Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804"

Transkript

1 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS

2 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet må være jordet! Advarsel! Bruk kun treleder skjøteledninger med tilkoblet jordleder. Bruk kun skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk og sjekk at de er i god stand før bruk. Beskytt kablene mot skader på grunn av mekaniske påvirkninger, skarpe kanter, kontakt med bevegelige deler og etsende væsker ol. Advarsel! Bruk ikke en skjøteledning som er synlig skadet. Monter en helt ny ledning utfør ikke permanente eller midlertidige reparasjoner. Få kabelen reparert av kvalifisert elektriker. Før man setter støpselet i stikkontakten, må du forsikre deg om at dataene for strømnettet tilsvarer dataene angitt på typeskiltet til kvernen. Flytt aldri kvernen ved å trekke den etter ledningen. Koble alltid maskinen fra strømnettet før den transporteres. Slå alltid av kvernen før du tar ut støpselet eller skjøteledningen. La aldri kvernen stå uten oppsyn mens den er påslått. Før du forlater kvernen, slår du av motoren og trekker ut støpselet. Gå fram på samme måte ved eventuell strømsvikt. La ikke barn eller andre personer som ikke har lest dette instruksjonsheftet eller som ikke er kjent med kvernen, betjene den. Brukeren er ansvarlig for andre personer når man arbeider med kvernen. Bruk kvernen kun til tiltenkt formål. Forskitig! Denne masinen har roterende kniver. Forsiktig! Knivene stopper ikke umiddelbart etter at apparatet er slått av. Slå alltid av kvernen, trekk ut støpselet og vent til kutteskiven stopper før du foretar noe vedlikeholdseller rengjøringsarbeider. Utvis forsiktighet ved rengjøring og vedlikehold på kvernen. FARE! Pass fingrene! Bruk hansker! Det er forbudt å flytte eller endre noen av de elektriske og mekaniske sikkerhetsorningene. Kvernen må stå plant og stødig ved bruk. Brukes kun i dagslys eller med god belysning. Bruk hansker og vernebriller ved kverning. Vi anbefaler å bruke hørselvern. Forsiktig! Matetrakten skal monteres og festes fullstendig før bruk. Stikk ikke hendene inn i matetrakten og utløpsåpningen. Under bruk må man forsikre seg om at ingen fremmedlegemer (som steiner, glass, metall, jord, plast) mates inn i kvernen. Slike fremmedlegemer kan gjøre knivene sløve og føre til alvorlig akde på motoren. Bruk ikke kvernen til andre formål enn den er beregnet til. Hvis kvernen begynner å vibrere unormalt, slår du av motoren og finner årsaken umiddelbart. Vibrasjon er vanligvis et tegn på problemer. Kvernen skal sjekkes grundig før bruk. Du må kun bruke en kvern som er i god stand. Hvis du legger merke til feil som kan føre til fare for brukeren, skal du ikke bruke kvernen før feilene er rettet. Skift ut slitte eller skadede deler på grunn av sikkerheten. Bruk kun originale reservedeler. Uoriginale deler kan være dårlig tilpasset og kan føre til skader. Bruk kvernen kun på steder hvor den er beskyttet mot vann. Bruk den aldri utendørs i regnvær. Lagres tørt og utilgjengelig for barn. Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som helst form for vedlikehold og rengjøring 3. Hold avstand 4. Advarsel! Knivene stopper ikke med en gang maskinen er slått av. 5. Advarsel! Slå av maskinen og trekk ut kontakten hvis det blir skade på ledningen eller kontakt. 6. Advarsel! Bruk vernehansker, hørselvern, vernebriller og arbeidstøy. 7. Advarsel! Ikke bruk maskinen i regnvær. 8. Desibelnivå 9. Utstyret er beregnet kun for bruk i område der det aktuelle nettverket er > = 100 A per fase og leveres av et distribusjonsnett med nominell spenning på 230V. 2

3 Beskrivelse (Fig. A) 1. Hjul 2. Beholder 3. Sikkerhetsbryter 4. Enhet kompostkvernen 5. Kabel 6. Transporthåndtak 7. Resettknapp/overbelastningsvern 8. Matetrakt 9. Driftsbryter 10. Justerskrue 11. Understell/ramme 12. Støtteben Før bruk Utpakking Ta alle delene ut av forpakningen. Trekk beholder ut av understellet, og ta ut kompostkvernen med tilbehør (Fig. B). Montering (Fig. B/C/D) 1. Monter de 2 hjulene (1), og klips på hjuldekslene. 2. Monter de 2 støttebenene (12). 3. Monter kompostkvernen-enheten (4) på understellet (11) med 4stk medfølgende skruer. 4. For å plassere beholderen (2) i understellet (11) igjen, påse at sikkerhetsbryteren (3) står i OFF -posisjon. Beholderen settes inn, og tas ut, kun fra hjul-siden av kompostkvernen. 5. Lås beholderen (2) ved å sette sikkerhetsbryteren (3) i ON -posisjon. Tiltenkt bruk Denne kvernen er konstruert for oppkutting av fiberrikt tre og hageavfall for kompostering. Oppsamling av kvernet materiale Bruk beholderen til å samle opp kvernet materiale. Koble til korrekt spenning Strømtilførselen må tilsvare dataene angitt på typeskiltet til maskinen. Verktøy med nominell spenning på V kan også kobles til 220V strømtilførsel. Kursen må være sikret med en sikring på minst 10A. En skjøtekabel med et for lite tverrsnitt fører til en betydelig reduksjon i maskinens ytelse. For kabler med lengde opp til 25 m trenger man et tverrsnitt på minst 3 x 1,5 mm2, for kabler med lengde på mer enn 25 m må tverrsnittet være på minst 2,5 mm 2. Drift På -/avbryter (Pos. 9, Fig. A) 1. For å starte kvernen; skyv låseknappen på bryteren frem og drei mot høyre. (Fig. 1). Bryteren låses i denne posisjonen. Skjærekniven trekker inn materialet og kutter det opp 2. For å stoppe kvernen; drei bryteren tilbake i utgangsstilling, OFF. Endre retning på skjærekniven Skyv låseknappen på bryteren tilbake og drei mot venstre (Fig. 2). Bryteren låses ikke i denne posisjonen. Fastkilt materiale slippes løst. Endre retning på skjærekniven kun når materiale er fastkilt. Tips For å fjerne store objekter eller trestykker kan man måtte gjenta flere ganger ved å kjøre begge veier etter hverandre. Bruk en skyver eller en krok til å fjerne objekter som stopper til matetrakten eller utløpsåpningen. Fastkiling (Fig. E) Hjelper det ikke med de ovenstående tipsende, gjør følgende: Skru ut de 4 umbrakoskruene (13) på dekselet (15). Ta av dekselet (15). Dette kan kreve litt lirking på grunn av opplagringer. Fjern årsak til blokkering / fastkiling. Når dekselet (15) monteres igjen, påse at det kommer i rett posisjon. Dekselet skal entre akslingen (17), tappen til kontrakniven og de 4 skruesporene. Skru til dekselet (15) tilstrekkelig med de 4 umbrakoskruene (13) 3 Forsiktig! Vent alltid til kvernen stopper helt før du slår den på igjen. Langt materiele som stikker ut fra kvernen kan slå ut når det trekkes inn av skjæreknivene. Hold sikker avstand!

4 Overbelastningsvern Overbelastning (f.eks blokkering av skjæreknivene) fører til stopp av maskinen etter noen få sekunder. For å beskytte motoren mot skader vil overbelastningsvernet slå av strømtilførselen automatisk. Vent minst 1 minutt før du starter opp igjen ved å først trykke resettknappen og deretter på-/avbryteren. Bruksanvisning Mat materialet som skal kuttes opp inni trakten. Materialet trekkes inn automatisk av skjæreknivene. Forsiktig! Langt materiale som stikker ut fra maskinen kan slå ut når det trekkes inn av knivene. Sørg for trygg avstand! Legg kun i så mye materiale at man unngår blokkering av matetrakten. Hageavfall som er blitt lagret noen dager og er vissent og fuktig kuttes opp sammen med kvister. Dette forhindrer at skjæreknivene blokkeres. Ha ikke mykt avfall som kjøkkenavfall i kvernen, men komposter direkte. Forgrenet materiale med blader på må kuttes opp fullstendig før det mates nytt materiale. Pass på at det oppkuttede materialet kan falle fritt fra utløpsåpningen - fare for tilstopping! Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til av avfallsposen eller oppkuttet materiale. Justering av kontrakniven (Pos. 10 fig. A) Kontrakniven stilles med en avstand på 0 til 0,50 mm fra skjæreknivene. Man må ha denne avstanden for å oppnå effektiv drift. Mykt materiale eller våte tregreiner kan bli fliset opp i stedet for å bli kuttet, og slitt kontrakniv kan etter flere gangers bruk føre til samme problem. Drei rattet med urviseren for å minske avstanden. Etter justering må du sjekke om ønsket effekt er oppnådd. Forsikre deg om at skjæreknivene ikke treffer kontrakniven, slik at det ikke oppstår skader på kvernen. Tips Tungt materiale eller greiner fører til blokkering av skjæreknivene ved kontinuerlig kverning. Myke materialer, som blad eller stilker, kan blokkere mateåpningen. Mat mykt materiale med den med følgende materen. Mat alltid materialet som skal kvernes fra høyre side av matetrakten. Sjekk materialet som skal kvernes grundig. Forsikre deg om at det ikke kommer oppi steiner eller spiker, da dette kan føre til alvorlige skader på kvernen. Se etter tegn på vibrasjon. Kraftig vibrasjon skyldes skadete eller slitte kniver. Skift knivene om nødvendig. Feilsøking Motoren går ikke Overbelastningsvernet er utløst. Sett dreieretningsbryteren i stilling OFF og trykk resettknappen, hold på-/avbryteren inntrykket for å slå på kvernen. Når blokkeringen er blitt fjernet, resetter du dreieretningsbryteren til posisjon Drift. Strømsvikt. Sjekk strømledningen, støpselet og sikringen på kursen. Materialet som skal kvernes trekkes ikke inn Skjærekniven går baklengs. Skift dreieretning. Materialet er fastkilt i matetrakten. Sett dreieretningsbryteren til venstre og slå på kvernen. Trekk materialet ut av matetrakten. Mat inn tykke greiner på nytt igjen slik at knivene ikke uten videre tar tak i ferdigkuttede spor igjen. Skjærekniven er blokkert. Sett dreieretningsbryteren til venstre og slå på kvernen. Skjærekniven vil nå gå bakover og slippe fritt det fastkilte materialet. Forsiktig! Skift dreieretning først etter at kvernen har stoppet fullstendig. Vedlikehold Pass på maskinen og rengjør den regelmessig for at den skal fungere skikkelig over lang tid. Hold lufteåpningene rene og fri for støv Bruk kun en varm, fuktet klut og en myk børste til å rengjøre maskinen. Utsett aldri denne maskinen for vann eller vannsprut. Bruk ikke vaskemidler eller løsemidler da disse kan påføre maskinen skader som ikke lar seg reparere. Kjemikalier kan ødelegge plastdelene. Sjekk tiltrekningen av festeskruene på bunnrammen fra tid til annen. For å beskytte kvernen mot korresjon ved lagring i lengre tid, sett inn skjærekniven med miljøvennlig olje. Tekniske data Nettspenning/frekvens: Nominell effekt: Garantert verdi på lydeffektnivå Maks verdi lydtrykk Driftsmodus: S 6 Hastighet utan belastning: Greindiameter: Vekt: V ~ 50 Hz 2800 W 99dB(A) 82dB(A) 40 o/min max. 42 mm 25 kg Driftsmodus S6 (40 %) indikerer en belastningsprofil med 20 sek. belastning og 1 min. tomgang. Maks. diameter til greiner avhenger av treets hardhet. 4

5 Säkerhetsinstruktioner Varning! Läs och följ noggrant säkerhetsinstruktionerna. Kompostkvarnen måste monteras korrekt före användning. Varning! Denna apparat måste jordas! Varning! Använd endast jordad förlängningssladd med jordsladden ansluten. Använd endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk och kontrollera att de är i bra skick före användning. Skydda kablarna från skada vid tung mekanisk användning, skarpa kanter, kontakt med rörliga delar och frätande vätskor, etc. Varning! Använd inte en förlängningskabel som visar tecken på skada. Anslut en helt ny kabel gör inga permanenta eller tillfälliga reparationer. Låt en kvalificerad tekniker byta kabeln. Innan du sätter i kontakten i eluttaget ska du kontrollera att uttagets belastningsvärde är korrekt och motsvarar de som angetts på märkplåten på kompostkvarnen. Flytta aldrig kompostkvarnen genom att dra i kablarna. Dra alltid ut sladden från eluttaget innan du flyttar den till annan plats. Stäng alltid av kompostkvarnen innan du drar ut kontakten från eluttaget eller förlängningssladdar. Lämna aldrig kompostkvarnen utan uppsikt när den är igång. Innan du lämnar kompostkvarnen ska du stänga av motorn och dra ut kontakten från eluttaget. Gör det samma vid strömavbrott. Håll barn och husdjur på avstånd. Alla åskådare ska hållas på säkert avstånd från kompostkvarnen när den används. Låt inte barn eller personer, som inte har läst detta instruktionsblad eller som inte är bekanta med kompostkvarnen, använda den. Skötaren är ansvarig för tredje part under arbete med kompostkvarnen. Använd endast kompostkvarnen för avsedd användning. Varning! Den här maskinen har roterande knivar. Varning! Knivarna stannar inte direkt efter att maskinen stängts av. Stäng alltid av kompostkvarnen, dra ut elkontakten och vänta tills skärskivorna stannar innan du genomför underhålls- eller rengöringsarbete. Var försiktig vid rengöring och underhållsarbete på kompostkvarnen. FARA! Akta fingrarna! Använd handskar! Det är förbjudet att flytta eller modifiera någon av de elektriska och mekaniska säkerhetsanordningarna. Kompostkvarnen måste stå på en jämn och fast grund under drift. Använd endast i dagsljus eller vid god belysning. Använd handskar och säkerhetsglasögon när du arbetar med kompostkvarnen. Vi rekommenderar att öronskydd används. Varning! Tratten måste monteras och skruvarna dras åt ordentligt före användning. Stoppa inte in dina händer i inmatningskanalen och utkastöppningen. Under drift ska man kontrollera att inga främmande föremål (t.ex. stenar, glas, metall, jord, plast) matas in i kompostkvarnen; dessa främmande föremål kan orsaka att knivarna blir avtrubbade och att motorn skadas allvarligt. Använd inte kompostkvarnen för andra ändamål än avsedd användning. Om kompostkvarnen skulle börja vibrera onormalt, stäng omgående av motorn och kontrollera orsaken. Vibrationer är vanligen en förvarning om problem. Kompostkvarnen ska kontrolleras noga före användning. Du bör endast arbeta med en kompostkvarn som är i bra skick. Om du märker någon defekt på maskinen som kan orsaka fara för skötaren ska inte kompostkvarnen användas förrän felet har åtgärdats. Byt slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast original reservdelar. Delar som inte tillverkats av tillverkaren kan medföra dålig passning och möjlig skada. Använd endast kompostkvarnen på platser som är skyddade från vatten och använd aldrig den utomhus vid regn. Förvaras på torr säker plats utom räckhåll för barn. 5

6 Förklaring till etiketter på maskinen 1. Varning! Läs bruksanvisningen noga föra användning 2. Slå alltid av maskinen och drag ut kontakten före all form av underhåll och rengöring 3. Håll avstånd 4. Varning! Knivarna stannar ej omedelbart efter att strömmen slagits av. 5. Varning! slå av maskinen och drag ut kontakten om det blir skada på ledningen eller kontakt. 6. Varning! Använd skyddshandskar, hörselskydd, skyddsglasögon och arbetskläder. 7. Varning! Använd ej maskinen i regnväder. 8. Desibelnivå 9. Utrustningen är avsedd endast för användas i miljö där den nuvarande nätet är > = 100 A per fas och som tillhandahålls av ett distributionsnät med en märkspänning 230V. Före användning Uppackning Ta ur alla delarna ur förpackningen. Ta behållaren ur ramen, och ta ut kvarnen med tillbehör (Fig. B). Montering (Fig. B/C/D) 1. Montera de 2 hjulen (1), och sätt på navkapslarna. 2. Montera de 2 stödbenen (12). 3. Montera kvarn-enheten (4) på ramen (11) med 4 stk medfölgande skruvar. 4. För att placera behållaren (2) i ramen (11) igen, tillse att säkerhetsströmbrytaren (3) står i OFF -possision. Behållaren sätts in, och tas ur enbart från hjulsidan av kompostkvarnen. 5. Lås behållaren (2) genom att sätta säkerhetsströmbrytaren ( 3) i ON -possision. Avsedd användning Kompostkvarnen är avsedd för nedskärning för kompostering av fibrer och grövre trädgårdsavfall. Insamling av strimlat material Använd burken till det strimlade materialet. Använd alltid korrekt matningsspänning Nätspänningen måste stämma överens med informationen som anges på apparatens märkplåt. Apparater med en märkspänning på V kan även anslutas till ett 220 V uttag. Uttaget måste vara skyddat med en säkring på minst 10 A. En förlängningssladd med för liten tvärsnittsarea kan leda till en tydlig försämring av maskinens prestanda. För kablar med en längd på upp till 25 m, en tvärsnittsarea på minst 3 x 1,5 mm2 krävs; för kablar som är längre än 25 m måste tvärsnittsarean vara minst 2,5 mm 2. Beskrivning (Fig. A) 1. Hjul 2. Behållare 3. Säkerhetsströmbrytare 4. Enhet kvarn 5. Kabel 6. Transporthandtag 7. Resettknapp/överbelastningsskydd 8. Matare 9. Strömbrytare 10. Justerskruvar 11. Stativ / ram 12. Stödben 6

7 Drift På -/avbryteren (Pos. 9, FIG. A) 1. För att starta kvarnen; skjut låsknappen på strömbrytaren åt sidan och vrid till höger. (FIG. 1). Brytaren låses i denna possision. Skårkniven drar in materialet och skär isönder det. 2. För att stoppa kvarnen; vrid strömbrytaren tillbaka till utgångsläget, OFF. Ändra riktning på skärkniven Skjut låsknappen på brytaren tilbaka och vrid åt vänster (Fig. 2). Brytaren låser inte i denna possision. Fastkilat material släpps löst. Ändra knivens riktning endast när material har fastnat i kvarnen. Tips Stora objekt eller trädgrenar ska tas bort efter flera försök i både skär- och frigöringsriktningarna. Använd en pådrivare eller en renskrok för att ta bort föremål som fastnat i inmatningstunneln eller utkastöppningen. Fastkilning (Fig. E) Hjälper det inte med ovanstående tips, gör följande : Skruva ur de 4 insexskruvarna (13) på täck-kåpan (15). Tag av kåpan (15). Detta kan kräva visst lirkande. Tag bort den fastkilade biten. När kåpan (15) monteras igen, påse se till att den hamnar i rätt possision. Kåpan skall gå på axeln (17), tappen till kontrakniven och de fyra skruvhålen. Skruva fast kåpan (15) med de fyra insexskruvarna. Dra åt. (13) Varning! Vänta alltid tills att kompostkvarnen stannat innan du startar den igen. Längre material som sticker ut från kompostkvarnen kan kastas runt när den dras in av skärkniven. Håll dig på säkert avstånd! Överbelastningsskydd Överbelastning (t.ex. blockering av skärknivarna) leder till att maskinen stannar efter några sekunder. För att skydda motorn från skador stänger överbelastningsskyddet av strömmen automatiskt. Vänta minst 1 minut innan maskinen startas igen efter att du återställningsknappen har tryckts in och tryck därefter på strömbrytaren. Bruksanvisning Mata in materialet som ska hackas i inmatningstunneln (skärknivarna roterar i moturs riktning). Materialet dras automatiskt in av skärkniven. Varning! Längre material som sticker ut från kompostkvarnen kan kastas runt när den dras in av skärknivarna. Håll säkert avstånd! För endast in så mycket material att inmatningstunneln inte blockeras. Hacka trädgårdsavfall som har legat några dagar och är visset och fuktigt växelvis med grenar. Detta förhindrar att skärknivarna blockeras. Fyll inte på mjukt avfall som exempelvis köksavfall i kompostkvarnen utan kompostera det direkt. Material med mycket grenar och löv måste hackas ner helt innan nytt material matas in. Se till att det hackade materialet kan falla fritt från utkastöppningen risk för blockage! Ventilationshålen får inte täckas av avfallspåsen eller det hackade materialet. Ställa in motkniven (Pos. 10 fig. A) Motkniven ställs in på mellan 0 och 0,50 mm från skärkniven. Detta avstånd ska hållas för att uppnå effektiv funktion. Mjukt material eller våta trädgrenar kan flisas i stället för att skäras av och en sliten motkniv kan leda till samma problem efter flera gångers användning. Dra ratten med urvisaren för att minska avstånden. Testa kvarnen efter inställning så att bäst effekt uppnås. Kontrollera att skärkniven inte rör vid motkniven för att undvika att kompostkvarnen skadas. Tips Kraftigt material eller grenar leder till att skärkniven blockeras under kontinuerlig hackning. Mjukt material, som exempelvis löv eller stjälkar kan blockera inmatningsöppningen. Mata in mjukt material med hjälp av den medföljande pådrivaren. Mata alltid materialet som ska hackas från inmatningstunnelns högra hörn. Kontrollera noga materialet som ska hackas. Kontrollera att det inte finns några stenar eller spik då detta allvarligt kan skada kompostkvarnen. Kontrollera om det finns tecken på vibration. Kraftiga vibrationer orsakas av slitna skärknivar. Byt knivarna vid behov. 7

8 Felsökning Motorn går inte igång. Överbelastningsskyddet har löst ut Ställ in riktningsväxlaren i läget OFF och tryck på återställningsknappen, håll strömbrytaren intryckt för att starta kompostkvarnen efter en liten stund. Efter att materialet som blockerade har tagits bort ska riktningsväxlaren ställas i läge Drift. Strömavbrott Kontrollera elkablen, kontakten och säkringen i elcentralen. Materialet som ska hackas dras inte in Skärknivarna roterar bakåt. Ändra rotationsriktning. Materialet fastnar i inmatningstunneln Ställ riktningsväxlaren mot vänter och starta kompostkvarnen. Dra ut materialet från inmatningstunneln. Mata åter in kraftiga grenar så att kniven inte direkt griper i de tidigare knivskårorna. Skärkniven är blockerad. Ställ riktningsväxlaren mot vänter och starta kompostkvarnen. Skärkniven roterar bakåt så att materialet som blockerar kan tas bort. Tekniska specifikationer Nätspänning/frekvens: Märkeffekt: Garanterad värde på ljudeffektnivån Max värde ljudtryck Driftläge: S 6 Hastighet utan belastning: Diameter på grenarna: Vikt: V ~ 50 Hz 2800 W 99dB(A) 82dB(A) 40 v/min max. 42 mm 25 kg Driftsläget S6 (40 %) indikerar en belastningsprofil på 20 sek. belastning och 1 min tomgång. Max diameter på grenarna beror på hur hård veden är. Varning! Byt rotationsriktning till önskad position efter att kompostkvarnen har stannat helt. Underhåll Vårda din maskin och rengör den regelbundet för att uppnå långvarig effektivitet och prestanda. Håll luftventilerna rena och fria från smuts. Använd en varm fuktig trasa och en mjuk borste för att rengöra din maskin. Våta aldrig ner eller spraya vatten på maskinen. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel då dessa kan orsaka skador på maskinen som inte går att reparera. Kemikalier kan förstöra delar av plast. Åtdragningen på fästskruvarna på underredet ska kontrolleras regelbundet. För att skydda kompostkvarnen från att rosta vid förvaring under en längre period ska skärkniven smörjas in med en olja som inte är miljöskadlig. 8

9 9

10 10

11 11

12 SVENSK GARANTI Kompostkvarnen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om kompostkvarnen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt... Kompostkvarn Märke... Park & Garden Modell typ... SDS2804 överensstämmer med följande norm EN /A13:2008, EN13683/A1:2009 pren50434:2005, EN62233:2008, EN :2006 EN /A1:2001, EN :2006 EN :2000 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2004/108/EC, 98/37/EC, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EEC NORSK GARANTI Kompostkvernen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om kompostkvernen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Postboks 2465 Sluppen 7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Kompostkvern Merke... Park & Garden Modell... SDS2804 er i overensstemmelse med normene EN /A13:2008, EN13683/A1:2009 pren50434:2005, EN62233:2008, EN :2006 EN /A1:2001, EN :2006 EN :2000 samt bestemmelser gitt i direktiv 2004/108/EC, 98/37/EC, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EEC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna kompostkvarnen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever kompostkvernen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om gräsklipperen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om gressklipperen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V Bruksanvisning för downlight 12 V Bruksanvisning for downlight 12 V Operating Instructions Downlight 12 V 423-218 423-219 SV NO PL Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg

Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg Monterings- och bruksanvisning Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 %

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 % TEST En del tillverkare lovar att deras kvarnar kan mala 45 mm tjocka grenar. Det är helt orealistiskt. I en mindre trädgård är den elektriska kompostkvarnen idealisk till att mala kvistavfall, som då

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0160 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING:

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119

B R U K S A N V I S N I N G. Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 B R U K S A N V I S N I N G Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 1 Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FLIP-OVER SAW KAP-/GER-/BÄNKSAG KAPP-/GJÆR-/KLYVSAG

FLIP-OVER SAW KAP-/GER-/BÄNKSAG KAPP-/GJÆR-/KLYVSAG FLIP-OVER SAW KAP-/GER-/BÄNKSAG KAPP-/GJÆR-/KLYVSAG KS250X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 Kap-/ger-/bänksag KS250X TEKNISK DATA: Nätspänning: 230V/50Hz Effekt: 1560W Hastighet obelastad:

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Art. nr. 555 605

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Art. nr. 555 605 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Art. nr. 555 605 SÄKERHETSUPPLYSNINGAR OCH ANDVÄNDNING Läs hela manualen innan montering och använding av apparaten. I tillägg ber vi dig uppmärksamma

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer