Risker med betalkort: Teknisk översikt och etiska implikationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risker med betalkort: Teknisk översikt och etiska implikationer"

Transkript

1 Risker med betalkort: Teknisk översikt och etiska implikationer Daniel Byström Magisteruppsats; Avdelningen för Filosofi, KTH 15 maj

2 Sammanfattning I dagens samhälle utvecklas teknik och produkter baserade på teknik snabbare än människors förmåga att förstå den till fullo. Detta kan skapa problem, som i fallet med kontokort där kontokortsbedragare utvecklar nya tekniker för bedrägeri i betydligt snabbare takt än privatpersoner hinner ta till sig försvar mot dessa tekniker. Detta redovisas i den första delen av uppsatsen med hjälp av exempel på hur bedrägeri kan utföras, vilket sedan utgör den tekniska bakgrunden för den etiska diskussionen i den andra delen. I denna uppsats analyseras huruvida etiska problem föreligger när en kund införskaffar ett kontokort från en bank (säljare), mot den tekniska bakgrunden om hur kontokortsbedrägerier går till. David M. Holleys teorier appliceras på situationen där en köpare införskaffar ett kontokort från en säljare. Vidare appliceras två alternativa synsätt framtagna av Thomas Carson och Richard Posner, och dessa kontrasteras mot Holleys. Det argumenteras i denna uppsats för att Holleys kriterier är ett bra sätt att bedöma transaktioner, men att kriterierna kan kompletteras eller ändras, baserat på jämförelsen med alternativa teorier. Uppsatsen avslutas med en kort diskussion kring hemsidans roll som ett kraftfullt verktyg som står till säljarens förfogande, samt att sju punkter presenteras som kan användas för att förbättra Holleys kriterier. Abstract In today s society, technology and products based on technology are developed more rapidly than the average person s ability to understand the technology. This can cause problems, such as in the case of credit cards, where new techniques are constantly developed to defraud unsuspecting individuals before they are able to protect themselves against them. This is shown in the first part of this thesis, which contains examples of how credit card fraud can be committed. An ethical discussion then follows in the second part of the thesis. In this thesis, it is analysed whether the situation when a customer obtains a credit card from a bank might be ethically problematic, based on the technical background provided in the first part of the thesis. The theories of David M. Holley are applied on the situation where a customer obtains a credit card from a salesperson. Furthermore, two alternative views, developed by Thomas Carson and Richard Posner are applied and contrasted with Holley s. It is argued that Holley s criteria are a good way of evaluating transactions, but that the criteria can be amended or changed, based on the comparison with alternative theories. The thesis is concluded with a short discussion on the role of web pages as a powerful tool at the salesperson s disposal, and seven points are finally presented that can be used to improve Holley s criteria. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Abstract... 2 Del 1: Teknisk beskrivning av kortsystemet och dess svagheter... 5 Kortsystemet... 6 Involverade parter... 6 Termer och definitioner... 7 Beskrivning av systemet... 8 Beskrivning av det generella systemet... 9 Beskrivning av internetsystemet Diskussion kring kortsystemens uppbyggnad Sammanfattning av beskrivningen Säkerheten Generell kategorisering av riskerna Kategorisering av risker relaterade till internetprocessen Specifik kategorisering av risker relaterade till internetprocessen Passiva tekniska risker Aktiva tekniska risker Mänskliga risker Tekniker som används vid kortbedrägeri Skimming och videoskimming Pharming Keyloggers Cracking Stulet/borttappat kort Manipulation av postsystem Ansökningar i annan persons namn Social ingenjörskonst Phishing Trashing Sammanfattande diskussion av riskerna Exempel från verkligheten AdLibris Övergripande process Ansvarsfrågan hos AdLibris Risker och trender Diskussion av AdLibris-intervjun Avslutning Del 2: Filosofisk analys Inledning Rättigheter och skyldigheter relaterade till en transaktion Tvång, hot, begränsade alternativ och dess effekter För- och nackdelar med rationalitetskriteriet Effekt på transaktionen, samt resulterande slutsats Alternativa frihetskriterier och deras implikationer Rättfärdigande av en transaktion baserat på samtycke och val Applicering av Posners kriterium på kontokortsfallet Posners kriterium ett trubbigt verktyg Rättfärdigande av en transaktion baserat på den gyllene regeln och Thomas Carsons fyra kriterier

4 Hur den gyllene regeln ger stöd åt Carsons fyra plikter Carsons rättfärdigande av den gyllene regeln Applicering av Carsons kriterier på kontokortsfallet Kritik mot Carson Carsons kritik mot Holley Sammanfattning av Carson Säljaren och dennes nya roll i och med försäljning över internet Slutsats och sammanfattning av risker och frihet i samband med korttransaktioner Tack Källförteckning Publicerat material Hemsidor Övrigt Appendix A Karlsson, Eva Rydstedt, Ulf Appendix B Intervju med Jeanette Löfgren hos AdLibris Appendix C SkandiaBankens internationella Bankkort/Electron kort Allmänna villkor

5 Del 1 Teknisk beskrivning av kortsystemet och dess svagheter 5

6 Kortsystemet För att få en bra förståelse för vilka risker som finns vid korttransaktioner är en logisk startpunkt att först förklara hur själva systemet är uppbyggt, för att sedan kunna upptäcka vilka risker som systemet ger upphov till. I förklaringen av hur en korttransaktion kommer att gå till kommer det att användas termer och definierade begrepp vilka beskrivs nedan. Begreppen har delats upp i delarna, Involverade parter, som beskriver vilka institutioner och agenter som är involverade i en transaktion, och Termer och definitioner som tar upp de termer som förekommer. Involverade parter 1 Kortinlösande bank (acquiring bank): Den kortinlösande banken är den bank som godkänner näringsidkarens användning av kontokort, för att sedan insamla näringsidkarens mottagna kortbetalningar. Vissa banker använder oberoende försäljningsorganisationer som en front för denna tjänst. Kortinlösande banker är i regel medlemmar av Visa- och MasterCardsammanslutningarna (se definition av sammanslutning nedan). Kortutgivande bank (issuing bank): Den kortutgivande banken är en bank eller annan finansiell institution som ger ut kredit- eller debetkort. De utgivande bankerna är medlemmar av Visa och MasterCard sammanslutningarna. Sammanslutning (association): Visa och MasterCard är sammanslutningar av medlemsbanker och finansiella institutioner. Sammanslutningen specificerar medlemsregler, men ger ej ut kontokort. Det faller på medlemmarna att ge ut kontokorten. American Express, Discover och Diners Club är företag och inte sammanslutningar mellan banker, och dessa företag ger ut egna kort. Kortinnehavare (card holder): Kortinnehavaren är den fysiska person som en kortutgivande bank bedömt som tillräckligt trovärdig för att förse henne med ett kontokort. Oberoende försäljningsorganisation (independent sales organization): Ett tredjepartsföretag som tillhandahåller tjänster för näringsidkaren åt den kortinlösande banken. Dessa tjänster inkluderar affärskonton (merchant accounts, för definition se sidan 9), behandling av kapital och rapport av kontots aktiviteter. Näringsidkare (merchant): Med näringsidkare avses en affärsverksamhet som har ett konto för näringsidkare vilket i sin tur tillåter dem att acceptera kontokort. Notera att det inom kontokortsbranschen är affärsverksamheten som avses med termen näringsidkare och ej ägaren av verksamheten (även om de kan vara en och samma person i fallet med enmansföretag). Betalningsport (payment gateway): Ett företag som tillhandahåller ett gränssnitt mellan internet och de säkra avskärmade banknätverken. En betalningsport auktoriserar de involverade parterna och fungerar som en kanal med syftet att flytta transaktioner från en internetaffär till en betalningsbehandlare (för definition av betalningsbehandlare se nedan). Betalningsbehandlare (payment processor): Ett företag som hanterar processen att flytta 1 Samtliga definitioner i detta stycke (Involverade parter) är översatta från engelska till svenska och hämtade från ShopSite, Incs hemsida, ShopSite Credit Card Processing in Detail, odaterad, nedladdad den 7 november

7 auktoriserat och infångat (se nedan under termen infångande ) kontokortskapital mellan olika finansiella konton. Termer och definitioner Kontokort: Kontokort definieras som ett kort med innehavarens namn och kortnummer präglat ovanpå kortet. Kortet kan brukas till att betala varor och tjänster på de inköpsställen som accepterar kortet som betalningsmedel. Kontokort indelas i debetkort, betalkort och kreditkort beroende på de betalningsvillkor som är knutna till kortet. 2 Debetkort/Bankkort (debit card): Debetkort är beteckningen på kort där beloppet dras från (debiteras) kortinnehavarens tillgångar (behållning) på kontot. Debetkort används till exempel inom detaljhandeln och bensinbranschen. Om kortet är knutet till ett konto i en bank (med eller utan en kredit knutet till kontot) brukar beteckningen bankkort användas. 3 Betalkort: Betalkort används som benämning på kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd (vanligtvis mellan trettio och fyrtiofem dagar) med betalning av det belopp som påförts kontot under en viss period. 4 Kreditkort (credit card): Kort där betalning vid ett köp påförs ett skuldkonto benämns kreditkort. Till skillnad från betalkort, betalar i allmänhet kortinnehavaren ränta på beloppet från inköpsdagen. Mellanformer existerar, där kontot är ett tillgångskonto samtidigt som ett medgivet kreditutrymme är kopplat till kortet. Om så är fallet, dras ett uttag från tillgångarna på kontot så länge dessa räcker och varefter krediten belastas. 5 Reservering (hold): Vid en reservering minskas kortinnehavarens tillgängliga kapital med den auktoriserade (se definition nedan) summan då en täckningskontroll görs. I vissa fall kan det hända att reserveringen ej utförts korrekt och att kontot då belastas med den dubbla summan under en period av upp till fem dagar. 6 Auktorisering (Authorization): Auktorisering är den handlingen vilken säkerställer att kortinnehavaren har tillräckligt kapital tillgängligt för att transaktionen skall kunna genomföras. En positiv auktorisering resulterar i att en auktoriseringskod genereras och att en reservering av kapitalet görs, vilket garanterar att det definitivt är tillgängligt då överföringen sker mellan kortinnehavarens konto och näringsidkarens konto. 7 Infångande (capture): Konvertering av den auktoriserade summan till en fakturerbar transaktionspost. Transaktioner kan inte fångas in om de ej tidigare blivit auktoriserade. 8 Avdragsavgift (discount rate): En procentsats av varje transaktion behålls av den 2 Konsumenternas Bank- & Finansbyrå, odaterad, nedladdad den 27 februari Ibid. 4 Ibid. 5 Konsumenternas Bank- & Finansbyrå, odaterad, nedladdad den 27 februari Ibid. 7 ShopSite, Inc, ShopSite Credit Card Processing in Detail, odaterad, nedladdad den 7 november 2005, min översättning. 8 Ibid. 7

8 kortinlösande banken eller den oberoende försäljningsorganisationen. Denna avgift är vad näringsidkaren betalar för möjligheten att kunna ta emot betalkort. Avgiften går till försäljningsorganisationen, banken och sammanslutningarna. 9 Affärskonto (merchant account): Ett affärskonto som införskaffas för att kunna behandla kontokortstransaktioner. Ett affärskonto är inte ett bankkonto (även om banker kan tillhandahålla affärskonton). Istället är kontots funktion att behandla kontokortsbetalningar, och det används för att i slutändan kunna sätta in företagets intjänade kapital på dess bankkonto (minus transaktionsavgifterna). 10 Betalningsportsavgifter (payment gateway fees): Avgifterna som betalningsportar tar ut för sina tjänster. Detta inkluderar vanligtvis en månadsavgift och en mindre fast avgift per transaktion. Dessa avgifter kan ibland konsolideras till en räkning av den kortinlösande banken eller den oberoende försäljningsorganisationen, tillsammans med deras avgifter. 11 Transaktionsavgift eller utbytesavgift (transaction fee/interchange fee 12 ): En liten fast avgift som betalas för varje transaktion. Avgiften tas ut av den kortinlösande banken eller försäljningsorganisationen och betalar det kostnadsfria telefonnummret som näringsidkare kan använda sig av för att kontrollera kortets status, och kontokortens behandlingsnätverk (processing network). 13 Beskrivning av systemet För att beskriva systemet kommer fyra olika källor till information att beaktas. Den första källan är ShopSite, Inc. som tillhandahåller en lösning för att snabbt starta en internetaffär, vilket de själva refererar till som e-commerce software. 14 Den andra källan som bidragit med information till beskrivningen av kortsystemet är en text från Retail Decisions plc, som beskriver hur kortsystem är uppbyggda. 15 Retail Decisions plc är ett företag som hjälper näringsidkare att undvika olagligt användande av kontokort i form av stöld, bluff och annan verksamhet. Den tredje källan är personlig korrespondens via e-post med Ulf Rydstedt från Konsumenternas Bank- & Finansbyrå. 16 Slutligen består den fjärde källan av en uppsats av Keith Lamond vid namn Credit Card Transactions Real World and Online. 17 Hur korttransaktioner fungerar kommer att beskrivas utifrån två perspektiv. Det första är ett generellt perspektiv som kan tillämpas på de flesta olika transaktioner, och det senare är ett perspektiv som är mer lämpat för internethandel. Den dagliga situationen i, till exempel, en matvaruaffär omfattas då av den generella beskrivningen medan ett köp av en bok på en 9 Ibid. 10 Ibid. 11 ShopSite, Inc, ShopSite Credit Card Processing in Detail, odaterad, nedladdad den 7 november min översättning. 12 Retail Decisions, plc, ReD's guide to the Payment Card Industry, January 2001, nedladdat den 7 november Se not ShopSite, Inc, ShopSite Credit Card Processing in Detail, odaterad, nedladdad den 7 november 2005, min översättning. 15 Se not Personlig korrespondens den 7 november 2005, via e-post med Ulf Rydstedt som är anställd hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå. För en reproduktion av e-postmeddelandet i sin helhet, se Appendix A. 17 Keith Lamond, Credit Card Transactions Real World and Online, 1996, nedladdad den 7 november

9 internetbokhandel omfattas av den mer specifika. Beskrivning av det generella systemet En korttransaktion kan delas upp i två olika steg. I det första steget måste kortet auktoriseras, vilket innebär att en förfrågan skickas från kortterminalen där kortinformationen samlas in, till den kortutgivande banken, där en kontroll utförs, för att säkerställa att tillräckligt med pengar finns på kontot. Den kortutgivande banken skickar sedan tillbaka en kontrollkod, vilket signalerar att tillräckligt med pengar finns, och köpet godkänns och kvittot skrivs ut. Det andra steget, vilket utförs senare, består av att pengarna faktiskt flyttas från kundens konto till näringsidkarens konto. Detta kan i en vanlig affär till exempel ske i slutet av dagen när en lista skickas med alla auktoriserade transaktioner till den kortinlösande banken, som sedan i sin tur kommunicerar med de olika kortutgivande bankerna för att sätta igång processen med att flytta pengarna. Den kortinlösande banken flyttar sedan alla pengarna från de konton, som de auktoriserade transaktionerna är kopplade till, till näringsidkarens konto. Efter denna översiktliga genomgång av den generella processen följer nu en mer ingående och förklarande genomgång. Situationen som här kommer att illustreras är ett vanligt kortköp, där en kund i en affär köper en vara med ett vanligt kontokort. Observera att det i fallet med internethandel är kunden som måste förse internetaffären med relevanta data (till exempel kortnummer, namn, giltighetstid och så vidare) istället för att dessa data läses av, av kortläsaren i affären. Detta visar också att den generella metoden också passar in på internethandel. Extra steg kan dock behövas läggas till i processen vilket visas längre fram i uppsatsen. Processen kan illustreras på följande sätt (Steg 1, auktorisering): 1. Kortet läses av i kortläsaren. 2. En auktorisering (förfrågan) om kortet är godkänt, skickas till den kortinlösande banken. (Med godkänt menas att kortet ej är spärrat, att dess giltighetstid inte överskridits samt att det finns täckning för köpesumman.) 3. Den kortinlösande banken frågar via banknätverken den kortutfärdande banken efter informationen som begärs i steg Den kortutfärdande banken kontrollerar kontot som är kopplat till kortet och returnerar den begärda informationen till den kortinlösande banken. 5. Den kortinlösande banken svarar med en auktoriseringskod till kortläsaren. 6. Kortläsaren skriver (om kortet är godkänt) ut ett kvitto som signeras, varpå även kontrollkoden kan utläsas. (Information om transaktionen lagras också hos näringdsidkaren i detta steg. Detta schema används för auktoriseringssteget. Informationen om transaktionen som lagras används senare när affären genom den kortinlösande banken initierar processen att flytta pengarna från kundens konto till det egna kontot.) 9

10 Fig 1: Steg 1, auktorisering Det som nu sker är att kunden får sin vara och att affärsverksamheten fortsätter som vanligt. När näringsidkaren sedan stänger för dagen, initieras skedet där pengarna flyttas från kundens konto till näringsidkarens konto och detta skede kan illustreras på följande sätt (Steg 2, flytta pengar): 1. Näringsidkaren tar de sparade auktoriseringarna med koder och flyttar dessa till sin kortinlösande bank, alternativt initieras processen av banken, om banken erbjuder en sådan funktionalitet. 2. Den kortinlösande banken skickar en capture request (infångningsbegäran) till de kortutfärdande bankerna. Anledningen till detta är att man med hjälp av den sparade informationen om transaktionerna som utfördes på dagen, begär att köpesumman flyttas från kundens konto hos den kortutfärdande banken, till det egna bankkontot. 3. De kortutfärdande bankerna skickar summan som begärts till näringsidkarens konto på den kortinlösande banken. (Det kan också vara kontot hos en oberoende försäljningsorganisation, istället för direkt hos en bank.) 4. Den kortinlösande banken flyttar pengarna från näringsidkarens konto till ett av näringsidkaren specificerat konto på vilken bank som helst. 5. Näringsidkaren kan till slut komma åt pengarna via det vanliga bankkontot. 10

11 Fig 2: Steg 2, flytta pengar För fullständighetens skull kan även nämnas att de två kostnader som handlaren får stå för i och med att dessa transaktioner utförs (transaktionsavgiften och avdragsavgiften), tas ut i steg två och i steg tre. Först tar den kortutfärdande banken ut en transaktionsavgift av den kortinlösande banken. För att täcka detta drar sedan den kortinlösande banken av en procentuell summa (avdragsavgiften) från pengarna som tages emot, för att till slut leverera pengarna till näringsidkarens normala bankkonto. Beskrivning av internetsystemet Baserat på vilket tillvägagångssätt som tillämpas, är processen antingen densamma (till exempel internetbokhandeln wettergrens.se där uppgifterna om kontokortet överförs per telefon varpå en manuell dragning görs med kortläsare, enligt den generella processen beskriven ovan 18 ), eller så tillkommer det ett till två steg i händelsekedjan. De nya stegen som tillkommer innebär att nya parter introduceras vilka agerar som en sluss mellan internet och banknätverken. Det är också viktigt att poängtera att riskerna som förekommer inom banknätverken helt bortses ifrån i denna uppsats, då dessa till mycket stor del är avskärmade från insyn från utomstående. Det som däremot kan nämnas om banknätverken är att det i regel är mycket lätt att föra över stora summor pengar mellan banker i och med datoriseringen av systemen. Vidare är kontrollen av de anställda hög, eftersom deras handlingar kan få stora konsekvenser för bankerna. Informationen om banknätverken har fåtts genom ett personligt samtal med Dennis Hood, som är datalogi instruktör vid Illinois Institute of Technology. 19 Kortbetalningar kan delas upp i samma två steg som ovan, nämligen auktoriseringsfasen och fasen där pengarna flyttas mellan konton. Följande exempel är hämtat från ShopSite som tillhandahåller en kundvagnsapplikation som internetbutiker kan använda sig av. Två aktörer tillkommer i handlingsschemat. Den första är ShopSite som tar emot kortinformation genom kundvagnsapplikationen och sedan vidarebefordrar den till den andra aktören som är en betalningsport (payment gateway). Betalningsporten skickar sedan informationen vidare till banknätverken där man till slut kan nå den utfärdande banken. Så här ser processen ut enligt Personlig korrespondens den 1 november 2005 via e-post med Eva Karlsson som är anställd hos Wettergrens. För en reproduktion av e-postmeddelandet i sin helhet, se Appendix A. Personligt samtal den 12 april 2005, med Dennis Hood, Instructor of Computer Science, IIT Rice Campus, Room 223, Phone (www.iit.edu). 11

12 ShopSite själva (Steg 1, auktorisering): 1. En kund köper en vara och skriver in sin kortinformation i ShopSites, betalningssystem vilket är kopplat till kundvagnen. 2. Kundens kortinformation skickas via ShopSite, Incs kundvagnsapplikation till en betalningsport. Med kortinformationen skickas också affärens ID nummer. 3. Betalningsporten kontrollerar i sin databas, med hjälp av affärens ID nummer, vilken kortinlösande bank affären använder sig av. Den informationen talar om för betalningsporten vilken betalningsbehandlare som skall användas i nästa steg. (Betalningsbehandlaren är starkt relaterad till den kortinlösande banken och kan i detta fall betraktas som en del av den kortinlösande banken.) 4. Betalningsporten skickar vidare informationen om kortköpet till den kortinlösande bankens betalningsbehandlare. (Den som affären använder sig av.) 5. Betalningsbehandlaren kontrollerar med hjälp av informationen vilken den utfärdande banken är och skickar vidare informationen till denna. 6. Den utfärdande banken kontrollerar att rätt belopp finns på kontot, att giltighetstiden är korrekt, i enlighet med steg fyra i den generella processen ovan, och skickar tillbaka en auktoriseringskod till betalningsbehandlaren. 7. Betalningsbehandlaren skickar vidare auktoriseringskoden till betalningsporten. 8. Betalningsporten skickar tillbaka koden till ShopSites kundvagnsapplikation som registrerar ordern som auktoriserad i internetbutikens orderdatabas och visar kunden ett meddelande om att transaktionen är godkänd. Fig 3: Steg 1, auktorisering (internet) De två extra stegen som nämndes ovan, är ShopSites kundvagnsapplikation och betalningsporten, som slussar information mellan internet och banknätverken. Dessa aktörer och steg gör det enklare att automatisera hela förloppet i fallet med en internetaffär, istället för att som wettergrens.se, låta kunden ringa in sin kortinformation. Man kan på så sätt hantera ett större antal kunder än om man manuellt måste utföra en handling så fort ett köp görs. Nackdelen är att fler länkar i kedjan förekommer, som alla kan brista när det gäller säkerheten. Säkerhetsaspekten kommer dock att avhandlas längre fram i uppsatsen. Vidare följer en beskrivning av steg 2 (flytta pengar), även den hämtad från ShopSite: 12

13 1. Näringsidkaren går in på ShopSite tjänst online och klickar på Capture. Då skickar shopsite informationen som lagrades i orderdatabasen till betalningsporten. 2. Betalningsporten slår upp i sin databas, likt steg tre ovan, till vilken kortinlösande bank informationen skall skickas, och skickar en förfrågan om infångning till den kortinlösande bankens betalningsbehandlare. 3. Betalningsbehandlaren, eller som i diagrammet, den kortinlösande banken, skickar informationen till de relevanta utfärdande bankerna. 4. De utfärdande bankerna skickar pengar från de relevanta kontona till näringsidkarens kortinlösande bank. 5. Den kortinlösande banken skickar pengarna vidare till näringsidkarens normala bankkonto, och därefter kan näringsidkaren förstås komma åt pengarna som vanligt. Fig 4: Steg 2, flytta pengar (internet) På samma sätt som det i det förra auktoriseringssteget hade tillkommit steg, har det även i detta steg tillkommit extra aktörer. Resultatet är naturligtvis detsamma, nämligen att näringsidkarens intäkter har förts över från kundernas konton (som är knutna till deras kort) till näringsidkarens eget konto där denne kan ta ut pengarna. Diskussion kring kortsystemens uppbyggnad Baserat på förklaringen av kortsystemens uppbyggnad som gavs ovan, kan man konstatera att det i fallet med betalningar över internet inte handlar om ett nytt system, utan istället om en påbyggnad till det redan existerande systemet. Det finns idag speciallösningar som söker sig bort från den enklare lösningen som granskas i denna uppsats, men dessa kommer ej att analyseras här då de rör sig bort från klassiska korttransaktioner. För att förbereda läsaren inför den mer djupgående diskussionen om korttransaktionernas säkerhet som förs längre fram i denna uppsats, kommer ämnet kort att nämnas redan i denna del. Eftersom internetprocessen för kortbetalningar är en komplex process, där flera aktörer och många steg är inblandade, kan det därför förmodas att betalningar över internet är mindre säkra, än traditionella transaktioner. Anledningen är att kortinformationen färdas över många nätverk, och att informationen kan kommas åt vid varje punkt utanför banknätverken då dessa är ansluta till internet, eller andra nät vilka kan kommas åt genom offentliga ledningar. Ett annat skäl till att säkerheten vid en transaktion genomförd över internet skulle kunna vara sämre, är att kortet inte behöver vara närvarande. Det räcker med att kunden själv matar in den information som krävs, för att systemet sedan skall behandla det hela som en 13

14 korttransaktion. Ur säkerhetssynpunkt skulle det också kunna hävdas att säkerheten rör sig från den högsta nivån inne på banknätverken (som ingen har tillgång till utan rigorösa kontroller) till den lägsta nivån kring slutanvändaren. I bilden ovan, rör man sig i detta resonemang från banknätverken längst till höger, till slutanvändaren som befinner sig längst till vänster. Förutsättningen för detta är att man då tror på "security by obscurity" vilket innebär att säkerheten i ett system följer ur att få personer vet hur ett system fungerar. Sammanfattning av beskrivningen För att avsluta beskrivningen av kortsystemen kan det konstateras att det idag är många aktörer inblandade och att informationen om kontokorten färdas mellan många aktörer. Avgifter som är förknippade med kortbetalningar förekommer också när informationen slussas omkring på banknätverken, och i slutändan är det näringsidkaren och i förlängningen kunden som får stå för dessa. 14

15 Säkerheten I den avslutande delen av beskrivningen av kortsystemens uppbyggnad och funktion konstaterades att många aktörer är inblandade och att många transaktioner förekommer mellan dessa aktörer där den viktiga kortinformationen slussas fram och tillbaka. Det finns också delar som är mer eller mindre oåtkomliga för vanliga människor, till exempel banknätverken där en stor del av informationsutbytet utspelar sig. För att analysera riskerna som är involverade med kortbetalningar kommer, till att börja med, systemet att delas upp i en agentdel, och en teknikdel. Men den avgränsningen skapas en uppdelning av de rent tekniska aspekterna som kan fallera vid en kortbetalning och på så sätt orsaka en icke intentionell omdistribuering av pengar, samt en mänsklig aspekt där man istället har en intentionell vilja att lura en person på dennes kortinformation. Den mänskliga delen kan även bestå av brister i människans natur, och brister i kunskapen om hur korttransaktioner går till. Den tekniska delen kan vara aktiv i den meningen att något faktiskt fallerar i systemet, vilket leder till att information tappas bort eller ändras, och dels passiv, där ett latent fel finns i systemet som kan utnyttjas av en person. Fokus vid denna uppdelning är det tekniska systemet i sig, utan en involverad mänsklig part som försöker utnyttja det i syfte att komma åt kortinformation. Därav indelningen aktiv, där systemet går sönder, och passiv, där ett fel i systemet finns, men som inte manifesteras om inte en människa utnyttjar detta. Riskerna relaterade till den mänskliga aspekten är varken aktiva eller passiva, utan baseras istället på människan och dennes brist på kunskap om olika aspekter på korttransaktioner för att en bedragare skall kunna komma åt kortinformationen. Ett bakomliggande antagande är alltså att det är en individ som medvetet försöker utnyttja en annan för att på så sätt få tillgång till dennes kortinformation, för att i slutändan kunna omdistribuera den utsattes resurser utan dennes godkännande. Den mänskliga aspekten kan också ta sig uttryck som brister i policy system som styr vad som får sägas till vem, vid vilken tidpunkt och så vidare. Sammanfattningsvis kan arbetssätet för denna del av uppsatsen uttryckas som att korttransaktionssystemet kommer att delas upp i de tidigare beskrivna aktiva och passiva tekniska delarna, samt den mänskliga delen. Efter denna grovmaskiga uppdelning förklaras de idag förekommande varianterna av tekniker för att komma åt kortinformation, för att visa hur de följer ur kategorierna. Till slut redogörs för en intervju med Jeanette Löfgren som är anställd hos AdLibris AB för att visa hur ett företag i dagens Sverige behandlar korttransaktioner, och de risk- och ansvarsfrågor som dessa kan ge upphov till. Därefter följer en sammanfattande slutsats. Generell kategorisering av riskerna Den tekniska delen av systemet kan sammanfattas som ett antal informationsbehandlande enheter vilka är ihopkopplade med varandra för att kunna utbyta information och därmed göra ett köp möjligt. De olika enheterna befinner sig mellan ledningarna, vilket leder till att enheterna i det generella fallet i beskrivningen ovan kan betraktas som (inom parentes): 1. Handlaren (kortterminalen) 2. Inlösande banken (datorsystem) 3. Utfärdande banken/bankerna (datorsystem) 4. Näringsidkarens vanliga bank (datorsystem) Mellan dessa enheter färdas informationen på publika nät (till exempel kan de flesta komma åt internet, och telefonledningar) enbart mellan kortterminalen och den inlösande banken, för att sedan fortsätta färden på bankernas nätverk vilka inte kan kommas åt av gemene man utan 15

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ 2003:144 SHU EXAMENSARBETE ELEKTRONISK HANDEL: Tjänsten e-kort som betalningsalternativ MATS ANDERSSON BRITT-LOUISE ÅBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

Läs mer

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Abstract Most payment systems that are used on the Internet today are analogous

Läs mer

Lika handlare tänker olika

Lika handlare tänker olika Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Stig Andersson Examinator: Agneta Gustafson VT 13, 2013-05-30 Lika handlare tänker olika -En studie om korttransaktionskostnader

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Handledare: Christer Nilsson Ek Lic Författare: Eva Andersson Yue-Mei

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Kortbetalningarnas betydelse i samhället

Kortbetalningarnas betydelse i samhället Kortbetalningarnas betydelse i samhället Innehållsförteckning 1. Executive Summary...4 2. Bakgrund och syfte...5 3. Kortbetalningarnas framväxt i Sverige...6 Slutsatser kortbetalningarnas framväxt i Sverige...

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Marknadsföring av e-bokningssystem

Marknadsföring av e-bokningssystem Marknadsföring av e-bokningssystem En kvalitativ undersökning av e-lösningar Carl Drott Jens Modig Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2005 Kungliga Tekniska

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

En undersökning av mobila betaltjänster

En undersökning av mobila betaltjänster En undersökning av mobila betaltjänster Ur användarens perspektiv JENNIE OLSSON YVONNE LE DD143X - Examensarbete inom datalogi, grundnivå Handledare: Anders Askenfelt Examinator: Mårten Björkman Referat

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Hur skapar man tillit vid e-handel?

Hur skapar man tillit vid e-handel? Institutionen för informatik Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Kurs: Elektronisk handel 2004 Hur skapar man tillit vid e-handel? Abstrakt Bristen på förtroende för säkerheten hos konsumenter och

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Den svenska massbetalningsmarknaden

Den svenska massbetalningsmarknaden Den svenska massbetalningsmarknaden Riksbanksstudier, juni 2013 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige beställning av denna publikation kan göras från

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer