Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?"

Transkript

1 Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du lever med en stam, ett vandrande jägarfolk. Tänk sedan på hur du lever och har det idag. Gör en jämförelse mellan dessa båda sätt att leva i vilken typ av samhälle skulle du vilja vara? Motivera ditt svar. 3. I dag tillverkar Sverige betydligt mer mat än vad som behövs, trots att bara två procent av befolkningen är bönder förklara hur detta kommer sig. 4. Vilka för- och nackdelar det finns med att leva i en modern storstad? 5. Vilket samhälle tycker du är bäst, både för människan och naturen? Motivera ditt svar! 6. Massmediernas stora makt kan vara på både gott och ont förklara detta och ge egna exempel. 7. Industrisamhället har varit och är mycket bra för människan. Samtidigt har det varit mycket dåligt för många människor. Förklara hur detta hänger ihop? 8. Hur skulle det vara att leva i ett sådant samhälle använd begreppen individ, grupp, stat, demokrati, makt och kontroll. 9. Vad händer om folket inte längre litar på att statsministern och regeringen gör rätt? 10. Två av organisationerna, den ekonomiska och den sociala, gör saker som är svåra att förena varför står de emot varandra? 11. Vad menas med regler och värderingar? Förklara. 12. Vad är samhällskunskap? Följande begrepp ska finnas med i ditt svar: demokrati, politik, ekonomi, socialt liv, geografi och historia. 13. Om du skulle skriva dina egna uppnåendemål, hur skulle de se ut då? Försök att formulera fem egna mål i samhällskunskap, som du vill ha uppnått när du slutar år Ämnet samhällskunskap handlar bl.a. om att kunna och våga ta ställning i olika samhällsfrågor. Välj ut tre aktuella debattämnen nedan som du vill skriva om. Glöm inte att ta med både nackdelar och fördelar: Abort, Dödsstraff, Allmän värnplikt, Invandringen, Dödshjälp, Kärnkraft, Välfärden, Bistånd, Vin och sprit i matbutiken. 15. Vilka fördelar och vilka nackdelar finns det med elevinflytande? Diskutera. 16. Inom en ganska snar framtid kommer det att finnas dubbelt så mycket människor, som i dag. Det måste ändå finnas en balans mellan människorna och naturen. a) Hur tror du att människorna lever om 100 år? Utveckla. b) Kommer tekniken att hjälpa eller skada naturen och oss människor vad tror du? Motivera. c) Kommer det att finnas mat till alla? Leta efter fakta i frågan och diskutera.

2 Repetitionsfrågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Vad ser du på bilden på sidan 3? 2. Vad tror du utomjordingarna tänker när de tittar ner? 3. Vilket land tror du att de tittar ned på? 4. a) Hur länge har jorden funnits? b) När dyker de första människoliknande varelserna upp? 5. Människorna kan något som djuren inte kan vad? 6. Vem bestämde över livet på jorden innan människan kom? 7. Vad betyder ordet samhälle? 8. a) Berätta om hur människorna livnärde sig i jägarsamhället! b) Berätta om hur människorna livnärde sig i jordbrukssamhället! 9. Varför blev människorna många fler när de började bo i byar och odla marken? 10. Titta på bilden på sidan 5. Vilket av de fyra samhällena har funnits längst? b) Vad menas med en industri? Förklara! 11.a) Hur många procent av dagens svenskar arbetar i jordbruket? b) Hur många arbetar i industrin? c) Hur många har tjänste och informationsjobb? 12. Läs rutan på sidan 11: Vad menas med ett tvåtredjedelssamhälle. Förklara! 13. På båten Sverige är en del sysselsatta med sociala uppgifter ge exempel! 14. Vad menas med näringslivet? (Du kan använda ordlista) 15.a) Vad gör den ekonomiska organisationen? b) Vad gör den politiska organisationen? c) Vad gör den sociala organisationen? 16.a) Vad var det som var viktigast att lära sig i skolan för länge sedan? 17. När fick kvinnorna rösträtt? 18. Varför är historia och geografi viktigt att kunna när man läser samhällskunskap? 19. Vilka olika betyg finns det? 20. Nämn 5 bra orsaker till att man ska läsa samhällskunskap!

3 Prov till kapitlet Vad är samhällskunskap 1. Hur länge har jorden funnits? 2. Hur länge har människan funnits? 3. Människan kan något som djuren inte kan vad? 4. Man kan säga att människan behöver naturen men naturen behöver inte människan förklara hur detta hänger ihop! 5. Förklara varför människorna har gått samman och bildat samhällen! 6. Vad betyder ordet samhälle? 7. Genom tiderna så har det funnits fyra olika typer av samhällen vilka? 8. Vad menas med att vi lever i ett globalt samhälle? 9. Vad menas med ordet kultur? 10. Jämför livet i vårt samhälle med livet i jägarsamhället ta med både för- och nackdelar! 11. Varför har människorna blivit mångdubbelt fler de senaste 300 åren? 12. Vad menas med ett 2/3-samhälle? Förklara! 13. Vad tror du skulle hända om Sverige blev ett 2/3-samhälle? 14. Vilka är samhällets tre organisationer? 15. Varje organisation har saker att sköta för att samhället ska fungera. Berätta noga om en av organisationerna! 16. Varför är skolan en så viktig del av vårt samhälle? Förklara! 17. Vilka tre stora kunskaper består ämnet samhällskunskap av? 18. Nämn minst tre goda skäl till att man ska läsa samhällskunskap! 19. Enligt läroplanen ska skolan bl.a. lära dig att aktivt delta i samhället och att förstå den värld som du lever i. Hur kan samhällskunskapen hjälpa dig med detta? Ge exempel på hur du kan ha nytta av skolan nu och i framtiden!

4 Tänk-efter-frågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Sverige 1. Hur stort är Sverige jämfört med resten av jorden, räknat i hundradelar? 2. Varför har många amerikaner dåliga kunskaper om Europa vad tror du? Utveckla! 3. Skriv en berättelse på ca en A4-sida, om någon av människorna på den nedre bilden på sidan 21. Förslag till rubrik En vanlig dag i Sverige för 100 år sedan.(du får hitta på en egen rubrik om du vill). 4. Både Andreas och Marcus kan tänka sig att flytta närmare eller till en storstad. Vilka fördelar finns det med storstaden, tycker de? 5. Varför bor inte Rajib, hans mamma och två systrar i en villa vad tror du? 6. Hur hade Rajib och hans familj bott om de kunnat stanna kvar i Bangladesh vad tror du? 7. Använd din kartbok och en uppslagsbok. Ta reda på fakta om Rajibs hemland, Bangladesh. Använd dina nya kunskaper och gör en lista på några troliga orsaker, som gjort att han blev tvungen att flytta. 8. Ann-Louise och Kristian är överens om att föräldrar inte ska hålla ihop för barnens skull. Vilka argument använder Ann-Louise och Kristian? Vad tycker du själv? Motivera ditt svar! 9.Förr var det nästan inga som skilde sig. Nu är det ganska vanligt med skilsmässor. Varför är det så tror du? 10. En del hävdar att det finns ett samband mellan det ökande antalet skilsmässor och problem med ungdomsbrottslighet. Kan det stämma utveckla och motivera ditt svar! 11. Varför blir industrijobben färre trots att industrin tillverkar allt mer prylar? 12. Vilka kunskaper och färdigheter behöver du för att kunna få de jobb du vill ha i framtiden? 13. Använd din ordlista: Förklara vad som menas med begreppet medborgarskap? 14. Samerna är en s.k. urbefolkning, som lever i Norden. Räkna upp några andra urbefolkningar som finns i världen. Diskutera likheter och skillnader mellan de olika urbefolkningarna och jämför deras liv med hur du själv lever! 15. Förr i tiden så blev samerna illa behandlade av andra svenskar och nuförtiden händer det att invandrare behandlas illa. Hur hänger begreppen kultur och rasism ihop?

5 Repetitionsfrågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Sverige 1. Hur många människor bor det på jorden? 2. Hur många människor bor det i Sverige? 3. I vilket nordiskt land heter huvudstaden Köpenhamn? 4. Vad heter landet Switzerland på svenska? 5. Var i Sverige bor de flesta svenskarna? 6. Titta på diagrammet på sidan 22. Hur många miljoner svenskar bor på landet? 7. Varför vet de flesta indier och kineser väldigt lite om Sverige? Förklara! 8. Använd din kartbok. I vilken världsdel ligger Indien och Kina? 9. Använd din kartbok. Använd Sverigekartan och bokens register. Var ligger Eksjö och Åkers styckebruk? 10. Hur många svenskar bor i flerbostadshus? 11. Hur många svenskar bor i småhus? 12. Hur många barn kunde det finnas i en vanlig familj i början av 1900-talet? 13. Nuförtiden har de flesta familjer bara 1 2 barn, hur kommer det sig tror du? 14. Hur många barn bor med en ensamstående förälder? 15. Vad arbetade de flesta människorna med i Sverige för 100 år sedan? 16. Varför började människorna att flytta in till städerna? 17. Titta på bilderna på sidan 25. Vilket eller vilka yrken har du funderat på motivera ditt svar! 18. Vad är viktigast med ett jobb, att man trivs eller att man tjänar bra? Motivera ditt svar? 19. I mitten av 1900-talet behövde Sverige mycket arbetskraft eftersom det fanns fler jobb än människor. Från vilka länder kom arbetskraften till Sverige? 20. Vad menas med en flykting? 21. Läs sidan 3 i boken, vad menas med kultur? 22. I norra Sverige lever en urbefolkning, som har sin egen kultur. Vad kallas denna befolkning?

6 Prov till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Sverige Hur och var bor svenskarna? 1. Var bor de flesta svenskarna? 2. Sverige är ett av de länder, som har flest och störst bostäder. I vilken typ av hus bor de flesta svenskarna? 3. Många människor funderar på om de ska bo på landet eller i staden. Förklara vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med dessa två sätt att bo! 4. De flesta jobben och människorna finns i städerna förklara varför! Familjeförhållanden i Sverige 5. Hur såg familjerna ut i början på 1900-talet i Sverige? 6. Hur många procent av alla barn bor i familjer med sammanboende föräldrar? Dagens och morgondagens yrken 7. Vad arbetade de flesta svenskarna med för 100 år sedan? 8. Under vilken period förvandlades Sverige från ett bonde- till ett industrisamhälle? 9. Vad menas med tjänstesektorn? Förklara! 10. Vilken sektor ökar och vilken sektor minskar i dag? Den svenska befolkningen 11. Vad kallas den urbefolkning som är bosatt i bl.a. norra Sverige? 12. Sverige som invandrarland ge några exempel ur vår historia! 13. Varifrån kommer den största gruppen invandrare? 14. På vilket sätt har invandringen hjälpt Sverige?

7 Tänk-efter-frågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Europeiska unionen 1. Många länder i Europa som i dag står utanför EU kommer förmodligen att i framtiden ansöka om medlemskap i EU. Om de skulle få bli medlemmar i EU, vilka för- respektive nackdelar kan du se med ett sådant beslut? Tycker du att dessa länder ska få bli medlemmar? Motivera! 2. EU är bara en av flera internationella sammanslutningar. Andra är t.ex. FN, NATO och WTO (World Trade Organization - Världshandelsorganisationen). Vilka för- och nackdelar kan du se med sådana här sorters sammanslutningar? 3. Om du är svensk medborgare är du också medborgare i den europeiska unionen. Tror du att du kommer att utnyttja de rättigheter som EU-medlemskapet ger dig? 4. Vad tror du att man känner sig mest som; medborgare i ett EU-land (t.ex. Sverige) eller medborgare i EU? Varför? Tror du att det kommer att bli annorlunda i framtiden, t.ex. om 10 eller 50 år? Motivera!

8 Repetitionsfrågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Europeiska unionen 1. I boken möter du Birte, Pieter och Angelo. Var och en av dem bor, precis som du, i ett land som tillhör den Europeiska unionen, EU. Vilka fördelar ser Birte, Pieter respektive Angelo med EU? 2. Vad var Kol- och stålunionen? Varför bildades den? 3. Sverige gick inte med i den Europeiska gemenskapen när den bildades. Vad gjorde Sverige istället? 4. Hur många medlemsländer har EU i dag? 5. Antalet medlemsländer i EU växer. Kan EU bli hur stort som helst eller finns det en gräns? Motivera ditt svar! 6. Vad innebär Schengenavtalet? 7. Varför beslöt EU att man skulle använda en gemensam valuta inom unionen? 8. Vilket EU-land är störst till ytan? Vilket är minst? 9. Vilket EU-land har störst befolkning? Vilket har minst? 10. Vilken är datumet för Europadagen, EU:s nationaldag? Varför just den dagen?

9 Prov till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Europeiska unionen 1. Efter andra världskriget, ett fruktansvärt krig där många människor dödats och som lagt stora delar av Europa i ruiner, startade utvecklingen av det som i dag är EU. Det man gjorde då gjorde man till stor del för att undvika ytterligare krig i Europa. Vad gjorde man, och på vilket sätt motverkade det nya krig i Europa? 2. Under 1900-talet har gränserna mellan Europas länder ändrats flera gånger. En del säger trots detta att Europa nu är en stabil kontinent, andra säger att nya krig kan bryta ut som ändrar gränserna ännu en gång. Hur ser du på EU:s framtid utifrån dessa båda alternativ? 3. Vilka för- respektive nackdelar kan du se med Schengenavtalet? 4. EU är framförallt en ekonomisk union står det i boken. På vilka sätt är det tänkt att EMU och euron ska underlätta det ekonomiska samarbetet?

10 Tänk-efter-frågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i u-land 1. Studera bilden på sidan 42. Fundera över och svara på följande frågor: a) Är barnen gatubarn eller har de någonstans att bo? b) Vad gör barnen på bilden? c) I vilket land skulle bilden kunna vara tagen? 2. Studera bilderna på sidan 43. Vad händer med människorna och djuren i ett u-land, om det blir svår torka? 3. Vad händer med dig om det blir en riktigt torr sommar här i Sverige? 4. Är en villa en bättre bostad än en koja av lera och grenar? Förklara. 5. Är människorna på sidan 43 lyckliga? Vad tror du? 6 På sidorna kan du läsa om BNP och andra mått på levnadsstandard. Hur tycker du att man bäst mäter levnadsstandard? Vilket av måtten i boken är bäst? 7. Studera kartan på sidan 45. I vilken världsdel finns de flesta fattiga länderna? 8. Studera diagrammen på sidan 50. Kommer svälten och undernäringen att öka eller minska i framtiden? 9. a) Vad tror du att mamman och pojken överst på sidan 50 tänker? b) Vad har hänt?

11 Repetitionsfrågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i u-land 1. Vad brukar man kalla jordens fattiga länder? 2. På vilka områden behöver de fattiga länderna utvecklas? Ge några exempel. 3. Vad menas med ett i-land? 4. Skriv några fakta om industrin och jordbruket i u-länderna. 5. Varför är det ibland hungersnöd i u-länderna? 6. Hur mycket vatten använder en person i Sverige per dygn? 7. Hur mycket vatten använder en person i ett fattigt u-land per dygn? 8. Vad är husen byggda av i u-ländernas slumområden? 9. Ge exempel på andra problem i slumområdena. 10. Är en person, som bor i ett i-land, lyckligare än andra? Motivera ditt svar. 11. Studera den blå rutan på sidorna 44 och 45. Vad menas med måttet BNP? 12. I u-länderna kan bostäderna se ut på de mest skilda sätt. Beskriv ett par olika bostäder som du kan stöta på i ett u-land. 13. Vilka bekvämligheter brukar saknas i husen på u-ländernas landsbygd? 14. Hur många invånare har världens största städer? 15. Vad menas med slum? 16. Hur många av världens människor bor i slumområden? 17. Hur kan man se på ett barn att det lider av svält? 18. Nämn ett par länder, som kommit långt när det gäller att få bort undernäringen. 19. Vad klarar man sig längst utan, mat eller vatten? 20. Vilken vanlig sjukdom brukar man få av smutsigt vatten? 21. Vilka är det som brukar hämta hem vatten till familjen i ett u-land? 22. Hur kan biståndspengar användas för att hjälpa människorna att få rent vatten i u-länderna?

12 Prov till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i u-land 1. Vad betyder u-land? 2. Vad betyder i-land? 3. Var finns världens fattigaste länder och var finns de rika länderna på norra eller södra delen av jordklotet? 4. Ge exempel på problem i u-länderna inom vart och ett av följande områden: a) Mat b) Vatten c) Bostäder 5. Är en människa olycklig bara för att hon lever i ett u-land? Motivera ditt svar. 6. I u-länderna har mycket förbättrats. Nämn några framsteg som gjorts under de senaste 40 åren. 7. Ge exempel på mått som används för att mäta levnadsstandard. 8. Hus ser olika ut beroende på var i världen du befinner dig. Hur kan detta komma sig? 9. Vad menas med ordet slum? Berätta vad du vet om slumområden. 10. Varför växer u-ländernas stora städer så fort? 11. Vad är det för skillnad på svält och undernäring? 12. Kommer undernäringen att minska eller öka i framtiden? 13.a) Hur mycket vatten använder en svensk per dygn? b) Hur mycket vatten använder en person på landsbygden i ett u-land per dygn? 14. Vad kan vi här i Sverige göra för att människor i fattiga länder ska få tillgång till rent vatten?

13 Tänk-efter-frågor till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Rättigheter och skyldigheter 1. Slå upp ordet demokrati i ett uppslagsverk. Var uppstod demokratin och vad betyder ordet egentligen? Berätta! 2. Vad händer med ett parti som inte styr landet, som det har lovat väljarna? Utveckla ditt resonemang! 3. Titta noga på bild 3 på sidan 89. Varför är det viktigt att alla svenska män, mellan 18 47, är skyldiga att göra värnplikten? Utred! 4. Vad tror du att de tre militärerna använder datorn till? 5. Att betala skatt är en viktig skyldighet i Sverige. Många tycker att skatterna är för höga. Varför kan inte politikerna förbjuda alla skatter och låta det svenska folket behålla sina pengar vad tror du? 6. Vad är meningen med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna? 7. De sociala rättigheterna i Sverige är bland de mest omfattande (största/mest utbyggda) i världen. Vad är bra med våra sociala rättigheter? Ge några exempel! 8. Varför är vittnesplikten mycket viktig? Förklara? 9. Vad tror du skulle hända om det inte fanns några skyldigheter i vårt samhälle? Utveckla ditt resonemang! 10. Slå upp ordet anarki i en ordlista eller en uppslagsbok. Vad betyder ordet? 11. Vad tror du händer om en 18-årig kille vägrar att göra värnplikt med vapen och dessutom vägrar att göra sin vapenfria tjänst? 12. Ge något exempel på varför det är viktigt med åsiktsfrihet! 13. Hur skulle det vara att leva i ett land där det vare sig fanns åsiktsfrihet eller rättssäkerhet? Motivera ditt svar! 14. På vilket sätt är sociala och kulturella rättigheter bra mot rasism?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Rättigheter och skyldigheter 1. Vilka har rätt att få delta i samhället? 2. Vilka bestämde över samhället för 100 år sedan? 3. Hur gammal är den svenska demokratin? 4. Skriv ett annat ord för att alla får vara med och bestämma! 5. Vad menas med en representant? Förklara! (Tips: använd en ordlista) 6. Vilka får rösta i Sverige och hur många är de? 7. Vad händer med en politiker som inte lyssnar på sina väljare? 8. Hur hade vanligt folk det förr i tiden, jämfört med de som var rika? 9. Hur hade en del vanliga människor det ännu längre tillbaka i tiden t.ex. på vikingatiden? 10. Vilka tankar om rättigheter uppstod på 1700-talet? 11. Vilka tankar om rättigheter uppstod på 1800-talet? 12. Vilka rättigheter har utvecklats på 1900-talet? 13. När måste barn börja skolan? 14. När upphör skolplikten? 15. Vad menas med ordet mobilisering? Förklara! 16. Kan man slippa värnplikt med vapen och i så fall hur? 17. Vad menas med räddningstjänstplikt? 18. Skriv två andra skyldigheter som du har som medborgare i landet Sverige. 19. Skriv tre exempel på åsiktsfrihet! 20. Nämn två viktiga sociala och kulturella rättigheter!

15 Prov till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Rättigheter och skyldigheter 1. Vilka var det som bestämde i Sverige förr i tiden? 2. Vad menas med ordet demokrati? 3. Hur gammal ska du vara för att få rösta? 4. Vad kan väljarna göra om de inte är nöjda med ett parti? 5. Förklara vad som menas med skolplikt! 6. Förklara vad som menas med räddningsplikt! 7. Ge tre exempel på rättssäkerhet! 8. Vilka skyldigheter har du om du blir vittne till ett brott? 9. Ge två exempel på sociala rättigheter, som alla svenskar har! 10. Kan yttrandefrihet och demonstrationsfrihet gå för långt och i så fall hur? 11. Förklara varför det är mycket viktigt med kulturella rättigheter!

16 Tänk-efter-frågor till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Barnens rätt 1. Hur gör Sverige för att följa Barnens lag, trots att den egentligen inte är en lag? 2.a) Enligt Barnens lag artiklarna 3 och 12 ska barnets bästa alltid komma först, t.ex. när politiker fattar beslut. Försök komma på några olika exempel på att politiker eller andra, som har makt, inte har följt dessa artiklar i Barnens lag. b) Vad tycker du att politikerna skulle göra för att ge barnen mer att säga till om? 3. I den fullständiga texten av Barnens lag artikel 2 står det att varken hudfärg, kön, språk, religion, politiska åsikter, handikapp eller något annat får vara skäl för diskriminering. Försök komma på exempel på att människor förföljs, mobbas eller har sämre rättigheter av sådana skäl. 4. Tänk dig att du är familjerådgivare åt två föräldrar med ett barn. De ska skilja sig, och du ska ge ett bra råd till föräldrarna om hur de ska lösa frågan om vårdnad (gemensam eller ensam) och boende för barnet. 5. Du har nyligen blivit utnämnd till rektor och har bestämt dig för att skolan ska göra en handlingsplan mot mobbning. Du ska ge förslag på vad både de vuxna och eleverna på skolan ska göra mot mobbningen. Vilka blir dina förslag? 6. Barnaga är förbjuden men var tycker du att gränsen går för hur föräldrar får tillrättavisa sina barn? 7. Det händer att äldre pojkar tvingar sig till samlag med yngre tjejer, t.ex. vid fester när många har druckit alkohol. Var går gränser för när detta är ett sexuellt övergrepp och ska straffas? Tänk på följande i ditt svar: ålder för både killen och tjejen, hur mycket alkohol som har druckits, vad både tjejen och killen gör och säger m.m. 8.a) Vilka faror och problem innebär barnarbetet i världen? Försök komma på så mycket som möjligt. b) Finns det något som kan vara bra med barnarbete? c) Tror du att barnarbetet i världen kan avskaffas i framtiden? Hur ska det ske? 9. Tänk dig att du är en av dem som sitter och svarar i BRIS Hjälptelefon. Plötsligt ringer det i telefonen: Vem är det som ringer (pojke/flicka, ålder), vad har han/hon för problem och vad säger du för att hjälpa till? Hitta på själv! 10.a) Vilka typer av problem tror du att barn/ungdomar tycker att det är svårast att tala med en vuxen om? b) Varför är just detta så svårt att tala om?

17 Repetitionsfrågor till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Barnens rätt 1. Skriv vad du vet om Barnens lag: a) När kom den till? b) Var? c) Vad innehåller den? d) Vilka har lovat att följa den? e) Vad heter Barnens lag egentligen? f) Vad menas med att Barnens lag inte är en riktig lag, utan en konvention? (Se sidorna och 96.) 2. Vilka räknas som barn i Barnens lag? 3. I vilka tre punkter sammanfattar läroboken barnens rättigheter i Barnens lag? 4. Vad är FN och vad har FN haft för roll när det gäller Barnens lag? 5. Vad står det i artikel 3 och 12 i Barnens lag? 6. Ge exempel på att t.ex. politiker inte alltid i första hand tänker på barnens bästa. 7. Förklara vad det betyder att ingen får diskrimineras. 8. Ge olika exempel på att det inte är självklart att alla barn har samma rättigheter. 9. Vad står det i Barnens lag artikel 9? 10. Vad är gemensam vårdnad? 11. Förklara hur det kan komma sig, att föräldrarna efter en skilsmässa kan ha gemensam vårdnad, trots att barnet bor mesta tiden hos en av föräldrarna. 12. Vad får domstolen för roll om föräldrarna inte kan komma överens vid en skilsmässa? 13. Vad menas med umgängesrätt? 14. Förklara hur dessa familjeförhållanden fungerar: a) Gifta föräldrar gemensam vårdnad. b) Skilda föräldrar gemensam vårdnad. c) Skilda föräldrar ensam vårdnad. 15. Vad står det i Barnens lag artikel 19? 16. Vad säger Barnens lag om barnaga? 17. Vad kan mobbning kallas i lagen? Förklara också skillnaden mellan de olika mobbningsbrotten. 18. Vad säger Barnens lag artikel 34? 19. Ge en kort förklaring av de fyra typer av sexualbrott som nämns i boken. 20. Vad står det i Barnens lag artikel 16? 21. Ge något exempel på vad en vuxen inte får göra utan att bryta mot artikel 6? 22. Vad står det i Barnens lag artikel 28, Berätta om barnarbete förr i tiden. 24. Vilka regler finns för barns och ungdomars arbete i Sverige? 25. Nämn någon viktig skillnad mellan barns arbete förr i tiden och i dag i Sverige. 26. Nämn någon likhet mellan barns arbete förr i Sverige och i dag i fattiga länder. 27. Berätta om Barnens Hjälptelefon: a) Vem sköter den? b) Hur gamla är de, som ringer dit? c) Vilka problem har de, som ringer dit?

18 Prov till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Barnens rätt 1. Vad är Barnens lag? 2. När kom Barnens lag till och vilka har anslutit sig till den? 3. Hur länge räknas man som barn i Barnens lag? 4. Varför är det bra för tonåringar att räknas som barn i Barnens lag? 5. Förklara eller skriv något exempel som visar att du förstått dessa artiklar i Barnens lag: a) Barnets bästa ska alltid komma först (för myndigheter, politiker o.s.v.). b) Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 6. Förklara så utförligt som möjligt vad som kan hända med vårdnaden om barnen vid en skilsmässa: 7. Förklara vad umgängesrätt är. 8.a) Vad säger svensk lag om mobbning, d.v.s. vilka tre olika brott kan en person som mobbar dömas för? b) Ge tydliga exempel på dessa tre slag av mobbning. 9.a) Varför finns lagar i Sverige som talar om vilken typ av arbete barn får göra? b) Ge tre exempel på vad det står om barns arbete i dessa lagar. 10.a) Skriv ett annat namn för Barnens lag. b) Vad betyder det att Barnens lag inte är en riktig lag utan en konvention? c) Vad har alla de länder, som anslutit sig till Barnens lag, lovat när det gäller ländernas egna lagar? 11. Tycker du att Sverige är bra på att följa Barnens lag? Skriv så utförligt du kan om det du tycker är bra för barn i Sverige och det som inte är bra. Tips: Skriv om några olika artiklar i Barnens lag eller om några områden som tas upp i läroboken, t.ex. mobbning eller barnarbete. (Skriv på separat papper.)

19 Tänk-efter-frågor till kapitlet Den privata ekonomin 1. Om Johan i boken väljer att köpa en dator på kredit istället för kontant så blir det dyrare för honom. Hur kan det komma sig? 2. I boken möter du Ahmed från Västra Sahara. Han är van att byta till sig saker han vill ha. Du är förmodligen mer van att köpa saker du vill ha för pengar. Vilket av dessa sätt tycker du verkar enklast? Varför? Tänk dig att vi hade bytesekonomi istället för penningekonomi i Sverige. Vad skulle vara annorlunda? Vad skulle du ha att byta med? 3. Peter och Maria går i samma klass. De har olika mycket i månadspeng: Peter har en ganska liten månadspeng, men behöver å andra sidan inte betala för nya kläder, busskort och annat som han måste ha, utan kan använda sina pengar till vad han vill. Han behöver inte hjälpa till hemma, och om han hjälper till med något så brukar han få betalt. Maria har en ganska stor månadspeng, och har samtidigt ett större eget ansvar för sina pengar. Busskort, kläder m.m. måste hon köpa själv. Hon har också särskilda arbetsuppgifter som hon ansvarar för hemma. Vem av Peter och Maria tycker du har det bäst? Varför? 4. Om du skulle få bestämma hur Anna och hennes mamma skulle göra (boken, sidan 114), hur skulle du då bestämma? 5. Vilken är den viktigaste förändringen som sker i ditt förhållande till pengar och jobb när du fyller 16? Varför? 6. Hushållen betalar pengar till staten och kommunerna genom skatten. Sedan betalar staten och kommunerna tillbaka pengar till hushållen genom bidrag. Vad är meningen med detta? Är det inte bättre att hushållen får behålla sina pengar från början? Förklara! 7. I boken möter du familjerna Persson och Svensson. Jämför deras inkomster och utgifter: Får de pengar över när alla utgifter är betalda? Om ja: Vad ska de göra med pengarna de får över? Varför? Om nej: Vad tycker du att de ska försöka spara in på? Varför?

20 Repetitionsfrågor till kapitlet Den privata ekonomin 1. Johan, som du möter i boken, kan välja mellan att köpa en dator kontant eller på kredit. Förklara dessa båda begrepp. 2. Ge exempel på hur reglerna som gäller pengar och arbete förändras när man a) fyller 12 år b) är år c) fyller 16 år d) fyller 18 år 3. Ge exempel på olika betalningsmedel och förklara hur de fungerar. 4. Man delar upp olika hushåll efter hur många personer som bor i dem. Hur ser det vanligaste hushållet i Sverige ut? Det näst vanligaste? Hur vanlig är den typ av hushåll som du bor i? 5. Förklara följande ord: a) Bruttoinkomst b) Inkomstskatt c) Bidrag d) Disponibel inkomst 6. Förklara följande ord: a) Självhushållning b) Penninghushållning 7.a) Förklara hur staten och kommunerna får pengar från hushållen. b) Förklara hur hushållen får pengar från staten och kommunerna. 8. Vad kallas bidragen i följande exempel: a) Lena har nyss fött barn, och nu tänker hon vara hemma en tid för att ta hand om det. Eftersom hon inte får lön från sitt jobb när hon är hemma får hon pengar av staten istället. b) Familjen Eriksson har två barn, 7 och 9 år gamla. Varje månad får familjen bidrag för dessa. c) Lars bor ensam med sina två barn i en lägenhet. Hyran är hög, och därför får Lars bidrag för att kunna betala den. d) Stefan pluggar på universitet. Han pluggar på heltid och hinner därför inte jobba extra. För att klara sig får han låna pengar av staten. 9. Nämn två stora utgiftsposter i en vanlig hushållsbudget. 10. En 17-åring får oftast högre månadspeng än en 13-åring. Oftast har 17-åringen också ett större eget ansvar för pengarna. Vad innebär det? 11. Om man sparar pengar gör man det ofta för att kunna köpa något man gärna vill ha. Det kallas för att man har ett sparmål. Vad nämner boken för vanliga sparmål för ungdomar? 12. Har du något sparmål just nu? Vad? 13. Nicole är 14 år och sparar nästan 100 kronor varje månad för att kunna köpa en ny cykel. Hon tycker dock att sparandet går för långsamt. Hur skulle hon kunna tjäna mer pengar så att hon snabbare får sin cykel? Ge henne några råd! 14. Vad kallas pengar, checkar och kreditkort med ett gemensamt namn? 15. Ofta består hushållens inkomster av två delar. Vilka? 16. I boken möter du familjerna Persson och Svensson. Trots att familjen Svensson har högre boendekostnad än familjen Persson är det bara familjen Persson som får bostadsbidrag. Vad beror det på? 17. Om man vill sänka sina matkostnader, vilken typ av mat bör man undvika att köpa? 18.a) Jämför hushållsutgifterna för en tonårsflicka och en tonårspojke på sidan 125 i boken. De är lika stora för flickan som pojken, utom i två fall, ett där flickans månadskostnad är större än pojkens och ett där den är mindre. Vilka är de båda utgifterna? b) Vad tror du att dessa skillnader beror på?

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9

Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Europa - vår egen världsdel GRUNDBOKEN sid. 5-9 Våra världsdelar och kontinenter 1. Hur många är de stora kontinenterna och vad heter de? 2. Hur många världsdelar finns det? 3. Vilka två världsdelar ligger

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna...

Till dig som är ung... 5. Bo hemma... 7. Flytta hemifrån... 10. Välja yrke... 17. Studier... 20. Börja arbeta... 30. Spara... 35. Låna... Innehåll Till dig som är ung... 5 Bo hemma... 7 Flytta hemifrån... 10 Välja yrke... 17 Studier... 20 Börja arbeta... 30 Spara... 35 Låna... 39 Fickpengarna... 44 Ordning på pengarna... 47 Vad kostar det

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

En serie om demokratibegreppet

En serie om demokratibegreppet AV-nummer: 101659tv 1 5 Programlängd: 5 x 10 min. En serie om demokratibegreppet Inledning Om serien Vem bestämmer? Vem bestämmer? är en fiktiv dokusåpa som på ett humoristiskt sätt vrider och vänder på

Läs mer

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 BARNET Namn, personnummer Adress FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Namn, personnummer Adress Namn, personnummer Adress BARNETS FAMILJERÄTTSLIGA STÄLLNING

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Utbildningshalvdag för VLL mars 2012 Charlott Eriksson, BRIS-ombud Anna Löfhede, BRIS-ombud Jag hatar min mamma, jag hatar min pappa och jag hatar

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer