Remissvar betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SoU 2008:51)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SoU 2008:51)"

Transkript

1 Socialdepartementet Stockholm Remissvar betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SoU 2008:51) Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum är remissinstanser för Värdighetsutredningens betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen. Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum har valt att lämna ett gemensamt remissvar. Äldrecentrums styrelse har godkänt remissvaret vid sitt sammanträde den 2 oktober. Sammanfattning Värdighetsutredningen lyfter på ett utmärkt sätt fram värdegrundsfrågorna och vikten av att ha fokus på varje individ i äldreomsorgen, hennes personlighet, hennes välbefinnande. Det blir dock problematiskt när utredningen utgår från att dess förslag innebär något nytt, ett perspektivskifte. Det är snarare så att utredningen på ett bra sätt summerar en etik och en människosyn som redan finns, men som kan vara svår att fullt ut leva upp till. Utredningens förslag om att komplettera socialtjänstlagen med en nationell värdegrund är inte lösningen på de problem utredningen pekar på. Däremot skulle en lagreglering kunna bli en symbolhandling, som tillsammans med olika konkreta åtgärder kan leda till att all äldreomsorg kan leva upp till den värdegrund utredningen lyfter fram. Bland önskvärda åtgärder är att analysera vilken bemanning som lägst krävs för att exempelvis kunna etablera en relation till en person med demenssjukdom så att hon får ett värdigt liv, eller hur mycket personal en enhetschef högst kan ha för att kunna vara en närvarande och handledande ledare. Viktigt är att stödja med kunskap, och att personalen ges tid till reflektion. Viktigt är också att vårdbiträdet och den äldre ges möjlighet att utforma insatserna utifrån den äldres aktuella behov och önskemål biståndsbedömarens roll förändras till att bli kurator och uppföljare att det verkligen är den äldre som får bestämma över vad som görs, av vem och när. Så kan en grund skapas för en äldreomsorg som sätter värdighet och välbefinnande i centrum. Bakgrund Värdighetsutredningen skulle enligt sina direktiv (dir 2007:25) bl.a. överväga förslag på service- och kvalitetsnivåer som inte får underskridas och analysera olika vägar att öka tryggheten och förvissningen om att alla får den vård de behöver, i rätt tid och att vården och omsorgen är av god kvalitet. Utredningen skulle ta särskild hänsyn till hur en värdig omsorg tillförsäkras de sköraste individerna. Utredningen skulle föreslå åtgärder som ger verksamheterna incitament att skapa en värdig äldreomsorg, och föreslå metoder som säkerställer att alla verksamheter präglas av ett etiskt förhållningssätt. Vidare 1 (6)

2 skulle utredningen ge förslag på hur den enskilde enkelt ska kunna framföra klagomål samt analysera behovet av ett gemensamt nationellt bedömningsinstrument. Utredningen valde att fokusera på införandet av en nationell värdegrund, nationellt instrument för behovsbedömning, äldres inflytande, möjligheter till värdegrundsmätning samt rutiner för att behandla synpunkter, klagomål och tvister och att ersätta den enskilde vid kvalitetsbrister. Utredningen har också lämnat förslag på vissa stimulansåtgärder för implementering av utredningens förslag. I det följande redovisas synpunkter utifrån rubrikerna i Värdighetsutredningens betänkande. Nationella service- och kvalitetsnivåer som inte får underskridas Utredningen bedömer att direktivet om miniminivåer inte är genomförbart. Ett argument är att den enskildes behov är så skiftande, att det inte låter sig göras att ha en meningsfull reglering som gäller alla. Ett annat att miniminivåer kan riskera att bli normerande. Utredningen pekar dock på att det finns möjlighet att ange vissa kriterier, t.ex. att brukaren ska kunna avgöra vem bland personalen som ska svara för de insatser som beviljats, och att det finns en nedre gräns för bemanning för att kunna upprätthålla kvalitén i verksamheten. Det är vår bedömning att utredningen borde ha gjort en fördjupad analys av utredningens direktiv om service- och kvalitetsnivåer som inte får underskridas. Detta kan ses som en grund för utredningens övriga förslag. En värdig vård förutsätter att vissa miniminivåer uppfylls och att det finns en tillräcklig bemanning. Utan detta riskerar en nationell värdegrund att bli välmenande men tandlös. Utredningen kan ha rätt i att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att i lag fastställa miniminivåer för olika insatser inom äldreomsorgen. Däremot bör staten kunna leda utvecklingen genom kunskapsstyrning. Det handlar exempelvis om att öka kunskapen om samband mellan en god och värdig vård och bemanning, äldreomsorgens struktur, utbildning och möjlighet till reflektion och handledning på arbetsplatsen. Kunskapsutvecklingen hos akademi, nationella kunskapscentra som Svenskt demenscentrum och landets FoU-miljöer och erfarenheterna från nationella satsningar (Kompetensstegen, nationella stimulansmedel mm) bör tas till vara. Allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen är ett instrument. Socialstyrelsen bör i Socialtjänstlagen ges ett tydligt mandat att ge föreskrifter kring frågor om service- och kvalitetsnivåer. Lokala värdighetsgarantier Utredningen föreslår att lokala värdighetsgarantier ska införas. Garantierna ska utgå från en nationell värdegrund. Socialnämnden ska offentliggöra sitt arbete med den nationella värdegrunden, och en frivillig värdegrundsmätning ska kunna ske. Utredningen har gjort bedömningen att det på nationell nivå är omöjligt att konkret och tydligt göra klart för de äldre och deras närstående vad de kan och inte kan förvänta sig från äldreomsorgen. Utredningen anser att detta ligger på den lokala huvudmannen, socialnämnden. Varför det som är omöjligt på nationell nivå skulle vara möjligt på kommunal nivå redovisar inte utredningen. Konkreta värdighetsgarantier torde vara lika svåra att ge för en kommun som för hela landet. Däremot är det angeläget att den enskilda utföraren såväl kan visa vilka garantier den ger i sin verksamhet generellt som att i de individuella genomförandeplanerna dokumentera den värdighetsgaranti som ges den enskilde äldre. 2 (6)

3 Utredningen pekar i ett par välskrivna avsnitt på de skillnader som historiskt finns mellan kommunerna, vikten av en rimlig bemanning och ledarskapets betydelse. Utredningen lägger dock inga förslag på dessa områden. Vår bedömning är att utredningen borde ha gjort en analys kring lämplig bemanning och möjligt antal personal per enhetschef mm, eftersom det är frågor som är avgörande för att kunna genomföra utredningens andra förslag. Att kunna leva utifrån sin identitet och personlighet Utredningen gör en genomgång av gällande lagstiftning, dess förarbeten, olika statliga utredningar och nationella mål för äldrepolitiken. Entydigt visar denna genomgång på inriktningen att insatserna ska utformas efter den enskildes önskemål, och hennes livssituation, identitet och personlighet är väl förankrad i den svenska socialtjänsten. Utredningen anger trots detta att det behövs ett nytt sätt att se på äldre människor. Utredningen vill bidra med ett perspektivskifte (sid 108). Utredningen kommer dock inte med något nytt, perspektivet att äldreomsorgen ska vara individualiserad och utgå från den äldres identitet och personlighet har funnits i decennier. Ett färskt exempel, som också utredningen nämner, är att en stor andel av de utbildningar som finansierats med Kompetensstegemedel handlat om just detta. Värdighet och ett socialt innehåll i vardagen är redan tydliga mål inom äldreomsorgen, och på många håll är detta också en realitet. Frågan är varför det inte är något som fungerar för alla omsorgstagare. Utredningen pekar på att de insatser som beviljas alltför ofta enbart utgår från kommunens befintliga utbud, inte den enskildes behov, och att vården på ett vård- och omsorgsboende kan bli institutionsliknande, med samma rutiner och innehåll för alla de boende. Detta beror enligt vår bestämda uppfattning inte på att personalen inom äldreomsorgen har fel perspektiv, och att äldreomsorgen skulle bli mer individualiserad och värdig genom att de skulle tänka på ett nytt sätt. Det beror inte heller på fantasilösa biståndsbedömare i brist på inlevelseförmåga. Tvärtom är det vår erfarenhet att det absoluta flertalet av personalen inom äldreomsorgen präglas av ett gott bemötande och stor vilja att se till varje äldres behov. Däremot begränsar brister i kommunernas ekonomi vilket utbud som finns, och brist på tid innebär att omsorgspersonalen sällan hinner reflektera över sitt arbete vilket bäddar för rutinmässiga insatser. Ett värdigt liv och respekt för den enskildes integritet kan vara särskilt svårt att upprätthålla inom demensvården. En förutsättning är att omsorgspersonalen både har tid att upprätta en relation till omsorgstagaren och har en god kunskap om hur man bemöter en person med demenssjukdom. Tid och kunskap är nyckelbegrepp, handledning och reflektion två medel för en god demensvård. Det är här fokus bör ligga, inte på att arbeta fram värdighetsgarantier, hur vällovliga de än är. En värdighetsgaranti i en verksamhet där bemanningen är så låg att det inte finns tid varken för att bygga relationer med den demenssjuke eller att reflektera över sitt arbete och ta in ny kunskap, den värdighetsgarantin är meningslös. Nationell värdegrund Utredningen föreslår att en särskild bestämmelse införs i socialtjänstlagen att äldre människor ska, så långt det är möjligt, kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Till ett värdigt liv hör integritet, självbestämmande, individanpassning, insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. Till välbefinnande hör att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Det är lätt att instämma i utredningens syn på vad som ska prägla en god äldreomsorg. Det är svårare att tro på medlet. Den värdegrund utredningen förespråkar finns redan, 3 (6)

4 mer eller mindre uttalad. Den följer också av dagens socialtjänstlag. Det är tveksamt om socialtjänstlagen blir skarpare genom att den tillförs mer av allmänna och goda begrepp. En hypotes som utredningen har är att det skulle underlätta för den statliga tillsynen. I utredningen ges dock inga övertygande argument för att så skulle bli fallet. Samtidigt är det förstås så att ett förtydligande i socialtjänstlagen inte kan vara till skada. Kan den gagna tillsynen, och sätta fokus på det viktiga arbetet lokalt med värdegrunden så kan ett sådant tillägg vara av värde för verksamheten. Vår bedömning är att en ändring i socialtjänstlagen riskerar att bli ett slag i luften. Utredningens påstående att en lagfäst värdegrund stimulerar en positiv utveckling av dagens och morgondagens äldreomsorg är sannolik endast under förutsättning att en rad åtgärder vidtas åtgärder som också kan vidtas utan lagstiftning. En lagändring måste kombineras med kunskap om och en ständigt pågående dialog kring dessa frågor, såväl nationellt, lokalt inom en region eller kommun och i varje verksamhet. På nationell nivå kan Socialstyrelsen liksom nationella kunskapscentra som Svenskt demenscentrum vara bärare av en sådan dialog. Regionalt är FoU-miljöerna naturliga fora. Varje utförare måste avsätta tid för reflektion, där implementeringen av verksamhetens värdegrund är ett naturligt tema. Den nationella styrningen inom detta område sker bäst i form av styrning med kunskap. Svenskt demenscentrum ser det som en av sina uppgifter att bistå genom att ta fram och sprida kunskap om god demensvård. Utredningen beskriver på ett bra sätt viktiga delar i vad som kan möjliggöra att den enskilde upplever välbefinnande. Avgörande för att förverkliga detta är att personalen har erforderlig tid. Tid så att man kan ge hjälp när behov uppstår akut. Tid att ge den enskilde möjlighet att göra sådant han eller hon är van vid och trivs med. Tid för samtal, tid att lyssna. Utredningen hävdar att värdegrunden handlar om ett annat förhållningssätt, som inte behöver kosta mer (t.ex. sid 129f). Utredningen redovisar dock ingen grund för detta påstående. Om det är så att förhållningssättet redan finns, vilket vi menar, och att hindret är brist på tid och nära ledarskap, då är det med all sannolikhet också en resursfråga. Detta framgår också av en del citat utredningen gör från bl.a. Socialstyrelsens tillsynsrapport 2005 (sid 130). Att leda ett värdegrundsarbete Utredningen föreslår att ett statligt stimulansbidrag om 200 Mkr, att användas för ledarskapsutbildning för att implementera värdegrunden. Det är enligt vår mening viktigt att en sådan kompetenssatsning kombineras med en rad andra förbättringar av äldreomsorgens förutsättningar att leva upp till sin värdegrund. Hit hör att det finns tillräckligt med arbetsledare, och att bemanningen är sådan att personalen har reella förutsättningar att arbeta relationsskapande och individualiserat. Hit hör också att det finns strukturer för handledning och reflektion på arbetsplatsen. Äldrecentrum har erfarenhet av att detta är ett mångårigt arbete. Stimulansbidraget bör inordnas i en planerad satsning på kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen, lämpligen inom ramen för den struktur som föreslås i betänkandet av utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst (SOU 2008:18). Värdegrund handledning och information Utredningen föreslår att lämplig myndighet eller organisation ges i uppdrag att ta fram ett handledningsmaterial, samt att 2 Mkr avsätts för att ta fram ett informationsmaterial. Om ett tillägg görs i socialtjänstlagen är det främst att se som en symbolhandling. Ska den få genomslag krävs att lagändringen görs känd och får bli en inspirationskälla till 4 (6)

5 etiska samtal och reflektion kring den egna enhetens värdegrund. Det är då värdefullt med bra handledningsmaterial. De regionala FoU-miljöerna bör här kunna vara en värdefull resurs i genomförandet. Information till medborgarna Utredningen föreslår att en bestämmelse införs i socialtjänstlagen att socialnämnden årligen ska offentliggöra hur nämnden utvecklat och säkrat kvaliteten i äldreomsorgen utifrån värdegrunden. Målen för värdighetsutredningen värdighet och välbefinnande är mjuka begrepp som inte låter sig mätas enkelt. Mycket talar för att den uppföljning som kan ge rättvisande information är den när en professionell granskare ges god tid att följa verksamheten, såväl genom deltagande observation som genom intervjuer och aktgranskning. Bedömningskriterier för tillsyn Utredningen föreslår att Socialstyrelsen och länsstyrelserna får i uppdrag att utveckla nationella bedömningskriterier utifrån värdegrunden. Vi delar sakkunnige Mats Thorslunds bedömning, när han skriver att detta blir inget enkelt uppdrag. Utredningen har haft svårt att precisera och konkretisera vad som avses med de olika delarna i värdegrunden, och det blir inte enklare för Socialstyrelsen och länsstyrelserna utredningen borde ha tagit på sig ett större ansvar för detta svåra definitionsarbete. Ökat inflytande för äldre Utredningen föreslår att en bestämmelse införs i socialtjänstlagen om att den äldre ska, så långt möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. En viktig del i värdighet i äldreomsorgen är att så långt möjligt kunna bestämma över sitt liv även när man har nedsatt autonomi. Hit hör att kunna välja, och välja bort, hemtjänstutförare och vård- och omsorgsboende. Hit hör att kunna påverka vem som är ens kontaktman och vilka som utför insatserna. Viktigast av allt är att kunna bestämma vad som ska göras. Denna sista del är dock det utredningen betonar minst. Som vi ser det bör biståndsbedömningen inriktas på att bedöma omfattning av behoven och beviljas i tid, inte detaljerat fastställa vilka insatser som ska utföras. De insatser som behövs kan variera över tid, och måste få utformas av den äldre tillsammans med sin hemtjänstpersonal. Biståndsbedömarens viktiga arbetsuppgifter blir då att vara den äldres rådgivare samt att följa upp att den äldres behov och önskemål tillgodoses. Goda erfarenheter av ett sådant arbetssätt finns exempelvis från Linköping. Utredningen pekar på möjligheten till att kunna påverka hur ens vård och omsorg ska utformas om man får en demenssjukdom genom att göra ett vårdtestamente efter den modell Alzheimer Europe utarbetat. Vi ser det som ett bra förslag, och ser det som naturligt att Svenskt demenscentrum sprider kunskap om denna möjlighet. Fokus på resultat av insatserna Utredningen föreslår att Socialstyrelsens allmänna råd om genomförandeplan uppgraderas genom att den blir en bestämmelse i socialtjänstlagen, som kan följas upp med föreskrifter från Socialstyrelsen. 5 (6)

6 Genomförandeplaner är ett värdefullt instrument som används redan idag. De äldre som enligt direktiven till värdighetsutredningen ska uppmärksammas mest, de sköraste individerna, har insatser från många olika vård- och omsorgsgivare från båda huvudmännen. Om den tydlighet värdighetsutredningen önskar ska bli verklighet krävs att det kan åläggas alla berörda aktörer att utarbeta en gemensam vård- och omsorgsplan. Denna fråga behöver utredas i särskild ordning. Nationellt instrument för behovsbedömning Utredningen föreslår att ett nationellt instrument för behovsbedömning ska tas fram för att användas vid utredningar som underlag för biståndsbeslut. Vi ser det som önskvärt att ett sådant bedömningsinstrument blir klart och kan valideras. Det kan bli en del i en utveckling av biståndsbedömarrollen från att vara myndighetsutövare som fattar detaljerade beslut om insatser till att vara kurator och uppföljare av att den äldre får de insatser hon önskar och behöver. Äldrecentrums forskningsledare Mårten Lagergren har i bland annat en rapport till Socialstyrelsen pekat på att det med relativt få uppgifter kan gå att få en på utförarnivå rättvisande tidsram, inom vilken den enskilde äldre själv bör få utforma sina insatser. Biståndsbesluten kan då bli mer enhetliga vad gäller insatsernas omfattning, men utförandet mer olika genom att den enskilde själv bestämmer vad som ska utföras. Utredningens förslag är inte riktigt så långtgående, men med de kompletterande förslag vi här pekar på ges goda förutsättningar för en individualisering av äldreomsorgen som stärker den enskildes värdighet. I enlighet med utredningens förslag bör denna förändring kombineras med en kunskapsoch kompetensutveckling för biståndsbedömarna. Värdegrundsmärkning Utredningen föreslår att ett statligt stimulansbidrag om 10 Mkr införs för att utveckla ett system för värdegrundsmärkning. En värdegrundsmärkning kan under rätt förutsättningar uppfylla utredningens förhoppningar om att den ska ge en ökad tydlighet för den enskilde om en verksamhets kvalitet, och vara en sporre till lokalt förbättringsarbete. Det är dock viktigt att den granskning och bedömning som görs inför en värdegrundsmärkning sker på ett kvalificerat sätt. Det räcker inte med att utföraren uppfyller vissa enkla kriterier, eller att svar på brukarenkäter är positiva. Det krävs, som vi påpekat ovan, en kvalificerad bedömning av oberoende granskare, som ges tid till intervjuer med personal, omsorgstagare och anhöriga och till deltagande observation. Värdegrundsmärkningen måste utformas som ett diskuterande dokument, där verksamhetens styrkor och svagheter lyfts fram. Arbetet med värdegrundsmärkning bör samordnas med arbetet med att utveckla den statliga tillsynen, liksom den tillsyn som varje kommun har. Stockholm Svenskt Demens Centrum Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Wilhelmina Hoffman Föreståndare Sven Erik Wånell Direktör 6 (6)

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 006-369-2008 2008-09-04 SDN 2008-09-17 Handläggare: Ewa-Britt Ek Tfn: 08-508 01 401 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Värdigt

Läs mer

Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Kommunstyrelsen 2008-10-13 215 364 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 209 516 Dnr 08.491-73 oktks16 Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014

Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014 Socialstyrelsen Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kommittédirektiv. Värdighetsgaranti en äldreomsorg med respekt för människovärdet. Dir. 2007:25. Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2007

Kommittédirektiv. Värdighetsgaranti en äldreomsorg med respekt för människovärdet. Dir. 2007:25. Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2007 Kommittédirektiv Värdighetsgaranti en äldreomsorg med respekt för människovärdet Dir. 2007:25 Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn,

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Remiss från Socialdepartementet

Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Remiss från Socialdepartementet PM 2008:218 RVI (Dnr 327-1702/2008) Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen överlämnas

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Socialstyrelsen

Sammanfattning. Bakgrund. Socialstyrelsen Socialstyrelsen Remissvar förslag föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:xx) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, dnr 7993/2011 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Lokala värdighetsgarantier Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Nationell värdegrund Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som infördes den 1 januari 2011 i socialtjänstlagen (2001:453) SoL

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Värdigt liv i äldreomsorgen

Värdigt liv i äldreomsorgen Värdigt liv i äldreomsorgen Betänkande av Värdighetsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:51 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Den nationella värdegrunden

Den nationella värdegrunden Äldreomsorgens nationella värdegrund Ett arbetsredskap Den nationella värdegrunden 5 kap. 4 Socialtjänstlagen Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Vad är en lokal värdighetsgaranti? Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Investera nu! Vad kom man fram till. 10 myndigheter 2004 Förslag till gemensam handlingsplan Vad bör staten göra?

Investera nu! Vad kom man fram till. 10 myndigheter 2004 Förslag till gemensam handlingsplan Vad bör staten göra? Investera nu! 10 myndigheter 2004 Förslag till gemensam handlingsplan Vad bör staten göra? Vad kom man fram till Kvalificerat arbete Få utvecklingsmöjligheter Kunskapsnivån är låg Stora rekryteringsbehov

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Värdighetsgarantier i äldreomsorgen Värdighetsgarantier 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 2014-11-07. Riksrevisionens utgångspunkter 2 Den omsorg som ges av anhöriga till närstående har en samhällsbärande funktion. Utan de anhörigas omsorgsinsatser

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Mölndals stad Värdigt liv och välbefinnande Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Den nationella värdegrunden och evidensbaserad praktik

Den nationella värdegrunden och evidensbaserad praktik Den nationella värdegrunden och evidensbaserad praktik Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 5 kap. 4 SoL. Den

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns en ny bestämmelse, den nationella värdegrunden. Den innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete med en värdegrund inom äldreomsorgen i Alingsås kommun

Systematiskt förbättringsarbete med en värdegrund inom äldreomsorgen i Alingsås kommun GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för socialt arbete Handlingsplan Systematiskt förbättringsarbete med en värdegrund inom äldreomsorgen i Alingsås kommun 2012-05-15 Att

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Äldreomsorgens värdegrund och brukarperspektivet

Äldreomsorgens värdegrund och brukarperspektivet HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen för vårdvetenskap Äldreomsorgens värdegrund och brukarperspektivet 2012-05-14 Att förstå och leda utifrån den nationella värdegrunden för äldre, 7,5 hp grundnivå VT 2012

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen I den äldres tjänst Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen Kompetensförsörjning genom validering och arbetsplatslärande, Göteborg den 25 november 2009 anita.berger@social.ministry.se

Läs mer

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 PUBL NR 2008:12 ISSN: 0284-6845 Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad 054-19 70 00 lansstyrelsen@s.lst.se

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Diarie 2014.010.720 Upphandlare Magnus Bernhardsson

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier. en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012

Lokala värdighetsgarantier. en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012 Lokala värdighetsgarantier en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-12-08 13 (18) Dnr KSF 2014/335 10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Den av socialnämnden

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) Handläggare: Sven-Erik Wånell 2014-05-08 Tjänsteutlåtande 5/2014 Styrelsen 2014-05-27 6 Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Hjälp till självhjälp inom äldreomsorgen.

Hjälp till självhjälp inom äldreomsorgen. Hjälp till självhjälp inom äldreomsorgen. Magdalena Elmersjö Lektor Socialt arbete, Linnéuniversitetet Forskare Socialhögskolan, Stockholms universitet magdalena.elmersjo@socarb.su.se Avhandlingen Kompetensfrågan

Läs mer

Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU11 Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen Sammanfattning Det är utomordentligt viktigt att alla äldre och deras anhöriga kan känna trygghet med att vården och

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Dialog Självbestämmande

Dialog Självbestämmande Självbestämmande Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors och integritet. 35 1699:- KÖP 36 ens innehåll en översikt Temat för dialogen

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors 2013-02-08 Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Robertsfors kommun.

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kvalitet och rättssäkerhet inom socialtjänstens omsorg om äldre 2012-11-08

Nationella bedömningskriterier för kvalitet och rättssäkerhet inom socialtjänstens omsorg om äldre 2012-11-08 Nationella bedömningskriterier för kvalitet och rättssäkerhet inom socialtjänstens omsorg om äldre 2012-11-08 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer