VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP"

Transkript

1 VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no

2 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med nettspenning 230 V 50 Hz, sikringer minst 6 Ampere. OBS! Innenfor sikker avstand fra svømmebasseng og hagedammer er pumpen bare tillatt å benyttes med jordingskontakt med utløsende nominell strøm inntil 30 ma (ifølge VDE 0100 del 702,738). Dersom personer oppholder seg i svømmebassenget eller hagedammen må ikke pumpen være i drift. Spør autorisert elektriker om råd! Norsk Nettilkopling Den nye nedsenkbare vannpumpen har allerede et jordingskontaktstøpsel. Pumpen er bestemt for tilkopling til en jordingsstikkontakt 230V-50 Hz. Vær sikker på at stikkontakten er sterk nok (minst 6A), og i perfekt stand. Før pumpestøpselet i stikkontakten og pumpen er klar til start. Råd! Dersom nettledningen eller støpselet er kommet til skade pga. ytre påvirkning, kan kabelen ikke repareres! Kabelen må skiftes ut. Forsiktig! (For din egen sikkerhet). Før den nedsenkbare vannpumpen settes i drift bør en elektriker sjekke: Jordingen Nullinnstillingen At jordingskontakten fungerer som den skal og er i overensstemmelse med sikkerhets-forskriftene til energiverket på stedet At elektriske stikkforbindelser er beskyttet mot fuktighet At stikk-forbindelsene er på et sikkert sted i tilfelle oversvømmelse At aggressive væsker holdes fjernt så vel som slipende stoff (smergelvirkende) At den nedsenkbare vannpumpen beskyttes mot kulde At pumpen er beskyttet mot tørrgang At barn ikke har adgang ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak Advarsel! Dette arbeidet kan bare utføres av autorisert elektriker. Bruksområder Denne pumpen brukes fortrinnsvis som kjellerpumpe. Innebygget i en sjakt er pumpen i sikkerhet for oversvømmelser. Men den kan også brukes overalt hvor vann skal transporteres, for eksempel i husholdningen, i jordbruket, i hagedyrkingen, i sanitærnæringen og på mange andre områder. Montering Skru medfølgende tilkoblingsenhet til pumpen. Denne universale tilkoblingsenheten tillater tilkobling av 32 mm (5/4 ), 25 mm (1 ), 19 mm (3/4 ) og 13 mm (1/2 ) slanger. 32 mm (5/4 ) slanger tres på direkte på den universale tilkoblingsenheten, 19 mm (3/4 ) og 13 mm (1/2 ) kobles på via en hurtigkobling. (se fig. D og E). Beste kapasitet oppnås ved bruk av 32 mm (5/4 ). Bestandighet Den nedsenkbare vannpumpen De nettopp har kjøpt er bestemt for transport av vann med maksimal temperatur 35OC. Pumpen kan ikke brukes til andre væsker, spesielt ikke motordrivstoff, rengjøringsmiddel eller andre kjemiske produkt! Installasjon Installasjon av den nedsenkbare vannpumpen skje enten: stasjonært med fast rørledning eller stasjonært med fleksibel slangeledning. Pass på! Under installasjonen må det sørges for at pumpen aldri henger fritt fra trykkledningen eller monteres på strømkabelen. Den nedsenkbare vannpumpen må henges etter bærehåndtaket som følger med, eller legges i bunnen av sjakten. For at pumpen skal sikres en god funksjon må sjaktbunnen holdes fri for slam og andre forurensninger. Ved for lav vannstand kan slammet i sjaktbunnen tørke inn og pumpen må hindres fra å starte. Derfor er det nødvendig at den nedsenkbare vannpumpen sjekkes regelmessig (foreta startforsøk). Flottørbryteren må stilles inn slik at en igangkjøring til enhver tid er mulig. Råd Pumpesjakten bør minst ha dimensjoner 40x40x50 cm, slik at flottørbryteren kan bevege seg fritt. Igangkjøring Etter å ha lest installasjons- og bruksanvisning nøye, kan pumpen settes i drift under følgende betingelser: Sjekk at pumpen ligger på bunnen av sjakten. Sjekk at trykkledningen ligger slik den skal. Vær sikker på at den elektriske tilkoplingen er 230V-50Hz. Sjekk at den elektriske stikkontakten er i orden. Vær sikker på at det ikke kan trenge inn fuktighet eller vann til nett-tilkoplingen. Unngå at pumpen går tørr. Innstilling av flottørbryteren Inn- og utkobling (ON/OFF) i flottørbryteren justeres ved å flytte på flottørbryteren i flottørrastreringen. Pass på følgende punkter før pumpen tas i bruk: Flottørbryteren skal være plassert slik at koblingspunktet for innkobling (ON) og koblingspunktet for utkobling (OFF) nås lett og med lite bruk av kraft. Kontroller dette ved å stille pumpen i et fat med vann og løfte flottørbryteren forsiktig for hånd og derpå senke den igjen. Du kan da observere om pumpen starter og stopper. Pass 2

3 Nedsenkbar vannpumpe også på at avstanden mellom flottørkroppen og flottørrastreringen er minst 10cm.. Er avstanden for liten, kan virkemåten bli hindret. Og pumpen kan ødelegges. Pass på når du innstiller flottørbryteren at denne ikke berører bunnen før pumpen kobles ut. OBS: Risiko for at pumpen går tørr. Automatisk start Flottørbryteren vil starte pumpen automatisk ved vannhøyde på ca 50 cm og slå av automatisk ved høyde på ca 5 cm. Inn- og utkobling (ON/OFF) kan justeres ved hvor du fester flottørbryteren i ledningsholderen. Manuell start For å benytte en manuell start, koble til strømkontakt og løft flottørbryteren høyere. Vær forsiktig slik at ikke pumpen suger seg tørr. Driftsinstruksjoner 1. Tørrkjøring forkorter pumpen levetid og bør derfor unngås. Slå derfor av pumpen hvis den slutter å pumpe vann. 2. Pumpen slår seg automatisk av ved overoppheting. Etter den har kjølt seg ned vil den starte automatiskt. 3. Hvis du pumper ut vann med klorinnhold eller andre vesker som etterlater avfall, bør pumpen skylles i rent vann. 4. Prøv å unngå å kjøre pumpen lengre enn 10 minutter. Rengjøring av pumpehjulet Hvis for mye skitt har samlet seg i pumpen er det nødvendig å rense pumpehjulet. Dette gjøres på følgende måte: 1. Løsne 4 skruer i bunnen på pumpen. 2. Fjern bunnen på pumpen. 3. Rengjør pumpehjulet med rent vann. 4. Skru sammen delene Norsk Vedlikeholdsanvisninger! Pumpen er et vedlikeholdsfritt og gjennomprøvet produkt, som er utsatt for streng sluttkontroll. For at den skal få lang levetid og ubrutt drift anbefales likevel en regelmessig kontroll og vedlikehold. Advarsel! Viktig! Før ethvert vedlikeholdsarbeid påbegynnes må stikk-kontakten dras ut. Når pumpen transporteres bør den etter hver bruk vaskes med rent vann. Ved stasjonær installasjon anbefales det å sjekke flottørbryteren hver 3. måned. Lo- og trådaktige partikler som eventuelt har festet seg i pumpehuset fjernes med vannstråle. Hver 3. måned må sjaktbunnen fjernes for slam og sjaktveggene rengjøres Flottørbryteren rengjøres for belegg med klart vann. Dette er ikke innbefattet i garantien: Pakningen på glideringen er ødelagt under tørrgang eller iblanding av fremmedlegemer i vannet. Løpehjulet er tett pga. fremmedlegemer. Transportskader. Skader forårsaket av fremmede. Reservedelsbestilling Ved behov for eventuelle reservedeler skal følgende oppgis: Pumpetype Pumpe artikkelnr. Pumpe identifikasjonsnr. Reservedelsnr. til den ønskede reservedelen feilretting Problem Årsaker Løsninger Pumpen starter ikke Ingen nettspenning Sjekk nettspenningen Flottørbryteren kobler ikke Juster flottørbryteren til en høyere posisjon Ikke trykk Innsugningshullet er tett Rens innsugningshullet med rent vann Trykkslangen har en sprekk eller er bøyd Reparer sprekken eller rett ut slangen Pumpen stopper ikke Flottørbryteren synker ikke Sett pumpen i riktig posisjon og stilling på sjaktbunnen slik at flottørbryteren har god plass Ikke tilstrekkelig trykk Innsugningshullet er delvis tett. Rengjør innsugningsstykket. Pumpeeffekten er svakere, pga sterk forurensing eller slitte deler. Rengjør pumpehjulet og skift ut slitte deler Pumpen slukker etter en kort periode Vannet er for varmt Vannet kan ikke ha en temperatur over 35 grader. 3

4 teknisk data Modell (PC350B) Nedsenkbar vannpumpe (PC600B inox) (PC400B) (PC1000B) (PC750B inox) Norsk (PC1100Binox) Nettspenning 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz Effekt: 350W 600W 400W 1000W 750W 1100W Maks kapasitet 6500 l/h l/h 8000 l/h l/h l/h l/h Maks trykk 0,7 bar 0,85 bar 0,5 bar 0,85 bar 0,75 bar 0,8 bar Maks høyde (*) 7 meter 8,5 meter 5 meter 8,5 meter 7,5 meter 8 meter Maks dybde (**) 5 meter 8 meter 5 meter 5 meter 6 meter 5 meter Partikkel størrelse 5 mm 5mm 35mm 35mm 15mm 20mm Strømledning 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter Min. vannivå for drift 7 cm 7cm 7cm 7cm 7cm 7cm Vekt 4,7 kg 5,1 kg 4,9 kg 5 kg 5,2 kg 5,6 kg Innkoblingshøyde ON 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm Utkoblingshøyde OFF 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Beskyttelsesklasse IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 4

5 Dränkbar pump Observera följande innan pumpen tages i drift! Den elektriska ansluntningen skall göras till ett jordat skyddsuttag med nätspänningen 230V/50Hz. Minst 6 amperes säkring. Obs! Invid bassänger och trädgårdsdammar och innom dessas säkerhetsavstånd, får pumpen endast användas med felströmsskyddbrytare som har en utlösande märkström upp till 30mA (enl. VDE 0100 avsnitt 702,738). Pumpen får inte alls användas om personer befinner sig i bassängen eller dammen. Rådgör med Din elektriker! Observera! (För Din säkerhet). Innan Du tar sänkvattenpumpen i drift skall Du fackmannamässig kontrollera: Jordningen Nollanslutningen Felströmsfrånkoppling motsvararande gällande säkerhetsbestämmelser samt att de(n) fungerar problemfritt Skydda de elektriska stickkontakterna mot fukt Föreligger fara för översvämning skall kontaktarna förläggas högra upp där de är säkra mot översvämningen Pumpning av aggresiva våtskor samt pumpning av abrasiva ämnen (med slipande egneskap) skall under alle omständigheter undvikas Skydda sänkvattenpumpen mot frost. Skydda pumpen mot tørrgång. Vidtag lämpliga åtgärder så barn inte får tillgång till anläggningen Svenska Nätanslutning Den sänkmotorpump som Du har köpt är försedd med en jordad skyddsstickkontakt. Pumpen är avsedd för anslutning till ett jordat skyddsuttag med 230/50Hz. Kontrollera att uttaget är tillräckligt säkrat (minst 6A) och att det är i felfritt skick. Stick stickproppen i nätuttaget. Därmed er pumpen färdig att användas. Observera Skulle nätkabeln eller stickkontakten bli skadad av yttre påverkan, är det inte tillåtet att reparere kabeln. Varning! Detta arbete får endast utföras av en elektriker. Användningsområden Denna pump anvends fremför alt som källarpump. Om den där monteras i en brunn fungerar den som säkerhet mot översvämningar. Pumpen kan dock användas överallt der vatten måste pumpas om, tex inom hushållet, innom lantbruket. I trädgården, innom sanitärsektorn och innom ett flertal andra användningsområden. Montering Skruva inkluderad anslutningsenhet till pumpen. Denna universala anslutningsenheten tillåter anslutning av 32 mm (5/4 ), 25 mm (1 ), 19 mm (3/4 ) och 13 mm (1/2 ) slangar. 32 mm (5/4 ) slangar träs på direkt på den universala anslutningsenheten, 19 mm (3/4 ) och 13 mm (1/2 ) kopplas på via en snabbkoppling. (se fig. D og E). Bästa kapacitet uppnås vid användning av (5/4 ). Tålighet Sänkvattenpumpen som Du har köpt avsedd för pumpning av vatten med maximal temperatur på 35OC. Pumpen får inte användas för andra ämnen, spesielt inte för motorbränslen, rengöringsmedel och andra kemiska produkter. Installation Installationen av sänkvattenpumpen görs antigen: Stationärt med fast rörledning eller stationärt med flexibel stang. Att beakta! Vid installationen är att beakta, att pumpen aldrig får monteras fritt hängande i tryckledningen eller i nätkabeln. Den dränkbara länspumpen måste hängas upp i det därtill avsedda bärhandtaget eller ställas på schaktets botten. För att behålla en problemfri funktion hos pumpen måste schaktbotten alltid vara fri från slamm eller andra föroreningar. Vid för liten vattenspegel kan det i schaktet befintliga slammet snabbt torka in och hindra pumpen att starta. Därfor är det nödvändigt att den dränkbara länspumpen regelbundet testas (genomföra startförsök) Flytbrytaren är redan inställd på sådant sätt att pumpen kan tagas i drift direkt. Påpekande! Pumpschaktet/bunnen som skall pumpas, skall ha minst mått om 40x40x50 cm så att flytbrytaren kan röra seg fritt. Idriftstagande Efter att Du läst denna installations och bruksanvisnig noggrant, kan Du ta pumpen i drift efter att ha beaktat följande punkter: Kontrollera att pumpen ligger på botten av pumpschaktet. Kontrollera att tryckledningen är riktig ansluten. Kontrollera att den elektriska anslutningen går till 230V/50Hz. Kontrollera att nätuttaget är i ordning. Säkerställ att fukt eller vatten aldrig kan komma in i nätanslutningen. Undvik att låta pumpen gå i törrång. Inställning av PÅ/AV brytpunkten Flottörställarens ON- resp OFF- brytpunkt kan ställas in genom ändring av flottörställaren i flottörställarrastreringen. Kontrollera före driftstart följande punkter: Flottörställaren måste vara så placerad att brytpunktshöjden: ON och brytpunktshöjden: OFF kan nås lätt och med ringa kraftförbrukning. Kontrollera detta genom att ställa pumpen 5

6 Dränkbar pump i ett kärl fyllt med vatten och försiktigt höja flottörställaren för hand och därefter sänka den igen. Då går det att se om pumpen kopplas till resp. från. Se till att avståndet mellan flottörställarhuvud och flottörställarrastrering inte är för litet. Vid för litet avstånd garanteras inte en felfri funktion. Se till vid inställning av flottörställaren att flottöställaren inte rör vid botten före urkopplingen av pumpen. OBS! Risk för torrkörning. Automatisk start Flottörställaren startar pumpen automatiskt vid vattenhöjd på ca 50cm och slås av automatiskt vid en höjd på ca 5cm. In- och utkoppling (ON/OFF) kan justeras vid var du fäster flottörbryteren i ledningshållaren. Manuell start För använding av en manuell start, koppla till strömkontakten och lyft flottörbryteren högre. Var försiktig så att inte pumpen suger sig torr. Driftsinstruktioner 1. Torrkörning förkortar pumpens livstid och bör därför undgås. Slå därför av pumpen om den slutar att pumpa vatten. 2. Pumpen slår automatiskt av vid överupphettning. Efter den har kylt ned sig kommer den starta automatisk igen. 3. Om du pumpar ut vatten med klorin eller andra frätande vätskor som efterlämnar avfall, bör pumpen sköljas i rent vatten. 4. Prova att undå att köra pumpen längre än 10 minuter. Rengöring av skovelhjulet Vid alltför starka avlagringar i pumphuset måste pumpens undre del demonteras på följande sätt: 1. Ta bort de fyra skruvarna på insugningslådans undersida. 2. Lossa på insugningslådan från pumphuset. 3. Rengör skovelhjulet med klart vatten. 4. Montera i omvänd ordningsföljd. Svenska Underhållspåpekande Pumpen är en underhållsfri och beprövad kvalitetsprodukt, som underkastats stränga slutkontroller. För at erhäll lång livslängd och okntinuerlig drift rekommenderar vi regelbunden kontroll och vård. Observera! Viktig! Drag ut nätkontakten före varje underhållsarbete. Om pumpen används på olika platser och transporteras skall den rengöras med rent vatten mellan varje användningstillfälle. Vi rekommenderar kontroll av flytbrytaren var tredje månad vid stationär installation. Avlägsna ludd och trådartiga partiklar som eventuelt fastnat i pumphuset med en vattenstråle. Var tredje månad skall slamm på botten i pumpschaktet avlägsnas och väggarna i pumpschaktet rengöras. Rengör flytbrytaren från avlagringar med rent vatten. Garantipåpekanden: Följande omfattas inte av garantin: Förstörd glidtätningsring pga törrpumpning eller främmande partiklar blandade i vattnet. Löphjulet tillstoppat pga främmande partiklar. Transportskador. Obehörigs inngrepp. Resevedelsbeställning Vid en ev. reservedelsbeställning skall följande uppgifter anges: Typ av pump Pumpens artikelnummer Pumpens ident-nummer Reservdelsnummer på erforderlig reservedel Felretting Problem Orsak Åtgärd Pumpen startar inte Nätspänningen saknas Kontrollera nätspänning Flybrytaren kopplar inte om 6 Justera flottörbrytaren till en högre position. Pumpen pumpar inte Inloppssilen tillstoppad Rensa insugningshålet med rent vatten Tryckslangen ihopböjd Repärera sprecken eller räta slangen Pumpen stängs inte av Flytbrytaren kan inte sjunka ned Placera pumpen riktigt på pumpschaktets botten Pumpmängden för liten Inloppssilen tillstoppad Rengör inloppssilen Pumpen stängs av efter kort sångtid Pumpkapaciteten minskad pga starkt nedsmutsat vatten med smörjiga substanser Motorskyddet stänger av pumpen pga. för starkt försmutsat vatten. För hög vattentemperatur Rengör pumpen och byt tätningsdelar Drag ut nätstickproppen och rengör pump schaktet och pumpen. Se till at den maximala vattentemperaturen inte överstiger 35OC!

7 tekniska data Dränkbar pump Svenska Modell (PC350B) (PC600B inox) (PC400B) (PC1000B) (PC750B inox) (PC1100Binox) Nätanslutning 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz Effekt: 350W 600W 400W 1000W 750W 1100W Transportmängd max 6500 l/h l/h 8000 l/h l/h l/h l/h Max. tryck 0,7 bar 0,85 bar 0,5 bar 0,85 bar 0,75 bar 0,8 bar Transporthöjd max (*) 7 meter 8,5 meter 5 meter 8,5 meter 7,5 meter 8 meter Doppningsdjup max (**) 5 meter 8 meter 5 meter 5 meter 6 meter 5 meter Främmande partiklar 5 mm 5mm 35mm 35mm 15mm 20mm El. anslutning 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter Min. vattennivå för drift 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm Vikt 4,7 kg 5,1 kg 4,9 kg 5 kg 5,2 kg 5,6 kg Omkopplingshöjd: ON 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm Omkopplingshöjd: OFF 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Beskyttelsesklass IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 7

8 Norsk GARANTI Vannpumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om vannpumpen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. Samsvarserklæring Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Nedsenkbar vannpumpe Merke...PowerPump Modell...PC350B, PC600B inox, PC400B, PC1000B, PC750B inox, PC1100B inox Svenska GARANTI Vattenpumpen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om vattenpumpen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. Tillverkar deklaration Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Dränkbar vattenpump Märke...PowerPump Modell typ...pc350b, PC600B inox, PC400B, PC1000B, PC750B inox, PC1100B inox er i overensstemmelse med normene EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13 EN :2003+A1, EN62233:2008 samt bestemmelser gitt i direktiv 2006/95/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever vannpumpen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August överensstämmer med följande norm EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13 EN :2003+A1, EN62233:2008 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2006/95/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna vatenpumpen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om vannpumpen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om vattenpumpen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DB350X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Dränkbar pump DB350X Observera följande innan pumpen tages i drift! Den elektriska ansluntningen

Läs mer

hagepumpe trägårdspump Manual

hagepumpe trägårdspump Manual hagepumpe trägårdspump Manual Art LP-36A no 510131 Hagepumpe Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ800A 1 Vnr. 510130 Hagepumpe PJ800A Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte

Läs mer

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL POWERSTART KCP15 ART.NR. 560236 MANUAL Strø (kjø 1. Fi se 2. Ko 3. Tr st LED Hold LED BRUKSANVISNING For sikker bruk og lang levetid av apparatet er det viktig å lese denne anvisningen. Ta vare på den

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DM180A Vnr. 420644 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill Multiborrmaskin - MG135E-K Svenska MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill 420002 - Best Tools MG135E-K 1 Minidrill - MG135E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 0 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN P240X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING TEKNISK DATA: Nätspänning: Effekt: Hastighet obelastad: Randelldiameter: Polermaskin P240X 230V/50Hz 110

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 ART.NR. 430414 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD14-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Vannpumpe Vattenpump Art.no. 510180 Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 2 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og den må følges. TEKNISK

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Manual. LP-144A Art no 430214

Manual. LP-144A Art no 430214 cordless DRILL laddbar BORRMASKIN oppladbar BORMASKIN Manual LP-144A Art no 430214 Oppladbar bormaskin ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 ART.NR. 430410 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD10-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR POWERSTART JSE1 ART.NR. 60214 MANUAL Leverandør: VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL... JSE1 ART.NR:... 60214 SPENNING... 12V BATTERI... 38 Ah HJELPESTARTEFFEKT...

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BB6A Varenr. 200045 Benke/båndsliper BB6A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GT12A 1 Varenr.540614 Gresstrimmer/-saks GT12A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Bruksanvisning Element

Bruksanvisning Element Bruksanvisning Element EPH XXX LCD Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Innehållsförteckning Förord... 3 Egenskaper... 3 EG försäkran om överensstämmelse... 3 Installation... 4

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning ID550A Vnr. 420650 Slagbormaskin ID550A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker

MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker Mutterdragare - IW1010E-K Svenska MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker 420052 - Best Tools IW1010E-K 1 Muttertrekker - IW1010E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Läs mer

R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES. 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590

R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES. 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590 R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590 S ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

Murgrill Monteringsanvisning

Murgrill Monteringsanvisning Modell: 11720 Utgave: 14/01-09ab Murgrill Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual

cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual LP-36A Art no 430203 Oppladbar skutrekker ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin 430510 - Best Tools CD144E-KN 1 Oppladbar bormaskin - CD144E-KN ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL 450015 1 For å kunne bruke den nye gassovnen på best måte, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsinstruksene før bruk. Oppbevar

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

OSO Wallsmart IP44 W 30 W 50 W 80 W 100. http://www.oso.no 146009-01 W 11-09

OSO Wallsmart IP44 W 30 W 50 W 80 W 100. http://www.oso.no 146009-01 W 11-09 RU OSO Wallsmart Montasje, bruksanvisning og reservedeler Montering, bruksanvisning och reservdelar User manual and spare parts list Руководство по монтажу и эксплуатации и перечень запасных частей W 30

Läs mer

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare Bruksanvisning Art. 9027066 och 9027067 Medicinblandare Medicinblandare Vattentrycksdriven Beskrivning: De här medicinblandarna är vattentrycksdrivna, de behöver därför ingen ström tillkopplad. Det är

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin 430512 - Best Tools CD144E-KS 1 Oppladbar bormaskin - CD144E-KS ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

1. Allmänna anvisningar angående säkerhet

1. Allmänna anvisningar angående säkerhet Sida 1 / 7 Bruksanvisning SCM 100 1. Allmänna anvisningar angående säkerhet Beskrivning av symbolerna i denna manual. Säkerhetsföreskrifterna i denna manual är märkta med allmänna varningssymbolen, DIN

Läs mer