HUMAN RESOURCES AND VOLONTÄRSAMORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUMAN RESOURCES AND VOLONTÄRSAMORDNING"

Transkript

1 HUMAN RESOURCES AND VOLONTÄRSAMORDNING Nivå - Medel Den här kursen tar upp grundläggande förberdelser och praktiker för volontärsamordnare när de ska samordna potentiella volontärer och volontärer som redan finns i verksamheten. Modul 1: Förberedelser är nyckeln! Grundläggande kunskap om volontärsamordning för volontärsamordnare DU 1.1 Social empati DU Ledarskap DU 1.3 Konflikthantering Modul 2 Kom igång! Volontärsamordning i praktiken D 2.1 Utveckla motiverande och kreativa uppgifter för volontärer D 2.2 Hur skapa du en bra grupp teambuilding som fungerar D olika sätt att motivera volontärer 1

2 MODUL 1 Förberedelser är nyckeln! Grundläggande kunskap om volontärsamordning för volontärsamordnare DU 1.1 Social empati Volontärer lockas oftast av berättelser, människoröden och situationer som berör dem och där de känner att de kan vara till hjälp och där de känner att de är välkomna och får vara en del av en gemenskap. För att åstadkomma denna gemenskap är ett sätt att ha minst en person som är väl förberedd, att den ideella organisationen har en person som kan sätta samman den ideella organisationens behov med volontärerna som vill bidra med sitt engagemang. Volontärsamordnare/samordnaren är ofta en person som de ideellt engagerade sympatiserar med och har som förebild för oftast är det en person som själv är väldigt engagerad och brinner för sin sak. För volontärsamordnaren kan det också vara viktigt att visa starka värderingar. Social empati- ett blandat begrepp- kan hjälpa volontärsamordnare att förstå människor i allmänhet och i synnerhet volontärer och på samma gång förstå samhället och de som har nytta av ens verksamhets problem. Inom begreppet social empati samlat individuell empati och social ojämlikhet. Social empati definieras som att förstå andra människor, genom att uppfatta eller uppleva andras livssituationer och få insikt i strukturella ojämlikheter och skillnader. Det kräver att vi sätter oss in i en annan persons position, situation, utan att döma. Vi kan också fundera över vilka insatser som kan göras för att förbättra situationen. Om vi har social empati är vi mer benägna att engagerar oss eller skapa tjänster, projekt eller program för att skapa social rättvisa. Social empati kräver följande överväganden (anpassad efter Elizabeth A. Segal): Vår egen erfarenhet är inte samma som någon annans, så för att förstå en person, måste vi förstå särdragen i hans eller hennes liv. För att förstå någon, måste vi avstå från att vara fördömmande. Empati handlar inte om rätt eller fel. Till exempel bör man avstå från att göra en bedömning om kring val som individer har gjort, exempelvis huruvida det varit rätt att en person slutat i skolan. Social empati kräver att vi tänker på alla miljömässiga och/eller samhälleliga faktorer som påverkar en persons livsvillkor. 2

3 Förstå mottagare med hjälp av ovanstående är viktigt både för volontärer - som lär sig att anpassa sitt beteende och arbeta i enlighet med samt att frivilligt samordnare - som övervakar och leder befintliga frivilliga. Det är också viktigt för att utveckla orsak-relaterade meddelanden för att rekrytera nya volontärer. Förstå sociala problem och förmånstagare hjälper frivilliga samordnare hitta det bästa sättet att presentera dessa frågor till den breda allmänheten och få stöd och från frivilliga intresserade att få till stånd verklig social förändring. Att förstår andra är viktigt både för volontärer som lär sig att hantera olika slags människor och beteenden och för volontärsamordnare som leder och stödjer volontärer. Det är också viktigt att förstå andra människor och hur de tänker, när en ideell organisation ska förmedlar och väcka engagemang för just sin fråga, och presentera sina frågor till en bredare allmänhet. För att på så sätt få stöd, få fler frivilliga och i längden skapa en verklig social förändring, vilket är ett vanligt mål för många ideella organisationer. D 1.2 Ledarskap Varför är vissa frivilligorganisationer mer framgångsrika än andra? Och varför vissa organisationer misslyckas? Misslyckanden i en ideell organisation kan ibland härledas till ledarskapet och det felaktiga ledarskap som organisationen haft. Många har ledarerfarenheter ifrån olika bakgrunder men hur de genomför ledarskapet i den ideella sektorn är det som gör hela skillnaden. Vad är en ledare och varför är det viktigt att en volontärsamordnare är en bra ledare? En ledare samlar, stödjer och guider människor till ett gemensamt mål. Det är viktigt att volontärsamordnare är en social person och att den har ledaregenskaper, som innebär att rekrytera, behålla och ge riktlinjer till volontärer så att de tillsammans strävar mot samma mål. Ledarskap är både relaterat till en persons medfödda egenskaper men också till lärda erfarenheter. I den ideella sektorn som frivilligsamordnare/volontärsamordnare innebär ledarskapet att personen ägnar sig åt aktivt lyssnande, mentorskap, offentlig dialog, utvärdering och reflektion till sin verksamhet. 3

4 Här är några grundläggande principer när det gäller ledarskapet för volontärer (anpassad från Richard Cummins, Ledarskap för volontärer): 4 1. Volontärerna vet vad organisationen och gemenskapen står för. Volontärer engagerar sig oftast för att de tror på en organisations verksamhet och uppdrag, så mål och värderingar måste tydligt kommuniceras till volontärerna. Tänk på att det är en god idé att upprepa organisationens mål och värderingar ofta! 2. Volontärer vet vad deras engagemang innebär. Anställda har vanligtvis förväntningar på sitt jobb, och även om volontärer har olika motiv, de behöver också särskilda riktlinjer för att kunna engagerar sig i på bästa sätt. En bra ledare vet att det är viktigt för volontären att ha en tydlig roll. 3. Volontärer vet var de hittar information som behövs. Volontärer måste förstå hur olika delar av ett projekt hänger ihop, och vart man vänder för att få råd i samband med deras engagemang. Fritt flöde av information är viktig. Särskild information och särskilda regler som är viktiga att känna till måste beslutas om och kommuniceras till alla frivilliga! 4. Volontärer ger och får ta emot feedback. Att ge feedback till volontärer är viktigt, det gör att de känner sig sedda och att deras engagemang synliggörs. En bra volontärsamordnare ger dem också möjlighet att ge feedback om sitt ideella engagemang, om organisationen och om de har nya idéer. Detta gör att organisationen kan utvecklas och att deras engagemang värderas. 5. Volontärer är motiverade och deras meriter redovisas. Motivation hos volontärerna är antingen inneboende - göra något för sakens skull/ verksamheten skull/ orsakens skull, eller yttre - gör något för sakens skull en förväntad vinst (erfarenhet, intyg etc.), eller en kombination av båda. En bra volontärsamordnare vet hur man identifierar allmänna och enskilda motivationsfaktorer hos volontärerna och hur man kan använda dem för att hålla den motivationen vid liv! Att fortlöpande på olika kreativa sätt motivera volontärerna håller dem motiverade och enade. Här är några metoder som kan bidra till ett framgångsrikt ledarskap för volontärsamordnaren och den ideella organisationen. Aktivt lyssnande. Uppmuntra volontärer att prata och lyssna på dem. Lär känna deras personligheter, motivation, värderingar och strävan efter att uppfylla organisatoriska värden och enskildas värderingar. Uppmuntra frivilliga att tala om organisationen och vad de förväntar sig att få ut av sitt ideella engagemang. Mentorskap. Stöd och vägled volontärer att lära och dela med sig. Försök att matcha deras färdigheter med organisationens behov. Ta reda på vilken typ av stöd de behöver, om de har en plan för sin personliga utveckling och/eller karriärutveckling, ta reda på vad

5 de skulle vilja lära sig. Hjälp volontärer att ta ansvar för sitt engagemang och sina egna planer. Öppen dialog. Uppmuntra öppna diskussioner om frågor som rör hela volontärgruppen. Underlätta samspelet mellan volontärer och uppmuntra feedback och fritt informationsflöde inom den ideella organisationen. Utvärdering och reflektion. Uppmuntra frivilliga att reflektera över sitt ideella engagemang, utvärdera sin egen insats och lära sig av vad den hittills har gjort i sitt ideella engagemang. Utvärdera dina volontärer, erbjud återkoppling och peka på positiva sidor m.m. som du har upptäckt hos dem. D 1.3 Konflikthantering Konflikter är en naturlig del av mänskliga relationer och särskilt inom grupper. Därför är omöjligt att undvika konfliker helt och hållet, istället är det viktigt att ha kunskap om konflikthantering och förbereda sig för att kunna hanterar konflikter. För volontärsamordnaren kan sådan kunskap vara till stor hjälp. När en tvist uppstår mellan volontärer och den ideella organisationens personal eller mellan volontärer bör det lösas på ett konstruktivt sätt, så att lösningarna leder till en positiv förändring. Volontärer som känner sig orättvist behandlad eller som har klagomål på en situation eller om förhållanden när det engagerar sig ideellt bör meddela volontärsamordnaren omedelbart. Volontärsamordnare har ett ansvar att agera på en gång och att informera de personer som är berörda. Sannolikheten för konflikter och de negativa konsekvenserna kan minskas genom: Att ha tydliga spelregler. Att ge volontärerna information/regler och även visa några av dessa regler på kontoret, där det är lämpligt och till och med nödvändigt, vissa gör exempelvis en handbok för sina volontärer. Att organisera en bra introduktion för volontärer, där de kan få tydlig information om regler och sitt ansvar som volontärer. Att ha regelbundna möten/träffar där konfliker kan upptäckas och motarbetas Att ha en policy kring konflikthantering. Några allmänna ämnen som är lämpliga att ha internt och i policys på organisationen när det gäller konflikthantering är dessa: (anpassade från 5

6 1. Allmänna vett och etikettsregler: Ideella organisationer kan/bör göra klart för sig vilka attityder och vilka beteenden som är viktiga att för volontärerna och alla andra inom organisationen. Volontärerna, liksom de anställda bör visa respekt, artighet och punktlighet. Förutom dessa regler, bör de vara medvetna om att det finns regler för när konflikter uppstår och att de då måste fundera över orsaker och konsekvenser av sina handlingar. På så sätt kan de förstå konsekvensen av sina handlingar, och ofta med stöd förstå situationen och anpassa sitt beteende därefter. 2. Politiska aktiviteter: Är den ideella organisationen en icke-politisk organisation och obunden politisk organisation bör volontärer inte delta för att sprida sitt eget politiska budskap i organisationen. 3. Diskriminering och trakasserier. Ideella organisationer bör ha regler mot dels kränkande behandling och dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 4. Intressekonflikter: För att undvik att hamna i en intressekonflikt, intressekonflikt med de mål och åtgärder som eftersträvas av organisationen bör volontärer avstå från att använda den ideella organisationens egendom för olagliga, otillåtna eller personliga syften, konfidentiell information om organisationen eller mottagarna, bedriva personlig/externa aktiviteter under sitt ideella engagemang eller få vinst eller ränta genom att påverka beslut. Modul 2 Kom igång! Volontärsamordning i praktiken D.U. 2.1 Utveckla motiverande och kreativa uppgifter för volontärer Volontärer är intresserade av de olika uppgifter som gör att deras kompetens, personlighet och erfarenheter kommer till uttryck. Några av dem vill utveckla sina kompetenser samtidigt som de engagerar sig ideellt medan andra volontärer är mer erfarna och vill omsätta sina kunskaper i praktiken. Denna mångfald kan vara en utmaning för dig som samordnare av volontärer, och du ska försöka att ge varje volontär motiverande och kreativa uppgifter. Vi utformingen av uppgifter för volontärer, tänk på två viktiga aspekter: 6

7 Organisationens behov, baserat på behoven i samhället. Behoven och motivation hos volontären, vilka är unika för varje volontär. Här har vi urskilt finns tre vanliga profiler till din hjälp: o Medlemskapsorienterade volontärer - de behöver interagera, de föredrar att arbeta i ett team, de tycker att det är viktigt att hålla människor runt dem är glada, de känner behov av att lära sig mer, de känner ett behov av att hjälpa människor i runt omkring dem. o Maktorienterade volontärer: De önskar att deras engagemang påverkar och och förändrar samhället i den riktning de önskar. De har en vilja av att föra förändringar. De är intresserade av att nå en social status och de drivs av att ge råd och presentera sina idéer,. De är ofta vältaliga, har en förmågan att se sambanden mellan saker och se de stora sammanhangen och visionerna. o Resultatinriktade volontärer: De vill vara bra, gärna vara bäst på det de gör, och de gillar känslan att nå resultat. De gillar att ta ansvar, de kan hantera stress, de vill ha tydliga instruktioner och vill veta vad som räknas som framgångar, de villuppnå stora saker och nå konkreta mål de tar helst kalkylerade risker. Tips! Försök att ta reda på vad volontärerna vill göra, hur de förhåller sig till sitt ideella engagemang och ge dem utrymme att lägga till nya saker och vara kreativa. När du tilldelar en uppgift till en volontär, glöm inte att få feedback om det: vad volontären tänkte sig, hur de skulle kunna förbättra uppgiften, eller försöka att ta reda på om uppgiften är motiverande nog för volontärer, speciellt om det är en upprepad eller långvarig uppgift. Hur utvecklar du aktiviteter som är motiverande för alla? Här är några allmänna principer, se till att volontärerna har: Äganderätten till uppgiften: Volontären har ett tydligt ägarskap för sina uppgifter. 7

8 D Makt att fatta egna beslut och frihet att tänka själv: Volontären har friheten att planera och anpassa uppgiften efter behov. Ansvar för resultat: (positiva och negativa): Volontären tillskrivs både framgång och misslyckande av uppgiften. Ansvar för att hålla reda på resultat och bevis: Volontären ansvarar för att hålla reda på olika siffor och resultat som är kopplade till sitt ideella engagemang, exempelvis arbetade timmar, pengar som investerats, förmånstagare nås osv. Hur skapa du en bra grupp teambuilding som fungerar Att skapa en gruppgemenskap bland volontärerna kräver arbete, det är inte bara något som händer! En av de viktigaste uppgifterna för en volontärsamordnare är att skapa en känsla av att tillhöra en gemenskap eller en grupp människor med gemensamma värderingar och vanor. En bra volontärgrupp kan skapas från början, redan innan du har satt ihop gruppen volontärer. Hur kommer det sig? Under planeringen av din volontärgrupp ska du se till att du planerar in tid för teambuilding. Du bör starta med teambuildingen redan innan du har satt igång din verksamhet, om det är möjligt. Den teambuildingen kan bestå av olika slags aktiviter och vara olika långa, exempelvis kan det vara några timmar på kontoret, och bestå av olika kreativa övningar som gör att volontärerna hittat ett sätt att arbeta tillsammans. Om du kan investera mer i teambuildingen kan de pågå i några dagar, det kan ske utanför kontoret- kanske ett par timmar bort på en trevlig plats som valts i förväg. Du kan även anlita en extern handledare för att leda dina volontärer i teambuilding aktiviteten. Du har förmodligen varit med i en teambuilding aktivitet någon gång, kanske var det en kort rolig aktivitet eller en hel helg. Vad hände efteråt? Skedde det några förändringar i gruppen och fick ni några insikter under eller efter aktiviteterna? När vi planerar en aktiviter utan strategiska mål i sikten så kan det leda till att aktiviten enbart blir slöseri med tid och resurser. Det bör finnas ett verkligt syfte och ett verkligt mål bakom ditt beslut att göra övningarna. Tänk på din nuvarande grupps styrkor och svagheter. Fråga dig själv dessa frågor för att identifiera problem: Behöver volontärerna lära känna varandra? Leder den dåliga kommunikationen till att gruppen inte utvecklas? Finns det konflikter mellan vissa personer som skapar splittring inom gruppen? Finns det medlemmar i gruppen som fokuserar på sin egen framgång så att det skadar gruppen som följd? Behöver volontärerna lära sig att arbeta tillsammans, istället för att vara

9 var och en för sig? Är några medlemmar i gruppen svår att påverka/ändra och skadar det gruppen att utvecklas vidare? Behöver de göra något för att höja sin moral? När du har identifierat orsakerna till problemen i din grupp kan du fortsätta att planera övningar som leder till att dessa problem minskar eller försvinner. Teambuildning är något som man bör arbeta med kontinuerligt. Effektiv teambuildning måste ske kontinuerligt om du vill att din volontärgrupp ska vara framgångsrik. Om du leder en grupp, så försök att införliva teambuildingaktiviteter veckovis eller månadsvis beroende på hur ofta du träffar dem. Då kan du ge dem teambuildning i små doser och detta kommer att hjälpa alla att ta itu med sina olika frågor, du kommer ge dem en chans att ha kul och lära sig att lita på varandra - mer än bara en eller två gånger om året. Slutligen, tävlingar mellan volontärer kan vara roliga men se till att inte dina teambuildingaktiviter blir för tävlingsinriktade. En speciell situation att ta hänsyn till är när en betydande förändring eller en svår stund inträffar. Ändringar stör lagarbetet och frivilligledare måste hålla sina team tillsammans och fokuserade, även under övergångstider. Organisationen i övergången måste minnas och betona deras syfte för existens- deras sak, och skapa en energigivande vision. En orsak kan ge nästan alla team tillsammans, och en bra syn engagerar människor! D olika sätt att motivera volontärer Volontärer kan snabbt tappa motivationen om de känner att deras engagemang inte är uppskattat. När volontärerna ansluter sig till din organisation är det viktigt att du gör ditt bästa för att de ska fortsätta vara aktiva och engagerade i organisationen. Att volontärerna är motiverade och har rätt kunskaper och förskunskaper är viktigt när det kommer till er organisations aktiviter och projekt. Att uppmärksamma det ideella behöver inte innebära att det kostar er något i pengar. Börja med att säga tack till dem, exempelvis börja med att uppmärksamma dem under den internationella Volontärdagem den 5 december varje år och fortsätta under året. Här kommer 101 olika förslag på vad du kan göra. 9

10 1. Le 2. Sätt upp en förslagslåda 3. Bjud på något att dricka 4. ersätta uppdrag-kostnader 5. Gör en minneslapp med några av deras framsteg 6. Skicka ett födelsedagskort 7. Ordna rabatter att använda för olika butiker och tjänster 8. Gör ett certifikat 9. Ge utmärkelser 10. Bjud på kaffe/te 11. Planera in högtidliga tillfällen under året 12. Bjud in till möten där de får diskutera sin roll som volontär 13. Uppmärksamma personliga behov och problem 14. Tillgodose personliga behov och problem 15. Var trevlig 16. Be dem att hjälpa till med en akut situation på organisationen 17. Se till att det finns barnvakt vid vissa tillfällen 18. Uppmärksamma volontärerna med deras namn på kontoret 19. Se till att de får bilder när de deltar i den ideella verksamheten 20. Lyssna på deras önskemål 21. Bjud på mat 22. Utmana dem 23. Be om kommentarer och åsikter om det som sker i organisationen 10

11 24. Ge dem fria händer där det är möjligt 25. Skicka ett julkort 26. Se till ha en god bild över vilka uppgifter som finns i verksamheten och hur mycket tid de tar 27. Säg "God morgon" 28. Hälsa dem med deras namn 29. Ge dem en T-shirt med organisationens logotyp 30. Följ upp händelser, framgångar och misslyckanden 31. Ge dem en bra introduktion 32. Hjälp att utveckla sitt självförtroende 33. Nämn deras bidrag när du talar till sponsorer/givare 34. Ta dig tid att förklara vad de olika personerna gör och hur det inverkar på organisationen. 35. Berätta för sponsorer och givare om volontärernas insatser 36. Se till att erbjuda föreläsningar och liknande för volontärerna 37. Dra hop en karaokekväll 38. Ge mer ansvar 39. Bjud in volontärerna till planeringsmöten kring organisationens verksamhet 40. Respektera känslighet 41. Tillåt dem att växa med uppgiften 42. Tillåt dem att växa ur uppgifterna 1

12 43. Skicka ut information till media 44. Håll i choklad-,glass-, mat-, eller kaffeprovningar exempelvis 45. Be någon utifrån, exempelvis en mottagare eller någon helt utomståenden att utvärderas volontärernas insatser 46. Säg "God eftermiddag" 47. Uppmärksamma deras val 48. Skapa en trevlig miljö 49. Gör det roligt för dem att engagera sig 50. Välkomna dem till personalens kaffepausar 51. Värva dem för att utbilda andra 52. Ha en publik mottagning där du presenterar er verksamhet tillsammans med volontärerna 53. Ta dig tid att prata med volontärerna 54. Försök att skapa en bra relation till anställda på organisationen och få dem att förstår de ideellas betydelse för organisationen 55. Se till att planera bra 56. Uppmuntra dem att sitta med i fler styrelser 57. Lyft fram volontärerna i samtal med anställda på organisationen 58. Skicka ett kort 59. Ge feedback på hur det går för dem 60. Planera ett välkomstarrangemang 61. Se till att de får ett intyg på sina erfarenheter som de kan använda när de söker jobb 62. Samarbeta med avlönad personal på organisationen 63. Tipsa blivande arbetsgivare 12

13 64. Ge dem tid för att delta på konferenser och workshops 65. Uppmuntra dem att föra fram sina åsikter i frågorna publikt 66. Använd dem som bollplank i pågående projekt som organisationen driver 67. Skriv tack-notiser! 68. Bjud in dem till spåningsmöten kring politiken inom ert område 69. Överraska med kaffe och godis och läsk 70. Fira framstående projekt och resultat 71. Nominera för frivilliga utmärkelser i grupp, i gemenskap och nationellt 72. Ha en "volontär dag" 73. Matcha volontären med uppdraget 74. Beröm volontärera för deras arbetsgivare och vänner 75. Ge dem fortbildning 76. Ge dem användbara verktyg att använda för sina uppdrag 77. Säg "God kväll! 78. Planera ett arrangemag för volontärer och anställda 79. Var dig själv! 80. Visa din uppskattaning offentligt genom att hyra en skylt, affischera eller liknande 81. Acceptera deras individualitet 82. Ge dem möjligheten att utvärdera i grupp och individuellt 83. Identifiera åldersgrupper 1

14 84. Behåll meningsfull fil 85. Skicka improviserade roliga kort 86. Sätt guldkant på tillvaron köpt extra god bullar, en fin påse att bära ert material i osv. 87. Sänd in en dagens ros eller liknande till din lokaltidning för deras insats 88. Använd tidningen pluggannonsutrymme och tack dina volontärer 89. Uppmärksamma en volontär lite extra varje månad exempelvis på ert kansli/kontor eller om ni har ett månadsbrev, skriv en rad och sätt in en bild på en volontär 90. Skicka brev från ledande personer i organisationen som tackar för deras engagemang 91. Planer ett nyhetsbrev där volontärernas insatser lyfts fram 92. Färgkod namnskyltar för att indikera särskilda insatser 93. Skicka remisser till offentliga personer inom politiken 94. Säg "Vi har saknat dig" 95. Beröm hela gruppen 96. Sprid leenden bland personalen 97. Satsa på personlig utveckling 98. Skilj mellan grupper och individer i gruppen 99. Ha säkra arbetsförhållanden utsätt volontärerna inte för fara 100. Ge adekvat introduktion till de uppgifter som ska genomföras 101. Uppmärksamma insatser som har fått stor betydelse för organisationen 102. Förklara er organisations värderingar och policys ofta 103. Skicka julkort eller kort vid högtider som volontärerna firar 14

15 104. Känn till detaljerna i volontäruppdragen 105. Ordna samarrangemang tillsammans med flera ideella organisationer där ni bjuder in alla medborgare att delta 106. Gå på teater/bio tillsammans med volontärerna 107. Ordna ett sportevenemang tillsammans med volontärerna 108. Ha en picknick 109. Säg "Tack! 110. Le (det är viktigt därför dubbelt på listan) 1

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Föräldrakooperativa Förskolan Bonk Reviderad 2012-03-15 Bakgrund Den 1 januari 2009 ersattes Barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 Planen omfattar följande verksamhetsformer:

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Ungdomsrådet - rekrytering

Ungdomsrådet - rekrytering Ungdomsrådet - rekrytering Nu är det dags att rekrytera nya ledamöter till Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas Ungdomsråd. Vi söker dig som: Har erfarenhet från SF/DF/SISU-d arbete Gillar

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskoleverksamhet Ansvariga för planen. Förskolechefen Vår vision. På Pinnhagens

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolans främjande insatser Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Förebyggande åtgärder På Humlans förskola

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Ledarskap i klassrummet. Lärarens relationella kompetens

Ledarskap i klassrummet. Lärarens relationella kompetens Ledarskap i klassrummet Lärarens relationella kompetens Elevernas inlärning är låg Elevernas inlärning är hög Ledarskap Bra lärare preludium Den vanliga läraren Hittar förklaringar utanför sig själv. Accepterar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling En demokratisk fostran kan aldrig gå ut på indoktrinering där alla ska tycka lika. Tvärtom handlar dess grundfråga om en fostran

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan

BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan 2009 2010 Innehåll Grundläggande värden sid 3 Vår förskolas mål sid 4 Nuläge sid 5 Vi definierar begreppen sid 6 Vi förebygger - exempel sid 7 Vi åtgärdar sid 9

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FYRENS FÖRSKOLA OKTOBER 2013 Inledning Det här är förskolan Fyrens handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Vi

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch.

Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch. Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch. Årskurs 8-9 Trampolinen Yrkeslivet Det ska vara lätt att hitta rätt

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Toftabo på Sallerups förskoleområde i Eslövs kommun.

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Arvodering på lokal nivå

Arvodering på lokal nivå Lokalavdelningarnas svar på remiss om lokal arvodering 2008/2009 Arvodering på lokal nivå Med anledning av stämmans beslut har styrelsen frågat alla lokalavdelningar om synen på lokal arvodering kontra

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan Gunghästensförskola

Likabehandlingsplan Gunghästensförskola Likabehandlingsplan Gunghästensförskola Etnisk tillhörighet Likabehandlingsplan Vision: Allas lika värde oavsett tillhörighet. Alla respekteras och accepteras för den man är. Nuläge: Vi har barn med olika

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola Datum 2015-04-29 Sida 1/10 Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling Björkhälls förskola Karin Svensson Till förvaltningen senast

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Friggagatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Göteborgs Stad Centrum Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vår vision... 3 3. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete präglas av ett

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer