GILTIG FRÅN 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv"

Transkript

1 GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1

2 2

3 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt gentemot föreningar 6 Allmänna bestämmelser 7 Registrering av förening nivå 1 11 Registrering av förening nivå 2 och 3 11 Startbidrag 12 Bidrag för Spontan i stan 13 Utbildningar 15 Kalender Lotteritillstånd 17 Kontroll 18 3

4 ALLMÄN INFO Bästa läsare! Reglerna och riktlinjerna i Föreningsstöd 2015 antogs av fritidsnämnden den 18 december Reglerna är framtagna i samråd med företrädare för föreningslivet i Malmö (samorganisationerna MIP, MISO och HISO). Fritidsnämnden är den nämnd inom Malmö stad som ansvarar för de över gripande fritidsfrågorna. Fritidsnämnden sammanträder och tar beslut varje månad. Fritidsförvaltningen förbereder de ärenden som ska hanteras i fritidsnämnden. Fritidsförvaltningen sköter också det dagliga arbetet inom fritidsnämndens ansvarsområde. Uppdaterad information som berör föreningslivet i Malmö hittar ni på malmo.se/foreningsliv. Där hittar ni även Prislista 2015 som reglerar priser för registrerade föreningar och organisationer, samt för övriga kunder, på fritids förvaltningens anläggningar. 4

5 Fritidsnämndens mål och riktlinjer Omfattning Fritidsverksamheten ska riktas till alla kommun invånare men verksamhet för barn och ungdomar ska prioriteras. Personer med funktionsnedsättning och äldres möjligheter till fritidsaktiviteter ska särskilt uppmärksammas och stödjas. Inriktning Fritidsverksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad av kommuninvånarna själva, helst i föreningar och endast kompletteras med kommunal verksamhet när det behövs för att uppfylla fritidssektorns mål. Kommersiella intressens negativa påverkan av sektorn ska motverkas genom idéinriktade och kreativa aktiviteter. Jämställdhet inom fritidssektorn är högt prioriterat. Kvalitet Fritidsverksamheten ska vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap. Verksamheten ska vara öppen för alla och syfta till stimulans och välbefinnande. Fördelning Fritidsverksamheten ska fördelas över hela kommunen utifrån kunskaper om invånarnas behov och önskemål. Ett rikt varierat utbud ska eftersträvas i kommunens alla delar. Resurser ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar samt geografiskt läge. Fördelningen ska ske rättvist och reglerna ska vara tydliga och transparenta. malmo.se/foreningsliv 5

6 ALLMÄN INFO Fritidsnämndens förhållningssätt gentemot föreningar Fritidsnämnden har stor tillit till Malmös föreningar som gör en stor insats för barn, ungdomar, äldre, vuxna och personer med funktionsnedsättning. Föreningar är en viktig arena för integration i dess vidaste betydelse och föreningars verksamhet utgör viktiga mötesplatser för alla Malmös invånare. Fritidsnämnden ser dialogen med föreningarna som en viktig del i arbetet med att på ett optimalt och rättvist sätt fördela de resurser som är avsatta till föreningarna. De tre paraplyorganisationerna HISO, MIP och MISO är viktiga dialogpartners. I Malmö finns cirka 100 konsulenter som representanter för de största föreningarna. Fritids förvaltningen inbjuder årligen till konferens i syfte att kompetensutveckla konsulenterna och för att skapa kontakter såväl mellan föreningarna som mellan föreningar, politiker och tjänstemän. Föreningarna i Malmö har en viktig roll för att göra staden attraktiv för besökare genom de olika arrangemang som de genomför. Föreningarna är också en viktig del av det kultur- och evenemangsutbud som dagligen erbjuds malmöborna. Föreningarna har också betydelse för sysselsättningen då många arbetstillfällen skapas genom föreningarna och även genom att föreningarna tar emot många arbetslösa via olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Fritidsförvaltningen arrangerar varje år i samarbete med MIP och MISO (Föreningspoolen) utbildningar i föreningsgenerella ämnen såsom styrelsearbete, att vara arbetsgivare/arbetsledare och bidragskurser. Kurserna är gratis och skall ses som ett led i att höja kvaliteten i Malmös föreningar. Fritidsnämnden ser också stora möjligheter i ett samarbete mellan Malmö högskola, föreningslivet och Malmö stad. Fritidsförvaltningen samarbetar också med föreningslivet i det förebyggande arbetet mot alkohol, doping, andra droger och diskriminering. 6

7 Allmänna bestämmelser för förening som är registrerad på nivå 1 7

8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Malmö fritidsnämnd har kommun fullmäktiges uppdrag att till allmän nyttiga ideella föreningar verksamma i Malmö fördela bidrag. Bidragen avses aktivera det allmännyttiga ideella föreningslivet i Malmö stad. 2 Allmänna villkor för registrerad förening på nivå 1 För att vara en registrerad förening på nivå 1 hos fritidsförvaltningen ska nedanstående villkor alltid uppfyllas. Allmänna villkor: Vara öppen för alla. Erhållit organisationsnummer från Skatteverket. Vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering. Bedriva allmännyttig ideell förenings verksamhet större delen av året, huvudsakligen i Malmö. Föreningens antagna stadgar ska vid registrering godkännas av fritidsnämnden. Ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer. Ta ut medlemsavgift enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser. Verksamheten ska bedrivas i godkända lokaler. Med godkänd lokal menas att lokalen har bygglov för verksamheten samt att lokalen är brandsynad. Den ekonomiska redovisningen ska ge en tillfredsställande bild av föreningens ekonomiska situation och vara upprättad enligt god redovisningssed. Den ekonomiska redovisningen och verksamhetsredovisningen ska vara utformad på så vis att de ger ett tillräckligt underlag för fritidsförvaltningens kontroll och ställningstagande avseende bidragsgivning till förening. Föreningen ska i resultat- och balansräkningen tydligt särskilja vad som är medlemsavgift respektive eventuella träningsavgifter. Specifika villkor för att bli registrerad på nivå 1: Föreningen ska inkomma med stadgar, justerat protokoll från mötet då föreningen bildades eller senaste årsmötesprotokoll, medlemsförteckning samt övriga ansökningshandlingar (se Registrering av förening på nivå 1) som visar att föreningen uppfyller de Allmänna villkoren. I årsmötesprotokollet ska det framgå att verksamhets- och revisionsberättelsen är godkänd samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser. Föreningen ska innan registrering uppvisa verksamhet enligt aktivitetsschema med föreningens medlemmar enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser, samt ha bedrivit denna enligt Fritidsnämndens riktlinjer. Specifika villkor för att kvarstå som registrerad på nivå 1: Föreningen ska årligen inkomma med föreningsrapport påskriven av behörig firmatecknare eller föreningsadministratör i ApN, senast den 1 mars för föreningar med kalenderår alternativt 1 september om föreningen har brutet räkenskapsår. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser. Föreningen ska årligen inkomma med justerat årsmötesprotokoll där det framgår att revisionsberättelse och resultat- och balansräkningen är godkänd samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. Årsmötesprotokollet ska inkomma senast 30 dagar efter årsmötet. 8

9 Berättigad till: Informationsutskick. Att delta i fritidsförvaltningens utbildningar utan kostnad. Subventionerade priser vid bokning av idrottsanläggningar. Startbidrag om föreningen har minst 15 medlemmar enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser i åldern 4 25 år och/eller personer med funktionsnedsättning. Bidrag för Spontan i stan. 3 Vid bedömning för registrering/bidrag gäller följande grundläggande definition av begreppet medlem: Med medlem avses fysisk person som: Är folkbokförd i Malmö och upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer. Betalar personlig medlemsavgift om lägst 40 kronor per år. För föreningar som tillämpar familjemedlemskap ska medlems avgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år. Regelbundet deltar i föreningens verksamhet, och vars deltagande kan styrkas genom skriftlig handling. Som medlem avses inte den vars medlemskap är av mer tillfällig natur såsom bingomedlem, supportermedlem, prova på - deltagare eller liknande. Person som enbart deltar i föreningens verksamhet under schema lagd skoltid betraktas ej som medlem vid bidragsgivning och ska därmed inte medtagas på föreningsrapport. 4 Alla föreningar som vill vara registrerade hos fritidsförvaltningen måste varje år senast den 1 mars för föreningar med kalenderår alternativt 1 september om föreningen har brutet räkenskapsår lämna in en föreningsrapport. Efter 1 mars alternativt 1 september får föreningen inget bidrag förrän föreningsrapporten har kommit in till förvaltningen. Likaså ska föreningen årligen skicka in justerat årsmötesprotokoll där det framgår att revisionsberättelse samt resultat- och balansräkningen är godkänd samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. Årsmötes protokollet ska inkomma senast 30 dagar efter årsmötet. Föreningen får efter 30 dagar inget bidrag förrän årsmötesprotokollet skickats till förvaltningen. Upprepad förseelse kan leda till avregistrering. 5 Föreningar som beviljas bidrag av fritidsnämnden är skyldiga att i minst fem år arkivera medlemsförteckning, verksamhetsplan, verksamhets- och revisionsberättelser, resultat- och balansräkning samt verifikationer som ligger till grund för beviljat ekonomiskt stöd. (OBS! andra tidsgränser för arkivering kan gälla till exempel för skattelagstiftning.) Fritidsnämnden äger rätt att begära in medlemsförteckning och bokföring för förening som ansökt 6 om eller erhållit bidrag. Vidare har registrerad förening skyldighet att på begäran inom utsatt tid, skicka in yttranden, förklaringar och upplysningar i övrigt som är av betydelse för registrering, bidragsgivning samt tidstilldelning ur ett jämställdhetsperspektiv. 7 Att barn inte längre får vara med i en förenings verksamhet på grund av att uppenbar elitverksamhet bedrivs, kan leda till att förening blir avstängd från bidragsgivning samt återbetalningsskyldig. 9

10 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 8 Ansökan om bidrag: Ansökan om bidrag sker i ApN (digitalt bidragssystem) malmo.se/apn För att kunna använda systemet behöver föreningens styrelse utse en eller flera föreningsadministratörer som har styrelsens förtroende och uppdrag att uppdatera föreningens uppgifter samt att ansöka om bidrag. Dessa personer får användaruppgifter till systemet genom att skicka ett mejl till Innan användaruppgifter kan skickas ut krävs att föreningen skickat in en fullmakt till förvaltningen. Ansökningshandlingarna ska vara fullständiga och finnas i ApN senast den dag som anges i bidragsbestämmelserna eller anges i särskilt meddelande. 9 Förening som inte skickar in bidrags ansökan/redovisning i tid enligt bidragsreglerna ska erhålla en påminnelse. Påminnelse skickas till föreningens registrerade adress och till föreningens ordförande angående föreningsrapport och årshandlingar. Påminnelseavgift utgår som en fast summa på 500 kr. Påminnelsen skickas senast 1 vecka efter angivna ansökningsdatum. Förening som skickar in ansökan/redovisning för bidrag till lovverksamhet Kul i Fem, Sommarkul och Höstkul samt bidrag för Spontan i stan efter ansöknings/redovisningstidens utgång erhåller reducerat bidrag enligt nedan: 4 30 dagar för sent, avdrag 25%. Mer än 30 dagar för sent handläggs inte. För vissa bidrag tillämpas en redovisningstid om max 90 dagar efter avslutad verksamhet. Om begärda handlingar inte kommit in inom denna tid utgår inget bidrag. 10 Beviljat bidrag utbetalas endast via plus- eller bankgiro och till huvudföreningens konto. 11 Missbruk eller lämnande av oriktiga ansökningsuppgifter kan medföra avstängning för fortsatt bidragsgivning enligt fritidsnämndens beslut i varje enskilt fall. Bidrag som beviljats på fel ansökningsuppgifter medför dessutom återbetalningsskyldighet. 12 Förening som avstängts från bidrag på grund av misstanke om medvetet inlämnande av icke korrekta ansökningar kan komma att polisanmälas, vilket fritidsnämnden avgör i varje enskilt fall. 13 Fritidsnämnden äger rätt att besluta om smärre avvikelser från gällande bidragsbestämmelser. 14 I enlighet med den av kommun fullmäktige beslutade handlingsplan för det tobaks-, alkohol-, och drogförebyggande arbetet i Malmö, skall de bidragsberättigade föreningarnas/ organisationernas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt. 10

11 ALLMÄN INFO Registrering av förening på nivå 1 För att en förening ska kunna bli registrerad hos fritidsförvaltningen ska följande handlingar lämnas in: Blanketten Ansökan om registrering hos fritidsförvaltningen. Blanketten Uppgifter till föreningsregistret på internet. Blankett för aktuellt aktivitetsschema eller utförlig verksamhetsplan. Föreningens stadgar. Justerat protokoll från mötet då föreningen bildades eller senaste årsmötesprotokoll. I årsmötesprotokollet ska det framgå att verksamhets- och revisionsberättelsen är godkänd samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. Uppvisande av medlemsförteckning innehållande namn, adress och födelsedatum (6 siffror). Föreningens organisationsnummer (fås via Skatteverket). Om föreningen är ansluten till Riksorganisation ska kopia på medlemsbevis bifogas. Avsedda blanketter finns på malmo.se/foreningsliv och samtliga handlingar skickas till: FRITIDSFÖRVALTNINGEN Malmö stad Malmö Först när samtliga kompletta handlingar är inkomna besöks föreningens verksamhet av personal från fritidsförvaltningen utifrån inskickat aktuellt aktivitetsschema. Registreringsdatum bedöms utifrån den tidpunkt då kompletta ansökningshandlingar inkommit. Registrering av förening på nivå 2 och 3 För höjning av registreringsnivå till nivå 2 och 3 ska förening skicka in ett skriftligt önskemål. För nivå 3 ska även ett aktuellt aktivitetsschema inlämnas. Först när föreningen uppfyller samtliga krav för respektive regist- reringsnivå (se Föreningsstöd Registreringsnivå 2 och Föreningsstöd Registreringsnivå 3) besöks föreningsverksamheten av personal från fritidsförvaltningen utifrån inskickat aktuellt aktivitetsschema. 11

12 BIDRAG Startbidrag Ändamål Bidraget avser att stödja nyregistrerade föreningar på nivå 1 för att kunna genomföra meningsfulla aktiviteter för sina medlemmar i åldern 4-25 år samt medlemmar med funktionsnedsättning oberoende ålder. Bidraget avser även att underlätta för föreningar att utöka sitt medlemsantal. Villkor Bidraget utgår till nyregistrerad förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan 4 25 år. Föreningen skall ha minst 15 medlemmar enligt Allmänna bestämmelser punkt 3 i åldern 4-25 år och/eller medlemmar med funktionsnedsättning oberoende ålder. Redovisning Bidraget ska redovisas senast 5 månader efter registrering på nivå 1. Kommentar Bidraget är ett engångsbelopp för nyregistrerade föreningar på nivå 1 Förening kan komma att bli återbetalningsskyldig om bidraget inte använts eller om redovisning inte inkommer till fritidsförvaltningen enligt överenskommelse. En förening som nyligen avregistrerats hos fritidsförvaltningen kan inte beviljas Startbidrag vid nyregistrering. Bidrag Bidraget utgår som ett allmänt bidrag med utbetalning efter beslut om registrering på nivå 1. Nyregistrerad förening på nivå 1 beviljas startbidrag utifrån antal medlemmar enligt Allmänna villkor i åldern 4 25 år och/eller medlemmar med funktionsnedsättning oberoende ålder: medlemmar = kr. Mer än 50 medlemmar = kr. 12

13 Bidrag för Spontan i stan Ändamål Bidraget ger Malmös barn och ungdomar möjlighet att medverka i spontanaktiviteter i organiserad form som bedrivs av föreningar. Samtidigt introduceras målgruppen för föreningslivet och ger föreningar i Malmö möjlighet att rekrytera nya medlemmar. Villkor Bidrag kan beviljas registrerad förening på nivå 1, nivå 2 och registrerad förening på nivå 3 barn och ungdom. Bidrag Bidraget fördelas mellan de föreningar som söker respektive bidrag och kan beviljas efter beslut i varje enskilt fall. Bidragets storlek bedöms utifrån aktiviteternas omfattning och behov. Bidrag ges till prova påverksamhet i anslutning till skolan (mellan kl och kl ), fritidsförvaltningens idrottsanläggningar (från kl ) eller i egna lokaler i Malmö. Utbetalning av bidraget sker i samband med redovisning. Bidrag för Spontan i stan beräknas utifrån: Antal ledare, antal dagar, antal timmar och andra kostnader som direkt går att hänföra till satsningen Spontan i stan. Geografisk spridning och variation vägs in i bedömningen. Kostnader för mat, dryck, marknadsföring och investeringar för ordinarie verksamhet beviljas ej. Ansökan Intresserade föreningar inkommer löpande med en digital ansökan och bedöms utifrån varje enskilt fall. Redovisning Aktiviteterna ska redovisas terminsvis, dock senast 30 dagar efter avslutad period. Förening som erhållit bidrag i förskott och inte inkommit med redovisning kan komma att bli återbetalningsskyldig. Redovisningen ska innehålla: Antal medverkande flickor och pojkar. Ålder. Antal aktivitetstillfällen. Antal ledartimmar. Deltagarnas postnummer/skoltillhörighet. Antalet nyrekryterade medlemmar genom denna satsning. Kommentarer Bidrag beviljas inte till föreningar som ställer krav på medlemskap. Bidrag beviljas inte för aktiviteteter i samband med ordinarie verksamhet för föreningens medlemmar. 13

14 BIDRAG Max 50% av beviljat bidrag kan utbetalas i förskott om detta anges vid ansökan. Bidrag beviljas inte för aktiviteter som bedrivs under loven på dagtid fram till kl Aktiviteterna ska vara kostnadsfria. Bidrag beviljas för aktiviteter max 2 dagar/vecka och förening. Bidrag beviljas inte för schemalagd skolverksamhet. Om förvaltningen bedömer att föreningen bedriver återkommande och välorganiserade Spontan i stan-aktiviteter kan föreningen komma att erbjudas ett avtal. Bidrag beviljas inte om föreningen erhåller annat stöd för samma aktivitet, t.ex. aktivitetsbidrag eller Idrottslyftet. Bidrag beviljas inte för religiösa aktiviteter och utbildningsverksamhet, som t ex läxhjälp. 14

15 ALLMÄN INFO Utbildningar Fritidsförvaltningen erbjuder årligen, i samarbete med MIP och MISO (Föreningspoolen), Malmös föreningsliv en rad olika utbildningar med varierat innehåll. Samtliga kurser genomförs av specialister inom området och är anpassade efter föreningslivets intresse och behov. Mer detaljerad information om utbildningarna finns i fritidsförvaltningens Utbildningsprogram 2015 och på malmo.se/foreningsliv eller foreningsutbildning.se. Föreningar som önskar registreras på nivå 2 och 3 ska genomgå obligatorisk Styrelseutbildning och utbildning i Bidragsbestämmelser som ges årligen vid ett flertal tillfällen på dagtid samt kvällstid. Utbildningen är obligatorisk för föreningens ordförande samt ytterligare minst en styrelseledamot. Kursanmälan Om du vill gå någon av utbildningarna vill vi ha din anmälan senast 5 dagar innan kursdagen. Samtliga utbildningar är kostnadsfria för föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen. Föreningen debiteras dock med 200 kr/anmäld person som varken har avanmält sig eller deltagit. Intyg till deltagare skickas, på egen begäran, till föreningen efter avslutad utbildning. Föreningar som lämnat in bristande handlingar till fritidsförvaltningen kan komma att kallas till grundläggande utbildningar i styrelsearbete och ekonomisk redovisning. Anmäl dig på malmo.se/foreningsliv eller foreningsutbildning.se 15

16 ALLMÄN INFO Kalender MAR Sista dag för inlämning av Föreningsrapport med bilagor för föreningar med kalenderår. 1 SEP Sista dag för inlämning av Förenings rapport med bilagor för föreningar med brutet räkenskapsår. 16

17 Lotteritillstånd Förutsättningar för lotteritillstånd Lotteriverksamheten bedrivs inom den eller de kommuner där föreningen är verksam. Lotterierna får inte bedrivas från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag. Insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under en treårsperiod uppgår högst till 20 basbelopp. Ett basbelopp motsvarar kronor. En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp. Värdet av vinster i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50% av insatsernas värde. Det finns en föreståndare för lotterierna som kommunen godkänt. Ansökan ska inkomma på avsedd blankett, vilken hämtas på fritidsförvaltningen eller på malmo.se/ foreningsliv Till ansökan ska protokoll bifogas där det framgår vem som är lotteriföreståndare, samt föreningens stadgar. Tillståndet kostar 300 kr. En kontrollant kommer att utses. Arvodet till kontroll anten betalas av den som anordnar lotterierna. För mer information: lotteriinspektionen.se 17

18 KONTROLL Grundkontroll I samband med att registrerad förening skickar in obligatoriska årshandlingar görs en årlig grundkontroll gentemot fritidsnämndens Allmänna bestämmelser. Definitiv resultat- och balansräkning samt justerat årsmötesprotokoll där det framgår att revisionsberättelsen är godkänd samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet är en förutsättning för fortsatt registrering, beviljande av bidrag samt bokning av idrottsanläggningar till ett reducerat pris. Vid eventuella avvikelser kontaktas förening med uppmaning om förklaring och/eller komplettering av relevant information som saknas. Beslut om konsekvens till följd av grundkontroll fattas av fritidsförvaltningen på delegation. Övrig granskning I de fall då uppgifter har kommit fritidsförvaltningen till handa som kan påverka en förenings registrering, beviljande av bidrag och/eller bokning av kommunala idrottsanläggningar, kan fritidsförvaltningen välja att genomföra en fördjupad granskning av förening. Vid misstanke om att registrerad förening bryter mot fritidsnämndens Allmänna bestämmelser eller medvetet inkommer med felaktiga uppgifter, kan fritidsförvaltningen begära in bokföring samt inhämta kompletterande information från föreningsstyrelse, myndigheter och/eller andra aktörer som bedöms vara av vikt för utredningen. Beslut om konsekvens till följd av övrig granskning fattas av fritidsnämnden. 18

19

20 Kontakt Fritidsförvaltningens föreningsavdelning E-post Telefon Postadress Föreningsavdelningen fritidsförvaltningen Malmö stad, Malmö Besöksadress Henrik Smithsgatan 13 malmo.se/foreningsliv Fritidsförvaltningens bokningsfunktion E-post Telefon Postadress Föreningsavdelningen fritidsförvaltningen Malmö stad, Malmö Besöksadress Henrik Smithsgatan 13 malmo.se/bokalokal Föreningsstöd 2015 Registreringsnivå 1 Utgåva Tryck: Holmbergs AB, 50 ex Foto: Colorbox, Shutterstock FRITIDSFÖRVALTNINGEN Malmö, Telefon E-post:

Giltig från 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

Giltig från 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv Giltig från 1 JANUARI 2016 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2016 1 REGISTRERINGSNIVÅ malmo.se/foreningsliv 1 Bästa läsare! Innehåll I Föreningsstöd 2016 hittar ni fritidsnämndens Allmänna bestämmelser, bidrag

Läs mer

FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 1 REGISTRERINGSNIVÅ

FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 1 REGISTRERINGSNIVÅ Giltig från 2014 01 01 FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 1 REGISTRERINGSNIVÅ 1 INNEHÅLL Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt gentemot

Läs mer

FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 2 REGISTRERINGSNIVÅ

FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 2 REGISTRERINGSNIVÅ Giltig från 2014 01 01 FritidsNÄMNDens FÖRENINGSSTÖD 2014 REGISTRERINGSNIVÅ 2 REGISTRERINGSNIVÅ 2 INNEHÅLL Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt gentemot

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2017 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2017 3 ER GISTR INGSN E R IVÅ VE R malmo.se/foreningsliv KS AM HE T F R ÄLDR Ö E Bästa läsare! I Föreningsstöd 2017 hittar ni fritidsnämndens Allmänna

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Föreningsbidragsbestämmelser

Föreningsbidragsbestämmelser Föreningsbidragsbestämmelser Allmänna bestämmelser 1 Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att till allmännyttiga ideella föreningar verksamma i Burlöv fördela bidrag. Bidragen avses

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Syftet med stadens stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att det genom en bred

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN 1/19 DATUM 2016-10-31 DIARIENUMMER UKN/2016:482-805 BESTÄMMELSER för FÖRENINGSBIDRAG i BURLÖVS KOMMUN 2017 BURLÖVS KOMMUN UKN/2016:482 2/19 INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 9 Lokalbidrag

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb SIGNERAD 2013-05-28 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-06-04 Vår referens Daniel Olsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR

STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR Beslutat av idrottsnämnden den 20 december 2011 Reviderat av idrottsnämnden den 22 maj 2012 Förslag till ändringar i Kursiv stil Föreningslivet, som i det närmaste

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag

Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 14 Datum: 2012-08-14 Ärende: Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag Kultur- och fritidskontoret Regler och riktlinjer för föreningsbidrag Reviderade av Södertälje kommuns Kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Mål, syfte och villkor...3

Läs mer

Ärende 15 Kultur- och fritidskontoret Regler och riktlinjer för föreningsbidrag Reviderade av Södertälje kommuns Kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Mål, syfte

Läs mer

Fritidsnämnden föreslås besluta att

Fritidsnämnden föreslås besluta att Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 4 Datum: 2012-09-04 Ärende: Malmö Boxningsklubb Sammanfning: Malmö Boxningsklubb (MBK) är registrerad hos fritidsförvaltningen

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo.

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo. SIGNERAD 2014-09-01 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Särskild granskning avseende GAK Enighet

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Tillväxtförvaltningen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Lindesbergs kommuns syfte och mål med föreningsbidragen... 3 Syfte...

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningsstöd 2015

Tjänsteskrivelse. Föreningsstöd 2015 SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (10) Datum 2014-12-10 Vår referens Jerker Åkesson Föreningssekreterare jerker.akesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Föreningsstöd 2015 FRI-2014-1481 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Be l- levuestadions Motion & Friskvård

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Be l- levuestadions Motion & Friskvård SIGNERAD 2013-05-28 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-05-28 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse anna.ingloff@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Regler för föreningsstöd 2015-12-07 2 (13) Innehållsförteckning Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Särskilda bestämmelser... 7 AKTIVITETSBIDRAG... 7 LOKALBIDRAG... 9 BIDRAG TILL KULTUR- OCH

Läs mer

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun 2012 Kultur- och fritidsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 1.2 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 2. REGISTRERING AV FÖRENING... 4 2.1 NYREGISTRERING...

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. B malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. B malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2017 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2017 3 ER GISTR INGSN RE IVÅ B AR malmo.se/foreningsliv NO CH UNGDOM 1 Bästa läsare! I Föreningsstöd 2017 hittar ni fritidsnämndens Allmänna bestämmelser,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN Ansökan om föreningsbidrag 2015 Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämndens regler för föreningsbidrag 2015 Allmänna bestämmelser Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun.

Läs mer

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 (12) Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Stadens målsättning med stöd till föreningslivet Sundbybergs stads målsättning med stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Version Remissutskick - Föreningsbidragsregler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet

Version Remissutskick - Föreningsbidragsregler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet Version Remissutskick - Föreningsbidragsregler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 20XX-XX-XX Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsförvaltningen

Läs mer

Giltig från 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

Giltig från 1 JANUARI Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv Giltig från 1 JANUARI 2016 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2016 B3 REGISTRERINGSNIVÅ ARN OCH UNGDOM malmo.se/foreningsliv 1 Bästa läsare! Innehåll I Föreningsstöd 2016 hittar ni fritidsnämndens Allmänna

Läs mer

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun RIKTLINJE 1(7) Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun Dokumenttyp Riktlinje Dokument-ID Tn/2014:201

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser 1 Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro Allmänna bestämmelser Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrott & förenings bidrag och kan hyra anläggning

Läs mer