Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Samhällsansvar och personal Koncerntjänster Elhandel Fjärrvärme Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Koncernen Vasa Elektriskas strategi i korthet Bokslut för koncernen Vasa Elektriska och Vasa Elektriska Ab Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Miljööversikt Särredovisade bokslut: Elhandel Fjärrvärme Dotterbolagens bokslut: Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Revisionsberättelse Förvaltningsrådets utlåtande Utveckling av koncernens nyckeltal Omsättning (milj. euro) 2

3 25% 20% 15% 10% 5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % % Rörelsevinst, % Soliditet, % Räkenskapsperiodens vinst (milj. euro) 20% 60 1, % 40 1,00 10% 5% 20 0,50 0% Avkastning på investerat kapital, % Investeringar (milj. euro) Likviditet (Quick Ratio) VERKSAMHETSMÅL Vasa Elektriska är en effektiv, lönsam och prismässigt förmånlig energikoncern. Vasa Elektriska erbjuder pålitliga energinätverk för näringslivet och invånarna inom sitt område. Koncernen expanderar genom att utnyttja sina ökande resurser på energimarknaden. 3

4 Verkställande direktörens översikt Lågkonjunkturen har plågat Europa längre än andra världsdelar och drabbat Finland hårdare än övriga Europa. Allteftersom energimarknaden integreras med Europa har de sunda marknadsmekanismerna förlorat sin betydelse och ersatts av nationella stödsystem. Konkurrensutsättningen av stödsystem innebär att investeringarna i elproduktion med tanke på helheten för närvarande är ineffektiva. Den tillfälliga nedskärningen av utsläppsrätter (backloading), vars avsikt är att återge utsläppshandeln dess betydelse, har tillsvidare inte återinfört marknadsmekanismerna. Beteendet på elderivatmarknaden indikerar att marknaden fortfarande inte har särskilt stort förtroende för utsläppshandeln. I slutet av föregående år vaknade Europeiska kommissionen upp och började på konkurrenskommissionär Almunias samt energikommissionär Oettingers initiativ kritisera utsläppshandelns förlamande nationella stödsystem. Iakttagelsen var korrekt, men för eventuella avhjälpande åtgärder är det för sent. Konkurrenskraften inom den europei ska industrin har redan hunnit försvagas kraftigt. Sam tidigt har USA målmedvetet fortsatt att öka användningen av skiffergas. År 2013 utgjorde elförbrukningen i Finland 85 terawattimmar (TWh), men sex år tidigare dvs. år 2007 var förbrukningen 91 TWh. Förbrukningen hade således sjunkit med en terawattimme per år. Under samma tid sjönk elförbrukningen inom indus trin med hela 18 procent, medan den övriga elförbrukningen ökade med sex procent. Den allmänna trenden har således varit att elförbrukningen har ökat, men den energiintensiva industrins konkurrenskraft i Finland har försvagats och produktionen har minskat eller flyttat utomlands. I slutet av år 2013 var vädret exceptionellt varmt, vilket ledde till att i synnerhet mängden energi som krävs för uppvärmning minskade. Också värmeförbrukningen var låg på grund av det varma vädret. Generellt var slutet av året gynnsamt för förbrukarna, men vållade energibolagen huvudbry. I ljuset av de krav marknaden och regleringen ställer, ter sig energibolagens framtid ännu mer utmanande än tidigare år. Toppresultatens tid för företagen inom branschen lär vara förbi åtminstone en tid framöver. Ett år av investeringar Verksamhetsåret 2013 präglades av stora investeringar. I början av juni fusionerades Hiirikosken Energia till en del av Vasa Elektriskas olika affärsverksamhetsenheter. Även utbyggnaden av kraftverket i Hiirikoski slutfördes. Insatskapitalet i kärnkraftverket i Olkiluoto finansierades med medel som erhölls vid försäljningen av bolagets ägarandelar i Fingrid föregående år. Byggandet av Vasa Elektriskas kontorsfastighet påbörjades i juli omedelbart efter det att parkeringshuset på kraftverksområdet blev klart. Den största enskilda investeringen var dock köpet av andelar i sju vattenkraftverk vid Indalsälven i Sverige. Projektet kanaliserades via Voimapiha Oy som grundats för ändamålet. Målsättningen med denna investering är att på lång sikt stärka produktionsportföljen. Resultatmässigt var 2013 bättre än föregående år, trots att omsättningen var en aning sämre än året innan. Det enda av koncernens bolag som kunde notera en ökad omsättning var Vasa Elnät Ab, vars nätområde expanderade i och med sammanslagningen med Lillkyro. Elhandelns omsättning minskade en aning, men trots det varma vädret och det låga marknadspriset var resultatet något bättre än året innan. Elhandelns 4 4

5 andel av Vasa Elektriskas omsättning utgör närmare 60 procent. Fjärrvärmeresultatet förbättrades avsevärt till följd av omstruktureringen av värmeproduktionen. Visserligen belastade de exceptionellt höga värmeproduktionskostnaderna jämförelseåret Westenergys kraftverk fungerade klanderfritt och de specifika utsläppen från fjärrvärmen samt totalutsläppen från den egna produktionen sjönk glädjande nog till en låg nivå. Verksamhetsåret för entreprenadbolaget Oy RAVERA Ab var utmanande på grund av att en betydande kund förberedde sig på försäljning av sin nätaffärsverksamhet genom att minska volymen på byggandet av nätet. Trots detta var RAVERAs resultat vinstgivande. En av Finsk Energiindustri rf beställd branschgemensam kundbelåtenhetsenkät som genomfördes i slutet av år 2013 visade att kundbelåtenheten inom koncernen Vasa Elektriskas alla affärsverksamheter är på en god eller utmärkt nivå. För denna framgång ska personalen, som skött sitt arbete väl, ha ett stort tack. Jag tackar personalen samt styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar för ett väl fungerande samarbete. Hannu Linna verkställande direktör 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse Väsentliga händelser under räkenskapsperioden År 2013 var vädret exceptionellt varmt, vilket innebar att energiförbrukningen hos Vasa Elektriskas kunder minskade. Priset på elenergi var i genomsnitt en aning lägre än året innan. På grund av den expanderande verksamheten hölls omsättningen dock på samma nivå som föregående år. I början av räkenskapsperioden köpte Vasa Elektriska Ab Hiirikosken Energia Oy:s hela aktiestock av Lillkyro kommun. Den 31 maj 2013 fusionerades Hiirikosken Energia med moderbolaget Vasa Elektriska Ab och samtidigt överfördes nätverksamheten som affärsverksamhetsöverföring till Vasa Elnät Ab. Vad beträffar investeringar var år 2013 ett rekordår i Vasa Elektriskas historia. Vattenkraftproduktionen utökades via köp av andelar i sju vattenkraftverk vid Indalsälven. Inom elproduktionen gjordes satsningar även på byggandet av vind- och kärnkraftverk. El- och fjärrvärmenätet förstärktes och utvidgades. På sommaren färdigställdes ett parkeringshus på tomten där det nya kontorskomplexet uppförs och byggandet av själva lokalerna påbörjades. Totalinvesteringarna uppgick till 56,6 miljoner euro. Under det gångna året infördes ett nytt sätt för basproduktion av fjärrvärme. Westenergy Ab:s avfallsenergianläggning och Vaskiluodon Voima Oy:s förgasningsanläggning fungerade tillförlitligt och totalekonomiskt fördelaktigt. De specifika utsläppen minskade till 65 g/kwh (231 g/kwh år 2012), vilket är ett imponerande resultat för vilken uppvärmningsform som helst. Förändringen av produktionssättet för fjärrvärme har genomförts av företagen gemensamt och år 2013 belönats med Mauri Holma Markku Mäntymaa Teija Laitinen 6

7 utmärkelsen Årets klimatgärning av forumet för hållbar utveckling. Ekonomisk utveckling År 2013 uppgick koncernens omsättning till 149,3 (149,8) miljoner euro. Omsättningen sjönk med 0,3 procent jämfört med året innan. Rörelsevinsten steg med 18,0 procent och utgjorde 29,1 (24,6) miljoner euro. Omsättningen för Vasa Elnät Ab:s del ökade, medan Vasa Elektriska Ab:s och Oy RAVERA Ab:s omsättning sjönk. Koncernens resultat i sin helhet var måttligt. Elhandelns omsättning var 85,9 (87,5) miljoner euro. Fjärrvärmens omsättning uppgick till 30,8 (31,8) miljoner euro och Vasa Elnät Ab:s till 28,5 (27,5) miljoner euro. Oy RAVERA Ab:s omsättning var 10,0 (12,2) miljoner euro. Elhandelns rörelsevinst var 13,2 (13,0) miljoner euro, fjärrvärmens 7,7 (3,9) miljoner euro och Vasa Elnät Ab:s 6,6 (7,4) miljoner euro. Oy RAVERA Ab:s rörelsevinst uppgick till 0,4 (0,4) miljoner euro. Under verksamhetsåret var moderbolagets elförsäljningsvolym gigawattimmar (1 804 GWh), elöverföringens 953 gigawattimmar (979 GWh) och fjärrvärmeförsäljningens 633 gigawatttimmar (691 GWh). RAVERA Oy:s omsättning sjönk på grund av att en betydande kund förberedde sig på försäljning av sin nätaffärsverksamhet genom att minska volymen på byggandet av nätet. Under räkenskapsperioden uppgick koncernens vinst till 24,5 (24,4) miljoner euro och moderbolagets vinst till 14,2 (12,5) miljoner euro. Inom moderbolaget var elhandelsaffärsverksamhetens andel av räkenskapsperiodens resultat 59,3 (67,6) procent. Kaj Skåtar ordförande Miapetra Kumpula-Natri viceordförande 7

8 Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning Koncernen Omsättning Förändring av omsättning % - 0,3 % 6,8 % 3,1 % 15,5 % Rörelsevinst % 19,5 % 16,4 % 18,2 % 22,6 % Avkastning på eget kapital % *) 12,9 % 14,0 % 12,8 % 16,2 % Avkastning på investerat kapital % *) 12,3 % 14,9 % 14,4 % 18,9 % Soliditet % *) 63,1 % 67,0 % 68,1 % 70,5 % Likviditet (Quick Ratio) 0,9 0,9 1,2 0,9 Moderbolaget Omsättning Förändring av omsättning % - 2,2 % 4,5 % 2,7 % 15,0 % Rörelsevinst % 17,1 % 13,5 % 16,9 % 22,2 % Avkastning på eget kapital % *) 12,8 % 12,1 % 16,1 % 21,6 % Avkastning på investerat kapital % *) 12,0 % 12,6 % 17,0 % 23,4 % Soliditet % *) 52,6 % 59,9 % 63,2 % 67,8 % Likviditet (Quick Ratio) 0,7 0,8 1,0 0,8 *) I beräkningen har anslutningsavgiftsskulden beaktats som eget kapital. Under verksamhetsåret uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 56,6 (24,8) miljoner euro, varav EPV Energi Ab:s aktier utgjorde 12,7 (9,2) miljoner euro, Hiirikosken Energia Oy:s övriga anläggningstillgångar 7,1 miljoner euro, Voimapihas aktier 15,9 miljoner euro och investeringarna i det nya kontorshuset 7,8 miljoner euro. Bruttoinvesteringar Vasa Elektriska Ab Elhandel Vasa Elektriska Ab Fjärrvärme Vasa Elektriska Ab - Tjänster Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab VS Vindkraft Ab Koncernelimineringar Totalt Finansiering Anslutningsavgifterna i koncernen ökade med 3,9 (1,5) miljoner euro, varav Hiirikosken Energia Oy:s andel utgjorde 2,0. De räntebärande skulderna var 64,0 (36,4) miljoner euro Likviditeten var måttlig under året. Vid bokslutstillfället var de likvida medlen 1,0 (1,7) miljoner euro. 8

9 Personal Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets personal Koncernen Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) Fastanställda Visstidsanställda Sammanlagt Löner och arvoden under räkenskapsperioden Moderbolaget Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) Fastanställda Visstidsanställda Sammanlagt Löner och arvoden under räkenskapsperioden Hiirikosken Energias sex arbetstagare övergick som gamla arbetstagare i koncernen Vasa Elektriskas tjänst. En arbetstagare flyttade till moderbolaget, två till Vasa Elnät och tre till RA- VERA. I början av juni erbjöds ett frivilligt pensionsarrangemang som mottogs av 10 personer inom Vasa Elektriska, 4 personer inom Vasa Elnät och 6 personer inom RAVERA. Koncernstruktur Koncernen Vasa Elektriska består av moderbolaget Vasa Elektriska Ab, dotterbolagen Vasa Elnät Ab, Oy RAVERA Ab, VS Vindkraft Ab samt intressebolagen EPV Energi Ab och Smedsby Värmeservice Ab. Från början av 2013 hör även dotterbolaget Hiirikosken Energia Oy till koncernen. Bolaget fusionerades med moderbolaget Vasa Elektriska Ab Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Efter räkenskapsperiodens utgång beslöt EPV Vindkraft Ab att bygga en vindkraftspark med 16 vindkraftverk i Lillkyro i Vasa. I december 2013 beslöt sig Vasa Elektriska för att delta i projektet med en andel på närmare 50 procent. Bedömning av den kommande utvecklingen De överlappande politiska styrmekanismerna på energimarknaden har blivit en betydande affärsverksamhetsrisk för energibolagen. Subventionerad elproduktion har sänkt marknadspriset så mycket, att de rent marknadsmässiga produktionsinvesteringarna i Europa har avstannat. Vasa Elektriska kommer att sänka investeringstakten rejält då de pågående investeringarna i utsläppsfri elproduktion har genomförts. Vasa Elektriskas proportionella konkurrensställning är stark, även om utsikterna på energimarknaden under de senaste tiderna försämrats. EU:s energistrategi för år 2030 stöder de investeringar i utsläppsfri elproduktion som Vasa Elektriska gör via EPV Energi Ab. Forsknings- och utvecklingsverksamhet Vasa Elektriska Ab:s egen affärsverksamhet grundar sig på utnyttjande av befintlig teknologi. Bolaget har såsom tidigare år via sina samarbetspartner satsat på förnybar energi samt på utveckling av energieffektivitet och energiteknologi. Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna Med koncernens riskhantering avses ett systematiskt och föregripande sätt att analysera och administrera verksamhetens möjligheter och risker och inte enbart eliminering av risker. Moderbolag ets styrelse ansvarar för bolagets och koncernens riskhanteringspolitik och övervakning. Verkställande direktören ansvarar för organiseringen och rapporteringen av riskhanteringen till styrelsen. Riskhanteringen är en del av de dagliga affärsverksamhetsprocesser och beslut som ingår i affärsverksamhetsenheternas och koncernens stödfunktioner. 9

10 Riskpolitik och skyddsprinciper inom elhandeln Elhandeln utsätts för prisrisker i samband med den fysiska produktionen och försäljningen. För att hantera elprisrisker används aktivt elderivat. Elhandelns riskposition som uppstår till följd av garderingen uppföljs systematiskt. Målsättningen med riskhanteringen är att gardera sig mot de följder det osäkra elpriset på marknaden utgör för kassaflödet och täckningsbidraget. Riskerna som uppstår till följd av osäkra priser orsakade av utsläppsrätter och bränslen hanteras av produktionsbolagen. Olkiluoto 3 För bolagets del är det oroväckande att kärnkraftverket som är under byggnad är försenat, vilket beror på kontroverser med leverantören av anläggningen. Prisrisker inom handeln med utsläppsrätter Produktionsbolagen måste senast i slutet av april till elmarknadsmyndigheten returnera den mängd utsläppsrätter som motsvarar mängden växthusgasutsläpp under föregående kalenderår. Underskott köps på marknaden och överskott säljs till marknaden. Priserna på utsläppsrätter på marknaden varierar kraftigt och oförutsett. Riskerna inom handeln med utsläppsrätter hanteras i enlighet med separata direktiv. Försäkringspolitik Som en del av riskhanteringen granskar koncernen regelbundet sina försäkringar. Avsikten är att täcka alla de risker som det ekonomiskt sett eller av andra orsaker är ändamålsenligt att försäkra. Hantering av finansiella risker och likviditetsrisker Koncernstyrelsen godkände principerna för koncernens finanspolitik Koncernens finansiering har koncentrerats till moderbolaget och dotterbolagens finansiering sköts huvudsakligen med interna lösningar. Koncernen har tagit i bruk en internbank som svarar för säkerställandet och centraliseringen av koncernens interna, kortsiktiga finansiering. Koncernens ekonomidirektör samt moder- och dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för placeringen av likviditetsöverskott. Målsättningen med hanteringen av likviditetsrisken är att i alla situationer säkerställa koncernens finansiering. Ränterisk För hanteringen av ränteriskerna har koncernens låntagning spridits ut på olika instrument med fast och rörlig ränta. Derivatavtal kan även användas som hjälp för att hantera ränterisker. Målsättningen är att skydda sig mot de negativa effekter som en förändring i räntenivån innebär. Räntederivatavtal ingås enbart med banker med god kreditvärdighet verksamma inom Finland. Kreditrisk Affärsverksamhetsenheterna ansvarar för kreditrisken i anknytning till försäljningsfordringarna. Riskerna med kreditförluster från försäljningsfordringarna hanteras även med en enhetlig kreditgivningspolitik och effektiv indrivningsverksamhet. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 73,771 (70,610) miljoner euro, varav 14,167 (12,546) miljoner euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt: moderbolagets utdelningsbara vinstmedel ,77 euro som dividend utdelas ett belopp om 230,00 euro/aktie eller totalt ,00 euro i det egna kapitalet kvarlämnas ,77 euro Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är tillräcklig och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen. Bolagets aktier Bolaget har aktier. Var och en aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Bolagets organisation, ledning och revisorer Som medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s förvaltningsråd, valda av bolagsstämman i april 2013, fungerade Juha Häkkinen (ordf.), Viveca Bäck (1:e viceordf.), Jarmo Wahlström (2:e viceordf., avliden ), Laura Ala-Kokko (t.o.m ), Erik Cederholm, Niilo Hamari, Dick Jungerstam, 10

11 Förvaltningsrådet: Bakre raden från vänster: Dick Jungerstam, Jarno Perälä, Åke Blundin, Mauri Ollila, Erik Cederholm, Juha Häkkinen, Viveca Bäck Främre raden från vänster: Peter Finne, Raija Koivisto, Marianne Munkki Marjatta Kiviranta, Raija Koivisto, Marianne Munkki, Ari Mäkelä, Mauri Ollila och Salla Rundgren samt Ivanka Capova fr.o.m I förvaltningsrådets möten deltog därtill i egenskap av personalens representanter fyra förtroendepersoner. Förvaltningsrådet valde Viveca Bäck, Niilo Hamari, Jarmo Wahlström och Juha Häkkinen till medlemmar i granskningsutskottet. Juha Häkkinen fungerar som ordförande. Utskottets uppgift är att övervaka att uppsatta mål uppnås inom Vasa Elektriska Ab samt att bolagets grundläggande verksamhet sköts. Därtill framlägger utskottet varje år ett förslag till förvaltningsrådet om utnämning av styrelse och fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar. Som ordinarie medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s styrelse, valda av förvaltningsrådet , fungerade Kaj Skåtar (ordf.), Miapetra Kumpula- Natri (viceordf.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa och Teija Laitinen. Styrelsen sammanträdde 17 gånger under räkenskapsåret. Som medlemmar i Vasa Elnät Ab:s styrelse fungerade Heikki Miilumäki (ordf.), Laura Ala-Kokko, Heimo Hokkanen, Arja Rosing och Ossi Suortti. Till Oy RAVERA Ab:s styrelse hörde Hannu Linna (ordf.), Frans Liski och Kyösti Salo. Som revisor fungerade revisionssamfundet Ernst & Young Oy och som huvudansvarig revisor CGR Kristian Berg. 11

12 Samhällsansvar och personal Samhällsansvar Inom koncernen Vasa Elektriska betyder samhällsansvar att varje koncernbolag tar sitt ansvar gentemot intressegrupperna, både ekonomiskt och socialt. De gemensamma värdena enligt koncernens strategi, dvs. öppenhet, kunnande och förtroende, styr samhällsansvarsarbetet. Till ansvaret hör att ombesörja alla kunders energibehov genom att satsa på leveranssäkerhet och ett förmånligt energipris samt genom att producera ett ekonomiskt mervärde för ägarna och främja välmåendet inom verksamhetsområdet. Koncernen känner ansvar för miljön och utvecklar verksamheten i en ännu miljövänligare riktning. Koncernen deltar i utvecklingen och framtagningen av miljömässigt hållbarare energiproduktionsalternativ. Principen inom koncernen är att iaktta god bolagsstyrning och eftersträva en öppen växelverkan och transparens i verksamheten. Huvudmålsättningen är att öka och bevara kundernas, personal ens, myndigheternas och ägarnas förtroende. Lönsamheten inom koncernen baserar sig på förmånlig energi och på en operativt sett utmärkt verksamhet. Personal Personalens arbetshälsa och motivation uppmärksammas och främjas. Koncernens personal har förbundit sig att följa arbetarskyddslagstiftningen och koncernen förutsätter detta även av sina underleverantörer. Bolaget strävar efter att rationalisera och effektivisera arbetet samt att göra arbetet meningsfullare genom att erbjuda påverkningsmöjligheter, flexibilitet och utbildning. Syftet är att utveckla en balanserad arbetsgemenskap genom att låta personalen delta i beslutsfattandet och genom att ingå lokala avtal. I slutet av år 2013 utförde bolaget en enkät om arbetsgemenskapen. Resultatet av undersökningen 12

13 analyseras i början av 2014 och därefter vidtas de åtgärder som anses behövliga för att förbättra trivseln på arbetsplatsen. I slutet av året var antalet anställda på koncernnivå 183, medan det genomsnittliga antalet var 187. Personalens medelålder sjönk med 14 månader och var 43 år 7 månader (44 år 9 mån.) i slutet av året. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Totalt Personal (91) 29 (31) 63 (65) 183 (187) Personalen 2013 i genomsnitt 90 (85) 32 (29) 65 (66) 187 (179) Medelålder 43 år 11 mån. 43 år 43 år 11mån. 43 år 7 mån. Utbildning i genomsnitt/person/år 1,9 dagar 1 dag 5 dagar 2,8 dagar Sjukdagar i genomsnitt/person/år 5,7 dagar 3,4 dagar 11,5 dagar 7,5 dagar Övertid i genomsnitt/person/år 15 h 38 h 85 h 42 h 13

14 Koncerntjänster Positiv feedback från kunderna En av Finsk Energiindustri rf beställd branschgemensam kundbelåtenhetsenkät som genomfördes i slutet av år 2013 visade att kundbelåtenheten inom koncernen Vasa Elektriskas alla affärsverksamheter är på en god eller utmärkt nivå. Vasa Elektriska deltog i fyra av undersökningens klasser: elförsäljning, elöverföring, fjärrvärme och helhetsleverans. Kunderna gav elförsäljningen och elöverföringen det allmänna vitsordet utmärkt, fjärrvärmen fick vitsordet synnerligen bra och i klassen helhetsleveranser gav kunderna vitsordet bra. Särskilt nöjda var kunderna bl.a. med personalens servicevilja, hur överenskomna ärenden sköts, den tillförlitliga informationen och bolagets image. Kunderna ansåg att fjärrvärmeaffärsverksamheten, som nu deltog för första gången, är betydligt bättre än genomsnittet i branschen vad beträffar konkurrenskraftiga priser, pris- kvalitetsförhållande samt flexibel profil. Enligt kunderna är rapportering av energiförbrukning det viktigaste utvecklingsprojektet. Upphörandet av den nationella direktdebiteringen ökar användandet av elektroniska tjänster Slopandet av den nationella direktdebiteringen i januari 2014 innebar en extra brådskande höst för faktureringen. Över direktdebiteringar måste ändras till direktbetalningar och e-fakturor. Faktureringen måste även upphäva möjligheten för företagskunder att använda direktdebitering som betalningssätt. Efter omvandlingen får 10 procent av koncernens personkunder sina fakturor som direktbetalning och 24 procent som e-fakturor. Av företagskunderna har 43 procent redan övergått till att ta emot nätfakturor. Av koncernens inköpsfakturor mottas över 70 procent i elektroniskt format. Kunddatasystemet anpassas till fjärravläsningens krav I augusti 2011 inleddes det omfattande arbetet med byggandet av IT-system för framtida kundgränssnitt. I början av 2013 undertecknade bolaget tillsammans med tre andra energibolag ett avtal om uppdatering av kunddatasystemet med systemleverantören Empower Oy. År 2013 hade bolaget ett tätt samarbete med de andra energibolagen och projektet framskred enligt planerna. Vad gäller hanteringen av fakturering och fordringar har bolaget som målsättning att under första delen av 2015 ta i bruk nya uppdaterade system som är anpassade till fjärravläsningens behov. Avgiftsfri meddelandetjänst vid störningar Vasa Elnät Ab erbjuder sina kunder en ny meddelandetjänst vid störningar. Kunden kan vid behov

15 beställa ett avgiftsfritt textmeddelande om elavbrott till sin mobil. Tjänsten kan omfatta flere olika elförbrukningsplatser, såsom hemmet, sommarstugan eller företaget. Ett meddelande om det planerade avbrottet sänds senast tre dagar på förhand. Vid oväntade avbrott sänds ett meddelande så fort avbrottet har upptäckts och ett kvitteringsmeddelande när felet har reparerats och elen återställts. Vid avbrott natte tid (kl ) sänds inga meddelanden, inte heller vid avbrott som varar under fem minuter. Tio personer inom moderbolaget Vasa Elektriska, fyra personer inom Vasa Elnät och sex personer inom RAVERA tog emot det frivilliga pensionsarrangemanget som trädde i kraft Arja Rosing ekonomidirektör Hiirikosken Energia Oy fusionerades med koncernen Vasa Elektriska I början av 2013 övergick äganderätten av Hiirikosken Energia Oy:s hela aktiestock till Vasa Elektriska Ab. Den 31 maj 2013 fusionerades Hiirikosken Energia med moderbolaget Vasa Elektriska Ab och samtidigt överfördes nätverksamheten som affärsverksamhetsöverföring till dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Från och med 1.6 övergick Hiirikosken Energias sex arbetstagare i koncernen Vasa Elektriskas tjänst som gamla arbetstagare. En arbetstagare flyttade till moderbolaget, två till Vasa Elnät och tre till RAVERA. Frivillig pensionslösning I november 2012 beslöt koncernens styrelse att erbjuda ett frivilligt pensionspaket åt 24 personer.

16 Elhandel Elpriset på börsen steg måttligt jämfört med året innan År 2013 sjönk elförbrukningen i Finland med 1,5 procent. Elförbrukningen inom industrin ökade med en procent, medan den övriga förbrukningen på grund av det onormalt varma vädret minskade med 3,5 procent. Den låga prisnivån på utsläppsrätter och den svaga efterfrågan på el till följd av den ekonomiska situationen fick elpriset på börsen att sjunka. Elektricitetens medelpris på börsen inom Finlands prisområde steg med 12 procent från år 2012 och utgjorde 41,16 euro/megawattimme. Det månatliga medelpriset på börselen inom Finlands prisområde var som dyrast 47,76 /MWh i september och som billigast 35,65 /MWh i december. På årsnivå var Finlands områdespris 3,06 /MWh dyrare än systempriset. Under året utdelades fyra nummer av kundtidningen Nette till alla kunder. År 2013 påbörjades arbetet med att förnya bolagets webbplats och grafiska profil. Ett leveransavtal ingicks med nuvarande systemleverantör om att etappvis förnya kundbetjäningssystemet. Ytterligare vattenkraft köptes från Sverige År 2013 utgjorde elanskaffningen gigawatttimmar. Mängden låg på samma nivå som föregående år, trots att produktionsandelarna ökade märkbart under året. Hiirikosken Energia fusionerades med Vasa Elektriska i slutet av maj, varvid kunderna och pro- Antalet kunder minskade till följd av det hårda konkurrensläget Vid årets slut såldes el till elförbrukningsplatser. Den totala elförsäljningen var på samma nivå som året innan. I december var vädret synnerligen varmt, vilket innebar att försäljningsvolymen sjönk med 25 procent jämfört med i december

17 duktionsandelarna överfördes till Vasa Elektriska. Även vattenkraftverket i Hiirikoski övergick till Vasa Elektriska i samband med fusioneringen. Den utvidgade anläggningen körde igång i augusti, nu med en fördubblad effekt på 800 kwh. På sommaren deltog Vasa Elektriska via EPV Energi i köpet av vattenkraft från Sverige. Kraftverken finns invid Indalsälven i mellersta Sverige. Vasa Elektriskas effektandel är 21 MW och under ett normalt vattenår erhåller bolaget på grund av sitt delägarskap 114 GWh el från kraftverken. Vasa Elektriskas och Westenergys gemensamma avfallsförbränningsanläggning fungerade utmärkt under sitt första verksamhetsår. Installations- och automationsarbetena i Olkiluotos tredje enhet (OL3) fortsatte att framskrida långsamt. Det finns inga exakta uppgifter om när projektet färdigställs. Centrala nyckeltal för affärsverksamheten Omsättning Förändring av omsättning, % -2 3 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Antal anställda i genomsnitt Resultatet närapå detsamma som föregående år, trots att omständigheterna var olika År 2013 var elhandelns omsättning 85,9 milj. euro och rörelsevinsten 13,2 milj. euro. Resultatet var på samma nivå som året innan och överskred det budgeterade resultatet. Riskhanteringen baserar sig på en av styrelsen godkänd riskpolitik och på en regelbunden rapportering till styrelsen. Olli Arola direktör för elhandelsenheten Vasa Elektriska Ab:s kraftverksandelar Vasa Elektriska Ab Rajakiiri Oy 60,2 % 33,3 % 42,6 % Voimapiha Oy Tornion Voima Oy 100 % EPV Energi Ab 100 % EPV Regionalnät Ab Industrins Kraft Abp 6,6 % 58,5 % 7,1 % Pohjolan Voima Oy 50 % Rapid Power Oy PVO-Huippuvoima Oy 100 % 50 % 50 % Vaskiluodon Voima Oy 17

18 Fjärrvärme Centrala nyckeltal för affärsverksamheten Omsättning Förändring av omsättning, % -3,3 10,2 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Antal anställda i genomsnitt Försäljningen av fjärrvärme minskade till följd av det varma vädret i slutet av året År 2013 var vädret överlag ytterst varmt. I synnerhet det exceptionellt varma vädret i slutet av året ledde till att försäljningen av fjärrvärme minskade med ungefär 6 procent jämfört med det budgeterade och till och med 9 procent jämfört med föregående år. År 2013 uppgick den totala försäljningen till 633 gigawattimmar (GWh), varav 309 GWh såldes till bostadshus, 300 GWh till industrin och offentliga byggnader samt 24 GWh till Smedsby Värmeservice Ab i Korsholm. År 2013 var medelpriset på fjärrvärme 59,8 euro/megawattimme (inkl. moms) mot 56,5 /MWh föregående år. I början av verksamhetsåret höjdes både fjärrvärmens grund- och energiavgift en aning. Nästan hälften av årets fjärrvärmeanskaffning utgjordes av utsläppsfria (CO 2 -fria) bränslen Under verksamhetsåret uppgick fjärrvärmeanskaffningen till totalt 694 GWh. Med samproduktion producerades 406 GWh fjärrvärme med kol och biobränslen i Vasklot 2 och vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning 275 GWh med samhällsavfall som inte duger till återvinning. Samproduktionen motsvarade totalt över 98 procent av den totala anskaffningen. Den egna reserv- och topproduktionen (olja) var ytterst liten och utgjorde sammanlagt cirka 12 GWh eller under 2 procent av anskaffningen. Därtill erhölls omkring 1 GWh, dvs. närapå 0,2 procent av fjärrvärmens årsanskaffning, från förbränningen av deponigas. Totalmängden utsläppsfria bränslen (CO 2 -fria) utgjorde sammanlagt 47 procent av fjärrvärmeanskaffningen. Anskaffningens högsta timmedeleffekt uppnåddes på förmiddagen , då den totala effekten som matades i fjärrvärmenätet var 226 megawatt. 18

19 Under verksamhetsåret uppgick nätverks- och mätningsförlusterna till 61,2 GWh, dvs. 8,8 procent av den energi som matades i nätet. Antalet kunder ökade till över tre tusen Till fjärrvärmen anslöt sig under året 109 nya kunder, varav 79 var egnahemshus. Antalet anslutningskunder fortsatte att öka jämfört med åren innan. Det totala antalet fjärrvärmekunder var vid årets slut. Totalt utbyggdes nätet med meter och 187 meter av det gamla nätet demonterades. Under året förnyades även 89 meter skadade ledningar i nätet och 8 lokala läckor reparerades. Fjärrvärmenätets totala längd var 228 kilometer vid årets slut. Ossi Suortti direktör för fjärrvärmeenheten 19

20 Vasa Elnät Ab Centrala nyckeltal för affärsverksamheten Omsättning Förändring av omsättning, % 3,7 11,2 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Avkastning på investerat kapital, % Antal anställda i genomsnitt Vasa Elnät ansvarar för överföring och distribution av elektricitet samt därtill hörande tjänster till invånare och företag i Vasa, Korsholm, Laihela, Malax, Korsnäs, Vörå och norra delen av Närpes. Bolaget ägs till hundra procent av Vasa Elektriska Ab och är ett differentierat dotterbolag som bedriver elnätsaffärsverksamhet. Antalet kunder ökade och nätområdet växte på grund av kommunsammanslagningen Hiirikosken Energia Oy, som i början av verksamhetsåret övergick i Vasa Elektriskas ägo, fusionerades med bolaget i slutet av maj och samtidigt överfördes nätaffärsverksamheten vidare till Vasa Elnät Ab. Till följd av sammanslagningen ökade antalet elöverföringskunder med st., antalet elanslutningar med st., den överförda energimängden med 46 gigawattimmar (GWh) och nätets längd med 530 kilometer. Hiirikosken Energias arbetstagare fortsätter som gamla arbetstagare inom koncernen Vasa Elektriska. Elförbrukningen sjönk på grund av det milda vädret i slutet av året samt den avtagande förbrukningen inom industrin. Den totala elförbrukningen inom bolagets verksamhetsområde utgjorde totalt 990 GWh (1 020 GWh), vilket är tre procent mindre än året innan. På årsnivå utgör minskningen fem procent, Lillkyro inte medräknat. Under året byggdes 355 st. nya anslutningar till elnätet och i slutet av året uppgick antalet kunder till totalt st. Leveranssäkerheten i elnätet var tillfredsställande trots stormarna Eino och Seija i slutet av året. Den energivägda genomsnittliga avbrottstiden för kunderna uppgick till 65 minuter, medan det fem års glidande medelvärdet är 52 minuter. De 20

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen ......................................................... Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen................................................... Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2009 Det nordiska transmissionsnätet Energia Myynti Suomi Oy Årsredovisning 2009 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter... 4 Förord från styrelsesordföranden... 4 Vision... 4 Affärsidé...

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer