Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne samt Biogas Syd (Kommunförbundet Skåne) och. Biogas Väst (Business Region Göteborg)

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne samt Biogas Syd (Kommunförbundet Skåne) och. Biogas Väst (Business Region Göteborg)"

Transkript

1 Biogas är bästa bränslet Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne samt Biogas Syd (Kommunförbundet Skåne) och Biogas Väst (Business Region Göteborg) 20 TWh 2020 Sverige behöver ett nationellt mål för biogas och nya styrmedel

2 enna rapport är framtagen som underlag för ett offensivt arbete med biogasutveckling i Sverige. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har idag en framträdande roll i denna utveckling och ämnar även i fortsättningen ligga i framkanten och stödja en kraftfull satsning på biogas. En stark utveckling av biogasen som fordonsbränsle kräver dock en nationell målsättning och kraftfulla stimulansmedel. Rapporten riktar sig till regeringen samt till politiker på nationell och regional nivå. Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp som representerar Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Biogas Syd (kommunförbundet Skåne) och Biogas Väst (Business Region Göteborg). Sweco har bistått med underlagsmaterial. 2

3 20 TWh 2020 Biogas är bästa bränslet Skåne och Västra Götaland står för en betydande del av biogasutvecklingen i Sverige. Andelen gasfordon är störst i västra och södra Sverige och infrastukturen för tankning av gasfordon är också väl utbyggd i dessa områden. Vi är angelägna om att agera tillsammans för att påskynda denna utveckling och minska klimatpåverkan men också att stärka förutsättningarna för nya företag och för en levande landsbygd. Vi uppmanar regeringen att inrätta styrmedel för förnybara drivmedel samt fastställa ett nationellt mål för biogas på 20 TWh till år Sådana ställningstaganden från regeringen har kraftfullt bidragit till en positiv utveckling när det gäller vindkraft. Potentialen för biogasutvinning är stor både från jord- och skogsbruk. Det är vår uppfattning att en starkt ökad andel biogas som fordonsbränsle kan bidra till en väsentlig reduktion av växthusgaser inom transportsektorn. Tydliga styrmedel och mål påskyndar den nationella etableringen av biogassystemet. En stark utveckling av en inhemsk biogasmarknad för fordon kommer att stimulera svenska företag att placera sig i framkant på en världsmarknad för helhetslösningar inom miljö- och klimatvänliga energi- och transportsystem. Betydande sysselsättningsvinster kan uppnås. Ett väl utvecklat biogassystem skulle försörja delar av transportsektorn med fossilfri energi. Vatten-, avfalls- och avloppssektorn kan, liksom jordbruket, integreras i ett väl fungerande kretslopp. Fördelar med biogasen fram till år 2020 är dessutom både affärs- och teknikrelaterade. Det är inte bara Sveriges bönder och skogsägare som behöver affärsmässigt stabila förutsättningar för att våga gå med i en nationell biogassatsning utan även svensk industri inom avfall, energi, verkstad och fordonstillverkning. Många av de svenska företag som leder utvecklingen mot framtidens miljö- och klimatvänliga transportsystem finns i Skåne och Västra Götaland. Fordonsindustrin, jord- och skogsbruket, avfallsoch avloppssektorn samt energibolagen har startat utvecklingen och väntar nu på tydliga besked om biogasens framtid i Sverige. Sverige kan inta en världsledande roll inom området klimatvänliga drivmedel och fordon genom en kraftfull satsning på den helt kretsloppsanpassade biogasen. Regeringen kan påskynda denna utveckling genom att lägga fast ett tydligt nationellt mål om 20 TWh senast år September 2009 Stefan Lundgren Biogas Syd Göran Johansson Biogas Väst Pia Kinhult Region Skåne Per Olov Blom Region Västra Götaland 3

4 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 5 Nationellt mål 6 - Potential på 74 TWh 6 - Klimatnytta och energieffektivitet 7 - Miljönytta 8 - Samhällsnytta 8 Nuläge 10 - Produktion 10 - Användning 10 - Distribution 11 Vägen till målet 12 - Införa styrmedel som främjar långsiktigt klimatsmarta drivmedel 12 - Stimulera svensk fordonsindustri för utveckling av gasdrivna fordon 13 - Utveckla distributionen av biometan 14 - Förverkliga rötningspotentialen på 10 TWh till Förverkliga förgasningspotentialen på 10 TWh till Biogasen roll i transportsystemet 15 Sysselsättning och exportpotential miljarder kronor 16 Källförteckning 18 4

5 20 TWh 2020 Sammanfattning Biogas kan komma att spela en väsentlig roll i regeringens ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. I Skåne och Västra Götaland finns en stor potential och goda förutsättningar för en stor produktion, distribution och användning av biogas. Här finns till exempel landets största andel gasfordon, och infrastrukturen för tankning av gasfordon är bäst utbyggd i Sverige. Det finns flera fördelar med biogas: Är det bästa fordonsbränslet ur miljösynpunkt Främjar regional sysselsättning Gynnar svensk teknik på export Ger ökad försörjningstrygghet och minskat oljeberoende Är en helhetslösning med stor potential Biogas är det bästa fordonsbränslet i dagsläget och har stora möjligheter att spela en viktig roll även i framtidens mer el-baserade transportsystem. Ju snabbare vi i Sverige utnyttjar den stora råvarupotential som finns för biogasproduktion, desto mer kan vi dra nytta av biogasens klimat- och miljöfördelar. Regeringen bör handla nu och ett första steg är att sätta ett nationellt mål för biogas. Det skapar förtroende för biogasen, inte bara från energi-, avfalls-, skogs-, jordbruks- och fordonstillverkande företag inom biogasområdet, utan även från marknaden transportföretag, åkerier, bussbolag, upphandlande kommuner och privatpersoner. Ett nationellt mål för biogas kommer, precis som när det gäller vindkraften, att sätta igång en samhällsprocess som minskar utsläppen av växthusgaser och samtidigt gynnar näringslivsutveckling och sysselsättning. Utifrån den kartlagda potentialen och med insikt om teknikutvecklingen inom produktion och distribution respektive fordonssektorn finns det idag grund för att lägga fast ett nationellt mål på 20 TWh biogas år Idag producerar vi endast 1,5 TWh från biogas i Sverige. Nya anläggningar och ny teknik tillkommer kontinuerligt, och i flera regioner är efterfrågan på biogas nu större än tillgången. För att nå målet 20 TWh biogas till 2020 finns det ett antal utmaningar som behöver belysas. De största utmaningarna är att: 1. Införa styrmedel som främjar långsiktigt klimatsmarta drivmedel 2. Stimulera svensk fordonsindustri att utveckla gasdrivna fordon 3. Utveckla distributionen av biogas 4. Förverkliga rötningspotentialen på 10 TWh till Förverkliga förgasningspotentialen på 10 TWh till Energieffektivisera transportsystemet och öka biogasens andel som drivmedel. Med 20 TWh biogas i Sverige finns en tillräckligt stor hemmamarknad för att utgöra en bas för export. Världsmarknaden för biogas förväntas växa från 18 miljarder kronor 2007 till 230 miljarder år Vi ser en stor exportpotential, inte bara för svensk biogasindustri utan även för företag inom avfall, energi, jord- och skogsbruk, verkstadsindustri och sist men inte minst för företag inom fordonsindustrin. Regeringen får inte missa den chans som nu finns att radikalt minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Samtidigt ges svensk industri en möjlighet att bygga en inhemsk marknad kombinerad med exportsatsningar som därigenom också bidrar till att öka sysselsättningen. En biogassatsning kan bli ett viktigt steg mot en eko-effektiv ekonomi i Sverige. 5

6 Nationellt mål För att biogas ska bli ett självklart drivmedel i framtidens transportsystem behövs ett tydligt mål och genomtänkta styrmedel som långsiktigt stimulerar en storskalig etablering. Det är önskvärt att biogas till största delen används inom transportsektorn där den ger störst miljönytta. För att detta ska uppnås krävs en balans mellan tillgång på biogas och efterfrågan från transportsektorn. Större efterfrågan på biogas som råvara i petrokemi och raffinaderi samt biogas för värme- och kraftförsörjning kan också spela en roll för att öka produktionen av biogas. I detta kapitel beskriver vi möjligheterna att nå målet på 20 TWh till år 2020 samt vilka miljö- och samhällsvinster som uppnås. Bakgrundsmaterialet är framför allt hämtat från två rapporter. Den svenska biogaspotentialen från inhemska produkter har tagits fram av BioMil AB och Envirum AB på uppdrag av Avfall Sverige, Svenska Biogasföreningen, Svenska Gasföreningen och Svenskt Vatten 1. Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel har tagits fram av Svenska Biogasföreningen, Svenska Gasföreningen och Svenskt Gastekniskt center 2. Potential på 74 TWh I Sverige finns en potential att producera biogas motsvarande totalt 74 TWh per år, varav restprodukter från skogen står för cirka 80 procent och avfallsprodukter från bland annat jordbruk och livsmedelsindustrin står för resterande 20 procent. Vi har i Sverige en potential att producera 15,2 TWh biogas från enbart inhemska avfallsprodukter, se tabell 1. Potentialen beräknad med begränsningar (bedömning av vilka mängder av olika restprodukter som är rimliga att samla in och göra biogas av) har uppskattas till 10,6 TWh i hela landet. Med förbättrad teknik skulle denna mängd kunna öka till 14,1 TWh. I den beräknade potentialen ingår inte odlade energigrödor som kan bli aktuella för biogasproduktion om förutsättningarna är de rätta. I både Skåne och Västra Götaland finns avfallsbolag av vilka merparten bedriver eller avser att bedriva biogasproduktion från bland annat matavfall. De avfallsbolag som idag komposterar matavfall planerar att övergå till behandling i biogasanläggningar. Insamlingsmängderna av matavfall ökar stadigt allt eftersom system för insamling införs. Det är fullt möjligt att behandla merparten av matavfallet från hushållen i båda regionerna. Hushållningssällskapet har gjort en inventering av biogaspotentialen i Västra Götaland 3. Resultatet visar att det finns en potential på motsvarande 1,1 TWh. Här är inte restprodukter från skogen inräknade. Motsvarande potential för Skåne är 3,0 TWh. Biogaspotential från rötningsbara råvaror och restprodukter TWh/år total Total med begränsningar Med ny teknik Restprodukter från lantbruk och gödsel 10,8 8,0 10,5 Restprodukter från industri och livsmedelsindustri 2,0 1,1 1,2 Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker 1,3 0,8 1,1 Avloppsslam 0,7 0,7 0,8 Park- och trädgårdsavfall 0,4-0,4 Summa 15,2 10,6 14,1 Tabell 1. Sammanfattning över Sveriges biogaspotential från rötningsbara råvaror och restprodukter. Källa: Avfall Sverige et al. Rapport 2008:02 6

7 20 TWh 2020 g CO2-ekvivalenter per KW/h drivmedel I båda regionerna planerar olika aktörer nya anläggningar som kommer att producera biogas från både samhällets och lantbrukets restprodukter samt från energigrödor. Restprodukter från skogen innebär en betydande potential för framtida biogasproduktion. Av restprodukterna från skogsbruk och skogsindustri bedöms den totala energipotentialen till cirka 59 TWh biogas per år. Biogasproduktion ur träråvara sker genom termisk förgasning, som än så länge används i begränsad omfattning. Klimatnytta och energieffektivitet Biogasens goda klimatnytta är väl känd. Koldioxidutsläppen per energienhet beräknas kunna reduceras med cirka 90 procent när biogas används för att ersätta fossila drivmedel CO 2 Bensin Disel Fossilt Raps Etanol Biodrivmedel Biogas När biogas utvinns ur gödsel och används som drivmedel ger det en dubbel klimatvinst. Genom att gödseln processas i en biogasreaktor minskas de spontana metan- och lustgasutsläppen i hela hanteringskedjan och omräknat i koldioxidekvivalenter kan reduktionen av koldioxid vara så hög som 90 procent. Tillsammans kan den totala koldioxidreduktionen alltså vara så hög som 180 procent när biogas från gödsel används i stället för bensin, se diagram 1. Förnybar energikälla Biogas är en förnybar energikälla. Den koldioxid som bildas när biogas förbränns bidrar inte till växthuseffekten eftersom kolet i biogasen redan finns i omlopp i naturen ovan jordskorpan. Samma mängd koldioxid skulle avges om det biologiska materialet istället förmultnade. Kolet i metanmolekylen härstammar från luftens koldioxid som bundits av växterna via fotosyntesen. Energieffektivt När åkermarken används för produktion av bioenergi är nettoenergiutbytet en viktig faktor att ta hänsyn till, det vill säga hur mycket energi som kan fås ut när tillförd energi dragits av. I en studie som utförts vid Lunds Tekniska Högskola undersöktes energieffektiviteten vid odling av vete för drivmedelsproduktion (Börjesson 2004). Resultaten visade att åkermarken utnyttjades cirka tre gånger mer energieffektivt när den odlades med vete för produktion av biogas jämfört med om vetet användes för etanolproduktion. Att kombinera etanol- och biogasproduktion är också energieffektivt. Ett exempel på detta finns vid den så kallade gröngasanläggningen i Norrköping, som drivs av Agroetanol och Svensk Biogas i samarbete. I detta fall framställs etanol ur vete, medan restprodukten, dranken, används för produktion av biogas genom rötning. Miljönytta Biogasproduktion och biogasanvändning ger mycket stor miljönytta, både direkt och indirekt. Den direkta miljövinsten är störst när biogasen ersätter fossila bränslen. Produktionen ger flera indirekta miljöeffekter, till exempel minskade metan- och lustgasutsläpp, minskade kväveutsläpp till vatten och luft och Diagram 1. Utsläpp av koldioxidekvivalenter från olika drivmedel, baserat på dagens odlingsförhållande i mellersta Sverige. Källa: Pål Börjesson LTH, Lund, Bioenergi från jordbruket - en växande resurs, SOU 2007:36 7

8 minskad lukt vid gödselspridning. Dessa effekter får man oberoende av hur biogasen används. Biogasprocessen ger både miljövänlig biogas och en restprodukt som är ett högvärdigt gödselmedel. Miljövänligt bränsle Biogas kan användas för produktion av värme och el och som råvara i industrin. Den bästa miljöeffekten får man om biogas används som fordonsbränsle och biogas är det miljöbästa fordonsbränslet som finns på marknaden idag 4. Biogas ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla drivmedel och utsläppen av kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar, kväveoxider, tungmetaller och stoft är försumbara. Gasmotorn är dessutom tystare och bullrar mindre än en dieselmotor, vilket innebär bättre arbetsmiljö för till exempel yrkeschaufförer. Högvärdigt gödselmedel Restprodukten efter tillverkningsprocessen är biogödsel som är ett högvärdigt gödningsmedel. Näringsämnena som finns i råvarorna före processen finns kvar i restprodukten och kan återföras till marken och därmed sluta kretsloppet av näring mellan stad och land. Gödsel som rötas innan det sprids ut på åkrarna innehåller näringsämnen som lättare tas upp av växter än orötad gödsel. Rötningsprocessen gör också att gödseln blir tunnare vilket ger ett lätthanterligt gödselmedel som kan spridas med god precision. Eftersom växterna snabbt kan ta upp näringsämnena från den rötade gödseln minskar risken för kväveförluster till vatten och luft. Dessutom bryter biogasprocessen ner en rad luktämnen som gör att rötad gödsel luktar mindre vid spridning. Ett problem vid konventionell gödselhantering och lagring är att det ofta uppstår spontana utsläpp av metan. Dessa metanutsläpp kan undvikas om gödseln rötas i en rötkammare och gasen samlas upp och används. Samhällsnytta En ökad användning av biogas som bränsle minskar vårt beroende av olja, vilket har fördelar både för miljön och för vår långsiktiga energiförsörjning. Biogasprocessen utgör dessutom en viktig länk i ett kretslopp av näring och energi mellan stad och land, mellan konsumtion och produktion. Strategisk energi- och drivmedelsresurs För att säkra den svenska industrins och trafikens energi- och drivmedelsförsörjning i framtiden är det nödvändigt att finna vägar ut ur beroendet av fossila bränslen och råvaror. En satsning på biogas innebär ett strategiskt viktigt steg ut ur oljeberoendet och bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Hållbar avfallshantering I ett uthålligt och resurssnålt samhälle ingår avfallet i ett kretslopp där organiskt material och näringsämnen som kväve, fosfor och kalium återförs till produktiv mark. Avfallet blir därmed en resurs som kan utnyttjas på ett hållbart sätt. Detta bidrar också till ett ökat miljömedvetande hos de kommuninvånare som källsorterar sitt matavfall. Genom att man tar vara på samhällets organiska restprodukter minskar mängden avfall som måste tas omhand på annat sätt, till exempel genom förbränning. Med hjälp av biogasprocessen ingår produktion och konsumtion av såväl livsmedel som energi från samhällets olika sektorer i ett balanserat kretslopp. Att utveckla integrerade lösningar för vatten, energi och avlopp är en viktig del i skapandet av hållbara städer. Levande landsbygd En fördel med biogastekniken är att den kan utnyttjas lokalt och råvarorna behöver inte transporteras långa sträckor eller importeras. Små eller medelstora företag och kommuner kan etablera biogasanläggningar som inte behöver koncentreras till någon särskild plats i landet eller till storstadsområdena. En djurproduktion som rötar sin gödsel minskar luktproblemen väsentligt vid spridning. Detta kan, särskilt om spridningsarealen gränsar till bebyggelse, ha avgörande betydelse för lantbruksföretagets fortlevnad. Att odla energigrödor på åkern är ett sätt att hålla marken i brukbart tillstånd. Överskottsarealer och mark som idag ligger i träda riskerar att på sikt 8

9 20 TWh 2020 förbuskas och växa igen. Genom biogasproduktion från olika jordbruksgrödor behålls potentialen inför eventuell framtida livsmedelsodling på dessa marker. Genom försäljning av producerad el och biogas till uppgradering utanför gården kan lönsamheten i lantbruksföretaget öka. Fler företag kan överleva och hålla odlingsmarken öppen. Detta i sin tur leder till en levande landsbygd och ökad sysselsättning. 9

10 Nuläge Produktion Biogas produceras genom biologisk nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden. De huvudsakliga råvarorna som idag används för biogasproduktion är avloppsvatten, avfall och lantbruksprodukter. I Sverige produceras för närvarande cirka 1,5 TWh biogas årligen (240 anläggningar). Flest anläggningar finns vid avloppsreningsverken (138 st) och där sker också den största produktionen, se diagram 2. Avfallsdeponierna är en annan stor producent men denna produktion kommer successivt att avta eftersom organiskt material inte längre får deponeras. De flesta biogasanläggningar som byggs idag är olika typer av gårdsanläggningar eller anläggningar för samrötning. I de senare rötas lätt nedbrytbart organiskt hushållsavfall, avfall från livsmedelsindustrin, gödsel samt vall. Industriella avlopp 6% Samrötningsanläggningar 11% Gård- och pilotanläggningar 1% Användning Biogas består i huvudsak av metan. Även naturgas består av metan, men medan biogas framställs i kretsloppet av naturliga biologiska processer, är naturgasen en fossil gas som hämtas i jordskorpan. Eftersom de båda består av metan, är användningsområdet för biogas detsamma som för naturgas. Biogas som kommer från rötningsanläggningar kan användas för värmeproduktion eller för produktion av kraftvärme (kombination av el- och värmeproduktion). Genom att uppgradera gasen, en process där man renar gasen från koldioxid, kan den också användas som fordonsgas, se diagram 3. Fordonsgas 19% Fackling 13% Elproduktion 8% Gasdistributionsnät 4% Uppvärmning 56% Avfallsdeponier 28% Kommunala avloppsreningsverk 54% Diagram 2. Biogasproduktionen i Sverige är för närvarande 1,5 TWh. Diagrammet visar hur produktionen är fördelad på de olika typerna av anläggningar. Källa: Svenska Gasföreningen. Diagram 3. Användningen av biogas i Sverige Redovisad som andel av total användning. Källa: Svenska Gasföreningen. Fordonsgas Den levererade mängden fordonsgas, som är en blandning av naturgas och biogas, ökar ständigt och har fördubblats de senaste fem åren. Andelen biogas ökar också årligen och 2008 bestod den sålda mängden fordonsgas av 58 procent metan från biogas och 42 procent metan från naturgas. 10

11 20 TWh 2020 Diagram 4. Antalet fordon i Sverige som drivs på gas har ökat kraftigt de senaste åren och under 2009 introduceras nya modeller på marknaden. I flera svenska städer, till exempel Kristianstad, Helsingborg och Borås drivs stadsbussarna på biogas. Miljöklassningen Svanen har en gräns på minst 50 procent biogas för att fordonsgasen ska kunna Svanenmärkas. Gasfordon i Sverige I Sverige fanns vid årsskiftet cirka 3,8 miljoner lätta fordon med bensinmotor och 0,8 miljoner som drevs med diesel. Andelen fordon som drivs med alternativa bränslen har ökat markant de senaste åren och under 2008 utgjorde miljöbilarna cirka 30 procent av nyförsäljningen av personbilar. Det är framförallt etanolen som står för ökningen. Antalet gasfordon har mer än fördubblats de senaste fyra åren, se diagram 4. Även om ökningen är stor är antalet gasfordon relativt litet, men under 2009 introducerar flera stora fordonstillverkare modeller med gasdrift. Distribution Fordonsgas distribueras på de flesta gastankstationer som en blandning av biogas och naturgas. Det finns idag drygt 90 publika tankställen för fordonsgas, se figur 1. Utbyggnadstakten behöver öka snabbare för att öka tillgängligheten på marknaden. Svenska Gasföreningen bedömer att det behövs 400 tankstationer redan Västra Götalandsregionen Region Skåne Figur 1. Tankstationer för gas i Sverige. Källa: fordonsgas.se 11

12 Vägen till målet Biogas kan spela en väsentlig roll i regeringens ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Med tanke på den stora råvarupotential som finns för produktion av biogas och dess klimat- och miljöfördelar bör regeringen handla nu. Ett första steg är att regeringen sätter ett nationellt mål för biogas. Det skapar förtroende inte bara för energi-, avfalls-, skogs-, jordbruks- och fordonstillverkande företag inom biogasområdet utan även för marknaden transportföretag, åkerier, bussbolag, upphandlande kommuner och privatpersoner. Ett nationellt mål för biogas kommer, precis som när det gäller vindkraften, att sätta igång en samhällsprocess som gynnar näringslivsutveckling och sysselsättning och samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser. För att nå 20 TWh biogas till år 2020 finns ett antal utmaningar som behöver belysas. De största utmaningarna är att: 1. Införa styrmedel som främjar långsiktigt klimatsmarta drivmedel 2. Stimulera svensk fordonsindustri att utveckla gasdrivna fordon 3. Utveckla distributionen av biogas. 4. Förverkliga rötningspotentialen på 10 TWh till Förverkliga förgasningspotentialen på 10 TWh till Energieffektivisera transportsystemet och öka biogasens andel som drivmedel. 1. Införa styrmedel som främjar långsiktigt klimatsmarta drivmedel För att öka elproduktionen från vindkraft finns styrmedel i form av elcertifikat. För att främja långsiktigt klimatsmarta drivmedel behövs också någon form av styrmedel. Idag finns vissa stödåtgärder, och förslag till ytterligare åtgärder har presenterats. Regeringen satsar 200 miljoner kronor under perioden till biogasproduktion från i huvudsak gödsel inom jordbruket inom ramen för landsbygdsprogrammet 5. Regeringen har också presenterat ett förslag på ett treårigt stöd ( ) på totalt 339 miljoner kronor för biogas och solceller 6. Energimyndigheten har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att utreda kvotpliktsystem 7 för förnybara drivmedel. Vi i Region Skåne och Västra Götalandsregionen bedömer att kvotplikt inte är ett tillräckligt flexibelt styrmedel för att hantera biodrivmedel som inte kan blandas i bensin och diesel. Bland annat kommer biogas, vätgas och förnybar dimetyleter, DME, att hamna utanför. Vi anser att det behövs styrmedel som kompletterar kvotpliktsystemet. Svenska Gasföreningen har tagit fram ett förslag Klimatbonus för ökad andel biodrivmedel 8. Det är ett självfinansierande avgiftsbaserat system som inte belastar statsbudgeten. En avgift läggs på fossila drivmedel och en klimatbonus ges till produktion av förnybara drivmedel. Både avgiftens och klimatbonusens storlek står i relation till drivmedlens klimatpåverkan. Fossila drivmedel får en avgift utifrån mängden utsläpp av växthusgaser. Avgiften används sedan som klimatbonus som betalas ut till förnybara drivmedel. Bonusen baseras på det förnybara drivmedlets reduktion av växthusgaser. Det innebär att klimatsmarta drivmedel såsom till exempel biogas och DME premieras medan mindre klimateffektiva biodrivmedel som till exempel rapsdiesel inte får lika stor bonus. I förslaget är klimatbonusen tidsbegränsad till 8 år för varje produktionsanläggning och styrmedelssystemet förslås gälla till Räkneexempel visar att vid en nivå på 20 TWh förnybart bränsle belastas bensin och diesel med 60 öre per liter och klimatbonusen uppgår till 25 öre per kwh (cirka 2,50 kr för en kubikmeter biogas). 12

13 20 TWh 2020 Förslaget om klimatbonus är i huvudsak ett bra förslag. Det förväntas hålla förnybara drivmedel konkurrenskraftiga gentemot de fossila drivmedlen under en tillräckligt lång tid för att marknaden för de förnybara drivmedlen ska växa och bli bärkraftig. Inför system med klimatbonus Nytta för samhället: Nytta för bilisten: Nytta för producenten: Minskade utsläpp av växthusgaser minskning av fossila drivmedel ingen belastning av statskassan Konkurrenskraftigt pris för den gröna bilisten Ökad lönsamhet för produktion av biodrivmedel 2. Stimulera svensk fordonsindustri att utveckla gasdrivna fordon Idag finns cirka gasdrivna fordon i Sverige. Redan 1998 tillverkade Volvo Personvagnar den första bi-fuelbilen. Vid halvårsskiftet 2006 var man uppe i en produktion på cirka 2500 bilar men lade ned tillverkningen under hösten. Under sommaren 2009 startade företaget AFV (Alternative Fuel Vehicle) tillverkning av Volvo V70 bi-fuel som säljs av Volvo Personbilar Sverige och Bilia. Gasdrivna bussar tillverkas av både Scania och Volvo Buss. Det finns cirka 800 gasdrivna bussar i Sverige vilket motsvarar cirka 10 procent av kollektivtrafiken med bussar. Det finns ingen svensk tillverkning av gasdrivna lastbilar i Sverige. I Sverige har det än så länge satsats mycket lite på utveckling av motorer som drivs med fordonsgas (jämfört med diesel, bensin och etanol). Forskning kring detta har varit i stort sett obefintlig. Analyser 9 gjorda av EU:s forskningscenter visar att gasmotorer har en större utvecklingspotential avseende bränsleeffektivitet än andra motorer och bränslen. Det finns alltså möjligheter för svensk fordonsindustri att ta fram nya gasmotorer som utnyttjar metangasens höga oktantal och goda förbränningsegenskaper. Utvecklingen av effektiva gasmotorer bör lyftas in i Energimyndighetens och Vinnovas program för Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Resultatet blir lägre förbrukning, starkare motorer och längre räckvidd på gas. I Kalifornien, Australien och England finns lastbilar med efterkonverterade metan-diesel-motorer 10. Det finns ett stort intresse hos svenska fordonstillverkare för tekniken. Den är lika effektiv som dieseldrift och bedöms ha kapacitet att möta framtida emissionskrav, Euro 6. En satsning på forskning och utveckling tillsammans med demonstrationsprojekt kan öppna en helt ny marknad för fordonsgas när det gäller tunga fordon 13

14 såsom lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och traktorer. Uppgraderad biogas är i dagsläget underskattat som drivmedel. Gasens unika fördelar såsom dess renhet, goda förbränningsegenskaper, högt oktantal och låga koldioxidutsläpp måste synliggöras. Det är nödvändigt att få fram fordon optimerade för gasdrift. Denna utveckling bör gå hand i hand med utvecklingen av hybrid- och elfordon vilket belyses i avsnitt 6. Fler och bättre gasdrivna fordon ger mindre utsläpp av växthusgaser, bättre bränsleekonomi och nya exportmöjligheter. av Flytande biogas kan transporteras på liknande sätt som bensin och diesel. Den flytande gasen transorteras till gastankstationer där både flytande och komprimerad gas kan tankas. Därigenom blir det möjligt att bygga en mer heltäckande infrastruktur inte bara för publika tankstationer utan även för tunga fordon. Regeringen bör underlätta och stödja distribution av biogas så att: Lokala och regionala biogasnät byggs ut. Naturgasnätet används för distribution av biogas. Transport av flytande biogas utvecklas. 3. Utveckla distributionen av biogas Väl fungerande och utbyggd distribution av biogas är avgörande för att koppla ihop produktion av biogas med användning i bilar. En av de riktigt avgörande frågorna för utvecklingen just nu är hur möjligheterna för transport och handel med biogas utvecklas. Substraten för produktion av gas finns inte där avsättningen för gas finns. Substrat är skrymmande och dyrt att transportera. Det decentraliserade utbudet av råvaror måste möta skalfördelarna i uppgraderingsteknik och marknadsanvändning av gas. Tre olika distributionsalternativ behöver utvecklas parallellt: lokala och regionala biogasnät, distribution via naturgasnätet och transport av flytande gas. Lokala nät byggs upp i städerna med publika tankstationer och depåer för bussar och andra fordonsflottor. På landsbygden där den stora rötningspotentialen finns behövs lokala/regionala biogasnät som kopplar ihop de olika biogasproducenterna och de närliggande tätorter där avsättning finns. Naturgasnätet som sträcker sig längs västkusten från Malmö i söder till Stenungsund i norr används för distribution av biometan från förgasningsanläggningar och större rötningsanläggningar. Fordonsflottor i städerna längs naturgasledningen i Skåne, Halland och Västra Götaland försörjs med biometan. Överskott kan användas som råvara i petrokemiindustri och till kraftvärmeförsörjning. Tekniken för produktion av flytande biogas är i sin linda och beräknas få sitt genombrott i Sverige i slutet 4. Förverkliga rötningspotentialen på 10 TWh till 2020 Biogas framställs från följande rötbara råvaror och restprodukter: Avloppsslam Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker Restprodukter från industri och livsmedelsindustri Park- och trädgårdsavfall Restprodukter från lantbruk och gödsel Avloppsreningsverk finns i de flesta svenska kommuner. 138 av dem producerar biogas 11, men endast ett fåtal tillverkar biogas för fordon. Genom samrötning med andra råvaror samt processoptimering är det möjligt att öka biogasproduktionen. Därigenom uppnås skalfördelar så att gasen kan uppgraderas till fordonsbränsle. Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker används i relativt liten skala för biogasproduktion. Cirka 17 procent av avfallet återvinns genom biologisk behandling 12. Det finns ett nationellt mål på 35 procent till Biogasproduktion måste prioriteras före kompostering. Målet behöver successivt höjas för att man ska kunna producera mer biogas. Restprodukter från livsmedelsindustri och annan industri används till viss del som djurfoder men också till biogasproduktion. Park- och trädgårdsavfall går idag till komposter- 14

15 20 TWh 2020 ing. Teknik för torrötning behöver utvecklas. Avfallet skulle också kunna användas i förgasningsanläggningar. Restprodukter från lantbruk och gödsel utgör den riktigt stora potentialen för produktion av biogas. Utmaningen ligger dels i att koncentrera substrat för skalfördelar i biogasproduktionen, dels i att öka gasmängderna genom lokala biogasnät för skalfördelar avseende uppgradering. Samrötning av gödsel, halm och restprodukter kan lösa den första utmaningen. Den andra utmaningen måste regeringen ta ställning till. Utbyggnad av lokala och regionala biogasnät är en infrastrukturfråga av nationellt intresse. Rätt utformade styrmedel kan möjliggöra att rötningspotentialen utnyttjas för produktion av biogas. 5. Förverkliga förgasningspotentialen på 10 TWh till 2020 Den största potentialen för produktion av biogas (59 TWh) finns i restprodukter från skog och skogsindustri. Biogas från träbränsle utvinns med förgasningsteknik då träbränsle är svårt att röta. Tekniken att förgasa bränslen är välkänd sedan länge. När det gäller förgasning av träbränsle finns det idag enbart en begränsad erfarenhet av tekniken. Som exempel kan anläggningen i Värnamo och i österrikiska Güssing nämnas. Förgasning av träbränsle till biogas har cirka 70 procent energieffektivitet 13. Förgasning av träbränsle för framställning av andra biodrivmedel, såsom syntetisk diesel (FTD) och DME, har väsentligt lägre energieffektivitet 14. Etanol från träbränsle ligger på cirka 35 procent enligt EU:s forskningscenter. På Chalmers tekniska högskola i Göteborg finns världens största forskningsförgasare för träbränslen. Projektet drivs av Göteborg Energi, Metso Power och Chalmers. Utrustning har byggts som utnyttjar värmen i den befintliga pannan (fluidbädd). Konceptet har, när det är färdigutvecklat, en mycket stor potential. I Sverige finns cirka 150 liknade pannor som med Chalmerskonceptet har en potential att producera 10 TWh biogas. Den första kommersiella förgasningsanläggningen planeras komma i drift Det är GoBiGas-projektet som drivs av Göteborg Energi och E.on. År 2015 ska den producera 0,8 TWh per år. Regeringen bör satsa på utveckling av förgasningsteknik - Förgasning av träbränsle för framställning av biogas är mycket energieffektiv. - Denna teknik har en mycket stor råvarupotential. - Konceptet från Chalmersförgasaren behöver stöd för kommersialisering. 6. Energieffektivisera transportsystemet och öka biogasens andel som drivmedel Inom internationell fordonsindustri sker en stark utveckling av fordon med eldrift och hybridteknik. Fordonen kommer att bli mer energieffektiva vilket är nödvändigt både för att minska användningen av fossila bränslen och för att biomassa för framställning av drivmedel är en begränsad resurs. Ett antal scenarier och framtidsstudier har tagits fram bland annat av IVA 15. Deras utredning visar att år 2050 kommer behovet av biodrivmedel endast att vara TWh. (Detta kan jämföras med att vägtransporterna idag använder TWh). En kombination av fordon med eldrift och hybridteknik tillsammans med biodrivmedel är nödvändig för framtiden. Studier vid EU:s forskningscentrum visar att en naturgasmotor med hybridteknik släpper ut mindre mängd växthusgaser än andra bränslen 16. Biogasens egenskaper som drivmedel gör den lämplig att använda tillsammans med hybridteknik och elmotorer. En biogasmotor som körs on/off på ett jämnt varvtal har en mycket hög verkningsgrad jämfört med andra motorer och bränslen. En sådan biogasmotor kan ladda batterier som ger ström till en elmotor som med mycket hög verkningsgrad driver hjulen. Det behövs medel för forskning och utveckling av gasmotorer i kombination med fordon med eldrift och hybridteknik. 15

16 Sysselsättning och exportpotential Ett nationellt mål för biogas kommer att sätta igång en samhällsprocess som gynnar inte bara teknik- och produktutveckling utan också utveckling av näringsliv och sysselsättning. Vid ett scenario på 20 TWh biogas för transportsektorn finns en tillräckligt stor hemmamarknad för involverade företag för att utgöra en bas för export på världsmarknaden gjorde Svenska Gasföreningen en studie 17 som pekar på mycket stora sysselsättningseffekter i ett utbyggt biogassystem. Man visar på arbetstillfällen i biogasanläggningar, jordbruk, byggindustri, verkstadsindustri och fordonsindustri. Exportpotentialen är mycket stor. Sverige är i flera avseenden redan bra på miljöarbete och teknik. Med en satsning på biogas förbättras förutsättningarna för svensk miljöteknikexport. Flera företag och offentliga organisationer arbetar redan idag aktivt med biogas, anläggningar byggs och i samarbete med forskning har flera teknikföretag kunnat ta fram högt utvecklad teknik som etablerats på den internationella marknaden. 230 miljarder kronor Biogasproduktionen växer kraftigt i flera länder och tekniken utvecklas snabbt. Forskningsberäkningar visar att bättre teknik kan mångdubbla effekten i biogasprocessen. En rapport 18 visar att världsmarknaden för biogas som används till el- och värmeproduktion bedöms öka från 18 miljarder kronor år 2007 till 230 miljarder år Rapporten tar i beräkningen inte med den biogas som används till drivmedel. Det finns flera områden med stora exportmöjligheter för svenska företag: Produktion, uppgradering och distribution av biogas Avfallssektorn med system, hantering och teknik Förgasning med system och teknik Produktion, lagring och distribution av flytande biogas och naturgas Gasmotorer för sjöfart Personbilar med energieffektiva gasmotorer Tunga fordon med energieffektiva metan-dieselmotorer Tekniska lösningar inom både produktion, uppgradering, distribution och avfallshantering har en trolig framtida exportpotential till bland annat Tyskland, Kina, USA, Indien och Japan. Även inom förgasning finns potential till en stor internationell efterfrågan, beroende på teknikutvecklingen. Om till exempel konceptet med Chalmersförgasaren kan kommersialiseras blir det en världssuccé. Produktion, lagring och distribution av flytande biogas, respektive gasmotorer för sjöfart har mycket stor exportpotential. Det beror bland annat på skärpta regler för utsläpp från fartyg och dyrare bränslen. Svenska företag är också långt framme om inte världsledande när det gäller teknik för framställning av flytande biogas. För gasdrivna fordon växer världsmarknaden med cirka 30 procent per år sedan 2000 och är nu uppe i 10 miljoner gasdrivna fordon. Länder med stor differens mellan priset på naturgas och bensin/ diesel kan bli högintressanta marknader för svenska fordonstillverkare som kan leverera energieffektiva gasfordon på både lätta och tunga sidan. Biogas är bra ur miljösynpunkt, gynnar regional sysselsättning och ger en försörjningstrygghet som inte är beroende av omvärlden. En nationell satsning på biogas främjar utvecklingen av framstående teknikföretag och förbättrar möjligheten till ökad svensk miljöteknikexport. En biogassatsning kan bli ett viktigt steg mot en eko-effektiv ekonomi i Sverige. 16

17 20 TWh 2020 TWh biogas år 2020 är ett realistiskt mål. En satsning på biogas skapar arbetstillfällen för både fordonstillverkare, lantbrukare, ingenjörer och forskare. Med ett lokalt producerat bränsle kan de miljardbelopp som läggs på drivmedel kan stanna i den egna regionen. Ett klimatvänligt bränsle med lokal produktion och kretsloppsbaserat resursanvändande efterfrågas i hela världen. Genom en svensk satsning har vi chans att leda den tekniska utvecklingen och bidra till ett mer hållbart samhälle, lokalt och globalt. 17

18 Källförteckning 1 Avfall Sverige et al Den svenska biogaspotentialen från inhemska produkter Rapport 2008:02 2 Svenska Biogasföreningen et al Biogas ur gödsel avfall och restprodukter - goda svenska exempel maj Hushållningssällskapet. Inventering av biogaspotentialen från rötning i Västra Götaland 4 Avfall Sverige et al Den svenska biogaspotentialen från inhemska produkter Rapport 2008:02 5 Regeringens pressmeddelande 18 november Jordbruksverket 6 Näringsdepartementet, Stöd till åtgärder för att främja en effektiv användning av biogas. 4 maj Regeringsbeslut, Näringsdepartementet, Uppdrag om kvotering av förnybara drivmedel. 16 oktober Svenska Gasföreningens rapport Klimatbonus för ökad andel biodrivmedel. Juni EU Joint Research Center, Tank-to-wheels report, version 3. Oktober EU Joint Research Center, Tank-to-wheels report, version 3. Oktober Avfall Sverige. Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror. Rapport 2008: 12 Avfall Sverige. Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror. Rapport 2008:02 13 SGC. Substitute natural gas from biomass gasification. Rapport SGC 187. Mars Ecotraffic. Well to wheel effeciency for heavy duty vehicles September IVA. En svensk nollvision för växthusgasutsläpp. 18 EU Joint Research Center, Tank-to-wheels report, version 3. Oktober Gasföreningen. En tjugoprocentig övergång till biogas som fordonsbränsle ger arbetstillfällen i Sverige Juni Helmut Kaiser. Helmut Kaiser Consultant Report 18

19

20 form/foto: christian andersson, region skåne omslagsbild: matton 20 TWh 2020 Sverige behöver ett nationellt mål för biogas och nya styrmedel

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Biogasstrategin och biogasutlysningen

Biogasstrategin och biogasutlysningen Biogasstrategin och biogasutlysningen Energimyndighetens aktiviteter inom biogasområdet 2010 (och 2011) Kalle Svensson Handläggare Regeringens uppdrag Öka användningen av biogas Ta till vara sektorövergripande

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Energigaserna självklara i det hållbara samhället

Energigaserna självklara i det hållbara samhället Vision 22 Energigaserna självklara i det hållbara samhället Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. INNEHÅLL ÅR 211 Sveriges energiförsörjning

Läs mer

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 2006-09-09 Socialdemokraterna Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 11 steg för ett grönare Sverige Gröna Folkhemmet har blivit ett samlingsnamn för visionen om ett modernt högteknologiskt

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Den ledande biogasregionen 2020

Den ledande biogasregionen 2020 Skåne Den ledande biogasregionen 2020 I din hand håller du en sammanfattad version av Skånes färdplan för biogas den ledande biogasregionen 2020, reviderad november 2011. På följande sidor ges en överblick

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Göran Värmby, Värmby Consulting, f d projektledare och ordförande i Biogas Väst - Hur ser det ut i Sverige? Nationell Biogasstrategi

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogasanläggning Hushåll Restaurang, storkök Biogas värme, el, fordonsgas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta. Sören Eriksson

Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta. Sören Eriksson Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta Sören Eriksson Preem Raffinering Export Marknad Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30% av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB Vår vision. Göteborg Energi ska aktivt bidra till det hållbara Göteborgssamhället. innefattar

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Peter Berglund, Mathias Bohman, Magnus Svensson, Grontmij AB Johan Benjaminsson, Gasefuels AB 1. INLEDNING Intresset för biogas

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan 10 år 10 år med minimal klimatpåverkan 1999-2009 I november 2009 hade det gått 10 år sedan den första gasbilen tankades i Kristianstad. Samma månad sattes de tre första gröna stadsbussarna i drift. Under

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Stockholm 2014-02-10 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Fordonsgas/Biogas - historik

Fordonsgas/Biogas - historik 1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2016-02- 19 REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm Till Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag COM(2015)614/2

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Seminarium Stockholm 19 maj 2010 Biogas - storskaligt och hållbart bränsle Bernt Svensén Affärsdriven Miljöutveckling Business Region

Läs mer

Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas

Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200663 Sammanfattande beskrivning Projektet ska kartlägga nya tekniska och ekonomiska

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna

Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna Åkerenergi & affärsmöjligheter för de gröna näringarna Biogasseminarium med workshop 13 april 2011, Stockholm Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Bioenergianvändning i Sverige

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar. Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram

Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar. Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram En hållbar stad är en stad utan fossila bränslen Hållbara resor Förnybara bränslen Nära tillgång

Läs mer

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012 Strategi för biogas i regionen 28 augusti 2012 Mats Håkansson www.affu.se Disposition Beslutsläget Kort om gasproduktion och användning Mål för utredningen Strategi före beslut (förslag) Affärsmodellen

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige

Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige Utlåtande 2008:63 RI (Dnr 309-1115/2007) Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp Oddvar Fiskesjö Processledare 044-309 32 92 Pia.AC.sandell@skane.se Bilaga Sammanfattning Datum 2015-12-16 Dnr 1501271 1 (10) Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015 Beviljade utvecklingsprojekt

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Motion till riksdagen 1988/89: av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Lantbruket har en stor betydelse för sysselsättningen i landet såväl direkt i producentledet

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Fossiloberoende fordonspark 2030

Fossiloberoende fordonspark 2030 Fossiloberoende fordonspark 2030 Leif Holmberg Politiskt sakkunnig Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Genomförs i bred samverkan med övriga samhället

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? I samarbete med Johan Benjaminsson Maj 2013 Gasefuels AB Sida 2 av 19 Innehåll Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?...

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: anders.hjort@biomil.se Skickat: den 15 september 2015 14:24 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: Bilaga 6 Beskrivning av tgrdens effekter pandra miljml.pdf; Bilaga

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer