Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Samhällsansvar och personal Koncerntjänster Elhandel Fjärrvärme Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Koncernen Vasa Elektriskas strategi i korthet Bokslut för koncernen Vasa Elektriska och Vasa Elektriska Ab Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Miljööversikt Särredovisade bokslut: Elhandel Fjärrvärme Dotterbolagens bokslut: Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Revisionsberättelse Förvaltningsrådets utlåtande Utveckling av koncernens nyckeltal Omsättning (milj. euro) 2

3 25% 20% 15% 10% 5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % % Rörelsevinst, % Soliditet, % Räkenskapsperiodens vinst (milj. euro) 20% 60 1, % 40 1,00 10% 5% 20 0,50 0% Avkastning på investerat kapital, % Investeringar (milj. euro) Likviditet (Quick Ratio) VERKSAMHETSMÅL Vasa Elektriska är en effektiv, lönsam och prismässigt förmånlig energikoncern. Vasa Elektriska erbjuder pålitliga energinätverk för näringslivet och invånarna inom sitt område. Koncernen expanderar genom att utnyttja sina ökande resurser på energimarknaden. 3

4 Verkställande direktörens översikt Lågkonjunkturen har plågat Europa längre än andra världsdelar och drabbat Finland hårdare än övriga Europa. Allteftersom energimarknaden integreras med Europa har de sunda marknadsmekanismerna förlorat sin betydelse och ersatts av nationella stödsystem. Konkurrensutsättningen av stödsystem innebär att investeringarna i elproduktion med tanke på helheten för närvarande är ineffektiva. Den tillfälliga nedskärningen av utsläppsrätter (backloading), vars avsikt är att återge utsläppshandeln dess betydelse, har tillsvidare inte återinfört marknadsmekanismerna. Beteendet på elderivatmarknaden indikerar att marknaden fortfarande inte har särskilt stort förtroende för utsläppshandeln. I slutet av föregående år vaknade Europeiska kommissionen upp och började på konkurrenskommissionär Almunias samt energikommissionär Oettingers initiativ kritisera utsläppshandelns förlamande nationella stödsystem. Iakttagelsen var korrekt, men för eventuella avhjälpande åtgärder är det för sent. Konkurrenskraften inom den europei ska industrin har redan hunnit försvagas kraftigt. Sam tidigt har USA målmedvetet fortsatt att öka användningen av skiffergas. År 2013 utgjorde elförbrukningen i Finland 85 terawattimmar (TWh), men sex år tidigare dvs. år 2007 var förbrukningen 91 TWh. Förbrukningen hade således sjunkit med en terawattimme per år. Under samma tid sjönk elförbrukningen inom indus trin med hela 18 procent, medan den övriga elförbrukningen ökade med sex procent. Den allmänna trenden har således varit att elförbrukningen har ökat, men den energiintensiva industrins konkurrenskraft i Finland har försvagats och produktionen har minskat eller flyttat utomlands. I slutet av år 2013 var vädret exceptionellt varmt, vilket ledde till att i synnerhet mängden energi som krävs för uppvärmning minskade. Också värmeförbrukningen var låg på grund av det varma vädret. Generellt var slutet av året gynnsamt för förbrukarna, men vållade energibolagen huvudbry. I ljuset av de krav marknaden och regleringen ställer, ter sig energibolagens framtid ännu mer utmanande än tidigare år. Toppresultatens tid för företagen inom branschen lär vara förbi åtminstone en tid framöver. Ett år av investeringar Verksamhetsåret 2013 präglades av stora investeringar. I början av juni fusionerades Hiirikosken Energia till en del av Vasa Elektriskas olika affärsverksamhetsenheter. Även utbyggnaden av kraftverket i Hiirikoski slutfördes. Insatskapitalet i kärnkraftverket i Olkiluoto finansierades med medel som erhölls vid försäljningen av bolagets ägarandelar i Fingrid föregående år. Byggandet av Vasa Elektriskas kontorsfastighet påbörjades i juli omedelbart efter det att parkeringshuset på kraftverksområdet blev klart. Den största enskilda investeringen var dock köpet av andelar i sju vattenkraftverk vid Indalsälven i Sverige. Projektet kanaliserades via Voimapiha Oy som grundats för ändamålet. Målsättningen med denna investering är att på lång sikt stärka produktionsportföljen. Resultatmässigt var 2013 bättre än föregående år, trots att omsättningen var en aning sämre än året innan. Det enda av koncernens bolag som kunde notera en ökad omsättning var Vasa Elnät Ab, vars nätområde expanderade i och med sammanslagningen med Lillkyro. Elhandelns omsättning minskade en aning, men trots det varma vädret och det låga marknadspriset var resultatet något bättre än året innan. Elhandelns 4 4

5 andel av Vasa Elektriskas omsättning utgör närmare 60 procent. Fjärrvärmeresultatet förbättrades avsevärt till följd av omstruktureringen av värmeproduktionen. Visserligen belastade de exceptionellt höga värmeproduktionskostnaderna jämförelseåret Westenergys kraftverk fungerade klanderfritt och de specifika utsläppen från fjärrvärmen samt totalutsläppen från den egna produktionen sjönk glädjande nog till en låg nivå. Verksamhetsåret för entreprenadbolaget Oy RAVERA Ab var utmanande på grund av att en betydande kund förberedde sig på försäljning av sin nätaffärsverksamhet genom att minska volymen på byggandet av nätet. Trots detta var RAVERAs resultat vinstgivande. En av Finsk Energiindustri rf beställd branschgemensam kundbelåtenhetsenkät som genomfördes i slutet av år 2013 visade att kundbelåtenheten inom koncernen Vasa Elektriskas alla affärsverksamheter är på en god eller utmärkt nivå. För denna framgång ska personalen, som skött sitt arbete väl, ha ett stort tack. Jag tackar personalen samt styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar för ett väl fungerande samarbete. Hannu Linna verkställande direktör 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse Väsentliga händelser under räkenskapsperioden År 2013 var vädret exceptionellt varmt, vilket innebar att energiförbrukningen hos Vasa Elektriskas kunder minskade. Priset på elenergi var i genomsnitt en aning lägre än året innan. På grund av den expanderande verksamheten hölls omsättningen dock på samma nivå som föregående år. I början av räkenskapsperioden köpte Vasa Elektriska Ab Hiirikosken Energia Oy:s hela aktiestock av Lillkyro kommun. Den 31 maj 2013 fusionerades Hiirikosken Energia med moderbolaget Vasa Elektriska Ab och samtidigt överfördes nätverksamheten som affärsverksamhetsöverföring till Vasa Elnät Ab. Vad beträffar investeringar var år 2013 ett rekordår i Vasa Elektriskas historia. Vattenkraftproduktionen utökades via köp av andelar i sju vattenkraftverk vid Indalsälven. Inom elproduktionen gjordes satsningar även på byggandet av vind- och kärnkraftverk. El- och fjärrvärmenätet förstärktes och utvidgades. På sommaren färdigställdes ett parkeringshus på tomten där det nya kontorskomplexet uppförs och byggandet av själva lokalerna påbörjades. Totalinvesteringarna uppgick till 56,6 miljoner euro. Under det gångna året infördes ett nytt sätt för basproduktion av fjärrvärme. Westenergy Ab:s avfallsenergianläggning och Vaskiluodon Voima Oy:s förgasningsanläggning fungerade tillförlitligt och totalekonomiskt fördelaktigt. De specifika utsläppen minskade till 65 g/kwh (231 g/kwh år 2012), vilket är ett imponerande resultat för vilken uppvärmningsform som helst. Förändringen av produktionssättet för fjärrvärme har genomförts av företagen gemensamt och år 2013 belönats med Mauri Holma Markku Mäntymaa Teija Laitinen 6

7 utmärkelsen Årets klimatgärning av forumet för hållbar utveckling. Ekonomisk utveckling År 2013 uppgick koncernens omsättning till 149,3 (149,8) miljoner euro. Omsättningen sjönk med 0,3 procent jämfört med året innan. Rörelsevinsten steg med 18,0 procent och utgjorde 29,1 (24,6) miljoner euro. Omsättningen för Vasa Elnät Ab:s del ökade, medan Vasa Elektriska Ab:s och Oy RAVERA Ab:s omsättning sjönk. Koncernens resultat i sin helhet var måttligt. Elhandelns omsättning var 85,9 (87,5) miljoner euro. Fjärrvärmens omsättning uppgick till 30,8 (31,8) miljoner euro och Vasa Elnät Ab:s till 28,5 (27,5) miljoner euro. Oy RAVERA Ab:s omsättning var 10,0 (12,2) miljoner euro. Elhandelns rörelsevinst var 13,2 (13,0) miljoner euro, fjärrvärmens 7,7 (3,9) miljoner euro och Vasa Elnät Ab:s 6,6 (7,4) miljoner euro. Oy RAVERA Ab:s rörelsevinst uppgick till 0,4 (0,4) miljoner euro. Under verksamhetsåret var moderbolagets elförsäljningsvolym gigawattimmar (1 804 GWh), elöverföringens 953 gigawattimmar (979 GWh) och fjärrvärmeförsäljningens 633 gigawatttimmar (691 GWh). RAVERA Oy:s omsättning sjönk på grund av att en betydande kund förberedde sig på försäljning av sin nätaffärsverksamhet genom att minska volymen på byggandet av nätet. Under räkenskapsperioden uppgick koncernens vinst till 24,5 (24,4) miljoner euro och moderbolagets vinst till 14,2 (12,5) miljoner euro. Inom moderbolaget var elhandelsaffärsverksamhetens andel av räkenskapsperiodens resultat 59,3 (67,6) procent. Kaj Skåtar ordförande Miapetra Kumpula-Natri viceordförande 7

8 Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning Koncernen Omsättning Förändring av omsättning % - 0,3 % 6,8 % 3,1 % 15,5 % Rörelsevinst % 19,5 % 16,4 % 18,2 % 22,6 % Avkastning på eget kapital % *) 12,9 % 14,0 % 12,8 % 16,2 % Avkastning på investerat kapital % *) 12,3 % 14,9 % 14,4 % 18,9 % Soliditet % *) 63,1 % 67,0 % 68,1 % 70,5 % Likviditet (Quick Ratio) 0,9 0,9 1,2 0,9 Moderbolaget Omsättning Förändring av omsättning % - 2,2 % 4,5 % 2,7 % 15,0 % Rörelsevinst % 17,1 % 13,5 % 16,9 % 22,2 % Avkastning på eget kapital % *) 12,8 % 12,1 % 16,1 % 21,6 % Avkastning på investerat kapital % *) 12,0 % 12,6 % 17,0 % 23,4 % Soliditet % *) 52,6 % 59,9 % 63,2 % 67,8 % Likviditet (Quick Ratio) 0,7 0,8 1,0 0,8 *) I beräkningen har anslutningsavgiftsskulden beaktats som eget kapital. Under verksamhetsåret uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 56,6 (24,8) miljoner euro, varav EPV Energi Ab:s aktier utgjorde 12,7 (9,2) miljoner euro, Hiirikosken Energia Oy:s övriga anläggningstillgångar 7,1 miljoner euro, Voimapihas aktier 15,9 miljoner euro och investeringarna i det nya kontorshuset 7,8 miljoner euro. Bruttoinvesteringar Vasa Elektriska Ab Elhandel Vasa Elektriska Ab Fjärrvärme Vasa Elektriska Ab - Tjänster Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab VS Vindkraft Ab Koncernelimineringar Totalt Finansiering Anslutningsavgifterna i koncernen ökade med 3,9 (1,5) miljoner euro, varav Hiirikosken Energia Oy:s andel utgjorde 2,0. De räntebärande skulderna var 64,0 (36,4) miljoner euro Likviditeten var måttlig under året. Vid bokslutstillfället var de likvida medlen 1,0 (1,7) miljoner euro. 8

9 Personal Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets personal Koncernen Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) Fastanställda Visstidsanställda Sammanlagt Löner och arvoden under räkenskapsperioden Moderbolaget Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) Fastanställda Visstidsanställda Sammanlagt Löner och arvoden under räkenskapsperioden Hiirikosken Energias sex arbetstagare övergick som gamla arbetstagare i koncernen Vasa Elektriskas tjänst. En arbetstagare flyttade till moderbolaget, två till Vasa Elnät och tre till RA- VERA. I början av juni erbjöds ett frivilligt pensionsarrangemang som mottogs av 10 personer inom Vasa Elektriska, 4 personer inom Vasa Elnät och 6 personer inom RAVERA. Koncernstruktur Koncernen Vasa Elektriska består av moderbolaget Vasa Elektriska Ab, dotterbolagen Vasa Elnät Ab, Oy RAVERA Ab, VS Vindkraft Ab samt intressebolagen EPV Energi Ab och Smedsby Värmeservice Ab. Från början av 2013 hör även dotterbolaget Hiirikosken Energia Oy till koncernen. Bolaget fusionerades med moderbolaget Vasa Elektriska Ab Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Efter räkenskapsperiodens utgång beslöt EPV Vindkraft Ab att bygga en vindkraftspark med 16 vindkraftverk i Lillkyro i Vasa. I december 2013 beslöt sig Vasa Elektriska för att delta i projektet med en andel på närmare 50 procent. Bedömning av den kommande utvecklingen De överlappande politiska styrmekanismerna på energimarknaden har blivit en betydande affärsverksamhetsrisk för energibolagen. Subventionerad elproduktion har sänkt marknadspriset så mycket, att de rent marknadsmässiga produktionsinvesteringarna i Europa har avstannat. Vasa Elektriska kommer att sänka investeringstakten rejält då de pågående investeringarna i utsläppsfri elproduktion har genomförts. Vasa Elektriskas proportionella konkurrensställning är stark, även om utsikterna på energimarknaden under de senaste tiderna försämrats. EU:s energistrategi för år 2030 stöder de investeringar i utsläppsfri elproduktion som Vasa Elektriska gör via EPV Energi Ab. Forsknings- och utvecklingsverksamhet Vasa Elektriska Ab:s egen affärsverksamhet grundar sig på utnyttjande av befintlig teknologi. Bolaget har såsom tidigare år via sina samarbetspartner satsat på förnybar energi samt på utveckling av energieffektivitet och energiteknologi. Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna Med koncernens riskhantering avses ett systematiskt och föregripande sätt att analysera och administrera verksamhetens möjligheter och risker och inte enbart eliminering av risker. Moderbolag ets styrelse ansvarar för bolagets och koncernens riskhanteringspolitik och övervakning. Verkställande direktören ansvarar för organiseringen och rapporteringen av riskhanteringen till styrelsen. Riskhanteringen är en del av de dagliga affärsverksamhetsprocesser och beslut som ingår i affärsverksamhetsenheternas och koncernens stödfunktioner. 9

10 Riskpolitik och skyddsprinciper inom elhandeln Elhandeln utsätts för prisrisker i samband med den fysiska produktionen och försäljningen. För att hantera elprisrisker används aktivt elderivat. Elhandelns riskposition som uppstår till följd av garderingen uppföljs systematiskt. Målsättningen med riskhanteringen är att gardera sig mot de följder det osäkra elpriset på marknaden utgör för kassaflödet och täckningsbidraget. Riskerna som uppstår till följd av osäkra priser orsakade av utsläppsrätter och bränslen hanteras av produktionsbolagen. Olkiluoto 3 För bolagets del är det oroväckande att kärnkraftverket som är under byggnad är försenat, vilket beror på kontroverser med leverantören av anläggningen. Prisrisker inom handeln med utsläppsrätter Produktionsbolagen måste senast i slutet av april till elmarknadsmyndigheten returnera den mängd utsläppsrätter som motsvarar mängden växthusgasutsläpp under föregående kalenderår. Underskott köps på marknaden och överskott säljs till marknaden. Priserna på utsläppsrätter på marknaden varierar kraftigt och oförutsett. Riskerna inom handeln med utsläppsrätter hanteras i enlighet med separata direktiv. Försäkringspolitik Som en del av riskhanteringen granskar koncernen regelbundet sina försäkringar. Avsikten är att täcka alla de risker som det ekonomiskt sett eller av andra orsaker är ändamålsenligt att försäkra. Hantering av finansiella risker och likviditetsrisker Koncernstyrelsen godkände principerna för koncernens finanspolitik Koncernens finansiering har koncentrerats till moderbolaget och dotterbolagens finansiering sköts huvudsakligen med interna lösningar. Koncernen har tagit i bruk en internbank som svarar för säkerställandet och centraliseringen av koncernens interna, kortsiktiga finansiering. Koncernens ekonomidirektör samt moder- och dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för placeringen av likviditetsöverskott. Målsättningen med hanteringen av likviditetsrisken är att i alla situationer säkerställa koncernens finansiering. Ränterisk För hanteringen av ränteriskerna har koncernens låntagning spridits ut på olika instrument med fast och rörlig ränta. Derivatavtal kan även användas som hjälp för att hantera ränterisker. Målsättningen är att skydda sig mot de negativa effekter som en förändring i räntenivån innebär. Räntederivatavtal ingås enbart med banker med god kreditvärdighet verksamma inom Finland. Kreditrisk Affärsverksamhetsenheterna ansvarar för kreditrisken i anknytning till försäljningsfordringarna. Riskerna med kreditförluster från försäljningsfordringarna hanteras även med en enhetlig kreditgivningspolitik och effektiv indrivningsverksamhet. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 73,771 (70,610) miljoner euro, varav 14,167 (12,546) miljoner euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt: moderbolagets utdelningsbara vinstmedel ,77 euro som dividend utdelas ett belopp om 230,00 euro/aktie eller totalt ,00 euro i det egna kapitalet kvarlämnas ,77 euro Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är tillräcklig och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen. Bolagets aktier Bolaget har aktier. Var och en aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Bolagets organisation, ledning och revisorer Som medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s förvaltningsråd, valda av bolagsstämman i april 2013, fungerade Juha Häkkinen (ordf.), Viveca Bäck (1:e viceordf.), Jarmo Wahlström (2:e viceordf., avliden ), Laura Ala-Kokko (t.o.m ), Erik Cederholm, Niilo Hamari, Dick Jungerstam, 10

11 Förvaltningsrådet: Bakre raden från vänster: Dick Jungerstam, Jarno Perälä, Åke Blundin, Mauri Ollila, Erik Cederholm, Juha Häkkinen, Viveca Bäck Främre raden från vänster: Peter Finne, Raija Koivisto, Marianne Munkki Marjatta Kiviranta, Raija Koivisto, Marianne Munkki, Ari Mäkelä, Mauri Ollila och Salla Rundgren samt Ivanka Capova fr.o.m I förvaltningsrådets möten deltog därtill i egenskap av personalens representanter fyra förtroendepersoner. Förvaltningsrådet valde Viveca Bäck, Niilo Hamari, Jarmo Wahlström och Juha Häkkinen till medlemmar i granskningsutskottet. Juha Häkkinen fungerar som ordförande. Utskottets uppgift är att övervaka att uppsatta mål uppnås inom Vasa Elektriska Ab samt att bolagets grundläggande verksamhet sköts. Därtill framlägger utskottet varje år ett förslag till förvaltningsrådet om utnämning av styrelse och fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar. Som ordinarie medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s styrelse, valda av förvaltningsrådet , fungerade Kaj Skåtar (ordf.), Miapetra Kumpula- Natri (viceordf.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa och Teija Laitinen. Styrelsen sammanträdde 17 gånger under räkenskapsåret. Som medlemmar i Vasa Elnät Ab:s styrelse fungerade Heikki Miilumäki (ordf.), Laura Ala-Kokko, Heimo Hokkanen, Arja Rosing och Ossi Suortti. Till Oy RAVERA Ab:s styrelse hörde Hannu Linna (ordf.), Frans Liski och Kyösti Salo. Som revisor fungerade revisionssamfundet Ernst & Young Oy och som huvudansvarig revisor CGR Kristian Berg. 11

12 Samhällsansvar och personal Samhällsansvar Inom koncernen Vasa Elektriska betyder samhällsansvar att varje koncernbolag tar sitt ansvar gentemot intressegrupperna, både ekonomiskt och socialt. De gemensamma värdena enligt koncernens strategi, dvs. öppenhet, kunnande och förtroende, styr samhällsansvarsarbetet. Till ansvaret hör att ombesörja alla kunders energibehov genom att satsa på leveranssäkerhet och ett förmånligt energipris samt genom att producera ett ekonomiskt mervärde för ägarna och främja välmåendet inom verksamhetsområdet. Koncernen känner ansvar för miljön och utvecklar verksamheten i en ännu miljövänligare riktning. Koncernen deltar i utvecklingen och framtagningen av miljömässigt hållbarare energiproduktionsalternativ. Principen inom koncernen är att iaktta god bolagsstyrning och eftersträva en öppen växelverkan och transparens i verksamheten. Huvudmålsättningen är att öka och bevara kundernas, personal ens, myndigheternas och ägarnas förtroende. Lönsamheten inom koncernen baserar sig på förmånlig energi och på en operativt sett utmärkt verksamhet. Personal Personalens arbetshälsa och motivation uppmärksammas och främjas. Koncernens personal har förbundit sig att följa arbetarskyddslagstiftningen och koncernen förutsätter detta även av sina underleverantörer. Bolaget strävar efter att rationalisera och effektivisera arbetet samt att göra arbetet meningsfullare genom att erbjuda påverkningsmöjligheter, flexibilitet och utbildning. Syftet är att utveckla en balanserad arbetsgemenskap genom att låta personalen delta i beslutsfattandet och genom att ingå lokala avtal. I slutet av år 2013 utförde bolaget en enkät om arbetsgemenskapen. Resultatet av undersökningen 12

13 analyseras i början av 2014 och därefter vidtas de åtgärder som anses behövliga för att förbättra trivseln på arbetsplatsen. I slutet av året var antalet anställda på koncernnivå 183, medan det genomsnittliga antalet var 187. Personalens medelålder sjönk med 14 månader och var 43 år 7 månader (44 år 9 mån.) i slutet av året. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Totalt Personal (91) 29 (31) 63 (65) 183 (187) Personalen 2013 i genomsnitt 90 (85) 32 (29) 65 (66) 187 (179) Medelålder 43 år 11 mån. 43 år 43 år 11mån. 43 år 7 mån. Utbildning i genomsnitt/person/år 1,9 dagar 1 dag 5 dagar 2,8 dagar Sjukdagar i genomsnitt/person/år 5,7 dagar 3,4 dagar 11,5 dagar 7,5 dagar Övertid i genomsnitt/person/år 15 h 38 h 85 h 42 h 13

14 Koncerntjänster Positiv feedback från kunderna En av Finsk Energiindustri rf beställd branschgemensam kundbelåtenhetsenkät som genomfördes i slutet av år 2013 visade att kundbelåtenheten inom koncernen Vasa Elektriskas alla affärsverksamheter är på en god eller utmärkt nivå. Vasa Elektriska deltog i fyra av undersökningens klasser: elförsäljning, elöverföring, fjärrvärme och helhetsleverans. Kunderna gav elförsäljningen och elöverföringen det allmänna vitsordet utmärkt, fjärrvärmen fick vitsordet synnerligen bra och i klassen helhetsleveranser gav kunderna vitsordet bra. Särskilt nöjda var kunderna bl.a. med personalens servicevilja, hur överenskomna ärenden sköts, den tillförlitliga informationen och bolagets image. Kunderna ansåg att fjärrvärmeaffärsverksamheten, som nu deltog för första gången, är betydligt bättre än genomsnittet i branschen vad beträffar konkurrenskraftiga priser, pris- kvalitetsförhållande samt flexibel profil. Enligt kunderna är rapportering av energiförbrukning det viktigaste utvecklingsprojektet. Upphörandet av den nationella direktdebiteringen ökar användandet av elektroniska tjänster Slopandet av den nationella direktdebiteringen i januari 2014 innebar en extra brådskande höst för faktureringen. Över direktdebiteringar måste ändras till direktbetalningar och e-fakturor. Faktureringen måste även upphäva möjligheten för företagskunder att använda direktdebitering som betalningssätt. Efter omvandlingen får 10 procent av koncernens personkunder sina fakturor som direktbetalning och 24 procent som e-fakturor. Av företagskunderna har 43 procent redan övergått till att ta emot nätfakturor. Av koncernens inköpsfakturor mottas över 70 procent i elektroniskt format. Kunddatasystemet anpassas till fjärravläsningens krav I augusti 2011 inleddes det omfattande arbetet med byggandet av IT-system för framtida kundgränssnitt. I början av 2013 undertecknade bolaget tillsammans med tre andra energibolag ett avtal om uppdatering av kunddatasystemet med systemleverantören Empower Oy. År 2013 hade bolaget ett tätt samarbete med de andra energibolagen och projektet framskred enligt planerna. Vad gäller hanteringen av fakturering och fordringar har bolaget som målsättning att under första delen av 2015 ta i bruk nya uppdaterade system som är anpassade till fjärravläsningens behov. Avgiftsfri meddelandetjänst vid störningar Vasa Elnät Ab erbjuder sina kunder en ny meddelandetjänst vid störningar. Kunden kan vid behov

15 beställa ett avgiftsfritt textmeddelande om elavbrott till sin mobil. Tjänsten kan omfatta flere olika elförbrukningsplatser, såsom hemmet, sommarstugan eller företaget. Ett meddelande om det planerade avbrottet sänds senast tre dagar på förhand. Vid oväntade avbrott sänds ett meddelande så fort avbrottet har upptäckts och ett kvitteringsmeddelande när felet har reparerats och elen återställts. Vid avbrott natte tid (kl ) sänds inga meddelanden, inte heller vid avbrott som varar under fem minuter. Tio personer inom moderbolaget Vasa Elektriska, fyra personer inom Vasa Elnät och sex personer inom RAVERA tog emot det frivilliga pensionsarrangemanget som trädde i kraft Arja Rosing ekonomidirektör Hiirikosken Energia Oy fusionerades med koncernen Vasa Elektriska I början av 2013 övergick äganderätten av Hiirikosken Energia Oy:s hela aktiestock till Vasa Elektriska Ab. Den 31 maj 2013 fusionerades Hiirikosken Energia med moderbolaget Vasa Elektriska Ab och samtidigt överfördes nätverksamheten som affärsverksamhetsöverföring till dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Från och med 1.6 övergick Hiirikosken Energias sex arbetstagare i koncernen Vasa Elektriskas tjänst som gamla arbetstagare. En arbetstagare flyttade till moderbolaget, två till Vasa Elnät och tre till RAVERA. Frivillig pensionslösning I november 2012 beslöt koncernens styrelse att erbjuda ett frivilligt pensionspaket åt 24 personer.

16 Elhandel Elpriset på börsen steg måttligt jämfört med året innan År 2013 sjönk elförbrukningen i Finland med 1,5 procent. Elförbrukningen inom industrin ökade med en procent, medan den övriga förbrukningen på grund av det onormalt varma vädret minskade med 3,5 procent. Den låga prisnivån på utsläppsrätter och den svaga efterfrågan på el till följd av den ekonomiska situationen fick elpriset på börsen att sjunka. Elektricitetens medelpris på börsen inom Finlands prisområde steg med 12 procent från år 2012 och utgjorde 41,16 euro/megawattimme. Det månatliga medelpriset på börselen inom Finlands prisområde var som dyrast 47,76 /MWh i september och som billigast 35,65 /MWh i december. På årsnivå var Finlands områdespris 3,06 /MWh dyrare än systempriset. Under året utdelades fyra nummer av kundtidningen Nette till alla kunder. År 2013 påbörjades arbetet med att förnya bolagets webbplats och grafiska profil. Ett leveransavtal ingicks med nuvarande systemleverantör om att etappvis förnya kundbetjäningssystemet. Ytterligare vattenkraft köptes från Sverige År 2013 utgjorde elanskaffningen gigawatttimmar. Mängden låg på samma nivå som föregående år, trots att produktionsandelarna ökade märkbart under året. Hiirikosken Energia fusionerades med Vasa Elektriska i slutet av maj, varvid kunderna och pro- Antalet kunder minskade till följd av det hårda konkurrensläget Vid årets slut såldes el till elförbrukningsplatser. Den totala elförsäljningen var på samma nivå som året innan. I december var vädret synnerligen varmt, vilket innebar att försäljningsvolymen sjönk med 25 procent jämfört med i december

17 duktionsandelarna överfördes till Vasa Elektriska. Även vattenkraftverket i Hiirikoski övergick till Vasa Elektriska i samband med fusioneringen. Den utvidgade anläggningen körde igång i augusti, nu med en fördubblad effekt på 800 kwh. På sommaren deltog Vasa Elektriska via EPV Energi i köpet av vattenkraft från Sverige. Kraftverken finns invid Indalsälven i mellersta Sverige. Vasa Elektriskas effektandel är 21 MW och under ett normalt vattenår erhåller bolaget på grund av sitt delägarskap 114 GWh el från kraftverken. Vasa Elektriskas och Westenergys gemensamma avfallsförbränningsanläggning fungerade utmärkt under sitt första verksamhetsår. Installations- och automationsarbetena i Olkiluotos tredje enhet (OL3) fortsatte att framskrida långsamt. Det finns inga exakta uppgifter om när projektet färdigställs. Centrala nyckeltal för affärsverksamheten Omsättning Förändring av omsättning, % -2 3 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Antal anställda i genomsnitt Resultatet närapå detsamma som föregående år, trots att omständigheterna var olika År 2013 var elhandelns omsättning 85,9 milj. euro och rörelsevinsten 13,2 milj. euro. Resultatet var på samma nivå som året innan och överskred det budgeterade resultatet. Riskhanteringen baserar sig på en av styrelsen godkänd riskpolitik och på en regelbunden rapportering till styrelsen. Olli Arola direktör för elhandelsenheten Vasa Elektriska Ab:s kraftverksandelar Vasa Elektriska Ab Rajakiiri Oy 60,2 % 33,3 % 42,6 % Voimapiha Oy Tornion Voima Oy 100 % EPV Energi Ab 100 % EPV Regionalnät Ab Industrins Kraft Abp 6,6 % 58,5 % 7,1 % Pohjolan Voima Oy 50 % Rapid Power Oy PVO-Huippuvoima Oy 100 % 50 % 50 % Vaskiluodon Voima Oy 17

18 Fjärrvärme Centrala nyckeltal för affärsverksamheten Omsättning Förändring av omsättning, % -3,3 10,2 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Antal anställda i genomsnitt Försäljningen av fjärrvärme minskade till följd av det varma vädret i slutet av året År 2013 var vädret överlag ytterst varmt. I synnerhet det exceptionellt varma vädret i slutet av året ledde till att försäljningen av fjärrvärme minskade med ungefär 6 procent jämfört med det budgeterade och till och med 9 procent jämfört med föregående år. År 2013 uppgick den totala försäljningen till 633 gigawattimmar (GWh), varav 309 GWh såldes till bostadshus, 300 GWh till industrin och offentliga byggnader samt 24 GWh till Smedsby Värmeservice Ab i Korsholm. År 2013 var medelpriset på fjärrvärme 59,8 euro/megawattimme (inkl. moms) mot 56,5 /MWh föregående år. I början av verksamhetsåret höjdes både fjärrvärmens grund- och energiavgift en aning. Nästan hälften av årets fjärrvärmeanskaffning utgjordes av utsläppsfria (CO 2 -fria) bränslen Under verksamhetsåret uppgick fjärrvärmeanskaffningen till totalt 694 GWh. Med samproduktion producerades 406 GWh fjärrvärme med kol och biobränslen i Vasklot 2 och vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning 275 GWh med samhällsavfall som inte duger till återvinning. Samproduktionen motsvarade totalt över 98 procent av den totala anskaffningen. Den egna reserv- och topproduktionen (olja) var ytterst liten och utgjorde sammanlagt cirka 12 GWh eller under 2 procent av anskaffningen. Därtill erhölls omkring 1 GWh, dvs. närapå 0,2 procent av fjärrvärmens årsanskaffning, från förbränningen av deponigas. Totalmängden utsläppsfria bränslen (CO 2 -fria) utgjorde sammanlagt 47 procent av fjärrvärmeanskaffningen. Anskaffningens högsta timmedeleffekt uppnåddes på förmiddagen , då den totala effekten som matades i fjärrvärmenätet var 226 megawatt. 18

19 Under verksamhetsåret uppgick nätverks- och mätningsförlusterna till 61,2 GWh, dvs. 8,8 procent av den energi som matades i nätet. Antalet kunder ökade till över tre tusen Till fjärrvärmen anslöt sig under året 109 nya kunder, varav 79 var egnahemshus. Antalet anslutningskunder fortsatte att öka jämfört med åren innan. Det totala antalet fjärrvärmekunder var vid årets slut. Totalt utbyggdes nätet med meter och 187 meter av det gamla nätet demonterades. Under året förnyades även 89 meter skadade ledningar i nätet och 8 lokala läckor reparerades. Fjärrvärmenätets totala längd var 228 kilometer vid årets slut. Ossi Suortti direktör för fjärrvärmeenheten 19

20 Vasa Elnät Ab Centrala nyckeltal för affärsverksamheten Omsättning Förändring av omsättning, % 3,7 11,2 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Avkastning på investerat kapital, % Antal anställda i genomsnitt Vasa Elnät ansvarar för överföring och distribution av elektricitet samt därtill hörande tjänster till invånare och företag i Vasa, Korsholm, Laihela, Malax, Korsnäs, Vörå och norra delen av Närpes. Bolaget ägs till hundra procent av Vasa Elektriska Ab och är ett differentierat dotterbolag som bedriver elnätsaffärsverksamhet. Antalet kunder ökade och nätområdet växte på grund av kommunsammanslagningen Hiirikosken Energia Oy, som i början av verksamhetsåret övergick i Vasa Elektriskas ägo, fusionerades med bolaget i slutet av maj och samtidigt överfördes nätaffärsverksamheten vidare till Vasa Elnät Ab. Till följd av sammanslagningen ökade antalet elöverföringskunder med st., antalet elanslutningar med st., den överförda energimängden med 46 gigawattimmar (GWh) och nätets längd med 530 kilometer. Hiirikosken Energias arbetstagare fortsätter som gamla arbetstagare inom koncernen Vasa Elektriska. Elförbrukningen sjönk på grund av det milda vädret i slutet av året samt den avtagande förbrukningen inom industrin. Den totala elförbrukningen inom bolagets verksamhetsområde utgjorde totalt 990 GWh (1 020 GWh), vilket är tre procent mindre än året innan. På årsnivå utgör minskningen fem procent, Lillkyro inte medräknat. Under året byggdes 355 st. nya anslutningar till elnätet och i slutet av året uppgick antalet kunder till totalt st. Leveranssäkerheten i elnätet var tillfredsställande trots stormarna Eino och Seija i slutet av året. Den energivägda genomsnittliga avbrottstiden för kunderna uppgick till 65 minuter, medan det fem års glidande medelvärdet är 52 minuter. De 20

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1 30.4.2013 Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012

Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El:s delårsrapport 1.1 31.8.2012 Kymmenedalens El Ab DELÅRSRAPPORT 1.1 31.8.2012 Jordkablarna i nätet mångdubblas Över hälften av de fjärravlästa mätarna har installerats Kundinformationssystemet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1. 31.8.2011 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Småhusbyggandet upplevde ett uppsving Elförbrukningen minskade Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Ert datum Er referens 1 (16) Nätreglering 016-16 27 00 neon@ei.se Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Årsrapport Årsrapporten och uppgifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer