SEHA-COM Styr- och övervakningsenhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEHA-COM Styr- och övervakningsenhet"

Transkript

1 Huvudenhet ingår i vårt SMT-system, övriga produkter som ingår är slavenhet SEH-SL(V,U), SEH-D och SEH-SL(Q,). Enhet för styrning och övervakning av upp till brandspjäll och 2 tryckavlastningsspjäll. nvisning för inkoppling och programering. STY- OCH ÖVEVKNINGSENHET. Hur fungerar nätverket? 2. Inkoppling 3. Beskrivning av Modbus över TCP/IP. Driftsinstruktion 5. Programmering av styrenheten. Felsökning. HU FUNGE NÄTVEKET? Enheten har två nätverksanslutningar. En för Modbus och en för lokalt nätverk, S-bus. Båda följer S85. Enheten kan alternativt levereras med inbyggd Ethernet TCP/IP anslutning, för vars port Modbus kan kopplas mot Internet eller Intranet. Kommunikationen bygger på att man alltid har en master med en eller flera slavar som alla måste ha unik adress. Se Beskrivning av Modbus över TCP/IP. För Modbus konfigureras adressen i speciell meny. Då är det som är slavenhet. I S-bussnätverket konfigureras adressen med hjälp av ett bygelfält i SEH-SLV. är nu master och SEH-SLV slav/slavar. Kabeln som får vara maximalt 200 m lång består enligt standard av tre trådar varav en är intern systemjord. Jorden går att utesluta men rekommenderas för att öka stabiliteten i systemet. För att minimera störningsrisken skall tvinnad kabel med en diameter av 0,5 mm användas. Skärmad kabel kan även användas där jorden då kan utgöras av skärmen. nslutning finns i /SLV M S Max 200 m Max 20 m S Figuren visar inte jordanslutningen Obs! Jorden får inte i något fall anslutas till annat än och SEH-SLV. Kabeln kan antingen dras direkt mellan enheterna eller som stamledning med grenar. Grenarnas längd får då vara maximalt 20 m långa. I ett S85-nätverk måste stamkabelns båda ändar alltid anslutas till ett motstånd. och SEH-SLV har inbyggda motstånd som ansluts genom bygling. I byglas PL2 för S-bus och PL3 för Modbus. I SEH-SLV byglas I. PIOITETSHNTEING Systemet kan hantera s.k. okritiska och kritiska detektorgrupper. Vid utlöst detektor i en okritisk grupp ställer sig gruppens spjäll i brandskyddsläge. (dvs brandspjäll stänger, tryckavlastningsspjäll öppnar). I larmar utlöst rökdetektor. Om en kritisk grupp larmar intar anläggningen brandskyddsläge. Dvs. ventilationsaggregatet stoppar, alla spjäll går i brandskyddsläge och ev. brandgasfläkt startar. I larmar utlöst rökdetektor. S B B B B B nslutning finns i /SLV S

2 Tvångsöppning innebär högsta prioritet. Oavsett larmläge kommer nu alla spjäll att tvångsstyras till öppet läge. Vid fel i kommunikationen mellan och SEH-SLV intar anläggningen brandskyddsläge. Larmutgången för utlöst rökdetektor påverkas däremot inte i detta läge. En eventuellt inkopplad brandgasfläkt startas ej vid kommunikationsfel. Den kan startas via en SEH-D. BEHÖIGHET För att konfigurera systemet krävs en behörighetskod. Vid leverans är koden men bör efter konfigurering av systemet ändras för att förhindra obehörigt intrång. För att läsa av loggar och felmeddelanden behövs ingen behörighetskod. 2. INKOPPLING j5 230V/50Hz Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø L Gnd B Gnd B MBUS SBUS TVÅNGS- BND NTT FLÄKT FLÄKT 2 ÖPPNING LM DIFT (Normalt till) (Normalt från) UTLÖST DET. (Normalt Från) SUMM LM (Normalt Från) Modbus (Från Masters) Slavbus (Till Slavar) Central brandlarmsutr. (Normal byglad) Nattdriftsingång (Normal byglad) nslutningar av externa enheter. 230V 50HZ. Skall anslutas med fast kablage till en gruppsäkring om minst 2. rbetsbrytare skall finnas i närheten av enheten. är konstruerad med förstärkt isolering. nslutning av en slavenhet i taget med sin unika adress rekommenderas, för att underlätta eventuell felsökning. Var noga med att avsluta nätverket på rätt sätt enligt beskrivningen ovan. Tvångsöppning innebär högsta prioritet. Oavsett larmläge kommer nu alla spjäll att tvångsstyras till öppet läge.

3 KONFIGUEING Börja med att definiera spjällen i resp. SEH-SLV. När alla spjäll finns med i tabellen är det dags för rökdetektorerna. na är det första man stöter på i menyn. Med detektorgrupp menas en samling av rökdetektorer vilka bildar en brandzon. Till en detektorgrupp kan en eller flera rökdetektorer anslutas. De visas med en stjärna i menyns högerkant. En rökdetektor kan ingå i flera detektorgrupper om så önskas. När menyn lämnas ges besked om hur många rökdetektorer som finns i den aktuella gruppen. Externingången på SEH- SLV är alltid kopplad till detektor. Därmed kan också externa brandlarmssystem som ansluts till en SEH-SLV ingå i en viss detektorgrupp. Brandlarmsingången på är alltid överordnad och kan därför anses ingå i alla detektorgrupper. Fläktstyrningen är nästa konfigurering som måste utföras. Fläkt är samma som elä i beskrivningen. elä är avsett för ventilationsaggregatet. elä 2 kan användas för ytterligare ett ventilationsaggregat, värmebatteri eller brandgasfläkt. Viktigt är att definiera vad som skall hända när en rökdetektorgrupp löser ut. Om en detektorgrupp anses vara kritisk skall hela systemet gå till brandskyddsläge. Det kan innebära att ventilationsaggregatet stoppas, alla spjäll med brandfunktion går i brandskyddsläge och en brandgasfläkt startas. En icke kritisk grupp påverkar bara de spjäll som ingår i gruppen vid en utlöst rökdetektor. De detektorgrupper som skall vara kritiska definieras i menyn vid Stopp/DGlarm (meny 39). Om det finns flera små ventilationsaggregat i anläggningen, som skall styras av resp. detektorgrupp, finns möjlighet att använda fläktutgången i SEH-SLV. Den är hårdkodad så att detektorgrupp är kopplad mot SEH-SLV med adress 0. Detektorgrupp 2 är kopplad mot SEH-SLV adress osv. upp till detektorgrupp 2. utgången i SEH-SLV är beroende av den konfigurering som görs på elä i. Om fläktarna anslutna via SEH-SLV skall vara i drift vid motionskörning i sekvens, till dess att berört spjäll stänger, måste valet Stopp/Test sättas till FÅN i menyn för elä. Även andra funktioner är beroende av inställningar i menyn för elä. TIDSTYNING (funktionen avser endast styrning av spjäll) är utrustad med en inbyggd tidsfunktion som möjliggör att delar av den inkopplade anläggningen kan stängas där verksamheten inte är i drift. På kommando via modbus kan anslutna spjäll fördelas på upp till 8 individuellt styrda tidkanaler. Tidstyrningen påverkar inte den automatiska funktionstesten eller övrig brandskyddsfunktion. INGÅNG Tvångsöppning Om ingången sluts kommer spjällen att gå till öppet läge. lla andra funktioner stängs av. Möjlighet finns att välja om fläktarna skall stoppa eller vara i drift. Larm Ingången används för anslutning av extern brandlarmscentral. Bryts 9 0 går hela systemet i brandskyddsläge. utomatisk återställning av larmet är möjlig. NTT Nattingången aktiveras genom att 2 bryts. Ventilationsaggregatet och ev. elbatteri stoppas enligt de tider man definierat vid konfigurationen. Spjällen intar brandskyddsläge. Eventuella tryckavlastningsspjäll (evakueringsspjäll) påverkas dock inte. Dessa förblir stängda. UTGÅNG eläutgångarna lla reläer är ritade i frånläge. Vid drift är normalt fläkt i tillläge. Läge för fläkt 2 reläet beror på konfigurationen. Utlöst Detektor När någon rökdetektor i systemet löser ut kommer 3 5 att slutas. Utgången kan anses vara ett -larm. Summalarm elä för summalarm växlar vid varje form av fel. Felorsak kan utläsas i loggen. Utgången kan anses vara ett s.k. B-larm. Fläkt Detta relä används för att förregla ventilationsaggregatet. Normalt är 9 2 slutet. Fördröjningstiden är ställbar mellan sekunder för att stora aggregat skall hinna stanna innan kanalsystemet stängs. Fläkt 2 Den här utgången kan användas på olika sätt. För att styra ventilationsaggregatet till högfart vid centralt brandlarm. För att styra värmebatteri med en inställbar avsvalnings tid mellan sekunder. För att styra ett andra ventilationsaggregat. Utgången följer då Fläkt. För att styra en brandventilationsfläkt. Start sker valbart efter att alla evakueringsspjällen öppnat eller efter 20 sekunder. Funktionstest av brandgasfläkt kan ställas helt separerad från spjälltesten.

4 SÄKING På moderkortet finns en säkring, 50mT. Säkring blir åtkomlig genom att lossa frontpanelen. Lossa de fyra hörnskruvarna på frontpanelen och lägg den försiktigt åt sidan. Säkringshållaren sitter nedtill på höger sida. Hållaren är av bajonettyp. För att lossa säkringen trycks hållaren i botten och vrids moturs. 3. Beskrivning av Modbus över TCP/IP (tillvalsfunktion) OPEN MODBUS För att överföra Modbus över Internet eller ett Intranet används TCP/IP och Ethernet. Detta överföringssätt är standardiserat och i TCP/IP finns en speciell header för att hålla ordning på t.ex. adressen till slavenheterna i Modbus. Detta fält kallas UI (Unit Identifier). ETHENET utomatisk identifiering av 0 resp. 00 Mbps finns på ethernetingången. J5 för twisted pair är standard. Inuti finns möjlighet att ansluta jord till J5-kontakten. (behov finns sällan). Bygeln är benämnd U2. DESSEING För TCP/IP och Ethernet finns flera adresser. Ethernet har en s.k. MC adress. Den är fast och ändras normalt inte. Programvara för att utföra dessa ändringar kan laddas ner gratis från Börja med att hämta deviceinstaller. När denna skall installeras kommer ev. en begäran om dotnetfx från Microsoft. Ladda ner även denna programvara, om den inte redan finns i din PC. När Deviceinstaller sedan körs kommer den att gå ut på nätet för att söka reda på produkter från Lantronix. Klicka på aktuell produkt och därefter kan man enkelt ställa in IP-adressen. Ev. behövs också default gateway anges liksom subnetmasken. Är du inte bekant med dessa parametrar hänvisas till nätverksansvarig. För att ändra övriga parametrar måste telnet användas. En telnetklient finns också i deviceinstaller. nvänd inte det webbinterface som finns. åkar du göra en fabriksåterställning måste kommunikationsparametrarna återställas till 900,8,E,,S232. Slaveadress = 0. KOMMUNIKTION VI BNDVÄGG Modbus använder port 502 i TCP och denna port måste därför vara öppen i de eventuella brandväggar som finns på vägen. INDIKEING Vid ethernetinterfacet finns två lysdioder i J5-kontakten. Den övre visar den s.k. linktesten med grönt ljus för 00 Mbps och amber för 0 Mbps. Den nedre blinkar vid mottagna paket på ethernet. Modbuslysdioden på framsidan blinkar som vanligt när godkända modbuspaket tagits emot av. IP-adressen är den adress anropas med över Internet. Den består av grupper t.ex Modbusadressen går från 27. I kan man hantera adresseringen på flera olika sätt. På IP används som standard DHCP, vilket innebär automatisk tilldelning av adressen via en DHCP-server. För Modbus anger man adressen i displayen. KONFIGUTION För att kunna använda Modbus över TCP/IP ställer man in Ethernet i Modbus I/O menyn. Tänk också på att ställa in rätt modbusadress i samma meny. Behöver IP-adressen eller andra parametrar, som berör TCP/IP ändras, måste det ske via ethernetinterfacet.

5 3. DIFTSINSTUKTION B C VÄLJ/BEKÄFT ÅTE KOMMUNIKTION Modbus aktivitet D Serienummer: IS-Bus aktivitet E 230V C 50 Hz 5V INDIKEING OCH TYCKKNPP. I viloläge lyser displayen med ett svagt sken. Så fort me-nyerna börjar används ökar ljusstyrkan för bättre läsbarhet. Nedan presenteras en del av menyerna. De enklaste har i presentationen utelämnats då dessa kan anses vara självklara. Beskrivning av symboler i displayen: Beskrivning ett alternativ genom att vrida. Går till nästa meny vid tryck på ratten. er direkt genom tryck på ratten. ÖVIGT. Fr.o.m. meny 0 krävs inloggning. Det gäller alla inställningar som ej skall kunna ändras av obehörig personal. B. Encoder för att välja alternativ. Ett tryck på ratten gör att man väljer eller aktiverar ett alternativ. C. Tryckknapp för Åter. Stegar vanligen bakåt i menyerna. D. Blinkar vid mottagning av meddelanden på Modbus E. Blinkar vid mottagning av meddelanden på S-bus :2:29 Vinter -COM V2. Status:OK Dagdrift Ex. på visning i vila. (Övervakningsmenyn.) Larmåterställning Total omstart Motor: Läge: (SLV 0) TILL Till-läge

6 3. DIFTSINSTUKTION VLB Övervakningsmeny (Visas i vila.) Larmåterställning Total Omstart Manuell Spjälltest SPJ/DET/IO status Inställningar. Spjällstatus 5. Detektorstatus. eläer och ingångar 7. -d Status 8. -d2 Status 9. -d3 Status 0. Klocka. Dag/nattschema. Konfiguration för spjäll 2. Spjällprovschema. Detektorgruppsmedlemmar Spjälltidkanaler elä 5. elä D inställnin. 3.Ext. Brand 9. Återst. Man/uto 32. Val: Ventilationsfläkt 20. ModBus I/O 3. Evakueringsfläkt 2. Skriv ut inställningar 35. Värmebatteri 22. Ändra lösenord 23. Fabriksåterställning 2. Åtgärd Timeout. -d elä 2. -d elä d2 elä. -d2 elä d3 elä. -d3 elä d3 Larmingångar :2:29 Menyschema. (Nummer i resp. meny hänvisar till förklaringar nedan.) Med ett tryck på någon av knapparna går man in i huvudmenyn från viloläget. I vila visas en kortfattad sammanställning av Vinter systemets status. Eventuella fel eller annan viktig information för systemets funktion visas. 2. I huvudmenyn kan loggen öppnas. Den innehåller de senaste 99 händelserna med information om och tidsangivelser för alla eventuella fel. Motor: Läge: Tidkanal: -COM V2. Status:OK Dagdrift Larmåterställning Total omstart (SLV 0) TILL Till-läge =OFF :2:29 Vinter -COM V2. Status:OK Dagdrift Larmåterställning Två olika återställningar finns. Larmåterställning är en mjukare form av återställning och påverkar bara berörda spjäll ute i Total omstart -COM V2. anläggningen. lla kritiska larm måste kvitteras genom att klicka på Total Omstart. Status:OK. Spjällens läge kan avläsas i realtid. De kan ha 3 olika lägen. Till, från och mellanläge. Dessutom visas om spjället styrs av någon tidkanal och om den är on eller off. 5. Detektorernas status kan avläsas i realtid. Slingströmmen Brand=0 SlavDag= elä= KONFIG. Tvångsö= Finns: elä -D FÖ 2 = Status ExtLarm= 5e-80e Typ: VENT Summa =0 ExtNatt= FUNK: NTT Brand=0 NTTINTEVLL N 3: SlavDag= DetGrp: (7): Börjar: Tis 20:00 Slutar: Ons 07:00 -D ktiverat: Ändra Status tid- 5e-80e -D3STTUS Kanal för Spjäll nr: 3 2 (3 ) MOTIONEING: ( - ) Starttid: MÅN 0:00 08:2:29 Dagdrift Vinter (SLV 0) Motor: TILL Läge: Till-läge -COM V Tidkanal: =OFF Status:OK 08:2:29 Dagdrift Vinter Larmåterställning DETEKT. Total omstart 5 (SLV 2) Fel: Serv.: ström: 33. detektorgrupper Brand: (SLV = 0m 0) Motor: Larmåterställning TILL Läge: elä= Total omstart Till-läge Tvångsö= Tidkanal: elä 2 = =OFF ExtLarm= Summa =0 ExtNatt= Brand=0 SlavDag= (SLV 0) Motor: DETEKT. TILL 5 (SLV 2) Läge: Fel: Till-läge Tidkanal: Serv.: -D Status =OFF 5e-80e ström: Brand: = 0m SP ITF Dgr DETEKT. elä= TBELL 5 Tvångsö= (SLV 2) JVN är den ström som finns i detektorkretsen. Viloströmmen skall vara Fel: ungefär 0 m. Vid nedsmutsning ökar strömmen och elä 2 = ExtLarm= 5 JVN 2 vid Serv.: 20 m ges servicelarm. Vid brandlarm har strömmen ökat till Summa -D3STTUS mer än spjäll 0 m. =0 Genom att ExtNatt= ström: avläsa - strömmen JVN kan ett larm 3 Brand: = 0m härledas mer exakt.. lla ut och ingångar i kan betraktas i realtid. SlavDag är en begäran om dagdriftsläge från någon slav.

7 Motor: TILL Läge: Motor: TILL Till-läge Tidkanal: Läge: Till-läge DETEKT. =OFF 5 (SLV 0) 2) Tidkanal: Motor: Fel: TILL =OFF Läge: Serv.: Till-lägeström: Tidkanal: Brand: DETEKT. (SLV = 0m 2) DETEKT. =OFF Fel: 5 (SLV 2) Serv.: Fel: ström: Serv.: Brand: DETEKT. elä= 5 Tvångsö= (SLV ström: 0m 2) Brand: elä 2 = ExtLarm= = 0m Fel: Serv.: Summa =0 ExtNatt= Brand=0 elä= SlavDag= Tvångsö= ström: Brand: elä= ExtLarm= Tvångsö= = 0m Summa elä 2 = =0 ExtNatt= ExtLarm= Brand=0 Summa elä= ExtNatt= -D Status SlavDag= Tvångsö= Brand=0 SlavDag= 5e-80e elä = ExtLarm= Summa =0 ExtNatt= Brand=0 -D Status SlavDag= 5e-80e -D Status 5e-80e D3STTUS D3STTUS D3STTUS -COM - V COM Status:OK V :2:29 NTTINTEVLL Vinter -D3STTUS Status:OK Dagdrift - (7): 08:2:29 Börjar: Dagdrift Tis 20:00 Vinter är Slutar: aktiva visas på samma sätt Ons som i meny 707:00 och 8. ktiverat: NTTINTEVLL (7): Börjar: NTTINTEVLL -COM Tis V2. 20:00 (7): Börjar: Slutar: Status:OK Ons Tis 20:00 07:00 08:2:29 ktiverat: Slutar: MOTIONEING: NTTINTEVLL Ons 07:00 Larmåterställning Dagdrift (7): ktiverat: Starttid: Vinter Larmåterställning Total Börjar: omstart TisMÅN 20:00 0:00 Total Slutar: Intervall 2 Ons dagar 07:00 ktiverat: MOTIONEING: omstart MOTIONEING: Motionera i sekvens Starttid: (SLV MÅN 0) 0:00 Motor: Intervall Starttid: dagar MÅN 0:00 TILL Läge: MOTIONEING: Motionera Intervall (SLV Till-läge 2 dagar sekvens 0) Motor: Larmåterställning Motionera TILL i sekvens Läge: Tidkanal: Total Starttid: omstart Till-läge =OFF MÅN 0:00 Tidkanal: Intervall 2 dagar Motionera =OFF i sekvens DETEKT. 5 (SLV 2) Fel: (SLV 0) Motor: DETEKT. Serv.: TILL 5 (SLV 2) Läge: Fel: Brand: Tidkanal: Serv.: Brand: elä= DETEKT. elä= elä 2 = Tvångsö= Fel: elä Summa =0 ExtNatt= Brand=0 2 = ExtLarm= Serv.: Summa =0 ExtNatt= SlavDag= ström: SP ITF Dgr Brand: Brand=0 TBELL SlavDag= = 5 0m JVN JVN 2 elä= -D spjäll Status Tvångsö= 5e-80e JVN 3 elä -D = Status ExtLarm= 5e-80e Summa =0 ExtNatt= 7 OCH 8. De ingångar i SEH-D som är aktiva visas. Ej aktiva ingångar visas som eller om hela enheten inte finns visas -D Ej installerad. Status Meny 8 innehåller 5e-80e motsvarande funktion för detktorgrupperna 8e 9e. 9. De ingångar i SEH-D3 (SEH-D med bygel 8 på) som. Det finns upp till 7 olika scheman för nattdriftsintervall. Nattdrift kan också styras från yttre enhet via ingång 2 eller via Modbus. Lämna då den här menyn med alla intervallen ej aktiverade. 2. Motionering av spjällen definieras i en separat meny -D är Kopplat -D relä är -D Kopplat är SP står för Kopplat Spjällnummer. I att spjället finns. T är typ -D av spjäll. Brandspjäll relä eller är ELÄ tryckavlastningsspjäll. : Brandgas- Kopplat eller Funk: brand/ brandgasspjäll VENT står normalt FLÄKT öppna medan tryckavlastningsspjällen är stängda. Stopp/natt: F står för funktion. Vid Ventilationsspjäll är alternativen lltid öppet eller Natt. Stopp/test: ELÄ : lltid öppet väljs om spjället enbart skall Funk: påverkas av ett larmtillstånd. SPELÄ VENT Natt väljs ITF : om spjället Dgr FLÄKT skall påverkas av nattdrift. Stopp/natt: Funk: VENT FLÄKT s evakueringsspjäll är alternativen TBELL Kritisk eller Detektorgrupp Stopp/natt: Stopp/test: SP nr. Kritisk innebär att spjället styrs när brand 5 JVN ITF Dgr TBELL inträffar Stopp/test: ELÄ i en kritisk detektorgrupp. JVN: 2 Se meny 33. spjäll Dgr visar vilken Stopp/SpjFel: Funk: detektorgrupp spjället 5 JVN VENT JVN JVN FLÄKT tillhör. Valbart 2 3 mellan spjäll. Stopp/natt: Stopp/Tvångsö: JVN 3 Stopp/DGlarm: Stopp/test: ELÄ : KONFIG. Stopp/SpjFel: Finns: ELÄ : Stopp/SpjFel: Stopp/Tvångsö: SP ITF FÖ Dgr TBELL KONFIG. Stopp/DGlarm: Stopp/Tvångsö: Finns: Typ: VENT FÖ FUNK: Stopp/DGlarm: DETGPer ELÄ : N 3: Typ: NTT som Stopp/SpjFel: DetGrp: 5 JVN JVNVENT 2 spjäll stoppar FUNK: JVNTT 3 N V-fläkt 3: Stopp/Tvångsö: DetGrp: vid 3 2 larm/det-fel Stopp/DGlarm: DETGPer Ändra som tid- DETGPer stoppar V-fläkt vid KONFIG. Kanal som för Finns: stoppar Spjäll V-fläkt larm/det-fel nr: vid 3 2 Ändra (3 ) FÖ tid- Typ: 3 2 DETGPer Spjäll larm/det-fel ( - som nr: stoppar 3 2 VENT Kanal för FUNK: NTT (3 ) N 3: DetGrp: V-fläkt vid ( - ) 3 2 DETEKTOG. larm/det-fel Ändra DETEKTOG. tid- detektor Kanal för Spjäll detektor nr: (3 3 2 ) ( - ) där starttiden anges. Det går också att välja hur ofta motioneringen skall utföras. Efter 7 dagar visas veckor. Max 52 veckor ström: kan väljas. Till sist Till-läge kan samtidig eller sekventiell motionering av inkopplade spjäll = 0m =OFF programmeras. ström: Det senare innebär att hela motioneringssekvensen utförs för = ett 0m spjäll i taget. Observera att detta tar lång tid om många spjäll är anslutna. Om Tvångsö= motioneringen sker genom ExtLarm= MOD-BUS skall Från väljas i den här menyn. 5 (SLV 2) HGB INSTLLTION, DIFT OCH SKÖTSEL 3. I en tabell visas alla spjäll och hur de är konfigurerade. Spjäll nummer och 2 finns i slavenhet 0. Spjäll 3 och finns i slavenhet. Spjäll 5 och finns i slavenhet 2 osv.. I den här menyn sker själva programmeringen av spjällen. Se text under meny Menyn visar fördelning av spjäll på respektive tidkanal. I exemplet tillhör spjäll och 3 tidkanal medan spjäll 2 tillhör tidkanal 3. Tidkanalerna styrs via modbus från program i husets driftdator. Varje detektorgrupp är en brandzon. I en detektorgrupp ingår en eller flera detektorer. Inom parentes visas antalet detektorer i gruppen. Spjäll Kanal nr: för Spjäll DETEKTOG. nr: 3 2 (3 ) Ändra tid- detektor Kanal för ( - Spjäll DETEKTOG. nr: 3 2 (3 ) DETEKTOG. ( - detektor detektor ) DETEKTOG. detektor DETEKTOG. detektor elä 2 EXT. BND VENT-FLÄKT -D relä ny är EVK-FLÄKT -D Kopplat funktion relä är VÄMEBTT. Kopplat. Här väljs vilka detektorer som skall ingå i en detektorgrupp. En detektor kan ingå i flera grupper om man så skulle önska. Stjärnan i högerkanten betyder att detektorn ingår i gruppen. Detektor 5e 9-e kommer från SEH-D resp SEH-D2. V Vä fu fu Vä fu s s B B T T - - K s BK T I - KIN

8 spjäll KONFIG. Finns: JVN FÖ FUNK: Typ: VENT NTT KONFIG. N 3: DetGrp: Finns: FUNK: NTT N FÖ KONFIG. 3: DetGrp: Finns: Typ: VENT -D3STTUS FÖ Ändra tid- - FUNK: Typ: NTT VENT N 3: DetGrp: FUNK: Kanal för Spjäll nr: 3 2 NTT (3 ) N Ändra 3: tid- DetGrp: Spjäll nr: 3 2 Kanal för (3 ) Ändra tid- ( - Kanal Ändra för tid- ( - ) Spjäll DETEKTOG. nr: 3 2 (3 ) NTTINTEVLL Kanal för DETEKTOG. Spjäll nr: 3 2 (7):(3 ) Börjar: Tis 20:00( - detektor ) Slutar: Ons 07:00 ( - detektor ) ktiverat: DETEKTOG. DETEKTOG. detektor MOTIONEING: detektor Starttid: MÅN 0:00 Intervall 2 dagar Motionera i sekvens brandgasfläktar, värmebatterier mm skall styras. -D relä är SP ITF -D Kopplat relä Dgr TBELL är Kopplat -D relä är 5 JVN SP ITF JVN Dgr 2 TBELL spjäll Kopplat 3 -D är5 JVN JVN 2 spjäll Kopplat JVN 3 KONFIG. Finns: ELÄ : FÖ meny Funk: till 7 sker detta SP ELÄ val. VENT Typ: ITF : VENT FLÄKT Dgr TBELL KONFIG. Stopp/natt: Funk: VENT FLÄKT Finns: FUNK: Stopp/natt: Stopp/test: ELÄ : NTT FÖ N Funk: 3: DetGrp: VENT Typ: 5 JVN JVNVENT FLÄKT 2 spjäll Stopp/natt: Stopp/test: FUNK: ELÄ JVN : NTT 3 N 3: Stopp/test: Funk: DetGrp: VENT FLÄKT Ändra Stopp/natt: tid- ELÄ : KONFIG. Kanal Stopp/SpjFel: Stopp/test: för Finns: ELÄ : Spjäll Stopp/Tvångsö: gatet skall Stopp/SpjFel: nr: stoppas under funktionstesten. Stopp/Tvångsö: Stopp/DGlarm: ELÄ : 3 2 (3 ) FÖ Ändra tid- Typ: Stopp/SpjFel: ( - Spjäll Stopp/Tvångsö: Stopp/DGlarm: nr: ELÄ : 3 2 VENT Kanal för FUNK: NTT (3 ) N 3: DetGrp: DETEKTOG. Stopp/DGlarm: Stopp/SpjFel: ( - ) Stopp/Tvångsö: DETGPer Ändra DETEKTOG. som Stopp/DGlarm: detektor DETGPer tid- stoppar V-fläkt vid 3 2 Kanal som för stoppar 32 (FOTSÄTTNING DETGPer Spjäll PÅ ELÄ MENYN.). V-fläkt larm/det-fel vid 3 2 som detektor nr: stoppar (3 3 2 ) när V-fläkt larm/det-fel ( - ett spjäll DETGPer av vid okänd anledning ställer sig i fel 3 2 ) läge. som larm/det-fel stoppar 3 2 larm/det-fel detektor lastningsspjäll öppnas och ev. brandgasfläkt startas. -D relä är Kopplat -D är Kopplat 7. fläktrelä för att konfigurera hur ventilationsaggregat, 7. lla de reläer som finns i SEH-D:s olika skepnader kan kopplas till de olika reläer som finns i. I 32. Stopp/natt väljs om ventilationsaggregatet skall stoppas under natten. På samma sätt kan väljas om ventilationsaggre- Stopp/SpjFel väljs om ventilationsaggregatet skall stoppas Start/Tvångsöppning väljs om ventilationsaggregatet skall startas vid tvångsöppning. DETEKTOG. Stopp/Dglarm V-fläkt har vid en undermeny, se nedan. Funktionen betyder att vald detektorgrupp/grupper kommer att stoppa ventilationsaggregat samtidigt som hela systemet försätts i brandskyddsläge. D.v.s. samtliga brandspjäll stänger tryckav- funktion ELÄ VÄMEBTT. 2: Funk: Invänta ES EVK öp: - FLÄKT Invänta ELÄ ES öp: 2: Funk: ELÄ EVK ELÄ : - 2: FLÄKT Invänta ES öp: Funk: Funk: VENT EVK ELÄ 2: FLÄKT - FLÄKT Stopp/natt: Invänta ES öp: Stopp/test: ELÄ 2: Provkör i 00s Provkör Testveckodag ELÄ i 00s 2: Månd Testveckodag Månd ELÄ ELÄ : 2: ställning Stopp/Tvångsö: Provkör i 00s då externt utomatisk Testveckodag Åter- Månd Brandlarm ställning då återgår externt utomatisk Brandlarm Till normal: Åter- återgår ställning Till normal: då externt utomatisk Brandlarm DETGPer Återåtergår som ställning Till -D stoppar elä då ärexternt normal: V-fläkt Brandlarm -D Kopplat elä vid återgår är 3 2 larm/det-fel Till Kopplat normal: -D elä är Kopplat -D elä är elä Kopplat 2 EXT. BND VENT-FLÄKT elä ny 2 ModBus EXT. EVK-FLÄKT I/0BND funktion ModBus Skriv ut VENT-FLÄKT VÄMEBTT. inst. I/0 ny Skriv Ändra ut EVK-FLÄKT lösenord inst. funktion ModBus Ändra lösenord I/0 VÄMEBTT. Skriv ut inst. Ändra ModBus ELÄ lösenord I/02: elä Funk: 2 Skriv EVK ut EXT. inst. - BND FLÄKT Invänta Ändra ES ELÄ VENT-FLÄKT lösenord öp: 2: Funk: ny Ändra Fabriksåterställning EVK-FLÄKT lösenord - funktion Invänta Fabriksåterställning Åtgärd ES VÄMEBTT. öp: Timeout Ändra lösenord Fabriksåterställning Åtgärd Timeout Åtgärd Ändra ELÄ Timeout lösenord 2: Fabriksåterställning ELÄ 2: Invänta Funk: Provkör ES öp innebär att evakueringsfläkten inte startas Åtgärd ELÄ i EVK Timeout 00s 2: - FLÄKT innan Invänta alla Testveckodag evakueringsspjällen ES är öp: öppna. s Månd startas fläkten då evakueringsspjällen är öppna eller efter 20sek. Provkör i 00s öppningsingången Testveckodag sluts. Månd utomatisk Åter- ställning då ELÄ externt 2: utomatisk Brandlarm återgår Åter- ställning Till Provkör normal: då i externt 00s Brandlarm Testveckodag återgår Månd Till normal: -D elä är Testveckodag och följande parametrar innebär att fläkten utomatisk Kopplat Återställning -D elä då ärexternt veckan i vald månad/månader. Manuell funktionstest av Brandlarm Kopplat återgår Till normal: HGB INSTLLTION, DIFT OCH SKÖTSEL Provkör i 00s utomatisk Stopp/SpjFel: Testveckodag Åter- Månd Styr- Stopp/DGlarm: och övervakningsenhet 33. de detektorgrupper som skall betraktas som kritiska. eläutgång 2 kan anpassas till ett speciellt behov. Ext. Brand innebär att relä 2 går till vid centralt brandlarm (Ingång 9 0). er man VENT-FLÄKT följer relä 2 helt och hållet relä. 3. Evakfläkt visas för att förklara de speciella parametrar som gäller för den här typen av fläkt. Start/Tvångsöppning innebär att fläkten startas när tvångs- 3. (FOTSÄTTNING PÅ EVKUEINGSFLÄKT.) provkörs t.ex. måndag 8:00 första veckan i juli. s ingen månad körs aldrig testen automatiskt. Testen körs alltid första evakueringsfläkten är möjlig via menyn när evakueringsfläkt -D elä ModBus är I/0 Kopplat Skriv ut inst. ModBus Ändra lösenord I/0 definierats på relä 2. Testen fungerar så att ventilationsaggregatet stoppas, ventilationsspjällen stängs och evakueringsspjällen öppnas före evakueringsfläkten startas. Testen körs inte i sekvens, oavsett inställningar. IN

9 Flodin Fernström 205 Funk: ELÄ EVK 2: - FLÄKT elä Invänta Funk: 2 ES EVK EXT. öp: BND - FLÄKT Invänta ES VENT-FLÄKT öp: ny EVK-FLÄKT funktion VÄMEBTT. ELÄ 2: ELÄ 2: Provkör ELÄ i 00s 2: Funk: Testveckodag Provkör EVK - FLÄKT Månd i 00s Invänta ES öp: Testveckodag Månd utomatisk Åter- ställning utomatisk då Åter- externt Brandlarm ELÄ ställning då återgår 2: externt Brandlarm Till Provkör normal: i återgår 00s Till Testveckodag normal: Månd -D elä är Kopplat -D elä utomatisk är Kopplat Åter ställning då externt Brandlarm återgår Till normal: -D elä ModBus är I/0 Kopplat ModBus Skriv ut inst. I/0 Ändra Skriv ut lösenord inst. Ändra lösenord 9. Val om man vill ha automatisk återställning av ingång 9 0. lla de reläer som finns i SEH-D:s olika skepnader kan kopplas till de olika reläer som finns i. I meny 8 sker detta val. 2. Den här funktionen används för att dokumentera hela installationen. Modbusporten används som utgång och kopplas via en liten adapter Ändra KS232 till lösenord PC: s serieport. I PC:n används ModBus Fabriksåterställning ett kommunikationsprogram I/0 som t.ex. Windows hyperterminal. Skriv Detta standard i de flesta PC. Parametrarna Åtgärd Ändra ut lösenord skall vara 900 Fabriksåterställning Timeout inst. Ändra bps 8 bitar lösenord parity. Emulering sätts till TTY och teckensnittet Åtgärd till Courier Timeout new. Vid utskriften skall en ev. Modbus anslutning kopplas bort. Ändra lösenord Fabriksåterställning Åtgärd Timeout 2. Normalt går systemet till kritiskt läge vid ett kommunikationsfel. Om detta inte är önskvärt kan man i den här menyn ta bort funktionen. Tänk på säkerhetsproblemen! BESKIVNING V MODBUS. verkar som en slav och måste anslutas mot en Modbus server. Genom att använda Modbus kan en effektiv övervakning ske av hela anläggningen. Det går att få information om hur varje spjäll står, hur varje detektor larmar men också den samlade bilden av många andra larmar. Via Modbus går det också att styra dag/nattdrift, motionskörning av spjälllen, återställning och mycket mer. I kommunikationsmenyn kan vissa parametrar för Modbus ställas in. Standard vid leverans är 900bps och adress 0. TU-mode används alltid. HGB INSTLLTION, DIFT OCH SKÖTSEL 3. FELSÖKNING Genom de speciella statusmenyerna i kan en mycket bra diagnostik avläsas på varje enskild detalj i systemet. En sak som inte går att diagnosticera är om flera slavenheter har fått samma adress. Det är därför av yttersta vikt att adresseringen blir riktigt utfört vid installationen. BETSGÅNG. Börja alltid med att titta i loggen vid ett fel. Där finns information om vad som hänt. För att tränga djupare ner i felet kan allt från de statusmenyerna användas till att fysiskt granska enskilt spjäll. Ett bra tips är att titta i statusbilden för I/0. Meny. Där kan enkelt avgöras om det är yttre system som påverkat att gå in i ett speciellt läge. Ibland kan mycket jobb få läggas ner för att finna det delsystem som utgör felorsak. I finns verktygen för att ställa den diagnosen. HITT SLVN. För att se vilka slavar som finns installerade är det enklast att titta i meny. Genom att vrida på encoderknappen kontrolleras alla spjäll på resp. slavenhet. Saknas kontakt med någon av systemets slavenheter visas det i nedre delen av menyn. ÖKDETEKTOFEL. Ibland uppstår ett fel i en rökdetektor. Gå då in i meny 5 och titta på strömmen till aktuell detektor. Den skall vara 0m i vila. Har strömmen ökat till ca 20m ges servicelarm och det är då dags för rengöring av detektorn. Fortsatt nedsmutsning gör att strömmen ökar allt mer och till slut nås larmgränsen 0m. Då blir det röklarm som mer eller mindre påverkar hela systemet. ND FEL Om manuell återställning krävs efter automatisk funktionstest. Troligen har utgången Fläkt anslutits till fel ingång på ventilationsaggregatet som då låser sig. OM MNUELL ÅTESTÄLLNING KÄVS EFTE NTTDIFT. Förutsättning: nattdriftssignal från ventilationsaggregatet till. Låsning kan ske om nattdrift indikeras av SEH- COM som då skickar en stoppsignal till aggregatet via förregling fläkt på utgången Fläkt. Denna förregling kan utelämnas genom att ange att fläktstopp ej skall ske vid nattdrift. Fortfarande förreglas fläkten vid utlöst rökdetektor och vid funktionstest. ÖVIGT. Se avsnittet om felsökning i SEH-SLV-beskrivningen. Där finns en hel del tips om situationer kring t.ex. inkopplingen av spjällen. Hagab Box 35, Taberg Besök Industrivägen 5, 52 Taberg Tfn Fax Försäljningskontor Jönköping Tfn Stockholm Tfn

KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning

KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning 2011-01-05 KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.4 Beskrivning KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) INSTALLATIONSANVISNING 2007-05-01 info@hagabindustri.se Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) Anslutning finns i SEHA-COM/SLV A S B Max 1200

Läs mer

ABC-KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3

ABC-KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 ABC-KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. BESKRIVNING KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) INSTALLATIONSANVISNING 2006-02-4 info@hagabindustri.se Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) Anslutning finns i SEHA-COM/SLV A S B Max 200

Läs mer

TRITON KSUA manual STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Beskrivning. Allmänt. Maxdata. Gäller från tillverkningsvecka 2011.50 och programversion 2.

TRITON KSUA manual STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Beskrivning. Allmänt. Maxdata. Gäller från tillverkningsvecka 2011.50 och programversion 2. STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.50 och programversion 2.8 Beskrivning KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 BESKRIVNING KSUA är en

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) INSTALLATIONSANVISNING Programversion 2.8 2011-12-01 info@hagabindustri.se Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) Anslutning finns i SEHA-COM/SLV

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) INSTALLATIONSANVISNING Programversion 2.3 2011-01-01 info@hagabindustri.se Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM (huvudenhet) Anslutning finns i SEHA-COM/SLV

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

TRITON. Styrutrustning för brandskydd

TRITON. Styrutrustning för brandskydd Styrutrustning för brandskydd TRITON KSUE TRITON SUSB-E8 TRITON KSUA TRITON KSUB TRITON KSUC TRITON SUSA Kopplingsbox TRITON KBOX Rökdetektor TRITON KD Rökdetektor TRITON RD Styrsystem TRITON KSUA Hanterar

Läs mer

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A.

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A. KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.47 Beskrivning KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

det intelligenta nätverket

det intelligenta nätverket det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer, brandgasfläktar och andra larm Det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer,

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

SEHA-SLQ/R Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLQ/R Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SMART -system, övriga produkter som ingår är huvud enhet SEHA-COM, slavenhet SEHA-SLV/U och SEHA-RD. Enhet för styrning och övervakning av upp till 16 brandspjäll och 2 tryckavlastningsspjäll.

Läs mer

TRITON KSUA manual STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Beskrivning. Allmänt. Maxdata. Gäller från tillverkningsvecka och programversion 1.

TRITON KSUA manual STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Beskrivning. Allmänt. Maxdata. Gäller från tillverkningsvecka och programversion 1. STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2007.22 och programversion 1.8 Beskrivning KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och

Läs mer

KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning

KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning 2007-03-09 KSUA STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2007.12 och programversion 1.7 Beskrivning KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUE STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-11 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked.

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUA PMDU/KSUA/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUA PMDU/KSUA/SE/2 PMDU//SE/2 Indikeringar för spjällägen Loggning av fel Inbyggt felsökningsprogram Kompakt skåp i plast Inbyggd transformator Programmering med modern teknik (Ratt med tryckknapp) Enkel backup av konfigurationen

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Flamco Fill-PE Tillägg

Flamco Fill-PE Tillägg Flamco Fill-PE Tillägg installation och drift Flamco www.flamcogroup.com FLMO FILL-PE INSTRUKTIONER FÖR INSTLLTION OH RIFT TILLÄGG innehåll sida 1. Igångkörning av 3 1.1. Igångkörning av Fill-PE 3 1.2.

Läs mer

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING I2858-S-07.02 STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. FELSÖKNING sid. 6 5. ELSCHEMA bilaga. 1 6. CE dokument

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke

Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke Rökkontrollsystem Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke Innehåll 1 Installation 1.1 Systemuppbyggnad 1.2 Kabelval 1.3 Spänningsmatning 1.4 Inkoppling 2.0 Drifttagning 2.1 Förberedelse 2.1 Adressering

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning Freeway WEB bussadapter Installations- och bruksanvisning Läs denna anvising noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov. FREEWAY Enervent Freeway WEB www.enervent.se

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1. Beskrivning

Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1. Beskrivning TROX Sverige AB Johanneslundsvägen 3 SE-194 61 Upplands Väsby Telefon +46 8 594 114 70 Fax +46 8 594 114 71 e-mail info@trox.se www.trox.se Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1 Maxdata Möjlighet

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

SUSB STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning

SUSB STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning SUSB STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning SUSB (Slav Universal System Brand/ brandgasspjäll)är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar på

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD HD+ HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD HD+ HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Ethernet / TCP modul IF96015 med webbserver Manual IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD HD+ HDLe Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga moment

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

JP JOYSTICKS PJP-008 & PJP-014

JP JOYSTICKS PJP-008 & PJP-014 BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick med inbyggda PWM-utgångar. Beroende på modell är möjligt att styra upp till 9st dubbelverkande funktioner varav 6st kan vara steglösa. Utgångarna är proportionella

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BRC4 Brandautomatik BRC4-2014-05-13. EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö

BRC4 Brandautomatik BRC4-2014-05-13. EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö BRC4-2014-05-13 BRC4 Brandautomatik EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö Tel.: +46 010 211 7100 Fax: +46 040 191 200 info@exhausto.se www.exhausto.se Produktinformation Produktinformation BRC4

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

ABC-JK200. STYr och övervakningsenhet. gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4

ABC-JK200. STYr och övervakningsenhet. gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4 gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4 ABC-JK200 STYr och övervakningsenhet BESKriVNiNg: ABC-JK200 är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/

Läs mer