Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral"

Transkript

1 BESLUT Aktbilaga 13 1(14) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : Gästrike Återvinnare Box Gävle Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral Anläggning: Hagalunds ÅVC Fastighet: Åbyn 39:23 N/S-koordinat: , O/V-koordinat SNI-kod: , , Beslut Miljöprövningsdelegationen lämnar Gästrike Återvinnare ( ) tillstånd enligt miljöbalken till att inom ovan nämnda fastighet bedriva återvinningscentral med tillhörande mellanlagring av farligt avfall. Verksamheten begränsas till en maximal lagring om ton avfall vid ett och samma tillfälle. Dessutom begränsas den momentana lagringen av farligt avfall till att omfatta maximalt 15 ton. Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 6 kapitlet 9 miljöbalken (MB) att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. För tillståndet gäller följande slutliga villkor: 1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Verksamheten skall vara inhägnad och hållas låst när den inte är bemannad. 3. Saneringsmedel samt utrustning för brandsläckning ska finnas tillgängligt vid anläggningen. 4. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider riktvärdena: 50 db(a) vardagar dagtid (kl ) 45 db(a) kvällstid (kl ), söndag och helgdag (kl ) 40 db(a) nattetid (kl ) Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 55 db(a) som riktvärde vid bostäder. Buller från verksamheten får ej innehålla störande impulsljud eller hörbara tonkomponenter.

2 5. Verksamheten skall bedrivas så att nedskräpning eller olägenhet som exempelvis, lukt, damning eller vindspridning av avfall inte uppkommer. Om någon av dessa olägenhetstyper trots allt skulle uppstå skall åtgärder omedelbart vidtas för att avhjälpa problemen. 6. Förvaring av farligt avfall ska ske på tät yta som är beständig mot det avfall som lagras och så att det skyddas mot nederbörd. Behållare ska vara ändamålsenliga, säkra och skyddade mot påkörning. Förvaringsytorna ska förses med sekundärt skydd så att spill, läckage eller liknande hålls kvar och kan omhändertas. Fraktionerna kylmöbler, vitvaror, mindre elektronikutrustning, tryckimpregnerat virke och lysrör/lågenergilampor undantas från kravet på sekundärt skydd. Vidare undantas fraktionerna kylmöbler, vitvaror och tryckimpregnerat virke från kravet att lagring ska ske så att fraktionerna skyddas mot nederbörd. 7. Hantering av avfall och farligt avfall ska ske så att utsläpp till mark, luft eller vatten motverkas. Vid risk för spill eller läckage ska hantering ske på tät yta så att spridning till mark eller vatten förhindras. Spill från hantering av farligt avfall ska omgående samlas upp och tas omhand som farligt avfall. 8. Möjligheter till energieffektivisering skall utredas och redovisas till tillsynsmyndigheten senast den 1 juli Utredningen skall innehålla ett förslag till energiplan med tidplan för de föreslagna åtgärderna. 9. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Bolaget ska vid avslutning av verksamheten i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om mark, byggnader eller anläggning är förorenad och i så fall också ansvara för att området efterbehandlas. 2(14) Igångsättningstid Eftersom verksamheten pågår behövs ingen bestämmelse om igångsättningstid. Verkställighetsförordnande Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 22 kap 28 första stycket MB att tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft Särskilda upplysningar Miljöprövningsdelegationen vill upplysa om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar tillståndsinnehavaren från skyldighet att iaktta vad som föreskrivs i annan författning i fråga om anläggning eller verksamhet som avses med tillståndet. Bolaget skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (26 kap 19 MB) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Enligt denna är verksamhetsutövaren bl a skyldig att omgående underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljö.

3 3(14) Varje år före utgången av den 31 mars skall en miljörapport och eventuellt en köldmedierapport lämnas in till tillsynsmyndigheten (26 kap 20 MB respektive 16 SNFS 1992:16). Det är den sammanlagda köldmediemängden som avgör om bolaget är skyldig att lämna köldmedierapport eller inte. Bolaget skall till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen samt utföra eller bekosta sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap 21 och 22 MB). Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB skall avgift betalas årligen av den som bedriver miljöfarlig verksamhet. Bedrivs en miljöfarlig verksamhet av annan än den som meddelats tillståndet är den nye verksamhetsutövaren skyldig att snarast upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet (32 SFS 1998:899). En kopia av informationen bör skickas till länsstyrelsen. Det är förbjudet att utan anmälan enligt miljöbalken ändra en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (21 SFS 1998:899). Att upphöra med verksamheten är enligt miljöprövningsdelegationens bedömning en anmälningspliktig ändring. Redogörelse för ärendet Ärendets handläggning Ärendet har föregåtts av en MKB-process där samråd skett med länsstyrelsen, Gävle kommuns miljökontor, Gästrike Räddningstjänst. Samråd med allmänheten har skett i form av ett stormöte som sammankallades genom annonsering i lokaltidningarna Gävle Dagblad och Arbetarbladet samt genom direktutdelat brev till de närmast boende. Länsstyrelsen beslutade den 2 oktober 2003 (dnr ) att verksamheten inte antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 4 MB. Ansökan och tillhörande MKB inkom till miljöprövningsdelegationen den 13 februari 2004 och kompletterades den 28 april Ärendet kungjordes den 7 maj 2004 i lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Bygg och miljönämnden i Gävle kommun samt Gästrike Räddningstjänstförbund har beretts tillfälle att yttra sig. Sökande har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de yttranden som kommit in. Ansökan Av ansökningshandlingarna framgår bland annat följande: Lokalisering Hagalund:s återvinningscentralen är sedan starten hösten 2002 lokaliserad i ett skogsområde på en del av fastigheten Åbyn 39:23 i Gävle kommun. Området

4 ligger ca 400 meter söder om Totra vattentäkts skyddsområde. Närmaste bostäder ligger ca 250 meter nordost om återvinningscentralen Verksamhetsbeskrivning Eftersom verksamhetens omfattning i dagsläget inte är av den storleksordningen att den berörs av tillståndsplikt bedrivs anläggningen sedan starten hösten 2002 som ett anmälningsärende hos byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun. Den verksamhet som hittills bedrivits på fastigheten är mottagning och mellanlagring av pappersförpackningar, tidningar, grovsopor, elektronik, vitvaror, trädgårdsavfall, fyllnadsmassor, plast, metall och brännbart avfall. Största delen av det avfall som kommer in till anläggningen mellanlagras i separata betongfickor försedda med asfaltbotten eller i containers anpassade för avfallslagring. Den enda fraktion som i dag inte lagras i betongfickor eller i containers är det trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar som lagras direkt på marken i väntan på borttransport och flisning. Gästrike Återvinnare har idag även tillstånd att ta emot farligt avfall för mellanlagring i en mobil miljöstation. När återvinningsanläggningen stänger för dagen transporteras den mobila miljöstationen till Gästrike Återvinnares anläggning på Utmarksvägen 16 i Gävle varifrån avfallet sedan förs vidare för destruktion hos godkänd omhändertagare. Verksamhetsområdet som är ca 100 x 60 meter stort är inhägnat och försedd med en låsbar grind som är stängd när anläggningen är obemannad. Själva markytan är där verksamheten bedrivs är inte hårdgjord utan består av en avjämnad grusad yta utan vegetation. Inom verksamhetsområdet finns även en personalbyggnad med tillhörande parkeringsplatser. För att möjliggöra öppethållande även efter mörkrets inbrott är anläggningen även utrustad med ett antal belysningsstolpar och strålkastare. Anläggningens öppettider är tisdagar mellan 13:00 19:00. Förutom detta har även anläggningen öppet under två lördagar varje vår. Vissa förändringar av öppettiderna kan komma att ske i framtiden men inget är i dagsläget beslutat. Eventuella förändringar av öppettiderna kommer att meddelas tillsynsmyndigheterna i god tid innan de införs. Orsaken till att Gästrike återvinnare valt att söka tillstånd för verksamheten är att man vill få en möjlighet att utöka mängden mottaget och mellanlagrat impregnerat virke som enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063) numera klassas som farligt avfall. Planerad verksamhet De verksamheter som man planerar att bedriva inom fastigheten är dessa : - mellanlagring av farligt avfall : SNI-kod (14)

5 - mottagning/sortering/mellanlagring av grovavfall och återvinningsbart avfall SNI-koder : och (14) Den planerade verksamheten skiljer sig därmed inte nämnvärt från den verksamhet som idag bedrivs inom området. Den enda större förändring som planernas är att man har för avsikt att utöka mängden mottaget och mellanlagrat impregnerat virke som enligt avfallsförordningen numera klassas som farligt avfall. Avfallsfraktioner Under år 2002 hanterades nästan 600 ton avfall vid anläggningen. Till detta ska sedan läggas vissa av de fraktioner som omfattas av producentansvar där inga specifika uppgifter finns för Hagalunds ÅVC utan endast totalt mottagna mängder för hela Gävle kommun. De fraktioner som saknar uppgifter om mottagna mängder är förpackningar tillverkade av metall, glas, mjuk- och hårdplast. Mot bakgrund av det som nämnts ovan är det enligt Gästrike Återvinnare ytterst svårt att i förhand uppskatta vilka årliga volymer av såväl farligt som icke farligt avfall som kommer att passera genom Hagalunds ÅVC. Bolaget har dock gjort ett försök att skatta vilka fraktioner och maximala lagringsmängder av farligt avfall som kommer att hanteras vid anläggningen, dessa redovisas i nedanstående tabell. EWC-koder Totalt hanterad mängd under år 2002/ ton Maximalt i lager / ton Kylmöbler Lysrör och Uppgift saknas 0,4 Lågenergilampor Vitvaror Div mindre elektronikutr 7 0, Små batterier Uppgift saknas 0, Bilbatterier Uppgift saknas 0, Tryckimpregnerat virke 0 2 Dessutom kan upp till 200 kg annat farligt avfall komma att hanteras i den mobila miljöstationen vid varje enskilt tillfälle. Om byggnationen av den stationära miljöstation som planeras kommer till stånd kommer denna fraktion att kunna öka till ca 3 ton vid varje enskilt tillfälle. Beräkningen visar att den maximala mängd som vid ett och samma tillfälle kan komma att mellanlagras vid återvinningscentralen uppgår till närmare 15 ton. Det är dock föga troligt att maximala tonnage i lager av samtliga avfallsslag uppnås vid ett och samma tillfälle. Det är även möjligt att vissa förskjutningar av tonnage mellan de olika fraktionerna kan komma att ske. Sett utifrån hur utvecklingen varit de senaste åren är det högst sannolikt att ännu flera avfallslag i framtiden kommer att klassas som farligt avfall. Vilka det blir är dock i dag är omöjligt att förutse. Eftersom bolaget historiskt har hanterat sådana

6 produkter som i dag klassas som farligt avfall och i dag hanterar sådana produkter som i framtiden kan komma att klassas om till farligt avfall anser man sig besitta kompetensen att hantera dessa fraktioner även om de i framtiden klassas om till farligt avfall. Bolaget föreslår därför att man ges möjligheten att ta emot tillkommande fraktioner av farligt avfall. När detta blir aktuellt kommer bolaget att skicka in en anmälan till tillsynsmyndigheten om vilken fraktion man har för avsikt att hantera samt bifoga en beskrivning över den tänkta hanteringen. Lagring av avfall Huvuddelen av det avfall som kommer in till anläggningen mellanlagras i separata betongfickor försedda med asfaltbotten. Fickor finns i dag för följande fraktioner : metall, brännbart, rent trä, fyllnadsmassor, kyl och frysmöbler, övriga vitvaror samt icke återvinningsbart material. Till det icke återvinningsbara materialet räknas t.ex. isolering, gips samt fönster och spegelglas. När behov uppstår töms facken med hjälp av lastmaskin och avfallet transporteras de vidare för ytterligare sortering eller direkt till någon anläggning där materialet återvinns. Den ej återvinningsbara fraktionen transporteras till avfallsanläggningen i Forsbacka där det deponeras. För de avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar, d.v.s. förpackningar av glas, plast och papper samt tidningar finns speciella containers uppställda. Den enda fraktion som i dag inte lagras i betongfickor eller i containers är det trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar som lagras i en hög direkt på marken i väntan på borttransport och flisning. Farligt avfall Småelektronik som kommer in till anläggningen lagras i speciella lastburar som står uppställda inuti en täckt och låsbar sjöfartscontaner i väntan på vidaretransport till godkänd mottagare. På återvinningscentralen kommer det även i fortsättningen att finns även en mobil miljöstation för mottagning av hushållens farliga avfall. Den mobila stationen består av en släpvagn utrustad med en 1,5 x 1,0 meter stor plastsäcksklädd tät plastbox som levererats av SAKAB. I släpvagnen finns även en lastbärare för elektroniskt avfall. Det farliga avfall som kommer in till anläggningen läggs i den inklädda plastboxen och vid dagens slut transporteras vagnen in till Gästrike Återvinnares anläggning på Sörby Urfjäll för omlastning innan avfallet transporteras vidare för omhändertagande vid SAKAB:s anläggning i Gävle Hamn. Farligt avfall i form av kylmöbler och vitvaror kommer i likhet med i dag att ställas upp på separata platser och hämtas med kranbil när tillräckliga volymer har uppnåtts. Trots att inga tecken i dagsläget finns på att mängden farligt avfall ska komma att öka i någon nämnvärd omfattning finns det planer på att av arbetsmiljöskäl eventuellt ersätta den mobila miljöstationen med en permanent variant. 6(14)

7 7(14) Allmänna hänsynsreglerna Kunskapskravet Anläggningens personal utbildas löpande i hantering av avfall. För att höja kunskapsnivån hos avfallslämnarna informeras dessa återkommande om vilka slags avfall som får lämnas och hur avfallet ska sorteras. Informationen sker genom utskick och annonser i bland annat Gästrike Återvinnares informationsbroschyr Ren information samt genom skyltning och genom direkt information av anläggningens personal. Försiktighetsprincipen Avfall kan endast lämnas på anläggningen när den är bemannad vilket minimerar risken för felaktig sortering. Gästrike Återvinnare har även identifierat ett antal tänkbara störningar som verksamheten kan tänkas medföra. Förslag på lämpliga åtgärder för att undvika /minimera störningarna har även redovisats. Genom att vidta de föreslagna åtgärderna samt eventuella ytterligare åtgärder som bedöms nödvändiga anser Gästrike Återvinnare att försiktighetsprincipen uppfylls. Lokaliseringsprincipen Den aktuella lokaliseringen är väl känd av allmänheten och har fungerat väl sedan starten Det aktuella området är inte klassat som skyddsvärt varken för växt eller djurliv. En ny lokalisering skulle medföra större påverkan på miljön då ett nytt markområde i så fall måste tas i anspråk. Detta tillsammans med att återvinningscentralen ligger utanför såväl detaljplanlagt- som skyddsområde för vattentäkt anser sökanden innebär att lokaliseringsprincipen uppfylls. Hushållnings- och kretsloppsprincipen Syftet med en återvinningscentral är att ge hushållen möjlighet att lämna utsorterade avfallsfraktioner och farligt avfall. Därigenom minskar såväl mängden avfall som går till deponering som det deponerade avfallets farlighet. Samtidigt kan de utsorterade fraktionerna återanvändas eller återvinnas vilket minskar behovet av att ta nya resurser i anspråk. Produktvalsprincipen Vid inköp gör alltid en bedömning om produkten kan bytas ut till andra produkter med bibehållna kvalitetsegenskaper men bättre miljöegenskaper. Yrkanden Gästrike Återvinnare yrkar på att tillstånd enligt 9 kap miljöbalken ska medges för bolaget att på fastigheten Åbyn 39:23 i Gävle kommun få utföra : - Mellanlagring av farligt avfall, SNI-kod Mottagning, mellanlagring och sortering av grovavfall och återvinningsbara material, SNI-kod och

8 8(14) Bolaget åtar sig att bedriva verksamheten i enlighet med ansökan och föreslår följande villkor: 1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor. 2. Buller från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde utomhus vid närmast bostäder än, 50 db(a) vardagar dagtid kl db(a) kvällstid mellan kl samt söndag och helgdag db(a) nattetid kl Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter i form av lukt eller nedskräpning förebyggs. 4. Verksamhetsområdet ska vara inhägnat på lämpligt sätt. 5. Kylaggregat ska hanteras så att utsläpp av köldmedier förebyggs. 6. Lagring och hantering av farligt avfall skall ske så att utsläpp till mark, luft eller vatten motverkas. 7. Brandrisk ska förebyggas och anläggningen ska vara utrustad med erfoderlig utrustning för brandsläckning och sanering. 8. Spill av kemiska produkter skall omedelbart omhändertas på lämpligt sätt. 9. Lokal för mellanlagring av farligt avfall skall vara låst då bemanning ej finns vid anläggningen. 10. Kontrollen av verksamheten skall utföras i enlighet med kraven i förordning (1998::901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Gästrike Återvinnare yrkar slutligen på att verkställighetsförordnande ska erhållas. Miljökonsekvensbeskrivning Utsläpp till luft Största delen av de luftemissioner verksamheten ger upphov till har sitt ursprung i transporterna till och från anläggningen samt de interna transporter som förekommer i verksamheten. Emissionerna utgörs främst av kväveoxider, koldioxid och koloxider som alstras av fordonen. Eftersom styrmedel införts som verkar för en ökad sortering av olika avfallsfraktioner kan transporterna till och från återvinningscentralen och därmed även emissionerna komma att öka de närmaste åren.

9 9(14) Hanteringen av kyl-frysmöbler kan även förorsaka vissa utsläpp till luft. För att minimera skador som medför utsläpp av freoner hanteras kylar och frysar varsamt och hålls skilda från annat avfall i väntan på borttransport. För att minimera störningarna av transporterna lagrar bolaget avfallet på lämpligt sätt för att få upp en större volym avfall per transport ut från anläggningen. Utsläpp till mark och vatten De utsläpp till vatten som den pågående och planerade verksamheten vid anläggningen ger upphov till består av det dagvatten som bildas på verksamhetsytorna. Inget omhändertagande av dagvatten finns idag vid anläggningen utan det får rinna av fritt eller tillåts perkolera ner i marken. Eftersom den planerade verksamheten inte skiljer sig nämnvärt från den hittills bedrivna planeras heller inget speciellt dagvattenomhändertagande. Vid en eventuell brand på anläggningen skulle släckvattnet kunna bidra med vissa föroreningsemissioner till vatten. Gästrike Räddningstjänstförbund bedömer dock brandrisken vid återvinningscentraler som liten. Om en brand trots detta skulle uppstå anser man det många gånger vara bättre att låta avfallsmaterialet brinna upp än att släcka branden. Mot bakgrund av detta bedöms risken för påverkan från ett eventuellt släckvatten som marginell. Eftersom den absolut största delen av mellanlagringen vid anläggningen sker i containers och det farliga avfallet lagras under tak eller i miljöstation bedöms risken för utsläpp till mark som väldigt små. Avfall Förutom det hushållsavfall som alstras av personalen uppkommer inget avfall vid anläggningen. Kemikalier Förutom drivmedel i form av diesel och mindre mängder oljor och fetter för underhåll av fordonsparken förekommer det ingen direkt användning av kemikalier eller kemiska produkter inom verksamheten. Buller Buller orsakas dels av de transporter som sker in och ut från området och dels av interna transporter. Buller kan även uppstå när avfallet sorteras och omlastas med hjälp av maskiner inom anläggningen. Eftersom alla arbeten och transporter sker under anläggningens ordinarie öppettider och en bullervall finns upplagd mot närmaste bostadshus bedömer Gästrike Återvinnare att Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller inte kommer att överskridas.

10 10(14) Transporter Under år 2002 hade anläggningen totalt 935 besökare varav de allra flesta kom med personbil eller lätt lastbil. Eftersom styrmedel som verkar för en ökad sortering av olika avfallsfraktioner har införts kan transporterna till och från återvinningscentralen komma att öka de närmaste åren. Omfattningen på ökningen är i dagsläget helt svår att förutspå men en grov uppskattning är att transporterna under de närmaste åren ökar med mellan 5-10 % per år. För att minmera miljöbelastningen från de egna transporterna används uteslutande diesel Mk1 i bolagets bilar. För att ytterligare minska transporternas miljöpåverkan utbildades bolagets chaufförer under våren 2004 i ECO-driving. Energi Förutom det bränsle som förbrukas i de lastmaskiner som används inom verksamheten uppgår verksamhetens energiförbrukning till ca kwh elenergi per år. Denna förbrukning beräknas inte förändras i någon nämnvärd omfattning i den ansökta verksamheten. Miljökvalitetsnormer och miljömål Den planerade verksamheten bedöms ha en inverkan på en del av de regionala miljömålen som finns fastlagda för Gävleborgs län. Eftersom styrmedel har införts som verkar för en ökad sortering av avfallsfraktioner är bedömningen att in- och uttransporterna från återvinningscentralen kommer att öka något inom de närmaste åren. Denna transportökning kan komma att en viss påverkan på såväl miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Inverkan bedöms dock vara ytterst begränsad och för att begränsa den ytterligare lagras avfallet för att få en större volym per transport ut från anläggningen och därmed minska antalet transporter. Verksamheten leder dock till en underlättad insamling av farligt avfall från hushållen och ökad återvinning av utsorterade fraktioner vilket i sin tur innebär att såväl avfallsmängden som dess farlighet minskar. Mot bakgrund av detta bedömer bolaget att verksamheten kommer ha en positiv inverkan på möjligheten att uppnå de båda miljömålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Yttrande Bygg & Miljönämnden i Gävle kommun tillstyrker Gästrike Återvinares ansökan men anser att de av sökanden föreslagna villkoren bör kompletteras med följande punkter : - Villkor bör ställas på att impregnerat virke ska förvaras skyddat för nederbörd när ingen verksamhet sker vid anläggningen. Om uppsamling av lakvatten från impregnerat virke kommer att ske bör även denna hantering villkoras. - Detaljerade villkor angående invallningar, nederbörds- och påkörningsskydd mm bör ställas för samtliga hanterade avfallsslag. - Villkor bör ställas på att förändringar av öppet- och arbetstider ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

11 11(14) Sökanden har inte inkommit med några synpunkter på yttrandet. Miljöprövningsdelegationens motivering Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om föreskrivna villkor följs, kan verksamheten förenas med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken samt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande översiktsplanen. Tillstånd skall därför lämnas till verksamheten. Lokalisering Enligt 2 kap 4 MB skall en plats väljas för verksamheten som är lämplig bland annat med hänsyn till miljöbalkens mål och så att en god hushållning av markoch vattenområden uppnås (kap 3 och 4 MB). Platsen ska väljas så att ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Med hänsyn till de skyddsåtgärder som sökande åtagit sig och de villkor som ställs i detta tillståndsbeslut anser miljöprövningsdelegationen att den föreslagna lokaliseringen uppfyller kraven på plats i 2 kap 4 MB. Ansökan avser befintlig och utökad verksamhet inom fastigheten Åbyn 39:23 i Gävle kommun. Området omges av andra områden som utpekas för användning som jordbruksmark men det aktuella området är ej avsatt för några speciella användningsområden. Området för lokaliseringen är heller inte av riksintresse enligt 3 eller 4 kap MB. Inte heller några andra intressen enligt 3 kap berörs. Miljökvalitetsnormer och miljömål Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte kommer att medföra att miljökvalitetsnormer överskrids. Verksamheten bedöms heller inte medverka till att möjligheten att uppnå de nationella miljömålen minskar. Motivering av villkor Olyckor och säkerhetshöjande åtgärder (villkor 2 och 3) Miljöprövningsdelegationen anser att en viktig åtgärd för att minska risken för olyckor är att förhindra utomstående att komma åt avfallet. Detta kan tex ske genom att anläggningen är inhägnad och låst när den är obemannad. Försvarets Forskningsanstalt har i en rapport för Räddningsverkets räkning Mellanlager för farligt avfall Kartläggning och riskbedömning, 1997 angett att risken för allvarligare olyckor är statistiskt sett liten men att effekterna i värsta fall kan bli omfattande. Som den största risken och allvarligaste händelsen utpekas brand. Miljöprövningsdelegationen anser därför att särskilda villkor bör

12 föreskrivas om att brandrisker förebyggs och att omedelbar insatsberedskap ska finnas i händelse av ett större spill och läckage eller en brand. 12(14) Buller (villkor 4) Gästrike Återvinnare har i sin ansökan föreslagit att villkoren för buller från verksamheten skall begränsas så att det motsvarar Naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablerade verksamheter. Eftersom målet är att samtliga bullrande verksamheter på sikt ska nå ner till dessa rekommendationer finns inget att invända mot bolagets villkorsförslag. Miljöprövningsdelegationen påminner om att det i riktlinjerna anges att tillåten bullernivå bör sänkas med ytterligare 5 db(a) om bullret innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Orsaken till sänkningen är att dessa ljudtyper anses mer störande (även om de inte alltid ger en ökad ekvivalentnivå). Dessa ljudtyper har inte angetts förekomma i ansökan. Miljöprövningsdelegationen anser att sådana ej heller kan accepteras vid angivna begränsningsvärden i sådan omfattning att de medför störningar. Miljöprövningsdelegationen vill upplysa om att ljudnivåerna gäller alla bostäder, inte enbart de närmaste. Olägenheter och nedskräpning (villkor 5) I MKB och ansökningshandlingar beskrivs skyddsåtgärder (information och tillsyn) för att förebygga dumpning av avfall utanför verksamhetsområdet. Miljöprövningsdelegationen bedömer att även olämplig hantering av t ex förpackningsavfall och grovavfall innanför verksamhetsområdet kan bidra till nedskräpning genom kringblåsande plastpåsar, papper och liknande. En skyldighet att förhindra nedskräpning bör därför föreskrivas. Lagring och hantering av farligt avfall (villkor 6 och 7) Miljöprövningsdelegationen anser att det föreligger risk för förorening av mark och vatten vid hantering av farligt avfall. Ett villkor bör därför föreskrivas som förtydligar verksamhetsutövarens ansvar att se till att risken för utsläpp är så liten som möjligt vid denna hantering. Villkoret innebär att verksamhetsutövaren aktivt skall identifiera, förebygga och begränsa riskerna vid förvaring, lastning, lossning, interntransport och annan hantering. Som ett komplement till förebyggande åtgärder skall skyddsåtgärder vidtas som minskar konsekvenserna av ett utsläppstillbud. Det finns många olika tekniska eller administrativa sätt att konkret uppfylla villkoret. Exempel på åtgärder för att förebygga tillbud är att det finns kontrollrutiner vid kritiska hanteringsmoment, att förvaringsbehållare, invallningar och eventuella ledningar skyddas mot påkörning som kan orsaka läckage eller att överfyllningsskydd finns vid påfyllning av tankar. Exempel på åtgärder för att minska konsekvenserna är att hantering där det finns risk för spill sker på tät yta, att saneringsmedel finns tillgängligt och att närliggande avlopp och dagvattenbrunnar skyddas. Vilken åtgärd som är lämpligast beror på platsspecifika förutsättningar vilka kan komma att ändras vid begränsade anmälningspliktiga förändringar av verksamheten. Tillsynsmyndigheten kan vid behov förelägga om att verksamhetsutövaren att vidta konkreta åtgärder för att villkoret ska uppfyllas.

13 13(14) Eftersom fraktioner bestående av kylmöbler, vitvaror, mindre elektronikutrustning, småbatterier, tryckimpregnerat virke och lysrör/lågenergilampor samtliga är sådana avfallsfraktioner där det inte riskerar att uppstå spill vid hanteringen anser miljöprövningsdelegationen inte det behöver föreskrivas om att dessa ska hanteras inom invallning eller på område med sekundärt skydd. Samma undantag bör även gälla kravet nederbördsskyddad hantering av fraktionerna kylmöbler, vitvaror och impregnerat virke. Energi (villkor 9) En stor del av samhällets miljöproblem kan relateras till energiproduktion eller energiförbrukning. Ansenliga delar av utsläppen av växthusgaser beror bland annat på vår användning av fossila bränslen vid transporter samt vid uppvärmning av bostäder och lokaler. Av den anledningen har även flera av de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen likväl som de regionala miljömålen för Gävleborgs län en inriktning mot ett energieffektivare samhälle. För att de uppsatta målen ska kunna nås måste länets industrier se över möjligheten att energieffektivisera sina verksamheter, alternativt övergå till andra miljövänligare energislag i såväl processer som transporter. Energiplanen skall t.ex. innehålla uppgifter om nuvarande energitillförsel uppdelat på olika energislag, energianvändning i olika processer, ventilation, belysning etc. samt möjligheter till energieffektiviseringar och en tidplan för dessa åtgärder. Övrigt Med hänsyn till verksamhetsutövarens skyldigheter och tillsynsmyndighetens möjligheter, se särskilda upplysningar sidan 2, så bedömer miljöprövningsdelegationen att några särskilda villkor om kontrollprogram eller besiktning inte behöver meddelas. Bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen Enligt 6 kap 7 MB skall en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla en miljökonsekvensbeskrivnings syfte i den utsträckning som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen motsvarar de krav som ställs i 6 kap MB

14 14(14) Detta beslut har fattats av miljöprövningsdelegationen efter föredragning av Per Ahlenius. Upplysningar om hur man överklagar samt beslut om kungörelsedelgivning, se bilaga. Gösta Törnblom Sven H Jansson Bilaga: Beslut om kungörelsedelgivning och Hur man överklagar Kopia till: Bygg- och miljönämnden i Gävle kommun Naturvårdsverket Arbetsmiljöinspektionen Aktförvararen Gästrike Räddningstjänstförbund

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt bearbetning av skrot

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt bearbetning av skrot Beslut Aktbilaga 14 Diarienr/Dossnr 1(15) Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Stena Återvinning AB Box 4088 40040 Göteborg Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall sam bearbetning av skrot

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall sam bearbetning av skrot Aktbilaga 15 Beslut 1(14) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel:026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Hälsinglands Materialåtervinning AB Box 104 820 60 Delsbo Tillstånd enligt

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till verkstadsindustri

Tillstånd enligt miljöbalken till verkstadsindustri Aktbilaga 12 BESLUT Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Ulrika Nilsson Tel: 026-17 10 96 Ulrika.Nilsson@x.lst.se Sunfab Hydraulics AB Box 1094 824 12 HUDIKSVALL Tillstånd enligt miljöbalken till

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

BESLUT 1 (11) BESLUT. 2001-12-14 Dnr: 2420-9384-98. SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA. Delgivningskvitto

BESLUT 1 (11) BESLUT. 2001-12-14 Dnr: 2420-9384-98. SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA. Delgivningskvitto BESLUT 1 (11) Miljöprövningsdelegationen (MPD) SITA Sverige AB Box 1294 171 25 SOLNA Delgivningskvitto Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till anläggning för sortering eller omlastning av industri-,

Läs mer

BESLUT 1 (19) BESLUT. 2009-04-02 Dnr: 551-17428-07. Vafab Miljö AB 721 87 VÄSTERÅS

BESLUT 1 (19) BESLUT. 2009-04-02 Dnr: 551-17428-07. Vafab Miljö AB 721 87 VÄSTERÅS BESLUT 1 (19) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Vafab Miljö AB 721 87 VÄSTERÅS Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till befintlig och utökad avfallsåtervinningsverksamhet inom Återbruket Enköping på

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Bedömning av risker avseende brand

Bedömning av risker avseende brand UPPDRAG ÅVC Boo UPPDRAGSNUMMER 2511255000 UPPDRAGSLEDARE Eva Tilfors UPPRÄTTAD AV Annika Ekstrand och Hans Lundborg DATUM 7 Bedömning av risker avseende brand Syfte Denna bedömning av risker genomförs

Läs mer

Miljörapport 2014 Textdel Återbruket Stenby. Västerås kommun 1980-62-007

Miljörapport 2014 Textdel Återbruket Stenby. Västerås kommun 1980-62-007 Miljörapport 2014 Textdel Västerås kommun 1980-62-007 2 Innehåll Inledning 5 1 Beskrivning av verksamheten, miljöpåverkan och förändringar under året 5 1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.1 Verksamhetens

Läs mer

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18

~TIERPS ~KOMMUN. Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana på Tierp Arena, fastighet Svanby 5:18 ~TIERPS ~KOMMUN Dokumentnamn Skrivelse Datum 2012-05-03 I(S) Diarienummer Dnr.2012-0231-5 Adress Utskottet Samhällsbyggnad Förslag till beslut i ärende om utökat antal dagar för användande av motorbana

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2001-04-19 Dnr: 2410-8228-00. NeoPharma Production AB Box 22 751 03 UPPSALA. Delgivningskvitto

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2001-04-19 Dnr: 2410-8228-00. NeoPharma Production AB Box 22 751 03 UPPSALA. Delgivningskvitto BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) NeoPharma Production AB Box 22 751 03 UPPSALA Delgivningskvitto Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till anläggning för tillverkning av läkemedel vid

Läs mer

Butik: Sätt för information till övriga berörda i butiken:

Butik: Sätt för information till övriga berörda i butiken: Egenkontroll Bullerstörning vid varuleveranser Butik: Huvudansvarig: Delegation till: Tagit del: Tagit del: Sätt för information till övriga berörda i butiken: BAKGRUND Miljöbalken(MB) innehåller olika

Läs mer

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare.

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Catarina Bernau, miljöchef Evelina Lilja, Sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 14.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Miljörapport 2014 Textdel Återbruket Enköping. Enköpings kommun 0381-60-014

Miljörapport 2014 Textdel Återbruket Enköping. Enköpings kommun 0381-60-014 Miljörapport 2014 Textdel Enköpings kommun 0381-60-014 Innehåll Inledning 5 1 Beskrivning av verksamheten, miljöpåverkan och förändringar under året 5 1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.1 Verksamhetens

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se Bilaga 1 Avfallstransportörer Ett tillsynsprojekt 2012-2013 Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Dnr:2012-002439-642 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Victoria Beckman och Nanna Spett 3 (14) Sammanfattning

Läs mer

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 14.10 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersätter Matti

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar INFORMATION TILL TVÄTTINRÄTTNINGAR Den här vägledningen riktar sig till nya och nuvarande verksamhetsinnehavare, övriga berörda i branschen samt andra myndigheter. Den beskriver miljöförvaltningens policy

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till Omya AB

Tillstånd enligt miljöbalken till Omya AB Aktbilaga 13 1(15) BESLUT Diarienr/ Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Per Ahlenius Tel 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Omya AB Kalendergatan 18 211 35 MALMÖ Tillstånd enligt miljöbalken till

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Checklista bygg- och rivningsavfall

Checklista bygg- och rivningsavfall BILAGA 4 Checklista vid inspektion av bygg- och rivningsavfall Checklista bygg- och rivningsavfall A. Allmänna uppgifter Kommun Datum 1. Ärendet avser: Rivning Ombyggnation 2. Fastighetsbeteckning 3. BN:s

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Datum 28.05.2004 Ärendenummer MPN-03-52 Sökanden Ärende Beslut Mariepark och

Läs mer

Miljörapport 2014 Textdel Återbruket Bäckby. Västerås kommun 1980-62-005

Miljörapport 2014 Textdel Återbruket Bäckby. Västerås kommun 1980-62-005 Miljörapport 2014 Textdel Västerås kommun 1980-62-005 2 Innehåll Inledning 5 1 Beskrivning av verksamheten, miljöpåverkan och förändringar under året 5 1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.1 Verksamhetens

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Miljörapport 2014 Textdel Återbruket Hälla. Västerås kommun 1980-62-006

Miljörapport 2014 Textdel Återbruket Hälla. Västerås kommun 1980-62-006 Miljörapport 2014 Textdel Västerås kommun 1980-62-006 2 Innehåll Inledning 5 1 Beskrivning av verksamheten, miljöpåverkan och förändringar under året 5 1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.1 Verksamhetens

Läs mer

Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn

Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn Miljönämndens arbetsutskott 2011 12 08 41 1 Dnr 2011 2124 Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn Ärendebeskrivning Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har i beslut den 27 januari

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Detta standardavtal tillsammans med av parterna påtecknade bilagor är samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt

Läs mer

Process Guide Rensmuddring

Process Guide Rensmuddring COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar 2013-07-04 Innehåll 1. Generellt om beslutsordning... 1 2. Rensmuddring... 1 3. Utfyllnad av muddermassor på

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering SYSAV Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Juni 2010 Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation, Tomtebogatan 6, utan ytterligare åtgärd

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation, Tomtebogatan 6, utan ytterligare åtgärd MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-15 Handläggare: Monika Weiss 08-508 28 707 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-30 p 13 Överklagande av beslut om att

Läs mer

BESLUT 2000-03-20. Miljöenheten Erik Bergman Värmlandsschakt ek. för. Wibeligatan 7 652 55 KARLSTAD

BESLUT 2000-03-20. Miljöenheten Erik Bergman Värmlandsschakt ek. för. Wibeligatan 7 652 55 KARLSTAD 1 (11) Miljöenheten Erik Bergman Delgivningskvitto sschakt ek. för. Wibeligatan 7 652 55 KARLSTAD Ansökan om tillstånd enligt 12 kap miljöbalken till täkt av berg och grus BESLUT meddelar med stöd av 12

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA Slutliga villkor avseende energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider och damning från verksamheten som Gyproc AB bedriver på

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist

2012-07-04. Upprättad av: Jenny Malmkvist Granskad av: John Sjöström Godkänd av: Jenny Malmkvist UNDERLAG FÖR SAMRÅD (6 KAP 4 MB) Ansökan om ändringstillstånd för Bergtäkt Gladö kvarn inom fastigheterna i Björksättra 1:3 och Gladö 76:5 i Huddinge kommun, Swerock AB. 2012-07-04 Upprättad av: Jenny

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER VID NYETABLERING AV ÅTERVINNINGSSTATIONER I STOCKHOLMS STAD

BEDÖMNINGSGRUNDER VID NYETABLERING AV ÅTERVINNINGSSTATIONER I STOCKHOLMS STAD SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-10-15\dagordning\tjänsteutlåtande\13.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-010718-249 SID 1 (6) 2009-09-22 MHN 2009-10-15

Läs mer

Samrådsredogörelse Utställningshandling

Samrådsredogörelse Utställningshandling Samrådsredogörelse Utställningshandling 2010-02-09 BMR/2008:339 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för del av Skiringe 1:11 m fl (Talja norra industriområde) i Flen, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 9 september 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-09-01 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-09-09 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall!

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Mindre sopor och Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Nästan dubbelt så bra på matavfall. Som vår miljörörelse jobbar! På bara ett år har miljökämparna som sorterar matavfall nått ett

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer