ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

2 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Samhällsansvar och personal Koncerntjänster Elhandel Fjärrvärme Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Bokslut för koncernen Vasa Elektriska Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Miljööversikt Bokslut för separata bolag: Vasa Elektriska Ab Särredovisade bokslut: Elhandel Fjärrvärme Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Utveckling av koncernens nyckeltal Omsättning (milj. euro) Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Revisionsberättelse Förvaltningsrådets utlåtande

3 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % % Rörelsevinst, % Soliditet, % Räkenskapsperiodens vinst (milj. euro) 35% 50 2,50 30% 25% 20% ,00 1,50 15% 10% 5% ,00 0,50 0% Avkastning på investerat kapital, % Investeringar (milj. euro) Likviditet (Quick Ratio) VERKSAMHETSMÅL Vasa Elektriska är en effektiv, lönsam och prismässigt förmånlig energikoncern. Vasa Elektriska erbjuder pålitliga energinätverk för näringslivet och invånarna inom sitt område. Koncernen expanderar genom att utnyttja sina ökande resurser på energimarknaden. 3

4 Verkställande direktörens översikt Krisens botten är passerad Den finansiella krisen fick en global omfattning år De värsta scenarierna kunde dock undvikas. Med globala och regionala stimulansåtgärder på flera nivåer lyckades man dämpa krisens effekter och då detta år börjat med en stabilisering av penningmarknaden och stigande börskurser kan man anta att krisens botten har passerats. Den ökade arbetslösheten och offentliga sektorns skuldsättning kommer dock att bromsa tillväxten under en lång tid. Klimatmötet i Köpenhamn gav inga nämnvärda konkreta resultatet, men med tanke på stävjandet av klimatförändringen behöver detta inte vara någon nackdel. Bekräftandet av den vetenskapliga basen för undersökningen av klimatförändringen ger i framtiden en mera hållbar bas även för valet av politiska styrmedel. Ur det europeiska näringslivets och energiaktörernas synvinkel är avsaknaden av globala spelregler dock ett stort ekonomiskt hot. Köldperioden som började i december 2009 är en välkommen påminnelse om vikten av en fungerande energiförsörjning. Trots krisen har reservproduktionen visat sig vara nödvändig. Åtgärder för att förhindra klimatförändringen är viktiga, men de får inte genomföras på bekostnad av en försämrad leveranssäkerhet för el- och värmeenergi. År 2009 informerade Finlands regering om en avsevärd höjning av bränsleskatterna på stenkol och naturgas i början av år En plötslig ändring av bränsleskatterna av detta slag drabbar marknadsparterna på ett orättvist sätt och medför negativa ekonomiska följder för utvecklingen av en kapitalintensiv bransch. Det har varit förbryllande att konstatera att samproduktionen av el och värme, som tack vare sin energieffektivitet givit Finland internationella priser, trots sina miljövärden kommer att beskattas så kraftigt. Förbrukningen av el har för första gången sjunkit två år i rad, i första hand beroende på en minskning av förbrukningen inom industrin. När 2010 börjar har botten av den ekonomiska krisen passerats och elförbrukningen har åter börjat stiga. Försämrad kommunekonomi kan under de närmaste åren påverka verksamhetsförutsättningarna för de finländska energibolagen. Vasa Elektriska förbereder sig på en uppgång För koncernen Vasa Elektriskas del karaktäriserades år 2009 av en kamp mot krisens effekter och mot styråtgärder beroende på klimatoron. Koncernens omsättning minskade och resultatet försämrades år 2009, men var ändå tillfredsställande och bättre än vad som budgeterats. Resultatnedgången berodde huvudsakligen på det 4 4

5 låga elmarknadspriset, vilket resulterade i att spotförsäljningen av el både volymmässigt och prismässigt var lägre än tidigare år. Elhandelns relativa andel av Vasa Elektriskas verksamhet är exceptionellt stor jämfört med konkurrerande aktörer. Antalet kunder inom elhandeln fortsatte att öka kraftigt och uppgick vid årets slut till Kundundersökningar visar att Vasa Elektriskas förmånliga prissättning och flexibla betjäning väckt förtroende hos kunderna. Tack vare det ökade antalet fjärrvärmeobjekt och de låga temperaturerna under slutet av året uppnåddes en rekordstor fjärrvärmeleverans. Det tidigare rekordet noterades år Samproduktionen av el och värme utgjorde 93 % av fjärrvärmeproduktionen. Bredbandsverksamheten såldes under året till Anvia. Inom Vasa Elnäts område ökade elförbrukningen på ett sätt som avvek från trenden i de övriga delarna av landet. Ökningen var visserligen endast 0,2 % och året innan 1,2 %. Den totala förbrukningen i landet sjönk med 6,1 % år 2009 och året innan med 3,1 %. En stor utmaning under verksamhetsåret var övergången till fjärravläsning av elmätare som under vinterns lopp har genomförts på ett lyckat sätt. Vårt andra dotterbolag, Oy RA- VERA Ab, har genom en målmedveten effektivering av verksamheten uppnått en tillfredsställande för ett entreprenadbolag rentav god lönsamhetsnivå. Resultatet av de viktiga avtal som ingicks i slutet av verksamhetsåret är att RAVERAs affärsverksamhet växer och verksamhetsområdet utvidgas. Förstärkningen av EPV Energi Ab:s position på energimarknaden fortsatte år Bolaget ägs till drygt 40 % av sin största ägare Vasa Elektriska. Byggandet av en vindkraftspark omfattande åtta stora vindkraftverk har inletts i Röyttä i Torneå. För ägandet av Vapo Oy grundades Suomen Energiavarat Oy då Metsäliittos andel i bolaget köptes. I oktober 2009 fattade Westenergy Oy Ab:s styrelse ett beslut om en investering i byggandet av en anläggning för återvinning av energi. Anläggningen kommer i enlighet med det avtal som ingåtts att producera nästan en tredjedel av Vasas fjärrvärmebehov och el med en effekt på drygt 10 MW. Speciellt glad är jag att vi trots de svåra förhållandena sysselsättningsmässigt klarade av året bra. Jag tackar de anställda för deras arbetsinsatser, för det goda arbetsklimatet och för deras förståelse för nödvändiga arbetsarrangemang och jag tackar alla kunder och samarbetspartner för ett mycket smidigt samarbete. Jag vill också tacka alla medlemmar i koncernbolagens styrelser och förvaltningsrådet för ett konstruktivt samarbete. Hannu Linna verkställande direktör 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Tillväxten som pågått inom Vasa Elektriska i flera års tid övergick på grund av recessionen och de låga elmarknadspriserna i en nedgång. Den märkbaraste minskningen skedde inom elhandeln, vars proportionella andel av koncernens affärsverksamhet är stor. Lönsamheten för elhandeln var ändå tillfredsställande. Fjärrvärmens omsättning och lönsamhet förbättrades till följd av det ökade uppvärmningsbehovet och priserna som var högre än året innan. De stora investeringarna, höjningen av stam- och regionnätsavgifterna samt höjningen av kostnaderna för nätförluster försämrade Vasa Elnät Ab:s lönsamhet. Oy RAVERA Ab bibehöll samma resultatnivå som föregående år. Bolagets omsättning minskade en aning medan lönsamheten förbättrades. I juni köpte Suomen Energiavarat Oy Metsäliittos innehav (49,9 %) i Vapo Oy. Suomen Energiavarat grundades inom ramen för EPV Energi Ab och dess verksamhet är inriktad på inhemsk produktion och sats- Markku Mäntymaa Kaj Skåtar Miapetra Kumpula-Natri Riitta Viitala 6

7 ning på bioenergi. Vasa Elektriska Ab är den näst största ägaren av Suomen Energiavarat Oy:s aktier i aktieserie B. Investeringsbeslutet som Rajakiiri Oy, dotterbolag till EPV Energi Ab, fattat om att bygga åtta stora vindkraftverk i Torneå ökar Vasa Elektriskas andel vindkraftsel avsevärt när vindkraftverken är klara. Under verksamhetsåret såldes bredbandsverksamheten till Anvia. Den slutliga utredningen av Korsnäs Vindkraftspark Ab registrerades , varefter VS Vindkraft Ab fortsätter verksamheten. Ekonomisk utveckling Koncernen Vasa Elektriskas resultat var tillfredsställande under räkenskapsperioden. År 2009 uppgick koncernens omsättning till 117,7 (121,5) miljoner euro och sjönk med 3,1 procent jämfört med föregående år. Rörelsevinsten sjönk med 25,6 procent till 22,5 (30,2) miljoner euro. Den största orsaken till nedgången i omsättningen var elhandelsaffärsverksamhetens omsättning, som sjönk med 9,2 procent jämfört med året innan. Bland de andra affärsverksamheterna svarade fjärrvärmeaffärsverksamheten för den relativt sett största omsättningsökningen, dvs. 22,7 procent. Elförsäljningens omsättning var 71,0 (78,2) miljoner euro. Vasa Elnät Ab:s omsättning uppgick till 21,6 (21,6) miljoner euro och fjärrvärmens till 25,9 (21,1) miljoner euro. Oy RAVERA Ab:s omsättning var 8,8 (9,2) miljoner euro. Under verksamhetsåret var moderbolagets elförsäljningsvolym gigawattimmar (1 643 GWh), elöverföringens 956 gigawattimmar (954 GWh) och fjärrvärmeförsäljningens 651 gigawattimmar (606 GWh). Under räkenskapsperioden uppgick koncernens vinst till 16,4 (22,8) miljoner euro och moderbolagets vinst till 14,3 (20,9) miljoner euro. Inom moderbolaget var elhandelsaffärsverksamhetens andel av räkenskapsperiodens resultat 67,6 (79,0) procent. Koncernens bruttoinvesteringar år 2009 utgjorde 44,4 (13,7) miljoner euro, varav andelen för arrangemangen i anslutning till Vapo var 25,0 miljoner euro. Investeringarna i el- och fjärrvärmenätet utgjorde 15,7 (10,7) miljoner euro, varav AMR-projektets andel var 6,1 miljoner euro. Finansiering I anslutningsavgifter inflöt 1,5 (2,8) miljoner euro. De räntebärande skulderna var 21,8 (5,4) miljoner euro Likviditeten var måttlig under året. Vid bokslutstillfället var de likvida medlen 7,8 (27,3) miljoner euro. Mauri Holma 7

8 Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning Koncernen Koncernen Moder Moder Omsättning Förändring av omsättning % -3,1% 15,8 % -3,3 % 18,4 % Rörelsevinst % 19,1 % 24,9 % 18,2 % 24,8 % Avkastning på eget kapital % 11,9 % 17,8 % 15,6 % 24,7 % Avkastning på investerat kapital % *) 15,0 % 23,3 % 18,9 % 30,6 % Soliditet % *) 71,2 % 78,3 % 66,9 % 77 % Likviditet (Quick Ratio) 0,8 2,0 0,9 2,1 *) I beräkningen har anslutningsavgiftsskulden beaktats som eget kapital. Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets personal Koncernen Koncernen Moder Moder Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Fastanställda Visstidsanställda Sammanlagt Löner och arvoden under räkenskapsperioden Koncernstruktur Koncernen Vasa Elektriska består av moderbolaget Vasa Elektriska Ab, dotterbolagen Vasa Elnät Ab, Oy RAVERA Ab, VS Vindkraft Ab och intressebolagen EPV Energi Ab, Oy Enerit Ab samt Smedsby Värmeservice Ab. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Det kalla vädret som rådde från början av december var en utmaning för energibolagets alla affärsverksamhetsområden. Koncernen Vasa Elektriska har klarat utmaningen bra. Den kyliga väderlekens ekonomiska inverkan på affärsverksamheternas resultat kommer att vara gynnsam förutom de kallaste perioderna. I mars köpte Oy RAVERA Ab VK-Electric Oy:s affärsverksamhet för nätdistributionsentreprenad. Bedömning av den kommande utvecklingen Byggandet av förnybar elproduktion samt produktionsinvesteringarna för fjärrvärmen medför stora investeringar även under de närmaste åren. De mest betydande investeringarna i förnybar energi utgörs av de av EPV ägda vindkraftbolagen Rajakiiri Oy:s och EPV Vindkraft Ab:s samt i ett senare skede Suomen Merituuli Oy:s produktionsanläggningar. Oy Westenergy Ab har påbörjat byggandet av ett kraftverk för återvinning av energi ur 8

9 deponiavfall i Stormossen. Vasa Elektriska främjar aktivt även TVO:s kärnkraftprojekt. Trots koncernens starka ekonomiska ställning utgör den höga investeringsnivån, på grund av finansmarknadens åtstramningar, en större utmaning än tidigare. Utsikterna för utvecklingen av koncernens tillväxt och lönsamhet är dock gynnsamma för alla affärsverksamheter. Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna Koncernen Vasa Elektriskas riskhantering innebär inte enbart eliminering av risker, utan är även ett sätt att systematiskt och förutseende analysera och styra de möjligheter och hot som hör till verksamheten. Moderbolagets styrelse svarar för bolagets och koncernens riskhanteringspolitik samt övervakar att den förverkligas. Verkställande direktören ansvarar för att riskhanteringen ordnas på rätt sätt. Riskhanteringen är en del av de dagliga affärsverksamhetsprocesserna och beslut som ingår i affärsverksamheternas och koncernens stödfunktioner. Riskpolitik och skyddsprinciper inom elhandeln Elhandeln utsätts för prisrisker i samband med den fysiska produktionen och försäljningen. För att hantera elprisrisker används aktivt elderivat. Elhandelns riskposition som uppstår till följd av garderingen uppföljs systematiskt. Målsättningen med riskhanteringen är att gardera sig mot de följder det osäkra elpriset på marknaden utgör för kassaflödet och täckningsbidraget. Riskerna som uppstår till följd av osäkra priser orsakade av utsläppsrätter och bränslen hanteras av produktionsbolagen. Prisrisker inom handeln med utsläppsrätter Produktionsbolagen måste senast i slutet av april till elmarknadsmyndigheten returnera den mängd utsläppsrätter som motsvarar mängden växthusgasutsläpp under föregående kalenderår. Underskott köps på marknaden och överskott säljs till marknaden. Priserna på utsläppsrätter på marknaden varierar kraftigt och oförutsett. Riskerna inom handeln med utsläppsrätter hanteras i enlighet med separata direktiv. Försäkringspolitik Som en del av riskhanteringen granskar koncernen regelbundet sina försäkringar. Avsikten är att täcka alla de risker som det ekonomiskt sett eller av andra orsaker är ändamålsenligt att försäkra. Hantering av finansiella risker och likviditetsrisker Koncernstyrelsen godkände principerna för koncernens finanspolitik. Koncernens finansiering har koncentrerats till moderbolaget och dotterbolagens finansiering sköts huvudsakligen med interna koncernlån. 9

10 Koncernens ekonomidirektör samt moder- och dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för placeringen av likviditetsöverskott. Målsättningen med hanteringen av likviditetsrisken är att i alla situationer säkerställa koncernens finansiering. Ränterisk För hanteringen av ränteriskerna har koncernens låntagning spritts ut på olika instrument med fast och rörlig ränta. Derivatavtal kan även användas som hjälp för att hantera ränterisker. Målsättningen är att skydda sig mot de negativa effekter som en förändring i räntenivån innebär. Räntederivatavtal ingås enbart med banker med god kreditvärdighet verksamma inom Finland. Kreditrisk Affärsverksamhetsenheterna ansvarar för kreditrisken i anknytning till försäljningsfordringarna. Riskerna med kreditförluster från försäljningsfordringarna hanteras med en enhetlig kreditgivningspolitik och effektiv indrivningsverksamhet. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 54,211 miljoner euro, varav 14,310 miljoner euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras på följande sätt: Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är tillräcklig och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen. Bolagets aktier Bolaget har aktier, vars nominella värde är 50,46 euro. Var och en aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Kapitallån Moderbolaget Vasa Elektriska Ab har givit ett kapitallån till Oy RAVERA Ab. Lånetiden är 10 år. Låneräntan är bunden till 6 månaders euribor och en marginal om 0,25 procentenheter. Om bolaget försätts i likvidation och konkurs får utbetalning av kapital och ränta endast ske med sämre förmånsrätt än för alla andra skulder. Kapitallånets kapital får amorteras och ränta betalas endast till den del beloppet av bolagets fria egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten överstiger förlusten enligt bolagets balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett senare bokslut. Ingen säkerhet ställs för betalning av kapitalet eller räntan. Om räntan på kapitallånet inte kan betalas skjuts räntebetalningen upp så att den betalas enligt det första bokslut som ger möjlighet till detta. som dividend utdelas ett belopp om 227,15 euro/aktie eller totalt ,00 kvarlämnas i det egna kapitalet , ,40 10

11 Organisation, ledning och revisorer Som medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s förvaltningsråd, valda av bolagsstämman i april 2009, fungerade Jarmo Wahlström (ordf.), Juha Häkkinen (1:e viceordf.), Ragnvald Blomfeldt (2:e viceordf.), Viveca Bäck, Erik Cederholm, Niilo Hamari, Raija Kumpula, Pentti Paloniemi, Urpo Saari, Anna Swanljung, Anne Södervik, Roger Thölix ( ) och Tuula Wägar. I förvaltningsrådets möten deltog därtill i egenskap av personalens representanter förtroendepersonerna Seppo Aro, Karl-Erik Gullblom, Ulla Ylinen och Ari Salo. Till medlemmar i granskningsutskottet valde förvaltningsrådet Ragnvald Blomfeldt, Niilo Hamari, Juha Häkkinen och Jarmo Wahlström, som fungerar som ordförande. Utskottets uppgift är att övervaka att uppsatta mål uppnås inom Vasa Elektriska Ab samt att bolagets grundläggande verksamhet sköts. Därtill framlägger utskottet varje år ett förslag till förvaltningsrådet om utnämning av styrelse och fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar. Som ordinarie medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s styrelse, valda av förvaltningsrådet , fungerade Kaj Skåtar (ordf.), Miapetra Kumpula-Natri (viceordf.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa och Riitta Viitala. Styrelsen sammanträdde 10 gånger under räkenskapsåret. Som medlemmar i Vasa Elnät Ab:s styrelse fungerade Heikki Miilumäki (ordf.), Heikki Lamminmäki, Tarja Launonen, Arja Rosing och Ossi Suortti. Till Oy RAVERA Ab:s styrelse hörde Hannu Linna (ordf.), Arja Rosing och Antero Vehkala. Som revisor fungerade revisionssamfundet Ernst & Young Oy och som huvudansvarig revisor CGR Sune Back. 11

12 Samhällsansvar och personal Samhällsansvar Inom koncernen Vasa Elektriska betyder samhällsansvar att varje koncernbolag tar sitt ansvar gentemot intressegrupperna, både ekonomiskt och socialt. De gemensamma värdena enligt koncernens strategi, dvs. öppenhet, kunnande och förtroende, styr samhällsansvarsarbetet. Till ansvaret hör att ombesörja alla kunders energibehov genom att satsa på leveranssäkerhet och ett förmånligt energipris samt genom att producera ett ekonomiskt mervärde för ägarna och därigenom skapa välmående för hela regionen. Koncernen känner ansvar för miljön och utvecklar verksamheten i en ännu miljövänligare riktning. Koncernen deltar i utvecklingen och framtagningen av miljömässigt hållbarare energiproduktionsalternativ. Principen inom koncernen är att iaktta god bolagsstyrning och eftersträva en öppen växelverkan och transparens i verksamheten. Huvudmålsättningen är att öka och bevara kundernas, personalens, myndigheternas och ägarnas förtroende. Lönsamheten inom koncernen baserar sig på förmånlig energi och på en operativt sett utmärkt verksamhet. Personal Personalens arbetshälsa och motivation uppmärksammas och främjas. Koncernens personal har förbundit sig att följa arbetarskyddslagstiftningen och koncernen förutsätter detta även av sina underleverantörer. Bolaget strävar efter att rationalisera och effektivisera arbetet samt att göra arbetet meningsfullare genom att erbjuda påverkningsmöjligheter, flexibilitet och utbildning. Syftet är att utveckla en balanserad arbetsgemenskap genom att låta personalen delta i beslutsfattandet och genom att ingå lokala avtal. I avsikt att utveckla förmansarbetet startade koncernen år 2010 ett projekt benämnt Hyvä johtaminen Vaasan Sähkö -konsernissa, vars målsättning är, förutom att utveckla förmansarbetet, att även erbjuda koncernens förmän ett arbetsredskap som stöd för sitt eget förmansarbete. Under TYHY-dagarna 2009 besvarade personalen en årligen återkommande enkät riktad till verkställande direktörerna och via en undersökning som utfördes på vintern kartlade man hur strategin har blivit förverkligad inom organisationen. Resultaten visade att personalen har tillägnat sig strategins målsättningar bättre än jämförelseföretagen. Strävan att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga (TYKY-verksamhet) har efter hand utvecklats till en mångsidigare hälsofrämjande verksamhet (TYHY). Under kommande år inriktas TYHY-verksamheten på en rationalisering av stressande och betungande arbeten, en ökad upplysning om mat- och motionsvanor samt på 12

13 Vasa Koncernen Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab totalt Personal (92) 49 (50) 44 (43) 190 (185) Personalen 2009 i genomsnitt 90 (93) 46 (47) 42 (42) 177 (181) Medelålder 46 år 7 mån. 49 år 43 år 9 mån. 46 år 7 mån. Utbildning i genomsnitt 4 dagar 3 dagar 2,5 dagar 4 dagar Sjukdagar i genomsnitt 8,3 dagar 10 dagar 7,6 dagar 8,6 dagar Övertid i genomsnitt 20 h 27 h 40 h 27 h skapandet av en trivsam arbetsmiljö och ett meningsfullt arbete. Under räkenskapsperioden har de anställdas kunnande utvecklats och upprätthållits via utbildning omfattande i genomsnitt 4 dagar/person. För att främja personalens välmåga erbjuder koncernen Vasa Elektriska även olika motions-, rekreations- och kulturtjänster som personalen kan utnyttja på fritiden. År 2009 uppgick antalet anställda till i medel 192 st medan personalens genomsnittliga antal var 177. I slutet av året var personalens medelålder 46 år och 7 månader (året innan 46 år 2 mån.). Koncernen sköter sin skyldighet som arbetsgivare gentemot intressegrupperna genom att erbjuda sommararbete (18 personer), praktikantplatser samt ingenjörs- och diplomarbete för personer intresserade av branschen. 13

14 Koncerntjänster Elektrifieringen och automatiseringen av processerna tog ett stort kliv framåt Övergången till elektroniska processer och automatiseringen av processerna möjliggör en effektivering av verksamheten och innebär samtidigt betydande kostnadsbesparingar för företagen, även när det gäller tjänsterna. Beträffande elektrifieringen av faktureringen och övriga tjänster har situationen varit oförändrad under några års tid och tillväxten har varit synnerligen blygsam. Glädjande nog tog elektrifieringen dock ett stort kliv framåt år I slutet av 2009, då ca mätare hade bytts ut till fjärravlästa mätare, baserade sig nästan alla kunders fakturering inom Vasa Elnäts distributionsområde på en avläsning i realtid. År 2009 fick redan privatkunder och företagskunder e-fakturor. Under året sände koncernen ut e-fakturor (år 2008 var antalet st). Under räkenskapsåret utgjorde det totala antalet försäljningsfakturor ca st (knappt år 2008). I slutet av räkenskapsåret överfördes koncernens all interna försäljnings- och inköpsfakturering till e-fakturering. På grund av försäljningen av bredbandsverksamheten sjönk det totala antalet inköpsfakturor inom koncernen från st till st. Nätfakturornas andel av inköpsfakturorna ökade däremot med 7 procentenheter från 30 procent till 37 procent. Ibruktagningen av skattekontot visar att även den offentliga sektorn har övergått till automatiserade och elektroniska tjänster. Koncernen har berett sig för projektet genom systemuppdateringar och utbildning av personalen. Målsättningen med ibruktagningen av systemen för intern rapportering och koncernkonsolidering är att effektivisera processerna och därmed möjliggöra genomströmning av större volymer. 14

15 En skattegranskning av förskottsuppbörd, mervärdesskatt och näringsbeskattning som utfördes i moderbolaget i maj 2009 visade tydligt att även skattemyndigheten har övergått till elektroniska medier. Den största delen av granskningen utfördes elektroniskt på förhand medan den slutliga granskningen förlöpte smidigt och effektivt på plats. Skattemyndigheten gav moderbolaget helt godkänt vid skattegranskningen. En del av Europa och stadskoncernen Harmoniseringen av betalningsrörelsen inom Europa framskrider och också inom vår koncern fortsätter förberedelserna inför SEPA (Single European Payment Area). Tidtabell för konvertering till SEPA-format har uppgjorts för nästan alla system som producerar material för betalningsrörelser och de första SEPA-utbetalningarna har redan gjorts. Med anledning av moderkoncernen Vasa stads koncernbokslut, avstämdes i januari 2009 för första gången även de inköp och försäljningar som gjorts inom stadskoncernen under året. Under tidigare år har avstämningarna och elimineringarna gjorts enbart från årsskiftets fordrings- och skuldsaldo. God feedback av kunderna Vår kundtjänst fick god feedback av kunderna vid kundenkäten som utfördes under Vasa byggmässa på hösten Vår målsättning är att kontinuerligt utveckla och ytterligare förbättra kundprocesserna. Hösten 2010 är det t.ex. dags att förnya koncernbolagens webbsidor. Ett exempel på förändringar som gjorts är förlängningen av kundbetjäningens öppethållningstider fr.o.m. början av juni Kundtidningen Nette som fått god respons av kunderna kommer fortsättningsvis att fungera som en viktig informationskanal mot kunderna. Sedan faktureringen ändrades har energirådgivningen blivit allt viktigare i vår kundbetjäning. Förutom rådgivning krävs det mer tid för kunderna att vänja sig vid övergången från fakturering med uppskattningsfakturor i jämna rater till varierande stora fakturor baserade på den verkliga förbrukningen. Framtidsutsikter Automatiseringen fortgår även nästa år. En omfattande definiering av en uppdatering av kunddata- och faktureringssystemet påbörjades inom koncernen i augusti Det uppdaterade systemet togs i bruk i början av Uppdateringen främjar automatiseringen och möjliggör bl.a. införandet av ett elektroniskt bokföringssystem. För kunden innebär projektet en förnyad layout på el- och fjärrvärmefakturorna samt lättfattligare fakturor. För att påskynda ibruktagningen av e-fakturor arrangeras en s.k. e-fakturakampanj, vars syfte är att locka allt fler kunder att använda elektroniska fakturor. Viktigt under kommande år är bl.a. satsningen på en utökning och utveckling av internettjänsterna för kunderna. År 2009 utökades tjänsterna med bl.a. en blankett för beställning av arbetsplatscentraler på nätet. År 2010 elektrifieras även personaltjänsterna; ibruktagningen av nätlöner torde kräva en viss tillvänjning av löntagarna, men medför en effektivare lönebetalningsprocess. Arja Rosing ekonomidirektör 15

16 Elhandel Recessionen sänkte marknadspriserna Till följd av den globala ekonomikrisen var marknadspriserna på bränslen, utsläppsrätter och således även på el som lägst i februari. Priserna stabiliserades i slutet av året priset på kol var ca 60 euro per ton och priset på utsläppsrätter ca 14 euro per ton koldioxid. Elförbrukningen inom industrin i Finland sjönk på grund av recessionen med nästan 16 procent och underskred därmed nivån år Under klimatmötet i Köpenhamn i december försökte man få till stånd ett globalt klimatavtal som en fortsättning på Kyotoavtalet som upphör Mötet blev dock resultatlöst. Det genomsnittliga priset på elektricitet på börsen inom Finlands prisområde sjönk med 28 procent från år 2008 och utgjorde 36,98 euro/megawattimme. Det månatliga genomsnittspriset på el på börsen inom Finlands prisområde var som billigast 33,13 /MWh i maj och som dyrast 47,98 /MWh i december. På årsnivå var Finlands områdespris 1,96 /MWh dyrare än systempriset. Ett nytt rekord sattes på elbörsen då det dyraste timpriset var /MWh. Detta berodde på det kalla vädret som rådde i de nordiska länderna och på att en del av kärnkraftverken i Sverige servades. Motsvarande pristoppar förekom även i januari och februari nya kunder trots det strama konkurrensläget Elförsäljningen fick många nya kunder och den avtalsbaserade elförsäljningen ökade jämfört med föregående år. Vid årets slut såldes el till elförbrukningsplatser. Priset på den leveransskyldiga försäljningen var fortfarande förmånlig för kunderna. För att skaffa nya kunder ordnades kampanjer i västra och norra Finland helt enligt marknadsföringsplanerna. Under året utdelades fyra nummer av kundtidningen Nette till alla kunder. 16

17 Vasa Elektriska Ab:s kraftverksandelar Vasa Elektriska Ab 40,6 % Tornion Voima Oy 100 % EPV Energi Ab 100 % EPV Regionalnät Ab Industrins Kraft Abp 6,6 % 58,3 % 7,2 % Nordkraft Ab 50 % Rapid Power Oy PVO-Huippuvoima Oy 100 % 50 % 50 % Vaskiluodon Voima Oy Centrala nyckeltal för elhandelns affärsverksamhet Omsättning Förändring av omsättning, % Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Avkastning på sysselsatt kapital, % Antal anställda Bolaget fortsatte att utveckla de elektroniska tjänsterna genom att erbjuda e-fakturering åt privatkunder. Satsning på förnybara produktionsformer År 2008 var elanskaffningen gigawattimmar. Minskningen var 4,4 procent jämfört med föregående år. Vasa Elektriska medverkar via EPV Energi i byggandet av en vindkraftspark i Torneå. Investeringsbeslut har fattats om projektets första fas. Sammanlagt 8 st 3,6 MW:s vindkraftsverk byggs i Torneå. I slutet av året säkerställdes Vasa Elektriskas och Westenergys gemensamma projekt att i Korsholm bygga ett kraftverk för energiåtervinning av avfall. Anläggningen skall enligt planerna tas i kommersiellt bruk år Resultatet inom elhandeln tillfredsställande År 2009 var elhandelns omsättning 71,0 milj. euro och rörelsevinsten 13,5 milj. euro. Resultatet kan med beaktande av marknadssituationen anses vara tillfredsställande. Riskhanteringen baserar sig på en av styrelsen godkänd riskpolitik och på en regelbunden rapportering till styrelsen. Olli Arola direktör för elhandelsenheten 17

18 18

19 Fjärrvärme Rekordhög fjärrvärmeförsäljning Det kalla vädret i slutet av året och det stora antalet anslutningar under de senaste åren höjde fjärrvärmeförsäljningen till ett nytt rekord år År 2009 var vädret totalt sett varmare än under ett normalår, men det tidigare energiförsäljningsrekordet från 2003 överskreds ändå med ca 3 procent. År 2009 uppgick den totala försäljningen till 651 gigawattimmar, varav 325 GWh såldes till bostadshus, 303 GWh till industrin och offentliga byggnader samt 29 GWh till Smedsby Värmeservice Ab i Korsholm. År 2009 var medelpriset på fjärrvärme 48,3 euro/ megawattimme (moms 22 %) mot 42,7 /MWh föregående år. Centrala nyckeltal för fjärrvärmens affärsverksamhet Omsättning Förändring av omsättning, % 21 7 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Avkastning på sysselsatt kapital, % Antal anställda Den miljövänliga samproduktionen var fortfarande hög Under verksamhetsåret var fjärrvärmeanskaffningen 706 gigawattimmar, dvs. för första gången överskreds 700 GWh-gränsen. Totalt 658 GWh fjärrvärme samproducerades med kol i Vasklot 2 och 0,2 GWh med olja i den egna mottrycksanläggningen. Den totala samproducerade mängden var proportionellt sett densamma som året innan, dvs. ca 93 procent av den totala anskaffningen. Under driftstoppet på sommaren och under hård köld, då effekten i Vasklot 2 inte räckte till, producerades värme även med egna oljeeldade värmecentraler. År 2009 var den totala mängden som producerades i egna värmecentraler 45 gigawattimmar, eller ca 6 procent av den totala anskaffningen. Den resterande delen av den årliga fjärrvärmeanskaffningen utgjordes av spillvärme som erhölls vid testkörning av dieselmotorer (ca 2 GWh) samt av förbränningen av deponigas (ca 1 GWh). Anskaffningens högsta timmedeleffekt uppnåddes på förmiddagen , då den totala effekten som matades i fjärrvärmenätet var 245 megawatt. Över 100 nya kunder Till fjärrvärmen anslöt sig under året 102 nya kunder, varav 71 var egnahemshus. Endast två gånger sedan 1980-talet har bolaget byggt över 100 nya anslutningar. Det totala antalet fjärrvärmekunder var vid årets slut. Den största enskilda utvidgningen av fjärrvärmenätet var byggandet av överföringsförbindelsen från Båtmansgatan genom Hemstrand till Stenhaga och Dragnäsbäck. Totalt utbyggdes nätet med meter och 70 meter av det gamla nätet demonterades. Under året förnyades även 132 meter skadade ledningar i nätet och 14 lokala läckor reparerades. Fjärrvärmenätets totala längd var 201 km vid årets slut. Därtill utbyggdes nätet åt Smedsby Värmeservice Ab med 255 meter på entreprenad. Under verksamhetsåret uppgick nätverks- och mätningsförlusterna till 55,3 gigawattimmar, dvs. 7,8 procent av den energi som matades i nätet. Ossi Suortti direktör för fjärrvärmeenheten 19

20 20

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1 30.4.2013 Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El Ab DELÅRSRAPPORT 1.1 31.8.2012 Jordkablarna i nätet mångdubblas Över hälften av de fjärravlästa mätarna har installerats Kundinformationssystemet

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA 1 (10) Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Årsrapport Årsrapporten och uppgifter om drift- och affärsförhållanden redovisas i en sammanställd

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer