Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard"

Transkript

1 Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING Standard Kreditupplysningen är ett utmärkt verktyg för att bedöma betalningsvilja. Den kan kompletteras med andra UC-produkter och med den information som finns i ert företags egna register.

2 Ta en UC När du tecknat kundavtal med UC får du en personlig kod för inloggning på Företagsupplysningar kan beställas på alla associationsformer samt enskild näringsverksamhet. Saknar du organisationsnummer kan du söka fram uppgifterna via Sökfliken. VÄLJ MELLAN TRE NIVÅER beträffande informationsmängd, Standard, Mini eller Risk. Om du beställer flera upplysningar (t.ex. Mini och Standard) på ett företag under en och samma dag debiteras endast den upplysning som innehåller mest information. UNDER STARTFLIKEN finns en lista med de upplysningar som du har tagit de senaste två dagarna. Upp till 20 stycken upplysningar kan visas. MED HJÄLP AV INNEHÅLL väljer du mellan de olika avsnitten i upplysningen. VÄLJ SKRIV UT för att se alla avsnitt. Där väljer du skapa pdf och får då ett pdf-dokument med informationen från alla avsnitten. Den kan du spara och/eller skriva ut. OBS-TEXTER kan finnas i de olika avsnitten och de uppmärksammar viktiga händelser eller omständigheter i företaget, t.ex. stora förändringar i företagets styrelse. PLUSTJÄNSTER Om du behöver analysera informationen i upplysningen extra kan du beställa plustjänster. Tjänsterna ger möjlighet att kunna administrera bokslut, analysera kassaflöde och göra egna anteckningar.* 2

3 LAGRA upplysningen med eventuellt mallsvar hos UC så har du och dina kollegor på andra håll i företaget alltid tillgång till det ni beställt.* KONCERNBOLAG OCH STYRELSELEDAMÖTER/DELÄGARE Upplysningar kan beställas med rabatt. DETTA INGÅR UTAN KOSTNAD vid beställning av en Standard: Företagsupplysning på omfrågat företags eventuellt moderbolag presenteras som en egen upplysning under en flik bredvid Standardupplysningen. En företagareupplysning ingår för mindre företag. Vid aktiebolag avser upplysningen VD eller en av de ordinarie styrelseledamöterna. För handels- och kommanditbolag avser upplysningen i stället en av delägarna. Företagareupplysningen presenteras som bilaga till upplysningen**. *Kontakta kundservice för information och för att komplettera ditt UC-avtal. **Vid beställning av ytterligare information på företagare skickas kopia där frågeställarens namn anges. Översikten Här visas en sammanfattning av det omfrågade företagets status. EKONOMI för aktiebolag med bokslut visas senaste bokslutsuppgifter och nyckeltal. För vissa andra företagsformer visas beräknad kalenderårsomsättning. HÄNDELSER med betalningsanmärkningar, ansökningar, skuldsaldo och andra händelser av betydelse. ANALYS med Obs-texter och eventuell analystext gällande bokslut. LEDNING/ÄGARE med en redovisning över styrelse och revisorer alternativt delägare. Här visas även om företaget ingår i en koncern. TRAFIKLJUSET visar Riskklass och Riskprognos samt ev. kreditlimit. Trafikljuset signalerar även med sina färger företagets ekonomiska status. 3

4 Kontrollera att dina egna uppgifter stämmer med UC:s uppgifter om företagets namn och organisationsnummer. Kreditomdöme UC:S RISKKLASSER ger dig en bedömning av affärsrisken för ett företag. Företagen delas in i Riskklass 1-5, där 1 innebär högsta risk och 5 lägsta risk för obestånd inom ett år. Riskklass Riskprognos i % 5 mycket låg risk <0,03-0,24 4 låg risk 0,25-0,74 3 normal risk 0,75-3,04 2 hög risk 3,05-8,04 1 mycket hög risk 8,05 - >99 4

5 BOKSTAVSRISKKLASSER för olika företagsformer. Aktiebolag Handels- och kommanditbolag Enskild näringsverksamhet K Konkurs U Utmätning O Betalningsinställelse, företagsrekonstruktion I Inaktivt Ö Överfört hela eller delar av verksamheten A Avregistrerat L Likvidation F Fusion N Nummerbolag (lagerbolag) C Kommission K Konkurs U Utmätning O Betalningsinställelse, företagsrekonstruktion, utmätning eller händelser av motsvarande karaktär på juridiska delägare i HKB. I Inte registrerat för moms, F-skatt eller arbetsgivaravgift Ö Överfört hela eller delar av verksamheten A Avregistrerat K Konkurs U Utmätning O Betalningsinställelse, företagsrekonstruktion, utmätning, skuldsanering, näringsförbud I Inga uppgifter finns registre rade hos UC som tyder på att verksamheten bedrivs aktivt EN TERMOMETER OCH EN GRAF över företagets styrkor och svagheter visar tydligt varför ett företag har en viss Riskklass och Riskprognos. Termometern beskriver hur företagets Riskprognos styr företagets Riskklass och grafen beskriver på vilka grunder som Riskklassen och Riskprognosen har fastställts. HISTORISKA RISKKLASSER I historiken visas tidpunkt och anledning till att Riskklassen ändrats på ett företag. De historiska Riskklasserna omfattar de två senaste årens riskklassförändringar. Överst visas den senaste förändringen som anger när företaget fick den Riskklass det har idag och varför. Observera att Prognosen kan ha ändrats sedan dess, men inom intervallet för samma Riskklass. 5

6 KREDITLIMIT avser kortfristiga leverantörskrediter och visas för aktiebolag som har Riskklass 3-5. Limiten tar hänsyn till behovet av krediter enligt resultaträkningen och kortfristig betalningskapacitet enligt balansräkningen. Även företagets Riskklass påverkar limiten. UC:s kreditlimit beaktar att ett flertal kreditgivare samtidigt ska kunna ge kortfristiga krediter till företaget. Allmänna uppgifter och historik FÖRETAGSFORMER Aktiebolag Aktieägarna ansvarar inte personligen för aktiebolagets skulder utan riskerar endast insatsen om företaget försätts i konkurs. Privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital om minst kronor och publika aktiebolag minst kronor. Alla börsbolag är publika. Handelsbolag består av solidariskt ansvariga delägare. Om en ny bolagsman inträder i bolaget svarar denne även för de förbindelser som bolaget ingått dessförinnan. Om en bolagsman avgår ansvarar han inte för de förbindelser som bolaget ingått efter utträdet. Det är viktigt att undersöka om den person man ska ingå avtal med har rätt att teckna firma. Kommanditbolagets komplementär har obegränsat ansvar för kommanditbolagets åtaganden och kommanditdelägarna ansvarar endast för sin inbetalda andel (framgår i avsnittet Styrelse). En enskild näringverksamhet har endast en ägare. Denne har personligt ansvar för den enskilda näringsverksamhetens skulder, dvs det finns ingen gräns mellan den enskilda näringsverksamheten och innehavaren. En stiftelse är en juridisk person som saknar ägare. Bildandet sker genom att någon avsätter ett kapital som ska tjäna ett bestämt ändamål. Verksamheten styrs av stiftelseurkunden som upprättas av stiftaren/stiftarna. En ekonomisk förening skall främja sina medlemmars ekonomiska intresse genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. 6

7 En ideell förening kan genom ideell verksamhet främja ett ideellt eller ekonomiskt ändamål eller genom ekonomisk verksamhet främja ett ideellt ändamål. BRANSCHINFORMATION visar i vilken bransch bolaget finns samt riskmedian för branschen. VERKSAMHETENS OMFATTNING - BERÄKNAD KALENDERÅRSOMSÄTTNING kompletterar på ett unikt sätt verksamheter som inte lämnar offentliga bokslut såsom enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och handels- och kommanditbolag. Du får ett bättre beslutsunderlag trots att bokslut saknas. Företagens momspliktiga och icke momspliktig omsättning summeras och bildar underlag för Beräknad kalenderårsomsättning. Uppgiften, som uppdateras en gång per år, presenteras i 20 olika omsättningsklasser/intervaller från 1000 kronor till större än 10 miljarder kronor och visas på alla verksamheter upp till fem år. HISTORIK Bland händelserna märks namnändring, vilket kan indikera förändring av ägare och/ eller verksamhet. Namnändring kan också ske då ägarna vill skydda ett inarbetat företagsnamn inför en förestående konkurs. Avregistrering av F-skatt, moms eller arbetsgivaravgift kan vara ett tecken på att företaget inte längre är verksamt. Mer än hälften av alla konkurser drabbar företag som är tre år eller yngre. Unga företag har ofta varken hunnit lämna bokslut eller dra på sig betalningsanmärkningar och kan se bättre ut än de är. Registreringsåret avser det år organisationsnumret togs ut. Verksamheten kan ha bedrivits i annat företag och är då äldre än det omfrågade företaget. Det förekommer också köp av gamla organisationsnummer för att använda i ny verksamhet, som då är yngre än själva företaget. ÄRENDEN FÖR REGISTRERING HOS BOLAGSVERKET innebär att företaget skickat in en begäran till Bolagsverket om registrering avseende t.ex. byte av firma, in/utträde av VD/styrelseledamot eller byte/utträde av revisor. Noteringen är en tidig signal eftersom själva registreringen ibland sker först flera månader senare. Kontakta Bolagsverket för fördjupad information. ARBETSSTÄLLEN Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbets ställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. 7

8 Styrelse etc. Här presenteras bla. styrelseledamöter, VD, firmatecknare, delägare samt eventuell revisor. Personer i styrelsen, VD och suppleanter som lämnat ett aktiebolag de två senaste åren presenteras, samt datum då de avregistrerades. Många in- och utträden kan medföra bristande kontinuitet i ledningen och är därför en varningssignal. En obehörig eller ofullständig styrelse är i ännu högre grad en varningssignal. Affärer bör överhuvudtaget inte göras med företag som saknar styrelse. Om ett aktiebolag saknar styrelse skall det på sikt träda i likvidation. De flesta svenska företag är små och/eller nystartade. I dessa företag är näringsidkarens ekonomiska ställning och beteende en viktig faktor vid kreditbedömningen. Har t.ex. han/ hon låg inkomst kan detta tyda på att företaget har låg lönsamhet. Var även uppmärksam på företag vars styrelse eller ledning har betalningsanmärkningar, aktuellt skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten eller om någon tidigare varit engagerade i andra företag som hamnat på obestånd. STYRELSEFAKTA visar om styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag har engagemang i företag som gått i konkurs, har betalningsanmärkning eller skuldsaldo hos kronofogden. 8

9 STYRELSELEDAMÖTERS FÖRETAGSENGAGEMANG När du klickar på ikonen vid en styrelseledamot visas komplett information kring ledamotens aktuella och historiska engagemang i aktiebolag, handels- och kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Du kan beställa en företagareupplysning genom att klicka på ledamotens namn. UNDANTAG FRÅN REVISORSKRAV Det finns regler i Aktiebolagslagen som beskriver när ett aktiebolag ej behöver ha revisor. Under rubriken, undantag från revisorskrav, kan man se när ett bolag har gjort ett förbehåll i bolagsordningen om att inte ha revisor. Koncernrelation etc. Här visas koncernmoder-, moder-, dotter- och dotterdotterbolag m.m. i den koncern företaget eventuellt tillhör. Även historiska koncernförhållanden redovisas. Utöver koncernförhållanden visas de företag som, genom ledning eller ägare, är besläktade med varandra. Beställ en Standardupplysning på något av bolagen genom att klicka på bolagets namn. Var uppmärksam på eventuella konkurser inom koncernen respektive hos de besläktade företagen. Bokslut och nyckeltal BOKSLUT Här redovisas ett sammandrag av bokslutet. Om ett aktiebolag är försenat (mer än sju månader efter bokslutsperiodens slutdatum) med att lämna in sitt bokslut till Bolagsverket är detta en allvarlig varningssignal. En svag lönsamhet och ekonomisk ställning kan skapa framtida kreditförluster. Var extra försiktig om eget kapital sjunkit. MED FÄRGKODADE GRAFER blir resultat- och balansräkningen lättare att förstå. Graferna gör att du tydligt ser mönster och relationer mellan uppgifter och du kan direkt identifiera styrkor och svagheter och det som bör undersökas ytterligare. 9

10 NYCKELTAL Sex nyckeltal för upp till fem år redovisas. Kontrollera att nyckel talen inte är svaga eller att det finns negativa trender. Jämför även med medianvärdet för branschen. Följande sex nyckeltal visas: 10

11 Hela bokslutet Fullständiga bokslut samt 30 nyckeltal redovisas i detta avsnitt. Observera att i upplysningen på ett moderbolag i en koncern, presenteras motsvarande boksluts- och nyckeltalsuppgifter för koncernen. Som plustjänst kan du välja presentation som graf av de delar du önskar. ANALYS AV TRE ÅRS BOKSLUT är en datoriserad analys, baserad på företagsekonomisk teori och UC:s erfarenhet. Analysen utförs på de tre senaste boksluten och är fokuserad på varningssignaler. Är företaget yngre utförs analysen på tillgängligt bokslutsmaterial. Du kan vid en egen analys exportera bokslutsuppgifterna till Excel med ett knapptryck. ÅRSREDOVISNINGAR När Bokslut Direkt visas med en pdf-ikon över bokslutåret kan du beställa scannade årsredovisningar online via Bokslut Direkt genom att klicka på ikonen. I Bokslut Direkt redovisas förutom resultat och balansräkning även förvaltnings- och eventuell revisionsberättelse. 11

12 Administrera bokslut En plustjänst för dig som vill mata in ett bokslut som UC ännu inte har tillgång till. Om du vill mata in en prognos eller ett utfall kan du själv registrera siffrorna. Du kan även registrera bokslutsinformation på juridiska former som ej redovisar offentliga bokslut t.ex. enskild näringsverksamhet eller handels- eller kommanditbolag. På så vis kan du tillföra och bedöma bokslutsinformation som annars inte varit tillgänglig. De egenregistrerade boksluten sparas och syns i avsnittet Hela bokslutet alternativt Hela koncernbokslutet när en ny upplysning beställs. Kassaflöde Kassaflödesanalysen, en analys av bokslutet, är en plustjänst som visar dig hur företaget har tillfört och använt likvida medel under året. Likviditeten är en viktig förutsättning för företagets utveckling och överlevnad. Kassaflödesanalysen, som grundas på FAR:s rekommendationer, är ett bra verktyg för att analysera om förändringar i likvida medel kommer från företagets affärsverksamhet, investeringsverksamhet i anläggningstillgångar eller räntebärande lån och ägarkapital. 12

13 Övrig ekonomisk information AKTIEKAPITAL Kontrollera att företaget inte minskat sitt aktiekapital under det senaste året, samt att eget kapital (se bokslutet) inte understiger aktiekapitalet. FÖRETAGSINTECKNINGAR Har företagets uttag av företagsinteckningar ökat det senaste året indikerar detta en ökad skuldsättning. Beakta att innehavarna till inteckningarna är prioriterade vid utdelning i en eventuell konkurs. OPRIORITERADE KONKURSFORDRINGAR Ju större konkursfordringar ett företag har desto större är risken att det får betalningsproblem. Jämför storleken på konkursfordringarna med eget kapital, omsättning eller resultat så att du får en uppfattning om hur stor den negativa påverkan blir. En konkursfordran blir oftast en konkursförlust. Räcker företagets medel till att täcka denna förlust? FASTIGHETSÄGARUPPGIFTER uppdateras dagligen från Lantmäteriet till skillnad från fastighetstaxeringsuppgifter (1 gång/år). Betalningsanmärkningar, ansökningar och övrig betalinfo BETALNINGSANMÄRKNINGAR är den starkaste varningssignalen i UC:s information. Även ansökningar om betalningsföreläggande bör uppmärksammas. Utslag, restförda skatter, etc. på ett företag presenteras under fem år. En ansökan om betalningsföreläggande presenteras året ut det år händelsen inträffat plus ytterligare två år. En anmärkning visar att ett företag inte betalat en skuld i tid, men den kan ha reglerats vid ett senare tillfälle. Skilj på betalningsvilja och betalningsförmåga. SKULDSALDO avser oreglerad skuld hos Kronofogden. Skuldsaldot kan avse både enskilda och allmänna mål. Vid allmänna mål är stat och kommun fordringsägare. TIDIGARE SKULDSALDO ger ett mervärde i kreditbedömningen av företag som inte har aktuella betalningsanmärkningar. Underlaget för kreditbeslutet blir mer fullständigt och möjliggör säkrare kreditbeslut. 13

14 Senaste frågor hos UC UC redovisar det omfrågade företagets totala antal frågor de senaste 12 månaderna och upp till tio frågor redovisas med datum. Uppgift om vem som är tidigare frågeställare redovisas inte i företagsupplysningar. Utöver datum redovisas ibland sökt kreditbelopp. För att denna uppgift ska kunna presenteras är vi tacksamma om du alltid fyller i sökt kreditbelopp när du beställer en företagsupplysning. Anteckningar Har du valt plustjänst kan du göra egna anteckningar som sparas tillsammans med upplysningen och som dina kollegor kan ta del av. Du kan mata in 500 tecken i varje anteckning. 14

15 Kredituppföljning När du beställt en kreditupplysning kan du via avsnittet Kredit upp följning lägga upp objektet för kredituppföljning. Att lägga upp objekt för kredituppföljning i UC Spektra innebär att du alltid har tillgång till den senaste och mest detaljerade informationen om din kund eller leverantör. Snabbt och enkelt får du en komplett överblick på riskexponeringen i din kundstock, och de effektiva urvalsfunktionerna gör det möjligt att sortera dina objekt på bland annat Riskklass, kundnummer eller datum så att du kan prioritera din tid på bästa sätt. Tidiga varningssignaler innebär att du snabbt kan vidta åtgärder och därmed undvika onödiga kreditförluster. Du får dagligen meddelande om nyheter, t.ex. betalningsanmärkningar på dina kunder. Du kan snabbt reagera. Kreditupplysningar från utlandet Vill du beställa en upplysning om ett utländskt företag eller en utländsk person/företagare väljer du annat land än Sverige i beställningsfliken. Informationen i upplysningen presenteras på samma sätt som i våra svenska upplysningar. Saknar du uppgifter för att beställa en upplysning kan du via Sökfliken söka fram det utländska företaget eller personen. Företagsrapport direkt on-line kan beställas på företag i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Italien och Spanien. Från övriga världen kan du beställa en manuellt producerad företagsupplysning, och från de allra flesta länder kan du även beställa registreringsbevis och bokslut. Upplysningar mobilt Du vet väl att du kan få upplysningar via mobil och surfplatta. 15

16 En stabil och långsiktig samarbetspartner med hög etik UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till drygt 10 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag. UC erbjuder bland annat sekundsnabb dagsfärsk information om företag och personer för kreditbedömning av kunder och prospects samt kvalificerade ekonomiska bedömningar. Huvudkontor Lokalkontor Kontakt Firma UC AB UC AB - Göteborg UC AB - Malmö Telefon: UC AB Stockholm Gårdavägen 1 Malmöhusvägen 1 E-post: Org.nr Göteborg Malmö Web: uc.se