VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP"

Transkript

1 VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no

2 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med nettspenning 230 V 50 Hz, sikringer minst 6 Ampere. OBS! Innenfor sikker avstand fra svømmebasseng og hagedammer er pumpen bare tillatt å benyttes med jordingskontakt med utløsende nominell strøm inntil 30 ma (ifølge VDE 0100 del 702,738). Dersom personer oppholder seg i svømmebassenget eller hagedammen må ikke pumpen være i drift. Spør autorisert elektriker om råd! Norsk Nettilkopling Den nye nedsenkbare vannpumpen har allerede et jordingskontaktstøpsel. Pumpen er bestemt for tilkopling til en jordingsstikkontakt 230V-50 Hz. Vær sikker på at stikkontakten er sterk nok (minst 6A), og i perfekt stand. Før pumpestøpselet i stikkontakten og pumpen er klar til start. Råd! Dersom nettledningen eller støpselet er kommet til skade pga. ytre påvirkning, kan kabelen ikke repareres! Kabelen må skiftes ut. Forsiktig! (For din egen sikkerhet). Før den nedsenkbare vannpumpen settes i drift bør en elektriker sjekke: Jordingen Nullinnstillingen At jordingskontakten fungerer som den skal og er i overensstemmelse med sikkerhets-forskriftene til energiverket på stedet At elektriske stikkforbindelser er beskyttet mot fuktighet At stikk-forbindelsene er på et sikkert sted i tilfelle oversvømmelse At aggressive væsker holdes fjernt så vel som slipende stoff (smergelvirkende) At den nedsenkbare vannpumpen beskyttes mot kulde At pumpen er beskyttet mot tørrgang At barn ikke har adgang ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak Advarsel! Dette arbeidet kan bare utføres av autorisert elektriker. Bruksområder Denne pumpen brukes fortrinnsvis som kjellerpumpe. Innebygget i en sjakt er pumpen i sikkerhet for oversvømmelser. Men den kan også brukes overalt hvor vann skal transporteres, for eksempel i husholdningen, i jordbruket, i hagedyrkingen, i sanitærnæringen og på mange andre områder. Montering Skru medfølgende tilkoblingsenhet til pumpen. Denne universale tilkoblingsenheten tillater tilkobling av 32 mm (5/4 ), 25 mm (1 ), 19 mm (3/4 ) og 13 mm (1/2 ) slanger. 32 mm (5/4 ) slanger tres på direkte på den universale tilkoblingsenheten, 19 mm (3/4 ) og 13 mm (1/2 ) kobles på via en hurtigkobling. (se fig. D og E). Beste kapasitet oppnås ved bruk av 32 mm (5/4 ). Bestandighet Den nedsenkbare vannpumpen De nettopp har kjøpt er bestemt for transport av vann med maksimal temperatur 35OC. Pumpen kan ikke brukes til andre væsker, spesielt ikke motordrivstoff, rengjøringsmiddel eller andre kjemiske produkt! Installasjon Installasjon av den nedsenkbare vannpumpen skje enten: stasjonært med fast rørledning eller stasjonært med fleksibel slangeledning. Pass på! Under installasjonen må det sørges for at pumpen aldri henger fritt fra trykkledningen eller monteres på strømkabelen. Den nedsenkbare vannpumpen må henges etter bærehåndtaket som følger med, eller legges i bunnen av sjakten. For at pumpen skal sikres en god funksjon må sjaktbunnen holdes fri for slam og andre forurensninger. Ved for lav vannstand kan slammet i sjaktbunnen tørke inn og pumpen må hindres fra å starte. Derfor er det nødvendig at den nedsenkbare vannpumpen sjekkes regelmessig (foreta startforsøk). Flottørbryteren må stilles inn slik at en igangkjøring til enhver tid er mulig. Råd Pumpesjakten bør minst ha dimensjoner 40x40x50 cm, slik at flottørbryteren kan bevege seg fritt. Igangkjøring Etter å ha lest installasjons- og bruksanvisning nøye, kan pumpen settes i drift under følgende betingelser: Sjekk at pumpen ligger på bunnen av sjakten. Sjekk at trykkledningen ligger slik den skal. Vær sikker på at den elektriske tilkoplingen er 230V-50Hz. Sjekk at den elektriske stikkontakten er i orden. Vær sikker på at det ikke kan trenge inn fuktighet eller vann til nett-tilkoplingen. Unngå at pumpen går tørr. Innstilling av flottørbryteren Inn- og utkobling (ON/OFF) i flottørbryteren justeres ved å flytte på flottørbryteren i flottørrastreringen. Pass på følgende punkter før pumpen tas i bruk: Flottørbryteren skal være plassert slik at koblingspunktet for innkobling (ON) og koblingspunktet for utkobling (OFF) nås lett og med lite bruk av kraft. Kontroller dette ved å stille pumpen i et fat med vann og løfte flottørbryteren forsiktig for hånd og derpå senke den igjen. Du kan da observere om pumpen starter og stopper. Pass 2

3 Nedsenkbar vannpumpe også på at avstanden mellom flottørkroppen og flottørrastreringen er minst 10cm.. Er avstanden for liten, kan virkemåten bli hindret. Og pumpen kan ødelegges. Pass på når du innstiller flottørbryteren at denne ikke berører bunnen før pumpen kobles ut. OBS: Risiko for at pumpen går tørr. Automatisk start Flottørbryteren vil starte pumpen automatisk ved vannhøyde på ca 50 cm og slå av automatisk ved høyde på ca 5 cm. Inn- og utkobling (ON/OFF) kan justeres ved hvor du fester flottørbryteren i ledningsholderen. Manuell start For å benytte en manuell start, koble til strømkontakt og løft flottørbryteren høyere. Vær forsiktig slik at ikke pumpen suger seg tørr. Driftsinstruksjoner 1. Tørrkjøring forkorter pumpen levetid og bør derfor unngås. Slå derfor av pumpen hvis den slutter å pumpe vann. 2. Pumpen slår seg automatisk av ved overoppheting. Etter den har kjølt seg ned vil den starte automatiskt. 3. Hvis du pumper ut vann med klorinnhold eller andre vesker som etterlater avfall, bør pumpen skylles i rent vann. 4. Prøv å unngå å kjøre pumpen lengre enn 10 minutter. Rengjøring av pumpehjulet Hvis for mye skitt har samlet seg i pumpen er det nødvendig å rense pumpehjulet. Dette gjøres på følgende måte: 1. Løsne 4 skruer i bunnen på pumpen. 2. Fjern bunnen på pumpen. 3. Rengjør pumpehjulet med rent vann. 4. Skru sammen delene Norsk Vedlikeholdsanvisninger! Pumpen er et vedlikeholdsfritt og gjennomprøvet produkt, som er utsatt for streng sluttkontroll. For at den skal få lang levetid og ubrutt drift anbefales likevel en regelmessig kontroll og vedlikehold. Advarsel! Viktig! Før ethvert vedlikeholdsarbeid påbegynnes må stikk-kontakten dras ut. Når pumpen transporteres bør den etter hver bruk vaskes med rent vann. Ved stasjonær installasjon anbefales det å sjekke flottørbryteren hver 3. måned. Lo- og trådaktige partikler som eventuelt har festet seg i pumpehuset fjernes med vannstråle. Hver 3. måned må sjaktbunnen fjernes for slam og sjaktveggene rengjøres Flottørbryteren rengjøres for belegg med klart vann. Dette er ikke innbefattet i garantien: Pakningen på glideringen er ødelagt under tørrgang eller iblanding av fremmedlegemer i vannet. Løpehjulet er tett pga. fremmedlegemer. Transportskader. Skader forårsaket av fremmede. Reservedelsbestilling Ved behov for eventuelle reservedeler skal følgende oppgis: Pumpetype Pumpe artikkelnr. Pumpe identifikasjonsnr. Reservedelsnr. til den ønskede reservedelen feilretting Problem Årsaker Løsninger Pumpen starter ikke Ingen nettspenning Sjekk nettspenningen Flottørbryteren kobler ikke Juster flottørbryteren til en høyere posisjon Ikke trykk Innsugningshullet er tett Rens innsugningshullet med rent vann Trykkslangen har en sprekk eller er bøyd Reparer sprekken eller rett ut slangen Pumpen stopper ikke Flottørbryteren synker ikke Sett pumpen i riktig posisjon og stilling på sjaktbunnen slik at flottørbryteren har god plass Ikke tilstrekkelig trykk Innsugningshullet er delvis tett. Rengjør innsugningsstykket. Pumpeeffekten er svakere, pga sterk forurensing eller slitte deler. Rengjør pumpehjulet og skift ut slitte deler Pumpen slukker etter en kort periode Vannet er for varmt Vannet kan ikke ha en temperatur over 35 grader. 3

4 teknisk data Modell (PC350B) Nedsenkbar vannpumpe (PC600B inox) (PC400B) (PC1000B) (PC750B inox) Norsk (PC1100Binox) Nettspenning 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz Effekt: 350W 600W 400W 1000W 750W 1100W Maks kapasitet 6500 l/h l/h 8000 l/h l/h l/h l/h Maks trykk 0,7 bar 0,85 bar 0,5 bar 0,85 bar 0,75 bar 0,8 bar Maks høyde (*) 7 meter 8,5 meter 5 meter 8,5 meter 7,5 meter 8 meter Maks dybde (**) 5 meter 8 meter 5 meter 5 meter 6 meter 5 meter Partikkel størrelse 5 mm 5mm 35mm 35mm 15mm 20mm Strømledning 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter Min. vannivå for drift 7 cm 7cm 7cm 7cm 7cm 7cm Vekt 4,7 kg 5,1 kg 4,9 kg 5 kg 5,2 kg 5,6 kg Innkoblingshøyde ON 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm Utkoblingshøyde OFF 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Beskyttelsesklasse IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 4

5 Dränkbar pump Observera följande innan pumpen tages i drift! Den elektriska ansluntningen skall göras till ett jordat skyddsuttag med nätspänningen 230V/50Hz. Minst 6 amperes säkring. Obs! Invid bassänger och trädgårdsdammar och innom dessas säkerhetsavstånd, får pumpen endast användas med felströmsskyddbrytare som har en utlösande märkström upp till 30mA (enl. VDE 0100 avsnitt 702,738). Pumpen får inte alls användas om personer befinner sig i bassängen eller dammen. Rådgör med Din elektriker! Observera! (För Din säkerhet). Innan Du tar sänkvattenpumpen i drift skall Du fackmannamässig kontrollera: Jordningen Nollanslutningen Felströmsfrånkoppling motsvararande gällande säkerhetsbestämmelser samt att de(n) fungerar problemfritt Skydda de elektriska stickkontakterna mot fukt Föreligger fara för översvämning skall kontaktarna förläggas högra upp där de är säkra mot översvämningen Pumpning av aggresiva våtskor samt pumpning av abrasiva ämnen (med slipande egneskap) skall under alle omständigheter undvikas Skydda sänkvattenpumpen mot frost. Skydda pumpen mot tørrgång. Vidtag lämpliga åtgärder så barn inte får tillgång till anläggningen Svenska Nätanslutning Den sänkmotorpump som Du har köpt är försedd med en jordad skyddsstickkontakt. Pumpen är avsedd för anslutning till ett jordat skyddsuttag med 230/50Hz. Kontrollera att uttaget är tillräckligt säkrat (minst 6A) och att det är i felfritt skick. Stick stickproppen i nätuttaget. Därmed er pumpen färdig att användas. Observera Skulle nätkabeln eller stickkontakten bli skadad av yttre påverkan, är det inte tillåtet att reparere kabeln. Varning! Detta arbete får endast utföras av en elektriker. Användningsområden Denna pump anvends fremför alt som källarpump. Om den där monteras i en brunn fungerar den som säkerhet mot översvämningar. Pumpen kan dock användas överallt der vatten måste pumpas om, tex inom hushållet, innom lantbruket. I trädgården, innom sanitärsektorn och innom ett flertal andra användningsområden. Montering Skruva inkluderad anslutningsenhet till pumpen. Denna universala anslutningsenheten tillåter anslutning av 32 mm (5/4 ), 25 mm (1 ), 19 mm (3/4 ) och 13 mm (1/2 ) slangar. 32 mm (5/4 ) slangar träs på direkt på den universala anslutningsenheten, 19 mm (3/4 ) och 13 mm (1/2 ) kopplas på via en snabbkoppling. (se fig. D og E). Bästa kapacitet uppnås vid användning av (5/4 ). Tålighet Sänkvattenpumpen som Du har köpt avsedd för pumpning av vatten med maximal temperatur på 35OC. Pumpen får inte användas för andra ämnen, spesielt inte för motorbränslen, rengöringsmedel och andra kemiska produkter. Installation Installationen av sänkvattenpumpen görs antigen: Stationärt med fast rörledning eller stationärt med flexibel stang. Att beakta! Vid installationen är att beakta, att pumpen aldrig får monteras fritt hängande i tryckledningen eller i nätkabeln. Den dränkbara länspumpen måste hängas upp i det därtill avsedda bärhandtaget eller ställas på schaktets botten. För att behålla en problemfri funktion hos pumpen måste schaktbotten alltid vara fri från slamm eller andra föroreningar. Vid för liten vattenspegel kan det i schaktet befintliga slammet snabbt torka in och hindra pumpen att starta. Därfor är det nödvändigt att den dränkbara länspumpen regelbundet testas (genomföra startförsök) Flytbrytaren är redan inställd på sådant sätt att pumpen kan tagas i drift direkt. Påpekande! Pumpschaktet/bunnen som skall pumpas, skall ha minst mått om 40x40x50 cm så att flytbrytaren kan röra seg fritt. Idriftstagande Efter att Du läst denna installations och bruksanvisnig noggrant, kan Du ta pumpen i drift efter att ha beaktat följande punkter: Kontrollera att pumpen ligger på botten av pumpschaktet. Kontrollera att tryckledningen är riktig ansluten. Kontrollera att den elektriska anslutningen går till 230V/50Hz. Kontrollera att nätuttaget är i ordning. Säkerställ att fukt eller vatten aldrig kan komma in i nätanslutningen. Undvik att låta pumpen gå i törrång. Inställning av PÅ/AV brytpunkten Flottörställarens ON- resp OFF- brytpunkt kan ställas in genom ändring av flottörställaren i flottörställarrastreringen. Kontrollera före driftstart följande punkter: Flottörställaren måste vara så placerad att brytpunktshöjden: ON och brytpunktshöjden: OFF kan nås lätt och med ringa kraftförbrukning. Kontrollera detta genom att ställa pumpen 5

6 Dränkbar pump i ett kärl fyllt med vatten och försiktigt höja flottörställaren för hand och därefter sänka den igen. Då går det att se om pumpen kopplas till resp. från. Se till att avståndet mellan flottörställarhuvud och flottörställarrastrering inte är för litet. Vid för litet avstånd garanteras inte en felfri funktion. Se till vid inställning av flottörställaren att flottöställaren inte rör vid botten före urkopplingen av pumpen. OBS! Risk för torrkörning. Automatisk start Flottörställaren startar pumpen automatiskt vid vattenhöjd på ca 50cm och slås av automatiskt vid en höjd på ca 5cm. In- och utkoppling (ON/OFF) kan justeras vid var du fäster flottörbryteren i ledningshållaren. Manuell start För använding av en manuell start, koppla till strömkontakten och lyft flottörbryteren högre. Var försiktig så att inte pumpen suger sig torr. Driftsinstruktioner 1. Torrkörning förkortar pumpens livstid och bör därför undgås. Slå därför av pumpen om den slutar att pumpa vatten. 2. Pumpen slår automatiskt av vid överupphettning. Efter den har kylt ned sig kommer den starta automatisk igen. 3. Om du pumpar ut vatten med klorin eller andra frätande vätskor som efterlämnar avfall, bör pumpen sköljas i rent vatten. 4. Prova att undå att köra pumpen längre än 10 minuter. Rengöring av skovelhjulet Vid alltför starka avlagringar i pumphuset måste pumpens undre del demonteras på följande sätt: 1. Ta bort de fyra skruvarna på insugningslådans undersida. 2. Lossa på insugningslådan från pumphuset. 3. Rengör skovelhjulet med klart vatten. 4. Montera i omvänd ordningsföljd. Svenska Underhållspåpekande Pumpen är en underhållsfri och beprövad kvalitetsprodukt, som underkastats stränga slutkontroller. För at erhäll lång livslängd och okntinuerlig drift rekommenderar vi regelbunden kontroll och vård. Observera! Viktig! Drag ut nätkontakten före varje underhållsarbete. Om pumpen används på olika platser och transporteras skall den rengöras med rent vatten mellan varje användningstillfälle. Vi rekommenderar kontroll av flytbrytaren var tredje månad vid stationär installation. Avlägsna ludd och trådartiga partiklar som eventuelt fastnat i pumphuset med en vattenstråle. Var tredje månad skall slamm på botten i pumpschaktet avlägsnas och väggarna i pumpschaktet rengöras. Rengör flytbrytaren från avlagringar med rent vatten. Garantipåpekanden: Följande omfattas inte av garantin: Förstörd glidtätningsring pga törrpumpning eller främmande partiklar blandade i vattnet. Löphjulet tillstoppat pga främmande partiklar. Transportskador. Obehörigs inngrepp. Resevedelsbeställning Vid en ev. reservedelsbeställning skall följande uppgifter anges: Typ av pump Pumpens artikelnummer Pumpens ident-nummer Reservdelsnummer på erforderlig reservedel Felretting Problem Orsak Åtgärd Pumpen startar inte Nätspänningen saknas Kontrollera nätspänning Flybrytaren kopplar inte om 6 Justera flottörbrytaren till en högre position. Pumpen pumpar inte Inloppssilen tillstoppad Rensa insugningshålet med rent vatten Tryckslangen ihopböjd Repärera sprecken eller räta slangen Pumpen stängs inte av Flytbrytaren kan inte sjunka ned Placera pumpen riktigt på pumpschaktets botten Pumpmängden för liten Inloppssilen tillstoppad Rengör inloppssilen Pumpen stängs av efter kort sångtid Pumpkapaciteten minskad pga starkt nedsmutsat vatten med smörjiga substanser Motorskyddet stänger av pumpen pga. för starkt försmutsat vatten. För hög vattentemperatur Rengör pumpen och byt tätningsdelar Drag ut nätstickproppen och rengör pump schaktet och pumpen. Se till at den maximala vattentemperaturen inte överstiger 35OC!

7 tekniska data Dränkbar pump Svenska Modell (PC350B) (PC600B inox) (PC400B) (PC1000B) (PC750B inox) (PC1100Binox) Nätanslutning 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz Effekt: 350W 600W 400W 1000W 750W 1100W Transportmängd max 6500 l/h l/h 8000 l/h l/h l/h l/h Max. tryck 0,7 bar 0,85 bar 0,5 bar 0,85 bar 0,75 bar 0,8 bar Transporthöjd max (*) 7 meter 8,5 meter 5 meter 8,5 meter 7,5 meter 8 meter Doppningsdjup max (**) 5 meter 8 meter 5 meter 5 meter 6 meter 5 meter Främmande partiklar 5 mm 5mm 35mm 35mm 15mm 20mm El. anslutning 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter Min. vattennivå för drift 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm Vikt 4,7 kg 5,1 kg 4,9 kg 5 kg 5,2 kg 5,6 kg Omkopplingshöjd: ON 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm Omkopplingshöjd: OFF 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Beskyttelsesklass IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 7

8 Norsk GARANTI Vannpumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om vannpumpen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. Samsvarserklæring Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Nedsenkbar vannpumpe Merke...PowerPump Modell...PC350B, PC600B inox, PC400B, PC1000B, PC750B inox, PC1100B inox Svenska GARANTI Vattenpumpen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om vattenpumpen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. Tillverkar deklaration Undertecnad firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Dränkbar vattenpump Märke...PowerPump Modell typ...pc350b, PC600B inox, PC400B, PC1000B, PC750B inox, PC1100B inox er i overensstemmelse med normene EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13 EN :2003+A1, EN62233:2008 samt bestemmelser gitt i direktiv 2006/95/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever vannpumpen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August överensstämmer med följande norm EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13 EN :2003+A1, EN62233:2008 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2006/95/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna vatenpumpen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om vannpumpen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om vattenpumpen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no