PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING tillhörande detaljplan för SNÖSTORP 19:54 M FL Ljungbyvägen , HALMSTAD Enkelt planförfarande Byggnadsnämnden Plan E 245 K Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax

2 INNEHÅLL 3 INLEDNING 5 MILJÖBEDÖMNING 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 12 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samråd pågår 17 maj - 14 juni Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit senast den 14 juni 2010 till: Byggnadsnämnden Box Halmstad Upplysningar i planärendet lämnas av Lisbeth Thurnäs Tfn E-post 2 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

3 INLEDNING Planering och byggande regleras av Plan och Bygglagen (PBL). Grundläggande är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer. Planhandlingar Till planförslaget hör följande handlingar: Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta Behovsbedömning av miljöbedömning Tillgängligt på byggnadskontoret finns också: Fastighetsägarförteckning Grundkarta Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och illustrationskarta. Till planen fogas planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer särskilt utlåtande över inkomna synpunkter. Planbeskrivningen och illustrationskartan skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan. Detaljplanens syfte och huvuddrag Syfte Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra ytterligare en bostad på fastigheten Snöstorp 19:54. Planändringen innebär även att del av fastigheten Snöstorp 19:192 planläggs. Överenskommelse mellan kommunen och ägarna av Snöstorp 19:54 har träffats vilket innebär att del av Snöstorp 19:54 överlåtes till kommunen. Avsikten är att en ny tomt på ca 750 m 2 bildas genom att del av Snöstorp 19:54 regleras till Snöstorp 19:192 och sedan avstyckas området och säljs via kommunens tomtkö. Ett område som ska skydda mot störning från Växjövägen med bullervall/plank tas i anspråk på Snöstorp 7:5. E 254K SAMRÅDSHANDLING 3(13)

4 Detaljplanens handläggning Uppdrag Byggnadskontoret fick BN 450 i uppdrag att upprätta detaljplan för ytterligare en bostad inom fastigheten Snöstorp 19:54. Beslutet fattades efter omröstning. Byggnadsnämnden avslår ärende om ändring av detaljplan efter omröstning Planläggningen ansågs olämplig för ny bostadsbebyggelse intill en stor trafikled och tomtens djup ansågs även bli för litet. Planförfarande och tidplan Framtagandet av en detaljplan, kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Den vanligaste förfarandet är normalt plangenomförande. I andra fall är planfrågan av begränsad betydelse och hanteras med enkelt plangenomförande. Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan genom samråd. Detaljplanen för Snöstorp 19:54 och del av 19:192 handläggs med enkelt förfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 28. Enkelt förfarande tillämpas då planens innehåll är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. Behovsbedömningen skall leda till att miljöbedömning inte krävs. Det skall också överensstämma med översiktsplanen. Tillfälle att ta del av planförslaget föreligger endast vid samrådstillfället. Efter samrådet sammanställs och kommenteras de inkomna synpunkterna i ett särskilt utlåtande. Enligt uppskattad tidplan beräknas detaljplanen kunna vinna laga kraft tidigast under tredje kvartalet Plandata Lägesbestämning och areal Planområdet är beläget i Snöstorp som ligger ca 4 km öster om centrala Halmstad. Området avgränsas i norr av Växjövägen och i söder av Ljungbyvägen - Lågagårdsvägen. Söder om Ljungbyvägen finns villaområdet Lågagården och i väster Snöstorps villabebygglese. Planområdet omfattar ca 2877 m 2. Markägoförhållanden Fastigheten Snöstorp 19:54 är i privat ägo och fastigheterna Snöstorp 7:5 och 19:192 ägs av Halmstads kommun. 4 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

5 MILJÖBEDÖMNING Behovsbedömning Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns som en bilaga. Den samråds parallellt med planhandlingarna. Ställningstagande Ett genomförande av detaljplanen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför en miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Planer och program Översiktsplan I översiktsplan ÖP 2000, antagen av kommunfullmäktige , är området utpekat för befintlig bostadsbebyggelse. Gällande detaljplaner För fastigheten Snöstorp 19:54 gäller detaljplan 1380-SNÖ3 från Planen har ingen genomförandetid kvar. SNÖ3 medger bostäder med fristående hus. Den del av Snöstorp 19:192 som ingår i planförslaget är inte tidigare planlagd. Riksintresse och förordnande Inom planområdet saknas utpekade riksintressen eller andra särskilda intressen enligt Miljöbalken. Planen bedöms inte komma att medföra någon påtaglig skada på riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, eftersom planen syftar till kompletteringar i redan befintlig bebyggelse. Planområdets genomförande med endast en ny villatomt bedöms inte påverka den närliggande Fylleån som är utpekad som Natura område samt riksintresse för skyddande av vattendrag, naturvård och för friluftslivet (MB kap 3). E 254K SAMRÅDSHANDLING 5(13)

6 Kommunala planer, program och policy Förutom gällande lagstiftning rörande planering och byggande finns en rad mål och riktlinjer för Halmstad kommun: Vision Halmstad 2020 Ett visonsarbete pågår kring Halmstads framtida utveckling. Värdegrunden som genomsyrar arbetet säger: Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla Halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ekohandlingsprogram blev Halmstad en ekokommun. Ett nytt ekohandlingsprogram antogs av kommunfullmäktige. I ekohandlingsprogrammet finns kommunens ambition och inriktning för bland annat miljöanpassade transportsätt, lokal produktion av förnyelsebar energi och energisnålt byggande. Syftet med ekohandlingsprogrammet för ekokommunen Halmstad är att driva på utvecklingen av det hållbara samhället. Barn- och ungdomsplan Inför beslut i kommunala nämnder ska en beskrivning av konsekvenser för barn och ungdomar göras i de fall besluten kan påverka barn och ungdomars situation. Halmstads gröna värden Halmstads görna värden är ett handlingsprogram för att kartlägga, säkerhetställa och utveckla naturkapitalet i Halmstads kommun. Programmet är antaget av Kommunfullmäktige Energiplan Kommunens energiplan anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning. 6 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

7 Regionala och lokala miljömål Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen antog 1999 femton miljökvalitetsmål. Ett sextonde mål, om den biologiska mångfalden, antogs De miljömål som direkt eller indirekt berörs av detta planförslag är: god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Mark och vegetation Marken i planområdet utgörs delvis av kvartersmark för bostadsbebyggelse. Den del som ej är planlagd är gräsbevuxen. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) och är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv är antaget av Kommunfullmäktige Handlingsprogram för att kartlägga, säkerhetställa och utveckla naturkapitalet i Halmstads kommun. Geotekniska förhållanden En geoteknisk utredning är genomförd 1976 på Lågagården, söder om planområdet som visar på att terrängen har utgjorts av matjord, mo och sand med inslag av grus. För området föreligger normal radonrisk vilket innebär att byggnader ska byggas radonsäkert. Kulturmiljöer och fornlämningar I området finns ett kulturmiljövårdsprogram för Snöstorp - Skedala som är sammanställt av länsstyrelsen. Inom detta område finns en koncentration av fornlämningar. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Sydväst om Snöstorp 19:54 finns en fast fornlämning, en gravhög från brons/järnåldern. Bebyggelse Bostäder och utformning Inom planområdet finns ett enbostadshus uppfört i ett och ett halvt E 254K SAMRÅDSHANDLING 7(13)

8 plan på Snöstorp 19:54. Befintlig bebyggelse i området är från 50-talet och framåt. Bebyggelsen är uppförd i antingen ett plan eller i ett och ett halvt plan med sadeltak. Lågagården uppfördes med olika grupphus på 70-talet. Planförslaget Den föreslagna villatomten får markanvändingen bostäder, som innebär frilligande enbostadshus med endast en huvudbyggnad. Kommersiell, offentlig och social service Planeringen av nyetablering sker i ett område där service är utbyggd. Tillgången på förskolor är mycket god. Snöstorpsskolan är för år F-5. Från år 6 går eleverna på Östergårdsskolan. Vallås centrum ligger 2 km från planområdet där kommersiell och allmän service finns såsom butiker, apotek, vårdcentral, barnomsorg och skolor. Planförslaget Inom markanvändningen bostad får boendeservice, hantverk och kontor finnas i mindre omfattning som inte är störande eller trafikalstrande. Gator och trafik Kollektivtrafik Området trafikeras av busslinje nr 40 (samt i viss mån av 31). Turtätheten är god och resan tar ca 15 minuter till centrum. Hållplatsen är lokaliserad intill planområdet vilket ger goda förutsättningar för nyttjande av kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik Inom Snöstorp är det väl försörjt med gång- och cykelvägar som förbinder området med stadens övergripande nät. Söder om planområdet finns ett populärt strövområde längs Fylleån med stora rekreationsmöjligheter. Stigarna längs ån erbjuder även höga naturvärden även om de bara delvis är framkomliga för promenader. Gamla Bolmenbanan fungerar som gång- och cykelväg via Skedala till Simlångsdalen. Efter Skedala samhälle finns Toftasjön och Torvsjön med fantastiska strövområden. Naturen kring Simlångsdalen är tack vare sina höga natur- och rekreationsvärden riksintresse för naturvård och friluftsliv. Simlångssjöarna är dessutom Natura 2000-område. Området erbjuder attraktiva variationsrika miljöer till bad, paddling, fiske, vandring och svampplockning m.m. 8 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

9 Biltrafik och gator Angöring till området med bil sker via Växjövägen och Ljungbyvägen. Parkering ska lösas inom fastigheten. Eftersom detaljplanen endast omfattar ett nytt enbostadshus generar planen obetydlig mängd ökad biltrafik och buller. Friytor Parker Det finns gott om grönområden inom Snöstorp. Parkering Bilparkering för fastighetens behov ska lösas inom den egna fastigheten. Allmän platsmark Ett område som skyddar mot störning med bullervall/plank mot Växjövägen har lagts in som bestämmelse med användningen SKYDD. (se vidare i bullerutredning, bilaga till planbeskrivningen) Teknisk försörjning Energiförsörjning Kommunens energiplan är antagen juni 2006 och anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning. Den nya bostadstomten föreslås anslutas till befintliga el- och telenät. Uppvärmning bör ske med vattenburet system så att användning av alternativa energislag är möjlig. Detta kan naturligtvis frångås vid uppförande av sk passivhus - välisolerade hus utan uppvärmning. Inom planområdet finns goda förutsättningar för utnyttjande av solenergi. Vatten och avlopp Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda i Ljungbyvägen. Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till det befintliga ledningsnätet. Fjärrvärme Någon anslutning till fjärrvärmeledningar är inte möjlig idag. E 254K SAMRÅDSHANDLING 9(13)

10 Avfallshantering Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Befintlig återvinningsstation finns öster om planområdet vid Ljungbyvägen. Hälsa och säkerhet Miljökvalitetsnormer Av de luftföroreningar som biltrafiken för med sig är det främst kvävedioxid och partiklar (PM10) som kan ha betydelse för hälsa och miljö. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar överskrids inte i och med planens genomförande. Folkhälsa Folkhälsopolicy för Halland , är upprättad av landstinget och kommunförbundet Halland. Mål 4 Bättre livsmiljöer, förutsätter säkra och stimulerande omgivningar. Kommunerna ska aktivt verka för att goda och stimulerande livsmiljöer skapas. Planförslaget tillgodoser barns behov genom närhet till skola och förskola. Närhet till skola, barnomsorg och goda kollektivtrafikförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få ihop det dagliga livet. Kommunens handikappolitiska program - åtgärdsplan bygger på Halmstads vision en stad för alla och programmet syftar till att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Kommunen ansvarar för att göra den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har. Planområdets flacka terräng erbjuder goda förutsättningar för hög tillgänglighet. Störande verksamheter och farligt gods Några störande verksamheter finns inte i närheten av planområdet. Norr om området finns Växjövägen (allmän väg) som kan trafikeras av farligt gods. Risk Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Buller Riktvärdet för trafikbuller är 55 dba utomhus, ekvivalent ljudnivå, och maxvärdet vid uteplats är 70 dba. Inomhus är riktvärdena 30 dba ekvivalent ljudniva och 45 dba maxnivå nattetid. 10 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

11 Vy över den blivande villatomten med befintlig bullervall och plank i bakgrunden. Planområdet påverkas av trafikbuller från Växjövägen. Bullerutredning med befintlig bullervall har gjorts av teknik- och fritidsförvaltningen. Beräkningen har tagits fram genom ett beräknat trafikflöde på fordon/dygn. Andelen tung trafik är 9%, enligt trafikräkningar utförda av trafikverket (fd vägverket) år Medelhastigheten är idag 70 km/h. Avstånd från vägmitt till fasad är 25 m. Utredningen visar att både riktvärdet för ekvivalent ljudnivå och maxnivån överskrids vid ett avstånd mellan fasad och vägmitt på 25 meter. För ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad blir riktvärdet 62 dba och maxnivå vid uteplats i anlutning till bostad blir riktvärdet 71 dba. Bulleråtgärder som krävs för att klara riktvärdet är följande: Utifrån förutsättningarna - att bostadsfastigheten placeras som närmast 25 meter från vägmitt. - att bullervall anläggs längs hela den planerade fastigheten och längs en stor del av fastigheten Snöstorp 19:54, med den högsta punkten på vallen som längst 9 meter från vägkant (17 meter från vägmitt). För att klara riktvärdet utifrån dagens trafikmängder krävs att vallen kompletteras med ett plank. Det innebär att vall och plank måste vara 2,6 meter över den höjd som Växjövägen har och den högsta punkten får inte vara längre från vägkant än 9 meter. Detta ger en ekvialent ljudnivå på 55 dba och en maxnivå på 64 dba för För att klara riktvärdet utifrån trafikmängderna 2020 ( fordon/ dygn med 9% tung trafik och en medelhastighet på 70 km/h samt ett avstånd från vägmitt till fasad på 25 m) krävs istället att vall och plank är 2,9 meter över den höjd som Växjövägen har. Den högsta punkten får inte vara längre från vägkant än 9 meter. Den ekvialenta ljudnivå uppgår till 55 dba och maxnivå till 62 dba. Vy över den blivande villat E 254K SAMRÅDSHANDLING 11(13)

12 Skulle Trafikverket välja att höja hastigheten till 80 km/h, vilket kan bli aktuellt i framtiden, krävs i stället att vall och plank är 3,5 meter över den höjd som Växjövägen har. (Se vidare i bullerutredning, bilaga till planbeskrivningen). GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan varför särskild miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats. Organisatoriska frågor Tidplan Planprocessen Tid Samråd april 2010 Antagande juni 2010 Laga kraft tidigast juli 2010 Genomförande Planens genomförandetid är fem år från den dagen den vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. Ansvarsfördelning Anläggning Allmänt Va-nät El, bredband El Tele Genomförande, drift Teknik- och fritidsförvaltningen HEM E.ON Sverige AB TeliaSonera Enligt planförslaget kommer planområdet att utgöras av område för 12 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

13 bostäder. Respektive fastighetsägare är ansvarig för genomförandet på kvartersmark. Fastighetsägare är ansvariga för att tillgänglighet uppnås mellan gata och respektive fastighet. Huvudmannaskap Halmstads kommun är huvudman för den allmänna platsmarken. Fastighetsrättsliga frågor Ianspråktagande av mark Överenskommelse mellan kommunen och ägarna av Snöstorp 19:54 har träffats vilket innebär att ett område på ca 480 m 2 av Snöstorp 19:54 överlåtes till kommunen och regleras sedan till Snöstorp 19:192. Därefter avstyckas en ny fastighet från Snöstorp 19:192 på ca 750 m 2. Ekonomiska frågor Den nya bostadstomen avses att säljas genom kommunens tomtkö. Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare. Huvudman för allmän platsmark bekostar de förändringar detaljplanen innebär för dessa ytor. Medverkande tjänstemän Anneli Johansson Teknik- och fritidskontoret Sara Andersson Fastighetskontoret Maria Carlsson Byggnadskontoret Byggnadskontoret Benny Hunemark Stadsarkitekt Lisbeth Thurnäs Planingenjör E 254K SAMRÅDSHANDLING 13(13)

14 TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Bullerutredning Snöstorp 19:54 Nuläge och exploateringsplaner För Snöstorp 19:54 finns planer på att anlägga ett bostadshus, enligt ritningar erhållna från Byggnadskontoret. Växjövägen (väg 25) är 16 meter bred med hastigheten 70 km/h utmed denna fastighet. Den totala fordonsmängden uppgick till cirka fordon per dygn (f/d) år 2008 (enligt trafikräkningar utförda av Teknik- och fritidsförvaltningen). Den årliga trafikökningen har enligt Teknik- och fritidsförvaltningens räkningar uppgått till 4 % mellan år 2000 och Samma trafikökning till år 2020 skulle ge en trafikmängd på f/d samt en trafikmängd på f/d år Trafikräkningar utförda av Trafikverket (fd Vägverket) år 2006 visar att cirka 9 % av trafiken är tung trafik. För Snöstorp 19:54 finns planer på nybyggnation av bostadshus. I beräkningarna nedan har fastigheten placerats på samma avstånd från vägbanan som befintligt bostadshus (fastighet Snöstorp 19:54). Beräkningar har gjorts utifrån den ritning som erhållits från Byggnadskontoret, Höjder som använts har levererats från Byggnadskontoret i maj I dagsläget finns en bullervall utmed Växjövägen och befintlig fastighet och slutar strax öster om den befintliga återvinningscentralen. Vallen är cirka 1,3 meter hög (över Växjövägens och planerad bebyggelses höjd) och ligger med högsta punkten cirka 9 meter från vägbanans södra kant (enligt grundkarta och inmätningar). Bullerberäkningar Riktvärde för buller från vägtrafik i befintliga bostäder och nybyggnation fastställdes av riksdagen 1997, "Infrastrukturinriktning för framtida transporter", proposition 1996/97:53. Vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur gäller riktvärdet 55 dba utomhus, ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde vid fasad) och maxvärdet vid uteplats i anslutning till bostad ska inte överskrida 70 dba. Inomhus finns riktvärdena 30 dba dygnsekvivalentnivå och 45 dba maxnivå nattetid (klockan 22-06). Avsteg från dessa riktvärden kan göras, förutsatt att andra åtgärder vidtas vilket exempelvis innebär att sovrummen placeras på den sidan av huset som inte är direkt utsatt för buller från en större väg. Avsteg från dessa riktvärden är inte aktuellt. Riktvärden för befintlig bebyggelse och nybyggnation redovisas i tabell 1. G:\320 Gator och trafik\6_trafik\6.3_ Buller\Planärenden\Snöstorp\ Buller Snöstorp doc 1 (3)

15 TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Tabell 1. Riktvärden för buller från vägtrafik fastställda av riksdagen 1997 (proposition 1996/97:53). Riktvärde Nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur Befintlig bebyggelse Ekvivalent ljudnivå Dygnsekvivalent utomhus (frifältsvärde vid fasad) 55 dba 65 dba Dygnsekvivalent inomhus 30 dba Finns inget Max ljudnivå (maxnivå) Vid uteplats i anslutning till bostad 70 dba Finns inget Inomhus nattetid 45 dba Finns inget Ritningar som erhållits som underlag visar att bostadshusen närmsta fasad kommer att ligga cirka 25 meter från vägens (väg 25) mitt. Bullerberäkningar har utförts i programmet Trivector Buller väg, version 8.6. Bullerberäkningar med följande indata har gjorts: Parameter Alternativ 1 År 2010 Alternativ 2 År 2020 Trafikflöde (antal fordon/dygn) Andel tung trafik (%) 9 9 Medelhastighet (km/h) Avstånd från vägmitt till fasad (m) Mottagarhöjd (m) 2 2 Bullerberäkningar, dagens situation med befintlig bullervall Ovanstående indata ger följande resultat: Parameter Alternativ 1 År 2010 Dygnsekvivalent utomhus (frifältsvärde vid fasad) dba Maxnivå, vid uteplats i anslutning till bostad Alternativ 2 År 2020 Beräkningar visar att både riktvärdet för ekvivalent ljudnivån och maxnivån överskrids vid ett avstånd mellan fasad och vägmitt på 25 meter. Bulleråtgärder som krävs för att riktvärdet ska innehållas Utifrån förutsättningarna - att bostadsfastigheten placeras som närmast 25 meter från vägmitt - att bullervall anläggs längs hela den planerade fastigheten och längs stor del av fastigheten Snöstorp 19:54, med den högsta punkten på vallen som längst 9 meter från vägkant (17 meter från vägmitt). För att innehålla riktvärdet utifrån dagens trafikmängder krävs att vallen kompletteras med ett plank. Vall och plank måste vara 2,6 meter över den höjd som Växjövägen har och den högsta punkten får inte vara längre från vägkant än 9 meter. Detta ger en ekvivalent ljudnivå på 55 dba och en maxnivå på 64 dba för G:\320 Gator och trafik\6_trafik\6.3_ Buller\Planärenden\Snöstorp\ Buller Snöstorp doc 2 (3)

16 TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN För att innehålla riktvärdet utifrån trafikmängderna 2020 (uppräknade enligt ovan) krävs istället att vall och plank är 2,9 meter över den höjd som Växjövägen har. Den högsta punkten får inte vara längre från vägkant än 9 meter. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till 55 dba och maxnivån till 62 dba. Skulle Trafikverket välja att höja hastigheten till 80 km/h, vilket kan bli aktuellt i framtiden, krävs i stället att vall och plank är 3,5 meter över den höjd som Växjövägen har. Halmstad Anneli Johansson Trafikmiljöingenjör Teknik- och fritidsförvaltningen G:\320 Gator och trafik\6_trafik\6.3_ Buller\Planärenden\Snöstorp\ Buller Snöstorp doc 3 (3)

17 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING Enkelt planförfarande Byggnadsnämnden Plan E 254 K SNÖSTORP 19:54 m.fl. LJUNGBYVÄGEN , HALMSTAD Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax

18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 22 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra ytterligare en bostad på fastigheten Snöstorp 19:54. Planändringen innebär även att del av fastigheten Snöstorp 19:192 planläggs. STÄLLNINGSTAGANDE Med hänvisning till resultatet i tabellen nedan bedömer byggnadskontoret att de förändringar och restriktioner som föreslås i detaljplanen inte kommer att medföra en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten och andra resurser och att en miljöbedömning därför inte behöver genomföras. Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning i huvudsak gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). Nedan följer en genomgång av kriterierna. 2 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E272K

19 FAKTOR PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på området vid ett genomförande av planen Stor Liten Stor Liten Platsens betydelse Nuvarande markanvändning x x Snöstorp 19:54 utgörs av kvartersmark för bostadsbebyggelse. Den del av Snöstorp 19:192 som berörs är ej planlagd. Översiktsplan x x Översiktsplan 2000 anger befintlig bebyggelse för planområdet Internationella konventioner (Natura 2000 m.m.) x x Inga internationella konventioner finns utpekade inom planområdet. Riksintressen x x Planområdet berörs inte av några riksintressen. Miljöbalkens 3-4 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten Miljöbalken 7 kap. Naturreservat, biotopsskydd, strandskydd etc Byggnads- eller fornminnen x x Föreslagen användning strider inte mot Miljöbalkens 3 kap om hushållning med markområden x x Inga biotopskyddade objekt finns inom planområdet. Området berörs inte av naturreservat, strandskydd etc. x x Inga kända fornminnen finns inom området. Landskapsbild x x Påverkan på landskapsbilden bedöms som försumbar. Bebyggelsen anläggs inom befintligt område för bebyggelse. Miljökvalitetsnormer x x Detaljplanen kan ge en ytterst marginell ökning av nuvarande fordonstrafik. Ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer inom planområdet bedöms finnas. Störningar - buller x x Planändringen kan medföra ytterst marginell ökning av fordonstrafik och därmed ingen ökning beträffande buller. x x Bulleråtgärder mot Växjövägen krävs för att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå och maxnivå inte ska överskridas. 3 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E272K

20 FAKTOR PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på området vid ett genomförande av planen Stor Liten Stor Liten Förorenad mark x x Inga verksamheter som påverkar marken negativt har bedrivits på platsen tidigare. Hälsa och säkerhet - Allergi - Radon Risk för olyckor (ex skred, erotion, översvämning) x x x x Allergi Inga kända källor. Radon Radonrisken är normal i området. x x Risken för skred, erosion och översvämning bedöms som mycket liten. Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Miljökvalitetsnormer Det bedöms inte finnas risk för överskridande av miljökvalitetsnormer inom planområdet. Miljömål Planförslaget bedöms bidra till att nå miljömålet om en god bebyggd miljö. Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas omfattning Effekternas sannolikhet - Ett genomförande av planförslaget bedöms ge ringa eller obetydlig miljöpåverkan. Effekternas betydelse och komplexitet Effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet Ringa. Planförslaget möjliggör en ny villatomt. Planen slår fast en markanvändning som när den väl är genomförd förväntas bestå i många år. Effekter av denna markanvändning kommer därmed ha lång varaktighet. SAMMANFATTNING Planförslaget bedöms mot bakgrund av ovanstående, samt planområdets ringa storlek, inte medföra betydande miljöpåverkan. Byggnadskontoret Benny Hunemark Stadsarkitekt Lisbeth Thurnäs Planingenjör 4 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E272K

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. VALLÅS 1:5, HalmstadTravet. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för del av. Vallås, HALMSTADS KOMMUN Plan 1092 K

PLANBESKRIVNING. VALLÅS 1:5, HalmstadTravet. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för del av. Vallås, HALMSTADS KOMMUN Plan 1092 K PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för del av VALLÅS 1:5, HalmstadTravet Vallås, HALMSTADS KOMMUN Plan 1092 K Normalt förfarande, dnr KS 2013/0131 Samhällsbyggnadskontoret 2014-08-05

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl.

Läs mer

SAMRÅD Enkelt planförfarande

SAMRÅD Enkelt planförfarande 1 Planens beteckning R 34 Antagen av BMn 2010-08-11 Vunnit laga kraft 2010-09-09 Genomförandetidens slut 2015-09-09 Detaljplan för fastigheterna Ölmestad 28:27 och del av 28:1 ÖLMESTADSSKOLAN I Reftele

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN

Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Plan och trafikavdelningen Laga kraft: 2015-04-01 ArkivNr: EII-1/2015 Dnr TN: 50/2014-214 Detaljplan för kvarteret Uven m.fl. ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Enkelt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping. 2009-02-09 Tsn 2008.0087. Planområdets läge ANTAGANDEHANDLING Datum Diarienummer 2009-02-09 Tsn 2008.0087 Detaljplan för del av Hackefors 5:21 m.fl. Hackefors, Linköping Planområdets läge INNEHÅLL PLANBESKRIVNING... 4 SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET...

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga 2 Allmänhetens frågestund

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

PLANPROGRAM. tillhörande detaljplan för HALMSTADS TEATER, HALMSTAD

PLANPROGRAM. tillhörande detaljplan för HALMSTADS TEATER, HALMSTAD PLANPROGRAM PROGRAMSAMRÅD tillhörande detaljplan för ÖSTERSKANS 3 HALMSTADS TEATER, HALMSTAD 2010-06-23 Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel 035-13 72 30

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer