Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804"

Transkript

1 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS

2 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet må være jordet! Advarsel! Bruk kun treleder skjøteledninger med tilkoblet jordleder. Bruk kun skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk og sjekk at de er i god stand før bruk. Beskytt kablene mot skader på grunn av mekaniske påvirkninger, skarpe kanter, kontakt med bevegelige deler og etsende væsker ol. Advarsel! Bruk ikke en skjøteledning som er synlig skadet. Monter en helt ny ledning utfør ikke permanente eller midlertidige reparasjoner. Få kabelen reparert av kvalifisert elektriker. Før man setter støpselet i stikkontakten, må du forsikre deg om at dataene for strømnettet tilsvarer dataene angitt på typeskiltet til kvernen. Flytt aldri kvernen ved å trekke den etter ledningen. Koble alltid maskinen fra strømnettet før den transporteres. Slå alltid av kvernen før du tar ut støpselet eller skjøteledningen. La aldri kvernen stå uten oppsyn mens den er påslått. Før du forlater kvernen, slår du av motoren og trekker ut støpselet. Gå fram på samme måte ved eventuell strømsvikt. La ikke barn eller andre personer som ikke har lest dette instruksjonsheftet eller som ikke er kjent med kvernen, betjene den. Brukeren er ansvarlig for andre personer når man arbeider med kvernen. Bruk kvernen kun til tiltenkt formål. Forskitig! Denne masinen har roterende kniver. Forsiktig! Knivene stopper ikke umiddelbart etter at apparatet er slått av. Slå alltid av kvernen, trekk ut støpselet og vent til kutteskiven stopper før du foretar noe vedlikeholdseller rengjøringsarbeider. Utvis forsiktighet ved rengjøring og vedlikehold på kvernen. FARE! Pass fingrene! Bruk hansker! Det er forbudt å flytte eller endre noen av de elektriske og mekaniske sikkerhetsorningene. Kvernen må stå plant og stødig ved bruk. Brukes kun i dagslys eller med god belysning. Bruk hansker og vernebriller ved kverning. Vi anbefaler å bruke hørselvern. Forsiktig! Matetrakten skal monteres og festes fullstendig før bruk. Stikk ikke hendene inn i matetrakten og utløpsåpningen. Under bruk må man forsikre seg om at ingen fremmedlegemer (som steiner, glass, metall, jord, plast) mates inn i kvernen. Slike fremmedlegemer kan gjøre knivene sløve og føre til alvorlig akde på motoren. Bruk ikke kvernen til andre formål enn den er beregnet til. Hvis kvernen begynner å vibrere unormalt, slår du av motoren og finner årsaken umiddelbart. Vibrasjon er vanligvis et tegn på problemer. Kvernen skal sjekkes grundig før bruk. Du må kun bruke en kvern som er i god stand. Hvis du legger merke til feil som kan føre til fare for brukeren, skal du ikke bruke kvernen før feilene er rettet. Skift ut slitte eller skadede deler på grunn av sikkerheten. Bruk kun originale reservedeler. Uoriginale deler kan være dårlig tilpasset og kan føre til skader. Bruk kvernen kun på steder hvor den er beskyttet mot vann. Bruk den aldri utendørs i regnvær. Lagres tørt og utilgjengelig for barn. Forklaring til etiketter på maskinen 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som helst form for vedlikehold og rengjøring 3. Hold avstand 4. Advarsel! Knivene stopper ikke med en gang maskinen er slått av. 5. Advarsel! Slå av maskinen og trekk ut kontakten hvis det blir skade på ledningen eller kontakt. 6. Advarsel! Bruk vernehansker, hørselvern, vernebriller og arbeidstøy. 7. Advarsel! Ikke bruk maskinen i regnvær. 8. Desibelnivå 9. Utstyret er beregnet kun for bruk i område der det aktuelle nettverket er > = 100 A per fase og leveres av et distribusjonsnett med nominell spenning på 230V. 2

3 Beskrivelse (Fig. A) 1. Hjul 2. Beholder 3. Sikkerhetsbryter 4. Enhet kompostkvernen 5. Kabel 6. Transporthåndtak 7. Resettknapp/overbelastningsvern 8. Matetrakt 9. Driftsbryter 10. Justerskrue 11. Understell/ramme 12. Støtteben Før bruk Utpakking Ta alle delene ut av forpakningen. Trekk beholder ut av understellet, og ta ut kompostkvernen med tilbehør (Fig. B). Montering (Fig. B/C/D) 1. Monter de 2 hjulene (1), og klips på hjuldekslene. 2. Monter de 2 støttebenene (12). 3. Monter kompostkvernen-enheten (4) på understellet (11) med 4stk medfølgende skruer. 4. For å plassere beholderen (2) i understellet (11) igjen, påse at sikkerhetsbryteren (3) står i OFF -posisjon. Beholderen settes inn, og tas ut, kun fra hjul-siden av kompostkvernen. 5. Lås beholderen (2) ved å sette sikkerhetsbryteren (3) i ON -posisjon. Tiltenkt bruk Denne kvernen er konstruert for oppkutting av fiberrikt tre og hageavfall for kompostering. Oppsamling av kvernet materiale Bruk beholderen til å samle opp kvernet materiale. Koble til korrekt spenning Strømtilførselen må tilsvare dataene angitt på typeskiltet til maskinen. Verktøy med nominell spenning på V kan også kobles til 220V strømtilførsel. Kursen må være sikret med en sikring på minst 10A. En skjøtekabel med et for lite tverrsnitt fører til en betydelig reduksjon i maskinens ytelse. For kabler med lengde opp til 25 m trenger man et tverrsnitt på minst 3 x 1,5 mm2, for kabler med lengde på mer enn 25 m må tverrsnittet være på minst 2,5 mm 2. Drift På -/avbryter (Pos. 9, Fig. A) 1. For å starte kvernen; skyv låseknappen på bryteren frem og drei mot høyre. (Fig. 1). Bryteren låses i denne posisjonen. Skjærekniven trekker inn materialet og kutter det opp 2. For å stoppe kvernen; drei bryteren tilbake i utgangsstilling, OFF. Endre retning på skjærekniven Skyv låseknappen på bryteren tilbake og drei mot venstre (Fig. 2). Bryteren låses ikke i denne posisjonen. Fastkilt materiale slippes løst. Endre retning på skjærekniven kun når materiale er fastkilt. Tips For å fjerne store objekter eller trestykker kan man måtte gjenta flere ganger ved å kjøre begge veier etter hverandre. Bruk en skyver eller en krok til å fjerne objekter som stopper til matetrakten eller utløpsåpningen. Fastkiling (Fig. E) Hjelper det ikke med de ovenstående tipsende, gjør følgende: Skru ut de 4 umbrakoskruene (13) på dekselet (15). Ta av dekselet (15). Dette kan kreve litt lirking på grunn av opplagringer. Fjern årsak til blokkering / fastkiling. Når dekselet (15) monteres igjen, påse at det kommer i rett posisjon. Dekselet skal entre akslingen (17), tappen til kontrakniven og de 4 skruesporene. Skru til dekselet (15) tilstrekkelig med de 4 umbrakoskruene (13) 3 Forsiktig! Vent alltid til kvernen stopper helt før du slår den på igjen. Langt materiele som stikker ut fra kvernen kan slå ut når det trekkes inn av skjæreknivene. Hold sikker avstand!

4 Overbelastningsvern Overbelastning (f.eks blokkering av skjæreknivene) fører til stopp av maskinen etter noen få sekunder. For å beskytte motoren mot skader vil overbelastningsvernet slå av strømtilførselen automatisk. Vent minst 1 minutt før du starter opp igjen ved å først trykke resettknappen og deretter på-/avbryteren. Bruksanvisning Mat materialet som skal kuttes opp inni trakten. Materialet trekkes inn automatisk av skjæreknivene. Forsiktig! Langt materiale som stikker ut fra maskinen kan slå ut når det trekkes inn av knivene. Sørg for trygg avstand! Legg kun i så mye materiale at man unngår blokkering av matetrakten. Hageavfall som er blitt lagret noen dager og er vissent og fuktig kuttes opp sammen med kvister. Dette forhindrer at skjæreknivene blokkeres. Ha ikke mykt avfall som kjøkkenavfall i kvernen, men komposter direkte. Forgrenet materiale med blader på må kuttes opp fullstendig før det mates nytt materiale. Pass på at det oppkuttede materialet kan falle fritt fra utløpsåpningen - fare for tilstopping! Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til av avfallsposen eller oppkuttet materiale. Justering av kontrakniven (Pos. 10 fig. A) Kontrakniven stilles med en avstand på 0 til 0,50 mm fra skjæreknivene. Man må ha denne avstanden for å oppnå effektiv drift. Mykt materiale eller våte tregreiner kan bli fliset opp i stedet for å bli kuttet, og slitt kontrakniv kan etter flere gangers bruk føre til samme problem. Drei rattet med urviseren for å minske avstanden. Etter justering må du sjekke om ønsket effekt er oppnådd. Forsikre deg om at skjæreknivene ikke treffer kontrakniven, slik at det ikke oppstår skader på kvernen. Tips Tungt materiale eller greiner fører til blokkering av skjæreknivene ved kontinuerlig kverning. Myke materialer, som blad eller stilker, kan blokkere mateåpningen. Mat mykt materiale med den med følgende materen. Mat alltid materialet som skal kvernes fra høyre side av matetrakten. Sjekk materialet som skal kvernes grundig. Forsikre deg om at det ikke kommer oppi steiner eller spiker, da dette kan føre til alvorlige skader på kvernen. Se etter tegn på vibrasjon. Kraftig vibrasjon skyldes skadete eller slitte kniver. Skift knivene om nødvendig. Feilsøking Motoren går ikke Overbelastningsvernet er utløst. Sett dreieretningsbryteren i stilling OFF og trykk resettknappen, hold på-/avbryteren inntrykket for å slå på kvernen. Når blokkeringen er blitt fjernet, resetter du dreieretningsbryteren til posisjon Drift. Strømsvikt. Sjekk strømledningen, støpselet og sikringen på kursen. Materialet som skal kvernes trekkes ikke inn Skjærekniven går baklengs. Skift dreieretning. Materialet er fastkilt i matetrakten. Sett dreieretningsbryteren til venstre og slå på kvernen. Trekk materialet ut av matetrakten. Mat inn tykke greiner på nytt igjen slik at knivene ikke uten videre tar tak i ferdigkuttede spor igjen. Skjærekniven er blokkert. Sett dreieretningsbryteren til venstre og slå på kvernen. Skjærekniven vil nå gå bakover og slippe fritt det fastkilte materialet. Forsiktig! Skift dreieretning først etter at kvernen har stoppet fullstendig. Vedlikehold Pass på maskinen og rengjør den regelmessig for at den skal fungere skikkelig over lang tid. Hold lufteåpningene rene og fri for støv Bruk kun en varm, fuktet klut og en myk børste til å rengjøre maskinen. Utsett aldri denne maskinen for vann eller vannsprut. Bruk ikke vaskemidler eller løsemidler da disse kan påføre maskinen skader som ikke lar seg reparere. Kjemikalier kan ødelegge plastdelene. Sjekk tiltrekningen av festeskruene på bunnrammen fra tid til annen. For å beskytte kvernen mot korresjon ved lagring i lengre tid, sett inn skjærekniven med miljøvennlig olje. Tekniske data Nettspenning/frekvens: Nominell effekt: Garantert verdi på lydeffektnivå Maks verdi lydtrykk Driftsmodus: S 6 Hastighet utan belastning: Greindiameter: Vekt: V ~ 50 Hz 2800 W 99dB(A) 82dB(A) 40 o/min max. 42 mm 25 kg Driftsmodus S6 (40 %) indikerer en belastningsprofil med 20 sek. belastning og 1 min. tomgang. Maks. diameter til greiner avhenger av treets hardhet. 4

5 Säkerhetsinstruktioner Varning! Läs och följ noggrant säkerhetsinstruktionerna. Kompostkvarnen måste monteras korrekt före användning. Varning! Denna apparat måste jordas! Varning! Använd endast jordad förlängningssladd med jordsladden ansluten. Använd endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk och kontrollera att de är i bra skick före användning. Skydda kablarna från skada vid tung mekanisk användning, skarpa kanter, kontakt med rörliga delar och frätande vätskor, etc. Varning! Använd inte en förlängningskabel som visar tecken på skada. Anslut en helt ny kabel gör inga permanenta eller tillfälliga reparationer. Låt en kvalificerad tekniker byta kabeln. Innan du sätter i kontakten i eluttaget ska du kontrollera att uttagets belastningsvärde är korrekt och motsvarar de som angetts på märkplåten på kompostkvarnen. Flytta aldrig kompostkvarnen genom att dra i kablarna. Dra alltid ut sladden från eluttaget innan du flyttar den till annan plats. Stäng alltid av kompostkvarnen innan du drar ut kontakten från eluttaget eller förlängningssladdar. Lämna aldrig kompostkvarnen utan uppsikt när den är igång. Innan du lämnar kompostkvarnen ska du stänga av motorn och dra ut kontakten från eluttaget. Gör det samma vid strömavbrott. Håll barn och husdjur på avstånd. Alla åskådare ska hållas på säkert avstånd från kompostkvarnen när den används. Låt inte barn eller personer, som inte har läst detta instruktionsblad eller som inte är bekanta med kompostkvarnen, använda den. Skötaren är ansvarig för tredje part under arbete med kompostkvarnen. Använd endast kompostkvarnen för avsedd användning. Varning! Den här maskinen har roterande knivar. Varning! Knivarna stannar inte direkt efter att maskinen stängts av. Stäng alltid av kompostkvarnen, dra ut elkontakten och vänta tills skärskivorna stannar innan du genomför underhålls- eller rengöringsarbete. Var försiktig vid rengöring och underhållsarbete på kompostkvarnen. FARA! Akta fingrarna! Använd handskar! Det är förbjudet att flytta eller modifiera någon av de elektriska och mekaniska säkerhetsanordningarna. Kompostkvarnen måste stå på en jämn och fast grund under drift. Använd endast i dagsljus eller vid god belysning. Använd handskar och säkerhetsglasögon när du arbetar med kompostkvarnen. Vi rekommenderar att öronskydd används. Varning! Tratten måste monteras och skruvarna dras åt ordentligt före användning. Stoppa inte in dina händer i inmatningskanalen och utkastöppningen. Under drift ska man kontrollera att inga främmande föremål (t.ex. stenar, glas, metall, jord, plast) matas in i kompostkvarnen; dessa främmande föremål kan orsaka att knivarna blir avtrubbade och att motorn skadas allvarligt. Använd inte kompostkvarnen för andra ändamål än avsedd användning. Om kompostkvarnen skulle börja vibrera onormalt, stäng omgående av motorn och kontrollera orsaken. Vibrationer är vanligen en förvarning om problem. Kompostkvarnen ska kontrolleras noga före användning. Du bör endast arbeta med en kompostkvarn som är i bra skick. Om du märker någon defekt på maskinen som kan orsaka fara för skötaren ska inte kompostkvarnen användas förrän felet har åtgärdats. Byt slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast original reservdelar. Delar som inte tillverkats av tillverkaren kan medföra dålig passning och möjlig skada. Använd endast kompostkvarnen på platser som är skyddade från vatten och använd aldrig den utomhus vid regn. Förvaras på torr säker plats utom räckhåll för barn. 5

6 Förklaring till etiketter på maskinen 1. Varning! Läs bruksanvisningen noga föra användning 2. Slå alltid av maskinen och drag ut kontakten före all form av underhåll och rengöring 3. Håll avstånd 4. Varning! Knivarna stannar ej omedelbart efter att strömmen slagits av. 5. Varning! slå av maskinen och drag ut kontakten om det blir skada på ledningen eller kontakt. 6. Varning! Använd skyddshandskar, hörselskydd, skyddsglasögon och arbetskläder. 7. Varning! Använd ej maskinen i regnväder. 8. Desibelnivå 9. Utrustningen är avsedd endast för användas i miljö där den nuvarande nätet är > = 100 A per fas och som tillhandahålls av ett distributionsnät med en märkspänning 230V. Före användning Uppackning Ta ur alla delarna ur förpackningen. Ta behållaren ur ramen, och ta ut kvarnen med tillbehör (Fig. B). Montering (Fig. B/C/D) 1. Montera de 2 hjulen (1), och sätt på navkapslarna. 2. Montera de 2 stödbenen (12). 3. Montera kvarn-enheten (4) på ramen (11) med 4 stk medfölgande skruvar. 4. För att placera behållaren (2) i ramen (11) igen, tillse att säkerhetsströmbrytaren (3) står i OFF -possision. Behållaren sätts in, och tas ur enbart från hjulsidan av kompostkvarnen. 5. Lås behållaren (2) genom att sätta säkerhetsströmbrytaren ( 3) i ON -possision. Avsedd användning Kompostkvarnen är avsedd för nedskärning för kompostering av fibrer och grövre trädgårdsavfall. Insamling av strimlat material Använd burken till det strimlade materialet. Använd alltid korrekt matningsspänning Nätspänningen måste stämma överens med informationen som anges på apparatens märkplåt. Apparater med en märkspänning på V kan även anslutas till ett 220 V uttag. Uttaget måste vara skyddat med en säkring på minst 10 A. En förlängningssladd med för liten tvärsnittsarea kan leda till en tydlig försämring av maskinens prestanda. För kablar med en längd på upp till 25 m, en tvärsnittsarea på minst 3 x 1,5 mm2 krävs; för kablar som är längre än 25 m måste tvärsnittsarean vara minst 2,5 mm 2. Beskrivning (Fig. A) 1. Hjul 2. Behållare 3. Säkerhetsströmbrytare 4. Enhet kvarn 5. Kabel 6. Transporthandtag 7. Resettknapp/överbelastningsskydd 8. Matare 9. Strömbrytare 10. Justerskruvar 11. Stativ / ram 12. Stödben 6

7 Drift På -/avbryteren (Pos. 9, FIG. A) 1. För att starta kvarnen; skjut låsknappen på strömbrytaren åt sidan och vrid till höger. (FIG. 1). Brytaren låses i denna possision. Skårkniven drar in materialet och skär isönder det. 2. För att stoppa kvarnen; vrid strömbrytaren tillbaka till utgångsläget, OFF. Ändra riktning på skärkniven Skjut låsknappen på brytaren tilbaka och vrid åt vänster (Fig. 2). Brytaren låser inte i denna possision. Fastkilat material släpps löst. Ändra knivens riktning endast när material har fastnat i kvarnen. Tips Stora objekt eller trädgrenar ska tas bort efter flera försök i både skär- och frigöringsriktningarna. Använd en pådrivare eller en renskrok för att ta bort föremål som fastnat i inmatningstunneln eller utkastöppningen. Fastkilning (Fig. E) Hjälper det inte med ovanstående tips, gör följande : Skruva ur de 4 insexskruvarna (13) på täck-kåpan (15). Tag av kåpan (15). Detta kan kräva visst lirkande. Tag bort den fastkilade biten. När kåpan (15) monteras igen, påse se till att den hamnar i rätt possision. Kåpan skall gå på axeln (17), tappen till kontrakniven och de fyra skruvhålen. Skruva fast kåpan (15) med de fyra insexskruvarna. Dra åt. (13) Varning! Vänta alltid tills att kompostkvarnen stannat innan du startar den igen. Längre material som sticker ut från kompostkvarnen kan kastas runt när den dras in av skärkniven. Håll dig på säkert avstånd! Överbelastningsskydd Överbelastning (t.ex. blockering av skärknivarna) leder till att maskinen stannar efter några sekunder. För att skydda motorn från skador stänger överbelastningsskyddet av strömmen automatiskt. Vänta minst 1 minut innan maskinen startas igen efter att du återställningsknappen har tryckts in och tryck därefter på strömbrytaren. Bruksanvisning Mata in materialet som ska hackas i inmatningstunneln (skärknivarna roterar i moturs riktning). Materialet dras automatiskt in av skärkniven. Varning! Längre material som sticker ut från kompostkvarnen kan kastas runt när den dras in av skärknivarna. Håll säkert avstånd! För endast in så mycket material att inmatningstunneln inte blockeras. Hacka trädgårdsavfall som har legat några dagar och är visset och fuktigt växelvis med grenar. Detta förhindrar att skärknivarna blockeras. Fyll inte på mjukt avfall som exempelvis köksavfall i kompostkvarnen utan kompostera det direkt. Material med mycket grenar och löv måste hackas ner helt innan nytt material matas in. Se till att det hackade materialet kan falla fritt från utkastöppningen risk för blockage! Ventilationshålen får inte täckas av avfallspåsen eller det hackade materialet. Ställa in motkniven (Pos. 10 fig. A) Motkniven ställs in på mellan 0 och 0,50 mm från skärkniven. Detta avstånd ska hållas för att uppnå effektiv funktion. Mjukt material eller våta trädgrenar kan flisas i stället för att skäras av och en sliten motkniv kan leda till samma problem efter flera gångers användning. Dra ratten med urvisaren för att minska avstånden. Testa kvarnen efter inställning så att bäst effekt uppnås. Kontrollera att skärkniven inte rör vid motkniven för att undvika att kompostkvarnen skadas. Tips Kraftigt material eller grenar leder till att skärkniven blockeras under kontinuerlig hackning. Mjukt material, som exempelvis löv eller stjälkar kan blockera inmatningsöppningen. Mata in mjukt material med hjälp av den medföljande pådrivaren. Mata alltid materialet som ska hackas från inmatningstunnelns högra hörn. Kontrollera noga materialet som ska hackas. Kontrollera att det inte finns några stenar eller spik då detta allvarligt kan skada kompostkvarnen. Kontrollera om det finns tecken på vibration. Kraftiga vibrationer orsakas av slitna skärknivar. Byt knivarna vid behov. 7

8 Felsökning Motorn går inte igång. Överbelastningsskyddet har löst ut Ställ in riktningsväxlaren i läget OFF och tryck på återställningsknappen, håll strömbrytaren intryckt för att starta kompostkvarnen efter en liten stund. Efter att materialet som blockerade har tagits bort ska riktningsväxlaren ställas i läge Drift. Strömavbrott Kontrollera elkablen, kontakten och säkringen i elcentralen. Materialet som ska hackas dras inte in Skärknivarna roterar bakåt. Ändra rotationsriktning. Materialet fastnar i inmatningstunneln Ställ riktningsväxlaren mot vänter och starta kompostkvarnen. Dra ut materialet från inmatningstunneln. Mata åter in kraftiga grenar så att kniven inte direkt griper i de tidigare knivskårorna. Skärkniven är blockerad. Ställ riktningsväxlaren mot vänter och starta kompostkvarnen. Skärkniven roterar bakåt så att materialet som blockerar kan tas bort. Tekniska specifikationer Nätspänning/frekvens: Märkeffekt: Garanterad värde på ljudeffektnivån Max värde ljudtryck Driftläge: S 6 Hastighet utan belastning: Diameter på grenarna: Vikt: V ~ 50 Hz 2800 W 99dB(A) 82dB(A) 40 v/min max. 42 mm 25 kg Driftsläget S6 (40 %) indikerar en belastningsprofil på 20 sek. belastning och 1 min tomgång. Max diameter på grenarna beror på hur hård veden är. Varning! Byt rotationsriktning till önskad position efter att kompostkvarnen har stannat helt. Underhåll Vårda din maskin och rengör den regelbundet för att uppnå långvarig effektivitet och prestanda. Håll luftventilerna rena och fria från smuts. Använd en varm fuktig trasa och en mjuk borste för att rengöra din maskin. Våta aldrig ner eller spraya vatten på maskinen. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel då dessa kan orsaka skador på maskinen som inte går att reparera. Kemikalier kan förstöra delar av plast. Åtdragningen på fästskruvarna på underredet ska kontrolleras regelbundet. För att skydda kompostkvarnen från att rosta vid förvaring under en längre period ska skärkniven smörjas in med en olja som inte är miljöskadlig. 8

9 9

10 10

11 11

12 SVENSK GARANTI Kompostkvarnen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om kompostkvarnen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt... Kompostkvarn Märke... Park & Garden Modell typ... SDS2804 överensstämmer med följande norm EN /A13:2008, EN13683/A1:2009 pren50434:2005, EN62233:2008, EN :2006 EN /A1:2001, EN :2006 EN :2000 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 2004/108/EC, 98/37/EC, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EEC NORSK GARANTI Kompostkvernen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om kompostkvernen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Postboks 2465 Sluppen 7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Kompostkvern Merke... Park & Garden Modell... SDS2804 er i overensstemmelse med normene EN /A13:2008, EN13683/A1:2009 pren50434:2005, EN62233:2008, EN :2006 EN /A1:2001, EN :2006 EN :2000 samt bestemmelser gitt i direktiv 2004/108/EC, 98/37/EC, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EEC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna kompostkvarnen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever kompostkvernen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om gräsklipperen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om gressklipperen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer SVENSK A Bruksanvisning för högtryckstvätt Bruksanvisning for høytrykksvasker Installation Instructions for High Pressure Washer 220-086 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE POTATORE TELESCOPICO MODELLO PS250

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE POTATORE TELESCOPICO MODELLO PS250 ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL ELAGUEUR SUR PERCHE PS250 ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG HOCHENTASTER MODELL PS250 ORIGINAL BRUKSANVISNING ОРИГИНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer