i kostnader och intäkter mellan in- och utlåning, låg ganska oförändrat under året. Däremot noterar vi en ökning på drygt 4 miljoner kronor i provisionsnetto. Det hänger framför allt samman med börsutvecklingen, som var mycket positiv under förra året. Det leder till att kundernas intresse för alternativa placeringar framför allt i aktiefonder ökar. Det innebär också ökad efterfrågan på rådgivning i banken. Enbart plustecken Att 2013 var ett bra år för Sparbanken Eken framgår med önskvärd tydlighet. Det är plustecken över hela linjen, det vill säga där det ska vara det. inlåningen ökade med 227 miljoner kronor, utlåningen ökade med 198 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 6 procent i båda fallen. Bankens totala affärsvolym växte med drygt 800 miljoner kronor eller 7,4 procent. Sparbanken Eken fick också mer i utdelning på aktieinnehavet i Swedbank och vi utökade också

3 vårt innehav. totalt ägde vi vid årsskiftet drygt aktier i Swedbank. Kontanthantering gav nya kunder Under fjolåret blossade det upp en infekterad debatt i Sverige när flera banker och bankkontor slutade att hantera kontanter. Men det fanns undantag. Sparbanken Eken var en av de banker som fortsatte erbjuda sina kunder att sätta in och ta ut pengar över disk. även om vi har kvar kontanthanteringen är vår målsättning att aktivt arbeta med att minska kontantflödena. kontanthantering är förenat med en hel del kostnader, men vi resonerar som så att detta är en viktig del i bankens service. Och det är viktigare för Sparbanken Eken att erbjuda denna service än att jaga de sista vinstkronorna. Vi har också fått nya kunder genom att gå emot strömmen i den här frågan. Protesterna mot slopad kontanthantering slog också igenom när Svenskt kvalitetsindex mätte allmänhetens inställning till banker under fjolåret. Sparbanken Eken hamnade på femte plats bland landets sparbanker vad gäller kundnöjdhet. Det är en tillfredsställande placering, men det finns alltid lite till för oss att jobba på. Vinst återinvesteras i bygden när det går bra för Sparbanken Eken går det bra för bygden. Banken ägs ju av sex sparbanksstiftelser en på varje ort där banken har kontor och en del av vinsten delas ut till stiftelserna. för 2013 föreslår styrelsen att stiftelserna ska få 2,5 miljoner kronor i utdelning. Det innebär i så fall att drygt 14 miljoner kronor delats ut till stiftelserna under Sparbanken Ekens fem första år. Stiftelsernas uppgift är att bidra till en positiv utveckling för bygden. En hel del pengar har satsats i form av bidrag till utbyggnad av fibernät. Stiftelserna har också skänkt hjärtstartare och engagerat sig i kultur- och idrottsföreningar, med mera. till detta kommer bankens rena sponsring, som uppgår till drygt 1 miljon kronor på årsbasis. Sparbanken Eken står stark femårsjubileum firades under året med öppet hus på samtliga kontor samt olika lokala aktiviteter. Vi kan konstatera att det har hänt mycket sedan banken bildades. En effektiv organisation är på plats, vi har definierat yrkesrollerna och befattningarna är på plats. i takt med att vi växt har vårt erbjudande utökats med nya specialisttjänster. Vi har också, i styrelse och ledning, sett till att leva upp till myndigheternas växande krav på styrning och kontroll. Det goda resultatet från 2013 gör att Sparbanken Eken nu står ännu starkare. Vi klarar, med god marginal, även den skärpning av kraven på kapitaltäckning, som aviserats. Det gör att vi kan fortsätta vara den ekonomiska motor vi vill vara i vår bygd. leif fransson, VD

4 Sparbanken Ekens årsredovisning kontor i Ryd 2013

5 innehållsförteckning 5 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal Resultaträkning Rapport över totalresultat Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna not 1 Uppgifter om sparbanken...15 not 2 Redovisningsprinciper...15 not 3 Finansella risker...21 not 4 Räntenetto...28 not 5 Erhållna utdelningar...28 not 6 Provisionsintäkter...28 not 7 Provisionskostnader...28 not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner...29 not 9 Övriga rörelseintäkter...29 not 10 Allmänna administrationskostnader...30 not 11 Avskrivning av materiella tillgångar...32 not 12 Övriga rörelsekostnader...32 not 13 Kreditförluster, netto...32 not 14 Bokslutsdispositioner...32 not 15 Skatter...33 not 16 Kassa...33 not 17 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m...33 not 18 Utlåning till kreditinstitut...33 not 19 Utlåning till allmänheten...34 not 20 Obligationer och andra räntebärande värdepapper...35 not 21 Aktier och andelar...36 not 22 Materiella tillgångar...37 not 23 Övriga tillgångar...37 not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter...38 not 25 Skulder till kreditinstitut...38 not 26 Inlåning från allmänheten...38 not 27 Övriga skulder...38 not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...39 not 29 Avsättningar...39 not 30 Obeskattade reserver...39 not 31 Eget kapital...40 not 32 Finansiella tillgångar och skulder...41 not 33 Viktiga uppskattningar och bedömningar...43 not 34 Kapitaltäckningsanalys...43 not 35 Ekonomiska arrangemang som inte ingår i balansräkningen...45 Utgående mandatperioder Revisionsberättelse Företagsstyrning Styrelse och revisor Ordlista/definitioner Medarbetare Styrelsen för Sparbanken Eken AB får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet under 2013, det sjätte verksamhetsåret i aktiebolagsform. Årsredovisningens beloppsuppgifter är, om ej annat anges, i tkr. Årsstämma hålls tis 22 april kl i Ryd.

6 6 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ljusare men splittrad omvärldskonjunktur Den globala konjunkturen ljusnade under 2013 men bilden är mixad mellan länder. USA, Storbritannien och Tyskland tillhörde bland de stora ekonomier som överraskade mest positivt under året medan utvecklingen i tillväxtekonomierna snarare var den omvända. EMU-länderna lämnade recessionen bakom sig och visade under hösten allt fler tecken att återhämtningen fortsatte om än i en långsam takt. Trots finanspolitiska åtstramningar och politisk osäkerhet med risk för betalningsinställelse har den amerikanska ekonomin fortsatt att växa. BNP växte under fjolårets andra halvår med 3,7 % uppräknat i årstakt en uppgång från 1,8 % halvåret före. Den starkare tillväxten och en förbättrad arbetsmarknad bidrog till att den amerikanska centralbanken, Federal Reserv (Fed) beslutade strax före jul att minska obligationsköpen med 10 miljarder USD till 75 miljarder dollar per månad. Planen är att de ska vara helt avslutade under 2014 om ekonomin tillåter varför inkommande data kommer att vara avgörande hur snabbt Fed kommer att minska obligationsköpen. Omläggningen i den amerikanska penningpolitiken satte press på valutorna i ett flertal tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien, Sydafrika och Brasilien. Det skedde samtidigt som den kinesiska tillväxten bromsade in. Långränteuppgången under våren och sommaren kom av sig under senare delen av förra året trots Feds beslut att dra ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa har långräntorna haft en nedåtgående trend. En ljusare omvärldskonjunktur och en lätt stigande inflation talar dock för att de globala långräntorna kommer att stiga under 2014, medan styrräntorna behålls oförändrade i USA och EMU inte minst på grund av en låg inflation och hög arbetslöshet. I eurozonen förväntas BNP fortsätta att stiga om än från en låg nivå. Stigande konfidens både för hushåll och företag pekar på att återhämtningen kommer att fortsätta de närmaste kvartalen. Det låga resursutnyttjandet, sjunkande råvarupriser och hög arbetslöshet bidrog till att inflationstakten i euroområdet sjönk till 0,9 % i december, nivåer som är väsentligt lägre än europeiska centralbankens (ECB) uppsatta inflationsmål som är under 2 %. I november sänkte ECB styrräntan från 0,5 % till 0,25% i kölvattnet av de låga inflationssiffrorna och oron för att hamna i en deflationistisk utveckling. Ytterligare

7 förvaltningsberättelse 7 likviditetsåtgärder har diskuterats varför datautvecklingen under närtid kommer att vara avgörande för ECB:s nästkommande räntemöten. Trög svensk tillväxt men ljusglimtar finns I Sverige har BNP-tillväxten varit trögare än förväntat trots positiva signaler från Inköpschefsindex (PMI) och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. Under fjolårets tre första kvartal steg BNP med 0,8 % i genomsnitt jämfört med motsvarande period året innan. Positivt var att den inhemska efterfrågan (konsumtion och investeringar) förbättrades under senare delen av året. Det gällde i synnerhet investeringarna. Bostadsinvesteringarna steg med 14 % i årstakt och det förutses en fortsatt stark ökning under 2014 på basis av att fler bostäder påbörjas. Arbetsmarknaden var överraskande robust ifjol mot bakgrund av den modesta tillväxten. Sysselsättningen steg med 1 % jämfört med 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsökning på personer. Arbetslösheten sjönk men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll relativt hårt om sina plånböcker trots goda disponibla inkomstökningar, stigande tillgångspriser (aktier, huspriser) och en ljusare omvärldskonjunktur. Hushållens höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshets- och socialförsäkringarna kan ha bidragit till den måttliga konsumtionsökningen ifjol. Ljusare globala tillväxtutsikter har ännu inte satt avtryck i exportindustrin. En stark krona och en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad. Inflationen i svensk ekonomi blev lägre än förväntat där en starkare krona och fallande råvarupriser pressade ned varupriserna. Samtidigt steg tjänstepriserna väsentligt mindre än normalt och gick därmed på tvärs gentemot utvecklingen i andra länder. Det är framför allt lägre transportpriser och låga prishöjningar inom hotell & restaurang som pressade tillbaka tjänsteinflationen. Sammantaget var inflationen 0,1 % i december 2013, vilket är långt under Riksbankens inflationsmål på 2 %. Den låga svenska inflationen och ECB:s räntesänkning i november satte ytterligare press på Riksbanken som i december sänkte sin styrränta från 1 % till 0,75 %, trots tidigare varningar om hushållens höga skulduppbyggnad. Samtidigt reviderade Riksbanken ned sin inflationsoch reporäntebana med en första räntehöjning under första kvartalet Räntebeslutet togs efter att Finansinspektionen planerade att införa högre riskvikter på bolån. Under 2014 beräknas tillväxten i svensk ekonomi få ytterligare stöd via en expansivare finanspolitik och en starkare arbetsmarknad. Det gynnar de svenska hushållen. Även exporten och investeringarna förväntas ta fart där bostadsbyggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen kommer gradvis att stiga under året men det dröjer till tidigast i slutet av året eller i början av 2015 som Riksbanken börjar höja styrräntan. Sparbanken Eken AB Den 15 oktober 2007 tog huvudmännen i Almundsryds Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Åryds Sparbank och Älmeboda Sparbank, ett enhälligt och historiskt beslut, att sparbankerna skulle ombildas till ett nytt bankaktiebolag. Tillstånd att driva bankrörelse från Finansinspektionen erhölls den 2 juni Det bildades även sex sparbanksstiftelser som idag äger samtliga aktier i Sparbanken Eken AB, fördelat enligt följande: Stiftelse Andel % Almundsryds Sparbanksstiftelse 31, 5 Göteryds Sparbanksstiftelse 6,2 Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse 19,2 Skatelöv och Västra Torsås Sparbanksstiftelse 21,1 Åryds Sparbanksstiftelse 5,3 Älmeboda Sparbanksstiftelse 16,7 Summa 100,0 Allmänt Sparbanken Eken tillhör gruppen fristående sparbanker och är medlem i SR, Sparbankernas Riksförbund. Gruppen, omfattande 61 sparbanker, hade under 2013 en affärsvolym på 791 miljarder kronor. Det totala antalet årsarbetare inom gruppen uppgår till Via avtal har sparbanken ett omfattande samarbete med Swedbank AB. Hela dataproduktionen sker i Swedbanks IT-system och vi köper även tjänster avseende fond och utland. Avtalet reglerar också förmedling av in- och utlåningsvolymer till Swedbank Robur, Swedbank Försäkring och Swedbank Hypotek. Verksamhetens inriktning Med lokal förankring och närhet till kunden ska Sparbanken Eken vara den naturliga bankförbindelsen. Genom personlig service, närhet, tillgänglighet och hög kompetens vill vi skapa trygghet och ett bestående samarbete. Kundinriktningen ska i huvudsak avse privatpersoner, lantbruk, små och medelstora företag och föreningar/ organisationer. Affärsvolym inlåning Inlåningen från allmänheten ökade under 2013 med 227 mkr och uppgick vid årsskiftet till mkr. Detta är en ökning med 6 %. Hushållssektorn, inklusive personliga företagare, ökade med 4 % och företagssektorn med 19 %. Sparbankens totala affärsvolym på inlåningen ökade med 664 mkr eller 12 % till Affärsvolym utlåning Sparbankens utlåning till allmänheten, uppgick vid årets slut till mkr, en ökning med 198 mkr eller 6 %. Ökningen har skett med 7 % inom hushållssektorn inklusive personliga företagare och 3 % inom företagssektorn.

8 8 förvaltningsberättelse Sparbankens totala affärsvolym på utlåningen ökade med 153 mkr eller 3 % till Affärsvolym Sparbankens totala affärsvolym uppgick till mkr vid årsskiftet, en ökning under året med 817 mkr eller 7 %. Antal kunder har ökat under året med knappt 700 och uppgår nu till Värdepappersportfölj Sparbankens innehav av räntebärande värdepapper och indexobligationer har under året ökat med 54 mkr till 261 mkr. Den finansiella utvecklingen har gjort att sparbanken har haft positiva värdeförändringar i värdepappersportföljen, vilket framgår av not 8. Aktieinnehav i Swedbank AB Sparbankens innehav av aktier i Swedbank AB uppgår till styck. Under 2013 köptes styck. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för det totala innehavet är 58,77 kronor per aktie vilket gör totalt 48 mkr. Kursen på bokslutsdagen uppgick till 181,00 kronor per aktie eller totalt 147 mkr vilket ger en positiv orealiserad värdeförändring på 99 mkr. Sparbankens totala innehav av aktier framgår av not 21. Sparbankens aktieinnehav i Swedbank är klassificerade som Finansiella tillgångar som kan säljas. Ackumulerade orealiserade värdeförändringar redovisas i Fond för verkligt värde, se not 31. Resultat Årets rörelseresultat uppgick till 49 mkr. Räntenettot är oförändrat mot föregående år, och uppgick till 93 mkr. Ränteintäkterna för utlåningen har minskat med 16 mkr till 152 mkr. Räntekostnaderna för vår inlåning minskade med 17 mkr till 59 mkr. Räntenettot har belastats med 2 mkr i beräknad avgift för stabilitetsfonden för finansiella företag samt med 3 mkr för avgiften till insättningsgarantin. Räntemarginalen mellan åren har minskat med 0,08 % till 1,92 %. Provisionsnettot förbättrades med 4 mkr till 28 mkr. Den största ökningen svarade värdepappersprovisioner för. Nettoresultat finansiella transaktioner består av realiserade resultat och orealiserade värdeförändringar på finansiella placeringar. Det realiserade resultatet uppgick till 1 mkr och den orealiserade värdeförändringen blev 2 mkr. Sparbankens rörelsekostnader exklusive kreditförluster minskade med 4 mkr och var vid årsskiftet 65 mkr. Sparbankens enskilt största kostnadspost är personalkostnader som minskade med 2 mkr och uppgår till 40 mkr. Övriga allmänna administrationskostnader minskade med 2 mkr. Fastighets-, inventarie- och materialkostnader har minskat medan inköpta konsulttjänster har ökat. Sparbankens kreditförluster netto uppgick till 18 mkr. I denna nettosumma ingår konstaterade förluster på 32 mkr varav 26 mkr reserverats tidigare. Årets reserveringar för sannolika kreditförluster redovisas till 13 mkr. Se även not 13. Årets kreditförlustnivå är fortsatt hög och uppgår till 0,51 % av total utlåning. Genomsnittet för de senaste fem åren uppgår till 0,60 %, att jämföra med bankens affärsplan där det anges att nivån inte bör överstiga 0,50 %. Det pågår fortsatt kvalitetshöjande aktiviteter med bankens kreditportfölj. Osäkra fordringar uppgår på balansdagen till 143,4 mkr. För dessa har reserverats 57,5 mkr, vilket gör att reserveringsgraden för osäkra fordringar per årsskiftet uppgår till 40 %. Personal Vid årsskiftet fanns 57 tillsvidareanställda tjänstemän i sparbanken. För att förstärka kreditorganisationen har en ny tjänst som kreditanalytiker bemannats. Ett fortsatt arbete har pågått under året vad gäller att se över arbetsbeskrivningar, yrkesroller, arbetssätt och kundbas. Det sker en ständig kompetensutveckling bland medarbetarna, både internt och externt, för att möta marknadens krav på allt mer komplexa kundmöten. Fem år i sammandrag För resultat- och balansräkning i sammandrag för de senaste fem åren hänvisas till Fem år i sammandrag. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Sparbankens principer och processer för ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare kommenteras i not 10. Likviditet och eget kapital Sparbankens likviditet uppgår till 15 % av inlåningen, se även den kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen. Likviditeten är föremål för kontinuerlig uppföljning av styrelsen. Det egna kapitalet uppgår till 593 mkr. Lagstadgad kapitaltäckningskvot på 1,00 har under året hållits med betryggande marginal. Vid årsskiftet var kapitaltäckningskvoten 1,91. Nyckeltal Nyckeltal redovisas under egen rubrik i årsredovisningen. Övrigt Sammanfattningsvis kan sägas att 2013 blev ett framgångrikt år med fina volymökningar och god lönsamhet, det sjätte året i Sparbanken Ekens historia. De fina siffrorna som presenteras understryker det goda och energiska arbete som samtliga medarbetare utfört under året.

9 förvaltningsberättelse 9 Under året har ett antal kundträffar anordnats i form av skatteträffar, aktieträffar, lantbruksträffar med mera och bland annat tillsammans med olika medarrangörer. Händelser av väsentlig betydelse under året Under 2013 har bankens uttagsautomater överlåtits till Bankomat AB, ett bolag som gemensamt ägs av både affärsbanker och sparbanker. Automaterna i Ryd och Grimslöv är utbytta under året. Händelser efter balansdagen Inga händelser av sådan art att de skulle påverka årsredovisningens eller förvaltningsberättelsens utformning har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Förväntad framtida utveckling Med hänsyn till rådande konjunkturläge förväntas en fortsatt tillväxt av volymerna samt ökad konkurrens med negativ påverkan på räntenettot. Resultatet före kreditförluster beräknas uppgå till mkr för Förslag till vinstdisposition, tkr Årets resultat enligt balansräkningen utgör Till årsstämmans förfogande står: överkursfond fond för verkligt värde balanserad vinst årets resultat Summa Förslaget till utdelning, som utgör 6,0 % av årets resultat, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärdering. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,91. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 442 mkr och totalt minimikapitalkrav till 232 mkr. Specifikation av posterna framgår av not 34 om kapitaltäckningsanalys. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att den kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens eget kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: till aktieägarna utdelas i ny räkning balanseras varav överkursfond varav fond för verkligt värde

10 10 flerårsöversikt Fem år i sammandrag Resultaträkning Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatt Årets resultat Balansräkning Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

11 nyckeltal 11 Nyckeltal Volymutveckling Utlåning till allmänheten förändring i % 5,9 7,1 15,2 11,9 9,0 Inlåning från allmänheten förändring i % 6,1 10,0 17,2 8,7 5,4 Medelomslutning (MO) förändring i % 7,8 13,8 12,4 8,2 3,9 Affärsvolym, genomsnittlig förändring i % 7,4 9,6 10,2 13,2 9,2 Affärsvolym, ultimo förändring i % 7,4 8,5 9,6 11,3 14,8 Soliditets- och kapitaltäckningsmått Soliditet, % 12,94 11,93 11,98 13,46 13,33 Primärkapitalkvot 2,12 2,07 2,09 2,23 2,28 Kapitaltäckningskvot 1,91 1,89 1,87 1,99 1,98 Resultatmått Placeringsmarginal, % 2,10 2,26 2,52 2,27 2,46 Intjäningsförmåga, % 1,50 1,64 1,17 1,28 1,93 Avkastning på totalt kapital, % 1,10 0,66 0,73 1,02 1,70 Avkastning på eget kapital, % 6,89 4,10 4,23 5,54 9,70 K/I-tal före kreditförluster 0,49 0,51 0,62 0,58 0,48 K/I-tal efter kreditförluster 0,63 0,80 0,77 0,67 0,55 Totala intäkter/genomsnittlig affärsvolym, % 1,15 1,28 1,17 1,12 1,43 Rörelseresultat/genomsnittlig affärsvolym % 0,43 0,26 0,27 0,37 0,65 Problemkrediter Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 40,08 43,25 27,10 24,39 26,26 Andel osäkra fordringar, % 2,42 2,80 3,01 3,17 2,43 Kreditförlustnivå, % 0,51 1,26 0,58 0,35 0,30 Övriga uppgifter In-/utlåningsrelation, % Exponeringsgräns - 25 % av kapitalbasen Rörelseresultat/anställd i banktjänst Genomsn. affärsvolym/anställd i banktjänst Medelantalet anställda 53,2 53,9 50,0 43,4 41,2 varav i banktjänst 51,1 51,8 48,0 41,8 39,4 Antal kontor

12 12 resultaträkning, rapport över totalresultat Resultaträkning Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Rapport över totalresultat Årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

13 balansräkning 13 Balansräkning, den 31 december Not Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 31 Aktiekapital Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Garantier kreditgarantier övriga garantier Åtaganden outnyttjad del av beviljade krediter lånelöfte

14 14 kassaflödesanalys Kassaflödesanalys 1 januari 31 december Den löpande verksamheten Rörelseresultatet (+) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Avskrivningar (+) Kreditförluster (+) Inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning utlåning till allmänheten(-) Ökning inlåning från allmänheten (+) Ökning/minskning av övriga tillgångar (-/+) Ökning/minskning av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av obligationer (+) Inköp av aktier och andelar (-) Avyttring av aktier och andelar (+) Inköp materiella tillgångar (-) Avyttring materiella tillgångar (+) Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel Kassa Utlåning kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Summa likvida medel Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets början och slut. Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och baseras på rörelseresultatet för perioden samt i balansräkningen ingående förändringar. Rörelseresultatet korrigeras för sådana förändringar som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Kassaflöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten. Den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten utgår från periodens rörelseresultat. Justering görs för inkomstskatter samt för poster som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder består av sådana poster som ingår i den normala affärsverksamheten såsom ut- och inlåning från allmänheten och kreditinstitut och som inte är att hänföra till investeringverksamheten. Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten består av inköp respektive försäljningar av kategorierna investeringar som hålles till förfall samt aktier och andelar hänförda till kategorin finansiella tillgångar som kan säljas. Likvida medel Likvida medel består av kassa och dagslånefordringar med beaktande av clearingskulder.

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer