Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS! 18.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS! Oförändrade bilagor återfinns i senaste KS-kallelsen. Ärendepunkt/rubrik 1. Upprop 2. Protokolljustering: I tur att justera: Haakon Böcker och Håkan Mörnstad. Ersättare: Carolin Gräbner. Justeringen äger rum tisdagen den 10 december kl på kommunkansliet 3. Godkännande av dagordningen 4. Informationspunkter: Sidor a) Utdelning av kulturpris och kulturstipendium min. b) Lägesrapport gällande projekt Åstad och Pågatågsstationen i Förs löv. 20 min. c) Lägesrapport från fullmäktige beredningarna. lo min. d) Ev. information från kommunrevisionen. s. Redovisning av inkomna ärenden, motioner m.m. 6. Interpellation från Bo Wendt (BP) -Avloppsledningen till Kattvik 7. Interpellation från Eddie Grankvist (BP) - Båstadhems bergvärmeborrning 8. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad 9. Ny överenskommelse om ensamkommande barn 10. Detaljplan för Båstad 109:330- beslut om antagande 11. Motion från Bjärepartiet- Äldreombudsman i Båstads kommun 12. Motion från Bjärepartiet - Tillbyggnad av Arornagården 13. Avsägelse av uppdrag- Jonas Nilsson (MP) 14. Avsägelse av uppdrag-edina Nexelius (MP) 15. Val av ledamot i Demokratiberedningen efter avgående Jonas Nilsson (MP) 16. Val av ledamot i Välbefinnanderådet efter avgående Edina Nexelius (MP) 17. Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Håkan Philipsson (S) 18. Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 19. Delgivningar: a) Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne: Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet b) Beslut från Justitieombudsmannen (JO): Kritik mot Båstadhem AB för avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar Båstad den 20 november 2013 Benkt Ragnarsson Ordförande ~L K~{~ sekreterare

2 2 (2) Kungörelsen anslagen i laga ordning på kommunkontorets anslagstavla den 20 november 2013:/f: : Hen& sson Kommunkansliet

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Val av justerare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses: Justering äger rum på kommunkontoret i B åstad dagen den......;... kl Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF Informationspunkter a) Utdelning av kulturpris och kulturstipendium b) Lägesrapport gällande projekt Åstad och Pågatågsstationen i Förslöv. c) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. d) Ev. information från kommunrevisionen. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -,:) -

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF Redovisning av inkomna ärenden, motioner m. m. Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden, motioner m.m. som inkommit till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: l. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. 2. Motionen från Socialdemokraterna om vita jobb överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande A '+

7 W] BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- Dn r Initierat av Ärende beskrivning Instans datum KS Socialdemokraterna, Motion om vita jobb Bereds initialt på 1868/13 Ingela Stefansson m.fl. Samordningsgruppens -900 nästa möte

8 7flU -il.. Dnr~. l.~($/ l~ -q cc; Socialdemokraterna l ' ~ ' '... ' ' ' Motion om: Vita jobb! Vita Jobb är verktyget for offentlig upphandling med justa sociala villkor och regler mot svartarbete. Vita Jobb följer svensk lagstiftning och EU-rättens krav. Grunden är reglerna om särskilda villkor i upphandlingslagstiftningen. Vita jobb föreskriver enligt upphandlingsavtalet En skyldighet for leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning. Att svartarbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet. Att leverantören ansvarar for dessa förpliktelser i alla underleverantörsled. " Att överträdelse kan medfora hävning av hela avtalet och skadestånd. Ur konkurrenssynpunkt är den offentlige upphandlaren skyldig att kontrollera uppställda krav. I Vita Jobb kan de i projektet engagerade fackförbunden anlitas som kontrollanter för dessa villkor. Kontrollen sker som upphandlarens konsult enligt gällande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning. Vi yrkar att Båstads kommun följer ovanstående villkor vid offentlig upphandling. Här finns mycket skattepengar att uäna~ som kan användas till skola, vård och omsorg mm " Ä ven en rättvisefråga mot seriösa företag. (Företag som 16ljer regler och avtal f6rlorar upphandlingen mot f6retagare som använder svart arbetskraft och kan lämna ett lägre anbud.) För Socialdemokraterna: BYGGNADs, '!Fastighets MÅlAREfÖRBUNDIT -6-

9 [UJ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 12 KF KF 133 dnr: KS 1650/ Interpellation från Bo Wendt (BP) -Avloppsledningen till Kattvik Ärendebeskrivning Beslut Bo W end t (BP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande avloppsledningen till Kattvik Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M), enligt bilaga. Utskott/presidium justerandes signaturer I<S/nämnd J< F Utdragsbestyrkande _,_

10 Bjärepartiet har som oppositionsparti i uppgift att granska sittande!dajoritet -- BASTADS KOMMUN l<on'lmunstyreisen Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ~- 2 5 ''' ''' '''" '' ~ 't O J t a Cl t il f t o 0 Avloppsledningen till Kattvik Den kommunala avloppsledning från Norrvikens camping till Kattvik som var kostnadsberäknad till l O miljoner kronor kommer nu att kosta mer än 16 miljoner. Redan när den beslutades för l O miljoner var den kraftigt underfinansierad och beräknade anslutningsavgifter hamnar långt under l O miljoner och man :far dessutom lösa in enskilda anläggningar som utförts de senaste åren. Projektet kunde vem som helst förstå skulle bil dyrbart och oförutsägbart med all bergsprängning som är tillägg i sådana entreprenader. Därför rekommenderade NSVA kommunen att ta ut särkostnader och ej följa va taxan. Varför valde kommunen ej att följa NSVArekommendatioer? Hur mycket beräknas totalkostnaden bli för avloppsprojektet? Hur mycket beräknar man få in i anslutningsavgifter. -8-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse Datum Handläggare Kerstin Gustafsson Vårt dnr 1650/ Bo Wendt Bjärepartiet 1 (1) BÅSTADS KO IVIMUN Kommunstyrelsen zo13-1o- o~ 1 onrt.c~(6.~y,.s 3 oooo oo ooo o = Q.o 0 Interpellationssvar gällande Avloppsledningen till Kattvik. Fråga 1: Varför valde kommunen ej att följa NSVA rekommendationer? Svar: Vid ingången av detta projekt tog NSVA upp möjligheten att använda särtaxa. Enligt 31 VAlagen anges det att "avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist". ställningstagandet från kommunen var att detta var ett begränsat projekt och osäkerhet i framtida fastighetsutbyggnad. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, så har kommunen skyldighet att ordna VA-försörjning skärpts väsentligt. I 6 står följande: 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Enligt praxis räknas bebyggelse om ca 20 hus som ett större sammanhang. Fråga 2: Hur mycket beräknas totalkostnaden bli för avloppsprojektet? Svar: Prognosen är på 16,5 mkr. Fråga 3: Hur mycket beräknar man få in i anslutningsavgifter? Svar: Kommunen beräknar få in 4,2 mkr för befintlig bebyggelse. ~f~ Kommunstyrelsens ordförande Båstads kommun -9- Kommunledningskontor BAST AD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer:

12 ~ BÅSTADS ~ KO M MU N Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 1874/ Interpellation från Eddie Grankvist (BP) - Båstadhems bergvärmeborrning Ärendebeskrivning Beslut Eddie Grankvist (BP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande Båstadhems bergvärmeborrning vid Örebäcksparken. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - u-

13 Interpellation till kommunalrådet Kerstin Gustafsson BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen,2013 =n~ 1 s Dnr.. fjj.f.f..f.j.f.! ;...;:;, ;i,.~ C> Frågor med anledning av Båstadshems bergvärme borrning i det kommunala skyddsområdet för vattentäkten vid Örebäcksvallen. Som vi förstår gäller skyddsområdesbestämmelserna från 1974 idag. När tänker ni lyfta upp det förslag till skyddsområdesbestämmelser som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut 2012 och som senare upphävdes av länsstyrelsen i maj 2013? Ven1 försvarar kommunens dricksvattenintressen? Vi upplever en slapphet och passivitet betr. kommunens agerande i det aktuella fallet med bergvärme inom det nu upphävda skyddsområdet. Kommunstyrelsen med teknik och service är enligt vår uppfattning ansvariga för att vi har god tillgång och bra kvalite på vårt dricksvatten. Du är högst ansvarig tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Varför har ni inte agerat? Kommunen arbetade fram förslag till nya hårdare bestämmelser och lade enligt uppgift ned minst kr på alla konsultutredningar mm kring nya skyddsområdet och så är det helt tyst från de högst ansvariga. Varför? I Ängelholms kommun har tekniska nämndens ordförande meddelat betr. en borrning vid Tåstarps skola att bergvärme är otänkbart inom skyddsområdet? -11-

14 fru BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSeu KS KF KS dnr. KS 347/ Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Bås ta d Beskrivning av ärendet Bästacthem AB inkom med begäran om godkännande av försäljning av fastigheterna Argus 4 i Båstad och Östra Karup 20:1 (Åsliden). Båstads kommun är huvudman för och svarar för driften av äldreboendet i fastigheten Östra Karup 20:1 (Åsliden). Eftersom frågan om framtida ägande och drift av kommunens verksamhetslokaler f. n. är föremål för övervägande i ett annat och samlat sammanhang bör inte frågan om försäljning av nämnda fastighet aktualiseras nu. Vidkommande frågan om försäljning av fastigheten Argus 4; Båstad tillstyrks förslaget underförutsättning att försäljningen genomförs så att kapital frigörs som används till att nya hyreslägenheter byggs. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Begäran från Båstadhem daterad , bilaga. Komplettering till begäran från Båstadhem daterad , bilaga. Bo W end t (BP) och Ann-Margret Kjellberg (S): Avslag till begäran vad avser båda fastigheterna. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Båstadhem AB :s begäran om att få godkännande att försälja Östra Karup 20:1 (Åsliden) medges ej. 2. Båstadhem AB:s begäran om att få godkännande att försälja Argus 4 medges, med villkor att kapital frigörs som nyttjas till byggnation av nya hyreslägenheter. Reservation KS Yrkanden Bo W end t (BP) och Ann-Margret Kjellberg (S) reserverar sig mot beslutet. Bo W end t (BP), Ann-Margret Kjellberg (S) och Katarina Toremalm (MP): Avslag till begäran vad avser båda fastigheterna. Torgny Brenton (KD): Bifall till punkt l. Ann-Marie Johnsson (C) och UlfHolmberg (M) : Bifall tillliggande förslag. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - z-

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kom m unstyreisen KS 170 KF 116 KS 252 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KS Proposition Efter ställda propositioner på yrkandena ovan finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit liggande förslag. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla Ann-Marie Johnssons m. fl. bifallsyrkande röstar JA; Ledamot som vill bifalla Bo Wendts m.fl. yrkande röster NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 6 JA- och 6 NEJ-röster, enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Ås a Ragnarsson (M). x Ulf Holmberg (M) x Thomas Andersson (FP) x Torgny B renton (KD) x Ann-Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann-Margret Kjellberg (S) lngela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) x SUMMA 6 6 x Då ordföranden har utslagsröst har kommunstyrelsen således bifallit liggande förslag. x x x x x x Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. B åstadhem AB:s begäran om att få godkännande att försälja Östra Karup 20:1 (Åsliden) medges ej. 2. Båstadhem AB:s begäran om att få godkännande att försälja Argus 4 medges, med villkor att kapital frigörs som nyttjas till byggnation av nya hyreslägenheter. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande.,.,..

16 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF 116 KS 252 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KF Yrkanden Ordföranden i B åstadhems styrelse Jan Ahlström (M) informerar fullmäktige om att Båstadhem nu valt att dra tillbaka sin ansökan om försäljning av Åsliden i Östra Karup. Jan Ahlström (M) och Ann-Marie Johnsson (C): B åstadhem AB:s begäran om att få sälja Argus 4 medges, med villkor att kapital frigörs som nyttjas till byggnation av nya hyreslägenheter. Jonas Holgersson (MP), Bo W end t (BP) och Ann-Margret Kjellberg (S) : Ärendet återremitteras enligt följ ande motivering: Till dess att Båstadhem redogjort för kommunfullmäktige en grundlig ekonomisk analys av försäljningen samt att man avvaktar med försäljningen tills man gjort en genomgång och analys av ägardirektivens påverkan på bolaget. Även Eddie Grankvist (BP) och Irene Ebbesson (S) yttrar sig. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att fullmäktige avslagit detsamma. Omröstning begärs emellertid och följande ororöstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 19 Ja- och 20 Nej-röster, samt l som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdes lista. Fullmäktige har således beslutat återremittera ärendet. Beslut Kommunfullmäktige beslutar: l. Ärendet återremitteras enligt följ ande motivering: Till dess att Båstadhem redogjort för kommunfullmäktige en grundlig ekonomisk analys av försäljningen samt att man avvaktar med försäljningen tills man gjort en genomgång och analys av ägardirektivens påverkan på bolaget. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande Jl..,.

17 [HJ BÅSTADS ~ KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 252 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KS Beslutsunderlag Notering Notering Yrkanden Ny skrivelse från Båstadhem instämplad Tjänsteskrivelse från tf. kommunchef Per Sellden, daterad , bilaga. Noteras att Båstadhem dragit tillbaks sin anhållan om att få fullmäktiges godkännande av försäljning av äldreboendet Åsliden i Östra Karup. Båstadhem har informerat om ärendet på kommunfullmäktige Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP): Avslag på begäran om försäljning av Argus. Bo W end t (BP), James Johnson (BP) och Eddie Grankvist (BP): Avslag med hänsyn till att: l. Fastigheten ger idag bolaget en god vinst. 2. Försäljning skall ej ske innan Bjärepartiets motion om ändring av ägardirektivet skett. 3. Ovannämnda punkt 2 är för övrigt redan uppe till diskussion i Båstadhems styrelse. Uno Johansson (C), Ann-Marie Johnsson (C), Ulf Holmberg (M) och Ås a Ragnarsson (M): Bifall till försäljningen av Argus. Ajournering Proposition Sammanträdet ajourneras. Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Uno Johanssons mfl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla yrkandet om godkännande av försäljning röstar JA; Ledamot som vill bifalla yrkandet om avslag till försäljningen röstar NEJ. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerand es signaturer KS/nämnd KF Utd ragsbestyrkande,... v

18 ~ BÅSTADS ~ KO MM U N Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 22 KS 252 Forts. Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av hyresfastigheten Argus i Båstad KS Omröstning Omröstningen faller ut med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) x Ulf Holmberg (M) x Thomas Andersson (FP) x Björn Källbäck (M) x Ann-Marie Johnsson (C) x Uno Johansson (C) x Bo Wendt (BP) x Eddie Grankvist (BP) x James Johnson (BP) x Ann-Margret Kjellberg (S) x lngela Stefansson (S) x Katarina Toremalm (MP) x Kerstin Gustafsson (M) x SUMMA 7 6 Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla yrkandet om godkännande av försäljning av fastigheten Arg u s. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: Reservation 1. B åstadhems begäran om att få tillåtlighet att försälja Argus 4 medges med villkor att försäljningen frigör kapital som används för nybyggnation av hyreslägenheter. Mot beslutet reserverar sig Bo W end t (BP), Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP), Ann-Margret Kjellberg (S), lngela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP). Utskott/presidium justerand es signaturer KS/nämnd KF Utd ragsbestyrkande... ('\ IU

19 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 23 KSvu KS dnrks 1780/ Ny överenskommelse angående ensamkommande barn Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Båstads kommun har sedan 2010 tagit emot totalt 24 ensamkommande barn, varav 16 fortfarande är placerade enligt Socialtjänstlagen. Åtta barn har av olika anledningar lämnat kommunen. Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn löper ut Regeringen har fattat beslut om en lagändring, vilken träder i kraft , som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn både till kommuner som har överenskommelse om mottagande och till kommuner som inte har överenskommelse om mottagande. Båstads kommun ges i huvudsak tre alternativ: 1) Inte teckna någon överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. 2) Teckna en övergripande överenskommelse och kopplat till den en så kallad bland-överenskommelse. I blandöverenskommelsen ska det finnas platser avsedda för asylsökande, asyl platser, och platser avsedda för barn med permanent uppehållstillstånd, PUT-platser. Minsta antal asylplatser är fyra. 3) Teckna en övergripande överenskommelse och kopplat till den en separat överenskommelse om minst fyra asylplatser och en separat överenskommelse om PUT-platser. Tjänsteskrivelse från I of chef Carina Jäghammar och enhetschef Integration Partik Sumner. Med följande förslag till beslut: 1. Båstads kommun tecknar en övergripande överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. 2. Båstads kommun tecknar en blandöverenskommelse (alternativ 2) om 4 asylplatser och 12 PUT-platser för ensamkommande pojkar i åldrarna år. Åsa Ragnarsson (M) yrkar tillsammans med Ingela Stefansson (S) och Sonia Larsson (C) bifall tillliggande förslag till beslut. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun tecknar en övergripande överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. 2. Båstads kommun tecknar en blandöverenskommelse (alternativ 2) om 4 asylplatser och 12 PUT-platser för ensamkommande pojkar i åldrarna år. Eddie Grankvist (BP) deltar inte i beslutet. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd J< F Utdragsbestyrkande... l

20 l4:ij BÅST ADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KSvu KS dnr KS 1780/ Forts. Ny överenskommelse angående ensamkommande barn KS Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S), Uno Johansson (C), Ann-Marie Johnsson (C), Thomas Andersson (FP), ÅsaRagnarsson (M), Kerstin Gustafsson (M), Katarina Toremalm (MP), Ingela Stefansson (S) och Torgny Brenton (KD): Bifall till välfärdsutskottets förslag. Bo W end t (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP) : Avslag. Motivering enligt bilaga till protokollet. Beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun tecknar en övergripande överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Reservation 2. Båstads kommun tecknar en blandöverenskommelse (alternativ 2) om 4 asylplatser och 12 PUT -platser för ensamkommande pojkar i åldrarna år. Mot beslutet reserverar sig Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP). Utskott/presidium Justerandes signaturer I<Sjnämnd I< F Utdragsbestyrkande o

21 /~) ~ /lp' k/ Ct?C!I;q ~P/Jj/lt?/J/C_ t~~'"/j, ~ ~ ~ ' _: (jj /Jf_(!.'P~!_!!~!!'J t!~&!:!?fr-;/'tf~t?'!!_f:ef? _' :}:!_i ~r 4 _!: I_'?C?(!iy_l!j_ ~ 0!:~~!~'?!!_c:_(_ ~~ ~:_~ ; tlfi}_'!)!!u ;rpt1 :f!_.f!~ f!~~-----(2 ((~-'?~r/~/f~/l: : (~'!..~~r/:-t /:!;~n1_~h :_. _d~/jj(!!jf/7~~1;~2 - - ~ _ ft/( _ J.!.:!~jL~':'..-. G;1tfli,.1f_/c,p!/!J--~ )?~~ &~ t' { ~-:-:::~~ : /f.tjd';_t. ~"' dtp/y/11jh:r~ ffv-7 r/ c:: ' oa;c:..p/v.? : / ; ; ; t./ ~q./f/jij /'~c;4 t( h 6',,.~/ po' d///7:14 - _ t C.t l'r)"jc/ lq4.:..,-?a~ &'/J~fr7CU ~oz /~'7 A-;/~ d L If' er ' /;-"M- ic.117/nb AöJ -/crsi/d'rurn.f d-uo~,..r;f J:J~,,.,.,/zPF ~-- -- ; d / :f?_ ~: -... ~~~-'! - '-~~~~ _ ;P'ittt7-ä;c/c pi lj. t:-4i~jj.,/v!<-. 1"~/;v.- f/h c/o.nuu. a// ".. "-~~-,"---,--~~~-~-~-~- =---~Z ~~,~-~~~~~= -~=- ~~=,,- =-~~-;~~,-~~=,.-..,. -~.., :(J,,"~=~~~-- -~-- =.--.. ~=-,,~.. ---,-~-== '-' '~~-.-,~ -... ~= ~ a;4. "1'// 4'"'~//et ör/u- oc.4 /"/. -/t?j,/&.. ~.r/" ~--- --r _...:_.~f.~!~.l!'~(~~ c:....pc~!! C:_:!!:.~f.('cf.. _d'?!i!.l!. ~ _ ~ ; ( ~ j--,_ ~ ', = ~ , ) : (... c!~ ---- ~x_- ~~'!!_/ f?q'.!':c[.fv-!/z;c&.c/'4?~:!'_1 -~q~ _

22 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 9 33 KSsu KS dnr: KS 3/ Detaljplan för Båstad 109:330 - beslut om antagande Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Föredragande Yrkande Förslag till beslut Planområdet ligger i sluttningen mellan Ängelholmsvägen och Karstorpsvägen i centrala B åstad och omfattar ca 9 ha mark Detaljplanens syfte är i första hand att pröva möjligheten att bygga ca 100 centralt belägna bostäder på en del av Hasselbacken-området Vidare syftar planen till några avstyckningar i befintlig bebyggelse och en förbättrad relation mellan Ängelholmsvägen och intilliggande bostäder. Tjänsteskrivelse från planarkitekt Karin Stenholm, daterad , med tillhörande bilagor. Karin Stenholm föredrar ärendet. Pelle Höglund (M): Planen antas efter justeringar i enlighet med utställningsutlåtandet under förutsättning att exploateringsavtalet är klart. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Detaljplan för Båstad 109:330 m.fl. antas efter justeringar i enlighet med utställningsutlåtandet, under förutsättning att exploateringsavtalet är klart. KS Beslutsunderlag Föredragande Yrkanden Tjänsteskrivelse från planarkitekt Karin Stenholm daterad , bilaga, med tillhörande antagandehandlingar. Planarkitekt Karin Stenholm föredrar ärendet. Bo Wendt (BP): Avslag i väntan på nya skyddsområdesbestämmelser och en MKB som B åstadhems beställt för bergvärme vid Örebäcksparken. Ann-Marie Johnsson (C), Ulf Holmberg (M), Kerstin Gustafsson (M), ÅsaRagnarsson (M) och Thomas Andersson (FP): Detaljplan för Båstad 109:330 m.fl. antas efter justeringar i enlighet med utställningsutlåtandet Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Ann-Marie Johnssons mfl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla detaljplaneförslaget röstar JA; Ledamot som vill avslå detsamma röstar NEJ. forts. på nästa sida.. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 'l.u '"

23 fjti] BÅSTADS ~ KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 260 Forts. Detaljplan för Båstad 109:330 - beslut om antagande KS Omröstning Omröstningen faller ut med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) x Ulf Holmberg (M) x Thomas Andersson (FP) x Björn Källbäck (M) x Ann-Marie Johnsson (C) x Uno Johansson (C) x Bo W end t [BP) x Eddie Grankvist (BP) x James Johnson (BP) x Ann-Margret Kjellberg (S) x lngela Stefansson (S) x Katarina Toremalm (MP) x Kerstin Gustafsson (M) x SUMMA 9 4 Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla detaljplaneförslaget Notering Beslut Då kommunstyrelsens förslag till beslut inte var enhälligt går planen vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Detaljplan för Båstad 109:330 m.fl. antas efter justeringar i enlighet med utställningsutlåtandet Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande j 1 l

24 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 7 25 KSvu KS dnr KS 363/ Motion från Bjärepartiet - Äldreombudsman i Båstads kommun Beskrivning av ärendet Håkan M örnstad (BP) har inlämnat en motion där han föreslår att kommunfullmäktige aktualiserar frågan om ett äldreombud. Motionen återremitterades av Välfärdsutskottet , 59, till verksamhetsområde Vård och omsorg för att kompletteras med svar på följande punkter: - Hur klagomål och synpunkter redovisas och återkopplas till politiken. - Hur klagomåls- och synpunktsblanketten ser ut och var den finns. - I vilken omfattning medborgare kan få personlig kontakt när det gäller klagomåls- och synpunktshantering. Nytt svar har inkommit från verksamhetsområde Vård och omsorg. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Monica Ehnberg och nämndsekreterare Henrik Andersson. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Med stöd av de redovisade åtgärderna kan motionen i sin helhet nu anses vara besvarad. KS Yrkanden Förslag till beslut Bo W end t (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP): Bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Med stöd av de redovisade åtgärderna kan motionen i sin helhet nu anses vara besvarad. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd I< F Utdragsbestyrkande.")... l'>...

25 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 8 26 KSvu KS dnr KS 436/ Motion från Bjärepartiet- Tillbyggnad av Arornagården Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkanden Bo Wendt (BP), lämnade in en motion gällande förslag att utreda möjligheterna att bygga till Aromagården i Båstad. Aromagården är ett LSSgruppboende med fyra platser. Där finns även en särskilt anpassad bostad som idag fungerar som lägenhet till en person som har personlig assistans dygnet runt. Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson med följande förslag till beslut: l. Motionen avslås i den del som avser förslag om tillbyggnad. 2. I övrigt kan motionen anses vara besvarad. Ingela Stefansson (S) med bifall av Eddie Grankvist (BP) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering: a) Båstadhem utreder och kostnadsberäknar att bygga till Aromagården med två alternativt tre våningar med hiss. b) Eller att det byggs "flexibla" lägenheter på Trollbäcken som kan användas till denna målgrupp. c) Eller annat lämpligt alternativ för att lösa platsbristen på grupp bostad. ÅsaRagnarsson (M) yrkar bifall tillliggande förslag till beslut med komplettering av "Planerade åtgärder samt tidsplan för servicelägenheter inom LSS". Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att hennes eget förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla ÅsaRagnarssons (M) förslag röstar JA; Ledamot som vill avslå förslaget röstar NEJ. Omröstning Omröstningen faller ut med 2 JA-röster, 2 NEJ-röster samt l röst som avstår enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) x Eddie Grankvist (BP) x Sonia Larsson (C) x Ingela Stefa nsson (S) x Tony Ivarsson (M) x SUMMA forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande dn L. \J

26 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad 9 27 KSvu KS Forts. Motion från Bjärepartiet- Tillbyggnad av Arornagården I<S vu Förslag till beslut Välfärdsutskottet har således beslutat att bifalla Åsa Ragnarssons (M) förslag till beslut. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Motionen avslås i den del som avser förslag om tillbyggnad. 2. Motionssvaret kompletteras med "Planerade åtgärder samt tidsplan för servicelägenheter inom LSS". 3. I övrigt kan motionen anses vara besvarad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ingela Stefansson (S) och Eddie Grankvist (BP) KS Yrkanden Katarina Toremalm (MP): Återremiss till dess att utredningen av vård och omsorgs planerade åtgärder är klar och kan bedöma motionen. Ingela Stefansson (S) och Ann-Margret Kjellberg (S) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering: a) Båstadhem utreder och kostnadsberäknar att bygga till Arornagården med två alternativt tre våningar med hiss. b) Eller att det byggs "flexibla" lägenheter på Trollbäcken som kan användas till denna målgrupp. c) Eller annat lämpligt alternativ för att lösa platsbristen på grupp bostad. James Johnson (BP): Bifall till motionen. Proposition Efter framställ proposition på yrkandet om återremiss finner ordföranden att yrkandet avslagits. Omrösning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA; Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~ Jl L. 'T

27 rul BÅSTADS ~ KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KSvu 107 KS 255 Forts. Motion från Bjärepartiet - Tillbyggnad av Arornagården KS Omröstning Omröstningen faller ut med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) x Ulf Holmberg (M) x Thomas Andersson (FP) x Björn Källbäck (M) x Ann-Marie Johnsson (C) x Uno Johansson (C) x Bo W end t (BP) x Eddie Grankvist (BP) x James Johnson (BP) x Ann-Margret Kjellberg (S) x Ingela Stefansson (S) x Katarina Toremalm (MP) x Kerstin Gustafsson (M) x SUMMA 7 6 Kommunstyrelsen har således beslutat att avgöra ärendet idag. Proposition Förslag till beslut Ordförande ställer proposition på välfärdsutskottets förslag och James Johnsons yrkande om bifall till motionen varvid ordföranden finner att välfärdsutskottets förslag bifallits. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Motionen avslås i den del som avser förslag om tillbyggnad. Reservation 2. Motionssvaret kompletteras med "Planerade åtgärder samt tidsplan för servicelägenheter inom LSS". 3. I övrigt kan motionen anses vara besvarad. Mot beslutet reserverar sig Ingela Stefansson (S) och Ann-Margret Kjellberg (S). Utskott/ presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande _t'l il:' c.. v

28 rnj BÅSTADS ~ KO MM U N Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 1825/ Avsägelse av uppdrag - Jonas Nilsson (M P) Ärendebeskrivning Beslut Jonas Nilsson (MP) avsäger sig följande politiska uppdrag: - Ledamot i Demokratiberedningen. Kommunfullmäktige beslutar: l. Avsägelsen godkänns. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,...:.u

29 fil] BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 1887/ Avsägelse av uppdrag - Edina Nexelius (MP) Ärendebeskrivning Beslut Edina Nexelius (MP) avsäger sig följande politiska uppdrag: - Ledamot i Välbefinnanderådet Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avsägelsen godkänns. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande., l

30 ful BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 2113/ Val av ledamot i Demokratiberedningen efter avgående Jonas Nilsson (MP) Ärendebeskrivning Beslut Fullmäktige ska välja en ny ledamot i Demokratiberedningen efter avgående Jonas Nilsson (MP). Kommunfullmäktige beslutar: l. Följande utses för tiden : Utskott/presidium Justerand es signaturer KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande ' t. ö

31 rnj BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 1617/ Val av ledamot i Välbefinnanderådet efter avgående Edina Nexelius {MP) Ärendebeskrivning Beslut Fullmäktige ska välja en ny ledamot i Välbefinnanderådet efter avgående Edina Nexelius (MP). Kommunfullmäktige beslutar: l. Följande utses för tiden : Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämncl KF Utd ragsbestyrkande - ~. ~ -

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF dnr: KS 2116/ Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Håkan Philipsson (S) Ärendebeskrivning Beslut Fullmäktige ska välja en ny ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Håkan Philipsson (S). Kommunfullmäktige beslutar: l. Följande utses för tiden : Utskott/presidium Justerandes signaturer I<S/nämnd I< F Utdragsbestyrka nde -30-

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande...: l

34 l:nj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF Delgivningar a) Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne: Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. D nr: 17 63/ b) Beslut från Justitieombudsmannen (JO): Kritik mot Båstadhem AB för avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Dnr: 1784/ Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -.: t.. -

35 MEDDELANDE 1(1) -~--- Länsstyrelsen Skåne BASTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kontaktperson Förvaltningsavdelningen Förvaltningsjuridiska enheten Kommunstyrelsen Båstads kommun Båstad Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och denna förordning och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över inspektionen. Länsassessor Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post VNIW Malmö Kungsgatan vx Kristianstad ö Boulevarden 62 A vx i53 jiqj0-3713

36 PROTOKOLL 1(9) Länsstyrelsen Skåne Dnr Kontaktperson Förvaltningsavdelningen Förvaltningsjuridiska enheten Anna-Britt D. Adell Överförmyndaren Båstads kommun Båstad Protokoll fört vid inspektion av överförmyndarverksamheten avseende Båstads kommun den 15 oktober 2013 Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorerna Ulf Andersson och Anna-Britt D. Adell. Närvarande från Överförmyndaren: Överförmyndaren Gunnar Nilsson ersättaren Birgitta Abelin och kanslichefen Catharina Elofsson. Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de frågor inför inspektionsbesök 2013 som besvarats av Gunnar Nilsson. Följande noteras. Myndighetens organisation Gunnar Nilsson är vald överförmyndare sedan Birgitta Abelin valdes till överförmyndarens ersättare den 25 september Den tidigare ersättaren är numer bosatt i Karlshamn. Birgitta Abelin har tidigare varit ordförande i socialnämnden i Båstads kommun. Utöver den politiska erfarenheten har hon gedigen arbetslivserfarenhet av frågor rörande personer med funktionsnedsättningar samt regionala utvecklingsfrågor, bland annat som administratör och förvaltningschef inom landstingen i Malmöhus och Hallands län. Två assistenter /handläggare, Eva Hall och Eva Karlsson, arbetar 50 procent vardera i verksamheten. Båda är anställda i kommunen. Eva Hall tjänstgör under förmiddagarna vid Räddningstjänsten och har även arbetsuppgifter rörande kommunens revisorer. Eva Karlsson tjänstgör på kommunkansliet i reception/växel och har varit involverad i överförmyndarverksamheten sedan vårterminen Kanslichefen Catharina Elofsson har personal- och arbetsmiljöansvar för Eva Hall och Eva Karlsson. Delegationen från Överförmyndaren till assistenter /handläggare är under omarbetning. Myndighetens totala årsarbetskrafter är densamma som tidigare, cirka l,25, men arbetsinsatsen är i realiteten större. Postadress Malmö Kristianstad Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro Kungsgatan 13 Ö Boulevarden 62 A vx nez3 4- E-post WYI'W

37 PROTOKOLL 2(9) Länsstyrelsen Skåne Dnr Catharina Elofsson är nyligen tillträdd som chef för kommunkansliet. Hon är jur.kand. och har tidigare bland annat arbetat som konsumentrådgivare i Helsingborgs kommun. Överförmyndaren deltar i ett nätverk med systermyndigheterna i nordvästra Skåne. Nätverksträffar äger rum 4 gånger per år. Gunnar Nilsson anser att det är värdefullt om så många som möjligt från verksamheten deltar i mötena. I dagsläget finns inga konkreta planer på ett mer nära samarbete/ samorganisation med andra kommuner inom överförmyndarverksamheten. överförmyndaren Gunnar Nilsson uppger att det aldrig varit några problem att avsätta resurser till utoch fortbildning. De deltar helst i de utbildningar som ges av SKL och FSÖ. Ersättaren kommer att delta i SKL:s grundutbildning för överförmyndare tidig vår Troligtvis kommer även kanslichefen och assistenter/handläggare att delta. Rutiner på överförmyndarexpeditionen Gunnar Nilsson är på plats och kan ta emot besök på kontoret i stort sett dagligen Idoekan Han är tillgänglig på telefon dygnet runt. Tillgängligheten bedöms vara mycket god. Det finns alltid möjlighet att lämna in handlingar till Överförmyndaren i kommunens reception när den är öppen. Vidare finns alltid någon tillgänglig som kan ta ställning till en begäran att ra ta del av handlingar hos Överförmyndaren. Postöppning och ankomststämpling av post sker på kommunkanslie t. Registrering av inkomna handlingar sker dagligen i Wärna. I extrema undantagsfall då samtliga inblandade i verksamheten är frånvarande kan post registreras dagen efter ankomst. E-post hanteras på samma sätt som reguljär post. Myndigheten har inget eget e postkonto hos kommunen utan e-post adresseras till person. Länsstyrelsen rekommenderar att gemensamt e-postkonto inrättas. Uppgifter av vikt som tillförs ärendet vid besök eller telefonsamtal dokumenteras i tjänsteanteckning i aktuellt ~ffi~

38 PROTOKOLL 3(9) Länsstyrelsen Skåne Dnr Det fmns ett nytt ärendehanteringssystem som utvecklats av storstadskommunerna vilket Gunnar Nilsson anser kan vara av intresse då utvecklingen av Wärna gått i stå och känns omodernt. Verksamhetens omfattning Antalet kommuninvånare uppgår till knappt Antalet godmanskap uppgick den 31 december 2012 till149 varav 12 avsåg ensamkommande barn. Förvaltarskapen uppgick till32 och förmy~derskapen till45, varav omkring 10 är redovisningsskyldiga. De flesta förmynderskap avser spärrade-medel. Under 2012 inkom 28 nya ärenden och 5 ärenden avslutades. Under 2013 har det hittills inkommit 39 nya ärenden. Länsstyrelsen noterar att ärendemängden ökat ytterligare sedan föregående inspektion för ca 18 månader sedan. Antalet ärenden är högt i förhållande till kommunens invånarantal och andelen förvaltarskap är hög. Gunnar Nilsson uppger att en förklaring är demografin i kommunen och att många äldre saknar nära anhöriga på nära håll. Det har förekommit att dementa personer utsatts för sådan påverkan att förvaltare ansetts nödvändigt för att skydda dem. Vidare ökar ständigt antalet unga som har behov av stöd. Den tekniska utvecklingen har medfört att det blivit alltför enkelt att föröda sin ekonomi. Gunnar Nilsson upplever att antalet ärenden som är komplicerade, av sociala eller ekonomiska orsaker, ökar hela tiden. Möjligheter att ge fullmakt, ordna betalningar via autogiron m.m. har medfört att enklare ärenden inte förekommer i samma utsträckning längre. Länsstyrelsen har noterat att antalet ärenden hos Överförmyndaren ökat kraftigt och mer än fördubblats sedan den inspektion Länsstyre~en genomförde i oktober år De personella resurserna för verksamheten är i princip densamma. Catharina Elofsson uppger att hon påtalat förhållandet för kommunledningen, liksom att ärendenas art förändrats. Granskningen av årsräkningar och sluträkningar Cirka 80 procent av årsräkningarna kommer in till Överförmyndaren i lagstadgad tid. Påminnelse sker i mitten av mars per telefon eller brev. Länsstyrelsen anser att endast en påminnelse bör ske, därefter ska fråga om föreläggande vid vite aktualiseras. Inga förelägganden vid vite har behövt utfårdas under 2013 Vid granskningen av årsräkningar görs en kontroll av att siffrorna är rätt sammanräknade. Kontroll och avstämning mot bifogade kontoutdrag sker. Därefter -36-

39 PROTOKOLL 4(9) Länsstyrelsen Skåne Dnr görs en kontroll av ingående och utgående kapital samt en genomgång av utgiftstransaktioner. Det är i regel Eva Hall och Eva Karlsson som genomför dessa moment i granskningen. Gunnar Nilsson slutför granskningen. Vid behov infordras kvitton på utgifter. Slutligen sker en genomgång av redogörelsen. Ett mindre antal ärenden väljs stickprovsvis ut varje år för djupgranskning. Åtgärder av större ekonomisk betydelse Myndigheten har skriftliga rutiner för försäljning av fastighet/bostadsrätt. Kopia ges in till Länsstyrelsen. Gunnar Nilsson uppger att det kan vara svårt att få en oberoende mäklare att göra en göra värdering av fastighet/bostadsrätt då de inte!att uppdraget att sälja. Myndigheten har dock god kännedom om marknaden i kommunen. Kontroll av att konton är försedda med överförmyndarspärr görs i samband med inlämnande av förteckning samt om behov uppstår under året. Huvudmannens behov styr det belopp som!ar fmnas på transaktionskonto. ställföreträdare Det fmns 112 personer som har uppdrag som ställföreträdare för personer i kommunen. Tillgången på ställföreträdare är tillfredsställande, det finns en "buffert" med personer som anmält intresse för uppdrag. Det är dock svårt att!a ställföreträdare till de mer komplicerade uppdragen. Rekrytering sker genom information på kommunens hemsida samt genom muntliga kontakter. Prövning av ställföreträdarens lämplighet görs genom kontroll i belastningsregistret och kronofogdens register. Överförmyndaren gör återkommande kontroller av befintliga ställföreträdare på förekommen anledning. Den ställföreträdare som har flest uppdrag har 15 st, vilket Länsstyrelsen anser är ett något för stort antal ärenden. Gunnar Nilsson är dock väl medveten om sårbarheten i detta och har 1-2 personer som om behov skulle uppstå kan överta ärendena_. Den aktuelle ställföreträdaren har endast uppdrag i Båstads kommun. Den som lämnar intresseanmälan för uppdrag som ställföreträdare inom Båstads kommun ska ange om de har uppdrag i andra kommuner. Överförmyndarna/nämnderna inom nätverket informerar varandra och ser till att ställföreträdarna inte har för många uppdrag i de olika kommunerna. Kommunen har avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. I dagsläget omfattqr avtalet 8 bar:n. Nytt avtal ska tecknas inom kort och det -37-

40 PROTOKOLL 5(9) Länsstyrelsen Skåne Dnr kan bli viss förändring på så vis att avtalet kommer att avse antal platser, inte personer. Det finns bra tillgång till ställföreträdare som åtar sig uppdrag som god man för ensamkommande barn. Kontakterna med personal på boendet för barnen fungerar numer bra. Överförmyndaren kontaktar socialtjänsten och påtalar behov av särskilt förordnad vårdnadshavare när ett barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Gunnar Nilsson uppger att det är svårt att få tag i personer som åtar sig sådana uppdrag. Under väntetiden får godmanskapet kvarstå vilket medför vissa problem då gode männen skulle behöva frigöras för nya uppdrag. En nytillträdd ställföreträdare får boken "God man eller förvaltare" och en muntlig genomgång av uppdraget av överförmyndaren. ställföreträdarna uppmuntras att delta i utbildning som ges av bl. a. studieförbundet ABF. ställföreträdarna får själva bekosta kursavgiften. Överförmyndaren erbjuder fortbildning i egen regi en gång per år. Det fmns önskemål från ställföreträdarna att detta ska utökas till två gånger per år, vår och höst. Olika teman har tagits upp. Därutöver finns överförmyndaren alltid till hands för rådgivning. Det finns inte någon godmansförening i kommunen. Mentorskap förekommer i enstaka fall. De ekonomiska resurserna är inte tilläckliga till arvodena för ställföreträdarna. Budgeten överskrids regelmässigt vilket påtalats från myndighetens sida och är känt för kommunledningen. Den årliga omprövningen av förvaltarskap dokumenteras genom särskilt beslut som skickas till ställföreträdaren. övrigt Överförmyndaren redogjorde för ett enskilt ärende där klagomål inkommit till Länsstyrelsen gällande Överförmyndarens hantering av fråga om byte av ställföreträdare och beslut om dennes arvode. Länsstyrelsen har inget att erinra mot Överförmyndarens handläggning av frågorna i ärendet. Överförmyndaren deltar på inbjudan i externa aktiviteter med information om verksamheten hos t. ex. anhörigstöd och kontaktpersoner. Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen aktförvaring och systemet för uppläggning av akter samt ett antal slumpvis utvalda akter. Akterna förvaras i ett arkivrum i brandsäkert skåp för hängmappar. Akterna sorteras i -38-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00. f]1j BÅSTADS ~ KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2015-07-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013 06 12 1 (45) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 08.30 16.30. ande: Övriga närvarande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande Åsa Ragnarsson (M) Ulf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, 2014-01-20, kl 1300-1540 ande Kurt Wennberg, S, 1-3 Anne Niska, S, 4-9 Laila Mäki, S Åke Johdet, S, 3-9 Maria Alldén, V Stig Töyrä,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Datum: 2015-12-14 kl 17:00-18:00 Paragrafer: 598-602

Datum: 2015-12-14 kl 17:00-18:00 Paragrafer: 598-602 Datum: kl 17:00-18:00 Paragrafer: 598-602 Plats: Nämndrummet Underskrifter Carina Gullberg Ordförande Britt-Marie Nilsson Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Björn Thodenius Per-Arne Brandberg

Läs mer

Föreläggande om att yttra sig över inkommet överklagande av Vård- och omsorgsnämndens beslut att neka alla beställningar vid tillfällig vistelse

Föreläggande om att yttra sig över inkommet överklagande av Vård- och omsorgsnämndens beslut att neka alla beställningar vid tillfällig vistelse [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård- och omsorgsnämnden 2015-07-06 3 VN 55 Dnr: VN 000075/2015-700 Föreläggande om att yttra sig över inkommet överklagande av Vård- och omsorgsnämndens

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-20. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-20. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00 ffi] BÅSTADS ~ Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-11-20 l (19) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 31 januari 2012 kl 09:30-11:00 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ingela Melchersson (S), ersättare för Ove Bäck (C) Maria

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 7/2012 Överförmyndarnämnden Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2009-05-11 119 296 Arbets- och personalutskottet 2009-04-14 97 212 Dnr 09.105-13 majks10 Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverket konstaterar att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer 40-46 Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer 40-46 Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2014-04-24 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:10-10:00 ande: Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.20 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) kl 13.00-14.45,

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 275/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-09-18 Klockan: 14:00-16:50 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 46 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 47 Yttrande till kammarrätten i mål angående beredande av vård enligt LVU. 48 Informationsärenden 49 Delegationsärenden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-10 1 (10) Astrakanen, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 14.00-16.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-10 1 (10) Astrakanen, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 14.00-16.30. BÅSTADS KOMMUN Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-10 1 10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 14.00-16.30. James Johnson BP), ordförande, jäv 40 Göran Klang

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2014: 22 Upprop och val av justeringsmän och justering 23 Godkännande av föredragningslista 24 Tekniska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 12 18 1 (44) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.50. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden. Nr 1. Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50. Plats: Fjäderholmarna, 206

Protokoll. Tekniska nämnden. Nr 1. Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50. Plats: Fjäderholmarna, 206 Protokoll Tekniska nämnden Nr 1 Tid: 2015-01-21, kl 18.00-20.50 Plats: Fjäderholmarna, 206 Ledamöter: Christer Åkerhielm (M) ordförande Hans Grundell (LP) vice ordförande Daniel Källenfors (M) Marek Rajkowski

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Byggnadsnämnden 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 31 januari 2012 kl. 17.00-18.40 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Annica Henrysson

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-03-18 1 (28) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5736-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 Närvarande från Riksdagens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer