Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm"

Transkript

1 Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no

2 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold. Blendefilteret veksler automatisk fra lys til mørk innstilling når en sveisebue skapes, og går tilbake til lys innstilling når sveisingen stopper. Før du starter må du justere hodebåndet og velge egnet mørkhetsverdi (DIN9-13) for det aktuelle sveisearbeidet. Før du starter Kontroller at det ytre dekkglasset er rent og at ingenting dekker over de to sensorene foran filterkassetten. Kontroller også at det ytre og det indre dekkglasset sitter ordentlig fast. Se over alle bevegelige deler for tegn på slitasje eller skader. Skadede deler må skiftes ut før hjelmen brukes for å unngå alvorlige personskader. Kontroller hjelmens lystetthet Still inn egnet mørkhetsverdi med DIN-hjulet (se DIN-tabellen på neste side). Pass på å velge riktig innstilling for det aktuelle sveisearbeidet. Juster hodebåndet slik at hjelmen sitter så lavt som mulig på hodet og nær ansiktet. Juster hjelmens vinkel i nedre posisjon ved å vri på den justerbare begrensingsreguleringen. Valg av mørketsverdi (DIN) Mørkhetsverdien (DIN) kan stilles inn manuelt mellom 9 (9) og 13 (12). Juster til egnet mørkhetsverdi for det aktuelle sveisearbeidet ved hjelp av DIN-tabellen nedenfor. SMAW - Metallbuesveising med kledd elektrode MIG (tung) - MIG-s sveising på tunge metaller MIG(lett) - MIG-s sveising på lette legeringer TIG, GTAW - Gass-/wolframbuesveising SAW - Halvautomatisk buesveising med kledd elektrode PAC - Plasmabueskjæring PAW - Plasmabuesveising 2

3 Sveis- og slipemaske Norsk Funksjoner og egenskaper Sveisehjelmen er utstyrt med en spesiell hodebåndmekanisme (opp og ned). Når brukeren vipper hjelmen opp over hodet, senkes hjelmens tyngdepunkt slik at den stemmer bedre overens med hodets tyngdepunkt. Dette reduserer i stor grad belastningen på brukerens nakke og gjør arbeidet mer komfortabelt. Når brukeren begynner å sveise, veksler hjelmens blendefilter fra lys til mørk innstilling på bare sekunder. Brukeren kan justere tiden for filterets tilbakestilling fra mørk til lys. Den utvendige følsomheten kan justeres til et mer komfortabelt arbeidsmiljø. Når du slutter å sveise, går blendefilteret automatisk fra mørk til lys innstilling, iht. hjelmens innstilte forsinkelsestid. Hvis du stiller inn tiden i den korte innstillingen, kan du justere tiden med mellom 0,25 og 0,35 sekunder. I den mellomste innstillingen, kan du justere tiden med mellom 0,35 og 0,50 sekunder og i den lange innstillingen mellom 0,50 og 0,80. Du kan velge mellom (Sveising/Sliping) Hjelmen bruker effektive solceller som spenningskilde og har også to innebygde 3-volts lithiumbatterier som backup. Du trenger ikke skifte ut batteriene, og de har forbedret levetid. Under normale sveiseforhold kan brukeren regne med en levetid på mer enn 6 år. Du kan justere mørkhetsgraden fra DIN 9 (9) til DIN 13 (12) ved å dreie på mørkhetshjulet (se punkt 4) De svært effektive UV-/IR-blendefiltrene gir brukerens øyne og ansikt en fullstendig beskyttelse mot UV-/IR-stråling under hele sveiseprosessen, også i den lyse innstillingen. UV-/IR beskyttelsesnivået er opptil DIN 16 i alle innstillinger, noe som vil gi et komfortabelt arbeidsmiljø. Advarsler Denne sveisehjelmen egner seg ikke for acetylensgass- eller lasersveising. Plasser aldri hjelmen eller blendefilteret på varme overflater. Forsøk aldri å åpne eller reparere blendefilteret. Kontroller at funksjonsreguleringen er riktig innstilt med tanke på Sveising/Sliping før arbeidet starter. Vær klar over at hjelmen ikke beskytter mot harde slag. Hjelmen beskytter ikke mot eksplosjoner eller korroderende væsker. Forsøk ikke å modifisere verken filteret eller hjelmen, med mindre dette står spesifikt i denne bruksanvisningen. Bruk ingen andre deler enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Modifisering av hjelm eller bruk av ikke-godkjente deler medfører at garantien oppheves og utsetter brukeren for sikkerhetsrisiko. Hvis hjelmen ikke veksler til mørk innstilling når du begynner å sveise, må du straks avbryte arbeidet og kontakte din nærmeste forhandler. Mist ikke filteret i vann. Bruk ikke løsemidler på hjelm eller filter. Bruk hjelmen innenfor temperaturområdet: -5 C til +55 C. Oppbevaringstemperatur: -20 C til +70 C. Beskytt filteret mot kontakt med væske eller smuss. Rengjør filteret utvendig regelmessig. Bruk ingen kraftige rengjøringsmidler. Sørg for at sensorene og solcellene alltid er rene. Bruk en lofri klut til dette. OBS! Brukeren kan skade seg alvorlig hvis overnevnte advarsler eller andre instruksjoner i denne bruksanvisning ikke følges. Feilsøking Symptom Årsak Tiltak Uregelmessig blending av filteret Hodetbåndet er ujevnt innstilt og det er ulik Juster hodebåndet avstand mellom øynene og filterlinsen. Blendefilteret blir ikke mørkere eller det flimrer. 1. Det ytre dekkglasset er skittent eller skadet. 1.Skift ut dekkglasset. 2. Sensorene er skitne. 2.Rengjør sensorene. 3. Sveisestrømmen er for lav. 3.Drei reguleringen til lang innstilling. Treg reaksjon Arbeidstemperaturen er for lav. Bruk ikke hjelmen under -5 C. Dårlig sikt Det ytre/indre dekkglasset og/eller filterlinsen Rengjør skitne komponenter er tilsmusset. Det er utilstrekkelig lys i omgivelsene. Mørkhetsverdien er feil. Juster innstillingen. Hjelmen glir på hodet Hodebåndet er feil innstilt. Juster hodebåndet 3

4 Sveis- og slipemaske Norsk Vedlikehold av linse og hjelm Skift ytre dekkglass Løsne det ytre dekkglasset ved å dra det opp på midten. Se bildet nedenfor. Sett inn et nytt dekkglass. Kontroller at rammen sitter som den skal. Skift ut det indre dekkglasset hvis det sprekker, ripes opp eller skades på annen måte. Rengjør filterlinsen med en ren og lofri klut eller bomullsduk. Linsen må ikke senkes ned i vann eller annen væske. Bruk ikke slipemiddel, løsemiddel eller oljebaserte rengjøringsmidler. Blendefilteret må ikke demonteres fra hjelmen, og du må aldri forsøke å åpne filteret. Tekniske data Siktflate Kassettstørrelse UV/IR-beskyttelse 98x43mm 110x90x9mm UV16/IR16 Lyshetsgrad DIN 4 Mørkhetsgrad DIN 9 - DIN 13 Strømforsyning AV/PÅ Følsomhet Funksjon Lys-Mørk/Mørk-Lys Arbeidstemperatur Oppbevaringstemperatur Material i masken Total vekt Solceller Helautomatisk Trinnløs kan justeres utvendig Sveising-Sliping kan velges 0, sek 0,25-0,8 sek (kort middels lang) 5 C til +55 C Slagsikker plast 435 gram 4

5 Svets- och sliphjälm Svenska Svetshjälm er avsädd att skydda ögon och ansikte mot gnistor, stänk och skadlig strålning under normala svetsföhållanden. Mörkningsfiltret växlar automatisk från ljus miljö till mörk når en svetsbåge skapas och återgår til ljus miljö när svetsningen upphör. Innan du svetsar må du justera huvudbandet och välja lämpligt skuggnummer (DIN9-13) för det aktuella svetarbetet. Innan du svetsar Kontrollera at det ytrtre täckglaset är rent och att ingen smuts täcker över de två sensorerna på filterkassettens front. Kontrollera också att det yttre och det inre täckglaset sitter fast ordentligt. Inspektera alla funktionella delar avseende tecken på skador eller slitage. Repade, spruckna eller på annat sätt skadade delar måste bytas ut innan hjälmen används för att undvika allvarliga skador. Kontrollera hjälmens ljustäthet. Ställ in lämpligt skuggnummer med ratten (se DIN-tabell). Var noga med att välja korrekt inställning för det aktuella svetsarbetet. Justera huvudbandet så att hjälmen sitter så lågt som möjligt på huvudet och nära ansiktet. Justera hjälmens vinkel i den undre positionen genom att vrida på det justerbara begränsningsreglaget. Val av skuggnummer (DIN) Skuggnumret kan ställas in manuellt mellan DIN 9 (9) til DIN 13 (12). Fastställ lämpligt skuggnummer för det aktuella svetsarbetet med hjälp av skuggtabellen nedan. Välj skuggnummer genom att vrida skuggratten tills pilen pekar på önskad inställning. SMAW - Metallbågsvetsning med klädd elektrod MIG (tung) - MIG-s svetsning på tunga metaller MIG(lett) - MIG-s svetsning på lätta legeringar TIG, GTAW - Gas-/wolframbågsvetsning SAW - Halvautomatisk bågsvetsning med klädd elektrod PAC - Plasmabågskärning PAW - Plasmabågsvetsning 5

6 Svets- och sliphjälm Svenska Funktioner och egenskaper Svetshjälmen är utrustad med en speciell huvudbandsmekanism (upp och ned). När användaren fäller upp hjälmen över huvudet sänks hjälmens tyngdpunkt så att den bättre överensstämmer med huvudets tyngdpunkt. Detta minskar i hög grad påfrestningarna på användarens huvud och nacke. När användaren börjar svetsa växlar hjälmens mörkningsfilter från ljus miljö till mörk på endast sekunder. Användaren kan justera tiden för filterets återgång från mörk till ljus miljö. Den utvändiga känsligheten kan justeras till et mer komfortabel arbetsmiljö. När du slutar svetsa växlar mörkningsfiltret automatiskt från ljus miljö till mörk enligt din inställda fördröjningstid. Ställer du tidreglaget i det korta läget kan tiden justeras mellan 0,25 och 0,35 sekunder. I mitten läget, kan tiden justeras mellan 0,35 og 0,50 sekunder och i det långa läget mellan 0,50 og 0,80. Svetsning och Slipning kan väljas. Hjälmen använder effektiva solceller som spänningskälla och har även två inbyggda 3-volts lithiumsbatterier som backup. Batterierna behöver inte bytas ut och deras livlängd har förbättrats till en ny nivå. Under normala svetsningsförhållanden kan användaren räkna med en livslängd på over sex år. Skuggeffekten kan justeras från DIN 9 (9) til DIN 13 (12) genom att vrida på skuggratten. De högeffektivauv-/ir-mörkningsfiltren ger användarens ögon och ansikte ett fullständigt skydd motuv-/ir-strålning under hela svetsningsprocessenj, även i det ljusa läget. UV-/IR skyddsnivån är upp till DIN 16 i alle lägen, vilket borgar för en komfortabel arbetsmiljö. Varningar Denna svetshjälm är inte lämplig för acetylensyregas- eller lasersvetsning. Placera aldrig hjälmen eller mörkningsfiltret på heta ytor. Forsök inte att modifiera varken filtret eller hjälmen, såvida inte detta specifikt instrueras i denna bruksanvisning. Använd inga utbytesdelar utöver de som specifiseras i denna bruksanvisning. Obehörig modifiering eller användning av ej gogkända delar medför att garantin förfaller och utsätter användaren för allvarliga säkerhetsrisker. Kontrollera före arbetet att funktionsreglaget är korrekt inställt avseende Svetsning/Slipning. Observera att hjälmen inte skyddar mot hårda slag.. Hjälmen skyddar inte mot explosiva föremål eller korrosiva vätskor. Om hjälmen inte växlar till mörk miljö när du börjar svetsa, avbryt arbetet omedelbart och kontakta din återförsäljare. Droppa inte filtret i vatten. Använd inga lösningsmedel på varken hjälm eller filter. Använd hjälmen inom temperaturområdet: -5 C til +55 C. Förvaringstemperatur: -20 C til +70 C. Skydda filtret mot kontakt med vätska och smuts. Rengör filtrets ytor regelbundet. Använd inga skarpa rengöringslösningar. Se till att sensorerna och solcellerna alltid är rena. Använd en luddfri duk för detta. Obs! Användaren kan skadas allvarligt om ovanstående varningar eller övriga instruktioner i denna bruksanvisning inte följs. Felsökning Symptom Orsak Lösning Oregelbunden mörkning av filtret Huvudbandet är ojämnt inställt och det är ett Justera huvudbandet ojämnt avstånd mellan ögonen och filterlinsen Mörkninsfiltret mörknar inte eller fladdrar. 1.Det yttre täckglaset är smutsigt eller skadat. 1.Byt ut täckglaset. 2.Sensorerna är smutsiga. 2.Rengör sensorerna. 3.Svetsströmmen är för låg. 3.Vrid reglaget till det längre läget. Långsam reaktion Arbetstemperaturen är för låg Använd inte hjälmen under -5 C Dålig sikt Det yttre/inre täckglaset och/eller filterlinsen Rengör smutsiga komponenter. är smutsiga. Det omgivande ljuset är otilräckligt. Skuggnumret är felaktigt inställt. Justera inställningen Hjälmen glider på huvudet Huvudbandet är felaktigt inställt. Justera huvudbandet 6

7 Svets- och sliphjälm Underhåll av lins och hjälm Byte av yttre täckglas Lossa det yttre täckglaset genom att dra det uppåt i den mittre delen, se nedanstående bild. Sätt ett nytt täckglas på plats. Kontrollera att rammen sitter ordentligt. Svenska Byt ut det inre täckglaset om det spricker, repas eller skadas på annat sätt. Rengör filterlinsen med en ren och luddfri duk. Doppa inte ned linsen i vatten eller någon annan vätska. Använd inga slipmedel, lösningsmedel eller oljebaserade rengöringsmedel. Demontera inte mörkningsfiltret från hjälmen och forsök aldrig att öppna filtret. Tekniska data Synsfält 98x43mm Kassettstorlek 110x90x9mm UV/IR-skydd UV16/IR16 Ljus miljö DIN 4 Mörk miljö DIN 9 - DIN 13 Spänningskälla Solceller AV/PÅ Helautomatisk Känslighet Steglös justeras utvändig Funktion Svetsning-Slipning kan väljas Ljus-Mörk/Mörk-Ljus 0, sek Arbetstemperatur 0,25-0,8 sek (kort medel lång) Förväringstemperatur 5 C til +55 C Material i hjälm Slagresistent plast Total vikt 435 gram 7

8 1. Ytre dekkglass 2. Kassett med automatisk blenderfilter 3. Indre dekkglass 4. Mørkhetshjul/følsomhetshjul 5. Mørkhetsmutter (2 stk.) 6. Mørkhetsboks/følsomhetsboks 7. Mørkhetsskala/følsomhetsskala 8. Blokkmutter (2 stk.) 9. Deksel 10. Ramme for filterinnstilling 11. Filterinnstillingsskrue (4 stk.) 12. Fremre hodebånd 13. Justerbar begrensningsregulering (2 stk.) 14. Skrue (2 stk.) 15. Justerbart hodebånd 1. Yttre täckglas 2. Kassett med automatiskt mörkningsfilter 3. Inre täckglas 4. Skuggratt/känslighetsratt 5. Skuggmutter (2 st.) 6. Skuggbox/känslighetsbox 7. Skuggskala/känslighetsskala 8. Blockmutter (2 st.) 9. Hölje 10. Rame for filterinställning 11. Filterställskruv (4 st.) 12. Främre huvudband 13. Justerbart begränsningsreglage (2 st.) 14. Skruv (2 st.) 15. Justerbart huvudband

9

10

11

12 Norsk Garanti Sveisemasken har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om sveisemasken har blitt utsatt for modifisering, misbruk eller feilhåndtering. All transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. Samsvarserklæring Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at Produkt...Sveise- og slipemaske Merke...PowerWeld Modell...S998c Svenska Garanti Svetshjälmen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om svetshjälmen utsatts för modifiering, missbruk eller felhantering. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. Tillverkar deklaration Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att Produkt...Svets- och sliphjälm Märke...PowerWeld Modell typ...s998c er i overensstemmelse med normene DIN EN 379: samt bestemmelser gitt i direktiv 89/686/EWG Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever sveisemasken ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August överensstämmer med följande norm DIN EN 379: enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 89/686/EWG Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna svetshjälmen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om sveisemasken skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om svetshjälmen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL SPIKERPISTOL SPIKPISTOL Manual GFN2190 LP-36A Art no 120420 VIKTIG TA VARE PÅ DENNE MANUALEN Spikerpistol Les igjennom manualen fra begynnelse til slutt før du bruker verktøyet. Følg alle anvisninger i

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

Säkrare svetsning INNEHÅLL SVETSVISIR FRÅN 3M 3M ANSIKTSSKYDD/SVETSVISIR 7 3M ANSIKTSSKYDD/SVETSVISIR

Säkrare svetsning INNEHÅLL SVETSVISIR FRÅN 3M 3M ANSIKTSSKYDD/SVETSVISIR 7 3M ANSIKTSSKYDD/SVETSVISIR Säkrare svetsning SVETSVISIR FRÅN 3M 7 INNEHÅLL 3M Speedglas ADF svetsglas.................... 8 3M Speedglas SL svetsvisir.................... 12 3M Speedglas 9000 svetsvisir................. 14 3M WS-300

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Versjon: 1.0 Andra Airon Wireless produkter Airon Wireless system är en serie produkter som ger dig en bra översikt över några av dina viktigaste hälsorelaterade uppgifter i samma applikation. Pröva även:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V Bruksanvisning för downlight 12 V Bruksanvisning for downlight 12 V Operating Instructions Downlight 12 V 423-218 423-219 SV NO PL Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Läs mer

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges.

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges. Bruksanvisning för elmätare, modell PM-300 Artikelnummer 406-100 2009-03-04 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning INLEDNING (sida 2) Hänvisningar refererar till den engelska originalmanualen.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering SE Användningsområden Montaget förutsätter max c/c 1200 mm mellan takstolarna. Installeras som frihängande underlagstak

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON SKYDDSGLASÖGON 3M Skyddsglasögon www.personskydd.se 3M Svenska AB Personskydd 191 89 SOLLENTUNA Tel. 08-92 21 00, Fax. 08-92 22 88 E-post: industrisv@mmm.com www.personskydd.se Innovation Innehåll Inledning

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer