Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm"

Transkript

1 Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no

2 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold. Blendefilteret veksler automatisk fra lys til mørk innstilling når en sveisebue skapes, og går tilbake til lys innstilling når sveisingen stopper. Før du starter må du justere hodebåndet og velge egnet mørkhetsverdi (DIN9-13) for det aktuelle sveisearbeidet. Før du starter Kontroller at det ytre dekkglasset er rent og at ingenting dekker over de to sensorene foran filterkassetten. Kontroller også at det ytre og det indre dekkglasset sitter ordentlig fast. Se over alle bevegelige deler for tegn på slitasje eller skader. Skadede deler må skiftes ut før hjelmen brukes for å unngå alvorlige personskader. Kontroller hjelmens lystetthet Still inn egnet mørkhetsverdi med DIN-hjulet (se DIN-tabellen på neste side). Pass på å velge riktig innstilling for det aktuelle sveisearbeidet. Juster hodebåndet slik at hjelmen sitter så lavt som mulig på hodet og nær ansiktet. Juster hjelmens vinkel i nedre posisjon ved å vri på den justerbare begrensingsreguleringen. Valg av mørketsverdi (DIN) Mørkhetsverdien (DIN) kan stilles inn manuelt mellom 9 (9) og 13 (12). Juster til egnet mørkhetsverdi for det aktuelle sveisearbeidet ved hjelp av DIN-tabellen nedenfor. SMAW - Metallbuesveising med kledd elektrode MIG (tung) - MIG-s sveising på tunge metaller MIG(lett) - MIG-s sveising på lette legeringer TIG, GTAW - Gass-/wolframbuesveising SAW - Halvautomatisk buesveising med kledd elektrode PAC - Plasmabueskjæring PAW - Plasmabuesveising 2

3 Sveis- og slipemaske Norsk Funksjoner og egenskaper Sveisehjelmen er utstyrt med en spesiell hodebåndmekanisme (opp og ned). Når brukeren vipper hjelmen opp over hodet, senkes hjelmens tyngdepunkt slik at den stemmer bedre overens med hodets tyngdepunkt. Dette reduserer i stor grad belastningen på brukerens nakke og gjør arbeidet mer komfortabelt. Når brukeren begynner å sveise, veksler hjelmens blendefilter fra lys til mørk innstilling på bare sekunder. Brukeren kan justere tiden for filterets tilbakestilling fra mørk til lys. Den utvendige følsomheten kan justeres til et mer komfortabelt arbeidsmiljø. Når du slutter å sveise, går blendefilteret automatisk fra mørk til lys innstilling, iht. hjelmens innstilte forsinkelsestid. Hvis du stiller inn tiden i den korte innstillingen, kan du justere tiden med mellom 0,25 og 0,35 sekunder. I den mellomste innstillingen, kan du justere tiden med mellom 0,35 og 0,50 sekunder og i den lange innstillingen mellom 0,50 og 0,80. Du kan velge mellom (Sveising/Sliping) Hjelmen bruker effektive solceller som spenningskilde og har også to innebygde 3-volts lithiumbatterier som backup. Du trenger ikke skifte ut batteriene, og de har forbedret levetid. Under normale sveiseforhold kan brukeren regne med en levetid på mer enn 6 år. Du kan justere mørkhetsgraden fra DIN 9 (9) til DIN 13 (12) ved å dreie på mørkhetshjulet (se punkt 4) De svært effektive UV-/IR-blendefiltrene gir brukerens øyne og ansikt en fullstendig beskyttelse mot UV-/IR-stråling under hele sveiseprosessen, også i den lyse innstillingen. UV-/IR beskyttelsesnivået er opptil DIN 16 i alle innstillinger, noe som vil gi et komfortabelt arbeidsmiljø. Advarsler Denne sveisehjelmen egner seg ikke for acetylensgass- eller lasersveising. Plasser aldri hjelmen eller blendefilteret på varme overflater. Forsøk aldri å åpne eller reparere blendefilteret. Kontroller at funksjonsreguleringen er riktig innstilt med tanke på Sveising/Sliping før arbeidet starter. Vær klar over at hjelmen ikke beskytter mot harde slag. Hjelmen beskytter ikke mot eksplosjoner eller korroderende væsker. Forsøk ikke å modifisere verken filteret eller hjelmen, med mindre dette står spesifikt i denne bruksanvisningen. Bruk ingen andre deler enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Modifisering av hjelm eller bruk av ikke-godkjente deler medfører at garantien oppheves og utsetter brukeren for sikkerhetsrisiko. Hvis hjelmen ikke veksler til mørk innstilling når du begynner å sveise, må du straks avbryte arbeidet og kontakte din nærmeste forhandler. Mist ikke filteret i vann. Bruk ikke løsemidler på hjelm eller filter. Bruk hjelmen innenfor temperaturområdet: -5 C til +55 C. Oppbevaringstemperatur: -20 C til +70 C. Beskytt filteret mot kontakt med væske eller smuss. Rengjør filteret utvendig regelmessig. Bruk ingen kraftige rengjøringsmidler. Sørg for at sensorene og solcellene alltid er rene. Bruk en lofri klut til dette. OBS! Brukeren kan skade seg alvorlig hvis overnevnte advarsler eller andre instruksjoner i denne bruksanvisning ikke følges. Feilsøking Symptom Årsak Tiltak Uregelmessig blending av filteret Hodetbåndet er ujevnt innstilt og det er ulik Juster hodebåndet avstand mellom øynene og filterlinsen. Blendefilteret blir ikke mørkere eller det flimrer. 1. Det ytre dekkglasset er skittent eller skadet. 1.Skift ut dekkglasset. 2. Sensorene er skitne. 2.Rengjør sensorene. 3. Sveisestrømmen er for lav. 3.Drei reguleringen til lang innstilling. Treg reaksjon Arbeidstemperaturen er for lav. Bruk ikke hjelmen under -5 C. Dårlig sikt Det ytre/indre dekkglasset og/eller filterlinsen Rengjør skitne komponenter er tilsmusset. Det er utilstrekkelig lys i omgivelsene. Mørkhetsverdien er feil. Juster innstillingen. Hjelmen glir på hodet Hodebåndet er feil innstilt. Juster hodebåndet 3

4 Sveis- og slipemaske Norsk Vedlikehold av linse og hjelm Skift ytre dekkglass Løsne det ytre dekkglasset ved å dra det opp på midten. Se bildet nedenfor. Sett inn et nytt dekkglass. Kontroller at rammen sitter som den skal. Skift ut det indre dekkglasset hvis det sprekker, ripes opp eller skades på annen måte. Rengjør filterlinsen med en ren og lofri klut eller bomullsduk. Linsen må ikke senkes ned i vann eller annen væske. Bruk ikke slipemiddel, løsemiddel eller oljebaserte rengjøringsmidler. Blendefilteret må ikke demonteres fra hjelmen, og du må aldri forsøke å åpne filteret. Tekniske data Siktflate Kassettstørrelse UV/IR-beskyttelse 98x43mm 110x90x9mm UV16/IR16 Lyshetsgrad DIN 4 Mørkhetsgrad DIN 9 - DIN 13 Strømforsyning AV/PÅ Følsomhet Funksjon Lys-Mørk/Mørk-Lys Arbeidstemperatur Oppbevaringstemperatur Material i masken Total vekt Solceller Helautomatisk Trinnløs kan justeres utvendig Sveising-Sliping kan velges 0, sek 0,25-0,8 sek (kort middels lang) 5 C til +55 C Slagsikker plast 435 gram 4

5 Svets- och sliphjälm Svenska Svetshjälm er avsädd att skydda ögon och ansikte mot gnistor, stänk och skadlig strålning under normala svetsföhållanden. Mörkningsfiltret växlar automatisk från ljus miljö till mörk når en svetsbåge skapas och återgår til ljus miljö när svetsningen upphör. Innan du svetsar må du justera huvudbandet och välja lämpligt skuggnummer (DIN9-13) för det aktuella svetarbetet. Innan du svetsar Kontrollera at det ytrtre täckglaset är rent och att ingen smuts täcker över de två sensorerna på filterkassettens front. Kontrollera också att det yttre och det inre täckglaset sitter fast ordentligt. Inspektera alla funktionella delar avseende tecken på skador eller slitage. Repade, spruckna eller på annat sätt skadade delar måste bytas ut innan hjälmen används för att undvika allvarliga skador. Kontrollera hjälmens ljustäthet. Ställ in lämpligt skuggnummer med ratten (se DIN-tabell). Var noga med att välja korrekt inställning för det aktuella svetsarbetet. Justera huvudbandet så att hjälmen sitter så lågt som möjligt på huvudet och nära ansiktet. Justera hjälmens vinkel i den undre positionen genom att vrida på det justerbara begränsningsreglaget. Val av skuggnummer (DIN) Skuggnumret kan ställas in manuellt mellan DIN 9 (9) til DIN 13 (12). Fastställ lämpligt skuggnummer för det aktuella svetsarbetet med hjälp av skuggtabellen nedan. Välj skuggnummer genom att vrida skuggratten tills pilen pekar på önskad inställning. SMAW - Metallbågsvetsning med klädd elektrod MIG (tung) - MIG-s svetsning på tunga metaller MIG(lett) - MIG-s svetsning på lätta legeringar TIG, GTAW - Gas-/wolframbågsvetsning SAW - Halvautomatisk bågsvetsning med klädd elektrod PAC - Plasmabågskärning PAW - Plasmabågsvetsning 5

6 Svets- och sliphjälm Svenska Funktioner och egenskaper Svetshjälmen är utrustad med en speciell huvudbandsmekanism (upp och ned). När användaren fäller upp hjälmen över huvudet sänks hjälmens tyngdpunkt så att den bättre överensstämmer med huvudets tyngdpunkt. Detta minskar i hög grad påfrestningarna på användarens huvud och nacke. När användaren börjar svetsa växlar hjälmens mörkningsfilter från ljus miljö till mörk på endast sekunder. Användaren kan justera tiden för filterets återgång från mörk till ljus miljö. Den utvändiga känsligheten kan justeras till et mer komfortabel arbetsmiljö. När du slutar svetsa växlar mörkningsfiltret automatiskt från ljus miljö till mörk enligt din inställda fördröjningstid. Ställer du tidreglaget i det korta läget kan tiden justeras mellan 0,25 och 0,35 sekunder. I mitten läget, kan tiden justeras mellan 0,35 og 0,50 sekunder och i det långa läget mellan 0,50 og 0,80. Svetsning och Slipning kan väljas. Hjälmen använder effektiva solceller som spänningskälla och har även två inbyggda 3-volts lithiumsbatterier som backup. Batterierna behöver inte bytas ut och deras livlängd har förbättrats till en ny nivå. Under normala svetsningsförhållanden kan användaren räkna med en livslängd på over sex år. Skuggeffekten kan justeras från DIN 9 (9) til DIN 13 (12) genom att vrida på skuggratten. De högeffektivauv-/ir-mörkningsfiltren ger användarens ögon och ansikte ett fullständigt skydd motuv-/ir-strålning under hela svetsningsprocessenj, även i det ljusa läget. UV-/IR skyddsnivån är upp till DIN 16 i alle lägen, vilket borgar för en komfortabel arbetsmiljö. Varningar Denna svetshjälm är inte lämplig för acetylensyregas- eller lasersvetsning. Placera aldrig hjälmen eller mörkningsfiltret på heta ytor. Forsök inte att modifiera varken filtret eller hjälmen, såvida inte detta specifikt instrueras i denna bruksanvisning. Använd inga utbytesdelar utöver de som specifiseras i denna bruksanvisning. Obehörig modifiering eller användning av ej gogkända delar medför att garantin förfaller och utsätter användaren för allvarliga säkerhetsrisker. Kontrollera före arbetet att funktionsreglaget är korrekt inställt avseende Svetsning/Slipning. Observera att hjälmen inte skyddar mot hårda slag.. Hjälmen skyddar inte mot explosiva föremål eller korrosiva vätskor. Om hjälmen inte växlar till mörk miljö när du börjar svetsa, avbryt arbetet omedelbart och kontakta din återförsäljare. Droppa inte filtret i vatten. Använd inga lösningsmedel på varken hjälm eller filter. Använd hjälmen inom temperaturområdet: -5 C til +55 C. Förvaringstemperatur: -20 C til +70 C. Skydda filtret mot kontakt med vätska och smuts. Rengör filtrets ytor regelbundet. Använd inga skarpa rengöringslösningar. Se till att sensorerna och solcellerna alltid är rena. Använd en luddfri duk för detta. Obs! Användaren kan skadas allvarligt om ovanstående varningar eller övriga instruktioner i denna bruksanvisning inte följs. Felsökning Symptom Orsak Lösning Oregelbunden mörkning av filtret Huvudbandet är ojämnt inställt och det är ett Justera huvudbandet ojämnt avstånd mellan ögonen och filterlinsen Mörkninsfiltret mörknar inte eller fladdrar. 1.Det yttre täckglaset är smutsigt eller skadat. 1.Byt ut täckglaset. 2.Sensorerna är smutsiga. 2.Rengör sensorerna. 3.Svetsströmmen är för låg. 3.Vrid reglaget till det längre läget. Långsam reaktion Arbetstemperaturen är för låg Använd inte hjälmen under -5 C Dålig sikt Det yttre/inre täckglaset och/eller filterlinsen Rengör smutsiga komponenter. är smutsiga. Det omgivande ljuset är otilräckligt. Skuggnumret är felaktigt inställt. Justera inställningen Hjälmen glider på huvudet Huvudbandet är felaktigt inställt. Justera huvudbandet 6

7 Svets- och sliphjälm Underhåll av lins och hjälm Byte av yttre täckglas Lossa det yttre täckglaset genom att dra det uppåt i den mittre delen, se nedanstående bild. Sätt ett nytt täckglas på plats. Kontrollera att rammen sitter ordentligt. Svenska Byt ut det inre täckglaset om det spricker, repas eller skadas på annat sätt. Rengör filterlinsen med en ren och luddfri duk. Doppa inte ned linsen i vatten eller någon annan vätska. Använd inga slipmedel, lösningsmedel eller oljebaserade rengöringsmedel. Demontera inte mörkningsfiltret från hjälmen och forsök aldrig att öppna filtret. Tekniska data Synsfält 98x43mm Kassettstorlek 110x90x9mm UV/IR-skydd UV16/IR16 Ljus miljö DIN 4 Mörk miljö DIN 9 - DIN 13 Spänningskälla Solceller AV/PÅ Helautomatisk Känslighet Steglös justeras utvändig Funktion Svetsning-Slipning kan väljas Ljus-Mörk/Mörk-Ljus 0, sek Arbetstemperatur 0,25-0,8 sek (kort medel lång) Förväringstemperatur 5 C til +55 C Material i hjälm Slagresistent plast Total vikt 435 gram 7

8 1. Ytre dekkglass 2. Kassett med automatisk blenderfilter 3. Indre dekkglass 4. Mørkhetshjul/følsomhetshjul 5. Mørkhetsmutter (2 stk.) 6. Mørkhetsboks/følsomhetsboks 7. Mørkhetsskala/følsomhetsskala 8. Blokkmutter (2 stk.) 9. Deksel 10. Ramme for filterinnstilling 11. Filterinnstillingsskrue (4 stk.) 12. Fremre hodebånd 13. Justerbar begrensningsregulering (2 stk.) 14. Skrue (2 stk.) 15. Justerbart hodebånd 1. Yttre täckglas 2. Kassett med automatiskt mörkningsfilter 3. Inre täckglas 4. Skuggratt/känslighetsratt 5. Skuggmutter (2 st.) 6. Skuggbox/känslighetsbox 7. Skuggskala/känslighetsskala 8. Blockmutter (2 st.) 9. Hölje 10. Rame for filterinställning 11. Filterställskruv (4 st.) 12. Främre huvudband 13. Justerbart begränsningsreglage (2 st.) 14. Skruv (2 st.) 15. Justerbart huvudband

9

10

11

12 Norsk Garanti Sveisemasken har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om sveisemasken har blitt utsatt for modifisering, misbruk eller feilhåndtering. All transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. Samsvarserklæring Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at Produkt...Sveise- og slipemaske Merke...PowerWeld Modell...S998c Svenska Garanti Svetshjälmen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om svetshjälmen utsatts för modifiering, missbruk eller felhantering. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. Tillverkar deklaration Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att Produkt...Svets- och sliphjälm Märke...PowerWeld Modell typ...s998c er i overensstemmelse med normene DIN EN 379: samt bestemmelser gitt i direktiv 89/686/EWG Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever sveisemasken ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August överensstämmer med följande norm DIN EN 379: enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 89/686/EWG Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna svetshjälmen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om sveisemasken skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om svetshjälmen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 (ACM Typebetegnelse Typbeteckning: STAR 400, 500, 600, 700, 800) INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK N S EU-forsikring om overensstemmelse med

Läs mer

Säkrare svetsning INNEHÅLL SVETSVISIR FRÅN 3M 3M ANSIKTSSKYDD/SVETSVISIR 7 3M ANSIKTSSKYDD/SVETSVISIR

Säkrare svetsning INNEHÅLL SVETSVISIR FRÅN 3M 3M ANSIKTSSKYDD/SVETSVISIR 7 3M ANSIKTSSKYDD/SVETSVISIR Säkrare svetsning SVETSVISIR FRÅN 3M 7 INNEHÅLL 3M Speedglas ADF svetsglas.................... 8 3M Speedglas SL svetsvisir.................... 12 3M Speedglas 9000 svetsvisir................. 14 3M WS-300

Läs mer

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 ESI 45010...... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques //

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques // Kitchen DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // 5.0 5 litre beer keg is easily installed // Ideal for parties, dinners and barbeques // Cooling element ensures

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ...

Läs mer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer DH 40MRY Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

HUAWEI F685. Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING

HUAWEI F685. Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING HUAWEI F685 Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt

Läs mer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer SVENSK A Bruksanvisning för högtryckstvätt Bruksanvisning for høytrykksvasker Installation Instructions for High Pressure Washer 220-086 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer