Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm"

Transkript

1 Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no

2 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold. Blendefilteret veksler automatisk fra lys til mørk innstilling når en sveisebue skapes, og går tilbake til lys innstilling når sveisingen stopper. Før du starter må du justere hodebåndet og velge egnet mørkhetsverdi (DIN9-13) for det aktuelle sveisearbeidet. Før du starter Kontroller at det ytre dekkglasset er rent og at ingenting dekker over de to sensorene foran filterkassetten. Kontroller også at det ytre og det indre dekkglasset sitter ordentlig fast. Se over alle bevegelige deler for tegn på slitasje eller skader. Skadede deler må skiftes ut før hjelmen brukes for å unngå alvorlige personskader. Kontroller hjelmens lystetthet Still inn egnet mørkhetsverdi med DIN-hjulet (se DIN-tabellen på neste side). Pass på å velge riktig innstilling for det aktuelle sveisearbeidet. Juster hodebåndet slik at hjelmen sitter så lavt som mulig på hodet og nær ansiktet. Juster hjelmens vinkel i nedre posisjon ved å vri på den justerbare begrensingsreguleringen. Valg av mørketsverdi (DIN) Mørkhetsverdien (DIN) kan stilles inn manuelt mellom 9 (9) og 13 (12). Juster til egnet mørkhetsverdi for det aktuelle sveisearbeidet ved hjelp av DIN-tabellen nedenfor. SMAW - Metallbuesveising med kledd elektrode MIG (tung) - MIG-s sveising på tunge metaller MIG(lett) - MIG-s sveising på lette legeringer TIG, GTAW - Gass-/wolframbuesveising SAW - Halvautomatisk buesveising med kledd elektrode PAC - Plasmabueskjæring PAW - Plasmabuesveising 2

3 Sveis- og slipemaske Norsk Funksjoner og egenskaper Sveisehjelmen er utstyrt med en spesiell hodebåndmekanisme (opp og ned). Når brukeren vipper hjelmen opp over hodet, senkes hjelmens tyngdepunkt slik at den stemmer bedre overens med hodets tyngdepunkt. Dette reduserer i stor grad belastningen på brukerens nakke og gjør arbeidet mer komfortabelt. Når brukeren begynner å sveise, veksler hjelmens blendefilter fra lys til mørk innstilling på bare sekunder. Brukeren kan justere tiden for filterets tilbakestilling fra mørk til lys. Den utvendige følsomheten kan justeres til et mer komfortabelt arbeidsmiljø. Når du slutter å sveise, går blendefilteret automatisk fra mørk til lys innstilling, iht. hjelmens innstilte forsinkelsestid. Hvis du stiller inn tiden i den korte innstillingen, kan du justere tiden med mellom 0,25 og 0,35 sekunder. I den mellomste innstillingen, kan du justere tiden med mellom 0,35 og 0,50 sekunder og i den lange innstillingen mellom 0,50 og 0,80. Du kan velge mellom (Sveising/Sliping) Hjelmen bruker effektive solceller som spenningskilde og har også to innebygde 3-volts lithiumbatterier som backup. Du trenger ikke skifte ut batteriene, og de har forbedret levetid. Under normale sveiseforhold kan brukeren regne med en levetid på mer enn 6 år. Du kan justere mørkhetsgraden fra DIN 9 (9) til DIN 13 (12) ved å dreie på mørkhetshjulet (se punkt 4) De svært effektive UV-/IR-blendefiltrene gir brukerens øyne og ansikt en fullstendig beskyttelse mot UV-/IR-stråling under hele sveiseprosessen, også i den lyse innstillingen. UV-/IR beskyttelsesnivået er opptil DIN 16 i alle innstillinger, noe som vil gi et komfortabelt arbeidsmiljø. Advarsler Denne sveisehjelmen egner seg ikke for acetylensgass- eller lasersveising. Plasser aldri hjelmen eller blendefilteret på varme overflater. Forsøk aldri å åpne eller reparere blendefilteret. Kontroller at funksjonsreguleringen er riktig innstilt med tanke på Sveising/Sliping før arbeidet starter. Vær klar over at hjelmen ikke beskytter mot harde slag. Hjelmen beskytter ikke mot eksplosjoner eller korroderende væsker. Forsøk ikke å modifisere verken filteret eller hjelmen, med mindre dette står spesifikt i denne bruksanvisningen. Bruk ingen andre deler enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Modifisering av hjelm eller bruk av ikke-godkjente deler medfører at garantien oppheves og utsetter brukeren for sikkerhetsrisiko. Hvis hjelmen ikke veksler til mørk innstilling når du begynner å sveise, må du straks avbryte arbeidet og kontakte din nærmeste forhandler. Mist ikke filteret i vann. Bruk ikke løsemidler på hjelm eller filter. Bruk hjelmen innenfor temperaturområdet: -5 C til +55 C. Oppbevaringstemperatur: -20 C til +70 C. Beskytt filteret mot kontakt med væske eller smuss. Rengjør filteret utvendig regelmessig. Bruk ingen kraftige rengjøringsmidler. Sørg for at sensorene og solcellene alltid er rene. Bruk en lofri klut til dette. OBS! Brukeren kan skade seg alvorlig hvis overnevnte advarsler eller andre instruksjoner i denne bruksanvisning ikke følges. Feilsøking Symptom Årsak Tiltak Uregelmessig blending av filteret Hodetbåndet er ujevnt innstilt og det er ulik Juster hodebåndet avstand mellom øynene og filterlinsen. Blendefilteret blir ikke mørkere eller det flimrer. 1. Det ytre dekkglasset er skittent eller skadet. 1.Skift ut dekkglasset. 2. Sensorene er skitne. 2.Rengjør sensorene. 3. Sveisestrømmen er for lav. 3.Drei reguleringen til lang innstilling. Treg reaksjon Arbeidstemperaturen er for lav. Bruk ikke hjelmen under -5 C. Dårlig sikt Det ytre/indre dekkglasset og/eller filterlinsen Rengjør skitne komponenter er tilsmusset. Det er utilstrekkelig lys i omgivelsene. Mørkhetsverdien er feil. Juster innstillingen. Hjelmen glir på hodet Hodebåndet er feil innstilt. Juster hodebåndet 3

4 Sveis- og slipemaske Norsk Vedlikehold av linse og hjelm Skift ytre dekkglass Løsne det ytre dekkglasset ved å dra det opp på midten. Se bildet nedenfor. Sett inn et nytt dekkglass. Kontroller at rammen sitter som den skal. Skift ut det indre dekkglasset hvis det sprekker, ripes opp eller skades på annen måte. Rengjør filterlinsen med en ren og lofri klut eller bomullsduk. Linsen må ikke senkes ned i vann eller annen væske. Bruk ikke slipemiddel, løsemiddel eller oljebaserte rengjøringsmidler. Blendefilteret må ikke demonteres fra hjelmen, og du må aldri forsøke å åpne filteret. Tekniske data Siktflate Kassettstørrelse UV/IR-beskyttelse 98x43mm 110x90x9mm UV16/IR16 Lyshetsgrad DIN 4 Mørkhetsgrad DIN 9 - DIN 13 Strømforsyning AV/PÅ Følsomhet Funksjon Lys-Mørk/Mørk-Lys Arbeidstemperatur Oppbevaringstemperatur Material i masken Total vekt Solceller Helautomatisk Trinnløs kan justeres utvendig Sveising-Sliping kan velges 0, sek 0,25-0,8 sek (kort middels lang) 5 C til +55 C Slagsikker plast 435 gram 4

5 Svets- och sliphjälm Svenska Svetshjälm er avsädd att skydda ögon och ansikte mot gnistor, stänk och skadlig strålning under normala svetsföhållanden. Mörkningsfiltret växlar automatisk från ljus miljö till mörk når en svetsbåge skapas och återgår til ljus miljö när svetsningen upphör. Innan du svetsar må du justera huvudbandet och välja lämpligt skuggnummer (DIN9-13) för det aktuella svetarbetet. Innan du svetsar Kontrollera at det ytrtre täckglaset är rent och att ingen smuts täcker över de två sensorerna på filterkassettens front. Kontrollera också att det yttre och det inre täckglaset sitter fast ordentligt. Inspektera alla funktionella delar avseende tecken på skador eller slitage. Repade, spruckna eller på annat sätt skadade delar måste bytas ut innan hjälmen används för att undvika allvarliga skador. Kontrollera hjälmens ljustäthet. Ställ in lämpligt skuggnummer med ratten (se DIN-tabell). Var noga med att välja korrekt inställning för det aktuella svetsarbetet. Justera huvudbandet så att hjälmen sitter så lågt som möjligt på huvudet och nära ansiktet. Justera hjälmens vinkel i den undre positionen genom att vrida på det justerbara begränsningsreglaget. Val av skuggnummer (DIN) Skuggnumret kan ställas in manuellt mellan DIN 9 (9) til DIN 13 (12). Fastställ lämpligt skuggnummer för det aktuella svetsarbetet med hjälp av skuggtabellen nedan. Välj skuggnummer genom att vrida skuggratten tills pilen pekar på önskad inställning. SMAW - Metallbågsvetsning med klädd elektrod MIG (tung) - MIG-s svetsning på tunga metaller MIG(lett) - MIG-s svetsning på lätta legeringar TIG, GTAW - Gas-/wolframbågsvetsning SAW - Halvautomatisk bågsvetsning med klädd elektrod PAC - Plasmabågskärning PAW - Plasmabågsvetsning 5

6 Svets- och sliphjälm Svenska Funktioner och egenskaper Svetshjälmen är utrustad med en speciell huvudbandsmekanism (upp och ned). När användaren fäller upp hjälmen över huvudet sänks hjälmens tyngdpunkt så att den bättre överensstämmer med huvudets tyngdpunkt. Detta minskar i hög grad påfrestningarna på användarens huvud och nacke. När användaren börjar svetsa växlar hjälmens mörkningsfilter från ljus miljö till mörk på endast sekunder. Användaren kan justera tiden för filterets återgång från mörk till ljus miljö. Den utvändiga känsligheten kan justeras till et mer komfortabel arbetsmiljö. När du slutar svetsa växlar mörkningsfiltret automatiskt från ljus miljö till mörk enligt din inställda fördröjningstid. Ställer du tidreglaget i det korta läget kan tiden justeras mellan 0,25 och 0,35 sekunder. I mitten läget, kan tiden justeras mellan 0,35 og 0,50 sekunder och i det långa läget mellan 0,50 og 0,80. Svetsning och Slipning kan väljas. Hjälmen använder effektiva solceller som spänningskälla och har även två inbyggda 3-volts lithiumsbatterier som backup. Batterierna behöver inte bytas ut och deras livlängd har förbättrats till en ny nivå. Under normala svetsningsförhållanden kan användaren räkna med en livslängd på over sex år. Skuggeffekten kan justeras från DIN 9 (9) til DIN 13 (12) genom att vrida på skuggratten. De högeffektivauv-/ir-mörkningsfiltren ger användarens ögon och ansikte ett fullständigt skydd motuv-/ir-strålning under hela svetsningsprocessenj, även i det ljusa läget. UV-/IR skyddsnivån är upp till DIN 16 i alle lägen, vilket borgar för en komfortabel arbetsmiljö. Varningar Denna svetshjälm är inte lämplig för acetylensyregas- eller lasersvetsning. Placera aldrig hjälmen eller mörkningsfiltret på heta ytor. Forsök inte att modifiera varken filtret eller hjälmen, såvida inte detta specifikt instrueras i denna bruksanvisning. Använd inga utbytesdelar utöver de som specifiseras i denna bruksanvisning. Obehörig modifiering eller användning av ej gogkända delar medför att garantin förfaller och utsätter användaren för allvarliga säkerhetsrisker. Kontrollera före arbetet att funktionsreglaget är korrekt inställt avseende Svetsning/Slipning. Observera att hjälmen inte skyddar mot hårda slag.. Hjälmen skyddar inte mot explosiva föremål eller korrosiva vätskor. Om hjälmen inte växlar till mörk miljö när du börjar svetsa, avbryt arbetet omedelbart och kontakta din återförsäljare. Droppa inte filtret i vatten. Använd inga lösningsmedel på varken hjälm eller filter. Använd hjälmen inom temperaturområdet: -5 C til +55 C. Förvaringstemperatur: -20 C til +70 C. Skydda filtret mot kontakt med vätska och smuts. Rengör filtrets ytor regelbundet. Använd inga skarpa rengöringslösningar. Se till att sensorerna och solcellerna alltid är rena. Använd en luddfri duk för detta. Obs! Användaren kan skadas allvarligt om ovanstående varningar eller övriga instruktioner i denna bruksanvisning inte följs. Felsökning Symptom Orsak Lösning Oregelbunden mörkning av filtret Huvudbandet är ojämnt inställt och det är ett Justera huvudbandet ojämnt avstånd mellan ögonen och filterlinsen Mörkninsfiltret mörknar inte eller fladdrar. 1.Det yttre täckglaset är smutsigt eller skadat. 1.Byt ut täckglaset. 2.Sensorerna är smutsiga. 2.Rengör sensorerna. 3.Svetsströmmen är för låg. 3.Vrid reglaget till det längre läget. Långsam reaktion Arbetstemperaturen är för låg Använd inte hjälmen under -5 C Dålig sikt Det yttre/inre täckglaset och/eller filterlinsen Rengör smutsiga komponenter. är smutsiga. Det omgivande ljuset är otilräckligt. Skuggnumret är felaktigt inställt. Justera inställningen Hjälmen glider på huvudet Huvudbandet är felaktigt inställt. Justera huvudbandet 6

7 Svets- och sliphjälm Underhåll av lins och hjälm Byte av yttre täckglas Lossa det yttre täckglaset genom att dra det uppåt i den mittre delen, se nedanstående bild. Sätt ett nytt täckglas på plats. Kontrollera att rammen sitter ordentligt. Svenska Byt ut det inre täckglaset om det spricker, repas eller skadas på annat sätt. Rengör filterlinsen med en ren och luddfri duk. Doppa inte ned linsen i vatten eller någon annan vätska. Använd inga slipmedel, lösningsmedel eller oljebaserade rengöringsmedel. Demontera inte mörkningsfiltret från hjälmen och forsök aldrig att öppna filtret. Tekniska data Synsfält 98x43mm Kassettstorlek 110x90x9mm UV/IR-skydd UV16/IR16 Ljus miljö DIN 4 Mörk miljö DIN 9 - DIN 13 Spänningskälla Solceller AV/PÅ Helautomatisk Känslighet Steglös justeras utvändig Funktion Svetsning-Slipning kan väljas Ljus-Mörk/Mörk-Ljus 0, sek Arbetstemperatur 0,25-0,8 sek (kort medel lång) Förväringstemperatur 5 C til +55 C Material i hjälm Slagresistent plast Total vikt 435 gram 7

8 1. Ytre dekkglass 2. Kassett med automatisk blenderfilter 3. Indre dekkglass 4. Mørkhetshjul/følsomhetshjul 5. Mørkhetsmutter (2 stk.) 6. Mørkhetsboks/følsomhetsboks 7. Mørkhetsskala/følsomhetsskala 8. Blokkmutter (2 stk.) 9. Deksel 10. Ramme for filterinnstilling 11. Filterinnstillingsskrue (4 stk.) 12. Fremre hodebånd 13. Justerbar begrensningsregulering (2 stk.) 14. Skrue (2 stk.) 15. Justerbart hodebånd 1. Yttre täckglas 2. Kassett med automatiskt mörkningsfilter 3. Inre täckglas 4. Skuggratt/känslighetsratt 5. Skuggmutter (2 st.) 6. Skuggbox/känslighetsbox 7. Skuggskala/känslighetsskala 8. Blockmutter (2 st.) 9. Hölje 10. Rame for filterinställning 11. Filterställskruv (4 st.) 12. Främre huvudband 13. Justerbart begränsningsreglage (2 st.) 14. Skruv (2 st.) 15. Justerbart huvudband

9

10

11

12 Norsk Garanti Sveisemasken har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om sveisemasken har blitt utsatt for modifisering, misbruk eller feilhåndtering. All transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. Samsvarserklæring Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at Produkt...Sveise- og slipemaske Merke...PowerWeld Modell...S998c Svenska Garanti Svetshjälmen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om svetshjälmen utsatts för modifiering, missbruk eller felhantering. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. Tillverkar deklaration Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att Produkt...Svets- och sliphjälm Märke...PowerWeld Modell typ...s998c er i overensstemmelse med normene DIN EN 379: samt bestemmelser gitt i direktiv 89/686/EWG Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever sveisemasken ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August överensstämmer med följande norm DIN EN 379: enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 89/686/EWG Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna svetshjälmen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om sveisemasken skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om svetshjälmen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL POWERSTART KCP15 ART.NR. 560236 MANUAL Strø (kjø 1. Fi se 2. Ko 3. Tr st LED Hold LED BRUKSANVISNING For sikker bruk og lang levetid av apparatet er det viktig å lese denne anvisningen. Ta vare på den

Läs mer

hagepumpe trägårdspump Manual

hagepumpe trägårdspump Manual hagepumpe trägårdspump Manual Art LP-36A no 510131 Hagepumpe Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill Multiborrmaskin - MG135E-K Svenska MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill 420002 - Best Tools MG135E-K 1 Minidrill - MG135E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DM180A Vnr. 420644 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN P240X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING TEKNISK DATA: Nätspänning: Effekt: Hastighet obelastad: Randelldiameter: Polermaskin P240X 230V/50Hz 110

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 ART.NR. 430414 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD14-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 0 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR

POWERSTART JSE51 MANUAL. Leverandør: ART.NR POWERSTART JSE1 ART.NR. 60214 MANUAL Leverandør: VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL... JSE1 ART.NR:... 60214 SPENNING... 12V BATTERI... 38 Ah HJELPESTARTEFFEKT...

Läs mer

Manual. LP-144A Art no 430214

Manual. LP-144A Art no 430214 cordless DRILL laddbar BORRMASKIN oppladbar BORMASKIN Manual LP-144A Art no 430214 Oppladbar bormaskin ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer

Läs mer

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ800A 1 Vnr. 510130 Hagepumpe PJ800A Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

AKETEK Auto Darkening Welding Helmet. nedbländande svetsglas

AKETEK Auto Darkening Welding Helmet. nedbländande svetsglas AKETEK Auto Darkening Welding Helmet nedbländande svetsglas Gör svetsningen säkrare, enklare och mer komfortabel Åke Hörnell är mannen bakom innovationen som förbättrat arbetsvillkoren för svetsare runt

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BB6A Varenr. 200045 Benke/båndsliper BB6A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 ART.NR. 430410 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD10-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer

AKETEK PRO-X Svetshjälm

AKETEK PRO-X Svetshjälm Bruksanvisning: INST-23000SE Datum: 1/2016 AKETEK PRO-X Svetshjälm LÄS NOGA IGENOM DENNA BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS 1 Information Svetsning utan lämpligt ögonskydd är farligt. Automatiskt nedbländande

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: ROMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL 450015 1 For å kunne bruke den nye gassovnen på best måte, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsinstruksene før bruk. Oppbevar

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Vannpumpe Vattenpump Art.no. 510180 Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 2 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og den må følges. TEKNISK

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR

SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR SUBMERSIBLE PUMP DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DB350X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Dränkbar pump DB350X Observera följande innan pumpen tages i drift! Den elektriska ansluntningen

Läs mer

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GT12A 1 Varenr.540614 Gresstrimmer/-saks GT12A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

OSO Wallsmart IP44 W 30 W 50 W 80 W 100. http://www.oso.no 146009-01 W 11-09

OSO Wallsmart IP44 W 30 W 50 W 80 W 100. http://www.oso.no 146009-01 W 11-09 RU OSO Wallsmart Montasje, bruksanvisning og reservedeler Montering, bruksanvisning och reservdelar User manual and spare parts list Руководство по монтажу и эксплуатации и перечень запасных частей W 30

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker

MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker Mutterdragare - IW1010E-K Svenska MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker 420052 - Best Tools IW1010E-K 1 Muttertrekker - IW1010E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning ID550A Vnr. 420650 Slagbormaskin ID550A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin 430512 - Best Tools CD144E-KS 1 Oppladbar bormaskin - CD144E-KS ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin

MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin MANUAL Cordless Drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin 430510 - Best Tools CD144E-KN 1 Oppladbar bormaskin - CD144E-KN ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual

cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual cordless screwdriver laddbar skruvmeisel oppladbar skrutrekker Manual LP-36A Art no 430203 Oppladbar skutrekker ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning Element

Bruksanvisning Element Bruksanvisning Element EPH XXX LCD Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Innehållsförteckning Förord... 3 Egenskaper... 3 EG försäkran om överensstämmelse... 3 Installation... 4

Läs mer

Christmas Tree Lighting

Christmas Tree Lighting Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas Tree Lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701100101, 772701120101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A KEELERS C-HANDTAG 13A 13B LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers C-handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt. För såväl din egen som dina kunders säkerhets skull

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1

SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1 SIRKELSAG CS160-1 CIRKELSÅG CS160-1 ART.NR. 420410 MANUAL Leverandør: GEBE SIRKELSAG CS160-1 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG

TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG 590390 BlackLineManual 19-09-06 08:32 Side 1 TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG S12X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 590390 BlackLineManual 19-09-06 08:32 Side 2 Byggsåg S12X ELEKTRISK ANSLUTNING

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Albatross svetshjälmar

Albatross svetshjälmar svetshjälmar serien består av ett flertal olika typer av lättvikts svetshjälmar med uppfällbart (flip-up) visir. Nykomlingen i serien 4000X 9-1 har även automatiskt avbländande kassett. svetshjälm har

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item No 775100030101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer