PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING tillhörande detaljplan för SNÖSTORP 19:54 M FL Ljungbyvägen , HALMSTAD Enkelt planförfarande Byggnadsnämnden Plan E 245 K Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax

2 INNEHÅLL 3 INLEDNING 5 MILJÖBEDÖMNING 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 12 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samråd pågår 17 maj - 14 juni Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit senast den 14 juni 2010 till: Byggnadsnämnden Box Halmstad Upplysningar i planärendet lämnas av Lisbeth Thurnäs Tfn E-post 2 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

3 INLEDNING Planering och byggande regleras av Plan och Bygglagen (PBL). Grundläggande är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer. Planhandlingar Till planförslaget hör följande handlingar: Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta Behovsbedömning av miljöbedömning Tillgängligt på byggnadskontoret finns också: Fastighetsägarförteckning Grundkarta Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och illustrationskarta. Till planen fogas planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer särskilt utlåtande över inkomna synpunkter. Planbeskrivningen och illustrationskartan skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan. Detaljplanens syfte och huvuddrag Syfte Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra ytterligare en bostad på fastigheten Snöstorp 19:54. Planändringen innebär även att del av fastigheten Snöstorp 19:192 planläggs. Överenskommelse mellan kommunen och ägarna av Snöstorp 19:54 har träffats vilket innebär att del av Snöstorp 19:54 överlåtes till kommunen. Avsikten är att en ny tomt på ca 750 m 2 bildas genom att del av Snöstorp 19:54 regleras till Snöstorp 19:192 och sedan avstyckas området och säljs via kommunens tomtkö. Ett område som ska skydda mot störning från Växjövägen med bullervall/plank tas i anspråk på Snöstorp 7:5. E 254K SAMRÅDSHANDLING 3(13)

4 Detaljplanens handläggning Uppdrag Byggnadskontoret fick BN 450 i uppdrag att upprätta detaljplan för ytterligare en bostad inom fastigheten Snöstorp 19:54. Beslutet fattades efter omröstning. Byggnadsnämnden avslår ärende om ändring av detaljplan efter omröstning Planläggningen ansågs olämplig för ny bostadsbebyggelse intill en stor trafikled och tomtens djup ansågs även bli för litet. Planförfarande och tidplan Framtagandet av en detaljplan, kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Den vanligaste förfarandet är normalt plangenomförande. I andra fall är planfrågan av begränsad betydelse och hanteras med enkelt plangenomförande. Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan genom samråd. Detaljplanen för Snöstorp 19:54 och del av 19:192 handläggs med enkelt förfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 28. Enkelt förfarande tillämpas då planens innehåll är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. Behovsbedömningen skall leda till att miljöbedömning inte krävs. Det skall också överensstämma med översiktsplanen. Tillfälle att ta del av planförslaget föreligger endast vid samrådstillfället. Efter samrådet sammanställs och kommenteras de inkomna synpunkterna i ett särskilt utlåtande. Enligt uppskattad tidplan beräknas detaljplanen kunna vinna laga kraft tidigast under tredje kvartalet Plandata Lägesbestämning och areal Planområdet är beläget i Snöstorp som ligger ca 4 km öster om centrala Halmstad. Området avgränsas i norr av Växjövägen och i söder av Ljungbyvägen - Lågagårdsvägen. Söder om Ljungbyvägen finns villaområdet Lågagården och i väster Snöstorps villabebygglese. Planområdet omfattar ca 2877 m 2. Markägoförhållanden Fastigheten Snöstorp 19:54 är i privat ägo och fastigheterna Snöstorp 7:5 och 19:192 ägs av Halmstads kommun. 4 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

5 MILJÖBEDÖMNING Behovsbedömning Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns som en bilaga. Den samråds parallellt med planhandlingarna. Ställningstagande Ett genomförande av detaljplanen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför en miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Planer och program Översiktsplan I översiktsplan ÖP 2000, antagen av kommunfullmäktige , är området utpekat för befintlig bostadsbebyggelse. Gällande detaljplaner För fastigheten Snöstorp 19:54 gäller detaljplan 1380-SNÖ3 från Planen har ingen genomförandetid kvar. SNÖ3 medger bostäder med fristående hus. Den del av Snöstorp 19:192 som ingår i planförslaget är inte tidigare planlagd. Riksintresse och förordnande Inom planområdet saknas utpekade riksintressen eller andra särskilda intressen enligt Miljöbalken. Planen bedöms inte komma att medföra någon påtaglig skada på riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, eftersom planen syftar till kompletteringar i redan befintlig bebyggelse. Planområdets genomförande med endast en ny villatomt bedöms inte påverka den närliggande Fylleån som är utpekad som Natura område samt riksintresse för skyddande av vattendrag, naturvård och för friluftslivet (MB kap 3). E 254K SAMRÅDSHANDLING 5(13)

6 Kommunala planer, program och policy Förutom gällande lagstiftning rörande planering och byggande finns en rad mål och riktlinjer för Halmstad kommun: Vision Halmstad 2020 Ett visonsarbete pågår kring Halmstads framtida utveckling. Värdegrunden som genomsyrar arbetet säger: Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla Halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ekohandlingsprogram blev Halmstad en ekokommun. Ett nytt ekohandlingsprogram antogs av kommunfullmäktige. I ekohandlingsprogrammet finns kommunens ambition och inriktning för bland annat miljöanpassade transportsätt, lokal produktion av förnyelsebar energi och energisnålt byggande. Syftet med ekohandlingsprogrammet för ekokommunen Halmstad är att driva på utvecklingen av det hållbara samhället. Barn- och ungdomsplan Inför beslut i kommunala nämnder ska en beskrivning av konsekvenser för barn och ungdomar göras i de fall besluten kan påverka barn och ungdomars situation. Halmstads gröna värden Halmstads görna värden är ett handlingsprogram för att kartlägga, säkerhetställa och utveckla naturkapitalet i Halmstads kommun. Programmet är antaget av Kommunfullmäktige Energiplan Kommunens energiplan anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning. 6 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

7 Regionala och lokala miljömål Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen antog 1999 femton miljökvalitetsmål. Ett sextonde mål, om den biologiska mångfalden, antogs De miljömål som direkt eller indirekt berörs av detta planförslag är: god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Mark och vegetation Marken i planområdet utgörs delvis av kvartersmark för bostadsbebyggelse. Den del som ej är planlagd är gräsbevuxen. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) och är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv är antaget av Kommunfullmäktige Handlingsprogram för att kartlägga, säkerhetställa och utveckla naturkapitalet i Halmstads kommun. Geotekniska förhållanden En geoteknisk utredning är genomförd 1976 på Lågagården, söder om planområdet som visar på att terrängen har utgjorts av matjord, mo och sand med inslag av grus. För området föreligger normal radonrisk vilket innebär att byggnader ska byggas radonsäkert. Kulturmiljöer och fornlämningar I området finns ett kulturmiljövårdsprogram för Snöstorp - Skedala som är sammanställt av länsstyrelsen. Inom detta område finns en koncentration av fornlämningar. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Sydväst om Snöstorp 19:54 finns en fast fornlämning, en gravhög från brons/järnåldern. Bebyggelse Bostäder och utformning Inom planområdet finns ett enbostadshus uppfört i ett och ett halvt E 254K SAMRÅDSHANDLING 7(13)

8 plan på Snöstorp 19:54. Befintlig bebyggelse i området är från 50-talet och framåt. Bebyggelsen är uppförd i antingen ett plan eller i ett och ett halvt plan med sadeltak. Lågagården uppfördes med olika grupphus på 70-talet. Planförslaget Den föreslagna villatomten får markanvändingen bostäder, som innebär frilligande enbostadshus med endast en huvudbyggnad. Kommersiell, offentlig och social service Planeringen av nyetablering sker i ett område där service är utbyggd. Tillgången på förskolor är mycket god. Snöstorpsskolan är för år F-5. Från år 6 går eleverna på Östergårdsskolan. Vallås centrum ligger 2 km från planområdet där kommersiell och allmän service finns såsom butiker, apotek, vårdcentral, barnomsorg och skolor. Planförslaget Inom markanvändningen bostad får boendeservice, hantverk och kontor finnas i mindre omfattning som inte är störande eller trafikalstrande. Gator och trafik Kollektivtrafik Området trafikeras av busslinje nr 40 (samt i viss mån av 31). Turtätheten är god och resan tar ca 15 minuter till centrum. Hållplatsen är lokaliserad intill planområdet vilket ger goda förutsättningar för nyttjande av kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik Inom Snöstorp är det väl försörjt med gång- och cykelvägar som förbinder området med stadens övergripande nät. Söder om planområdet finns ett populärt strövområde längs Fylleån med stora rekreationsmöjligheter. Stigarna längs ån erbjuder även höga naturvärden även om de bara delvis är framkomliga för promenader. Gamla Bolmenbanan fungerar som gång- och cykelväg via Skedala till Simlångsdalen. Efter Skedala samhälle finns Toftasjön och Torvsjön med fantastiska strövområden. Naturen kring Simlångsdalen är tack vare sina höga natur- och rekreationsvärden riksintresse för naturvård och friluftsliv. Simlångssjöarna är dessutom Natura 2000-område. Området erbjuder attraktiva variationsrika miljöer till bad, paddling, fiske, vandring och svampplockning m.m. 8 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

9 Biltrafik och gator Angöring till området med bil sker via Växjövägen och Ljungbyvägen. Parkering ska lösas inom fastigheten. Eftersom detaljplanen endast omfattar ett nytt enbostadshus generar planen obetydlig mängd ökad biltrafik och buller. Friytor Parker Det finns gott om grönområden inom Snöstorp. Parkering Bilparkering för fastighetens behov ska lösas inom den egna fastigheten. Allmän platsmark Ett område som skyddar mot störning med bullervall/plank mot Växjövägen har lagts in som bestämmelse med användningen SKYDD. (se vidare i bullerutredning, bilaga till planbeskrivningen) Teknisk försörjning Energiförsörjning Kommunens energiplan är antagen juni 2006 och anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning. Den nya bostadstomten föreslås anslutas till befintliga el- och telenät. Uppvärmning bör ske med vattenburet system så att användning av alternativa energislag är möjlig. Detta kan naturligtvis frångås vid uppförande av sk passivhus - välisolerade hus utan uppvärmning. Inom planområdet finns goda förutsättningar för utnyttjande av solenergi. Vatten och avlopp Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda i Ljungbyvägen. Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till det befintliga ledningsnätet. Fjärrvärme Någon anslutning till fjärrvärmeledningar är inte möjlig idag. E 254K SAMRÅDSHANDLING 9(13)

10 Avfallshantering Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Befintlig återvinningsstation finns öster om planområdet vid Ljungbyvägen. Hälsa och säkerhet Miljökvalitetsnormer Av de luftföroreningar som biltrafiken för med sig är det främst kvävedioxid och partiklar (PM10) som kan ha betydelse för hälsa och miljö. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar överskrids inte i och med planens genomförande. Folkhälsa Folkhälsopolicy för Halland , är upprättad av landstinget och kommunförbundet Halland. Mål 4 Bättre livsmiljöer, förutsätter säkra och stimulerande omgivningar. Kommunerna ska aktivt verka för att goda och stimulerande livsmiljöer skapas. Planförslaget tillgodoser barns behov genom närhet till skola och förskola. Närhet till skola, barnomsorg och goda kollektivtrafikförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få ihop det dagliga livet. Kommunens handikappolitiska program - åtgärdsplan bygger på Halmstads vision en stad för alla och programmet syftar till att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Kommunen ansvarar för att göra den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har. Planområdets flacka terräng erbjuder goda förutsättningar för hög tillgänglighet. Störande verksamheter och farligt gods Några störande verksamheter finns inte i närheten av planområdet. Norr om området finns Växjövägen (allmän väg) som kan trafikeras av farligt gods. Risk Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Buller Riktvärdet för trafikbuller är 55 dba utomhus, ekvivalent ljudnivå, och maxvärdet vid uteplats är 70 dba. Inomhus är riktvärdena 30 dba ekvivalent ljudniva och 45 dba maxnivå nattetid. 10 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

11 Vy över den blivande villatomten med befintlig bullervall och plank i bakgrunden. Planområdet påverkas av trafikbuller från Växjövägen. Bullerutredning med befintlig bullervall har gjorts av teknik- och fritidsförvaltningen. Beräkningen har tagits fram genom ett beräknat trafikflöde på fordon/dygn. Andelen tung trafik är 9%, enligt trafikräkningar utförda av trafikverket (fd vägverket) år Medelhastigheten är idag 70 km/h. Avstånd från vägmitt till fasad är 25 m. Utredningen visar att både riktvärdet för ekvivalent ljudnivå och maxnivån överskrids vid ett avstånd mellan fasad och vägmitt på 25 meter. För ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad blir riktvärdet 62 dba och maxnivå vid uteplats i anlutning till bostad blir riktvärdet 71 dba. Bulleråtgärder som krävs för att klara riktvärdet är följande: Utifrån förutsättningarna - att bostadsfastigheten placeras som närmast 25 meter från vägmitt. - att bullervall anläggs längs hela den planerade fastigheten och längs en stor del av fastigheten Snöstorp 19:54, med den högsta punkten på vallen som längst 9 meter från vägkant (17 meter från vägmitt). För att klara riktvärdet utifrån dagens trafikmängder krävs att vallen kompletteras med ett plank. Det innebär att vall och plank måste vara 2,6 meter över den höjd som Växjövägen har och den högsta punkten får inte vara längre från vägkant än 9 meter. Detta ger en ekvialent ljudnivå på 55 dba och en maxnivå på 64 dba för För att klara riktvärdet utifrån trafikmängderna 2020 ( fordon/ dygn med 9% tung trafik och en medelhastighet på 70 km/h samt ett avstånd från vägmitt till fasad på 25 m) krävs istället att vall och plank är 2,9 meter över den höjd som Växjövägen har. Den högsta punkten får inte vara längre från vägkant än 9 meter. Den ekvialenta ljudnivå uppgår till 55 dba och maxnivå till 62 dba. Vy över den blivande villat E 254K SAMRÅDSHANDLING 11(13)

12 Skulle Trafikverket välja att höja hastigheten till 80 km/h, vilket kan bli aktuellt i framtiden, krävs i stället att vall och plank är 3,5 meter över den höjd som Växjövägen har. (Se vidare i bullerutredning, bilaga till planbeskrivningen). GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan varför särskild miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats. Organisatoriska frågor Tidplan Planprocessen Tid Samråd april 2010 Antagande juni 2010 Laga kraft tidigast juli 2010 Genomförande Planens genomförandetid är fem år från den dagen den vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. Ansvarsfördelning Anläggning Allmänt Va-nät El, bredband El Tele Genomförande, drift Teknik- och fritidsförvaltningen HEM E.ON Sverige AB TeliaSonera Enligt planförslaget kommer planområdet att utgöras av område för 12 (13) SAMRÅDSHANDLING E 254 K

13 bostäder. Respektive fastighetsägare är ansvarig för genomförandet på kvartersmark. Fastighetsägare är ansvariga för att tillgänglighet uppnås mellan gata och respektive fastighet. Huvudmannaskap Halmstads kommun är huvudman för den allmänna platsmarken. Fastighetsrättsliga frågor Ianspråktagande av mark Överenskommelse mellan kommunen och ägarna av Snöstorp 19:54 har träffats vilket innebär att ett område på ca 480 m 2 av Snöstorp 19:54 överlåtes till kommunen och regleras sedan till Snöstorp 19:192. Därefter avstyckas en ny fastighet från Snöstorp 19:192 på ca 750 m 2. Ekonomiska frågor Den nya bostadstomen avses att säljas genom kommunens tomtkö. Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare. Huvudman för allmän platsmark bekostar de förändringar detaljplanen innebär för dessa ytor. Medverkande tjänstemän Anneli Johansson Teknik- och fritidskontoret Sara Andersson Fastighetskontoret Maria Carlsson Byggnadskontoret Byggnadskontoret Benny Hunemark Stadsarkitekt Lisbeth Thurnäs Planingenjör E 254K SAMRÅDSHANDLING 13(13)

14 TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Bullerutredning Snöstorp 19:54 Nuläge och exploateringsplaner För Snöstorp 19:54 finns planer på att anlägga ett bostadshus, enligt ritningar erhållna från Byggnadskontoret. Växjövägen (väg 25) är 16 meter bred med hastigheten 70 km/h utmed denna fastighet. Den totala fordonsmängden uppgick till cirka fordon per dygn (f/d) år 2008 (enligt trafikräkningar utförda av Teknik- och fritidsförvaltningen). Den årliga trafikökningen har enligt Teknik- och fritidsförvaltningens räkningar uppgått till 4 % mellan år 2000 och Samma trafikökning till år 2020 skulle ge en trafikmängd på f/d samt en trafikmängd på f/d år Trafikräkningar utförda av Trafikverket (fd Vägverket) år 2006 visar att cirka 9 % av trafiken är tung trafik. För Snöstorp 19:54 finns planer på nybyggnation av bostadshus. I beräkningarna nedan har fastigheten placerats på samma avstånd från vägbanan som befintligt bostadshus (fastighet Snöstorp 19:54). Beräkningar har gjorts utifrån den ritning som erhållits från Byggnadskontoret, Höjder som använts har levererats från Byggnadskontoret i maj I dagsläget finns en bullervall utmed Växjövägen och befintlig fastighet och slutar strax öster om den befintliga återvinningscentralen. Vallen är cirka 1,3 meter hög (över Växjövägens och planerad bebyggelses höjd) och ligger med högsta punkten cirka 9 meter från vägbanans södra kant (enligt grundkarta och inmätningar). Bullerberäkningar Riktvärde för buller från vägtrafik i befintliga bostäder och nybyggnation fastställdes av riksdagen 1997, "Infrastrukturinriktning för framtida transporter", proposition 1996/97:53. Vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur gäller riktvärdet 55 dba utomhus, ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde vid fasad) och maxvärdet vid uteplats i anslutning till bostad ska inte överskrida 70 dba. Inomhus finns riktvärdena 30 dba dygnsekvivalentnivå och 45 dba maxnivå nattetid (klockan 22-06). Avsteg från dessa riktvärden kan göras, förutsatt att andra åtgärder vidtas vilket exempelvis innebär att sovrummen placeras på den sidan av huset som inte är direkt utsatt för buller från en större väg. Avsteg från dessa riktvärden är inte aktuellt. Riktvärden för befintlig bebyggelse och nybyggnation redovisas i tabell 1. G:\320 Gator och trafik\6_trafik\6.3_ Buller\Planärenden\Snöstorp\ Buller Snöstorp doc 1 (3)

15 TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Tabell 1. Riktvärden för buller från vägtrafik fastställda av riksdagen 1997 (proposition 1996/97:53). Riktvärde Nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur Befintlig bebyggelse Ekvivalent ljudnivå Dygnsekvivalent utomhus (frifältsvärde vid fasad) 55 dba 65 dba Dygnsekvivalent inomhus 30 dba Finns inget Max ljudnivå (maxnivå) Vid uteplats i anslutning till bostad 70 dba Finns inget Inomhus nattetid 45 dba Finns inget Ritningar som erhållits som underlag visar att bostadshusen närmsta fasad kommer att ligga cirka 25 meter från vägens (väg 25) mitt. Bullerberäkningar har utförts i programmet Trivector Buller väg, version 8.6. Bullerberäkningar med följande indata har gjorts: Parameter Alternativ 1 År 2010 Alternativ 2 År 2020 Trafikflöde (antal fordon/dygn) Andel tung trafik (%) 9 9 Medelhastighet (km/h) Avstånd från vägmitt till fasad (m) Mottagarhöjd (m) 2 2 Bullerberäkningar, dagens situation med befintlig bullervall Ovanstående indata ger följande resultat: Parameter Alternativ 1 År 2010 Dygnsekvivalent utomhus (frifältsvärde vid fasad) dba Maxnivå, vid uteplats i anslutning till bostad Alternativ 2 År 2020 Beräkningar visar att både riktvärdet för ekvivalent ljudnivån och maxnivån överskrids vid ett avstånd mellan fasad och vägmitt på 25 meter. Bulleråtgärder som krävs för att riktvärdet ska innehållas Utifrån förutsättningarna - att bostadsfastigheten placeras som närmast 25 meter från vägmitt - att bullervall anläggs längs hela den planerade fastigheten och längs stor del av fastigheten Snöstorp 19:54, med den högsta punkten på vallen som längst 9 meter från vägkant (17 meter från vägmitt). För att innehålla riktvärdet utifrån dagens trafikmängder krävs att vallen kompletteras med ett plank. Vall och plank måste vara 2,6 meter över den höjd som Växjövägen har och den högsta punkten får inte vara längre från vägkant än 9 meter. Detta ger en ekvivalent ljudnivå på 55 dba och en maxnivå på 64 dba för G:\320 Gator och trafik\6_trafik\6.3_ Buller\Planärenden\Snöstorp\ Buller Snöstorp doc 2 (3)

16 TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN För att innehålla riktvärdet utifrån trafikmängderna 2020 (uppräknade enligt ovan) krävs istället att vall och plank är 2,9 meter över den höjd som Växjövägen har. Den högsta punkten får inte vara längre från vägkant än 9 meter. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till 55 dba och maxnivån till 62 dba. Skulle Trafikverket välja att höja hastigheten till 80 km/h, vilket kan bli aktuellt i framtiden, krävs i stället att vall och plank är 3,5 meter över den höjd som Växjövägen har. Halmstad Anneli Johansson Trafikmiljöingenjör Teknik- och fritidsförvaltningen G:\320 Gator och trafik\6_trafik\6.3_ Buller\Planärenden\Snöstorp\ Buller Snöstorp doc 3 (3)

17 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING Enkelt planförfarande Byggnadsnämnden Plan E 254 K SNÖSTORP 19:54 m.fl. LJUNGBYVÄGEN , HALMSTAD Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax

18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 22 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra ytterligare en bostad på fastigheten Snöstorp 19:54. Planändringen innebär även att del av fastigheten Snöstorp 19:192 planläggs. STÄLLNINGSTAGANDE Med hänvisning till resultatet i tabellen nedan bedömer byggnadskontoret att de förändringar och restriktioner som föreslås i detaljplanen inte kommer att medföra en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten och andra resurser och att en miljöbedömning därför inte behöver genomföras. Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning i huvudsak gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). Nedan följer en genomgång av kriterierna. 2 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E272K

19 FAKTOR PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på området vid ett genomförande av planen Stor Liten Stor Liten Platsens betydelse Nuvarande markanvändning x x Snöstorp 19:54 utgörs av kvartersmark för bostadsbebyggelse. Den del av Snöstorp 19:192 som berörs är ej planlagd. Översiktsplan x x Översiktsplan 2000 anger befintlig bebyggelse för planområdet Internationella konventioner (Natura 2000 m.m.) x x Inga internationella konventioner finns utpekade inom planområdet. Riksintressen x x Planområdet berörs inte av några riksintressen. Miljöbalkens 3-4 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten Miljöbalken 7 kap. Naturreservat, biotopsskydd, strandskydd etc Byggnads- eller fornminnen x x Föreslagen användning strider inte mot Miljöbalkens 3 kap om hushållning med markområden x x Inga biotopskyddade objekt finns inom planområdet. Området berörs inte av naturreservat, strandskydd etc. x x Inga kända fornminnen finns inom området. Landskapsbild x x Påverkan på landskapsbilden bedöms som försumbar. Bebyggelsen anläggs inom befintligt område för bebyggelse. Miljökvalitetsnormer x x Detaljplanen kan ge en ytterst marginell ökning av nuvarande fordonstrafik. Ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer inom planområdet bedöms finnas. Störningar - buller x x Planändringen kan medföra ytterst marginell ökning av fordonstrafik och därmed ingen ökning beträffande buller. x x Bulleråtgärder mot Växjövägen krävs för att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå och maxnivå inte ska överskridas. 3 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E272K

20 FAKTOR PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på området vid ett genomförande av planen Stor Liten Stor Liten Förorenad mark x x Inga verksamheter som påverkar marken negativt har bedrivits på platsen tidigare. Hälsa och säkerhet - Allergi - Radon Risk för olyckor (ex skred, erotion, översvämning) x x x x Allergi Inga kända källor. Radon Radonrisken är normal i området. x x Risken för skred, erosion och översvämning bedöms som mycket liten. Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Miljökvalitetsnormer Det bedöms inte finnas risk för överskridande av miljökvalitetsnormer inom planområdet. Miljömål Planförslaget bedöms bidra till att nå miljömålet om en god bebyggd miljö. Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas omfattning Effekternas sannolikhet - Ett genomförande av planförslaget bedöms ge ringa eller obetydlig miljöpåverkan. Effekternas betydelse och komplexitet Effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet Ringa. Planförslaget möjliggör en ny villatomt. Planen slår fast en markanvändning som när den väl är genomförd förväntas bestå i många år. Effekter av denna markanvändning kommer därmed ha lång varaktighet. SAMMANFATTNING Planförslaget bedöms mot bakgrund av ovanstående, samt planområdets ringa storlek, inte medföra betydande miljöpåverkan. Byggnadskontoret Benny Hunemark Stadsarkitekt Lisbeth Thurnäs Planingenjör 4 BEHOVSBEDÖMNING TILL PLAN E272K

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

TRÖNNINGE 15:16 PLANBESKRIVNING TILLÄGG TILL. tillhörande ändring av detaljplan 890 för. Trönninge, HALMSTADS KOMMUN

TRÖNNINGE 15:16 PLANBESKRIVNING TILLÄGG TILL. tillhörande ändring av detaljplan 890 för. Trönninge, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING agård Trönninge Idrottsplats Skola Tuvasgården Östergård AntagandeHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 890 för TRÖNNINGE 15:16 Trönninge, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande,

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Brogårds trädgårdsstad, HALMSTAD. Enkelt förfarande

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Brogårds trädgårdsstad, HALMSTAD. Enkelt förfarande PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för STORKEN 1 & SÅNGHÖKEN 6 Brogårds trädgårdsstad, HALMSTAD Enkelt förfarande Byggnadsnämnden 2010-04-21 Plan E 277

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

GETINGE 4:15 och 5:26

GETINGE 4:15 och 5:26 PLANBESKRIVNING SA M R ÅD S / G R A N S K N IN G SH AN DLIN G tillhörande detaljplan för GETINGE 4:15 och 5:26 Göteborgsvägen 703, 707-711, Getinge, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande, KSU 2014/0133 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av Svartmunken 1 m.fl. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K Normalt förfarande, KS 2013/0536 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Tillhörande de taljp lan för

Tillhörande de taljp lan för PLANBESKRIVNING Tillhörande de taljp lan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Kommunstyrelsen 2016-05-24 Laga kraft 2016-06-21 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4, VIMMERBY KOMMUN, KALMAR LÄN 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer