Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen"

Transkript

1

2 Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn, Christiansborg 22 januari 2015

3 Bakgrund till värdegrund i äldreomsorgen Betänkande från värdighetsutredningen Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Kan utformas som lokala värdighetsgarantier med nationella inslag och bör införas i äldreomsorgen Tillämpas av kommunala som privata utförare Datum Sidfot 3

4 Kritik och farhågor till utredningen om en nationell värdegrund Inte brist på lagar och mål, utan problemet är att de inte efterlevs Brist på kunskap om hur värdegrund ska genomföras Målen är på en hög abstraktionsnivå Tar inte hänsyn till äldres sårbarhet Datum Sidfot 4

5 Kritik och farhågor till utredningen om en nationell värdegrund, forts. Påstås inte finnas studier om samband mellan kvalitet och bemanning Ingen diskussion om nuvarande situation brister i bemanning Begränsade offentliga resurser diskuteras inte Personalens attityder måste förändras Datum Sidfot 5

6 Ändring i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 januari 2011, två nya bestämmelser i SoL: Nationell värdegrund (5 kap. 4 ) tydliggöra etiska värden och normer som grund för arbete i äldreomsorgen Tydliggöra den äldre personens ökade möjligheter till inflytande över insatsernas utförande (5 kap. 5 ) (prop. 2009/10:116) Datum Sidfot 6

7 Välfärdsstaten i förändring Nedskärningar Organisationsförändringar olika former av effektivisering, rationaliseringar Ökad individualisering Ökad mångfald lagstiftning Datum Sidfot 7

8 Lag om valfrihetssystem, (SFS 2008:962) from 1 jan 2009 Kundvalsmodeller Marknadsorienterad äldreomsorg Ökning av for-profit Datum Sidfot 8

9 Äldreomsorgens omvandling Biståndshandläggarreformen (delar upp behovsbedömning från verksamhetsansvar) Ökad standardisering likhet i behovsbedömningar Rättsäkerhet Datum Sidfot 9

10 Exempel på brister i Äldreomsorgen Samordning mellan olika vård- och omsorgsgivare Klagomålshantering - implementering och uppföljning (Lex Sarah och Lex Maria) Kompetensförsörjning/bemanning Kommunikation/dokumentation (IVO, 2014) Datum Sidfot 10

11 Lokala värdighetsgarantier Socialstyrelsens uppdrag: Administrera och besluta om prestationsersättningar till kommuner Sprida information om Socialstyrelsens vägledning om lokala värdighetsgarantier Fortlöpande följa upp och utvärdera vad värdighetsgarantierna innebär för kvaliteten i vård och omsorg Datum Sidfot 11

12 2012 års prestationsersättning Redovisa en plan för hur kommunen kommer att arbeta för att ta fram och utforma lokala värdighetsgarantier Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas (ge ett mervärde, vara konkret, utformad som utfästelser) Datum Sidfot 12

13 Kommunernas arbete med lokala värdighetsgarantier Aktuella verksamhetsområden Organisation av arbetet Politisk förankring Förankring hos personal och chefer Engagemang och förankring bland intressegrupper Värdighetsgarantier och annat kvalitetsarbete Datum Sidfot 13

14 Exempel på vanliga godkända värdighetsgarantier i hemtjänst och särskilt boende (2013) Äldre ska få en genomförandeplan upprättad Få en kontaktperson utsedd Personal ska bära namnskylt Meddela försening av hjälp, efter 30 minuter Garantier om att de som har beviljats stöd och hjälp får ha någon hos sig vid livets slut Datum Sidfot 14

15 Exempel på formuleringar om värdighetsgarantier från två kommuner /omsorgochhjalp/senior/kvalitetsde klarationerlokalavardighetsgarantie r a5f31460a35f14d761b.htm l Datum Sidfot 15

16 Ett (gott?) exempel på att arbeta konkret med lokala värdighetsgarantier i verksamheten Utvecklat rollen som kontaktman Detaljstyrda genomförandeplaner på personnivå Ökad tillgänglighet till enhetschefer och personal Förbättra kontinuiteten för äldre genom schemaläggning På boenden vad som är specifikt för varje boendeenhet en detaljerad kvalitetsdeklaration Datum Sidfot 16

17 Underkända garantier Garantier utan mervärde (ex. kommun lovar att all personal har tystnadsplikt i hemtjänsten) Garantier som inte tydligt vänder sig till målgruppen (ex. kommun lovar medborgarna att de alltid ska få ett gott bemötande av personalen) Otydliga garantier (ex. du har rätt till ett värdigt liv och en känsla av trygghet) Datum Sidfot 17

18 Exempel på en konkret värdighetsgaranti Rätt till privatliv och kroppslig integritet samt möjlighet till avskildhet, vilket innebär: Att den äldre kan låsa om sig om hon eller han vill Att den äldre i särskilt boende kan äta i sitt eget boende om den vill eller tillsammans med andra För personalen innebär det att Datum Sidfot 18

19 Utmaningar kring lokala värdighetsgarantier Att förankra garantierna hos personal och chefer Att informera brukarna och deras anhöriga Att ha flera utförare av äldreomsorg i kommunen Vård- och omsorgsverkligheten Datum Sidfot 19

20 framgångsfaktorer Alla måste vara med på verksamhetsutvecklingen Motivera behovet av att arbeta med värdegrundsarbetet Stöd från högsta ledningen Tydliga roller Alla har god kännedom om förändringsarbetet Datum Sidfot 20

21 Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer Socialstyrelsen ansvarar för utbildningen Tre lärosäten Ersta Sköndal högskola (Stockholm), Borås Högskola, Umeå universitet 30 Hp, två år halvfart Fyra delkurser Datum Sidfot 21

22 Delkurserna (7,5 hp/kurs) Delkurs 1, den nationella värdegrunden för äldre Delkurs 2, Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd Delkurs 3, Ledarskap, medarbetare och organisation Delkurs 4, Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap Datum Sidfot 22

23 Viktigt att problematisera värdegrund Vad innebär ett gott bemötande? Vad betyder självbestämmande, trygghet, individanpassning och delaktighet? Vad innebär meningsfullhet och sammanhang? Vad betyder respekt för privatliv och personlig integritet? Vad är insatser av god kvalitet? Datum Sidfot 23

24 Den nationella värdegrunden för äldre positiva erfarenheter Fysiska kursträffar uppskattat och nödvändigt för vårt upplägg Tid för reflektion Möte mellan teori och praktik och kollegor emellan Synliggörande av ledarskapsrollen i äldreomsorgen Datum Sidfot 24

25 Några utmaningar i utbildningen Tid för examinationsarbete Stora variationer mellan deltagares villkor att delta Skilda utbildningsnivåer/bakgrunder verkligheten Datum Sidfot 25

26 Vart står vi idag i Sverige? Minst 120 kommuner har utformat lokala värdighetsgarantier, minst 80 kommuner har inrättat lokala värdighetsgarantier De allra flesta kommuner har ett pågående värdegrundsarbete i äldreomsorgen Värdegrundsutbildning- och/eller ledarskapsutbildning Utbildning av värdegrundsledare Tidskrävande process Datum Sidfot 26

27 Summering av erfarenheter av värdegrund i äldreomsorgen Värdighetsgarantier utvecklar värdegrundsarbetet Värdegrundsfrågor och värdighetsgarantier måste hållas levande Arbetet med lokala värdighetsgarantier måste få ta tid Variationer mellan kommuner Svårigheter med ansökan av prestationsersättning Det är personalen närmast de äldre som värdig-gör omsorgen Datum Sidfot 27

28 Tack för uppmärksamheten! Använda länkar: r/default.aspx Datum Sidfot 28