PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad"

Transkript

1 PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden

2 Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen. När ett program utarbetas skall kommunen samråda med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av programmet (PBL 5 kap 20 ). Efter programsamrådet sammanställs och kommenteras de inkomna synpunkterna i en programsamrådsredogörelse. Innehållet i redogörelsen ligger sedan till grund för det fortsatta planarbetet. Till programhandlingarna hör följande handlingar: Detta planprogram Behovsbedömning av miljöbedömning Tillgängligt på byggnadskontoret finns också: Fastighetsägarförteckning Grundkarta Programsamråd pågår 10 December - 10 Februari Har Du frågor om innehållet i programmet kan Du kontakta Charlotte Örnbring, handläggare för planärendet, på tel eller skicka e-post till: Eventuella synpunkter på de föreslagna förändringarna ska senast den 10 Februari 2010 inkommit skriftligen till: Byggnadsnämnden Box Halmstad Innehåll Inledning...3 Bakgrund och uppdrag Planeringens syfte och huvuddrag Bedömning av miljöpåverkan...4 Lagar om miljöbedömningar av planer och program Ställningstagande Planeringsförutsättningar...5 Programområdet Nuvarande markanvändning Planer och underlagsmaterial Geologi och geotekniska förhållanden Kulturmiljöer och fornlämningar Service och verksamheter Bebyggelse Gator och trafik Tekniska försörjning Föreslagna förändringar...10 Programområdet Bebyggelse och markanvändning Gator och trafik Grönytor och friytor Teknisk försörjning Konsekvenser av föreslagna förändringar...12 Bebyggelse och markanvändning Gator och trafik Grönytor och friytor Teknisk försörjning Genomförandefrågor...13 Preliminär tidplan Bilder Medverkande tjänstemän Ytterligare utredningar 2

3 INLEDNING Bakgrund och uppdrag Fastigheten Klotet 25 är efter rivning av en bensinstation idag obebyggd. En bensinstation i detta läge är ej lämplig med hänsyn till närheten av bostäder. Frågan om möjligheten att istället bygga bostadshus på fastigheten togs upp i kommunstyrelsens planeringsberedning Eftersom det idag är brist på smålägenheter för flera målgrupper föreslås mindre lägenheter inrymmas i bostadshusen. Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag att i detaljplan pröva lämpligheten att bygga bostäder på fastigheten Klotet 25. Kommunstyrelsen gav samtidigt fastighetsnämnden i uppdrag att teckna avtal med lämplig aktör att förvalta och bygga smålägenheter på fastigheten. Byggnadsnämnden gav Översiktsbild 392 byggnadskontoret i uppdrag att pröva lämpligheten för bostäder på fastigheten Klotet 25. Planeringens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Klotet 25. Trelp AB har framfört önskemål om att uppföra bostadsbebyggelse i 4-5 våningar på fastigheten Klotet 25. Inkomna skisser, framtagna av Fredblad Arkitekter, visar att det skulle vara möjligt att tillskapa 43 lägenheter. Bostäderna föreslås upplåtas som hyresrätter. Lägenheterna utformas så att de passar flera olika ålderskategorier. Planområdet med HFAB s fastighet i bakgrunden 3

4 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Lagar om miljöbedömningar av planer och program När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 22 ) ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande om planens/programmets genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan görs en s.k. behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på att de föreslagna förändringarna innebär en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Ställningstagande Byggnadskontoret har studerat vilken miljöpåverkan de i programmet föreslagna förändringarna kan få. Med hänvisning till resultatet av genomgången i Behovsbedömning av miljöbedömning, till detaljplaneprogram för kvarteret Klotet 25, Halmstad, bedömer byggnadskontoret att de förändringar som föreslås i detta detaljplaneprogram inte kommer att medföra en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En miljöbedömning kommer därför inte att upprättas. Planområdet från Malcusgatan Befintlig situationsplan 4

5 Till grund för ställningstagande ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 4. Behovsbedömningen utgör ett eget dokument till programhandlingen. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Programområdet Planområdet består av fastigheten Klotet 25 och är beläget drygt 1 km österut från Halmstad centrum. Planområdet avgränsas i norr av Enslövsvägen, i öster av Malcusgatan och i väster och söder av flerbostadshus i 4-6 våningar. Planområdets areal är på ca 2200 kvm. Marken inom området ägs av Halmstads kommun. Nuvarande markanvändning Fastigheten är idag obebyggd och utgörs av en grusyta som används för parkering av boende och besökare i området. En bensinstation tillhörande Statoil fanns tidigare på fastigheten Klotet 25 men revs för ett par år sedan. Sanering av marken har utförts, dock behöver en del massor i den östra delen av fastigheten, där tankarna tidigare Fastigheten Klotet 25 mot Enslövsvägen 5

6 legat, tas bort. Fastigheten Klotet 25 är efter rivning och sanering av en bensinstation obebyggd. Planer och underlagsmaterial Gällande planer Föreslaget planområde är i översiktsplanen (ÖP 2000) utpekat som befintliga områden för bebyggelse av tätortskaraktär och därmed sammanhängande funktioner. Fastigheten Klotet 25 omfattas av detaljplan E73 vilken vann laga kraft Detaljplanen anger användningen bilservice för området. Riksintressen och övriga särskilda intressen Programområdet berörs inte av några riksintressen eller andra särskilda intressen. Befintlig detaljplan anger bilservice för området 6

7 Ekohandlingsprogram blev Halmstad en ekokommun. Ett nytt ekohandlingsprogram antogs av kommunfullmäktige. I ekohandlingsprogrammet finns kommunens ambition och inriktning för bland annat miljöanpassade transportsätt, lokal produktion av förnyelsebar energi och energisnålt byggande. Syftet med ekohandlingsprogrammet för ekokommunen Halmstad är att driva på utvecklingen av det hållbara samhället. Handikappolitiskt program Kommunens handikappolitiska program innebär att i alla planeringssammanhang ska stor omsorg ägnas åt att åstadkomma god tillgänglighet för alla brukare. Barn- och ungdomsplan Inför beslut i kommunala nämnder ska en beskrivning av konse- kvenser för barn och ungdomar göras i de fall besluten kan påverka barn och ungdomars situation. Geologi och geotekniska förhållanden En geoteknisk undersökning ska utföras i samband med projekteringen. Kulturmiljöer och fornlämningar Några kända fornlämningar finns inte i området. Service och verksamheter Fastigheten Klotet 25 ligger cirka 500 meter från Nyhems torg där det finns dagligvarubutiker, apotek, vårdcentral samt grundskola (Nyhemsskolan). Planområdet ligger cirka 750 meter från Sturegymnasiet samt 1 km från högskolan. Nuvarande utseende sett från Enslövsvägen 7

8 Bebyggelse Historik För ett par år sedan låg det en bensinstation på fastigheten Klotet 25. Efter rivning och sanering är denna fastighet numera obebyggd. Arkitektoniska och kulturhistoriska värden Fastigheten ligger i gränsen mellan friare bebyggelse och ett mera stadsmässigt byggnade. Kvarteret Klotet 25 samt dess närmaste omgivning bildar en av entréportarna till Halmstads centrala delar. Gator och trafik Kollektivtrafik Området trafikeras av busslinje 50 och hållplatsen är lokaliserad på Enslövsvägen. Turtätheten ät två turer/h under dagtid vardagar. HFAB s bebyggelse på Malcusgatan 8

9 Gång- och cykeltrafik I direkt anslutning till planområdet finns gång- och cykelstråk som förbinder området med stadens övergripande nät. Biltrafik och gator Norr om planområdet går Enslövsvägen som österut övergår i Rv 25 mot Växjö. Enslövsvägen trafikeras idag av ca fordon/årsmedeldygn. Buller Programområdet påverkas av trafikbuller från Enslövsvägen. Riktvärdet för trafikbuller är 55 dba utomhus, ekvivalent ljudnivå, och maxvärdet vid uteplats är 70 dba. Inomhus är riktvärdena 30 dba ekvivalent ljudniva och 45 dba maxnivå nattetid. Teknisk försörjning Vatten, avlopp och dagvatten Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. I omgivande gator finns det dragna ledningar för vatten-, avlopps- och dagvattenhantering. Energiförsörjning Kommunens energiplan är antagen juni 2006 och anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning. Fjärrvärme finns framdraget i området. Avfallshantering Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Befintlig återvinningsstation finns i närheten vid Krusbärets äldreboende som tillgodoser källsorteringens avfallshantering. Omgivande bebyggelse väster om planområdet Planområdet 9

10 FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR Programområdet I programmet föreslås ett flerbostadshus i fyra till fem våningar. Bygggnaden inrymmer 43 st. lägenheter, fördelat på 22 st. 1 rok och 21 st. 2 rok. Lägenheterna föreslås upplåtas som hyresrätter. Bebyggelse och markanvändning Byggnaden följer gatan och den långsmala tomtens utsträckning. Huskroppen bildar en skärm mot Enslövsvägen samtidigt som bostadshuset medverkar till att tydliggöra övergången från ett friare till ett mera stadsmässigt byggande. Gårdssidan blir en välgörande tyst och solig sida för sovrum och uteplatser/balkonger. Huset planeras för smålägenheter och vänder sig till flera ålderskategorier. Nytt bostadshus - förslag på utseende mot Enslövsvägen Byggnaden innehåller två genomgående trapphus med lägenhetsförråd samlade på entréplan. Lägenheterna nås via en uppglasad loftgång mot Enslövsvägen som även fungerar som en social yta. Alla lägenheter är genomgående, hall och kök vänder sig mot loftgången. Allrum med balkong samt sovrum vänder sig mot gårdssidan. Bostadshuset är i skissförslaget placerat cirka fem meter från fastighetsgräns. Eventuellt flyttas byggnaden något närmre Enslövsvägen för att få en rymligare gårdssida. Gator och trafik Kollektivtrafik En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. Gång- och cykelvägar Planområdet gränsar till befintliga gång- och cykelbanor. Förslag på blivande situationsplan 10

11 Biltrafik och gator Den nya bebyggelsen genererar en viss ökad mängd biltrafik. Bostadsområdet föreslås trafikmatas från Malcusgatan. Parkering Parkering anordnas på gårdssidan inom fastigheten. Antalet p-platser är 22 stycken i enighet med normen. Buller Den nya byggnaden fungerar som en bullerskärm och medför att det bildas en tyst och lugn gårdssida. Grönytor och friytor Programförslaget tillför grönytor. Det blir en grön gårdssida samt även entrésidan mot Enslövsvägen får grönytor och planteringar. Framför entréerna blir det hårdgjorda friytor. Planlösningar - förslag på 1 rok samt 2 rok Teknisk försörjning Vatten, avlopp och dagvatten Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till befintliga vatten och avloppsledningar som finns i angränsande gator. Utgångspunkten för dagvattenhanteringen i området har varit att förändringar i bebyggelsemiljön inte får leda till ökad belastning på VA-nätet. Dagvattenhanteringen ska tas om hand inom fastigheten. Energiförsörjning Planområdet föreslås anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Avfallshantering Klotet 25 ingår i Hem ABs: renhållningsområde. Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på sopsortering och avfallshantering. Förslag på utseende mot gården 11

12 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR Blivande utseende från rondellen Bebyggelse och markanvändning Fastigheten Klotet 25 har sedan flera år tillbaka stått obebyggd och endast bestått av en grusyta. Grusplanen har används som parkering av kringboende. Området är sedan den 14 september avstängt. Den föreslagna byggnaden kommer att tydliggöra infarten till Halmstads centrala delar samt förstärka gaturummet. Marken kommer att ställas iordning med grönytor och hårdgjorda ytor. En trädallé planteras utefter Enslövsvägen. Byggnationen kommer att bli ett positivt inslag i stadsbilden. Tillgången på små hyreslägenher ökar vilket efterfrågas av både yngre och äldre. En idag outnyttjat öppet grusyta tas i anspråk för bostäder. Fler bostäder i området gynnar underlaget för befintlig kollektivtrafik samt ökar kundunderlaget för butiker i området. Gator och trafik Den nya bebyggelsen genererar en viss ökad mängd biltrafik, ökningen bedöms vara relativt försumbar. Den nya byggnaden kommer att fungera som en bullerskärm för bakomliggande bostadsfastighet. Grönytor och friytor Iordningställande av grönytor och hårdgjorda friytor kommer även intilliggande bebyggelse till del och blir ett tillskott till grönytorna i staden. Teknisk försörjning Den tekniska försörjningen är god i området och nybyggnationen kan ansluta sig till denna utan större problem. Befintligt utssende från rondellen 12

13 Solstudie vid olika tidpunkter 13

14 GENOMFÖRANDEFRÅGOR Preliminär tidplan Programsamrådsbeslut i BN nov 2009 Programsamrådsredogörelse i BN feb 2010 Godkännande KS fortsatt inriktning mars 2010 Samrådsbeslut i BN maj 2010 Utställningsbeslut i BN aug 2010 Godkännande av byggnadsnämnden nov 2010 Antagande i kommunfullmäktige dec 2010 Laga kraft jan 2011 BN - Byggnadsnämnden KS - Kommunstyrelsen KF -Kommunfullmäktige Bilder Kartmaterial - Halmstads kommun Foto - Charlotte Örnbring och Anna Olausson Förslag på nytt bostadshus - Fredblad Arkitekter MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN David Högberg Arne Hansson Ytterligare utredningar Bullerutredning BYGGNADSKONTORET Benny Hunemark Stadsarkitekt Fastighetskontoret Miljö & Hälsa Charlotte Örnbring Planarkitekt Fasadförslag mot Enslövsvägen 14

15 15

16 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Normalt förfarande Byggnadsnämnden KLOTET 25 HALMSTAD Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax

17 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 22 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Klotet 25. Fastigheten är efter rivning av en bensinstation idag obebyggd. STÄLLNINGSTAGANDE Med hänvisning till resultatet i tabellen nedan bedömer byggnadskontoret att de förändringar och restriktioner som föreslås i detaljplanen inte kommer att medföra en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten och andra resurser och att en miljöbedömning därför inte behöver genomföras. Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning i huvudsak gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). Nedan följer en genomgång av kriterierna. 2 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E267K

18 FAKTOR PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på området vid ett genomförande av planen Stor Liten Stor Liten Platsens betydelse Nuvarande markanvändning x x Gällande detaljplan anger användningen bilservise för planområdet. I planförslaget är området utlagt för bostäder. Översiktsplan x x Översiktsplan 2000 anger befintlig bebyggelse för planområdet Internationella konventioner (Natura 2000 m.m.) x x Inga internationella konventioner finns utpekade inom planområdet. Riksintressen x x Planområdet berörs inte av några riksintressen. Miljöbalkens 3-4 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten Miljöbalken 7 kap. Naturreservat, biotopsskydd, strandskydd etc Byggnads- eller fornminnen x x Föreslagen användning strider inte mot Miljöbalkens 3 kap om hushållning med markområden x x Inga biotopskyddade objekt finns inom planområdet. Området berörs inte av naturreservat, strandskydd etc. x x Inga kända fornminnen finns inom området. Stadsbild x x Stadsmässigheten förstärks. Påverkan på den totala stadsbilden bedöms som ringa. Bebyggelsen anläggs inom befintligt område för bebyggelse. Miljökvalitetsnormer x x Detaljplanen kan ge en marginell ökning av nuvarande fordonstrafik. Ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer inom planområdet bedöms finnas. 3 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E267K

19 FAKTOR PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på området vid ett genomförande av planen Stor Liten Stor Liten Störningar - buller x x Planändringen kan medföra en något ökad fordonstrafik och därmed marginell ökning beträffande buller. Den nya byggnaden kommer att fungera som en bullerskärm för bakomliggande bebyggelse. Byggnaden är konstruerad med loftgång som ger tysta lägenheter. Förorenad mark x x Sanering av marken har utförts, dock behöver en del massor i den östra delen av fastigheten, där tankarna tidigare legat, tas bort. Hälsa och säkerhet - Allergi - Radon Risk för olyckor (ex skred, erotion, översvämning) Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Miljökvalitetsnormer x x x x Allergi Inga kända källor Radon Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. x x Risken för skred, erosion och översvämning bedöms som mycket liten. Det bedöms inte finnas risk för överskridande av miljökvalitetsnormer inom planområdet. Miljömål Planförslaget bedöms bidra till att nå miljömålet om en god bebyggd miljö. Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas omfattning Ett genomförande av planförslaget bedöms ge ringa eller obetydlig miljöpåverkan. Effekternas sannolikhet - Effekternas betydelse och komplexitet Ringa. 4 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E267K

20 Effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse på fastigheten Klotet 25 i nära anslutning till befintlig bostadsbebyggelse samt till befintlig tätortsmiljö. Planen slår fast en markanvändning som när de väl är genomförd förväntas bestå i många år. Effekter av denna markanvändning kommer därmed ha lång varaktighet. SAMMANFATTNING Planförslaget bedöms mot bakgrund av ovanstående, samt planområdets ringa storlek, inte medföra betydande miljöpåverkan. Byggnadskontoret Benny Hunemark Stadsarkitekt Charlotte Örnbring Planarkitekt 5 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E267K