Risker med betalkort: Teknisk översikt och etiska implikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risker med betalkort: Teknisk översikt och etiska implikationer"

Transkript

1 Risker med betalkort: Teknisk översikt och etiska implikationer Daniel Byström Magisteruppsats; Avdelningen för Filosofi, KTH 15 maj

2 Sammanfattning I dagens samhälle utvecklas teknik och produkter baserade på teknik snabbare än människors förmåga att förstå den till fullo. Detta kan skapa problem, som i fallet med kontokort där kontokortsbedragare utvecklar nya tekniker för bedrägeri i betydligt snabbare takt än privatpersoner hinner ta till sig försvar mot dessa tekniker. Detta redovisas i den första delen av uppsatsen med hjälp av exempel på hur bedrägeri kan utföras, vilket sedan utgör den tekniska bakgrunden för den etiska diskussionen i den andra delen. I denna uppsats analyseras huruvida etiska problem föreligger när en kund införskaffar ett kontokort från en bank (säljare), mot den tekniska bakgrunden om hur kontokortsbedrägerier går till. David M. Holleys teorier appliceras på situationen där en köpare införskaffar ett kontokort från en säljare. Vidare appliceras två alternativa synsätt framtagna av Thomas Carson och Richard Posner, och dessa kontrasteras mot Holleys. Det argumenteras i denna uppsats för att Holleys kriterier är ett bra sätt att bedöma transaktioner, men att kriterierna kan kompletteras eller ändras, baserat på jämförelsen med alternativa teorier. Uppsatsen avslutas med en kort diskussion kring hemsidans roll som ett kraftfullt verktyg som står till säljarens förfogande, samt att sju punkter presenteras som kan användas för att förbättra Holleys kriterier. Abstract In today s society, technology and products based on technology are developed more rapidly than the average person s ability to understand the technology. This can cause problems, such as in the case of credit cards, where new techniques are constantly developed to defraud unsuspecting individuals before they are able to protect themselves against them. This is shown in the first part of this thesis, which contains examples of how credit card fraud can be committed. An ethical discussion then follows in the second part of the thesis. In this thesis, it is analysed whether the situation when a customer obtains a credit card from a bank might be ethically problematic, based on the technical background provided in the first part of the thesis. The theories of David M. Holley are applied on the situation where a customer obtains a credit card from a salesperson. Furthermore, two alternative views, developed by Thomas Carson and Richard Posner are applied and contrasted with Holley s. It is argued that Holley s criteria are a good way of evaluating transactions, but that the criteria can be amended or changed, based on the comparison with alternative theories. The thesis is concluded with a short discussion on the role of web pages as a powerful tool at the salesperson s disposal, and seven points are finally presented that can be used to improve Holley s criteria. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Abstract... 2 Del 1: Teknisk beskrivning av kortsystemet och dess svagheter... 5 Kortsystemet... 6 Involverade parter... 6 Termer och definitioner... 7 Beskrivning av systemet... 8 Beskrivning av det generella systemet... 9 Beskrivning av internetsystemet Diskussion kring kortsystemens uppbyggnad Sammanfattning av beskrivningen Säkerheten Generell kategorisering av riskerna Kategorisering av risker relaterade till internetprocessen Specifik kategorisering av risker relaterade till internetprocessen Passiva tekniska risker Aktiva tekniska risker Mänskliga risker Tekniker som används vid kortbedrägeri Skimming och videoskimming Pharming Keyloggers Cracking Stulet/borttappat kort Manipulation av postsystem Ansökningar i annan persons namn Social ingenjörskonst Phishing Trashing Sammanfattande diskussion av riskerna Exempel från verkligheten AdLibris Övergripande process Ansvarsfrågan hos AdLibris Risker och trender Diskussion av AdLibris-intervjun Avslutning Del 2: Filosofisk analys Inledning Rättigheter och skyldigheter relaterade till en transaktion Tvång, hot, begränsade alternativ och dess effekter För- och nackdelar med rationalitetskriteriet Effekt på transaktionen, samt resulterande slutsats Alternativa frihetskriterier och deras implikationer Rättfärdigande av en transaktion baserat på samtycke och val Applicering av Posners kriterium på kontokortsfallet Posners kriterium ett trubbigt verktyg Rättfärdigande av en transaktion baserat på den gyllene regeln och Thomas Carsons fyra kriterier

4 Hur den gyllene regeln ger stöd åt Carsons fyra plikter Carsons rättfärdigande av den gyllene regeln Applicering av Carsons kriterier på kontokortsfallet Kritik mot Carson Carsons kritik mot Holley Sammanfattning av Carson Säljaren och dennes nya roll i och med försäljning över internet Slutsats och sammanfattning av risker och frihet i samband med korttransaktioner Tack Källförteckning Publicerat material Hemsidor Övrigt Appendix A Karlsson, Eva Rydstedt, Ulf Appendix B Intervju med Jeanette Löfgren hos AdLibris Appendix C SkandiaBankens internationella Bankkort/Electron kort Allmänna villkor

5 Del 1 Teknisk beskrivning av kortsystemet och dess svagheter 5

6 Kortsystemet För att få en bra förståelse för vilka risker som finns vid korttransaktioner är en logisk startpunkt att först förklara hur själva systemet är uppbyggt, för att sedan kunna upptäcka vilka risker som systemet ger upphov till. I förklaringen av hur en korttransaktion kommer att gå till kommer det att användas termer och definierade begrepp vilka beskrivs nedan. Begreppen har delats upp i delarna, Involverade parter, som beskriver vilka institutioner och agenter som är involverade i en transaktion, och Termer och definitioner som tar upp de termer som förekommer. Involverade parter 1 Kortinlösande bank (acquiring bank): Den kortinlösande banken är den bank som godkänner näringsidkarens användning av kontokort, för att sedan insamla näringsidkarens mottagna kortbetalningar. Vissa banker använder oberoende försäljningsorganisationer som en front för denna tjänst. Kortinlösande banker är i regel medlemmar av Visa- och MasterCardsammanslutningarna (se definition av sammanslutning nedan). Kortutgivande bank (issuing bank): Den kortutgivande banken är en bank eller annan finansiell institution som ger ut kredit- eller debetkort. De utgivande bankerna är medlemmar av Visa och MasterCard sammanslutningarna. Sammanslutning (association): Visa och MasterCard är sammanslutningar av medlemsbanker och finansiella institutioner. Sammanslutningen specificerar medlemsregler, men ger ej ut kontokort. Det faller på medlemmarna att ge ut kontokorten. American Express, Discover och Diners Club är företag och inte sammanslutningar mellan banker, och dessa företag ger ut egna kort. Kortinnehavare (card holder): Kortinnehavaren är den fysiska person som en kortutgivande bank bedömt som tillräckligt trovärdig för att förse henne med ett kontokort. Oberoende försäljningsorganisation (independent sales organization): Ett tredjepartsföretag som tillhandahåller tjänster för näringsidkaren åt den kortinlösande banken. Dessa tjänster inkluderar affärskonton (merchant accounts, för definition se sidan 9), behandling av kapital och rapport av kontots aktiviteter. Näringsidkare (merchant): Med näringsidkare avses en affärsverksamhet som har ett konto för näringsidkare vilket i sin tur tillåter dem att acceptera kontokort. Notera att det inom kontokortsbranschen är affärsverksamheten som avses med termen näringsidkare och ej ägaren av verksamheten (även om de kan vara en och samma person i fallet med enmansföretag). Betalningsport (payment gateway): Ett företag som tillhandahåller ett gränssnitt mellan internet och de säkra avskärmade banknätverken. En betalningsport auktoriserar de involverade parterna och fungerar som en kanal med syftet att flytta transaktioner från en internetaffär till en betalningsbehandlare (för definition av betalningsbehandlare se nedan). Betalningsbehandlare (payment processor): Ett företag som hanterar processen att flytta 1 Samtliga definitioner i detta stycke (Involverade parter) är översatta från engelska till svenska och hämtade från ShopSite, Incs hemsida, ShopSite Credit Card Processing in Detail, odaterad, nedladdad den 7 november

7 auktoriserat och infångat (se nedan under termen infångande ) kontokortskapital mellan olika finansiella konton. Termer och definitioner Kontokort: Kontokort definieras som ett kort med innehavarens namn och kortnummer präglat ovanpå kortet. Kortet kan brukas till att betala varor och tjänster på de inköpsställen som accepterar kortet som betalningsmedel. Kontokort indelas i debetkort, betalkort och kreditkort beroende på de betalningsvillkor som är knutna till kortet. 2 Debetkort/Bankkort (debit card): Debetkort är beteckningen på kort där beloppet dras från (debiteras) kortinnehavarens tillgångar (behållning) på kontot. Debetkort används till exempel inom detaljhandeln och bensinbranschen. Om kortet är knutet till ett konto i en bank (med eller utan en kredit knutet till kontot) brukar beteckningen bankkort användas. 3 Betalkort: Betalkort används som benämning på kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd (vanligtvis mellan trettio och fyrtiofem dagar) med betalning av det belopp som påförts kontot under en viss period. 4 Kreditkort (credit card): Kort där betalning vid ett köp påförs ett skuldkonto benämns kreditkort. Till skillnad från betalkort, betalar i allmänhet kortinnehavaren ränta på beloppet från inköpsdagen. Mellanformer existerar, där kontot är ett tillgångskonto samtidigt som ett medgivet kreditutrymme är kopplat till kortet. Om så är fallet, dras ett uttag från tillgångarna på kontot så länge dessa räcker och varefter krediten belastas. 5 Reservering (hold): Vid en reservering minskas kortinnehavarens tillgängliga kapital med den auktoriserade (se definition nedan) summan då en täckningskontroll görs. I vissa fall kan det hända att reserveringen ej utförts korrekt och att kontot då belastas med den dubbla summan under en period av upp till fem dagar. 6 Auktorisering (Authorization): Auktorisering är den handlingen vilken säkerställer att kortinnehavaren har tillräckligt kapital tillgängligt för att transaktionen skall kunna genomföras. En positiv auktorisering resulterar i att en auktoriseringskod genereras och att en reservering av kapitalet görs, vilket garanterar att det definitivt är tillgängligt då överföringen sker mellan kortinnehavarens konto och näringsidkarens konto. 7 Infångande (capture): Konvertering av den auktoriserade summan till en fakturerbar transaktionspost. Transaktioner kan inte fångas in om de ej tidigare blivit auktoriserade. 8 Avdragsavgift (discount rate): En procentsats av varje transaktion behålls av den 2 Konsumenternas Bank- & Finansbyrå, odaterad, nedladdad den 27 februari Ibid. 4 Ibid. 5 Konsumenternas Bank- & Finansbyrå, odaterad, nedladdad den 27 februari Ibid. 7 ShopSite, Inc, ShopSite Credit Card Processing in Detail, odaterad, nedladdad den 7 november 2005, min översättning. 8 Ibid. 7

8 kortinlösande banken eller den oberoende försäljningsorganisationen. Denna avgift är vad näringsidkaren betalar för möjligheten att kunna ta emot betalkort. Avgiften går till försäljningsorganisationen, banken och sammanslutningarna. 9 Affärskonto (merchant account): Ett affärskonto som införskaffas för att kunna behandla kontokortstransaktioner. Ett affärskonto är inte ett bankkonto (även om banker kan tillhandahålla affärskonton). Istället är kontots funktion att behandla kontokortsbetalningar, och det används för att i slutändan kunna sätta in företagets intjänade kapital på dess bankkonto (minus transaktionsavgifterna). 10 Betalningsportsavgifter (payment gateway fees): Avgifterna som betalningsportar tar ut för sina tjänster. Detta inkluderar vanligtvis en månadsavgift och en mindre fast avgift per transaktion. Dessa avgifter kan ibland konsolideras till en räkning av den kortinlösande banken eller den oberoende försäljningsorganisationen, tillsammans med deras avgifter. 11 Transaktionsavgift eller utbytesavgift (transaction fee/interchange fee 12 ): En liten fast avgift som betalas för varje transaktion. Avgiften tas ut av den kortinlösande banken eller försäljningsorganisationen och betalar det kostnadsfria telefonnummret som näringsidkare kan använda sig av för att kontrollera kortets status, och kontokortens behandlingsnätverk (processing network). 13 Beskrivning av systemet För att beskriva systemet kommer fyra olika källor till information att beaktas. Den första källan är ShopSite, Inc. som tillhandahåller en lösning för att snabbt starta en internetaffär, vilket de själva refererar till som e-commerce software. 14 Den andra källan som bidragit med information till beskrivningen av kortsystemet är en text från Retail Decisions plc, som beskriver hur kortsystem är uppbyggda. 15 Retail Decisions plc är ett företag som hjälper näringsidkare att undvika olagligt användande av kontokort i form av stöld, bluff och annan verksamhet. Den tredje källan är personlig korrespondens via e-post med Ulf Rydstedt från Konsumenternas Bank- & Finansbyrå. 16 Slutligen består den fjärde källan av en uppsats av Keith Lamond vid namn Credit Card Transactions Real World and Online. 17 Hur korttransaktioner fungerar kommer att beskrivas utifrån två perspektiv. Det första är ett generellt perspektiv som kan tillämpas på de flesta olika transaktioner, och det senare är ett perspektiv som är mer lämpat för internethandel. Den dagliga situationen i, till exempel, en matvaruaffär omfattas då av den generella beskrivningen medan ett köp av en bok på en 9 Ibid. 10 Ibid. 11 ShopSite, Inc, ShopSite Credit Card Processing in Detail, odaterad, nedladdad den 7 november min översättning. 12 Retail Decisions, plc, ReD's guide to the Payment Card Industry, January 2001, nedladdat den 7 november Se not ShopSite, Inc, ShopSite Credit Card Processing in Detail, odaterad, nedladdad den 7 november 2005, min översättning. 15 Se not Personlig korrespondens den 7 november 2005, via e-post med Ulf Rydstedt som är anställd hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå. För en reproduktion av e-postmeddelandet i sin helhet, se Appendix A. 17 Keith Lamond, Credit Card Transactions Real World and Online, 1996, nedladdad den 7 november

9 internetbokhandel omfattas av den mer specifika. Beskrivning av det generella systemet En korttransaktion kan delas upp i två olika steg. I det första steget måste kortet auktoriseras, vilket innebär att en förfrågan skickas från kortterminalen där kortinformationen samlas in, till den kortutgivande banken, där en kontroll utförs, för att säkerställa att tillräckligt med pengar finns på kontot. Den kortutgivande banken skickar sedan tillbaka en kontrollkod, vilket signalerar att tillräckligt med pengar finns, och köpet godkänns och kvittot skrivs ut. Det andra steget, vilket utförs senare, består av att pengarna faktiskt flyttas från kundens konto till näringsidkarens konto. Detta kan i en vanlig affär till exempel ske i slutet av dagen när en lista skickas med alla auktoriserade transaktioner till den kortinlösande banken, som sedan i sin tur kommunicerar med de olika kortutgivande bankerna för att sätta igång processen med att flytta pengarna. Den kortinlösande banken flyttar sedan alla pengarna från de konton, som de auktoriserade transaktionerna är kopplade till, till näringsidkarens konto. Efter denna översiktliga genomgång av den generella processen följer nu en mer ingående och förklarande genomgång. Situationen som här kommer att illustreras är ett vanligt kortköp, där en kund i en affär köper en vara med ett vanligt kontokort. Observera att det i fallet med internethandel är kunden som måste förse internetaffären med relevanta data (till exempel kortnummer, namn, giltighetstid och så vidare) istället för att dessa data läses av, av kortläsaren i affären. Detta visar också att den generella metoden också passar in på internethandel. Extra steg kan dock behövas läggas till i processen vilket visas längre fram i uppsatsen. Processen kan illustreras på följande sätt (Steg 1, auktorisering): 1. Kortet läses av i kortläsaren. 2. En auktorisering (förfrågan) om kortet är godkänt, skickas till den kortinlösande banken. (Med godkänt menas att kortet ej är spärrat, att dess giltighetstid inte överskridits samt att det finns täckning för köpesumman.) 3. Den kortinlösande banken frågar via banknätverken den kortutfärdande banken efter informationen som begärs i steg Den kortutfärdande banken kontrollerar kontot som är kopplat till kortet och returnerar den begärda informationen till den kortinlösande banken. 5. Den kortinlösande banken svarar med en auktoriseringskod till kortläsaren. 6. Kortläsaren skriver (om kortet är godkänt) ut ett kvitto som signeras, varpå även kontrollkoden kan utläsas. (Information om transaktionen lagras också hos näringdsidkaren i detta steg. Detta schema används för auktoriseringssteget. Informationen om transaktionen som lagras används senare när affären genom den kortinlösande banken initierar processen att flytta pengarna från kundens konto till det egna kontot.) 9

10 Fig 1: Steg 1, auktorisering Det som nu sker är att kunden får sin vara och att affärsverksamheten fortsätter som vanligt. När näringsidkaren sedan stänger för dagen, initieras skedet där pengarna flyttas från kundens konto till näringsidkarens konto och detta skede kan illustreras på följande sätt (Steg 2, flytta pengar): 1. Näringsidkaren tar de sparade auktoriseringarna med koder och flyttar dessa till sin kortinlösande bank, alternativt initieras processen av banken, om banken erbjuder en sådan funktionalitet. 2. Den kortinlösande banken skickar en capture request (infångningsbegäran) till de kortutfärdande bankerna. Anledningen till detta är att man med hjälp av den sparade informationen om transaktionerna som utfördes på dagen, begär att köpesumman flyttas från kundens konto hos den kortutfärdande banken, till det egna bankkontot. 3. De kortutfärdande bankerna skickar summan som begärts till näringsidkarens konto på den kortinlösande banken. (Det kan också vara kontot hos en oberoende försäljningsorganisation, istället för direkt hos en bank.) 4. Den kortinlösande banken flyttar pengarna från näringsidkarens konto till ett av näringsidkaren specificerat konto på vilken bank som helst. 5. Näringsidkaren kan till slut komma åt pengarna via det vanliga bankkontot. 10

11 Fig 2: Steg 2, flytta pengar För fullständighetens skull kan även nämnas att de två kostnader som handlaren får stå för i och med att dessa transaktioner utförs (transaktionsavgiften och avdragsavgiften), tas ut i steg två och i steg tre. Först tar den kortutfärdande banken ut en transaktionsavgift av den kortinlösande banken. För att täcka detta drar sedan den kortinlösande banken av en procentuell summa (avdragsavgiften) från pengarna som tages emot, för att till slut leverera pengarna till näringsidkarens normala bankkonto. Beskrivning av internetsystemet Baserat på vilket tillvägagångssätt som tillämpas, är processen antingen densamma (till exempel internetbokhandeln wettergrens.se där uppgifterna om kontokortet överförs per telefon varpå en manuell dragning görs med kortläsare, enligt den generella processen beskriven ovan 18 ), eller så tillkommer det ett till två steg i händelsekedjan. De nya stegen som tillkommer innebär att nya parter introduceras vilka agerar som en sluss mellan internet och banknätverken. Det är också viktigt att poängtera att riskerna som förekommer inom banknätverken helt bortses ifrån i denna uppsats, då dessa till mycket stor del är avskärmade från insyn från utomstående. Det som däremot kan nämnas om banknätverken är att det i regel är mycket lätt att föra över stora summor pengar mellan banker i och med datoriseringen av systemen. Vidare är kontrollen av de anställda hög, eftersom deras handlingar kan få stora konsekvenser för bankerna. Informationen om banknätverken har fåtts genom ett personligt samtal med Dennis Hood, som är datalogi instruktör vid Illinois Institute of Technology. 19 Kortbetalningar kan delas upp i samma två steg som ovan, nämligen auktoriseringsfasen och fasen där pengarna flyttas mellan konton. Följande exempel är hämtat från ShopSite som tillhandahåller en kundvagnsapplikation som internetbutiker kan använda sig av. Två aktörer tillkommer i handlingsschemat. Den första är ShopSite som tar emot kortinformation genom kundvagnsapplikationen och sedan vidarebefordrar den till den andra aktören som är en betalningsport (payment gateway). Betalningsporten skickar sedan informationen vidare till banknätverken där man till slut kan nå den utfärdande banken. Så här ser processen ut enligt Personlig korrespondens den 1 november 2005 via e-post med Eva Karlsson som är anställd hos Wettergrens. För en reproduktion av e-postmeddelandet i sin helhet, se Appendix A. Personligt samtal den 12 april 2005, med Dennis Hood, Instructor of Computer Science, IIT Rice Campus, Room 223, Phone (www.iit.edu). 11

12 ShopSite själva (Steg 1, auktorisering): 1. En kund köper en vara och skriver in sin kortinformation i ShopSites, betalningssystem vilket är kopplat till kundvagnen. 2. Kundens kortinformation skickas via ShopSite, Incs kundvagnsapplikation till en betalningsport. Med kortinformationen skickas också affärens ID nummer. 3. Betalningsporten kontrollerar i sin databas, med hjälp av affärens ID nummer, vilken kortinlösande bank affären använder sig av. Den informationen talar om för betalningsporten vilken betalningsbehandlare som skall användas i nästa steg. (Betalningsbehandlaren är starkt relaterad till den kortinlösande banken och kan i detta fall betraktas som en del av den kortinlösande banken.) 4. Betalningsporten skickar vidare informationen om kortköpet till den kortinlösande bankens betalningsbehandlare. (Den som affären använder sig av.) 5. Betalningsbehandlaren kontrollerar med hjälp av informationen vilken den utfärdande banken är och skickar vidare informationen till denna. 6. Den utfärdande banken kontrollerar att rätt belopp finns på kontot, att giltighetstiden är korrekt, i enlighet med steg fyra i den generella processen ovan, och skickar tillbaka en auktoriseringskod till betalningsbehandlaren. 7. Betalningsbehandlaren skickar vidare auktoriseringskoden till betalningsporten. 8. Betalningsporten skickar tillbaka koden till ShopSites kundvagnsapplikation som registrerar ordern som auktoriserad i internetbutikens orderdatabas och visar kunden ett meddelande om att transaktionen är godkänd. Fig 3: Steg 1, auktorisering (internet) De två extra stegen som nämndes ovan, är ShopSites kundvagnsapplikation och betalningsporten, som slussar information mellan internet och banknätverken. Dessa aktörer och steg gör det enklare att automatisera hela förloppet i fallet med en internetaffär, istället för att som wettergrens.se, låta kunden ringa in sin kortinformation. Man kan på så sätt hantera ett större antal kunder än om man manuellt måste utföra en handling så fort ett köp görs. Nackdelen är att fler länkar i kedjan förekommer, som alla kan brista när det gäller säkerheten. Säkerhetsaspekten kommer dock att avhandlas längre fram i uppsatsen. Vidare följer en beskrivning av steg 2 (flytta pengar), även den hämtad från ShopSite: 12

13 1. Näringsidkaren går in på ShopSite tjänst online och klickar på Capture. Då skickar shopsite informationen som lagrades i orderdatabasen till betalningsporten. 2. Betalningsporten slår upp i sin databas, likt steg tre ovan, till vilken kortinlösande bank informationen skall skickas, och skickar en förfrågan om infångning till den kortinlösande bankens betalningsbehandlare. 3. Betalningsbehandlaren, eller som i diagrammet, den kortinlösande banken, skickar informationen till de relevanta utfärdande bankerna. 4. De utfärdande bankerna skickar pengar från de relevanta kontona till näringsidkarens kortinlösande bank. 5. Den kortinlösande banken skickar pengarna vidare till näringsidkarens normala bankkonto, och därefter kan näringsidkaren förstås komma åt pengarna som vanligt. Fig 4: Steg 2, flytta pengar (internet) På samma sätt som det i det förra auktoriseringssteget hade tillkommit steg, har det även i detta steg tillkommit extra aktörer. Resultatet är naturligtvis detsamma, nämligen att näringsidkarens intäkter har förts över från kundernas konton (som är knutna till deras kort) till näringsidkarens eget konto där denne kan ta ut pengarna. Diskussion kring kortsystemens uppbyggnad Baserat på förklaringen av kortsystemens uppbyggnad som gavs ovan, kan man konstatera att det i fallet med betalningar över internet inte handlar om ett nytt system, utan istället om en påbyggnad till det redan existerande systemet. Det finns idag speciallösningar som söker sig bort från den enklare lösningen som granskas i denna uppsats, men dessa kommer ej att analyseras här då de rör sig bort från klassiska korttransaktioner. För att förbereda läsaren inför den mer djupgående diskussionen om korttransaktionernas säkerhet som förs längre fram i denna uppsats, kommer ämnet kort att nämnas redan i denna del. Eftersom internetprocessen för kortbetalningar är en komplex process, där flera aktörer och många steg är inblandade, kan det därför förmodas att betalningar över internet är mindre säkra, än traditionella transaktioner. Anledningen är att kortinformationen färdas över många nätverk, och att informationen kan kommas åt vid varje punkt utanför banknätverken då dessa är ansluta till internet, eller andra nät vilka kan kommas åt genom offentliga ledningar. Ett annat skäl till att säkerheten vid en transaktion genomförd över internet skulle kunna vara sämre, är att kortet inte behöver vara närvarande. Det räcker med att kunden själv matar in den information som krävs, för att systemet sedan skall behandla det hela som en 13

14 korttransaktion. Ur säkerhetssynpunkt skulle det också kunna hävdas att säkerheten rör sig från den högsta nivån inne på banknätverken (som ingen har tillgång till utan rigorösa kontroller) till den lägsta nivån kring slutanvändaren. I bilden ovan, rör man sig i detta resonemang från banknätverken längst till höger, till slutanvändaren som befinner sig längst till vänster. Förutsättningen för detta är att man då tror på "security by obscurity" vilket innebär att säkerheten i ett system följer ur att få personer vet hur ett system fungerar. Sammanfattning av beskrivningen För att avsluta beskrivningen av kortsystemen kan det konstateras att det idag är många aktörer inblandade och att informationen om kontokorten färdas mellan många aktörer. Avgifter som är förknippade med kortbetalningar förekommer också när informationen slussas omkring på banknätverken, och i slutändan är det näringsidkaren och i förlängningen kunden som får stå för dessa. 14

15 Säkerheten I den avslutande delen av beskrivningen av kortsystemens uppbyggnad och funktion konstaterades att många aktörer är inblandade och att många transaktioner förekommer mellan dessa aktörer där den viktiga kortinformationen slussas fram och tillbaka. Det finns också delar som är mer eller mindre oåtkomliga för vanliga människor, till exempel banknätverken där en stor del av informationsutbytet utspelar sig. För att analysera riskerna som är involverade med kortbetalningar kommer, till att börja med, systemet att delas upp i en agentdel, och en teknikdel. Men den avgränsningen skapas en uppdelning av de rent tekniska aspekterna som kan fallera vid en kortbetalning och på så sätt orsaka en icke intentionell omdistribuering av pengar, samt en mänsklig aspekt där man istället har en intentionell vilja att lura en person på dennes kortinformation. Den mänskliga delen kan även bestå av brister i människans natur, och brister i kunskapen om hur korttransaktioner går till. Den tekniska delen kan vara aktiv i den meningen att något faktiskt fallerar i systemet, vilket leder till att information tappas bort eller ändras, och dels passiv, där ett latent fel finns i systemet som kan utnyttjas av en person. Fokus vid denna uppdelning är det tekniska systemet i sig, utan en involverad mänsklig part som försöker utnyttja det i syfte att komma åt kortinformation. Därav indelningen aktiv, där systemet går sönder, och passiv, där ett fel i systemet finns, men som inte manifesteras om inte en människa utnyttjar detta. Riskerna relaterade till den mänskliga aspekten är varken aktiva eller passiva, utan baseras istället på människan och dennes brist på kunskap om olika aspekter på korttransaktioner för att en bedragare skall kunna komma åt kortinformationen. Ett bakomliggande antagande är alltså att det är en individ som medvetet försöker utnyttja en annan för att på så sätt få tillgång till dennes kortinformation, för att i slutändan kunna omdistribuera den utsattes resurser utan dennes godkännande. Den mänskliga aspekten kan också ta sig uttryck som brister i policy system som styr vad som får sägas till vem, vid vilken tidpunkt och så vidare. Sammanfattningsvis kan arbetssätet för denna del av uppsatsen uttryckas som att korttransaktionssystemet kommer att delas upp i de tidigare beskrivna aktiva och passiva tekniska delarna, samt den mänskliga delen. Efter denna grovmaskiga uppdelning förklaras de idag förekommande varianterna av tekniker för att komma åt kortinformation, för att visa hur de följer ur kategorierna. Till slut redogörs för en intervju med Jeanette Löfgren som är anställd hos AdLibris AB för att visa hur ett företag i dagens Sverige behandlar korttransaktioner, och de risk- och ansvarsfrågor som dessa kan ge upphov till. Därefter följer en sammanfattande slutsats. Generell kategorisering av riskerna Den tekniska delen av systemet kan sammanfattas som ett antal informationsbehandlande enheter vilka är ihopkopplade med varandra för att kunna utbyta information och därmed göra ett köp möjligt. De olika enheterna befinner sig mellan ledningarna, vilket leder till att enheterna i det generella fallet i beskrivningen ovan kan betraktas som (inom parentes): 1. Handlaren (kortterminalen) 2. Inlösande banken (datorsystem) 3. Utfärdande banken/bankerna (datorsystem) 4. Näringsidkarens vanliga bank (datorsystem) Mellan dessa enheter färdas informationen på publika nät (till exempel kan de flesta komma åt internet, och telefonledningar) enbart mellan kortterminalen och den inlösande banken, för att sedan fortsätta färden på bankernas nätverk vilka inte kan kommas åt av gemene man utan 15

16 rigorösa säkerhetskontroller. (Med informationen avses här kontokortsinformationen. Resultatet av transaktionen, dvs näringsidkarens pengar, går att komma åt via internet, det vill säga ett publikt nät, genom till exempel näringsidkarens internetbank, men eftersom det här är kontokortsinformationen som behandlas får det normala bankkontot ur den synvinkeln samma säkerhetsstatus som de övriga banksystemen.) Här kan säkerheten för de externa hoten delas upp baserat på åtkomstmöjligheten av nätverken: Högre risk (publikt nätverk): Kortterminalen, ledningarna mellan kortterminalen och inlösande banken, (1 och 2). Lägre risk (privat nätverk): De övriga bankernas datorsystem, (3 och 4). En kommentar om den inlösande bankens status är att hos en del inlösande banker som tillhandahåller näringsidkaren med ett affärskonto (merchant account), erbjuder de också tjänsten att komma åt en komplett transaktionslogg över internet. 20 Resultatet av detta är att de försvagar säkerheten i och med att de erbjuder personer en publik åtkomst till information om de har tillgång till lösenordet. Det enda som behövs för att komma åt de egna transaktionerna är ett användarnamn och ett lösenord, och har man tillgång till detta kan man ansluta till sitt konto och få tillgång till en lista på alla transaktioner som genomförts. I följande bild illustreras vad som åskådliggörs vid användningen av företagets webbtjänst: 21 Fig 5: Åskådliggörande av kontokortstransaktioner hos webbtjänst Genast kan läsaren inse att kortinformationen inte är komplett, och kan rimligen antas att Transcom Payment Processing Solutions, odaterad, nedladdad den 11 november Merchant e-solutions, odaterad, nedladdad den 11 november

17 informationen som skickas till denna tjänsteleverantör är komplett. Skulle så icke vara fallet, skulle det för företaget vara omöjligt att i sin tur, via banknätverken, kontakta den utfärdande banken och på så sätt få det bekräftat att ett köp kan genomföras. Visserligen har den kompletta kortinformationen avlägsnats från den information man kommer åt via internet, men det behöver ej innebära att den ej går att komma åt i slutändan. Informationen finns där på grund av att tjänstens funktionalitet kräver detta, och internet är en utmärkt väg in i deras system. Trots att informationen inte är synlig via det publika användargränssnittet, kan den mycket väl finnas tillgänglig i en icke publik databas, som driver deras hemsida. Förhoppningsvis har dock informationen delats av på ett korrekt sätt, vilket gör det svårare att attackera databasen direkt, för att på det sättet få ut känslig information. För att fortsätta analysen kan man konstatera att hårdvaran också är en svag punkt hos näringsidkaren. Kortterminalen, och näringsidkarens affär, är lättillgängligare än bankernas datorsystem och lokaler, vilket innebär att säkerhetsgraderingen av de olika involverade enheterna är densamma ur perspektivet hårdvara. En lärdom som kan dras av detta är att säkerheten sjunker drastiskt i ett system, då det ansluts till internet. Därför är det mycket attraktivt ur säkrhetssynpunkt att hålla banknätverken separerade i så stor grad som möjligt från så många personer som möjligt. Näringsidkarens kortenhet kan dessutom skriva ut kvitton, som ibland har kortnumret utskrivet. Detta är beklagligt ur säkerhetssynpunkt, men ett större säkerhetstänkande kring denna punkt existerar i Sverige idag. Internationellt (till exempel i Spanien och i USA) är det däremot vanligt att hela kortnumret skrivs ut på kvittot, vilket leder till att det blir mycket enkelt att komma åt kortinformation, eftersom det enda som krävs är att gå och titta på gatan efter kvitton som någon tappat eller slängt. Vidare kan man kort säga något om korthantering i restaurangmiljöer, där kort oftast förs utom synhåll för ägaren vid betalningstillfället. En svaghet med denna procedur är att personalen då får ett tillfälle att dra kortet flera gånger, alternativt att kopiera kortet, vilket inte är ovanligt utomlands. Dock har nya kort börjat tillverkas, där ett inbyggt chip gör det svårare för en bedragare att använda kortet, då ägaren är tvungen att mata in sin kod för att restaurangen skall kunna använda kortet vid betalningen. Detta är dock ett svagt skydd, då man på internet kan handla för kort om man vet kortnummer, namn, utgångsdatum och CVS/CVV-nummer. Chipet på kortet garanterar endast att kortet inte kommer att missbrukas hos restaurangen, och då i sin tur enbart i samband med den kortläsaren. Inget hindrar bedragaren (som i det här fallet jobbar på restaurangen) från att ha en egen kortläsare som används för att föra över pengar till hennes konto. Men då chip ännu inte är helt accepterat och ett förhållandevis (jämfört med kontokorten) nytt fenomen, har författaren valt att lämna den tekniken därhän i denna uppsats, bortsett från omnämnandet ovan. Kategorisering av risker relaterade till internetprocessen Internetprocessen (som utförs när man betalar över internet) kommer här att kategoriseras på samma sätt som den generella processen, innan riskerna delas upp i de kategorier som fastställdes ovan. Naturligtvis gäller det som sagts om den generella processen, då internetprocessen i detta fall är en påbyggnad till den generella processen. Därför kommer ej information att tas med i resonemanget som skulle resultera i en upprepning, utan endast de aspekter som är unika för internetprocessen behandlas i detta avsnitt. Det som tillkommer i fallet med en internetbetalning är en eventuell leverantör av kundvagnslösningar, en betalningsport och inlösande banker som erbjuder kunden möjligheten att se sammanfattningar av verksamheten via internet. I punktform kan en lista 17

18 över inblandade enheter se ut som följer: 1. Internetbutiken (kortinformationen matas in av kunden själv över internet) 2. Betalningsport (datorsystem, internet) 3. Inlösande banken (datorsystem) 4. Utfärdande banken/bankerna (datorsystem) 5. Näringsidkarens vanliga bank (datorsystem) Det kan konstateras att internet är mycket vanligt förekommande vilket kan minska säkerheten. Ett extra steg har också tillkommit, samt att kortterminalen i det generella fallet har ersatts med en internetaffär, där informationen återigen färdas över internet, samt att kortet ej behöver vara fysiskt närvarande vid transaktionen. Detta är också en skillnad som utmärker de två fallen. I det generella fallet har utgånspunkten varit en kortterminal och ett köp i en butik. I internetfallet finns ingen fysisk kortläsare, och heller inget fysiskt kort, vilket gör det hela mer osäkert. Anledningen till detta är att den fysiska kopplingen till säkerheten (en persons utseende och ID kort) saknas i internetfallet, samt att det är enklare för en person att ägna sig åt kontokortsbedrägeri i stor skala mot ovetande offer på internet. Det visades ovan att tjänster förekommer där kortinformationen kan kommas åt. Det finns alltså fler punkter som kan attackeras. Inte nog med att klienten kan attackeras (hennes dator), utan internetaffären, betalningsporten och i vissa fall den inlösande banken, kan attackeras. Detta resulterar i att internetprocessen för kortbetalningar är den mer osäkra processen, även om den generella processen inte var helt fri från risker. Specifik kategorisering av risker relaterade till internetprocessen Det är naturligtvis svårt att säga något konkret om de aktiva och passiva tekniska riskerna, men nya infallsvinklar kan ändå ses efter att systemen har analyserats, vilka beskrevs ovan. Ett skäl till att göra denna grova indelning är att det senare blir lättare att upptäcka, och peka på, specifika risker som finns med korttransaktioner. Passiva tekniska risker I denna kategori placeras de kvitton som skrivs ut av de fysiska kortmaskinerna. Hit räknas även kundens datormiljö. På samma sätt räknas datormiljön hos näringsidkaren och den inlösande banken (om denne erbjuder åtkomst över internet till viktiga data) in i denna kategori. Dessa risker ligger latenta i systemet och orsakar inga problem om ingen aktivt försöker utnyttja dessa och det är anledningen till att de klassas som passiva. Däremot exkluderas bankernas nätverk och system då dessa är mycket svåra att få information om och det konstateras enbart att banksystemen kan exploateras, men att det är svårt att göra detta om man ej jobbar inom branschen. 22 Det är relativt lätt att, till exempel, exploatera deras system då man har tillgång till dessa, men då banknätverken är starkt åtskilda från internet och från denna granskning, lämnas dessa utanför diskussionen. Aktiva tekniska risker Denna kategori kan upplevas som något konstlad då det skulle betyda att själva systemet har gett upphov till fel. Det kan även verka besynnerligt att ingenting har gjorts åt dessa fel, då inget revolutionerande har uppdagats inom denna kategori. Men en risk kan placeras i denna kategori när den baseras på de fysiska avstånd det rör sig om när pengar förflyttas över jorden, 22 Personligt samtal den 12 april 2005, med Dennis Hood, Instructor of Computer Science, IIT Rice Campus, Room 223, Phone (www.iit.edu). 18

19 på tidszoner och människans lathet. Risken har att göra med att det ofta tar ett tag innan en transaktion registreras på ens eget konto, vid handel utomlands. Detta kan bero på att näringsidkaren väntar med att auktorisera kortet eller att en liten fördröjning av auktoriseringen sker på grund av avståndet eller trafiken på tele- och banknäten. Det har hänt författaren av denna uppsats, att köp i utlandet registrerats på dennes konto långt efter köptillfället. Detta är en risk, eftersom en person på detta sätt kan köpa saker utan att behöva ha täckning för köpet. Alternativt kan personen låna pengar vid tillfället för köpet, för att generera en kod som signalerar att täckning finns, varefter han lämnar tillbaka pengarna innan de hinner reserveras. Orsaken är att auktoriseringar inte behöver göras. Ett köp kan göras, och auktoriseringen kan göras senare, bara den sker någon gång, då det utan auktorisering blir svårt för näringsidkaren att få ut pengar. Naturligtvis innebär detta förfarande en risk för näringsidkaren, men risken är ibland i den storleksordningen att vinsten i effektivitet och bekvämlighet uppväger risken. I fallet med AdLibris kommer det till exempel att visa sig att en näringsidkare inte alltid har problem med stulna kort och kortnummer. Mänskliga risker I gruppen mänskliga risker är det människan som är orsaken till att information om kontokort hamnar i fel händer. Mänskliga risker kan ta sig uttryck på många olika sätt. Allt från att någon aktivt försöker bedra en person, till att en näringsidkare av misstag råkar ge någon tillgång till kontokortsinformation genom att, till exempel, vara oaktsam med kvitton eller sin internetaffärs konfigurering och därmed gör det lättare för människor att utnyttja situationen. För att illustrera en mänsklig risk, refereras här till en personlig anekdot som visar hur en situation uppstår där kontokortsinformation hamnar i orätta händer i och med att en person medvetet försöker lura till sig informationen. Situationen utspelade sig för många år sedan, då en bekant till författaren roade sig med att för stulna kortnummer köpa snus på internet. Ett vanligt förfarande för att komma över kortnummer kunde vara att denne bekant ringde till närmaste pizzeria och frågade efter den önskade informationen. Ett samtal kunde låta som följer (författarens bekant betecknas här B och näringsidkaren betecknas P): P: Hallå, du har kommit till Pizzeria P, vad får det lov att vara? B: Ja, hallå, mitt namn är Richard Andersson och jag ringer från Stockholmspolisen. Jag undrar om det är ok om jag ställer några frågor? P: (Något nervös i en del fall) Ja, javisst, det är inga problem. B: Jo, det är såhär att vi har haft problem med kortbedrägerier, och vi ser att er pizzeria har blivit drabbad. Detta kan ge upphov till negativa effekter för din restaurangrörelse, då vi måste komma ner och inspektera restaurangen efter bevis. P: (Fortfarande något nervös) Jaha, ja, det var ju inte bra. Vad är det jag kan hjälpa till med? B: Jo, frågorna som sagt. Det jag undrar är om du skulle kunna gå tillbaka till dina tio senaste kortkunder och läsa upp deras namn, kortnummer och giltighetstid för att vi på så sätt ska kunna jämföra med vår information och spåra den skyldige? På så sätt slipper vi komma ner och undersöka saken, så slipper vi störa restaurangverksamheten. P: Jaha, ja, det ska nog inte vara något problem. (Varpå näringsidkaren sedan läser upp informationen om de tio senaste kortbetalande kunderna.) B: Jaha, då får jag tacka så mycket för hjälpen, så hör vi av oss om det skulle vara något mer. P: Ja, tack själv, det var så lite så. 19

20 Problemet är i det här fallet näringsidkarens bristande information om polisens arbetssätt. Det kan anses som ovanligt att en polis skulle ringa och fråga efter kortinformation. Det är dessutom ännu ovanligare att denne polisman skulle göra detta utan att på ett rimligt sätt först legitimera sig som polis. Kunskapen om detta, saknades i det här fallet hos ägaren av pizzarestaurangen, och detta är ett av kännetecknen med en mänsklig risk. Alla involverade parter är mer eller mindre dåligt informerade om vad som bör och inte bör göras i de olika stegen i samband med en korttransaktion. I det här fallet utgav sig person B också för att vara en polis, det vill säga en auktoritär person, vilket också kan göra det obehagligt att ifrågasätta det personen talar om och även detta är en brist. Få personer idag vågar ifrågasätta i situationer som dessa, då tanken på att det skulle röra sig om bedrägeri från den fiktive polisens sida inte ens finns i personens medvetande vid tillfället. Ett exempel på mänskliga risker i kortsystemen är brister i de involverade personernas utbildning om korttransaktioner och kritiskt tänkande. Väldigt sällan finns också utarbetade rutiner för hur situationer som den ovan, skall hanteras. Frågor som Hur agerar man om det ringer någon och ber om känslig information?, Vem måste gå med på det?, och Hur bör personen som ringer legitimera sig själv? är alla mycket viktiga frågor, som det kan löna sig att reda ut om ett stort fokus ligger på korttransaktioner inom organisationen. Notera återigen att exemplet ovan inte är påhittat, utan att det har utspelat sig i verkligheten och att det har fungerat. Då en grov beskrivning av brister inom korttransaktionsprocesserna nu har givits för att ge en översikt och en generell ide om vilka bristerna är, kommer nu en mer ingående analys av konkreta tekniker som syftar till att komma över kontokortsinformation att göras, för att visa på konkreta brister som de underliggande problemen ger upphov till. I avsnittet som följer kommer exempel att ges på hur skräpande kvitton ger upphov till en icke intentionell omdistribuering av pengar, och hur okunskap om hur den egna datorn fungerar kan ge upphov till samma oönskade effekt. Tekniker som används vid kortbedrägeri Floran av tekniker som existerar för att lura personer på deras kortinformation, är rik. Ett typiskt tillvägagångssätt är en kombination av tekniskt kunnande, med bristande kritiskt tänkande och kunskap om korttransaktioner hos offret, för att på så sätt lura av henne informationen om hennes kontokort. De konkreta tekniker vilka tas upp här, är baserade på författarens egen erfarenhet samt i första hand tre källor. I de fall där där information hämtats om mindre detaljer kommer detta att redovisas löpande i texten. Den första källan är dokumentet ReDs guide to the payment card industry där en allmän diskussion förs kring kortindustrin och dess säkerhet. 23 Den andra källan är boken The Art of Deception där man primärt koncentrerar sig på den mänskliga aspekten i system och hur människan kan vara den svaga länken ur säkerhetssynpunkt i ett tekniskt system. 24 Till slut är den tredje källan uppslagsorden Phishing, Pharming, Dumpster diving (Trashing), Keylogger och Credit Card Fraud på Wikipedia.org, vilka tas upp här för att ge en överblick av konkreta tekniker som används idag för att olovligen komma över kontokortsinformation. 25 Skimming är ett begrepp utan en egen artikel på Wikipedia.org och är hämtat från Retail Decisions, plc, ReD's guide to the Payment Card Industry, januari 2001, nedladdat den 7 november Kevin D. Mitnick och William L. Simon, The Art of Deception, Wiley Publishing, Indianapolis, Indiana, ISBN: X, utgiven år Artiklarna fås fram genom att efter url:n lägga till det relevanta uppslagsordet. Till exempel eller Mellanslag i termen ersätts med understreck (_). 20

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Distanshandelsföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Butiksföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort med

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Spectracard Web Report

Spectracard Web Report Filename: Webrapport user guide v1.0 Page: 1(9) Spectracard Web Report Revision history Date Version Changes Changed by 2014-01-07 0.1 First draft 2014-01-09 1.0 Approved version AB Payzone Nordic AB,

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

IT Café #6. Resa/Betala Gröna Gång 17

IT Café #6. Resa/Betala Gröna Gång 17 IT Café #6 Resa/Betala Ludmila.Ohlsson@gmail.com 073043579 Gröna Gång 17 Arrival Guides Wiffinity WIFI spot Wiffinity Wiffinity Helsingborg Betala Internet/Restauranger/Affärer Erfarenhet Spanair i konkurs

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Distanshandelsföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Självtest för kassaintegratörer

Självtest för kassaintegratörer Självtest för kassaintegratörer.docx Tomas Gerdin 2015-03-24 Självtest för kassaintegratörer Kanalvägen 14 19461 Upplands Väsby Sverige Tel: +46 (0)8 470 03 00 Fax: +46 (0)8 506 684 99 info@westint.se

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013) Dessa föreskrifter, Föreskrifter för obemannad terminal, gäller vid försäljning mot betalning med Kontokort i obemannade

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter 2006-04-28 Finansdepartementet FI Dnr 06-202-000 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Registrera och aktivera ditt kort för Säker Internethandel

Registrera och aktivera ditt kort för Säker Internethandel Registrera och aktivera ditt kort för Säker Internethandel Det finns två olika sätt som du kan använda för att registrera och aktivera ditt kort till tjänsten Säker Internethandel. Antingen kan du göra

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Så här betalar du med kort

Så här betalar du med kort Så här betalar du med kort 1. Klicka på Betalningsavisering 2. och välj sedan mellan Betalningsavier och Kommande betalningsavier. 3. Klicka på avinumret för en obetald avi. 4. Klicka på Egna domännamn

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2009-12-22 705-2009 Systembolaget AB 103 84 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet. Redogörelse för

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler i Sverige och ingår i en internationell koncern

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel Bra att veta: Om du ska använda sprutan efter 26 november 2016 måste du ha fått ett beslut från Jordbruksverket

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet DIBS Manager En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet Innehåll 1. INFORMATION TILL DIG SOM HAR ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER I DIBS MANAGER... 3 1.1 Välj eget lösenord...3 1.2 Specificera

Läs mer

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR 10 TIPS Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här

Läs mer

Bambora livnär företagsamheten i 62 länder kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse.

Bambora livnär företagsamheten i 62 länder kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse. Movie Bambora livnär företagsamheten i 62 länder 82 000 kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse. Över 70 % av våra kunder skulle rekommendera Bambora till sina vänner och

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 Bakgrund Rebus har sedan flera år tillbaka en betallösning som fungerar tillsammans med företaget Payzone och deras produkt

Läs mer

Användarmanual WestInt 8006

Användarmanual WestInt 8006 Filename: Användarmanual WestInt 8006 Page: 1(11) Användarmanual WestInt 8006 Revision history Date Version Changes Changed by 2013-01-17 0.1 First draft AB 2013-02-04 1.0 Korrigeringar i upplägget AB

Läs mer

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Steg 1). Alla

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna Tentamen för 1E1601 Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00 Alla hjälpmedel tillåtna Totalt kan tentan ge 45p + max 10p för gjorda övningsuppgifter 27p ger säkert betyget 3, 35p ger säkert betyget 4 och 43p

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet DIBS Manager En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet Innehåll 1. INFORMATION TILL DIG SOM HAR ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER I DIBS MANAGER... 3 1.1 Välj eget lösenord... 3 1.2 Specificera

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida

Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida Här slipper du alla extra kostnader som banken tar och skatten betalas direkt från ditt Visa- eller MasterCard-kort. Om du tar för lång tid på dig

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt

Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt Slutrapport 2013 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Urval och metod... 3 3. Resultat... 5 3.1. Kontanter står för 41

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

TID OCH PENGAR TIPS OM HUR DU VÄLJER RÄTT KASSASYSTEM

TID OCH PENGAR TIPS OM HUR DU VÄLJER RÄTT KASSASYSTEM 10 SPARA DIG TID OCH PENGAR TIPS OM HUR DU VÄLJER RÄTT KASSASYSTEM Att välja rätt kassasystem och kortterminal kan kännas snårigt och svårt. Därför har vi gjort en kort sammanfattning över vad som kan

Läs mer

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide Nordea Debit Nordea Electron Användarguide 1 Vi hjälper dig gärna då du har frågor om ditt kort. utomlands Med korten Nordea Debit och Electron sköter du dina ärenden här hemma, och på internet. Nordea

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Mamut Enterprise Kund- och Partner Web

Mamut Enterprise Kund- och Partner Web Mamut Enterprise Kund- och Partner Web Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Kund och Partner Web. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Kund och

Läs mer

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor? Kontakta oss på kontor@chalmerskonferens.se alternativt på 031-7723953 Först behöver du

Läs mer

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE izettle Handbok SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE Det är dessa modeller (och operativsystem) som vi har testat izettle med och vet att det fungerar. Finns inte din enhet med på listan nedan,

Läs mer

Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS

Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS Hantera dina betalningar online: I den här guiden förklarar vi hur du som Affärspartner kan hantera dina betalningar online.

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Kontobedrägerier. 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13

Kontobedrägerier. 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13 Kontobedrägerier 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UNDERSÖKNINGEN BEDRÄGERIERNAS OMFATTNING OCH TYP KUNDEN OROAR SIG I ONÖDAN BANKERNAS AGERANDE KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR BEDRÄGERIETS

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet!

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet! Det spelar roll vad du gör Bedrägerier Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid Skydda din identitet! Att köpa och sälja säkert på internet Köper eller säljer du begagnade varor

Läs mer

Samarbete Paxess PayZone

Samarbete Paxess PayZone Sida 1 av 5 Samarbete Paxess PayZone Fr.o.m. 1 januari 2011 kommer betalningar med betalkort i Turbo, att förmedlas via PayZone s Spectracard. Därmed upphör samarbetet med Strålfors och integreringen med

Läs mer

Telia Betal. En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst

Telia Betal. En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst Telia Betal En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst Innehåll Generationsskifte inom betalningslösningar 3 Rollistan 4 Så fungerar Telia Betal 6 Frågor och svar 8 Tänk på det

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

e-line Kort- och Bankbetalning

e-line Kort- och Bankbetalning 2007-04-04 e-line Kort- och Bankbetalning Upplägg av Pageset och rapporter i e-line 3.40A (2007-04-04) Upplägg Vid Internetbetalning i PBS e-line sker all hantering av kreditkortsdata på DebiTechs server.

Läs mer

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal.

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal. Generellt Kortavtalsadministratör I modulen Kort kan du som har behörighet administrera Företagets kort och se Kortavtal. För att få tillgång till Kortmodulen måste du ha ett Kortavtal med banken. När

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Våga prata pengar Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Opartisk information och vägledning Kontakt via telefon, mail och brev Webbplats Återkopplar konsumentproblem

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 1 Kassa- och Betallösningar 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Nya säkerhetskrav 2. Ny kassalag 3. Oscar, XPOS och framtiden 4. Babs och EMV-terminaler 5. Golfterminalen 6. More Golf Webbetalning

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Kortbetalningars konsekvenser för handeln

Kortbetalningars konsekvenser för handeln Kortbetalningars konsekvenser för handeln Denna informationsskrift är framtagen för att ge bättre kunskap om kortbetalningar inom svensk detaljhandel. Maj 2014 2(9) Betalningsmarknaden i förändring Kontant

Läs mer

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om Bästa service vårt mål! Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög servicenivå. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att poängtera några saker som vi ber dig att speciellt beakta. Se även

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto - Allmänt Can I withdraw money in [country] without paying fees? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land What are the fees if I use external ATMs? Fråga om avgifterna om du

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - Allmänt Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer