Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard"

Transkript

1 Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING Standard Kreditupplysningen är ett utmärkt verktyg för att bedöma betalningsvilja. Den kan kompletteras med andra UC-produkter och med den information som finns i ert företags egna register.

2 Ta en UC När du tecknat kundavtal med UC får du en personlig kod för inloggning på Företagsupplysningar kan beställas på alla associationsformer samt enskild näringsverksamhet. Saknar du organisationsnummer kan du söka fram uppgifterna via Sökfliken. VÄLJ MELLAN TRE NIVÅER beträffande informationsmängd, Standard, Mini eller Risk. Om du beställer flera upplysningar (t.ex. Mini och Standard) på ett företag under en och samma dag debiteras endast den upplysning som innehåller mest information. UNDER STARTFLIKEN finns en lista med de upplysningar som du har tagit de senaste två dagarna. Upp till 20 stycken upplysningar kan visas. MED HJÄLP AV INNEHÅLL väljer du mellan de olika avsnitten i upplysningen. VÄLJ SKRIV UT för att se alla avsnitt. Där väljer du skapa pdf och får då ett pdf-dokument med informationen från alla avsnitten. Den kan du spara och/eller skriva ut. OBS-TEXTER kan finnas i de olika avsnitten och de uppmärksammar viktiga händelser eller omständigheter i företaget, t.ex. stora förändringar i företagets styrelse. PLUSTJÄNSTER Om du behöver analysera informationen i upplysningen extra kan du beställa plustjänster. Tjänsterna ger möjlighet att kunna administrera bokslut, analysera kassaflöde och göra egna anteckningar.* 2

3 LAGRA upplysningen med eventuellt mallsvar hos UC så har du och dina kollegor på andra håll i företaget alltid tillgång till det ni beställt.* KONCERNBOLAG OCH STYRELSELEDAMÖTER/DELÄGARE Upplysningar kan beställas med rabatt. DETTA INGÅR UTAN KOSTNAD vid beställning av en Standard: Företagsupplysning på omfrågat företags eventuellt moderbolag presenteras som en egen upplysning under en flik bredvid Standardupplysningen. En företagareupplysning ingår för mindre företag. Vid aktiebolag avser upplysningen VD eller en av de ordinarie styrelseledamöterna. För handels- och kommanditbolag avser upplysningen i stället en av delägarna. Företagareupplysningen presenteras som bilaga till upplysningen**. *Kontakta kundservice för information och för att komplettera ditt UC-avtal. **Vid beställning av ytterligare information på företagare skickas kopia där frågeställarens namn anges. Översikten Här visas en sammanfattning av det omfrågade företagets status. EKONOMI för aktiebolag med bokslut visas senaste bokslutsuppgifter och nyckeltal. För vissa andra företagsformer visas beräknad kalenderårsomsättning. HÄNDELSER med betalningsanmärkningar, ansökningar, skuldsaldo och andra händelser av betydelse. ANALYS med Obs-texter och eventuell analystext gällande bokslut. LEDNING/ÄGARE med en redovisning över styrelse och revisorer alternativt delägare. Här visas även om företaget ingår i en koncern. TRAFIKLJUSET visar Riskklass och Riskprognos samt ev. kreditlimit. Trafikljuset signalerar även med sina färger företagets ekonomiska status. 3

4 Kontrollera att dina egna uppgifter stämmer med UC:s uppgifter om företagets namn och organisationsnummer. Kreditomdöme UC:S RISKKLASSER ger dig en bedömning av affärsrisken för ett företag. Företagen delas in i Riskklass 1-5, där 1 innebär högsta risk och 5 lägsta risk för obestånd inom ett år. Riskklass Riskprognos i % 5 mycket låg risk <0,03-0,24 4 låg risk 0,25-0,74 3 normal risk 0,75-3,04 2 hög risk 3,05-8,04 1 mycket hög risk 8,05 - >99 4

5 BOKSTAVSRISKKLASSER för olika företagsformer. Aktiebolag Handels- och kommanditbolag Enskild näringsverksamhet K Konkurs U Utmätning O Betalningsinställelse, företagsrekonstruktion I Inaktivt Ö Överfört hela eller delar av verksamheten A Avregistrerat L Likvidation F Fusion N Nummerbolag (lagerbolag) C Kommission K Konkurs U Utmätning O Betalningsinställelse, företagsrekonstruktion, utmätning eller händelser av motsvarande karaktär på juridiska delägare i HKB. I Inte registrerat för moms, F-skatt eller arbetsgivaravgift Ö Överfört hela eller delar av verksamheten A Avregistrerat K Konkurs U Utmätning O Betalningsinställelse, företagsrekonstruktion, utmätning, skuldsanering, näringsförbud I Inga uppgifter finns registre rade hos UC som tyder på att verksamheten bedrivs aktivt EN TERMOMETER OCH EN GRAF över företagets styrkor och svagheter visar tydligt varför ett företag har en viss Riskklass och Riskprognos. Termometern beskriver hur företagets Riskprognos styr företagets Riskklass och grafen beskriver på vilka grunder som Riskklassen och Riskprognosen har fastställts. HISTORISKA RISKKLASSER I historiken visas tidpunkt och anledning till att Riskklassen ändrats på ett företag. De historiska Riskklasserna omfattar de två senaste årens riskklassförändringar. Överst visas den senaste förändringen som anger när företaget fick den Riskklass det har idag och varför. Observera att Prognosen kan ha ändrats sedan dess, men inom intervallet för samma Riskklass. 5

6 KREDITLIMIT avser kortfristiga leverantörskrediter och visas för aktiebolag som har Riskklass 3-5. Limiten tar hänsyn till behovet av krediter enligt resultaträkningen och kortfristig betalningskapacitet enligt balansräkningen. Även företagets Riskklass påverkar limiten. UC:s kreditlimit beaktar att ett flertal kreditgivare samtidigt ska kunna ge kortfristiga krediter till företaget. Allmänna uppgifter och historik FÖRETAGSFORMER Aktiebolag Aktieägarna ansvarar inte personligen för aktiebolagets skulder utan riskerar endast insatsen om företaget försätts i konkurs. Privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital om minst kronor och publika aktiebolag minst kronor. Alla börsbolag är publika. Handelsbolag består av solidariskt ansvariga delägare. Om en ny bolagsman inträder i bolaget svarar denne även för de förbindelser som bolaget ingått dessförinnan. Om en bolagsman avgår ansvarar han inte för de förbindelser som bolaget ingått efter utträdet. Det är viktigt att undersöka om den person man ska ingå avtal med har rätt att teckna firma. Kommanditbolagets komplementär har obegränsat ansvar för kommanditbolagets åtaganden och kommanditdelägarna ansvarar endast för sin inbetalda andel (framgår i avsnittet Styrelse). En enskild näringverksamhet har endast en ägare. Denne har personligt ansvar för den enskilda näringsverksamhetens skulder, dvs det finns ingen gräns mellan den enskilda näringsverksamheten och innehavaren. En stiftelse är en juridisk person som saknar ägare. Bildandet sker genom att någon avsätter ett kapital som ska tjäna ett bestämt ändamål. Verksamheten styrs av stiftelseurkunden som upprättas av stiftaren/stiftarna. En ekonomisk förening skall främja sina medlemmars ekonomiska intresse genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. 6

7 En ideell förening kan genom ideell verksamhet främja ett ideellt eller ekonomiskt ändamål eller genom ekonomisk verksamhet främja ett ideellt ändamål. BRANSCHINFORMATION visar i vilken bransch bolaget finns samt riskmedian för branschen. VERKSAMHETENS OMFATTNING - BERÄKNAD KALENDERÅRSOMSÄTTNING kompletterar på ett unikt sätt verksamheter som inte lämnar offentliga bokslut såsom enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och handels- och kommanditbolag. Du får ett bättre beslutsunderlag trots att bokslut saknas. Företagens momspliktiga och icke momspliktig omsättning summeras och bildar underlag för Beräknad kalenderårsomsättning. Uppgiften, som uppdateras en gång per år, presenteras i 20 olika omsättningsklasser/intervaller från 1000 kronor till större än 10 miljarder kronor och visas på alla verksamheter upp till fem år. HISTORIK Bland händelserna märks namnändring, vilket kan indikera förändring av ägare och/ eller verksamhet. Namnändring kan också ske då ägarna vill skydda ett inarbetat företagsnamn inför en förestående konkurs. Avregistrering av F-skatt, moms eller arbetsgivaravgift kan vara ett tecken på att företaget inte längre är verksamt. Mer än hälften av alla konkurser drabbar företag som är tre år eller yngre. Unga företag har ofta varken hunnit lämna bokslut eller dra på sig betalningsanmärkningar och kan se bättre ut än de är. Registreringsåret avser det år organisationsnumret togs ut. Verksamheten kan ha bedrivits i annat företag och är då äldre än det omfrågade företaget. Det förekommer också köp av gamla organisationsnummer för att använda i ny verksamhet, som då är yngre än själva företaget. ÄRENDEN FÖR REGISTRERING HOS BOLAGSVERKET innebär att företaget skickat in en begäran till Bolagsverket om registrering avseende t.ex. byte av firma, in/utträde av VD/styrelseledamot eller byte/utträde av revisor. Noteringen är en tidig signal eftersom själva registreringen ibland sker först flera månader senare. Kontakta Bolagsverket för fördjupad information. ARBETSSTÄLLEN Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbets ställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. 7

8 Styrelse etc. Här presenteras bla. styrelseledamöter, VD, firmatecknare, delägare samt eventuell revisor. Personer i styrelsen, VD och suppleanter som lämnat ett aktiebolag de två senaste åren presenteras, samt datum då de avregistrerades. Många in- och utträden kan medföra bristande kontinuitet i ledningen och är därför en varningssignal. En obehörig eller ofullständig styrelse är i ännu högre grad en varningssignal. Affärer bör överhuvudtaget inte göras med företag som saknar styrelse. Om ett aktiebolag saknar styrelse skall det på sikt träda i likvidation. De flesta svenska företag är små och/eller nystartade. I dessa företag är näringsidkarens ekonomiska ställning och beteende en viktig faktor vid kreditbedömningen. Har t.ex. han/ hon låg inkomst kan detta tyda på att företaget har låg lönsamhet. Var även uppmärksam på företag vars styrelse eller ledning har betalningsanmärkningar, aktuellt skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten eller om någon tidigare varit engagerade i andra företag som hamnat på obestånd. STYRELSEFAKTA visar om styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag har engagemang i företag som gått i konkurs, har betalningsanmärkning eller skuldsaldo hos kronofogden. 8

9 STYRELSELEDAMÖTERS FÖRETAGSENGAGEMANG När du klickar på ikonen vid en styrelseledamot visas komplett information kring ledamotens aktuella och historiska engagemang i aktiebolag, handels- och kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Du kan beställa en företagareupplysning genom att klicka på ledamotens namn. UNDANTAG FRÅN REVISORSKRAV Det finns regler i Aktiebolagslagen som beskriver när ett aktiebolag ej behöver ha revisor. Under rubriken, undantag från revisorskrav, kan man se när ett bolag har gjort ett förbehåll i bolagsordningen om att inte ha revisor. Koncernrelation etc. Här visas koncernmoder-, moder-, dotter- och dotterdotterbolag m.m. i den koncern företaget eventuellt tillhör. Även historiska koncernförhållanden redovisas. Utöver koncernförhållanden visas de företag som, genom ledning eller ägare, är besläktade med varandra. Beställ en Standardupplysning på något av bolagen genom att klicka på bolagets namn. Var uppmärksam på eventuella konkurser inom koncernen respektive hos de besläktade företagen. Bokslut och nyckeltal BOKSLUT Här redovisas ett sammandrag av bokslutet. Om ett aktiebolag är försenat (mer än sju månader efter bokslutsperiodens slutdatum) med att lämna in sitt bokslut till Bolagsverket är detta en allvarlig varningssignal. En svag lönsamhet och ekonomisk ställning kan skapa framtida kreditförluster. Var extra försiktig om eget kapital sjunkit. MED FÄRGKODADE GRAFER blir resultat- och balansräkningen lättare att förstå. Graferna gör att du tydligt ser mönster och relationer mellan uppgifter och du kan direkt identifiera styrkor och svagheter och det som bör undersökas ytterligare. 9

10 NYCKELTAL Sex nyckeltal för upp till fem år redovisas. Kontrollera att nyckel talen inte är svaga eller att det finns negativa trender. Jämför även med medianvärdet för branschen. Följande sex nyckeltal visas: 10

11 Hela bokslutet Fullständiga bokslut samt 30 nyckeltal redovisas i detta avsnitt. Observera att i upplysningen på ett moderbolag i en koncern, presenteras motsvarande boksluts- och nyckeltalsuppgifter för koncernen. Som plustjänst kan du välja presentation som graf av de delar du önskar. ANALYS AV TRE ÅRS BOKSLUT är en datoriserad analys, baserad på företagsekonomisk teori och UC:s erfarenhet. Analysen utförs på de tre senaste boksluten och är fokuserad på varningssignaler. Är företaget yngre utförs analysen på tillgängligt bokslutsmaterial. Du kan vid en egen analys exportera bokslutsuppgifterna till Excel med ett knapptryck. ÅRSREDOVISNINGAR När Bokslut Direkt visas med en pdf-ikon över bokslutåret kan du beställa scannade årsredovisningar online via Bokslut Direkt genom att klicka på ikonen. I Bokslut Direkt redovisas förutom resultat och balansräkning även förvaltnings- och eventuell revisionsberättelse. 11

12 Administrera bokslut En plustjänst för dig som vill mata in ett bokslut som UC ännu inte har tillgång till. Om du vill mata in en prognos eller ett utfall kan du själv registrera siffrorna. Du kan även registrera bokslutsinformation på juridiska former som ej redovisar offentliga bokslut t.ex. enskild näringsverksamhet eller handels- eller kommanditbolag. På så vis kan du tillföra och bedöma bokslutsinformation som annars inte varit tillgänglig. De egenregistrerade boksluten sparas och syns i avsnittet Hela bokslutet alternativt Hela koncernbokslutet när en ny upplysning beställs. Kassaflöde Kassaflödesanalysen, en analys av bokslutet, är en plustjänst som visar dig hur företaget har tillfört och använt likvida medel under året. Likviditeten är en viktig förutsättning för företagets utveckling och överlevnad. Kassaflödesanalysen, som grundas på FAR:s rekommendationer, är ett bra verktyg för att analysera om förändringar i likvida medel kommer från företagets affärsverksamhet, investeringsverksamhet i anläggningstillgångar eller räntebärande lån och ägarkapital. 12

13 Övrig ekonomisk information AKTIEKAPITAL Kontrollera att företaget inte minskat sitt aktiekapital under det senaste året, samt att eget kapital (se bokslutet) inte understiger aktiekapitalet. FÖRETAGSINTECKNINGAR Har företagets uttag av företagsinteckningar ökat det senaste året indikerar detta en ökad skuldsättning. Beakta att innehavarna till inteckningarna är prioriterade vid utdelning i en eventuell konkurs. OPRIORITERADE KONKURSFORDRINGAR Ju större konkursfordringar ett företag har desto större är risken att det får betalningsproblem. Jämför storleken på konkursfordringarna med eget kapital, omsättning eller resultat så att du får en uppfattning om hur stor den negativa påverkan blir. En konkursfordran blir oftast en konkursförlust. Räcker företagets medel till att täcka denna förlust? FASTIGHETSÄGARUPPGIFTER uppdateras dagligen från Lantmäteriet till skillnad från fastighetstaxeringsuppgifter (1 gång/år). Betalningsanmärkningar, ansökningar och övrig betalinfo BETALNINGSANMÄRKNINGAR är den starkaste varningssignalen i UC:s information. Även ansökningar om betalningsföreläggande bör uppmärksammas. Utslag, restförda skatter, etc. på ett företag presenteras under fem år. En ansökan om betalningsföreläggande presenteras året ut det år händelsen inträffat plus ytterligare två år. En anmärkning visar att ett företag inte betalat en skuld i tid, men den kan ha reglerats vid ett senare tillfälle. Skilj på betalningsvilja och betalningsförmåga. SKULDSALDO avser oreglerad skuld hos Kronofogden. Skuldsaldot kan avse både enskilda och allmänna mål. Vid allmänna mål är stat och kommun fordringsägare. TIDIGARE SKULDSALDO ger ett mervärde i kreditbedömningen av företag som inte har aktuella betalningsanmärkningar. Underlaget för kreditbeslutet blir mer fullständigt och möjliggör säkrare kreditbeslut. 13

14 Senaste frågor hos UC UC redovisar det omfrågade företagets totala antal frågor de senaste 12 månaderna och upp till tio frågor redovisas med datum. Uppgift om vem som är tidigare frågeställare redovisas inte i företagsupplysningar. Utöver datum redovisas ibland sökt kreditbelopp. För att denna uppgift ska kunna presenteras är vi tacksamma om du alltid fyller i sökt kreditbelopp när du beställer en företagsupplysning. Anteckningar Har du valt plustjänst kan du göra egna anteckningar som sparas tillsammans med upplysningen och som dina kollegor kan ta del av. Du kan mata in 500 tecken i varje anteckning. 14

15 Kredituppföljning När du beställt en kreditupplysning kan du via avsnittet Kredit upp följning lägga upp objektet för kredituppföljning. Att lägga upp objekt för kredituppföljning i UC Spektra innebär att du alltid har tillgång till den senaste och mest detaljerade informationen om din kund eller leverantör. Snabbt och enkelt får du en komplett överblick på riskexponeringen i din kundstock, och de effektiva urvalsfunktionerna gör det möjligt att sortera dina objekt på bland annat Riskklass, kundnummer eller datum så att du kan prioritera din tid på bästa sätt. Tidiga varningssignaler innebär att du snabbt kan vidta åtgärder och därmed undvika onödiga kreditförluster. Du får dagligen meddelande om nyheter, t.ex. betalningsanmärkningar på dina kunder. Du kan snabbt reagera. Kreditupplysningar från utlandet Vill du beställa en upplysning om ett utländskt företag eller en utländsk person/företagare väljer du annat land än Sverige i beställningsfliken. Informationen i upplysningen presenteras på samma sätt som i våra svenska upplysningar. Saknar du uppgifter för att beställa en upplysning kan du via Sökfliken söka fram det utländska företaget eller personen. Företagsrapport direkt on-line kan beställas på företag i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Italien och Spanien. Från övriga världen kan du beställa en manuellt producerad företagsupplysning, och från de allra flesta länder kan du även beställa registreringsbevis och bokslut. Upplysningar mobilt Du vet väl att du kan få upplysningar via mobil och surfplatta. 15

16 En stabil och långsiktig samarbetspartner med hög etik UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till drygt 10 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag. UC erbjuder bland annat sekundsnabb dagsfärsk information om företag och personer för kreditbedömning av kunder och prospects samt kvalificerade ekonomiska bedömningar. Huvudkontor Lokalkontor Kontakt Firma UC AB UC AB - Göteborg UC AB - Malmö Telefon: UC AB Stockholm Gårdavägen 1 Malmöhusvägen 1 E-post: Org.nr Göteborg Malmö Web: uc.se

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet.

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Företagsupplysningen Standard är en fullständig upplysning med all

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Grönberga Avloppsrening AB Org.nummer: 559067-6192 Adress: Box 2169, 340 13 Hamneda Telefon: 0370-656566 Lagrad: 2017-06-12 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1504-1606) Händelser Nettoomsättning 10128

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

Man Gal Restaurang Gruppen AB

Man Gal Restaurang Gruppen AB Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-09-26 Detta dokument är skrivskyddat Man Gal Restaurang Gruppen AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556961-7979 Riskklass: 1 - Mycket

Läs mer

Restaurang Zum Franziskaner Aktiebolag

Restaurang Zum Franziskaner Aktiebolag Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-09-22 Detta dokument är skrivskyddat Restaurang Zum Franziskaner Aktiebolag Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556173-9441 Riskklass:

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

HK/FK Postadress Besöksadress Benämning. Sollentunavägen Sollentuna

HK/FK Postadress Besöksadress Benämning. Sollentunavägen Sollentuna Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-11-01 Detta dokument är skrivskyddat Wineedutainment AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556739-0983 Riskklass: 1 - Mycket hög risk

Läs mer

Magkänsla - Lunch & Catering AB

Magkänsla - Lunch & Catering AB Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-11-07 Detta dokument är skrivskyddat Magkänsla - Lunch & Catering AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556962-3993 Tidigare namn: Grundbulten

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Översikt - Finland - Företag standard

Översikt - Finland - Företag standard Suomen Asiakastieto Oy Org.nummer: 01110279 Adress: Pl 16, 00581 Helsinki, Finland Telefon: +358 10 2707000 Översikt - Finland - Företag standard Ekonomi (1501-1512) Nettoomsättning 416397 TSEK Årets resultat

Läs mer

UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning

UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning Din guide till UC Selekt Ett kraftfullt verktyg för analys, marknadsföring och försäljning Vår affärsdatabas UC Selekt ger dig utförlig information om Sveriges alla företag och organisationer. Med denna

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

RM Relining & Bygg AB

RM Relining & Bygg AB 2016-04-19 08:24 FÖRETAGSRAPPORT RM Relining & Bygg AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: RM Relining & Bygg AB Organisationsnummer: 559024-5527 Adress: Symmetrivägen 12 Postnummer/Ort: 196 37 Kungsängen Säte

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Fastighet GOTLAND VISBY SKEPPET 3 AB Organisationsnummer :

Fastighet GOTLAND VISBY SKEPPET 3 AB Organisationsnummer : Företagsnamn : Fastighet GOTLAND VISBY SKEPPET 3 AB Organisationsnummer : 5590874110 Dagens datum : 2017-01-05 Företagsnamn Fastighet GOTLAND VISBY SKEPPET 3 Juridisk form Privat aktiebolag AB Organisationsnummer

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Jm Entreprenad AB Org.nummer: 556060-8837 Adress:,, 169 82 Stockholm Telefon: 08-7828700 Besöksadress: Strandbergsgatan 57 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1201-1212) Händelser Nettoomsättning 2005652

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Jm Entreprenad AB Org.nummer: 556060-8837 Adress:,, 169 82 Stockholm Besöksadress: Strandbergsgatan 57 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1001-1012) Händelser Nettoomsättning 1495780 tkr Ansökningar

Läs mer

Bokslut Inget bokslut registrerat

Bokslut Inget bokslut registrerat Företagsnamn : Rembo Bilservice AB Organisationsnummer : 5590374418 Dagens datum : 2016-09-09 Företagsnamn Rembo Bilservice AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 559037-4418 Aktiekapital

Läs mer

Nio nyheter för dig som använder våra tjänster

Nio nyheter för dig som använder våra tjänster Nio nyheter för dig som använder våra tjänster Här nedan berättar vi om viktiga förbättringar och förändringar av våra tjänster som nyligen har skett eller kommer ske inom den närmaste tiden. Hör gärna

Läs mer

WASA Ventilation AB - 5567879290

WASA Ventilation AB - 5567879290 Standard 2015-02-26 09:34 Hans-Göran Grännby WASA VENTILATION AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR. 556787-9290

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 1 EXEMPEL PÅ INNEHÅLL Klicka på länk nedan Hur kan jag söka? Flera sökmöjligheter Sök med fritext? Söktips Hur kan jag filtrera min träfflista? Filtrera träfflista

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Näringslivsfakta Ljungby Kommun

Näringslivsfakta Ljungby Kommun Näringslivsfakta Ljungby Kommun 2012 Framtagen av Auktoriserad agentur för UC AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade arbetsställen Sida 3 - Branschfördelning Nystartade arbetsställen

Läs mer

Översikt - Danmark - Företag standard

Översikt - Danmark - Företag standard Madsen Ny Brødfabrik Aps Org.nummer: 94564654 Adress: Borgerdiget 115, 2730 Herlev, Danmark Telefon: 12341234 Översikt - Danmark - Företag standard Ekonomi (1601-1612) Nettoomsättning 6547 TDKK Årets resultat

Läs mer

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

MANUAL BISNODE DECISION SUPPORT

MANUAL BISNODE DECISION SUPPORT MANUAL BISNODE DECISION SUPPORT 6 September 2016 Innehållsförteckning Inledning... 2 Behörigheter... 2 In- och utloggning... 3 Personliga inställningar i Bisnode Kredit... 4 Inställningar i Decision Support...

Läs mer

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB, Växjö, auktoriserad agentur för UC AB Uppvidinge kommun

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Följ upp dina affärsrelationer med. UC Spektra Handbok

Följ upp dina affärsrelationer med. UC Spektra Handbok Följ upp dina affärsrelationer med UC Spektra Handbok Handbok UC Spektra Med UC Spektra öppnas nya möjligheter för hantering av bevakningsinformation. Med marknadens mest avancerade verktyg för hantering

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Besöksadress: Testadress 17582 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2015 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Så här tolkar du UC Selekt

Så här tolkar du UC Selekt Så här tolkar du UC Selekt Urvalsbegrepp Förklaringar till urvalsbegrepp Juridisk form Bransch - huvudnäring Bransch - huvud- och binäring Antal anställda Antal anställda - arbetsställe Företagets ålder

Läs mer

Manual. Decision Support

Manual. Decision Support Manual Decision Support Välkommen till Solsidan din affärsportal! På www.soliditet.se hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen: Kreditupplysningar Hämta dagsaktuell information om företag och

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Översikt - Personupplysning

Översikt - Personupplysning 'Anna Maria' Ulrika Bengtsson Personnummer 711102-6840 Adress: Ängsgatan 10 Lgh 1103, 217 47 Malmö Översikt - Personupplysning Ekonomi Sammanräknat inkomst (2015) Underskott av kapital (2015) Totalt antal

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Manual Kreditupplysning

Manual Kreditupplysning 1 Välkommen till Solsidan din affärsportal! På www.soliditet.se hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen: Kreditupplysningar Hämta dagsaktuell information om företag och privatpersoner i Norden.

Läs mer

Manual. Business Monitor

Manual. Business Monitor Manual Business Monitor Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 Portföljanalys

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: FFFS 2009:3 Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning juridisk person En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: Finansinspektionen

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-616778 Besöksadress: Testadress 17582 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1001-1012) Händelser

Läs mer

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram Information framtagen av Veronica Ingolf, Improvera AB, auktoriserad agentur för UC AB Sölvesborgs kommun 2012

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB

Vallentuna, Värme, VVS AB Vallentuna, Värme, VVS AB Grundinformation Vallentuna, Värme, VVS AB Besöksadress: Bergvägen 7 Postadress: Bergvägen 7, 86 4 VALLENTUNA Organisationsnummer: 5567 929 D&B D-U-N-S nummer: 77-458-745 Telefonnummer:

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2014. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2014. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2014 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Bolagsstiftarnas guide till Lagerbolag.

Bolagsstiftarnas guide till Lagerbolag. Bolagsstiftarnas guide till Lagerbolag. 2017 Peter Carlborg Ansvarig lagerbolag Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lagerbolag snabbt, tryggt och enkelt Vi har nu funnits

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB i Växjö, agentur för UC Marknadsinformation AB Sölvesborgs

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer