ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

2 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal... 8 Samhällsansvar och personal... 9 Koncerntjänster Elhandel...11 Fjärrvärme...12 Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Bokslut för koncernen Vasa Elektriska och Vasa Elektriska Ab Resultaträkning...15 Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Miljööversikt Särredovisade bokslut: Elhandel och fjärrvärme Dotterbolagens bokslut: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Revisionsberättelse Förvaltningsrådets utlåtande

3 Hannu Linna verkställande direktör Verkställande direktörens översikt Teknologin som utvecklats för att utvinna gas ur de väldiga skifferlager som finns under jorden håller på att omvälva energimarknaden. Upptäckten av nya gasreserver innebär att energibalansen i världen förändras med snabba steg. USA ökar sitt energioberoende och förbättrar näringslivets konkurrenskraft i förhållande till Europa. De förnybara produktionskällornas frammarsch har utsatts för en stark fossil motattack. Den europeiska elmarknadens karaktär tycks ha förändrats permanent. Inmatningstarifferna för el har volymmässigt nått en nivå som snedvrider en marknadsmässig prisbildning. Följden är att produktionsinvesteringarna inriktas på byggande av subventionerad elproduktion samtidigt som marknadsmässiga investeringar lagts på is. Investeringstransfereringarna som inmatningstarifferna gett upphov till är betydande. Det svaga ekonomiska läget i Europa och de nationella stöden till grön el tycks ha raserat grunden för utsläppshandeln. Elderivatmarknadens beteende visar att marknaden röstar för en avveckling av handeln med utsläppsrätter. Det ekonomiska läget i Finland försämrades något år Börspriset på el för Finlands prisområde var endast 36,7 euro/megawattimme (MWh) och sjönk med 25 procent från föregående år. Vattensituationen i Norden var god och priset på utsläppsrätter sjönk i jämn takt under året. Elmarknaden bjöd på stora utmaningar. Den totala elförbrukningen i Finland ökade med drygt en procent jämfört med året innan och uppgick till 85,2 terawattimmar (TWh). Elförbrukningen inom industrin sjönk, men hushållens förbrukning ökade på grund av det kalla vädret. Också fjärrvärmeförbrukningen påverkades av vädret och ökade med knappt sju procent jämfört med året innan. Erkännande för Vasa Elektriskas verksamhet Vasa Elektriska fick ett betydande erkännande då det nyligen utsågs till Finlands bästa helhetsleverantör av el i en tävling som baserade sig på kundfeedback. Också resultatmässigt klarade sig Vasa Elektriska med tanke på omständigheterna bra år 2012, även om bolaget beträffande rörelsevinst inte nådde samma nivå som året innan. På grund av inkomsten av engångsnatur i intressebolaget EPV Energi Ab:s resultat till följd av försäljningen av ägandet i Fingrid var koncernens helhetsresultat dock bättre än året innan. Det låga marknadspriset på el försämrade resultatet för Vasa Elektriskas elhandel jämfört med föregående år. Kundpriset på elenergi låg i juni-juli på en lägre nivå än i början av året. Mängden levererad el uppgick till GWh, dvs. en ökning på ca tre procent jämfört med året innan. Det låga elmarknadspriset inverkade kraftigt på fjärrvärmeverksamhetens resultat år Produktionen vid kraftverket i Vasklot måste på grund av elpriset subventioneras och på sommaren övergick man till produktion av fjärrvärme med oljepannor. Leveransen av fjärrvärme uppgick till 691 gigawatttimmar (GWh) och ökade i Vasa med 12 procent jämfört med året innan. Idrifttagningen av Westenergys avfallsenergianläggning och förgasningsanläggningen för biomassa i Vasklot har i hög grad minskat elmarknadsrisken i anslutning till produktionen av fjärrvärme. I fortsättningen kommer produktionen av fjärrvärme att baseras på avfallsenergi, bioenergi och kol i nästan lika stora delar. Denna helhet har utsetts till en av de tre gärningar som nått finalen i tävlingen Årets klimatgärning. Särskilt framgångsrikt har Vasa Elnät Ab varit; omsättningen ökade och det ekonomiska resultatet förbättrades avsevärt jämfört med föregående år. Nivån på nätinvestering arna var fortsatt hög. För Oy RAVERA Ab, som specialiserat sig på byggnad och underhåll av elnät samt väg- och gatubelysning, noteras en något lägre omsättning, trots att försäljningen till kunder utanför koncernen var rekordhög. Dotterbolagens resultat belastades av kostnader av engångskaraktär för det pensionspaket som förverkligas i början av juni I slutet av året genomfördes en affär som innebar att Vasa Elektriska Ab köpte aktierna som Lillkyro kommun ägde i EPV Energi Ab samt Hiirikosken Energia Oy. Arbetsproduktiviteten har tack vare personalens insatser utvecklats positivt, arbetsklimatet är stimulerande och står sig enligt genomförda enkäter väl i konkurrensen med andra företag. Jag tackar personalen samt styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar för ett väl fungerande samarbete. 3

4 Styrelsens verksamhetsberättelse Kaj Skåtar ordförande vicehäradshövding styrelsens ordförande sedan styrelsens medlem fr.o.m Miapetra Kumpula-Natri vice ordförande riksdagsledamot styrelsens medlem fr.o.m Markku Mäntymaa Mauri Holma Teija Laitinen riksdagsledamot styrelsens medlem fr.o.m verkställande direktör styrelsens medlem fr.o.m professor styrelsens medlem fr.o.m Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Vasa Elektriska Ab fyllde 120 år Trots lågkonjunkturen fortsatte tillväxten inom energikoncernen att öka en aning. Energiförbrukningen ökade på grund av vädret som var kallare än föregående år. Elhandelns lönsamhet sjönk och de indirekta anskaffningskostnaderna för fjärrvärme steg på grund av att vattensituationen i de nordiska länderna var god under hela verksamhetsåret. I slutet av året togs Westenergy Ab:s avfallsenergianläggning i bruk och Vaskiluodon Voima Oy:s förgasningsanläggning provkördes. Dessa produktionsinvesteringar halverar kolets andel och minskar oljans andel till en femtedel i fjärrvärmeproduktionen. Mängden koldioxidutsläpp som omfattas av utsläppshandeln minskar med över ton per år. Den 28 december 2012 undertecknade Vasa Elektriska Ab köpebrev gällande Lillkyro kommuns innehav av energibolagsaktier. Vasa Elektriska Ab köpte 1,7 procent av EPV Energi Ab:s aktier. I början av år 2013 övergick Hiirikosken Energia Oy i Vasa Elektriska Ab:s ägo. Ekonomisk utveckling År 2012 uppgick koncernens omsättning till 149,8 (140,2) miljoner euro och steg med 6,8 procent jämfört med föregående år. Rörelsevinsten sjönk med 3,7 procent till 24,6 (25,6) miljoner euro. Den stigande omsättningen berodde på tillväxt inom alla affärsverksamheter, förutom Oy RAVERA Ab. EPV Energi Ab:s inkomster av engångsnatur till följd av deras försäljning av stamnätsbolaget Fingrid Abp förbättrade koncernens resultat med 6,2 miljoner euro. Koncernens resultat i sin helhet var tillfredsställande. Elhandelns omsättning var 87,5 (85,4) miljoner euro. Fjärrvärmens omsättning uppgick till 31,8 (28,9) miljoner euro och Vasa Elnät Ab:s till 27,5 (24,7) miljoner euro. Oy RAVERA Ab:s omsättning var 12,2 (12,5) miljoner euro. Elhandelns rörelsevinst var 13,0 (15,6) miljoner euro, fjärrvärmens 3,9 (4,6) miljoner euro och Vasa Elnät Ab:s 7,4 (4,8) miljoner euro. Oy RAVERA Ab:s rörelsevinst uppgick till 0,4 (0,6) miljoner euro. 4

5 Under verksamhetsåret var moderbolagets elförsäljningsvolym gigawattimmar (1 754 GWh), elöverföringens 979 gigawattimmar (952 GWh) och fjärrvärmeförsäljningens 691 gigawattimmar (617 GWh). Under räkenskapsperioden uppgick koncernens vinst till 24,4 (20,7) miljoner euro och moderbolagets vinst till 12,5 (16,7) miljoner euro. Inom moderbolaget var elhandelsaffärsverksamhetens andel av räkenskapsperiodens resultat 67,6 (69,4) procent. Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning Koncernen Moderbolaget Omsättning Förändring av omsättning % 6,8 % 3,1 % 15,5 % 4,5 % 2,7 % 15,0 % Rörelsevinst % 16,4 % 18,2 % 22,6 % 13,5 % 16,9 % 22,2 % Avkastning på eget kapital % 14,0 % 12,8 % 16,2 % 12,1 % 16,1 % 21,6 % Avkastning på investerat kapital % *) 14,9 % 14,4 % 18,9 % 12,6 % 17,0 % 23,4 % Soliditet % *) 67,0 % 68,1 % 70,5 % 59,9 % 63,2 % 67,8 % Likviditet (Quick Ratio) 0,9 1,2 0,9 0,8 1,0 0,8 *) I beräkningen har anslutningsavgiftsskulden beaktats som eget kapital. Under verksamhetsåret uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 24,8 (34,3) miljoner euro, varav EPV Energi Ab:s aktier utgjorde 9,2 (11,8) miljoner euro och investeringarna i Westenergy Ab 4,3 (10,3) miljoner euro Bruttoinvesteringar Koncernen Vasa Elektriska Ab Elhandel Vasa Elektriska Ab Fjärrvärme Vasa Elektriska Ab - Tjänster Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Finansiering I anslutningsavgifter inflöt 1,5 (1,7) miljoner euro. De räntebärande skulderna var 36,4 (32,6) miljoner euro Likviditeten var måttlig under året. Vid bokslutstillfället var de likvida medlen 1,7 (5,9) miljoner euro. Personal Centrala nyckeltal för koncernens och moderbolagets personal Koncernen Moderbolaget Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (deltidsanställda proportionerade) Fastanställda Visstidsanställda Sammanlagt Löner och arvoden under räkenskapsperioden Koncernstruktur Koncernen Vasa Elektriska består av moderbolaget Vasa Elektriska Ab, dotterbolagen Vasa Elnät Ab, Oy RAVERA Ab, VS Vindkraft Ab och intressebolagen EPV Energi Ab, Oy Enerit Ab samt Smedsby Värmeservice Ab. Från början av 2013 hör även dotterbolaget Hiirikosken Energia Oy till koncernen. 5

6 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Planen att fusionera Hiirikosken Energia Oy med Vasa Elektriska Ab godkändes efter räkenskapsperiod ens slut. Hiirikosken Energias nätaffärsverksamhet övergår genom verksamhetsöverlåtelse i Vasa Elnät Ab:s ägo och elproduktionen samt försäljningen fusioneras med Vasa Elektriska Ab. Industrins Kraft Abp informerade i sitt börsmeddelande att företaget är berett på att inledandet av en kommersiell elproduktion i kärnkraftsenheten Olkiluoto 3 kan framskjutas till år Bedömning av den kommande utvecklingen På grund av utbyggnaden av utsläppsfri elproduktion kommer investeringarna att hållas på en hög nivå även under de närmaste åren. De mest betydande investeringarna i förnybar energi utgörs fortfarande av de av EPV ägda vindkraftbolagen Rajakiiri Oy:s och EPV Vindkraft Ab:s samt i ett senare skede även Suomen Merituuli Oy:s produktionsanläggningar. Förseningen av den tredje reaktorenheten i Olkiluoto kommer att kräva en förstärkning av det egna kapitalet. Även byggandet av nya kontorsutrymmen vid kraftverket är en betydande investering. Trots koncernens starka ekonomiska ställning utgör förverkligandet av investeringsprogrammet en stor utmaning till följd av osäkerheten på finansmarknaden. I sin helhet är utsikterna för utvecklingen av koncernens tillväxt och lönsamhet dock stabila. Forsknings- och utvecklingsverksamhet Vasa Elektriska Ab:s egen affärsverksamhet grundar sig på utnyttjande av befintlig teknologi. Bolaget har såsom tidigare år via sina samarbetspartner satsat på förnybar energi samt på utveckling av energieffektivitet och energiteknologi. Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna Koncernen Vasa Elektriskas riskhantering innebär inte enbart eliminering av risker, utan är även ett sätt att systematiskt och förutseende analysera och styra de möjligheter och hot som hör till verksamheten. Moderbolagets styrelse svarar för bolagets och koncernens riskhanteringspolitik samt övervakar att den förverkligas. Verkställande direktören ansvarar för att riskhanteringen ordnas på rätt sätt. Riskhanteringen är en del av de dagliga affärsverksamhetsprocesserna och beslut som ingår i affärsverksamheternas och koncernens stödfunktioner. Riskpolitik och skyddsprinciper inom elhandeln Elhandeln utsätts för prisrisker i samband med den fysiska produktionen och försäljningen. För att hantera elprisrisker används aktivt elderivat. Elhandelns riskposition som uppstår till följd av garderingen uppföljs systematiskt. Målsättningen med riskhanteringen är att gardera sig mot de följder det osäkra elpriset på marknaden utgör för kassaflödet och täckningsbidraget. Riskerna som uppstår till följd av osäkra priser orsakade av utsläppsrätter och bränslen hanteras av produktionsbolagen. Prisrisker inom handeln med utsläppsrätter Produktionsbolagen måste senast i slutet av april till elmarknadsmyndigheten returnera den mängd utsläppsrätter som motsvarar mängden växthusgasutsläpp under föregående kalenderår. Underskott köps på marknaden och överskott säljs till marknaden. Priserna på utsläppsrätter på marknaden varierar kraftigt och oförutsett. Riskerna inom handeln med utsläppsrätter hanteras i enlighet med separata direktiv. Försäkringspolitik Som en del av riskhanteringen granskar koncernen regelbundet sina försäkringar. Avsikten är att täcka alla de risker som det ekonomiskt sett eller av andra orsaker är ändamålsenligt att försäkra. Hantering av finansiella risker och likviditetsrisker Koncernstyrelsen godkände principerna för koncernens finanspolitik Koncernens finansiering har koncentrerats till moderbolaget och dotterbolagens finansiering sköts huvudsakligen med interna lösningar. Koncernen har tagit i bruk en internbank som svarar för säkerställandet och centraliseringen av koncernens interna, kortsiktiga finansiering. Koncernens ekonomidirektör samt moder- och dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för placeringen av likviditetsöverskott. Målsättningen med hanteringen av likviditetsrisken är att i alla situationer säkerställa koncernens finansiering. 6

7 Ränterisk För hanteringen av ränteriskerna har koncernens låntagning spridits ut på olika instrument med fast och rörlig ränta. Derivatavtal kan även användas som hjälp för att hantera ränterisker. Målsättningen är att skydda sig mot de negativa effekter som en förändring i räntenivån innebär. Räntederivatavtal ingås enbart med banker med god kreditvärdighet verksamma inom Finland. Kreditrisk Affärsverksamhetsenheterna ansvarar för kreditrisken i anknytning till försäljningsfordringarna. Riskerna med kreditförluster från försäljningsfordringarna hanteras med en enhetlig kreditgivningspolitik och effektiv indrivningsverksamhet. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till (69 732) miljoner euro, varav (16 710) miljoner euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt: moderbolagets utdelningsbara vinstmedel ,62 euro som dividend utdelas ett belopp om 200,00 euro/aktie eller totalt ,00 euro i det egna kapitalet kvarlämnas ,62 euro Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är tillräcklig och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen. Bolagets aktier Bolaget har aktier, vars nominella värde är 50,46 euro. Var och en aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Bolagets organisation, ledning och revisorer Som medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s förvaltningsråd, valda av bolagsstämman i april 2009, fungerade Jarmo Wahlström (ordf.), Juha Häkkinen (1:e viceordf.), Ragnvald Blomfeldt (2:e viceordf.), Viveca Bäck, Erik Cederholm, Niilo Hamari, Raija Kumpula, Pentti Paloniemi, Urpo Saari, Anna Swanljung, Anne Södervik, Tuula Wägar och (Roger Thölix, avliden ) Reinhold Klockars fr.o.m I förvaltningsrådets möten deltog därtill i egenskap av personalens representanter fyra förtroendepersoner. Förvaltningsrådet valde Ragnvald Blomfeldt, Niilo Hamari, Juha Häkkinen och Jarmo Wahlström till medlemmar i granskningsutskottet. Jarmo Wahlström fungerar som ordförande. Utskottets uppgift är att övervaka att uppsatta mål uppnås inom Vasa Elektriska Ab samt att bolagets grundläggande verksamhet sköts. Därtill framlägger utskottet varje år ett förslag till förvaltningsrådet om utnämning av styrelse och fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar. Som ordinarie medlemmar i Vasa Elektriska Ab:s styrelse, valda av förvaltningsrådet , fungerade Kaj Skåtar (ordf.), Miapetra Kumpula-Natri (viceordf.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa och Teija Laitinen. Styrelsen sammanträdde 11 gånger under räkenskapsåret. Som medlemmar i Vasa Elnät Ab:s styrelse fungerade Heikki Miilumäki (ordf.), Heikki Lamminmäki, Tarja Launonen, Arja Rosing och Ossi Suortti. Till Oy RAVERA Ab:s styrelse hörde Hannu Linna (ordf.), Frans Liski och Kyösti Salo. Som revisor fungerade revisionssamfundet Ernst & Young Oy och som huvudansvarig revisor CGR Kristian Berg. 7

8 160 30% % 20% 15% % 5% 0 0% Omsättning (milj. euro) Rörelsevinst, % 25 25% 20 20% 15 15% Utveckling av koncernens nyckeltal 10 10% 5 5% 0 0% Räkenskapsperiodens vinst (milj. euro) Avkastning på investerat kapital, % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0% Soliditet, % Investeringar (milj. euro) Likviditet (Quick Ratio) 2012 VERKSAMHETSMÅL Vasa Elektriska är en effektiv, lönsam och prismässigt förmånlig energikoncern. Vasa Elektriska erbjuder pålitliga energinätverk för näringslivet och invånarna inom sitt område. Koncernen expanderar genom att utnyttja sina ökande resurser på energimarknaden. 8

9 Samhällsansvar och personal Samhällsansvar Inom koncernen Vasa Elektriska betyder samhällsansvar att varje koncernbolag tar sitt ansvar gentemot intressegrupperna, både ekonomiskt och socialt. De gemensamma värdena enligt koncernens strategi, dvs. öppenhet, kunnande och förtroende, styr samhällsansvarsarbetet. Till ansvaret hör att ombesörja alla kunders energibehov genom att satsa på leveranssäkerhet och ett förmånligt energipris samt genom att producera ett ekonomiskt mervärde för ägarna och främja välmåendet inom verksamhetsområdet. Koncernen känner ansvar för miljön och utvecklar verksamheten i en ännu miljövänligare riktning. Koncernen deltar i utvecklingen och framtagningen av miljömässigt hållbarare energiproduktionsalternativ. Principen inom koncernen är att iaktta god bolagsstyrning och eftersträva en öppen växelverkan och transparens i verksamheten. Huvudmålsättningen är att öka och bevara kundernas, personalens, myndigheternas och ägarnas förtroende. Lönsamheten inom koncernen baserar sig på förmånlig energi och på en operativt sett utmärkt verksamhet. Personal Personalens arbetshälsa och motivation uppmärksammas och främjas. Koncernens personal har förbundit sig att följa arbetarskyddslagstiftningen och koncernen förutsätter detta även av sina underleverantörer. Bolaget strävar efter att rationalisera och effektivisera arbetet samt att göra arbetet meningsfullare genom att erbjuda påverkningsmöjligheter, flexibilitet och utbildning. Syftet är att utveckla en balanserad arbetsgemenskap genom att låta personalen delta i beslutsfattandet och genom att ingå lokala avtal. Den helhetsmässiga kartläggningen av välbefinnandet som påbörjades år 2011 slutfördes vintern Resultaten för de 17 personer som valts att delta i den nästan ett år långa personliga coachingen inom välbefinnande var så pass positiva, att man beslöt att fortsätta samarbetet. Den koncernomfattande kartläggningen upprepades i maj. År 2012 var antalet anställda på koncernnivå i genomsnitt 190, medan det genomsnittliga antalet var 179. Personalens medelålder steg med en månad och var 44 år 10 månader (44 år 9 mån.) i slutet av året. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Koncernen Personal (90) 31 (29) 65 (65) 187 (184) Personalen 2012 i genomsnitt 85 (85) 29 (29) 66 (63) 179 (177) Medelålder 46 år 3 mån. 46 år 8 mån. 42 år 44 år 10 mån. Utbildning i genomsnitt/person/år 3,7 dagar 2,8 dagar 4,7 dagar 3,9 dagar Sjukdagar i genomsnitt/person/år 7,3 dagar 5,5 dagar 11 dagar 8,4 dagar Övertid i genomsnitt/person/år 20 h 23 h 73 h 40 h 9

10 Arja Rosing ekonomidirektör Koncerntjänster Lågkonjunkturen dämpade volymökningen inom koncerntjänsterna övergången till elektroniska tjänster fortsatte Den ekonomiska nedgången och dess återverkan på antalet kunder hade en hämmande effekt på volymtillväxten inom koncerntjänsterna jämfört med föregående år. Satsningen på elektroniska tjänster fortsatte med bl.a. kampanjer för e-fakturor och en utveckling av online-tjänster. Antalet registrerade användare av online-tjänsten som öppnades vid årsskiftet 2013 uppgick i slutet av januari 2013 till drygt 600. Andelen e-fakturor av samtliga försäljningsfakturor år 2012 var ca 14 procent och av inköpsfakturor hela 66 procent. En stor förändring i antalet e-fakturor kommer vi dock att få se år Den nationella direktdebiteringen upphör i januari 2014 och detta kommer att leda till ett kraftigt ökat antal försäljningsfakturor som e-fakturor. Direktdebiteringstjänsten svarar för närvarande för ca 20 procent av försäljningsfakturorna. Under år 2013 omvandlas direktdebiteringsfakturorna antingen till e-fakturor eller till direktbetalning, beroende på om kunden har tillgång till nätbank eller inte. Bankerna har uppskattat att 80 procent av direktdebiteringskunderna använder nätbank och dessa kunder kommer således i samband med konverteringen av direktdebitering automatiskt att få en e-faktura. Kunder som inte har tillgång till nätbank erbjuds en s.k. direktbetalningstjänst som påminner om den nuvarande direktdebiteringen. Kundbelåtenheten på hög nivå En av Finsk Energiindustri rf beställd branschgemensam kundbelåtenhetsenkät som genomfördes i slutet av år 2012 visade att kundbelåtenheten inom koncernen Vasa Elektriska är bland de högsta i branschen. Undersökningen var indelad i tre klasser: elförsäljning, elöverföring och helhetsleverans. Antalet deltagande branschföretag var 14 i klasserna överföring och helhetsleverans och sju i klassen elförsäljning. I klassen helhetsleveranser placerade sig Vasa Elektriska på första plats med det allmänna vitsordet utmärkt, i klassen elförsäljning på andra plats, också nu med det allmänna vitsordet utmärkt, och i klassen elöverföring på sjätte plats med det allmänna vitsordet synnerligen bra. Vad som framkom som starka sidor i alla klasser var kundbetjäningspersonalens yrkeskunnighet, vänlighet och nåbarhet. Beröm fick också tillförlitligheten i koncernens information. Även överföringsaffärsverksamheten fick tack vare skäliga överföringspriser vitsord som var klart högre än genomsnittet i branschen. Kunddatasystemet anpassas till fjärravläsningens krav Det omfattande arbete som inleddes i augusti 2011 för byggandet av IT-system för framtida kundgränssnitt gav ett resultat i början av 2013, då bolaget tillsammans med tre andra energibolag undertecknade ett avtal om uppdatering av kunddatasystemet med systemleverantören Empower Oy. Under de följande två åren kommer arbete att genomföras för att anpassa bl.a. fakturerings- och kundreskontrasystemen till de krav som fjärravläsningen ställer. Betydelsen av betalningsövervakning ökar Under hela året 2012 rapporterades i riksmedia om en oroande ökning i antalet anteckningar om betalningsstörningar i Finland. Totalt sett ökade antalet anteckningar om betalningsstörningar i Finland med 11 procent under året. Senast man noterade ett lika stort antal var år Tillsammans med den nya indrivningslagen som stadfästes innebär detta att betalningsövervakningen i företagen får en viktigare roll. Indrivningslagen trädde i kraft Hiirikosken Energia Oy fusionerades med koncernen Vasa Elektriska I slutet av år 2012 köpte Vasa Elektriska Ab Hiirikosken Energian Oy:s hela aktiestock av Lillkyro kommun. Beredningen av företagsarrangemangen inleddes sommaren 2012 och integreringen av bolaget i koncernen Vasa Elektriska väntas ske före början av juni Turbulens på finansieringsmarknaden Förändringarna på finansieringsmarknaden under året innebar stora utmaningar för planeringen av investeringsfinansiering. En uppdatering av koncernens finansieringspolitik påbörjades hösten 2012 och vid sitt möte fastställde koncernstyrelsen principerna för sin finansieringsstrategi. Kontroll över kassaflödet med koncernintern bank År 2012 infördes stegvis ett koncerninternt banksystem. Syftet med en intern bank är att förbättra kontrollen över koncernens likviditet och underlätta koncernens interna finansieringsarrangemang. Systemet innebär att koncernens likvida medel på ett smidigt sätt kan överföras inom koncernen. 10

11 Olli Arola direktör för elhandelsenheten Centrala nyckeltal för affärsverksamhet Omsättning Förändring av omsättning, % 3 3 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Antal anställda i genomsnitt Elhandel De fulla vattenreserverna och den minskade elförbrukningen inom industrin fick elpriset på börsen att sjunka År 2012 ökade elförbrukningen i Finland i sin helhet med 1,1 procent. På grund av den svaga ekonomiska situationen sjönk elförbrukningen inom industrin med 4 procent, medan den övriga förbrukningen ökade med 5 procent. Den goda vattensituationen i de nordiska länderna, den låga prisnivån på utsläppsrätter och den svaga efterfrågan på el till följd av den ekonomiska situationen fick elpriset på börsen att sjunka. Elektricitetens medelpris på börsen inom Finlands prisområde sjönk med 25 procent från år 2011 och utgjorde 36,64 euro/megawattimme. Det månatliga medelpriset på börselen inom Finlands prisområde var som dyrast 52,81 /MWh i februari och som billigast 13,36 /MWh i juli. Senast förbrukningsnivån har varit så låg var år På årsnivå var Finlands områdespris 5,44 /MWh dyrare än systempriset. Antalet kunder nästan oförändrat Vid årets slut såldes el till elförbrukningsplatser, vilket i stort sätt motsvarar föregående års nivå. Elförsäljningen ökade en aning till följd av det kalla vädret i december. För att skaffa nya kunder ordnades kampanjer i västra och norra Finland helt enligt marknadsföringsplanerna. Under året utdelades fyra nummer av kundtidningen Nette till alla kunder. Elproduktionen i Westenergys anläggning inleddes År 2012 utgjorde elanskaffningen gigawattimmar. Ökningen var 3 procent jämfört med föregående år. Vasa Elektriska köpte Lillkyro kommuns aktier i EPV Energi i december. Rätten till den producerade elektricitet som följer med aktierna hyrdes ut till Hiirikosken Energia tills bolaget fusioneras med Vasa Elektriska. Provdriften av Vasa Elektriskas och Westenergys gemensamma kraftverk för energiåtervinning påbörjades i augusti. Kraftverkets elproduktionsanläggningar övergick i Vasa Elektriskas ägo när anläggningen togs i kommersiellt bruk i slutet av december. Ibruktagningen av de ökade kärnkraftsresurserna kommer att försenas med ytterligare ett par år på grund av att den tredje enheten i Olkiluoto (OL3) inte blir klar i tid. Det låga elpriset på marknaden försvagade resultatet År 2012 var elhandelns omsättning 87,5 milj. euro och rörelsevinsten 13,0 milj. euro. På grund av det låga marknadspriset blev resultatet sämre än budgeterat. Riskhanteringen baserar sig på en av styrelsen godkänd riskpolitik och på en regelbunden rapportering till styrelsen. Vasa Elektriska Ab:s kraftverksandelar Vasa Elektriska Ab Rajakiiri Oy 60,2 % 42,3 % 9,8 % Innopower Oy Tornion Voima Oy 100 % EPV Energi Ab 100 % EPV Regionalnät Ab Industrins Kraft Abp PVO-Huippuvoima Oy 6,6 % 58,5 % 100 % 7,2 % Pohjolan Voima Oy 50 % 50 % 50 % Rapid Power Oy Vaskiluodon Voima Oy 11

12 Ossi Suortti direktör för fjärrvärmeenheten Centrala nyckeltal för affärsverksamhet Omsättning Förändring av omsättning, % 10,2 0,4 Försäljningsvolym (GWh) Rörelsevinst Antal anställda i genomsnitt Fjärrvärme Försäljningen av fjärrvärme ökade till följd av det kalla vädret i slutet av året Försäljningen av fjärrvärme år 2012 följde i stort sett budgeten. En mycket kall december ledde dock till en ökad fjärrvärmeförsäljning och budgeten överskreds med ca 2 procent och jämfört med föregående år med hela 12 procent. År 2012 uppgick den totala försäljningen till 691 gigawattimmar (GWh), varav 338 GWh såldes till bostadshus, 327 GWh till industrin och offentliga byggnader samt 26 GWh till Smedsby Värmeservice Ab i Korsholm. År 2012 var medelpriset på fjärrvärme 56,5 euro/megawattimme (inkl. moms) mot 57,2 /MWh föregående år. Fjärrvärmens energiavgift förblev oförändrad men det genomsnittliga försäljningspriset sjönk på grund av den ökade försäljningsvolymen. Westenergys avfallsförbränningsanläggning inledde fjärrvärmeproduktion Under verksamhetsåret uppgick fjärrvärmeanskaffningen till totalt 752 GWh. Med samproduktion producerades 606 GWh fjärrvärme med kol i Vasklot 2 och vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning 98 GWh med samhällsavfall som inte duger till återvinning. Samproduktionen motsvarade totalt 94 procent av den totala anskaffningen. Under driftstoppet på sommaren och under hård köld, då effekten i Vasklot 2 inte räckte till, producerades värme även med egna oljeeldade värmecentraler. År 2012 var den totala mängden som producerades i egna värmecentraler 48 GWh, eller drygt 6 procent av den totala anskaffningen. Den resterande delen av den årliga fjärrvärmeanskaffningen, dvs. ca 0,15 procent, utgjordes av spillvärme som erhölls vid testkörning av dieselmotorer (ca 0,1 GWh) samt av förbränningen av deponigas (ca 1,1 GWh). Anskaffningens högsta timmedeleffekt uppnåddes på förmiddagen , då den totala effekten som matades i fjärrvärmenätet var 274 megawatt. Under verksamhetsåret uppgick nätverks- och mätningsförlusterna till 61,7 GWh, dvs. 8,2 procent av den energi som matades i nätet. Antalet nya kunder ökade väsentligt Till fjärrvärmen anslöt sig under året 81 nya kunder, varav 69 var egnahemshus. Antalet anslutningskunder ökade avsevärt jämfört med året innan. Det totala antalet fjärrvärmekunder var vid årets slut. Totalt utbyggdes nätet med meter och 73 meter av det gamla nätet demonterades. Under året förnyades även 175 meter skadade ledningar i nätet och 16 lokala läckor reparerades. Fjärrvärmenätets totala längd var 221 kilometer vid årets slut. Den största enskilda nätinvesteringen var den ca 6 kilometer långa fjärrvärmeledningen som byggdes till Westenergys avfallsförbränningsanläggning. 12

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen ......................................................... Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen................................................... Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005 v a s a l ä n s t e l e f o n a b å r s b e r ä t t e l s e vasa teleområde Larsmo Karleby Jakobstad Pedersöre Kronoby Himanka Lohtaja Kannus Kälviä Ullava Kaustby Toholampi 15 1 95 9 85 8 75. VLT-koncernen

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer