NYA MEDIA, UNDERVISNING OCH LÄRANDE Berner Lindström/Johan Lundin/Niklas Karlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA MEDIA, UNDERVISNING OCH LÄRANDE Berner Lindström/Johan Lundin/Niklas Karlsson 2012-01-31"

Transkript

1 Redovisning av verksamhet 2012 Presentation av temat Temat är i grunden tvär/mångvetenskapligt och tvärfakultativt. Hemvisten är IT-fakulteten och den grupp som driver temat består av lärare och forskare som arbetar både inom utbildningsvetenskap och IT-fakulteten. CUL-doktoranderna ingår på IT-fakulteten i en större grupp av doktorander som har IT, kommunikation och lärande som avhandlingstema. Doktoranderna tar också del av verksamheten i LinCS. Navet i verksamheten är som framgår av förteckningen av deltagare IT-fakulteten med en central axel till utbildningsvetenskapliga fakulteten. Deltagare Temakoordinatorer: Berner Lindström Johan Lundin Temasekreterare: Niklas Karlsson CUL-doktorander Lisa Adamsson (kommunfinansierad) Lena Dafgård (IT) Anna-Lena Godhe (IT) ) Therese Haglind (kommunfinansierad, fr ht 12)) Jens Ideland (IT) Leona Johansson Bunting (IT) Göran Karlsson (kommunfinansierad, disputerad vt 12) Niklas Karlsson (Natfak) Catarina Player-Koro (IT, disputerad vt 12) Martin Tallvid (IT, kommunfinansierad) Torbjörn Ott (IT) Anne Öman (IT) 1

2 Övriga doktorander Anne Algers (IT) Linda Bradley, (IT, UFN) Patrik Lilja, (IT, UFN, disputerad ht 2012) Beata Ljungselius (IT) Sofia Serholt (IT) Christina Björkenvall Starrost (UFN) Ruholla Mahdiuon, Gästdoktorand från Shahid Beheshti University, Teheran, Iran Seniorer Dr. Wolmet Barendregt, IT (LinCS), studierektor LKIT, bihandledare Lena Dafgård Professor Dennis Beach, HiB, handledare Catarina Player-Koro Dr. Russel Francis, postdoc, IT/UFN (LinCS), bihandledare Niklas Karlsson Dr. Ylva Hård af Segerstad, IT, (LinCS) Dr. Thomas Hillman, postdoc, UFN (LinCS) Docent Jonas Ivarsson, UFN (LinCS), huvudhandledare Göran Karlsson Docent Jonas Linderoth, UFN (LinCS) bihandledare Jens Ideland Professor Berner Lindström, IT/UFN (LinCS), temakoordinator, handledare Docent Magnus Ljung, SLU, bihandledare Anne Algers Docent Johan Lundin, IT (LinCS), temakoordinator, bihandledare Martin Tallvid, Torbjörn Ott. Dr. Marisa Ponti, IT (LinCS) Docent Lars Svensson, IT/Högskolan Väst, huvudhandledare Anne Öhman, bihandledare Anne Algers Docent Alexandra Weilenmann, IT (LinCS) Av seniorerna är Lindström, Lundin och Barendregt permanenta seminarieaktörer. Övriga deltar mer oregelbundet. Beskrivning av årets aktiviteter Navet i temats verksamhet är seminarieverksamheten. Det viktigaste seminariet är det regelbundet återkommande doktorandseminariet MUL. Seminariet är omväxlande öppet med inbjudna gäster och stängda arbetsseminarier där doktorandernas arbeten ventileras. Doktorandseminariet är också en viktig arena för diskussion av gemensamma temaangelägenheter, både relaterade till omvärlden och till internt akademiska frågor rörande forskning, utbildning, organisation mm. Utöver MUL-seminariet deltar doktorander och seniora i de formella seminarier (planerings-, mellan- och slutseminarier) där doktorandernas avhandlingsarbeten behandlas, samt också i licentiatseminarier och disputationer som är också en del av temats verksamhet. Även i de fall doktoranden inte är CUL-doktorand, annonseras anknytande disputationer som del av temats verksamhet. Doktoranderna har också tillgång till och deltar i stor utsträckning i de seminarier som arrangeras av LinCS. Dessa seminarier förtecknas inte i detta dokument. För information hänvisas till Under året har temat arrangerat 14 seminarier. Vi har haft 1 slutseminarium och 3 disputationer. 2

3 Doktorandsemiarier MUL-seminarium Planering, whitepaperarbete MUL-seminarium Jönköpingsprojektet MUL-seminarium Presentation av doktorandprojekt MUL-seminarium Dr. Johan Jeuring, med titeln Learning environments for algebra: requirements, concepts, and technology (tillsammans med mattetemat) MUL-seminarium Professor Brian Hudson "Current work with teachers on the theme of developing mathematical thinking" (tillsammans med mattetemat). Professor Hudson fungerade som fakultetsopponent på Catarina Player-Koros avhandling MUL-seminarium Skolutveckling och IT MUL-seminarium Doktorandpresentationer - våravslutning MUL-seminarium Uppstartsmöte ht MUL-seminarium Dr. Barbara Sabitzer, Klagenfurt University, Österike. COOL Informatics - International Project on Universities and Schools MUL-seminarium - Sylvana Sofkova Hashemi, med kollegor, presenterar DILS (Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år) MUL-seminarium - Doktorandpresentatationer MUL-seminarium Dr. Frode Guribye, Univsersitet i Bergen, "Infrastructures for learning" MUL-seminarium Besök av forskargrupp från DSV, Stockholms universitet MUL-seminarium Professor Karen Littleton, Open University, UK. Communication, collaboration and creativity: how musicians negotiate a collective sound. Tillsammans med LinCS. Professor Littleton fungerade som fakultetsopponent på Patrik Liljas avhandling. Slutseminarier Slutseminarium Linda Bradley (ITIT) Disputationer Disputation Göran Karlsson Disputation Catarina Player Koro 3

4 Disputation Patrik Lilja Övriga aktiviteter - nätverk till Andra mötet i DSES/LinCS forskarutbildningskurs "Learning and Information Technologies" till Deltagande i SITE2012, Austin, USA. SITE är en konferens för IT i lärarutbildning. Martin Tallvid, Johan Lundin och Berner Lindström erhöll pris för framstående TPACK-bidrag. Bidraget är grundat i Tallvids avhandlingsarbete till Möte i NordForsk nätverket ScandLE, Jyväskylä Presentation av MULs engagemang i Mölndal på Framtidens lärandes kommun- och politikerdag, Nacka strand Presentation av temats forskningsverksamhet vid konferensen Framtidens lärande på Nacka Strand Temapresentation vid CUL-uppstart Presentation av temaverksamhet för internationella mastersstudenter till Skrivarinternat i Siena till Mötesplats CUL Presentation av temats forskningsverksamhet på Skoldagarna i Malmö till Möte i NordForsk nätverket ScandLE, Köpenhamn En målsättning med temats verksamhet är att utveckla en god forskningsmiljö, som är en mötesplats för studenter och forskare med intresse för forskningstematiken och en plattform för doktoranderna att utveckla sina doktorandprojekt på. En viktig grund är tvärinstitutionellt nätverkande där CUL som forskarskola och de aktiviteter som CUL arrangerar är centrala. I inledningen har de tvärfakultativa aktiviteter som temat initierat beskrivits. LinCS är också synnerligen viktigt, inte minst för ett nationellt och internationellt nätverkande. Forskarskolan DSES, finansierad av VR och med LinCS som bas, är genom sin kursverksamhet en mötesplats för doktorander. Den kurs i Learning and Information Technologies som ges av DSES har tjänat som baskurs för våra temadoktorander. Utöver detta finns anledning att nämna två nordiska nätverk finansierade av NordForsk, inom vars ram forskarutbildningsverksamheter som kurser och seminarier arrangeras och där LinCS är den organisatoriska kontaktpunkten: NordLearn och ScandLE (Teaching Problem-Based Learning in Virtual Environments). Ett antal av temats doktorander är aktiva i dessa nätverk. 4

5 Några av temats doktorander och seniorer deltog i ScandLE:s möten i Jyväskylä under våren och Köpenhamn under hösten. Köpenhamnsmötet var ett avslutande möte. Flera av temats doktorander har skrivit bidrag i en av ScandLE editerad bok som kommer att publiceras under Vi har under året upprepat den skrivarvecka vid 2011 hade Certosa di Pontignano, Universitet i Siena, Siena i Italien. I denna omgång deltog nästan samtliga temats doktorander, 3 före detta doktorander samt 7 handledare (sammanlagt 25 deltagare). Deltagande för 10 doktorander finansierades av strategiska medel vi erhållit från CUL. Arrangemanget fick mycket goda betyg och vi planerar att upprepa det hösten Under 2012 har vi inom temat vidareutvecklat samarbetsprojektet med Mölndals kommun för att skapa en gemensam plattform för skolutveckling med fokus på IT och forskning kring detta. Basen i verksamheten är tematiska grupper med lärare i skolan som arbetar med att utveckla ITanvändning inom sina ämnen eller funktioner (t.ex. specialundervisning). Kommunernas utvecklingsansvariga administrerar grupperna. En annan grundtanke är att knyta CUL-doktorander inom ramen för temat till dessa utvecklingsprojekt, oavsett hur dessa är finansierade. En möjlighet är att göra avhandlingsarbeten inom ramen för projekten och vi kommer att uppmuntra till detta. En annan del är att involvera doktorander inom temat som stöd i projektgruppern. Detta fyller funktionen att synliggöra och nyttiggöra den kompetens som finns hos temats doktorander i det regionala skolutvecklingsarbetet. Det ger också doktoranderna nyttiga erfarenheter av IT i praktiskt skolutvecklingsarbete och möjligheter att fördjupa sina kontaktytor mot skolan. Det ger också en strategiskt viktig möjlighet att göra CUL och CUL-temat Nya media, lärande och undervisning till en reell aktör i utveckling av IT-användning i skolan. Erfarenheter från arbetet kan också föras tillbaka till lärarutbildningen. De doktorander som deltagit har finansierats i en omfattning av 5% med strategiska medel temat erhållit från CUL. Temats samverkansarbete i Mölndal har presenterats vid flera konferenser (Framtidens lärande och Skoldagarna i Malmö), vid universitetets presskonferens om lärande i maj och vid nationella möten i utbildningsdepartementets, skolverkets och SKLs regi. Projektet med Mölndal avslutas formellt i och med vårterminen 2013s slut. Vi kommer att presentera vårt gemensamma arbete på Framtidens lärande i Stockholm i maj genom att tillsammans med Mölndal arrangera två seminarier och ha del i en monter på konferensen. Det koncept Datorn i Utbildningen har lanserat för Framtidens lärande innebär att vi som deltagare gör en konferens inom konferensen. Framtidens lärandes roll är mer av en broker. Vi ser formen som attraktiv för att föra ut temats arbete på en nationell arena. Vi planerar också att ha en konferens om 1:1 tillsammans med Mölndal (och Göteborg) under hösten Dessa konferenser är resultatet av den planering vi gjort inom ramen för det strategianslag vi har erhållit. Lärarutbildning, lärarfortbildning och skolutveckling är viktiga arenor för temat. Två av temats medlemmar (Patrik Lilja, Johan Lundin), arbetar deltid för LUN med strategiska utvecklingsfrågor kopplade till IT. Två av temats medlemmar, Anna-Lena Godhe och Lisa 5

6 Adamson arbetar halvtid på lokala skolutvecklingsenheter (i Malmö resp Göteborg) med skolutveckling. Lisa Adamson är på Centrum för skolutvecking ansvarig för Göteborgs satsning på IKT i skolan. Under senhösten har vi också fört en diskussion med en forskargrupp vid DSV, Stockholms universitet (ledd av professor Robert Ramberg) om ett intensifierat samarbete. Bakgrunden är gemensamma forskningsintressen och att några av temats medlemmar bedriver ett gemensamt projektarbete om sociala media och lärande. 6