Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: www.lvn.se/forte"

Transkript

1 NR Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: Höst i fortbildningens tecken Kvalitets arbete kurs konferens disputation Hur lär du dig? Vad får det nya att ta plats och det föråldrade att försvinna? Hur lär vi gamla hundar sitta? Dessa frågor är alltid aktuella. Nya rön görs och värderas av dem som redan känner till det gamla. Det sägs ta många år innan nytt blir invant och använt på riktigt sätt. Men det kan väl inte gälla mig? Jag lyssnar väl och tar genast upp det viktiga goda nya som kommer fram? Min fortbildning går ut på detta. Att samtidigt granska vad jag håller på med och ställa det i ljuset av nya rön och deras tillämpning. Att överväga att ändra. Att ändra. Att se hur det blev och utvärdera. Detta kan bara göras tillsammans med kollegor och medarbetare. Ingen svävar fritt och kan göra allt själv. På min vårdcentral studerade vi läkare oss själva med avseende på hur vi behandlar urinvägsinfektioner. Det gav tillfälle att ta reda på nu gällande rekommendationer om behandlingstidens längd. Först tittade vi tillbaka och granskade hur vi gjort tidigare. Sedan registrerade vi hur vi behandlade ett antal nya urinvägsinfektioner. Preparatvalet förändrades inte men behandlingstidens längd blev kortare. En enkel kvalitetsstudie resulterade i förändring som känns bra. Patienterna slipper för långa behandlingstider och mår förhoppningsvis lika bra eller bättre. Ett sätt att fortbilda sig är alltså eget kvalitetsarbete på din arbetsplats. Vi använde SFAM:s Mål och mått i allmänmedicin som utgångspunkt. Att åka på kurs är ett annat välkänt sätt att fortbilda sig. I detta nummer av Fortexpressen läser du om erfarenheter från Forte-kursen i vardagsgynekologi. Du får också smakprov från den nationella konferens om fortbildning som hölls i Sundsvall i oktober. Att disputera är kronan på långa studier och träget arbete. Vi är stolta över att gratulera Göran Umefjord till doktorshatten erövrad 6 oktober i Umeå. Trevlig läsning! 1

2 Referat från Forte-kurs Vardagsgynekologi för allmänläkare En utbildningseftermiddag med Anna Enander och Lotta Andréen, Kvinnokliniken i Sundsvall. Som AT läkare på vårdcentralen Viken blev jag inbjuden att följa med på ovanstående kurs, och utlovades bli en interaktiv diskussion med praktiska tips utifrån fallbeskrivningar. Jag hade höga förväntningar vilka infriades totalt. Det blev en eftermiddag med handfasta kliniska tips, till exempel instruktioner om hur man enkelt kan utföra gyn undersökningar i äldreboenden. Man behöver bara en säng med löstagbar fotända, och vårdpersonal som håller upp kvinnans ben i en improviserad gynposition. Då kan man lätt tex ta en stansbiopsi från underlivet på kvinnor med misstänkt lichen sklerosus et atroficus. Det gavs också en akademisk föreläsning om HRT behandling av Lotta Andréen, disputerad inom ämnet, där hon belyste den stora amerikanska multicenterstudie som fick många kvinnor att sluta med östrogen pga risken för bröstcancer (WHI studien, JAMA 2002). Studien utfördes på kvinnor över 60 år, dvs inte samma kategori som vi behandlar i Sverige, och med ett östrogen preparat som inte är registrerat i Sverige. Sålunda finns all anledning till en viss skepsis mot studiens resultat, även om den ökade risken för bröstcancer vid östrogenterapi är klarlagd. Slutsatsen är att man absolut ska behandla kvinnor med övergångsbesvär, under en period som i snitt är 4-5 år, och när man insätter behandling inte glömma utföra såväl gyn undersökning, bröstpalpation och blodtryck. Johanna Ungerstedt, AT-läkare, Vikens Vårdcentral, Örnsköldsvik Internetbaserade konsultationer Det blir allt vanligare att söka efter information på Internet innan man vänder sig till sjukvården. Det finns också ett ökande intresse för Internetbaserade sjukvårdstjänster inklusive konsultationer, både med de läkare som man tidigare haft kontakt med och med dem som man inte har träffat. Infomedicas (numera Sjukvårdsrådgivningen.se) Fråga doktorn är en avgiftsfri Internetbaserad tjänst, som finansieras av landstingen. Göran Umefjord, familjeläkare VC Nyland, disputerade 6 oktober 2006 på en undersökning av nästan internetkonsultationer på Fråga doktorn under 4 års tid. Tjänsten användes främst för en första bedömning av ett medicinskt problem, för att få ytterligare information under pågående behandling eller för second opinion. Flertalet som utnyttjat den var nöjda och nästan hälften tyckte att de fått tillräcklig information och inte behövt gå vidare med sin förfrågan. Nästan hälften av frågeställningarna hade inte tidigare blivit bedömda inom vården. De vanligaste skälen till att vända sig till Fråga doktorn var att det var enkelt och bekvämt, att man kunde vara anonym, att doktorer i vården var stressade, att det var svårt att få den egna tiden att räcka till för att söka vård, eller att man upplevde att väntetiden inom vården var alltför lång. De familjeläkare som besvarade frågorna uppfattade sitt uppdrag som stimulerande, utmanande och lärorikt, trots att de inte kunde se frågeställarna eller göra undersökningar. Läkarna uppskattade möjligheten att kunna reflektera över frågan innan de svarade. För att möta efterfrågan på Internet-baserade hälsotjänster inklusive konsultationer föreslås att läkare och övrig berörd vårdpersonal samt studerande erbjuds utbildning inom området och att etiska riktlinjer upprättas. Grattis Göran till doktorshatten! 2

3 Nationell konferens Hur kan förbättringsarbetet och kompetensutvecklingen i primärvården bli effektivare? Den hänförande utsikten från Södra berget i Sundsvall skymdes stundtals av dimma, när ett hundratal personer från hela Sverige samlades för att tala om fortbildning. Landstinget Västernorrland hade tillsammans med Fammi ordnat ett fullmatat program. Syftet var att beskriva hur strategier för hur effektiv kompetensutveckling kan se ut. God vård bygger på forskning, kunskaper, erfarenheter och professionell utveckling. Förmiddagen ägnades åt teorier om inlärning och kommunikation, medan eftermiddagen bjöd på sex olika workshops om kompetensutveckling ur olika aspekter. Per-Erik Ellström, professor i pedagogik, talade om Adoption av ny kunskap att bemästra och ifrågasätta det givna. Kompetensutveckling i arbetslivet ger ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Att främja idéer och innovationer motverkar uppkomst av stress och arbetsrelaterad ohälsa. Vad är kompetens? Kompetens är en individs eller grupps potentiella handlingsförmåga alltså förmågan att framgångsrikt använda sina kunskaper och färdigheter att utföra ett visst arbete. Det gäller inte bara att utföra arbetet utan också att medverka i utvecklingen av det. Kan det bli för mycket förändring? Konsten att jobba bra med förändringsarbete är inte så utvecklad rådde ett Top/down perspektiv under Taylorismen. En aktiv detaljstyrande ledning rådde över en passiv, regelstyrd rutiniserad personal råder ett Bottom/up perspektiv. En aktiv flexibel problemlösande personal understöds av en aktiv utvecklingsinriktad stödjande ledning. Inlärning kan ske formellt eller informellt och måste understödjas av reflexion. Vad är lärande? Lärande är en kontinuerlig process, som kan vara avsiktlig och planerad men ofta är omedveten och oplanerad. Lärandets resultat kan vara positiva i form av utvidgad eller ökad kompetens. De kan också vara negativa i form av passivisering, underordning eller försämrat självförtroende. Att ifrågasätta det givna gäller att inse att det finns inom en ram. Ramen begränsas av Visioner, Regler (lagar och avtal), Resurser och Krav från kunder/intressenter. Ofta anses det givna vara en enda punkt, medan det i själva verket kan finnas många tolkningar och variationer, som alla kan vara rätt och bra (eller dåliga). Göran Sjögren UGL-handledare, gav en lektion i empatisk kommunikation som bygger på Marshall B Rosenberg non violence communication. Människors otillfredsställda behov och att använda giraffspråket var intresseväckare som ledde många till en av eftermiddagens workshops. Från ord till handling var rubriken på en workshop med Ulf Anderssons, Memeololgen, Umeå. Vi fick höra om olika kända fakta om inlärning, motstånd mot förändring och dess olika faser. Staceys diagram om samtycke, säkerhet, enkelhet och kaos blev till en begriplig beskrivning av sjukvårdens komplexa verklighet. PDSA-cirkeln, som vi känner igen från Genombrottstekniken bars fram som en verkligt bra metod. PDSA betyder Plan, Do, Study, Act. Vid en förändring 3

4 måste missnöje med nuet, lockelsen till något nytt och förändringens trovärdighet vara större än summan av arbetsinsatsen och dess kostnader för att det ska lyckas. Många av dagens aktiviteter smälte samman i den visa satsen om att lära Pricken vissla. Man kan inte sprida kunskap. Kunskap måste adopteras. Jag har lärt Pricken vissla Jag hör inte att han visslar? - Jag sa att jag lärt honom vissla, inte att han lärt sig. Uppnådde konferensen ökad samsyn mellan huvudmän och professionen vad gäller formerna för kompetensutveckling? Den avslutande paneldebatten pekade mot en medvetenhet om att alla på en arbetsplats måste delta i fortbildning både för att utveckla verksamheten och för att fylla egna professionella behov av ny kunskap. Svårigheten verkar inte ligga i brist på pengar, utan i brist på tid. Det är svårt att hinna med att delta i fortbildning och att reflektera över sitt lärande. Ledningen finns till för att skapa förutsättningar för att detta ska fungera. Frågan om läkarnas fortbildning har kommit på dagordningen tack vare avtalet med LIF. Huvudmännen inser att samarbetsformerna med LIF måste utvecklas. Jag tar med mig teorierna om hur kunskap sprids: Genom påminnelser och genom att skapa nyfikenhet och sug efter att lära så att man verkligen vill dra kunskapen till sig. Svårigheten att hinna med måste åtgärdas organisatoriskt, så att det ingår i uppdraget att fortbilda sig. På så sätt kan ny kunskap snabbare omsättas i praktiken och komma patienterna till godo. Gunilla Byström Familjeläkare Örnsköldsvik Läs hela programmet på konferens%20sundsvall%203%20okt.pdf 4

5 Kalendarium 2006 Fortekurser 14 nov Ont i höften H-sand Ortoped Kim Thorsen ansvarig Gunilla Byström 21 dec 2006 samt 1 feb och 1 mars 2007 Motiverande samtal, Psykolog Jack Winberg, Örnsköldsvik Kontaktperson Anders Lundqvist anmälan Primärvårdens fortbildningsdagar Jämtland nov Idrott, hjärta och död. Farmakologisk behandling av alkoholberoende Riskbruksprocessen PLATS: Östersund, Läkemedelskommittén 25 okt Funktionshindrade med vanliga sjukdomar H-sand Nov-dec Smärta, halvdagar Örnsköldsvik, Sundsvall, Sollefteå SFAMs höstmöte 8-10 nov SFAMs höstmöte "Vägval" Umeå se Fortekurser 17 och 18jan Konsten att må bra med våra sjukskrivningar Carl Edvard Rudebeck, Lars Englund två heldagar med samma program (samarrangemang med landstinget Västernorrland) Hornöberget Ansvarig Göran Umefjord och Anita Stenberg 1 mars KOL och spirometribedömning Björn Ställberg Härnösand Ansvarig Gunilla Byström Läkemedelskommittén jan Norrländska läkemedelsdagar i Umeå 7-8 feb När behandlar vi lagom? Etikinternat för AT och ST-läkare Hornöberget 5