Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804"

Transkript

1 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS

2 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet må være jordet! Advarsel! Bruk kun treleder skjøteledninger med tilkoblet jordleder. Bruk kun skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk og sjekk at de er i god stand før bruk. Beskytt kablene mot skader på grunn av mekaniske påvirkninger, skarpe kanter, kontakt med bevegelige deler og etsende væsker ol. Advarsel! Bruk ikke en skjøteledning som er synlig skadet. Monter en helt ny ledning utfør ikke permanente eller midlertidige reparasjoner. Få kabelen reparert av kvalifisert elektriker. Før man setter støpselet i stikkontakten, må du forsikre deg om at dataene for strømnettet tilsvarer dataene angitt på typeskiltet til kvernen. Flytt aldri kvernen ved å trekke den etter ledningen. Koble alltid maskinen fra strømnettet før den transporteres. Slå alltid av kvernen før du tar ut støpselet eller skjøteledningen. La aldri kvernen stå uten oppsyn mens den er påslått. Før du forlater kvernen, slår du av motoren og trekker ut støpselet. Gå fram på samme måte ved eventuell strømsvikt. La ikke barn eller andre personer som ikke har lest dette instruksjonsheftet eller som ikke er kjent med kvernen, betjene den. Brukeren er ansvarlig for andre personer når man arbeider med kvernen. Bruk kvernen kun til tiltenkt formål. Forskitig! Denne masinen har roterende kniver. Forsiktig! Knivene stopper ikke umiddelbart etter at apparatet er slått av. Slå alltid av kvernen, trekk ut støpselet og vent til kutteskiven stopper før du foretar noe vedlikeholdseller rengjøringsarbeider. Utvis forsiktighet ved rengjøring og vedlikehold på kvernen. FARE! Pass fingrene! Bruk hansker! Det er forbudt å flytte eller endre noen av de elektriske og mekaniske sikkerhetsorningene. Kvernen må stå plant og stødig ved bruk. Brukes kun i dagslys eller med god belysning. Bruk hansker og vernebriller ved kverning. Vi anbefaler å bruke hørselvern. Forsiktig! Matetrakten skal monteres og festes fullstendig før bruk. Stikk ikke hendene inn i matetrakten og utløpsåpningen. Under bruk må man forsikre seg om at ingen fremmedlegemer (som steiner, glass, metall, jord, plast) mates inn i kvernen. Slike fremmedlegemer kan gjøre knivene sløve og føre til alvorlig akde på motoren. Bruk ikke kvernen til andre formål enn den er beregnet til. Hvis kvernen begynner å vibrere unormalt, slår du av motoren og finner årsaken umiddelbart. Vibrasjon er vanligvis et tegn på problemer. Kvernen skal sjekkes grundig før bruk. Du må kun bruke en kvern som er i god stand. Hvis du legger merke til feil som kan føre til fare for brukeren, skal du ikke bruke kvernen før feilene er rettet. Skift ut slitte eller skadede deler på grunn av sikkerheten. Bruk kun originale reservedeler. Uoriginale deler kan være dårlig tilpasset og kan føre til skader. Bruk kvernen kun på steder hvor den er beskyttet mot vann. Bruk den aldri utendørs i regnvær. Lagres tørt og utilgjengelig for barn. Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som helst form for vedlikehold og rengjøring 3. Hold avstand 4. Advarsel! Knivene stopper ikke med en gang maskinen er slått av. 5. Advarsel! Slå av maskinen og trekk ut kontakten hvis det blir skade på ledningen eller kontakt. 6. Advarsel! Bruk vernehansker, hørselvern, vernebriller og arbeidstøy. 7. Advarsel! Ikke bruk maskinen i regnvær. 8. Desibelnivå 9. Utstyret er beregnet kun for bruk i område der det aktuelle nettverket er > = 100 A per fase og leveres av et distribusjonsnett med nominell spenning på 230V. 2

3 Beskrivelse (Fig. A) 1. Hjul 2. Beholder 3. Sikkerhetsbryter 4. Enhet kompostkvernen 5. Kabel 6. Transporthåndtak 7. Resettknapp/overbelastningsvern 8. Matetrakt 9. Driftsbryter 10. Justerskrue 11. Understell/ramme 12. Støtteben Før bruk Utpakking Ta alle delene ut av forpakningen. Trekk beholder ut av understellet, og ta ut kompostkvernen med tilbehør (Fig. B). Montering (Fig. B/C/D) 1. Monter de 2 hjulene (1), og klips på hjuldekslene. 2. Monter de 2 støttebenene (12). 3. Monter kompostkvernen-enheten (4) på understellet (11) med 4stk medfølgende skruer. 4. For å plassere beholderen (2) i understellet (11) igjen, påse at sikkerhetsbryteren (3) står i OFF -posisjon. Beholderen settes inn, og tas ut, kun fra hjul-siden av kompostkvernen. 5. Lås beholderen (2) ved å sette sikkerhetsbryteren (3) i ON -posisjon. Tiltenkt bruk Denne kvernen er konstruert for oppkutting av fiberrikt tre og hageavfall for kompostering. Oppsamling av kvernet materiale Bruk beholderen til å samle opp kvernet materiale. Koble til korrekt spenning Strømtilførselen må tilsvare dataene angitt på typeskiltet til maskinen. Verktøy med nominell spenning på V kan også kobles til 220V strømtilførsel. Kursen må være sikret med en sikring på minst 10A. En skjøtekabel med et for lite tverrsnitt fører til en betydelig reduksjon i maskinens ytelse. For kabler med lengde opp til 25 m trenger man et tverrsnitt på minst 3 x 1,5 mm2, for kabler med lengde på mer enn 25 m må tverrsnittet være på minst 2,5 mm 2. Drift På -/avbryter (Pos. 9, Fig. A) 1. For å starte kvernen; skyv låseknappen på bryteren frem og drei mot høyre. (Fig. 1). Bryteren låses i denne posisjonen. Skjærekniven trekker inn materialet og kutter det opp 2. For å stoppe kvernen; drei bryteren tilbake i utgangsstilling, OFF. Endre retning på skjærekniven Skyv låseknappen på bryteren tilbake og drei mot venstre (Fig. 2). Bryteren låses ikke i denne posisjonen. Fastkilt materiale slippes løst. Endre retning på skjærekniven kun når materiale er fastkilt. Tips For å fjerne store objekter eller trestykker kan man måtte gjenta flere ganger ved å kjøre begge veier etter hverandre. Bruk en skyver eller en krok til å fjerne objekter som stopper til matetrakten eller utløpsåpningen. Fastkiling (Fig. E) Hjelper det ikke med de ovenstående tipsende, gjør følgende: Skru ut de 4 umbrakoskruene (13) på dekselet (15). Ta av dekselet (15). Dette kan kreve litt lirking på grunn av opplagringer. Fjern årsak til blokkering / fastkiling. Når dekselet (15) monteres igjen, påse at det kommer i rett posisjon. Dekselet skal entre akslingen (17), tappen til kontrakniven og de 4 skruesporene. Skru til dekselet (15) tilstrekkelig med de 4 umbrakoskruene (13) 3 Forsiktig! Vent alltid til kvernen stopper helt før du slår den på igjen. Langt materiele som stikker ut fra kvernen kan slå ut når det trekkes inn av skjæreknivene. Hold sikker avstand!

4 Overbelastningsvern Overbelastning (f.eks blokkering av skjæreknivene) fører til stopp av maskinen etter noen få sekunder. For å beskytte motoren mot skader vil overbelastningsvernet slå av strømtilførselen automatisk. Vent minst 1 minutt før du starter opp igjen ved å først trykke resettknappen og deretter på-/avbryteren. Bruksanvisning Mat materialet som skal kuttes opp inni trakten. Materialet trekkes inn automatisk av skjæreknivene. Forsiktig! Langt materiale som stikker ut fra maskinen kan slå ut når det trekkes inn av knivene. Sørg for trygg avstand! Legg kun i så mye materiale at man unngår blokkering av matetrakten. Hageavfall som er blitt lagret noen dager og er vissent og fuktig kuttes opp sammen med kvister. Dette forhindrer at skjæreknivene blokkeres. Ha ikke mykt avfall som kjøkkenavfall i kvernen, men komposter direkte. Forgrenet materiale med blader på må kuttes opp fullstendig før det mates nytt materiale. Pass på at det oppkuttede materialet kan falle fritt fra utløpsåpningen - fare for tilstopping! Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til av avfallsposen eller oppkuttet materiale. Justering av kontrakniven (Pos. 10 fig. A) Kontrakniven stilles med en avstand på 0 til 0,50 mm fra skjæreknivene. Man må ha denne avstanden for å oppnå effektiv drift. Mykt materiale eller våte tregreiner kan bli fliset opp i stedet for å bli kuttet, og slitt kontrakniv kan etter flere gangers bruk føre til samme problem. Drei rattet med urviseren for å minske avstanden. Etter justering må du sjekke om ønsket effekt er oppnådd. Forsikre deg om at skjæreknivene ikke treffer kontrakniven, slik at det ikke oppstår skader på kvernen. Tips Tungt materiale eller greiner fører til blokkering av skjæreknivene ved kontinuerlig kverning. Myke materialer, som blad eller stilker, kan blokkere mateåpningen. Mat mykt materiale med den med følgende materen. Mat alltid materialet som skal kvernes fra høyre side av matetrakten. Sjekk materialet som skal kvernes grundig. Forsikre deg om at det ikke kommer oppi steiner eller spiker, da dette kan føre til alvorlige skader på kvernen. Se etter tegn på vibrasjon. Kraftig vibrasjon skyldes skadete eller slitte kniver. Skift knivene om nødvendig. Feilsøking Motoren går ikke Overbelastningsvernet er utløst. Sett dreieretningsbryteren i stilling OFF og trykk resettknappen, hold på-/avbryteren inntrykket for å slå på kvernen. Når blokkeringen er blitt fjernet, resetter du dreieretningsbryteren til posisjon Drift. Strømsvikt. Sjekk strømledningen, støpselet og sikringen på kursen. Materialet som skal kvernes trekkes ikke inn Skjærekniven går baklengs. Skift dreieretning. Materialet er fastkilt i matetrakten. Sett dreieretningsbryteren til venstre og slå på kvernen. Trekk materialet ut av matetrakten. Mat inn tykke greiner på nytt igjen slik at knivene ikke uten videre tar tak i ferdigkuttede spor igjen. Skjærekniven er blokkert. Sett dreieretningsbryteren til venstre og slå på kvernen. Skjærekniven vil nå gå bakover og slippe fritt det fastkilte materialet. Forsiktig! Skift dreieretning først etter at kvernen har stoppet fullstendig. Vedlikehold Pass på maskinen og rengjør den regelmessig for at den skal fungere skikkelig over lang tid. Hold lufteåpningene rene og fri for støv Bruk kun en varm, fuktet klut og en myk børste til å rengjøre maskinen. Utsett aldri denne maskinen for vann eller vannsprut. Bruk ikke vaskemidler eller løsemidler da disse kan påføre maskinen skader som ikke lar seg reparere. Kjemikalier kan ødelegge plastdelene. Sjekk tiltrekningen av festeskruene på bunnrammen fra tid til annen. For å beskytte kvernen mot korresjon ved lagring i lengre tid, sett inn skjærekniven med miljøvennlig olje. Tekniske data Nettspenning/frekvens: Nominell effekt: Garantert verdi på lydeffektnivå Maks verdi lydtrykk Driftsmodus: S 6 Hastighet utan belastning: Greindiameter: Vekt: V ~ 50 Hz 2800 W 99dB(A) 82dB(A) 40 o/min max. 42 mm 25 kg Driftsmodus S6 (40 %) indikerer en belastningsprofil med 20 sek. belastning og 1 min. tomgang. Maks. diameter til greiner avhenger av treets hardhet. 4

5 Säkerhetsinstruktioner Varning! Läs och följ noggrant säkerhetsinstruktionerna. Kompostkvarnen måste monteras korrekt före användning. Varning! Denna apparat måste jordas! Varning! Använd endast jordad förlängningssladd med jordsladden ansluten. Använd endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk och kontrollera att de är i bra skick före användning. Skydda kablarna från skada vid tung mekanisk användning, skarpa kanter, kontakt med rörliga delar och frätande vätskor, etc. Varning! Använd inte en förlängningskabel som visar tecken på skada. Anslut en helt ny kabel gör inga permanenta eller tillfälliga reparationer. Låt en kvalificerad tekniker byta kabeln. Innan du sätter i kontakten i eluttaget ska du kontrollera att uttagets belastningsvärde är korrekt och motsvarar de som angetts på märkplåten på kompostkvarnen. Flytta aldrig kompostkvarnen genom att dra i kablarna. Dra alltid ut sladden från eluttaget innan du flyttar den till annan plats. Stäng alltid av kompostkvarnen innan du drar ut kontakten från eluttaget eller förlängningssladdar. Lämna aldrig kompostkvarnen utan uppsikt när den är igång. Innan du lämnar kompostkvarnen ska du stänga av motorn och dra ut kontakten från eluttaget. Gör det samma vid strömavbrott. Håll barn och husdjur på avstånd. Alla åskådare ska hållas på säkert avstånd från kompostkvarnen när den används. Låt inte barn eller personer, som inte har läst detta instruktionsblad eller som inte är bekanta med kompostkvarnen, använda den. Skötaren är ansvarig för tredje part under arbete med kompostkvarnen. Använd endast kompostkvarnen för avsedd användning. Varning! Den här maskinen har roterande knivar. Varning! Knivarna stannar inte direkt efter att maskinen stängts av. Stäng alltid av kompostkvarnen, dra ut elkontakten och vänta tills skärskivorna stannar innan du genomför underhålls- eller rengöringsarbete. Var försiktig vid rengöring och underhållsarbete på kompostkvarnen. FARA! Akta fingrarna! Använd handskar! Det är förbjudet att flytta eller modifiera någon av de elektriska och mekaniska säkerhetsanordningarna. Kompostkvarnen måste stå på en jämn och fast grund under drift. Använd endast i dagsljus eller vid god belysning. Använd handskar och säkerhetsglasögon när du arbetar med kompostkvarnen. Vi rekommenderar att öronskydd används. Varning! Tratten måste monteras och skruvarna dras åt ordentligt före användning. Stoppa inte in dina händer i inmatningskanalen och utkastöppningen. Under drift ska man kontrollera att inga främmande föremål (t.ex. stenar, glas, metall, jord, plast) matas in i kompostkvarnen; dessa främmande föremål kan orsaka att knivarna blir avtrubbade och att motorn skadas allvarligt. Använd inte kompostkvarnen för andra ändamål än avsedd användning. Om kompostkvarnen skulle börja vibrera onormalt, stäng omgående av motorn och kontrollera orsaken. Vibrationer är vanligen en förvarning om problem. Kompostkvarnen ska kontrolleras noga före användning. Du bör endast arbeta med en kompostkvarn som är i bra skick. Om du märker någon defekt på maskinen som kan orsaka fara för skötaren ska inte kompostkvarnen användas förrän felet har åtgärdats. Byt slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast original reservdelar. Delar som inte tillverkats av tillverkaren kan medföra dålig passning och möjlig skada. Använd endast kompostkvarnen på platser som är skyddade från vatten och använd aldrig den utomhus vid regn. Förvaras på torr säker plats utom räckhåll för barn. 5

6 Förklaring till etiketter på maskinen 1. Varning! Läs bruksanvisningen noga föra användning 2. Slå alltid av maskinen och drag ut kontakten före all form av underhåll och rengöring 3. Håll avstånd 4. Varning! Knivarna stannar ej omedelbart efter att strömmen slagits av. 5. Varning! slå av maskinen och drag ut kontakten om det blir skada på ledningen eller kontakt. 6. Varning! Använd skyddshandskar, hörselskydd, skyddsglasögon och arbetskläder. 7. Varning! Använd ej maskinen i regnväder. 8. Desibelnivå 9. Utrustningen är avsedd endast för användas i miljö där den nuvarande nätet är > = 100 A per fas och som tillhandahålls av ett distributionsnät med en märkspänning 230V. Före användning Uppackning Ta ur alla delarna ur förpackningen. Ta behållaren ur ramen, och ta ut kvarnen med tillbehör (Fig. B). Montering (Fig. B/C/D) 1. Montera de 2 hjulen (1), och sätt på navkapslarna. 2. Montera de 2 stödbenen (12). 3. Montera kvarn-enheten (4) på ramen (11) med 4 stk medfölgande skruvar. 4. För att placera behållaren (2) i ramen (11) igen, tillse att säkerhetsströmbrytaren (3) står i OFF -possision. Behållaren sätts in, och tas ur enbart från hjulsidan av kompostkvarnen. 5. Lås behållaren (2) genom att sätta säkerhetsströmbrytaren ( 3) i ON -possision. Avsedd användning Kompostkvarnen är avsedd för nedskärning för kompostering av fibrer och grövre trädgårdsavfall. Insamling av strimlat material Använd burken till det strimlade materialet. Använd alltid korrekt matningsspänning Nätspänningen måste stämma överens med informationen som anges på apparatens märkplåt. Apparater med en märkspänning på V kan även anslutas till ett 220 V uttag. Uttaget måste vara skyddat med en säkring på minst 10 A. En förlängningssladd med för liten tvärsnittsarea kan leda till en tydlig försämring av maskinens prestanda. För kablar med en längd på upp till 25 m, en tvärsnittsarea på minst 3 x 1,5 mm2 krävs; för kablar som är längre än 25 m måste tvärsnittsarean vara minst 2,5 mm 2. Beskrivning (Fig. A) 1. Hjul 2. Behållare 3. Säkerhetsströmbrytare 4. Enhet kvarn 5. Kabel 6. Transporthandtag 7. Resettknapp/överbelastningsskydd 8. Matare 9. Strömbrytare 10. Justerskruvar 11. Stativ / ram 12. Stödben 6

7 Drift På -/avbryteren (Pos. 9, FIG. A) 1. För att starta kvarnen; skjut låsknappen på strömbrytaren åt sidan och vrid till höger. (FIG. 1). Brytaren låses i denna possision. Skårkniven drar in materialet och skär isönder det. 2. För att stoppa kvarnen; vrid strömbrytaren tillbaka till utgångsläget, OFF. Ändra riktning på skärkniven Skjut låsknappen på brytaren tilbaka och vrid åt vänster (Fig. 2). Brytaren låser inte i denna possision. Fastkilat material släpps löst. Ändra knivens riktning endast när material har fastnat i kvarnen. Tips Stora objekt eller trädgrenar ska tas bort efter flera försök i både skär- och frigöringsriktningarna. Använd en pådrivare eller en renskrok för att ta bort föremål som fastnat i inmatningstunneln eller utkastöppningen. Fastkilning (Fig. E) Hjälper det inte med ovanstående tips, gör följande : Skruva ur de 4 insexskruvarna (13) på täck-kåpan (15). Tag av kåpan (15). Detta kan kräva visst lirkande. Tag bort den fastkilade biten. När kåpan (15) monteras igen, påse se till att den hamnar i rätt possision. Kåpan skall gå på axeln (17), tappen till kontrakniven och de fyra skruvhålen. Skruva fast kåpan (15) med de fyra insexskruvarna. Dra åt. (13) Varning! Vänta alltid tills att kompostkvarnen stannat innan du startar den igen. Längre material som sticker ut från kompostkvarnen kan kastas runt när den dras in av skärkniven. Håll dig på säkert avstånd! Överbelastningsskydd Överbelastning (t.ex. blockering av skärknivarna) leder till att maskinen stannar efter några sekunder. För att skydda motorn från skador stänger överbelastningsskyddet av strömmen automatiskt. Vänta minst 1 minut innan maskinen startas igen efter att du återställningsknappen har tryckts in och tryck därefter på strömbrytaren. Bruksanvisning Mata in materialet som ska hackas i inmatningstunneln (skärknivarna roterar i moturs riktning). Materialet dras automatiskt in av skärkniven. Varning! Längre material som sticker ut från kompostkvarnen kan kastas runt när den dras in av skärknivarna. Håll säkert avstånd! För endast in så mycket material att inmatningstunneln inte blockeras. Hacka trädgårdsavfall som har legat några dagar och är visset och fuktigt växelvis med grenar. Detta förhindrar att skärknivarna blockeras. Fyll inte på mjukt avfall som exempelvis köksavfall i kompostkvarnen utan kompostera det direkt. Material med mycket grenar och löv måste hackas ner helt innan nytt material matas in. Se till att det hackade materialet kan falla fritt från utkastöppningen risk för blockage! Ventilationshålen får inte täckas av avfallspåsen eller det hackade materialet. Ställa in motkniven (Pos. 10 fig. A) Motkniven ställs in på mellan 0 och 0,50 mm från skärkniven. Detta avstånd ska hållas för att uppnå effektiv funktion. Mjukt material eller våta trädgrenar kan flisas i stället för att skäras av och en sliten motkniv kan leda till samma problem efter flera gångers användning. Dra ratten med urvisaren för att minska avstånden. Testa kvarnen efter inställning så att bäst effekt uppnås. Kontrollera att skärkniven inte rör vid motkniven för att undvika att kompostkvarnen skadas. Tips Kraftigt material eller grenar leder till att skärkniven blockeras under kontinuerlig hackning. Mjukt material, som exempelvis löv eller stjälkar kan blockera inmatningsöppningen. Mata in mjukt material med hjälp av den medföljande pådrivaren. Mata alltid materialet som ska hackas från inmatningstunnelns högra hörn. Kontrollera noga materialet som ska hackas. Kontrollera att det inte finns några stenar eller spik då detta allvarligt kan skada kompostkvarnen. Kontrollera om det finns tecken på vibration. Kraftiga vibrationer orsakas av slitna skärknivar. Byt knivarna vid behov. 7

8 Felsökning Motorn går inte igång. Överbelastningsskyddet har löst ut Ställ in riktningsväxlaren i läget OFF och tryck på återställningsknappen, håll strömbrytaren intryckt för att starta kompostkvarnen efter en liten stund. Efter att materialet som blockerade har tagits bort ska riktningsväxlaren ställas i läge Drift. Strömavbrott Kontrollera elkablen, kontakten och säkringen i elcentralen. Materialet som ska hackas dras inte in Skärknivarna roterar bakåt. Ändra rotationsriktning. Materialet fastnar i inmatningstunneln Ställ riktningsväxlaren mot vänter och starta kompostkvarnen. Dra ut materialet från inmatningstunneln. Mata åter in kraftiga grenar så att kniven inte direkt griper i de tidigare knivskårorna. Skärkniven är blockerad. Ställ riktningsväxlaren mot vänter och starta kompostkvarnen. Skärkniven roterar bakåt så att materialet som blockerar kan tas bort. Tekniska specifikationer Nätspänning/frekvens: Märkeffekt: Garanterad värde på ljudeffektnivån Max värde ljudtryck Driftläge: S 6 Hastighet utan belastning: Diameter på grenarna: Vikt: V ~ 50 Hz 2800 W 99dB(A) 82dB(A) 40 v/min max. 42 mm 25 kg Driftsläget S6 (40 %) indikerar en belastningsprofil på 20 sek. belastning och 1 min tomgång. Max diameter på grenarna beror på hur hård veden är. Varning! Byt rotationsriktning till önskad position efter att kompostkvarnen har stannat helt. Underhåll Vårda din maskin och rengör den regelbundet för att uppnå långvarig effektivitet och prestanda. Håll luftventilerna rena och fria från smuts. Använd en varm fuktig trasa och en mjuk borste för att rengöra din maskin. Våta aldrig ner eller spraya vatten på maskinen. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel då dessa kan orsaka skador på maskinen som inte går att reparera. Kemikalier kan förstöra delar av plast. Åtdragningen på fästskruvarna på underredet ska kontrolleras regelbundet. För att skydda kompostkvarnen från att rosta vid förvaring under en längre period ska skärkniven smörjas in med en olja som inte är miljöskadlig. 8

9 9

10 10

11 11

12 SVENSK GARANTI Kompostkvarnen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om kompostkvarnen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt... Kompostkvarn Märke... Park & Garden Modell typ... SDS2804 överensstämmer med följande norm EN /A13:2008, EN13683/A1:2009 pren50434:2005, EN62233:2008, EN :2006 EN /A1:2001, EN :2006 EN :2000 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2004/108/EC, 98/37/EC, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EEC NORSK GARANTI Kompostkvernen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om kompostkvernen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Postboks 2465 Sluppen 7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Kompostkvern Merke... Park & Garden Modell... SDS2804 er i overensstemmelse med normene EN /A13:2008, EN13683/A1:2009 pren50434:2005, EN62233:2008, EN :2006 EN /A1:2001, EN :2006 EN :2000 samt bestemmelser gitt i direktiv 2004/108/EC, 98/37/EC, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EEC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna kompostkvarnen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever kompostkvernen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om gräsklipperen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om gressklipperen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

hagepumpe trägårdspump Manual

hagepumpe trägårdspump Manual hagepumpe trägårdspump Manual Art LP-36A no 510131 Hagepumpe Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger blir du kjent med pumpen

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL

POWERSTART KCP15 ART.NR MANUAL POWERSTART KCP15 ART.NR. 560236 MANUAL Strø (kjø 1. Fi se 2. Ko 3. Tr st LED Hold LED BRUKSANVISNING For sikker bruk og lang levetid av apparatet er det viktig å lese denne anvisningen. Ta vare på den

Läs mer

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill

MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill Multiborrmaskin - MG135E-K Svenska MANUAL Mini-Grinder Multiborrmaskin Minidrill 420002 - Best Tools MG135E-K 1 Minidrill - MG135E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DM180A Vnr. 420644 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN P240X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING TEKNISK DATA: Nätspänning: Effekt: Hastighet obelastad: Randelldiameter: Polermaskin P240X 230V/50Hz 110

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper

Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Belt sander/bench grinder Bänkslip och kantputs Benke/båndsliper Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning BB6A Varenr. 200045 Benke/båndsliper BB6A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD14-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD14-K1 ART.NR. 430414 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD14-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks

Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Cordless grass trimmer/-shear Grästrimmer/-sax Gresstrimmer/-saks Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GT12A 1 Varenr.540614 Gresstrimmer/-saks GT12A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1

OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 OPPLADBAR BOR -/SKRUMASKIN CD10-K1 UPPLADDBAR BORR -/SKRUVMASKIN CD10-K1 ART.NR. 430410 MANUAL Leverandør: GEBE OPPLADBAR BOR-/SKRUMASKIN CD10-K1 NORSK ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN

IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN IMPACT DRILL SLAGBORRMASKIN SLAGBORMASKIN Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning ID550A Vnr. 420650 Slagbormaskin ID550A ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218 ANVÄNDARMANUAL Läs denna användarmanual noggrant innan kompostkvarnen tas i bruk, och spara den om du skulle behöva läsa några avsnitt igen. Läs följande instruktioner och

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES. 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590

R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES. 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590 R800A ROUTER HANDÖVERFRÄS HÅNDOVERFRES 710 W 16.000-28.000 230V 50Hz 420590 S ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 0 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Manual. LP-144A Art no 430214

Manual. LP-144A Art no 430214 cordless DRILL laddbar BORRMASKIN oppladbar BORMASKIN Manual LP-144A Art no 430214 Oppladbar bormaskin ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP TRÄDGÅRDSPUMP HAGEPUMPE Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ800A 1 Vnr. 510130 Hagepumpe PJ800A Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker

MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker Mutterdragare - IW1010E-K Svenska MANUAL Impact Wrench Mutterdragare Muttertrekker 420052 - Best Tools IW1010E-K 1 Muttertrekker - IW1010E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten,

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER

GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER GRASS TRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER G300X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Grästrimmer G300X TEKNISK DATA Typ:...G300X Spänning...230V ~ 50Hz Effekt...300W Klippbredd...26 cm Hastighet...10000

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Vannpumpe Vattenpump Art.no. 510180 Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 2 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og den må følges. TEKNISK

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

MANUAL Rotary Hammer Borrhammare Borhammer

MANUAL Rotary Hammer Borrhammare Borhammer Borrhammare - RH26E-K Svenska MANUAL Rotary Hammer Borrhammare Borhammer 420010 - Best Tools RH26E-K 1 Borhammer - RH26E-K ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv, 9 ton Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vedklyv, 9 ton Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vedklyv, 9 ton Art.: 90 16 342 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan installation

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

HEDGE TRIMMER HÄCKSAX HEKKSAKS

HEDGE TRIMMER HÄCKSAX HEKKSAKS HEDGE TRIMMER HÄCKSAX HEKKSAKS Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning HT450B/HT550B 1 Vnr. 540611/540612 Hekksaks HT450B/HT550B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning Element

Bruksanvisning Element Bruksanvisning Element EPH XXX LCD Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Innehållsförteckning Förord... 3 Egenskaper... 3 EG försäkran om överensstämmelse... 3 Installation... 4

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer