Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012"

Transkript

1 ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR OFFENTLIG SEKTOR Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 hur du framgångsrikt driver utvecklingen av e-arkiv, verksamhetsbaserad arkivredovisning och en ny informationsförvaltning Konferens januari 2012, Workshop 24 januari Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET Att driva utvecklingen av den strategiska informationsförvaltningen och ta ett ökat ansvar för hela verksamhetens informationshantering Att skapa hållbara verksamhetsprocesser i övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning och e-arkivering Hur du implementerar den verksamhetsbaserade arkivredovisningen i din organisation Hur du hittar kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar för e-arkiv Hur du utvecklar e-arkivet och når en effektiv förvaltning av det digitala beståndet Aktuellt från samverkansprojekten kring e-arkivering från kommuner, landsting, myndigheter och Riksarkivet Workshop A 24 januari Juridiken kring elektronisk kommunikation, arkiv och dokumenthantering Under ledning av Cecilia Magnusson-Sjöberg, Professor i rättsinformatik, Stockholms universitet Välj mellan två workshops Succékonferensen är tillbaka! Workshop B 24 januari Implementering av e-arkiv enligt den verksamhetsbaserade arkivredovisningen Under ledning av Thomas Gäfvert, E-arkiv expert, Lemontree ÖVRIGA TALARE OCH Jon Juliusson,, Skatteverket Niklas Norée, E-arkivarie, Skatteverket Daniel Höffker,, Arbetsförmedlingen Liv Nyström,, Arbetsförmedlingen Matilda Ekström,, Stockholms stadsarkiv Holger Eklund, IT-strateg, Stockholms stadsarkiv Christer Atterling, E-arkiv chef, Region Skåne Mats Nafsund, Arkivchef, Västerås stadsarkiv Daniel Bergström, Projektledare och utvecklare, Trafikverket Caspar Almalander, Projektledare, Sambruk Adam Hidestål,, Lunds universitet Mats Bohman, Administrativ direktör, Nacka kommun Thomas Gäfvert, E-arkiv expert, Lemontree Erik Cedheim, Systemarkitekt, Lemontree William Försth, Chef, Göteborgs stadsbyggnadsarkiv BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I MODERATOR OCH INLEDNINGSTALARE Mikael Dahlin, verksarkivarie och chef dokumentationsenheten, Åklagarmyndigheten Speciellt inbjuden Göran Kristiansson, Projektledare Riksarkivet Samarbetspartner Arrangeras av:

2 Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 Onsdagen den 25 januari 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar över ordet till konferensens moderator och inledningstalare INLEDNINGSANFÖRANDE 09:10 ns nya roll och ansvar hur du driver och utvecklar ett helhetstänk kring strategisk informationsförvaltning i din organisation Vilken roll och vilket ansvar får arkivarien i en myndighet där digitalisering, öppenhet och effektivisering står i fokus? Hur har egentligen arkivariens roll förändrats i och med digitaliseringen av myndigheters informationshantering? Mikael Dahlin Verksarkivarie och chef dokumentationsenheten Åklagarmyndigheten Under detta anförande kommer Mikael att föreläsa om arkivariens nya roll och ansvar i en myndighet som blir alltmer digitaliserad, öppen och effektiv. Mikael har lång erfarenhet som arkivarie och ansvarig för dokumentationshantering. Han är verksarkivarie vid Åklagarmyndigheten och ansvarig för myndighetens hantering av verksamhetsinformation, digitala arkiv, e-arkivtjänst och ärendehanteringssystem. Han är en mycket uppskattad föreläsare och är också lärare inom arkivvetenskap vid Stockholms universitet. 09:50 Strategisk informationsförvaltning på Skatteverket genom samordnad funktion för dokumenthantering och arkivering Arkivenhetens erfarenheter av att driva igenom ökad samordning kring dokumenthantering och arkivering Lärdomar från förankringsprocessen och hur vi tillämpat begreppet informationsförvaltning Var befinner sig Skatteverket nuläget och vad kommer att prägla vårt arbete under den närmsta tiden? Niklas Norée E-arkivarie Skatteverket Skatteverket har med en förankrad strategi och långsiktighet lyckats med att ta ett helhetsgrepp kring dokumenthantering och arkivering för att nå en effektivare och säkrare informationsförvaltning. Under anförandet kommer Niklas att berätta om den nya organisationen, arkivariens roll och hur man har utvecklat tänket och praktiken kring informationsförvaltning på Skatteverket 10:40 Förmiddagskaffe och nätverkande 11:10 Tillämpning av den nya arkivredovisningsprincipen och hur Skatteverket utformat sin informationskartläggning och klassificeringsstruktur Hur vi utformade vår gemensamma process och klassificeringsstruktur principer och praktiska frågor Vad bör du tänka på när du bygger upp en klassificeringsstruktur för att skapa verksamhetsnytta? Hur tillämpar du de nya arkivredovisningsprinciperna i praktiken? Hur vi redovisar elektroniska handlingar utmaningar och möjligheter med den nya redovisningen Jon Juliusson Skatteverket Under anförandet kommer Jon att berätta om tillämpningen av den nya arkivredovisningen på Skatteverket och viktiga lärdomar från implementeringen. Jon kommer också att gå igenom hur de idag redovisar elektroniska handlingar enligt de nya reglerna från Riksarkivet 12:00 Lunch EXPERTANFÖRANDE 13:00 System för långsiktig informationsförsörjning aktuellt om förvaltningsgemensamma specifikationer Vad är viktigt för att nå tjänstebaserade lösningar som möjliggör utbyte av information mellan och inom stat, kommuner och landsting? Aktuellt om piloterna och vårt gemensamma arbete med specifikationerna Göran Kristiansson Projektledare gemensamt e-arkiv och e-diarium Riksarkivet Göran Kristiansson är arkivarie på Riksarkivet samt ledare för arbetet mot gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium som sker i samverkan med E-delegationen, statsförvaltningen, kommuner och landsting. Under detta anförande kommer Göran att berätta om det pågående arbetet med att utarbeta förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium och det aktuella läget för piloterna 13:50 Hur Arbetsförmedlingen implementerar den nya arkivredovisningen Hur vår klassificeringsstruktur är uppbyggd och vilka lösningar för styr- och stödprocesser som vi har valt Så har vi agerat för att säkerställa verksamhetsnytta och samtidigt se till kraven på hantering och redovisning av information Erfarenheter med implementeringen av den nya arkivredovisningen Liv Nyström Arbetsförmedlingen Daniel Höffker Arbetsförmedlingen Till sommaren kommer Arbetsförmedlingen att produktionssätta den nya arkivredovisningen. Under anförandet kommer Liv och Daniel att berätta hur klassificeringsstrukturen är utformad och hur Arbetsförmedlingen implementerar den nya arkivredovisningen. 14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

3 Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen :10 Hur skapar du en informationsstruktur för en långsiktigt säker arkivering av digital information? Vad krävs för att lagra och tillgängliggöra digital information på ett effektivt och säkert sätt? Morot eller piska? Så här jobbar vi med leveranser till e-arkivet Hur vi förvaltar och utvecklar e-arkiv Stockholm Matilda Ekström Stockholms stadsarkiv Holger Eklund IT-strateg Stockholms stadsarkiv Under detta anförande kommer Matilda och Holger gå igenom hur du skapar en säker och effektiv informationsstruktur i e-arkiv och hur du kan arbeta för att leveranserna till e-arkiv ska fungera smidigt. De kommer också att gå igenom arbetsmetoder för e-arkivförvaltning. 16:00 Arkiv i förändring hur du når en hållbar informationshantering och hittar nya arbetssätt för förvaltning och drift Informationshantering istället för dokumenthantering Processorienterad struktur eller inte måste jag välja? Det finns inte några standardlösningar hur hantera och förhålla sig till det? ns nya roll och ansvar i övergången till e-arkivering utveckling och förvaltning av e-arkiv i drift Christer Atterling E-arkiv chef Region Skåne Region Skåne har sedan i höstas ett e-arkiv i drift och har många intressanta erfarenheter kring hur man bygger en hållbar struktur för ett samordnat e-arkiv. Under anförandet kommer Christer att berätta om hur du når en hållbar informationshantering i övergången till e-arkiv och hur du i praktiken jobbar med förvaltning av e-arkiv. 16:50 Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensens första dag Välkommen på cocktail! Citat från Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2011 Det var en av de bättre konferenser jag varit på, och jag har varit på många! Mycket intressanta teoretiska pass och otroliga praktikfall att lära från! Jag (vi) blev väldigt inspirerade och stärkta inför vårt eget arbete Motsvarade mina förväntningar med råge Läs mer om våra övriga evenemang på TORSDAGEN 26 JANUARI 08:00 Samling och morgonkaffe 08:30 Moderatorn inleder den andra konferensdagen 08:40 Hur Trafikverket ökar kundnyttan och minskar kostnaderna genom digitala ärendeflöden, centralisering av arkivet och e-arkiv Hur vi skapar en ny informationsförvaltning i syfte att effektivisera och skapa ökad verksamhetsnytta Att implementera nya digitala ärendeflöden och skapa ökad kundnytta Hur vi övergår till centraliserat diarium och arkiv samt implementerar vårt nya e-arkiv Daniel Bergström Projektledare och utvecklare Trafikverket Trafikverket lanserar en helt ny informationsförvaltning efter sammanslagningen mellan Vägverket och Banverket. Under detta anförande kommer Daniel att för första gången berätta om hur informationsförvaltningen kommer att se ut, om de nya digitala ärendeflödena och det centraliserade arkivet. Du kommer också att få höra om Trafikverkets implementering av sitt nya e-arkiv 09:30 Förmiddagskaffe och nätverkande 10:00 Att driva, förankra och implementera e-arkivering i en medelstor kommun ns roll i att beskriva kravet på och verksamhetsnyttan med gemensam e-arkivering Hur du förankrar och lägger upp en plan för e-arkivering gentemot politiker och kommunledning Erfarenheter av att samverka kring system för elektroniskt långsiktigt bevarande Mats Nafsund Arkivchef Västerås stadsarkiv Västerås stadsarkiv har många års erfarenhet av e-arkivering och Mats har många intressanta erfarenheter av hur du driver igenom och förankrar investeringar i e-arkiv. Mats kommer att berätta om hur du beskriver nyttan och argumenterar för e-arkivering gentemot politiker och kommunledning. Du kommer också att få lyssna till hur Västerås stadsarkiv förberett för en gemensam upphandling kring system för elektroniskt långsiktigt bevarande. EXPERTANFÖRANDE 10:50 Hur övergår du till den nya arkivredovisningen och hittar system som stödjer föreskrifterna? Arkivredovisning vad och varför? Hur ska e-handlingar redovisas i framtiden? Utgå ifrån RA-FS 2008:4? Finns arkivredovisningssystem idag och ska de integreras med andra system inklusive e-arkivet? ANMÄL DIG IDAG! ANMÄL Telefon DIG IDAG! 91 00, fax eller I Telefon Besök I oss gärna på

4 Thomas Gäfvert E-arkiv expert Lemontree Erik Cedheim Systemarkitekt Lemontree Under detta anförande kommer Thomas och Erik att belysa vad som är viktigt att tänka på för att möta Riksarkivets föreskrifter idag och imorgon och hur utvecklingen ser ut inom systemstöd. Du kommer också att få ta del av en demonstration av ett nyligen lanserat arkivredovisningssystem 11:30 Lunch 12:30 Gemensam upphandling av e-arkiv aktuellt från projektet Elektroniskt bevarande Under denna föreläsning kommer du att få ta del av erfarenheter från projektet Elektroniskt bevarande som är ett kommunalt samverkansprojekt i föreningen Sambruk Caspar Almalander Projektledare Sambruk Syftet med projektet Elektroniskt bevarande är att möjliggöra för kommuner och andra myndigheter att leva upp till offentlighetslagstiftningens krav på bevarande av allmänna handlingar i elektronisk form. Informationen som bevaras elektroniskt måste även kvalitetssäkras över tid för att inte autenticitet och proveniens ska gå förlorad. Under denna föreläsning får du höra om det senaste från projektet och den gemensamma upphandlingen av system för bevarande. 13:20 SYLL projektet hur åtta universitet och högskolor och tar fram ett samordnat system för bevarande utifrån REDA modellen Våra erfarenheter av att driva ett projekt om gemensam processorienterad portallösning för åtta universitet och högskolor Genomförandefasen vägen fram till ett samordnat system för bevarande Lärdomar från samverkan mellan olika organisationer och specialistkompetenser Var befinner sig SYLL-projektet idag och vad kommer att prägla vårt arbete under den närmsta tiden? Adam Hidestål Lunds universitet Under detta anförande kommer Adam att berätta hur åtta universitet och högskolor tillsammans har tagit fram ett samordnat system för bevarande. Du kommer att få lyssna till erfarenheter från hur man har samverkat och hur man kom fram till lösningen för en gemensam processorienterad portal 14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande 14:40 Transparent ärendehantering i Nacka kommun med digital informationsförvaltning Hur förändras processen för ärendehantering i och med den nya informations- och tjänsteplattformen? Vad händer när handläggare och utförare får tillgång till samma system? n och registratorns nya roll i den öppna och transparenta kommunen Mats Bohman Administrativ chef Nacka kommun Nacka kommun har investerat i en informations- och tjänsteplattform där handläggare och utförare får tillgång till samma system och kan se alla delar i hela ärende- och informationskedjan. Under detta anförande kommer du att få höra hur den nya plattformen gör kommunen mer öppen och transparent och vad det betyder för arkivariens roll och ansvar 15:30 Ökad transparens och medborgarnytta i Göteborgs stad genom tillgängliga bygglovshandlingar på nätet Vad innebär det att förnya arkivet för ökad transparens och kundnytta? Hur Göteborgs stad vidareutvecklat sitt digitala arkiv och tillgängliggjort bygglovshandlingarna på nätet Vart vårt fokus ligger idag och vad som är nästa steg i utvecklingen av det digitala arkivet William Försth Chef Göteborgs stadsbyggnadsarkiv Vid årsskiftet kommer Göteborgs stadsbyggnadsarkiv att påbörja lanseringen av tillgängliga bygglovshandlingar på nätet. Detta projekt är den senaste av de satsningar som man gjort i syfte att använda det digitala arkivet som ett effektivt sätt att nå kunderna och erbjuda dem ökad tillgång till arkivet. Modellen är unik i sitt slag och har väckt stor uppmärksamhet i Sverige. 16:20 Moderatorn sammanfattar konferensen 16:30 Konferensen avslutas Intresserad av en affärsutställning? Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer! Stefan Broman I Tel: I Mobil: E-post: Janne Huttunen Tel: Mobil: E-post: ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

5 Välj mellan Workshop A eller Workshop B WORKSHOP A 24 januari 2012 Juridiken kring elektronisk kommunikation, arkiv och dokumenthantering I övergången till en mer digitaliserad hantering av information är det viktigt att du som offentlig organisation håller dig uppdaterad om hur du sköter elektronisk kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav. Cecilia Magnusson Sjöberg kommer att gå igenom nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen kring elektronisk kommunikation, arkiv och dokumenthantering. Ur innehållet E-post, sms/mms, chat och webb Vilken serviceskyldighet har myndigheter enligt förvaltningslagen? Hur tillämpas bestämmelser om offentlighet och sekretess? Personuppgiftslagen och elektronisk kommunikation Hur PuL säkrar du verksamheten? Etablering i sociala medier Riktlinjer och vägledningar från Sveriges Kommuner och Landsting, E-delegationen och Datainspektionen vad bör du tänka på i praktiken? Arkivering och gallring i digitala miljöer Hur långt sträcker sig registreringsskyldigheten? Vad kan gallras enligt gällande författningar? Molntjänster i den offentliga sektorn Är det fritt fram för myndigheter att lägga sina dokument i molnet? Vilka legala krav är särskilt viktiga att tänka på? Workshopledare Cecilia Magnusson Sjöberg Professor i rättsinformatik Stockholms universitet Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet, arbetar med rättsfrågor som rör användningen av informationsteknik (IT) i samhället. Hon har lång erfarenhet av utveckling och användning av informationssystem inom både den offentliga och den privata sektorn. Hennes verksamhetsområde omfattar även IT-rättsliga frågor avseende tolkning och tillämpning av bestämmelser som reglerar bland annat offentlighet, sekretess, integritetsskydd, informationsfrihet, informationssäkerhet och ansvar. WORKSHOP B 24 januari 2012 Implementering av e-arkiv enligt den verksamhetsbaserade arkivredovisningen Vår research visar att många kommuner, landsting och myndigheter övergår till e-arkivering för att nå en effektivare informationshantering och för att möta Riksarkivets nya föreskrifter. Det krävs en ökad digitalisering av informationshantering och arkivering och du behöver utreda vilka lösningar för digitalt bevarande som passar din verksamhet. Därför arrangerar Ability Partner en workshop där du får chansen att öka dina kunskaper om viktiga frågor och tillvägagångssätt i förstudie, hur du förhåller dig till juridiken, kravställande av IT-lösningar för e-arkiv och hur du bäst implementerar e-arkivering i din verksamhet. Ur innehållet: Att gå från teoretiska regelverk, tolka dessa, och hitta en praktisk och realiserbar lösning för e-arkivering och processbaserad arkiv redovisning Processkartläggning och att nå en kartläggning på rätt nivå som täcker behoven och som följer den verksamhetsbaserade arkivredovisningen Hur du förhåller dig till frågan om systemstöd för verksamhetsbaserad arkivredovisning Att ta fram en strategi för bevarande av elektroniska handlingar samt en plan för informationssäkerheten Regelverk och rutiner i verksamheten, informationsvärdering, informationsmodeller och metadata Framtagande av förstudien av e-arkiv och hur du utvärderar vilken e-arkiv lösning som passar din verksamhet bäst Inventering av system med arkivhandlingar som finns idag och vad som måste göras för att förbereda arkivuttag Erfarenheter av systemintegrering och att ansluta befintliga och nyutvecklade verksamhetssystem Implementering av e-arkiv och att nå ett effektivt projekt som är väl förankrat i verksamheten Förberedelser och planering av e-arkivförvaltning och administration som ska ske efter att e-arkivet har kommit i drift Workshopledare Thomas Gäfvert E-arkiv expert Lemontree Thomas är expert inom e-arkiv på Lemontree och har tidigare arbetat vid Riksarkivets enhet för utveckling och e-förvaltning där han bland annat var med och arbetade fram föreskrifter för elektroniska handlingar RA-FS 2009:1 och 2009:2 samt föreskrifter för verksamhetsbaserad arkivredovisning RA-FS 2008:4. Thomas är en mycket uppskattad föreläsare som kan ge svar på de många frågor som finns kring tolkning av de nya föreskrifterna och implementeringen av e-arkiv enligt den nya redovisningen. Hålltider för workshop A och B: 08:30 Registrering och kaffe 09:00 Workshopen inleds 12:00 Lunch 16:00 Workshopen avslutas Under dagen görs avbrott för för- och eftermiddagskaffe ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

6 Anmälan till: Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 Tid & plats Konferens januari, 2012 Workshop A och B 24 januari, 2012 Scandic Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm Tel: Boende i Stockholm Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden Ability Partner när du bokar dig så erhåller du rabatt. Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: Allmänna villkor Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. Avbokningsvillkor Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om kr. Övrigt Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Pris Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt. Mängdrabatt vid fler än 2 bokningar Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så får person 3, 4, 5 osv 50% rabatt på aktuellt pris. Vid olika bokningsalternativ gäller rabatten för det alternativ som har lägst pris. PERIOD PRIS ORDINARIE RABATT Boka senast 28 oktober Konferens & workshop A eller B kr kr kr Konferens kr kr kr Workshop A eller B kr - - Boka senast 9 december Konferens & workshop A eller B kr kr kr Konferens kr kr 800 kr Workshop A eller B kr - - Boka efter 9 december Konferens & workshop A eller B kr kr kr Konferens kr - - Workshop A eller B kr - - I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. Anmäl dig idag! Webb: E-post: 99% av våra kunder rekommenderar oss testa du också! Telefon: Fax: Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, Stockholm Ability Partner samarbetar med PAR PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt. Som medlem i Sambruk erhåller du rabatt på konferensen! Läs mer på Glöm inte att uppge att du är medlem vid bokningstillfället. Kontakta så berättar han mer. ability partner.indd SPONSORER / UTSTÄLLARE Ability Partner Konferenskod: INF1176

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna:

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna: För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet, SKL och Statens Servicecenter - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Så

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna:

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna: För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering 12-13 mars 2014, Stockholm De sju senaste Arkivforumen har varit fullsatta och fått snittbetyget 4,27 av 5.0! - Senaste nytt från

Läs mer

Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november. Speciellt inbjudna: - Sida

Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november. Speciellt inbjudna: - Sida För 8:e året Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november Grand Hôtel, Stockholm www.arkivforum.se - Så säkerställer du att utfallet av ditt e-projekt blir som planerat

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars www.arkivforum.se - Så tar du ett helhetsgrepp över

Läs mer

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationsförvaltning. Grand Hotel, Stockholm

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationsförvaltning. Grand Hotel, Stockholm För 12:e året A RKIVFORUM 9-10 mars 2016 Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationsförvaltning Grand Hotel, Stockholm - Införande och förvaltning av e-arkiv - Så förbereder du din organisation

Läs mer

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars Stockholm www.arkivforum.se - Så tar du ett helhetsgrepp

Läs mer

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv För 11:e året A RKIVFORUM 11-12 november 2015 Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm - Så förbereder du din organisation för ett kommande e-arkiv - Så tar

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad:

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad: - Ett gemensamt e-arkiv från Statens servicecenter - Första avropet från SKI:s ramavtal e-arkiv - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering för 11e året! A RKIVFORUM Sveriges ledande konferens

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

REGISTRATORSFORUM 2012

REGISTRATORSFORUM 2012 REGISTRATORSFORUM 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 VÅRA TALARE Sundbybergs stad Olof Junesjö Försvarets materielverk Cecilia Berlin Fredrik Öhr Registratorns roll i den nya

Läs mer

J u b i. Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. Speciellt inbjudna: Statens haverikommission: Vallentuna kommun:

J u b i. Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. Speciellt inbjudna: Statens haverikommission: Vallentuna kommun: 10- år s J u b i l e u m A R K I V F O R U M 12-13 november 2014 För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet, SKL och Statens servicecenter

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

FRAMTIDENS BEHOVSANPASSADE LSS-BOENDE 2015

FRAMTIDENS BEHOVSANPASSADE LSS-BOENDE 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BEHOVSANPASSADE LSS-BOENDE 2015 strategisk planering och utformning av ett högkvalitativt och tryggt boende som svarar upp mot brukarnas behov

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 2003-2007 Omorganisation. Införande av datorbaserad diarieföring över hela universitetet. Institutionsregistratorer.

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015 Webb, service och tjänster i framtidens kundorienterade myndighet KONFERENS 17-18 MARS 2015 SUMMIT Grev Ture,

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Registratorforum 2011

Registratorforum 2011 Registratorforum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Axel Danielsson Konsult AB Axel Danielsson Helsingborgs stad Josefin Nilsson Socialstyrelsen Anna Nygren-Palmfjord

Läs mer

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling esamhället och arkivet Förväntningar som finns Det ska vara enkelt att komma åt information Många möjligheter till att använda information Viktigt att informationen är trovärdig Egna valmöjligheter är

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015 Webb, service och tjänster i framtidens kundorienterade myndighet KONFERENS 17-18 MARS 2015 SUMMIT GREV TURE,

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

SMART FÖRTÄTNING AV STADEN

SMART FÖRTÄTNING AV STADEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! SMART FÖRTÄTNING AV STADEN NATIONELL KONFERENS 3-4 JUNI 2015 I SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Vad uppnår du egentligen med förtätning av

Läs mer

Utomhusbelysning 2015

Utomhusbelysning 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Utomhusbelysning 2015 Nationell belysningskonferens 11-12 mars 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Hur du tar ett helhetsgrepp och utvecklar en ljusstrategi

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Nyhet! Välkommen till en högaktuell konferens för dig som utvecklar förskolan: FÖRSKOLA I UTVECKLING Hur du möter nya förutsättningar för förskolan och

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Förstudie om e-arkiv och e-diarium. Rapport

Förstudie om e-arkiv och e-diarium. Rapport Förstudie om e-arkiv och e-diarium Rapport 2011-01-31 Innehållsförteckning 1. Vision...1 2. Sammanfattning och förslag...1 3. Förslag med kommentarer...3 4. Bakgrund...7 4.1 Problembild...7 4.2 Förstudiens

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

FALK 2011 Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

FALK 2011 Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor FALK 2011 Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor Ulrika Gustafsson, SKL Samrådsgruppen - Nio ledamöter tre från vardera landsting, kommun och statlig sektor. En ständig sekreterare Gunnar

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Vad kan man förbereda inför e-arkivering

Vad kan man förbereda inför e-arkivering INFORMATION 1(6) Vad kan man förbereda inför e-arkivering I detta dokument beskriver vi ett antal frågor som en myndighet behöver ta ställning till innan man kan börja leverera information till SSC:s kommande

Läs mer

REGIONARKIVETS KURSER 2013

REGIONARKIVETS KURSER 2013 REGIONARKIVETS KURSER 2013 ARKIV- OCH INFORMATIONSHANTERING FÖR ANSTÄLLDA INOM GÖTEBORGS STAD Regionarkivet har under hösten 2013 möjlighet, efter bidrag från stadsledningskontoret för kompetenshöjande

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Elektronisk arkivering

Elektronisk arkivering Elektronisk arkivering Information om pågående projekt Riksarkivet och SKL Caspar Almalander Agenda 1. Sambruks projekt Elektroniskt bevarande etapp 2 2. Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium 3. SKL:s

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05. Liv Nyström Daniel Höffker

Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05. Liv Nyström Daniel Höffker Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05 Liv Nyström Daniel Höffker Vad vi ska prata om Läget för arkivredovisningen på AF Förvaringen av pappershandlingar hur beskrivs denna Förvaringen

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

För 28:e året! Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 20-21 oktober 2010 i Stockholm

För 28:e året! Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 20-21 oktober 2010 i Stockholm För 28:e året! Styrning, bevarande & tillgängliggörande av information ur ett verksamhetsperspektiv Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 20-21 oktober 2010 i Stockholm Nytt upplägg Nytt för i år är att

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav

Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav Konferens 26-27 NOVEMBER 2014

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

TRAFIK- OCH INDUSTRIBULLER 2015

TRAFIK- OCH INDUSTRIBULLER 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! TRAFIK- OCH INDUSTRIBULLER 2015 NATIONELL BULLERKONFERENS 14-15 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Allt du behöver veta om de nya riktlinjerna för trafik-

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

EFFEKTIV KUNDSERVICE

EFFEKTIV KUNDSERVICE inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 MODERATOR Pål Burman Fairshopping.se VÅRA TALARE Arla Ulrika Kullander Director Customer Service & Support IBM Torbjörn Hägglöf Client Executive Life

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2015

Framtidens skol- och förskolemiljö 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 2-3

Läs mer

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander

Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e. Caspar Almalander Arkivimpulser! E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare eller To e or not to e Caspar Almalander Arkivimpulser! Agenda Om e Vad är på gång Riksarkivets eard Att utreda nyttor Viktigt med samarbete Arkivimpulser!

Läs mer

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN LSS-kommittén, Riksdagen Kenneth Johansson Försäkringskassan Magnus Liefvendahl Magnus Jansson Allan

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Så utvecklar du attraktiva och trygga boendemiljöer för äldre utifrån medborgarens och verksamhetens behov

Så utvecklar du attraktiva och trygga boendemiljöer för äldre utifrån medborgarens och verksamhetens behov Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Så utvecklar du attraktiva och trygga boendemiljöer för äldre utifrån medborgarens och verksamhetens behov Konferens 27-28

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer