Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter"

Transkript

1 Finansdepartementet FI Dnr Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE Stockholm [Sveavägen 167] Tel Fax Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter Finansinspektionen har fått i uppdrag 1 av regeringen att redovisa de avgifter som bankerna tar av näringsidkare/säljföretag när deras kunder använder betalkort. Sammanfattning De banker (kortinlösare) som FI undersökt har alla en likartad modell för sina avgiftsstrukturer men avgiftsnivåerna varierar, bland annat beroende på typ av kort, snittbelopp per kortköp och säljföretagets totala affärsrelation till banken. Eftersom avtalen mellan kortinlösare och säljföretag i regel alltid sluts på individuell nivå kan storleken på serviceavgifterna variera kraftigt. Detta medför bland annat att Finansinspektionen endast ungefärligen kan uppskatta avgiftsnivåerna. För bankkort är serviceavgiften oftast konstruerad som ett fast belopp per transaktion och FI uppskattar att den ligger på cirka 1,70 kronor. För betal- och kreditkort utgörs avgiften i regel av en fast del (per transaktion) och en rörlig del (en procentsats av köpesumman). FI uppskattar att denna serviceavgift uppgår till cirka 17 kronor per transaktion. På vissa håll kan FI se indikationer på att serviceavgifterna är på väg nedåt eftersom några banker slutit ramavtal med branschorganisationer (bl.a. Nordea och Svensk Handel respektive Handelsbanken och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare). Dessa ramavtal förutsätter till stor del att korttransaktionerna sker genom EMV, som är en ny och mer säker standard för kort som betalningsmedel. Lägre serviceavgifter kan bidra till att kortanvändningen ökar på bekostnad av 1 Se Finansinspektionens regleringsbrev för budgetåret 2006, dnr Fi2005/383 m.fl. 1(8)

2 kontanthanteringen. Mindre kontanter i omlopp minskar säkerhetsriskerna och kostnaderna för kontanthanteringen. En viktig faktor för prisbildningen är konkurrensen. Inom EU pågår ett omfattande arbete rörande konkurrensen på kortmarknaden. Det finns anledning att bevaka utfallet av dessa ansträngningar. FI:s uppdrag Finansinspektionen har i uppdraget valt att tolka uttrycket betalkort såsom synonymt med kontokort, dvs. ett något vidare begrepp än enbart betalkort. FI har fokuserat på kort som är vanligt förekommande på den svenska kortmarknaden och därmed även vanligt förekommande i bankernas avtal med säljföretagen. Finansinspektionen har valt att inrikta sig på bankkort (debetkort) respektive betal- och kreditkort i generella fyrpartssystem. FI:s redovisning av avgifterna avser de transaktionsrelaterade s.k. serviceavgifterna som säljföretagen betalar till inlösande bank vid transaktioner i betalningsterminal 2 hos säljföretaget. Finansinspektionen har samrått med Konkurrensverket och Konsumentverket och själva redovisningen bygger på enkätsvar från sex banker som erbjuder inlösenavtal på den svenska kortmarknaden: FöreningsSparbanken (Babs), Handelsbanken, Nordea, SEB (Euroline) 3 samt sparbankerna Finn och Gripen. Avtalsförhållanden och aktörer på kortmarknaden Transaktioner med kontokort förutsätter flera olika aktörer och avtalsrelationer dem emellan. De aktörer som ingår är kortutgivare, kortinlösare, säljföretag och kortinnehavare. På övergripande nivå brukar man skilja mellan trepartsrespektive fyrpartssystem. I ett trepartssystem ingår kortutgivare/inlösare, kortinnehavare och säljföretag. Kortutgivaren har ett avtal med kortinnehavaren om villkoren att använda kontokortet och om betalning av den skuld som uppkommer för kortinnehavarens del när kortet används. Kortutgivaren har också, i sin egenskap av inlösare, ett avtal med säljföretaget om villkoren att ta emot kortet som betalningsmedel och villkoren för att betala ut likvid till säljföretaget. Kortinnehavaren och säljföretaget har avtal om själva köpet. I ett trepartssystem är kortutgivaren och 2 Dessa transaktioner kallas POS-transaktioner; Point of Sale. 3 SEB:s kortverksamhet är samlat till det helägda bolaget SEB Kort AB som är ett kreditmarknadsbolag. Euroline är den enhet inom SEB Kort AB som hanterar bankens kortinlösenverksamhet. 2

3 kortinlösare således en och samma aktör. American Express och Diners är exempel på trepartsssystem I ett fyrpartssystem tillkommer inlösaren som en fristående aktör. Kortutgivning och inlösen är här alltså inte knutet till en och samma aktör. Detta betyder att kortinnehavaren och kortmottagaren inte behöver vara kund hos ett och samma företag. Inlösaren har i detta system ett avtal med säljföretaget respektive kortutgivarna. Ett enskilt säljföretag behöver därför inte ingå avtal med samtliga kortutgivare. En förutsättning i ett fyrpartssystem är att kortutgivaren och kortinlösaren har avtal med varandra som reglerar transaktionen mellan kortinnehavaren och säljföretaget. De internationella varumärkena VISA eller MasterCard är exempel på fyrpartssystem. Definitioner Kortinlösare Inlösarens roll är att ge säljföretaget betalt för korttransaktioner (lösa in korttransaktioner), för att i sin tur redovisa kortköpet till kortutgivaren och få betalt. En kortinlösare representerar vanligen flera kontokortssystem. När inlösaren sluter avtal med olika säljföretag kan dessa därför anslutas direkt till ett eller flera kortsystem. Serviceavgift Den ersättning som säljföretaget betalar till kortinlösaren för inlösentjänsten kallas serviceavgift. Inlösenavtal Inlösarens huvudsakliga åtagande i avtalet med säljföretaget (inlösenavtalet) är att garantera betalning till säljföretaget för genomförda korttransaktioner. Detta åtagande begränsas av att säljföretaget enligt avtalet ska genomföra vissa kontroller, bl.a. spärr- och legitimationskontroll. Säljföretagets huvudsakliga åtagande är att acceptera aktuella kontokort som betalningsmedel och att betala ersättning till inlösaren. Indelning av kontokort Indelning efter betalningsfunktion Kontokort kan delas in efter vilken betalningsfunktion det fyller. Man brukar vanligen göra indelningen: debetkort (bankkort), betalkort och kreditkort. Vid betalning med ett debetkort debiteras kortinnehavarens konto direkt vid köpet. Ett debetkort som är kopplat till ett inlåningskonto i bank brukar i Sverige också kallas bankkort. Ett betalkort är i princip en fakturatjänst. Alla kortköp under en period samlas vid periodens slut på en faktura. Betalning för samtliga inköp sker i ett sam- 3

4 manhang, oftast en gång i månaden eller efter 45 dagar. Ett betalkort kan, men behöver inte, vara knutet till ett bankkonto. Kreditkortet ger kortinnehavaren kredit upp till ett bestämt belopp. Vid betalning med ett sådant kort debiteras ett särskilt skuldkonto för avbetalningskredit. Själva betalningen sker sedan i regel genom delbetalningar periodvis, vanligen en gång i månaden. Gränsdragningarna mellan ovanstående olika typer av kort är dock inte tydliga eftersom det förekommer kombinationer av de olika kategorierna. Indelning efter användbarhet Kontokort kan också delas in efter var de kan användas och man brukar skilja på generella (öppna) och selektiva (slutna) kort. Generella kort fungerar hos flera olika säljföretag medan selektiva kort endast är gångbara hos ett säljföretag eller en kedja av säljföretag. Kontokort anslutna till VISA eller MasterCard är exempel på generella kontokort. Avgiftsstruktur och serviceavgifter i inlösenavtal under år 2005 Avgiftsstrukturen för olika korttyper är likartad hos flertalet banker. Däremot varierar avgiftsnivåerna av naturliga skäl mellan bankerna, mellan bankens olika kunder samt mellan olika korttyper. I princip uppger samtliga tillfrågade banker att avgiftsnivåerna i inlösenavtalen förhandlas på individuell nivå där olika parametrar beaktas som t.ex. säljföretagets kortvolymer, fördelningen mellan olika korttyper, snittbelopp på kortköpen samt vissa riskaspekter. Dessutom påverkas avtalen av säljföretagets totala affärsrelation med banken i fråga. Det är därför av flera skäl svårt att med precision ange de serviceavgifter som säljföretagen betalar. Detta innebär att FI inte kan ange några exakta siffror utan endast lämna ungefärliga nivåer för serviceavgifterna. Uppskattningarna avser år 2005 och bygger på de genomsnittliga serviceavgifter som respektive bank redovisat till FI. Bankkort (debetkort) Avgiften är oftast konstruerad som ett fast belopp per korttransaktion. FI uppskattar att serviceavgiften för bankkort uppgår till cirka 1,70 kronor. Dock kan ett enskilt avtal ge en del kunder 0 kronor i avgift. Betal- och kreditkort Avgiften utgår i regel som ett fast belopp per transaktion och en procentsats av 4

5 köpesumman, dvs. en både fast och rörlig avgift. Eftersom en viss del av avgiften är rörlig blir transaktionsbeloppets storlek - utöver procentsatsens storlek - av stor betydelse för serviceavgiften. FI uppskattar serviceavgiften för betal- och kreditkorten till cirka 17 kronor per transaktion. Den fasta avgiften uppskattar FI till att ligga någonstans mellan 0 3 kronor och den rörliga avgiften varierar vanligen mellan 0 2,5 procent. Det finns dock stora variationer i enskilda avtal även för dessa kort. Konsekvenser för kortinnehavare I inlösenavtalen för de generella korten återfinns den centrala principen om förbud mot prisdiskriminering. Principen innebär att säljföretaget inte får ta ut ett högre pris vid kontokortsbetalning jämfört med andra betalningssätt. Syftet med principen är att serviceavgiften inte ska övervältras på kortinnehavaren eftersom detta skulle motverka användningen av kort. Konkurrensverket har prövat om klausulen strider mot konkurrenslagstiftningen och funnit att så inte är fallet. 4 VISA har efter Konkurrensverkets beslut behållit klausulen medan MasterCard i sitt regelverk har modifierat den något. Sedan den 1 januari 2005 är det i MasterCards regelverk tillåtet för ett säljföretag att ta ut en extra avgift om vissa förutsättningar är uppfyllda. Bland annat ska säljföretaget innan köp tydligt och klart lämna information om avgiften och avgiften får inte överstiga säljföretagets kostnad för kortköpet (självkostnadsprincip). Förändringar i inlösenavtalen Det verkar bli vanligare att framförallt de större säljföretagen endast erbjuds en rörlig avgift för betal- och kreditkort. I övrigt ser FI inga tendenser till att avgiftsstrukturen håller på att ändras. Däremot finns indikationer att nivåerna på serviceavgifterna, åtminstone på vissa håll, är på väg nedåt. Det handlar här framförallt om ramavtal som slutits mellan vissa banker och branschorganisationer. Nya ramavtal Nordea har nyligen genomfört vissa förändringar av nivåerna för serviceavgifterna genom ett ramavtal med Svensk Handel. I denna uppgörelse ingick dessutom att Svensk Handel slöt avtal med en leverantör av betalterminaler som klarar av den nya chip-tekniken EMV 5. 4 Se Konkurrensverks beslut den 24 juni 2004 (dnr 359/1995, 490/1995 och 784/1996). 5 EMV (Europay, MasterCard och VISA) är ett nytt system för att främst höja säkerheten för kortbetalningar. Kortens magnetspår ersätts med chip, samtidigt som PIN används som identi- 5

6 Enligt information på Svensk Handels webbplats 6 erbjuds medlemmar i organisationen inlösenavtal med Nordea där serviceavgifterna för svenska bankkort och debetkort utgivna inom EU och Norge är 99 öre per transaktion. Avgiften för betal- och kreditkort utgivna inom EU och Norge är satt till 99 öre per transaktion plus 1,52 procent av köpesumman. För betalning med övriga utländska kort är avgiften 99 öre per transaktion plus 2,05 procent av köpesumman. Inlösenavtalet omfattar inte American Express och Diners. Serviceavgifterna i Nordeas ramavtal förutsätter att EMV-terminal med PIN används. 7 Handelsbanken har ingått ett ramavtal med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) som börjar gälla den 24 april Enligt information på SHR:s webbplats 8 erbjuds medlemmar följande serviceavgifter. För svenska bankkort och bankkort utgivna inom EMU tas en fast avgift om 1,25 kr per transaktion. För kredit- och betalkort utgivna inom EMU-området tas en fast avgift om 1,25 kr samt en rörlig avgift om 1,7 procent på transaktionsbeloppet. För betalning med övriga utländska kort är avgiften 1,25 kr plus 1,85 procent av transaktionsbeloppet. Dessa avgifter tillämpas om EMVcertifierad terminal används. Medlemmar utan EMV-certifierad terminal erbjuds också avtal, men får då högre avgifter. Inlösenavtalet omfattar inte American Express och Diners. SHR har tagit fram några räkneexempel för att visa vad det nya avtalet kan innebära för sina medlemmarna. För en mindre restaurang med en omsättning på 4 miljoner kr som idag har kortavgifter på cirka kr, sjunker avgiften med det nya avtalet till drygt kr. Kostnaden minskar således med kr. En större nöjesrestaurang med en omsättning på drygt 40 miljoner kr sänker inlösenavgiften med kr. Ett mindre hotell med en omsättning på drygt 7 miljoner kr som idag har inlösenavgifter på totalt kr får med det nya avtalet avgifter som uppgår till kr. Det vill säga kr lägre. Övriga initiativ FöreningsSparbanken erbjuder mindre handlare med många småköp ett flexiblare och lägre inlösenpris 9. Banken har också beslutat att sänka riktpriset med fieringsmetod. Därför måste korten utrustas med chip samtidigt som kortterminaler ska kunna läsa chipet och medge identifiering genom PIN. För att påskynda införandet av den nya EMV-tekniken genomfördes den 1 januari 2005 förändringar i de internationella regelverken MasterCard och VISA. Bland annat förs ansvaret för en bedräglig korttransaktion över till den part av kortutgivare och kortinlösare som inte har infört den nya tekniken. Både kortutgivare och kortinlösare får på så sätt ekonomiska morötter att anamma den nya EMV-tekniken Nordea har även ingått ett liknande avtal med organisationen Butikerna, se Pressmeddelande den 22 december 2005 från FSB. 6

7 i storleksordningen 20 till 30 procent efter individuell förhandling för övriga handlare som står utanför butikskedjorna. Banken erbjuder handlare som är kunder i banken och som har genomsnittsköp på mindre än 100 kronor en ny prismodell för inlösenavgifter som innebär 30 öre per köp och 1,2 procent på beloppet. Detta exemplifieras med att en handlares kostnad för ett köp på 20 kronor med bankkort, som hittills kostat ett par kronor, istället blir 56 öre (bör vara 54 öre, FI:s kommentar). Avslutande kommentarer Det finns indikationer på att nivåerna på serviceavgifterna inom vissa områden är på väg nedåt. Lägre serviceavgifter är en faktor som kan bidra till att kortanvändningen ökar vilket är önskvärt av flera skäl. Om kortanvändningen ökar torde kontantanvändningen minska och de därmed förknippade säkerhetsproblemen och kontanthanteringskostnaderna. Detta medför i förlängningen samhälleliga vinster i form av bl.a. lägre rånrisk och förhoppningsvis även lägre priser för konsumenterna på både banktjänster och de varor och tjänster näringsidkarna erbjuder. Sveriges Riksbank har pekat på att en förklaring till att kortbetalningar inte används i större utsträckning är att olika betaltjänster korssubventionerar varandra och att det troligen sker en ekonomisk omfördelning mellan olika kundgrupper. 10 Enligt Riksbanken bidrar handelns avgifter för kontokortsbetalningar till att täcka bankernas distribution av kontanter till allmänheten via uttagsautomater. Priset för att betala med kontanter är således för lågt i förhållande till priset att betala med kontokort. Ett sätt att utjämna denna s.k. felprissättning är att skillnaderna mellan att betala kontant och att betala med kort minskas genom lägre serviceavgifter. En faktor som har stor betydelse för prisbildningen är hur konkurrensen fungerar. Sådana prisbildningsfrågor är dock inte något som ankommer på Finansinspektionen utan primärt på konkurrensvårdande myndigheter. Europeiska kommissionen har nyligen lagt fram en preliminär rapport som antyder att konkurrensen på kortmarknaden inte fullt ut fungerar på ett tillfredsställande sätt. 11 Mot slutet av 2006 publiceras en slutrapport. Kommissionen kommer att undersöka möjliga alternativ för att åtgärda konstaterade brister tillsammans med nationella konkurrensmyndigheter, lagstiftare och branschföreträdare. Det finns anledning att avvakta och se vad som kommer ut av detta arbete. 10 Priser och kostnader i det svenska betalningssystemet, Finansiell Stabilitet 2004:2, Sveriges Riksbank. 11 Se pressmeddelande den 12 april 2006 (MEMO/06/164 och IP/06/496) med tillhörande länkar på kommissionens webbplats, 7

8 Finansinspektionen, som inte har någon tillsyn över säljföretagen, har inte erfarit att dessa i någon nämnvärd utsträckning betingar sig av en extra avgift av kortinnehavarna vid kontokortsköp. Denna eventuella barriär för ökad kortanvändning framstår därför som marginell. I de fall avgifter trots allt förekommer är det dock viktigt att inlösande bank ser till att de tas ut i överensstämmelse med villkoren i inlösenavtalen, inte minst med hänsyn till självkostnadsprincipen. Ingrid Bonde Niclas Temes 8

Kortbetalningars konsekvenser för handeln

Kortbetalningars konsekvenser för handeln Kortbetalningars konsekvenser för handeln Denna informationsskrift är framtagen för att ge bättre kunskap om kortbetalningar inom svensk detaljhandel. Maj 2014 2(9) Betalningsmarknaden i förändring Kontant

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt

Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt Kontant eller kort? En studie över butikers och restaurangers kostnader för att ta betalt Slutrapport 2013 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Urval och metod... 3 3. Resultat... 5 3.1. Kontanter står för 41

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Butiksföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort med

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013) Dessa föreskrifter, Föreskrifter för obemannad terminal, gäller vid försäljning mot betalning med Kontokort i obemannade

Läs mer

Dnr 2011-817-ADM. Rapport om kontanthanteringen 2011

Dnr 2011-817-ADM. Rapport om kontanthanteringen 2011 Dnr 2011-817-ADM Rapport om kontanthanteringen 2011 DECEMBER 2011 Rapport om kontanthanteringen 2011 DECEMBER 2011 1 2 Innehållsförteckning 1 Ett behov av att sammanställa information... 5 1.1 Riksbanken

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING PROMEMORIA FI Dnr 06-2127-306 Datum 2006-06-27 Författare Björn Palmgren Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se ATT TA BORT

Läs mer

TellerAvtal Fysisk handel

TellerAvtal Fysisk handel FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk handel Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för fysisk handel och

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU35 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen ska anta regeringens förslag till lag om förmedlingsavgifter för kortbaserade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö

AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö AVTAL Inlösen av Korttransaktioner, AA Auktoriserande miljö Mellan Swedbank Babs, en del av Swedbank Card Services AB härefter kallat Babs och nedanstående företag, härefter kallat Kunden, har följande

Läs mer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Promemoria Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen September 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Förslag

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3060 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändring av Finansinspektionens

Läs mer

TellerAvtal Fysisk Handel

TellerAvtal Fysisk Handel FÖR INTERNT BRUK (FYLLS I AV TELLER): ANSÖKNINGSNUMMER: REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk Handel Avtalet gäller för följande kortprodukter: Visa / Electron / V PAY

Läs mer

cê å=âçåíç=íáää=âçåíç=sf==

cê å=âçåíç=íáää=âçåíç=sf== o^mmloqabknrklsbj_boommq akomqjnomsjmmm cê åâçåíçíáääâçåíçsf OMMQWNM båöê~åëâåáåö~î~îöáñíéêîáçâçêíâ éçåü ~ìíçã~íìíí~öáåçãbbpçåüéåìééñ äàåáåö~î ê~ééçêíéåcê åâçåíçíáääâçåíçseommpwqf p^jj^kc^qqkfkd _^hdorka

Läs mer

Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport. Maj 2013

Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport. Maj 2013 Studie över butikers och restaurangers kostnader att ta betalt Slutrapport Maj 2013 1 Innehåll Bakgrund och metod Övergripande resultat Analyser Sammanfattning 2 Innehåll Bakgrund och metod Övergripande

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande

Läs mer

Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU

Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-03-01 Dnr 94/2012 1 (7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att. Markus Forsman 105 33 Stockholm Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU Sammanfattning

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Telia Betal. En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst

Telia Betal. En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst Telia Betal En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst Innehåll Generationsskifte inom betalningslösningar 3 Rollistan 4 Så fungerar Telia Betal 6 Frågor och svar 8 Tänk på det

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2009-12-22 705-2009 Systembolaget AB 103 84 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet. Redogörelse för

Läs mer

Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced

Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced Är du nyetablerad inom e- handel? Beställer du Netaxept Start genom bjuder vi på uppläggningsavgiften (värde 2 490 SEK). Läs mer på: www.teller.se Detta

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-02-17 BESLUT Autocash A TM System AB Att. Verkställande direktören Amalia Jönssons gata 21 42131 VÄSTRAFRÖLUNDA Fl Dnr 14-16780 Delgivning nr I Finansinspektionen Box 7821 SE-1 0397 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

TellerAvtal Fysisk handel

TellerAvtal Fysisk handel FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk handel Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för fysisk handel och

Läs mer

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Övergripande beskrivning Onlinebetalning är en tilläggsmodul till Arena. Modulen ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via Arena. Betalningen

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

Priser och kostnader i det svenska betalningssystemet

Priser och kostnader i det svenska betalningssystemet Priser och kostnader i det svenska betalningssystemet PRISER OCH KOSTNADER En företagsekonomisk analys av de svenska storbankernas kostnader i samband med produktionen av betalningstjänster visar att de

Läs mer

TellerAvtal Internet

TellerAvtal Internet FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Internet Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för: (kryssa i) Internethandel

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Frågor & Svar om betalningsstatistik

Frågor & Svar om betalningsstatistik Frågor & Svar om betalningsstatistik Europeiska centralbanken och Finlands Bank har även tidigare samlat in betalningsstatistik, vad är det som förändras nu? Europeiska centralbanken utfärdade i november

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Våga prata pengar Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Opartisk information och vägledning Kontakt via telefon, mail och brev Webbplats Återkopplar konsumentproblem

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

Likvidhantering och insättning på konto

Likvidhantering och insättning på konto PROMEMORIA Datum 2007-04-03 Författare Charlotta Carlberg Likvidhantering och insättning på konto Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

EMV. ökad säkerhet eller mer krångel? olika områden, som alla egentligen är skilda från varandra. De tre delarna är övergången till EMVterminaler

EMV. ökad säkerhet eller mer krångel? olika områden, som alla egentligen är skilda från varandra. De tre delarna är övergången till EMVterminaler 2008 nr 32 restauratören tema: emv 11 EMV ökad säkerhet eller mer krångel? inom lite drygt ett år förändras kraven på betalningssystemen inom tre olika områden, som alla egentligen är skilda från varandra.

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

TellerAvtal Fysisk Handel

TellerAvtal Fysisk Handel FÖR INTERNT BRUK (FYLLS I AV TELLER): ANSÖKNINGSNUMMER: REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk Handel Avtalet gäller för följande kortprodukter: Visa / Electron / V PAY

Läs mer

Kortet som ger mer pengar inte mindre.

Kortet som ger mer pengar inte mindre. Kortet som ger mer pengar inte mindre. Kort om oss. SEB Kort Bank AB, helägt dotterbolag till SEB och är Sveriges ledande leverantör av företagskort Varumärket Eurocard ägs av SEB kort och grundades 1965

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler i Sverige och ingår i en internationell koncern

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Bambora livnär företagsamheten i 62 länder kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse.

Bambora livnär företagsamheten i 62 länder kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse. Movie Bambora livnär företagsamheten i 62 länder 82 000 kunder kan redan erbjuda sina kunder vår smidiga betalningsupplevelse. Över 70 % av våra kunder skulle rekommendera Bambora till sina vänner och

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Distanshandelsföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Kortbetalningar i Sverige

Kortbetalningar i Sverige Kortbetalningar i Sverige AV LARS NYBERG OCH GABRIELA GUIBOURG Lars Nyberg är vice riksbankschef och Gabriela Guibourg är verksam på avdelningen för finansiell stabilitet. De nordiska länderna är flitiga

Läs mer

IT Café #6. Resa/Betala Gröna Gång 17

IT Café #6. Resa/Betala Gröna Gång 17 IT Café #6 Resa/Betala Ludmila.Ohlsson@gmail.com 073043579 Gröna Gång 17 Arrival Guides Wiffinity WIFI spot Wiffinity Wiffinity Helsingborg Betala Internet/Restauranger/Affärer Erfarenhet Spanair i konkurs

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- och finansbyrå Verksamhet: Gratis och oberoende information och vägledning Kontakt via telefon, e-post och brev 5 400 ärenden (2015) Återkopplar

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 1 Kassa- och Betallösningar 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Nya säkerhetskrav 2. Ny kassalag 3. Oscar, XPOS och framtiden 4. Babs och EMV-terminaler 5. Golfterminalen 6. More Golf Webbetalning

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

samhällsekonomiskt perspektiv

samhällsekonomiskt perspektiv n Kort- och kontantbetalningar ett samhällsekonomiskt perspektiv Mats Bergman, Gabriela Guibourg och Björn Segendorf Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Under perioderna

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Användarhandbok. Betalterminal ipp350

Användarhandbok. Betalterminal ipp350 Användarhandbok Betalterminal ipp350 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Innehåll... 4 Innehåll i förpackningen... 4 Terminalen ipp350... 5 Tangentbordet... 5 Grundläggande

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Installationsanvisning och snabbguide för Vx510, fleranvändare! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02) Till statsrådet Per Bolund Regeringen beslutade den 1 april 2015 att tillkalla en särskild utredare med

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010) 1. Bakgrund och definitioner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) och Diners Club Nordic AB ( Diners Club ) är båda helägda dotterbolag till

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle drivkrafter och hinder

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle drivkrafter och hinder Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle drivkrafter och hinder Niklas Arvidsson Universitetslektor KTH Industriell dynamik De har två dansgolv och en stor ölhall. Tyvärr tar barerna inte kort men de

Läs mer

Kontobedrägerier. 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13

Kontobedrägerier. 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13 Kontobedrägerier 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UNDERSÖKNINGEN BEDRÄGERIERNAS OMFATTNING OCH TYP KUNDEN OROAR SIG I ONÖDAN BANKERNAS AGERANDE KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR BEDRÄGERIETS

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

Interna affärer i livbolagen

Interna affärer i livbolagen RAPPORT DEN 21 dec 2005 DNR 05-8214-601 2005 : 12 Interna affärer i livbolagen en uppföljande granskning Interna affärer i livbolagen en uppföljande granskning R a p p O R T 2 0 0 5 : 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Etapp 2 trafikljusmodellen skadebolag och försäkringsrisker inkluderas i modellen från och med 2007

Etapp 2 trafikljusmodellen skadebolag och försäkringsrisker inkluderas i modellen från och med 2007 PROMEMORIA Datum 006-05-3 FI Dnr 06-4001-30 Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Etapp trafikljusmodellen

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR 10 TIPS Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start

Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start Behöver du även en fysisk betalterminal? Via Teller har du möjlighet att beställa både betalterminal och kortinlösen på en och samma gång. På så vis kan

Läs mer

Finansplats Stockholm

Finansplats Stockholm PROMEMORIA Datum 2006-06-30 FI Dnr 05-7920-000 Finansplats Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel

Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel Per Hortlund Andreas Svensson HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Förord Handeln är sedan ett antal år tillbaka

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer