VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP"

Transkript

1 VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no

2 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med nettspenning 230 V 50 Hz, sikringer minst 6 Ampere. OBS! Innenfor sikker avstand fra svømmebasseng og hagedammer er pumpen bare tillatt å benyttes med jordingskontakt med utløsende nominell strøm inntil 30 ma (ifølge VDE 0100 del 702,738). Dersom personer oppholder seg i svømmebassenget eller hagedammen må ikke pumpen være i drift. Spør autorisert elektriker om råd! Norsk Nettilkopling Den nye nedsenkbare vannpumpen har allerede et jordingskontaktstøpsel. Pumpen er bestemt for tilkopling til en jordingsstikkontakt 230V-50 Hz. Vær sikker på at stikkontakten er sterk nok (minst 6A), og i perfekt stand. Før pumpestøpselet i stikkontakten og pumpen er klar til start. Råd! Dersom nettledningen eller støpselet er kommet til skade pga. ytre påvirkning, kan kabelen ikke repareres! Kabelen må skiftes ut. Forsiktig! (For din egen sikkerhet). Før den nedsenkbare vannpumpen settes i drift bør en elektriker sjekke: Jordingen Nullinnstillingen At jordingskontakten fungerer som den skal og er i overensstemmelse med sikkerhets-forskriftene til energiverket på stedet At elektriske stikkforbindelser er beskyttet mot fuktighet At stikk-forbindelsene er på et sikkert sted i tilfelle oversvømmelse At aggressive væsker holdes fjernt så vel som slipende stoff (smergelvirkende) At den nedsenkbare vannpumpen beskyttes mot kulde At pumpen er beskyttet mot tørrgang At barn ikke har adgang ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak Advarsel! Dette arbeidet kan bare utføres av autorisert elektriker. Bruksområder Denne pumpen brukes fortrinnsvis som kjellerpumpe. Innebygget i en sjakt er pumpen i sikkerhet for oversvømmelser. Men den kan også brukes overalt hvor vann skal transporteres, for eksempel i husholdningen, i jordbruket, i hagedyrkingen, i sanitærnæringen og på mange andre områder. Montering Skru medfølgende tilkoblingsenhet til pumpen. Denne universale tilkoblingsenheten tillater tilkobling av 32 mm (5/4 ), 25 mm (1 ), 19 mm (3/4 ) og 13 mm (1/2 ) slanger. 32 mm (5/4 ) slanger tres på direkte på den universale tilkoblingsenheten, 19 mm (3/4 ) og 13 mm (1/2 ) kobles på via en hurtigkobling. (se fig. D og E). Beste kapasitet oppnås ved bruk av 32 mm (5/4 ). Bestandighet Den nedsenkbare vannpumpen De nettopp har kjøpt er bestemt for transport av vann med maksimal temperatur 35OC. Pumpen kan ikke brukes til andre væsker, spesielt ikke motordrivstoff, rengjøringsmiddel eller andre kjemiske produkt! Installasjon Installasjon av den nedsenkbare vannpumpen skje enten: stasjonært med fast rørledning eller stasjonært med fleksibel slangeledning. Pass på! Under installasjonen må det sørges for at pumpen aldri henger fritt fra trykkledningen eller monteres på strømkabelen. Den nedsenkbare vannpumpen må henges etter bærehåndtaket som følger med, eller legges i bunnen av sjakten. For at pumpen skal sikres en god funksjon må sjaktbunnen holdes fri for slam og andre forurensninger. Ved for lav vannstand kan slammet i sjaktbunnen tørke inn og pumpen må hindres fra å starte. Derfor er det nødvendig at den nedsenkbare vannpumpen sjekkes regelmessig (foreta startforsøk). Flottørbryteren må stilles inn slik at en igangkjøring til enhver tid er mulig. Råd Pumpesjakten bør minst ha dimensjoner 40x40x50 cm, slik at flottørbryteren kan bevege seg fritt. Igangkjøring Etter å ha lest installasjons- og bruksanvisning nøye, kan pumpen settes i drift under følgende betingelser: Sjekk at pumpen ligger på bunnen av sjakten. Sjekk at trykkledningen ligger slik den skal. Vær sikker på at den elektriske tilkoplingen er 230V-50Hz. Sjekk at den elektriske stikkontakten er i orden. Vær sikker på at det ikke kan trenge inn fuktighet eller vann til nett-tilkoplingen. Unngå at pumpen går tørr. Innstilling av flottørbryteren Inn- og utkobling (ON/OFF) i flottørbryteren justeres ved å flytte på flottørbryteren i flottørrastreringen. Pass på følgende punkter før pumpen tas i bruk: Flottørbryteren skal være plassert slik at koblingspunktet for innkobling (ON) og koblingspunktet for utkobling (OFF) nås lett og med lite bruk av kraft. Kontroller dette ved å stille pumpen i et fat med vann og løfte flottørbryteren forsiktig for hånd og derpå senke den igjen. Du kan da observere om pumpen starter og stopper. Pass 2

3 Nedsenkbar vannpumpe også på at avstanden mellom flottørkroppen og flottørrastreringen er minst 10cm.. Er avstanden for liten, kan virkemåten bli hindret. Og pumpen kan ødelegges. Pass på når du innstiller flottørbryteren at denne ikke berører bunnen før pumpen kobles ut. OBS: Risiko for at pumpen går tørr. Automatisk start Flottørbryteren vil starte pumpen automatisk ved vannhøyde på ca 50 cm og slå av automatisk ved høyde på ca 5 cm. Inn- og utkobling (ON/OFF) kan justeres ved hvor du fester flottørbryteren i ledningsholderen. Manuell start For å benytte en manuell start, koble til strømkontakt og løft flottørbryteren høyere. Vær forsiktig slik at ikke pumpen suger seg tørr. Driftsinstruksjoner 1. Tørrkjøring forkorter pumpen levetid og bør derfor unngås. Slå derfor av pumpen hvis den slutter å pumpe vann. 2. Pumpen slår seg automatisk av ved overoppheting. Etter den har kjølt seg ned vil den starte automatiskt. 3. Hvis du pumper ut vann med klorinnhold eller andre vesker som etterlater avfall, bør pumpen skylles i rent vann. 4. Prøv å unngå å kjøre pumpen lengre enn 10 minutter. Rengjøring av pumpehjulet Hvis for mye skitt har samlet seg i pumpen er det nødvendig å rense pumpehjulet. Dette gjøres på følgende måte: 1. Løsne 4 skruer i bunnen på pumpen. 2. Fjern bunnen på pumpen. 3. Rengjør pumpehjulet med rent vann. 4. Skru sammen delene Norsk Vedlikeholdsanvisninger! Pumpen er et vedlikeholdsfritt og gjennomprøvet produkt, som er utsatt for streng sluttkontroll. For at den skal få lang levetid og ubrutt drift anbefales likevel en regelmessig kontroll og vedlikehold. Advarsel! Viktig! Før ethvert vedlikeholdsarbeid påbegynnes må stikk-kontakten dras ut. Når pumpen transporteres bør den etter hver bruk vaskes med rent vann. Ved stasjonær installasjon anbefales det å sjekke flottørbryteren hver 3. måned. Lo- og trådaktige partikler som eventuelt har festet seg i pumpehuset fjernes med vannstråle. Hver 3. måned må sjaktbunnen fjernes for slam og sjaktveggene rengjøres Flottørbryteren rengjøres for belegg med klart vann. Dette er ikke innbefattet i garantien: Pakningen på glideringen er ødelagt under tørrgang eller iblanding av fremmedlegemer i vannet. Løpehjulet er tett pga. fremmedlegemer. Transportskader. Skader forårsaket av fremmede. Reservedelsbestilling Ved behov for eventuelle reservedeler skal følgende oppgis: Pumpetype Pumpe artikkelnr. Pumpe identifikasjonsnr. Reservedelsnr. til den ønskede reservedelen feilretting Problem Årsaker Løsninger Pumpen starter ikke Ingen nettspenning Sjekk nettspenningen Flottørbryteren kobler ikke Juster flottørbryteren til en høyere posisjon Ikke trykk Innsugningshullet er tett Rens innsugningshullet med rent vann Trykkslangen har en sprekk eller er bøyd Reparer sprekken eller rett ut slangen Pumpen stopper ikke Flottørbryteren synker ikke Sett pumpen i riktig posisjon og stilling på sjaktbunnen slik at flottørbryteren har god plass Ikke tilstrekkelig trykk Innsugningshullet er delvis tett. Rengjør innsugningsstykket. Pumpeeffekten er svakere, pga sterk forurensing eller slitte deler. Rengjør pumpehjulet og skift ut slitte deler Pumpen slukker etter en kort periode Vannet er for varmt Vannet kan ikke ha en temperatur over 35 grader. 3

4 teknisk data Modell (PC350B) Nedsenkbar vannpumpe (PC600B inox) (PC400B) (PC1000B) (PC750B inox) Norsk (PC1100Binox) Nettspenning 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz Effekt: 350W 600W 400W 1000W 750W 1100W Maks kapasitet 6500 l/h l/h 8000 l/h l/h l/h l/h Maks trykk 0,7 bar 0,85 bar 0,5 bar 0,85 bar 0,75 bar 0,8 bar Maks høyde (*) 7 meter 8,5 meter 5 meter 8,5 meter 7,5 meter 8 meter Maks dybde (**) 5 meter 8 meter 5 meter 5 meter 6 meter 5 meter Partikkel størrelse 5 mm 5mm 35mm 35mm 15mm 20mm Strømledning 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter Min. vannivå for drift 7 cm 7cm 7cm 7cm 7cm 7cm Vekt 4,7 kg 5,1 kg 4,9 kg 5 kg 5,2 kg 5,6 kg Innkoblingshøyde ON 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm Utkoblingshøyde OFF 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Beskyttelsesklasse IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 4

5 Dränkbar pump Observera följande innan pumpen tages i drift! Den elektriska ansluntningen skall göras till ett jordat skyddsuttag med nätspänningen 230V/50Hz. Minst 6 amperes säkring. Obs! Invid bassänger och trädgårdsdammar och innom dessas säkerhetsavstånd, får pumpen endast användas med felströmsskyddbrytare som har en utlösande märkström upp till 30mA (enl. VDE 0100 avsnitt 702,738). Pumpen får inte alls användas om personer befinner sig i bassängen eller dammen. Rådgör med Din elektriker! Observera! (För Din säkerhet). Innan Du tar sänkvattenpumpen i drift skall Du fackmannamässig kontrollera: Jordningen Nollanslutningen Felströmsfrånkoppling motsvararande gällande säkerhetsbestämmelser samt att de(n) fungerar problemfritt Skydda de elektriska stickkontakterna mot fukt Föreligger fara för översvämning skall kontaktarna förläggas högra upp där de är säkra mot översvämningen Pumpning av aggresiva våtskor samt pumpning av abrasiva ämnen (med slipande egneskap) skall under alle omständigheter undvikas Skydda sänkvattenpumpen mot frost. Skydda pumpen mot tørrgång. Vidtag lämpliga åtgärder så barn inte får tillgång till anläggningen Svenska Nätanslutning Den sänkmotorpump som Du har köpt är försedd med en jordad skyddsstickkontakt. Pumpen är avsedd för anslutning till ett jordat skyddsuttag med 230/50Hz. Kontrollera att uttaget är tillräckligt säkrat (minst 6A) och att det är i felfritt skick. Stick stickproppen i nätuttaget. Därmed er pumpen färdig att användas. Observera Skulle nätkabeln eller stickkontakten bli skadad av yttre påverkan, är det inte tillåtet att reparere kabeln. Varning! Detta arbete får endast utföras av en elektriker. Användningsområden Denna pump anvends fremför alt som källarpump. Om den där monteras i en brunn fungerar den som säkerhet mot översvämningar. Pumpen kan dock användas överallt der vatten måste pumpas om, tex inom hushållet, innom lantbruket. I trädgården, innom sanitärsektorn och innom ett flertal andra användningsområden. Montering Skruva inkluderad anslutningsenhet till pumpen. Denna universala anslutningsenheten tillåter anslutning av 32 mm (5/4 ), 25 mm (1 ), 19 mm (3/4 ) och 13 mm (1/2 ) slangar. 32 mm (5/4 ) slangar träs på direkt på den universala anslutningsenheten, 19 mm (3/4 ) och 13 mm (1/2 ) kopplas på via en snabbkoppling. (se fig. D og E). Bästa kapacitet uppnås vid användning av (5/4 ). Tålighet Sänkvattenpumpen som Du har köpt avsedd för pumpning av vatten med maximal temperatur på 35OC. Pumpen får inte användas för andra ämnen, spesielt inte för motorbränslen, rengöringsmedel och andra kemiska produkter. Installation Installationen av sänkvattenpumpen görs antigen: Stationärt med fast rörledning eller stationärt med flexibel stang. Att beakta! Vid installationen är att beakta, att pumpen aldrig får monteras fritt hängande i tryckledningen eller i nätkabeln. Den dränkbara länspumpen måste hängas upp i det därtill avsedda bärhandtaget eller ställas på schaktets botten. För att behålla en problemfri funktion hos pumpen måste schaktbotten alltid vara fri från slamm eller andra föroreningar. Vid för liten vattenspegel kan det i schaktet befintliga slammet snabbt torka in och hindra pumpen att starta. Därfor är det nödvändigt att den dränkbara länspumpen regelbundet testas (genomföra startförsök) Flytbrytaren är redan inställd på sådant sätt att pumpen kan tagas i drift direkt. Påpekande! Pumpschaktet/bunnen som skall pumpas, skall ha minst mått om 40x40x50 cm så att flytbrytaren kan röra seg fritt. Idriftstagande Efter att Du läst denna installations och bruksanvisnig noggrant, kan Du ta pumpen i drift efter att ha beaktat följande punkter: Kontrollera att pumpen ligger på botten av pumpschaktet. Kontrollera att tryckledningen är riktig ansluten. Kontrollera att den elektriska anslutningen går till 230V/50Hz. Kontrollera att nätuttaget är i ordning. Säkerställ att fukt eller vatten aldrig kan komma in i nätanslutningen. Undvik att låta pumpen gå i törrång. Inställning av PÅ/AV brytpunkten Flottörställarens ON- resp OFF- brytpunkt kan ställas in genom ändring av flottörställaren i flottörställarrastreringen. Kontrollera före driftstart följande punkter: Flottörställaren måste vara så placerad att brytpunktshöjden: ON och brytpunktshöjden: OFF kan nås lätt och med ringa kraftförbrukning. Kontrollera detta genom att ställa pumpen 5

6 Dränkbar pump i ett kärl fyllt med vatten och försiktigt höja flottörställaren för hand och därefter sänka den igen. Då går det att se om pumpen kopplas till resp. från. Se till att avståndet mellan flottörställarhuvud och flottörställarrastrering inte är för litet. Vid för litet avstånd garanteras inte en felfri funktion. Se till vid inställning av flottörställaren att flottöställaren inte rör vid botten före urkopplingen av pumpen. OBS! Risk för torrkörning. Automatisk start Flottörställaren startar pumpen automatiskt vid vattenhöjd på ca 50cm och slås av automatiskt vid en höjd på ca 5cm. In- och utkoppling (ON/OFF) kan justeras vid var du fäster flottörbryteren i ledningshållaren. Manuell start För använding av en manuell start, koppla till strömkontakten och lyft flottörbryteren högre. Var försiktig så att inte pumpen suger sig torr. Driftsinstruktioner 1. Torrkörning förkortar pumpens livstid och bör därför undgås. Slå därför av pumpen om den slutar att pumpa vatten. 2. Pumpen slår automatiskt av vid överupphettning. Efter den har kylt ned sig kommer den starta automatisk igen. 3. Om du pumpar ut vatten med klorin eller andra frätande vätskor som efterlämnar avfall, bör pumpen sköljas i rent vatten. 4. Prova att undå att köra pumpen längre än 10 minuter. Rengöring av skovelhjulet Vid alltför starka avlagringar i pumphuset måste pumpens undre del demonteras på följande sätt: 1. Ta bort de fyra skruvarna på insugningslådans undersida. 2. Lossa på insugningslådan från pumphuset. 3. Rengör skovelhjulet med klart vatten. 4. Montera i omvänd ordningsföljd. Svenska Underhållspåpekande Pumpen är en underhållsfri och beprövad kvalitetsprodukt, som underkastats stränga slutkontroller. För at erhäll lång livslängd och okntinuerlig drift rekommenderar vi regelbunden kontroll och vård. Observera! Viktig! Drag ut nätkontakten före varje underhållsarbete. Om pumpen används på olika platser och transporteras skall den rengöras med rent vatten mellan varje användningstillfälle. Vi rekommenderar kontroll av flytbrytaren var tredje månad vid stationär installation. Avlägsna ludd och trådartiga partiklar som eventuelt fastnat i pumphuset med en vattenstråle. Var tredje månad skall slamm på botten i pumpschaktet avlägsnas och väggarna i pumpschaktet rengöras. Rengör flytbrytaren från avlagringar med rent vatten. Garantipåpekanden: Följande omfattas inte av garantin: Förstörd glidtätningsring pga törrpumpning eller främmande partiklar blandade i vattnet. Löphjulet tillstoppat pga främmande partiklar. Transportskador. Obehörigs inngrepp. Resevedelsbeställning Vid en ev. reservedelsbeställning skall följande uppgifter anges: Typ av pump Pumpens artikelnummer Pumpens ident-nummer Reservdelsnummer på erforderlig reservedel Felretting Problem Orsak Åtgärd Pumpen startar inte Nätspänningen saknas Kontrollera nätspänning Flybrytaren kopplar inte om 6 Justera flottörbrytaren till en högre position. Pumpen pumpar inte Inloppssilen tillstoppad Rensa insugningshålet med rent vatten Tryckslangen ihopböjd Repärera sprecken eller räta slangen Pumpen stängs inte av Flytbrytaren kan inte sjunka ned Placera pumpen riktigt på pumpschaktets botten Pumpmängden för liten Inloppssilen tillstoppad Rengör inloppssilen Pumpen stängs av efter kort sångtid Pumpkapaciteten minskad pga starkt nedsmutsat vatten med smörjiga substanser Motorskyddet stänger av pumpen pga. för starkt försmutsat vatten. För hög vattentemperatur Rengör pumpen och byt tätningsdelar Drag ut nätstickproppen och rengör pump schaktet och pumpen. Se till at den maximala vattentemperaturen inte överstiger 35OC!

7 tekniska data Dränkbar pump Svenska Modell (PC350B) (PC600B inox) (PC400B) (PC1000B) (PC750B inox) (PC1100Binox) Nätanslutning 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz Effekt: 350W 600W 400W 1000W 750W 1100W Transportmängd max 6500 l/h l/h 8000 l/h l/h l/h l/h Max. tryck 0,7 bar 0,85 bar 0,5 bar 0,85 bar 0,75 bar 0,8 bar Transporthöjd max (*) 7 meter 8,5 meter 5 meter 8,5 meter 7,5 meter 8 meter Doppningsdjup max (**) 5 meter 8 meter 5 meter 5 meter 6 meter 5 meter Främmande partiklar 5 mm 5mm 35mm 35mm 15mm 20mm El. anslutning 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter Min. vattennivå för drift 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm Vikt 4,7 kg 5,1 kg 4,9 kg 5 kg 5,2 kg 5,6 kg Omkopplingshöjd: ON 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm Omkopplingshöjd: OFF 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Beskyttelsesklass IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 7

8 Norsk GARANTI Vannpumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om vannpumpen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. Samsvarserklæring Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Nedsenkbar vannpumpe Merke...PowerPump Modell...PC350B, PC600B inox, PC400B, PC1000B, PC750B inox, PC1100B inox Svenska GARANTI Vattenpumpen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om vattenpumpen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. Tillverkar deklaration Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Dränkbar vattenpump Märke...PowerPump Modell typ...pc350b, PC600B inox, PC400B, PC1000B, PC750B inox, PC1100B inox er i overensstemmelse med normene EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13 EN :2003+A1, EN62233:2008 samt bestemmelser gitt i direktiv 2006/95/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever vannpumpen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August överensstämmer med följande norm EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13 EN :2003+A1, EN62233:2008 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2006/95/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna vatenpumpen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om vannpumpen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om vattenpumpen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V Bruksanvisning för downlight 12 V Bruksanvisning for downlight 12 V Operating Instructions Downlight 12 V 423-218 423-219 SV NO PL Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910

Dieselvakt. Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1. Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! Installations och användarmanual V3.1 Holars AB www.holars.se tlf. 08-68409910 Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion till Dieselvakt...

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...6 4. DAGLIG BRUK... 9 5. RÅD OG TIPS...10 6. STELL

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges.

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges. Bruksanvisning för elmätare, modell PM-300 Artikelnummer 406-100 2009-03-04 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning INLEDNING (sida 2) Hänvisningar refererar till den engelska originalmanualen.

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering SE Användningsområden Montaget förutsätter max c/c 1200 mm mellan takstolarna. Installeras som frihängande underlagstak

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Eco Power Dammsugare Støvsuger. Eco Power Dammsugare Støvsuger. Färgvariant Tilgjengelige farger. användaranvisning.

Eco Power Dammsugare Støvsuger. Eco Power Dammsugare Støvsuger. Färgvariant Tilgjengelige farger. användaranvisning. SE Energisparande NO Lavt energiforbruk 8 SE Elektronisk effektreglering Eco Power Dammsugare Støvsuger användaranvisning bruksanvisning Eco Power Dammsugare Støvsuger A 8 2 1 9 NO Elektronisk innstilling

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250

Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250 1131-00 15970287SV (04/2015) SV Installations- oh bruksanvisning www.sulzer.om 2 Installations- oh bruksanvisning (Översättning av originalinstruktioner) Rostfri dräneringspump typ ABS Coronada 250 Symboler

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer