Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?"

Transkript

1 Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du lever med en stam, ett vandrande jägarfolk. Tänk sedan på hur du lever och har det idag. Gör en jämförelse mellan dessa båda sätt att leva i vilken typ av samhälle skulle du vilja vara? Motivera ditt svar. 3. I dag tillverkar Sverige betydligt mer mat än vad som behövs, trots att bara två procent av befolkningen är bönder förklara hur detta kommer sig. 4. Vilka för- och nackdelar det finns med att leva i en modern storstad? 5. Vilket samhälle tycker du är bäst, både för människan och naturen? Motivera ditt svar! 6. Massmediernas stora makt kan vara på både gott och ont förklara detta och ge egna exempel. 7. Industrisamhället har varit och är mycket bra för människan. Samtidigt har det varit mycket dåligt för många människor. Förklara hur detta hänger ihop? 8. Hur skulle det vara att leva i ett sådant samhälle använd begreppen individ, grupp, stat, demokrati, makt och kontroll. 9. Vad händer om folket inte längre litar på att statsministern och regeringen gör rätt? 10. Två av organisationerna, den ekonomiska och den sociala, gör saker som är svåra att förena varför står de emot varandra? 11. Vad menas med regler och värderingar? Förklara. 12. Vad är samhällskunskap? Följande begrepp ska finnas med i ditt svar: demokrati, politik, ekonomi, socialt liv, geografi och historia. 13. Om du skulle skriva dina egna uppnåendemål, hur skulle de se ut då? Försök att formulera fem egna mål i samhällskunskap, som du vill ha uppnått när du slutar år Ämnet samhällskunskap handlar bl.a. om att kunna och våga ta ställning i olika samhällsfrågor. Välj ut tre aktuella debattämnen nedan som du vill skriva om. Glöm inte att ta med både nackdelar och fördelar: Abort, Dödsstraff, Allmän värnplikt, Invandringen, Dödshjälp, Kärnkraft, Välfärden, Bistånd, Vin och sprit i matbutiken. 15. Vilka fördelar och vilka nackdelar finns det med elevinflytande? Diskutera. 16. Inom en ganska snar framtid kommer det att finnas dubbelt så mycket människor, som i dag. Det måste ändå finnas en balans mellan människorna och naturen. a) Hur tror du att människorna lever om 100 år? Utveckla. b) Kommer tekniken att hjälpa eller skada naturen och oss människor vad tror du? Motivera. c) Kommer det att finnas mat till alla? Leta efter fakta i frågan och diskutera.

2 Repetitionsfrågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Vad ser du på bilden på sidan 3? 2. Vad tror du utomjordingarna tänker när de tittar ner? 3. Vilket land tror du att de tittar ned på? 4. a) Hur länge har jorden funnits? b) När dyker de första människoliknande varelserna upp? 5. Människorna kan något som djuren inte kan vad? 6. Vem bestämde över livet på jorden innan människan kom? 7. Vad betyder ordet samhälle? 8. a) Berätta om hur människorna livnärde sig i jägarsamhället! b) Berätta om hur människorna livnärde sig i jordbrukssamhället! 9. Varför blev människorna många fler när de började bo i byar och odla marken? 10. Titta på bilden på sidan 5. Vilket av de fyra samhällena har funnits längst? b) Vad menas med en industri? Förklara! 11.a) Hur många procent av dagens svenskar arbetar i jordbruket? b) Hur många arbetar i industrin? c) Hur många har tjänste och informationsjobb? 12. Läs rutan på sidan 11: Vad menas med ett tvåtredjedelssamhälle. Förklara! 13. På båten Sverige är en del sysselsatta med sociala uppgifter ge exempel! 14. Vad menas med näringslivet? (Du kan använda ordlista) 15.a) Vad gör den ekonomiska organisationen? b) Vad gör den politiska organisationen? c) Vad gör den sociala organisationen? 16.a) Vad var det som var viktigast att lära sig i skolan för länge sedan? 17. När fick kvinnorna rösträtt? 18. Varför är historia och geografi viktigt att kunna när man läser samhällskunskap? 19. Vilka olika betyg finns det? 20. Nämn 5 bra orsaker till att man ska läsa samhällskunskap!

3 Prov till kapitlet Vad är samhällskunskap 1. Hur länge har jorden funnits? 2. Hur länge har människan funnits? 3. Människan kan något som djuren inte kan vad? 4. Man kan säga att människan behöver naturen men naturen behöver inte människan förklara hur detta hänger ihop! 5. Förklara varför människorna har gått samman och bildat samhällen! 6. Vad betyder ordet samhälle? 7. Genom tiderna så har det funnits fyra olika typer av samhällen vilka? 8. Vad menas med att vi lever i ett globalt samhälle? 9. Vad menas med ordet kultur? 10. Jämför livet i vårt samhälle med livet i jägarsamhället ta med både för- och nackdelar! 11. Varför har människorna blivit mångdubbelt fler de senaste 300 åren? 12. Vad menas med ett 2/3-samhälle? Förklara! 13. Vad tror du skulle hända om Sverige blev ett 2/3-samhälle? 14. Vilka är samhällets tre organisationer? 15. Varje organisation har saker att sköta för att samhället ska fungera. Berätta noga om en av organisationerna! 16. Varför är skolan en så viktig del av vårt samhälle? Förklara! 17. Vilka tre stora kunskaper består ämnet samhällskunskap av? 18. Nämn minst tre goda skäl till att man ska läsa samhällskunskap! 19. Enligt läroplanen ska skolan bl.a. lära dig att aktivt delta i samhället och att förstå den värld som du lever i. Hur kan samhällskunskapen hjälpa dig med detta? Ge exempel på hur du kan ha nytta av skolan nu och i framtiden!

4 Tänk-efter-frågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Sverige 1. Hur stort är Sverige jämfört med resten av jorden, räknat i hundradelar? 2. Varför har många amerikaner dåliga kunskaper om Europa vad tror du? Utveckla! 3. Skriv en berättelse på ca en A4-sida, om någon av människorna på den nedre bilden på sidan 21. Förslag till rubrik En vanlig dag i Sverige för 100 år sedan.(du får hitta på en egen rubrik om du vill). 4. Både Andreas och Marcus kan tänka sig att flytta närmare eller till en storstad. Vilka fördelar finns det med storstaden, tycker de? 5. Varför bor inte Rajib, hans mamma och två systrar i en villa vad tror du? 6. Hur hade Rajib och hans familj bott om de kunnat stanna kvar i Bangladesh vad tror du? 7. Använd din kartbok och en uppslagsbok. Ta reda på fakta om Rajibs hemland, Bangladesh. Använd dina nya kunskaper och gör en lista på några troliga orsaker, som gjort att han blev tvungen att flytta. 8. Ann-Louise och Kristian är överens om att föräldrar inte ska hålla ihop för barnens skull. Vilka argument använder Ann-Louise och Kristian? Vad tycker du själv? Motivera ditt svar! 9.Förr var det nästan inga som skilde sig. Nu är det ganska vanligt med skilsmässor. Varför är det så tror du? 10. En del hävdar att det finns ett samband mellan det ökande antalet skilsmässor och problem med ungdomsbrottslighet. Kan det stämma utveckla och motivera ditt svar! 11. Varför blir industrijobben färre trots att industrin tillverkar allt mer prylar? 12. Vilka kunskaper och färdigheter behöver du för att kunna få de jobb du vill ha i framtiden? 13. Använd din ordlista: Förklara vad som menas med begreppet medborgarskap? 14. Samerna är en s.k. urbefolkning, som lever i Norden. Räkna upp några andra urbefolkningar som finns i världen. Diskutera likheter och skillnader mellan de olika urbefolkningarna och jämför deras liv med hur du själv lever! 15. Förr i tiden så blev samerna illa behandlade av andra svenskar och nuförtiden händer det att invandrare behandlas illa. Hur hänger begreppen kultur och rasism ihop?

5 Repetitionsfrågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Sverige 1. Hur många människor bor det på jorden? 2. Hur många människor bor det i Sverige? 3. I vilket nordiskt land heter huvudstaden Köpenhamn? 4. Vad heter landet Switzerland på svenska? 5. Var i Sverige bor de flesta svenskarna? 6. Titta på diagrammet på sidan 22. Hur många miljoner svenskar bor på landet? 7. Varför vet de flesta indier och kineser väldigt lite om Sverige? Förklara! 8. Använd din kartbok. I vilken världsdel ligger Indien och Kina? 9. Använd din kartbok. Använd Sverigekartan och bokens register. Var ligger Eksjö och Åkers styckebruk? 10. Hur många svenskar bor i flerbostadshus? 11. Hur många svenskar bor i småhus? 12. Hur många barn kunde det finnas i en vanlig familj i början av 1900-talet? 13. Nuförtiden har de flesta familjer bara 1 2 barn, hur kommer det sig tror du? 14. Hur många barn bor med en ensamstående förälder? 15. Vad arbetade de flesta människorna med i Sverige för 100 år sedan? 16. Varför började människorna att flytta in till städerna? 17. Titta på bilderna på sidan 25. Vilket eller vilka yrken har du funderat på motivera ditt svar! 18. Vad är viktigast med ett jobb, att man trivs eller att man tjänar bra? Motivera ditt svar? 19. I mitten av 1900-talet behövde Sverige mycket arbetskraft eftersom det fanns fler jobb än människor. Från vilka länder kom arbetskraften till Sverige? 20. Vad menas med en flykting? 21. Läs sidan 3 i boken, vad menas med kultur? 22. I norra Sverige lever en urbefolkning, som har sin egen kultur. Vad kallas denna befolkning?

6 Prov till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Sverige Hur och var bor svenskarna? 1. Var bor de flesta svenskarna? 2. Sverige är ett av de länder, som har flest och störst bostäder. I vilken typ av hus bor de flesta svenskarna? 3. Många människor funderar på om de ska bo på landet eller i staden. Förklara vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med dessa två sätt att bo! 4. De flesta jobben och människorna finns i städerna förklara varför! Familjeförhållanden i Sverige 5. Hur såg familjerna ut i början på 1900-talet i Sverige? 6. Hur många procent av alla barn bor i familjer med sammanboende föräldrar? Dagens och morgondagens yrken 7. Vad arbetade de flesta svenskarna med för 100 år sedan? 8. Under vilken period förvandlades Sverige från ett bonde- till ett industrisamhälle? 9. Vad menas med tjänstesektorn? Förklara! 10. Vilken sektor ökar och vilken sektor minskar i dag? Den svenska befolkningen 11. Vad kallas den urbefolkning som är bosatt i bl.a. norra Sverige? 12. Sverige som invandrarland ge några exempel ur vår historia! 13. Varifrån kommer den största gruppen invandrare? 14. På vilket sätt har invandringen hjälpt Sverige?

7 Tänk-efter-frågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Europeiska unionen 1. Många länder i Europa som i dag står utanför EU kommer förmodligen att i framtiden ansöka om medlemskap i EU. Om de skulle få bli medlemmar i EU, vilka för- respektive nackdelar kan du se med ett sådant beslut? Tycker du att dessa länder ska få bli medlemmar? Motivera! 2. EU är bara en av flera internationella sammanslutningar. Andra är t.ex. FN, NATO och WTO (World Trade Organization - Världshandelsorganisationen). Vilka för- och nackdelar kan du se med sådana här sorters sammanslutningar? 3. Om du är svensk medborgare är du också medborgare i den europeiska unionen. Tror du att du kommer att utnyttja de rättigheter som EU-medlemskapet ger dig? 4. Vad tror du att man känner sig mest som; medborgare i ett EU-land (t.ex. Sverige) eller medborgare i EU? Varför? Tror du att det kommer att bli annorlunda i framtiden, t.ex. om 10 eller 50 år? Motivera!

8 Repetitionsfrågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Europeiska unionen 1. I boken möter du Birte, Pieter och Angelo. Var och en av dem bor, precis som du, i ett land som tillhör den Europeiska unionen, EU. Vilka fördelar ser Birte, Pieter respektive Angelo med EU? 2. Vad var Kol- och stålunionen? Varför bildades den? 3. Sverige gick inte med i den Europeiska gemenskapen när den bildades. Vad gjorde Sverige istället? 4. Hur många medlemsländer har EU i dag? 5. Antalet medlemsländer i EU växer. Kan EU bli hur stort som helst eller finns det en gräns? Motivera ditt svar! 6. Vad innebär Schengenavtalet? 7. Varför beslöt EU att man skulle använda en gemensam valuta inom unionen? 8. Vilket EU-land är störst till ytan? Vilket är minst? 9. Vilket EU-land har störst befolkning? Vilket har minst? 10. Vilken är datumet för Europadagen, EU:s nationaldag? Varför just den dagen?

9 Prov till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i Europeiska unionen 1. Efter andra världskriget, ett fruktansvärt krig där många människor dödats och som lagt stora delar av Europa i ruiner, startade utvecklingen av det som i dag är EU. Det man gjorde då gjorde man till stor del för att undvika ytterligare krig i Europa. Vad gjorde man, och på vilket sätt motverkade det nya krig i Europa? 2. Under 1900-talet har gränserna mellan Europas länder ändrats flera gånger. En del säger trots detta att Europa nu är en stabil kontinent, andra säger att nya krig kan bryta ut som ändrar gränserna ännu en gång. Hur ser du på EU:s framtid utifrån dessa båda alternativ? 3. Vilka för- respektive nackdelar kan du se med Schengenavtalet? 4. EU är framförallt en ekonomisk union står det i boken. På vilka sätt är det tänkt att EMU och euron ska underlätta det ekonomiska samarbetet?

10 Tänk-efter-frågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i u-land 1. Studera bilden på sidan 42. Fundera över och svara på följande frågor: a) Är barnen gatubarn eller har de någonstans att bo? b) Vad gör barnen på bilden? c) I vilket land skulle bilden kunna vara tagen? 2. Studera bilderna på sidan 43. Vad händer med människorna och djuren i ett u-land, om det blir svår torka? 3. Vad händer med dig om det blir en riktigt torr sommar här i Sverige? 4. Är en villa en bättre bostad än en koja av lera och grenar? Förklara. 5. Är människorna på sidan 43 lyckliga? Vad tror du? 6 På sidorna kan du läsa om BNP och andra mått på levnadsstandard. Hur tycker du att man bäst mäter levnadsstandard? Vilket av måtten i boken är bäst? 7. Studera kartan på sidan 45. I vilken världsdel finns de flesta fattiga länderna? 8. Studera diagrammen på sidan 50. Kommer svälten och undernäringen att öka eller minska i framtiden? 9. a) Vad tror du att mamman och pojken överst på sidan 50 tänker? b) Vad har hänt?

11 Repetitionsfrågor till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i u-land 1. Vad brukar man kalla jordens fattiga länder? 2. På vilka områden behöver de fattiga länderna utvecklas? Ge några exempel. 3. Vad menas med ett i-land? 4. Skriv några fakta om industrin och jordbruket i u-länderna. 5. Varför är det ibland hungersnöd i u-länderna? 6. Hur mycket vatten använder en person i Sverige per dygn? 7. Hur mycket vatten använder en person i ett fattigt u-land per dygn? 8. Vad är husen byggda av i u-ländernas slumområden? 9. Ge exempel på andra problem i slumområdena. 10. Är en person, som bor i ett i-land, lyckligare än andra? Motivera ditt svar. 11. Studera den blå rutan på sidorna 44 och 45. Vad menas med måttet BNP? 12. I u-länderna kan bostäderna se ut på de mest skilda sätt. Beskriv ett par olika bostäder som du kan stöta på i ett u-land. 13. Vilka bekvämligheter brukar saknas i husen på u-ländernas landsbygd? 14. Hur många invånare har världens största städer? 15. Vad menas med slum? 16. Hur många av världens människor bor i slumområden? 17. Hur kan man se på ett barn att det lider av svält? 18. Nämn ett par länder, som kommit långt när det gäller att få bort undernäringen. 19. Vad klarar man sig längst utan, mat eller vatten? 20. Vilken vanlig sjukdom brukar man få av smutsigt vatten? 21. Vilka är det som brukar hämta hem vatten till familjen i ett u-land? 22. Hur kan biståndspengar användas för att hjälpa människorna att få rent vatten i u-länderna?

12 Prov till kapitlet Ung i dag, avsnittet Leva i u-land 1. Vad betyder u-land? 2. Vad betyder i-land? 3. Var finns världens fattigaste länder och var finns de rika länderna på norra eller södra delen av jordklotet? 4. Ge exempel på problem i u-länderna inom vart och ett av följande områden: a) Mat b) Vatten c) Bostäder 5. Är en människa olycklig bara för att hon lever i ett u-land? Motivera ditt svar. 6. I u-länderna har mycket förbättrats. Nämn några framsteg som gjorts under de senaste 40 åren. 7. Ge exempel på mått som används för att mäta levnadsstandard. 8. Hus ser olika ut beroende på var i världen du befinner dig. Hur kan detta komma sig? 9. Vad menas med ordet slum? Berätta vad du vet om slumområden. 10. Varför växer u-ländernas stora städer så fort? 11. Vad är det för skillnad på svält och undernäring? 12. Kommer undernäringen att minska eller öka i framtiden? 13.a) Hur mycket vatten använder en svensk per dygn? b) Hur mycket vatten använder en person på landsbygden i ett u-land per dygn? 14. Vad kan vi här i Sverige göra för att människor i fattiga länder ska få tillgång till rent vatten?

13 Tänk-efter-frågor till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Rättigheter och skyldigheter 1. Slå upp ordet demokrati i ett uppslagsverk. Var uppstod demokratin och vad betyder ordet egentligen? Berätta! 2. Vad händer med ett parti som inte styr landet, som det har lovat väljarna? Utveckla ditt resonemang! 3. Titta noga på bild 3 på sidan 89. Varför är det viktigt att alla svenska män, mellan 18 47, är skyldiga att göra värnplikten? Utred! 4. Vad tror du att de tre militärerna använder datorn till? 5. Att betala skatt är en viktig skyldighet i Sverige. Många tycker att skatterna är för höga. Varför kan inte politikerna förbjuda alla skatter och låta det svenska folket behålla sina pengar vad tror du? 6. Vad är meningen med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna? 7. De sociala rättigheterna i Sverige är bland de mest omfattande (största/mest utbyggda) i världen. Vad är bra med våra sociala rättigheter? Ge några exempel! 8. Varför är vittnesplikten mycket viktig? Förklara? 9. Vad tror du skulle hända om det inte fanns några skyldigheter i vårt samhälle? Utveckla ditt resonemang! 10. Slå upp ordet anarki i en ordlista eller en uppslagsbok. Vad betyder ordet? 11. Vad tror du händer om en 18-årig kille vägrar att göra värnplikt med vapen och dessutom vägrar att göra sin vapenfria tjänst? 12. Ge något exempel på varför det är viktigt med åsiktsfrihet! 13. Hur skulle det vara att leva i ett land där det vare sig fanns åsiktsfrihet eller rättssäkerhet? Motivera ditt svar! 14. På vilket sätt är sociala och kulturella rättigheter bra mot rasism?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Rättigheter och skyldigheter 1. Vilka har rätt att få delta i samhället? 2. Vilka bestämde över samhället för 100 år sedan? 3. Hur gammal är den svenska demokratin? 4. Skriv ett annat ord för att alla får vara med och bestämma! 5. Vad menas med en representant? Förklara! (Tips: använd en ordlista) 6. Vilka får rösta i Sverige och hur många är de? 7. Vad händer med en politiker som inte lyssnar på sina väljare? 8. Hur hade vanligt folk det förr i tiden, jämfört med de som var rika? 9. Hur hade en del vanliga människor det ännu längre tillbaka i tiden t.ex. på vikingatiden? 10. Vilka tankar om rättigheter uppstod på 1700-talet? 11. Vilka tankar om rättigheter uppstod på 1800-talet? 12. Vilka rättigheter har utvecklats på 1900-talet? 13. När måste barn börja skolan? 14. När upphör skolplikten? 15. Vad menas med ordet mobilisering? Förklara! 16. Kan man slippa värnplikt med vapen och i så fall hur? 17. Vad menas med räddningstjänstplikt? 18. Skriv två andra skyldigheter som du har som medborgare i landet Sverige. 19. Skriv tre exempel på åsiktsfrihet! 20. Nämn två viktiga sociala och kulturella rättigheter!

15 Prov till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Rättigheter och skyldigheter 1. Vilka var det som bestämde i Sverige förr i tiden? 2. Vad menas med ordet demokrati? 3. Hur gammal ska du vara för att få rösta? 4. Vad kan väljarna göra om de inte är nöjda med ett parti? 5. Förklara vad som menas med skolplikt! 6. Förklara vad som menas med räddningsplikt! 7. Ge tre exempel på rättssäkerhet! 8. Vilka skyldigheter har du om du blir vittne till ett brott? 9. Ge två exempel på sociala rättigheter, som alla svenskar har! 10. Kan yttrandefrihet och demonstrationsfrihet gå för långt och i så fall hur? 11. Förklara varför det är mycket viktigt med kulturella rättigheter!

16 Tänk-efter-frågor till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Barnens rätt 1. Hur gör Sverige för att följa Barnens lag, trots att den egentligen inte är en lag? 2.a) Enligt Barnens lag artiklarna 3 och 12 ska barnets bästa alltid komma först, t.ex. när politiker fattar beslut. Försök komma på några olika exempel på att politiker eller andra, som har makt, inte har följt dessa artiklar i Barnens lag. b) Vad tycker du att politikerna skulle göra för att ge barnen mer att säga till om? 3. I den fullständiga texten av Barnens lag artikel 2 står det att varken hudfärg, kön, språk, religion, politiska åsikter, handikapp eller något annat får vara skäl för diskriminering. Försök komma på exempel på att människor förföljs, mobbas eller har sämre rättigheter av sådana skäl. 4. Tänk dig att du är familjerådgivare åt två föräldrar med ett barn. De ska skilja sig, och du ska ge ett bra råd till föräldrarna om hur de ska lösa frågan om vårdnad (gemensam eller ensam) och boende för barnet. 5. Du har nyligen blivit utnämnd till rektor och har bestämt dig för att skolan ska göra en handlingsplan mot mobbning. Du ska ge förslag på vad både de vuxna och eleverna på skolan ska göra mot mobbningen. Vilka blir dina förslag? 6. Barnaga är förbjuden men var tycker du att gränsen går för hur föräldrar får tillrättavisa sina barn? 7. Det händer att äldre pojkar tvingar sig till samlag med yngre tjejer, t.ex. vid fester när många har druckit alkohol. Var går gränser för när detta är ett sexuellt övergrepp och ska straffas? Tänk på följande i ditt svar: ålder för både killen och tjejen, hur mycket alkohol som har druckits, vad både tjejen och killen gör och säger m.m. 8.a) Vilka faror och problem innebär barnarbetet i världen? Försök komma på så mycket som möjligt. b) Finns det något som kan vara bra med barnarbete? c) Tror du att barnarbetet i världen kan avskaffas i framtiden? Hur ska det ske? 9. Tänk dig att du är en av dem som sitter och svarar i BRIS Hjälptelefon. Plötsligt ringer det i telefonen: Vem är det som ringer (pojke/flicka, ålder), vad har han/hon för problem och vad säger du för att hjälpa till? Hitta på själv! 10.a) Vilka typer av problem tror du att barn/ungdomar tycker att det är svårast att tala med en vuxen om? b) Varför är just detta så svårt att tala om?

17 Repetitionsfrågor till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Barnens rätt 1. Skriv vad du vet om Barnens lag: a) När kom den till? b) Var? c) Vad innehåller den? d) Vilka har lovat att följa den? e) Vad heter Barnens lag egentligen? f) Vad menas med att Barnens lag inte är en riktig lag, utan en konvention? (Se sidorna och 96.) 2. Vilka räknas som barn i Barnens lag? 3. I vilka tre punkter sammanfattar läroboken barnens rättigheter i Barnens lag? 4. Vad är FN och vad har FN haft för roll när det gäller Barnens lag? 5. Vad står det i artikel 3 och 12 i Barnens lag? 6. Ge exempel på att t.ex. politiker inte alltid i första hand tänker på barnens bästa. 7. Förklara vad det betyder att ingen får diskrimineras. 8. Ge olika exempel på att det inte är självklart att alla barn har samma rättigheter. 9. Vad står det i Barnens lag artikel 9? 10. Vad är gemensam vårdnad? 11. Förklara hur det kan komma sig, att föräldrarna efter en skilsmässa kan ha gemensam vårdnad, trots att barnet bor mesta tiden hos en av föräldrarna. 12. Vad får domstolen för roll om föräldrarna inte kan komma överens vid en skilsmässa? 13. Vad menas med umgängesrätt? 14. Förklara hur dessa familjeförhållanden fungerar: a) Gifta föräldrar gemensam vårdnad. b) Skilda föräldrar gemensam vårdnad. c) Skilda föräldrar ensam vårdnad. 15. Vad står det i Barnens lag artikel 19? 16. Vad säger Barnens lag om barnaga? 17. Vad kan mobbning kallas i lagen? Förklara också skillnaden mellan de olika mobbningsbrotten. 18. Vad säger Barnens lag artikel 34? 19. Ge en kort förklaring av de fyra typer av sexualbrott som nämns i boken. 20. Vad står det i Barnens lag artikel 16? 21. Ge något exempel på vad en vuxen inte får göra utan att bryta mot artikel 6? 22. Vad står det i Barnens lag artikel 28, Berätta om barnarbete förr i tiden. 24. Vilka regler finns för barns och ungdomars arbete i Sverige? 25. Nämn någon viktig skillnad mellan barns arbete förr i tiden och i dag i Sverige. 26. Nämn någon likhet mellan barns arbete förr i Sverige och i dag i fattiga länder. 27. Berätta om Barnens Hjälptelefon: a) Vem sköter den? b) Hur gamla är de, som ringer dit? c) Vilka problem har de, som ringer dit?

18 Prov till kapitlet Att delta i samhället, avsnittet Barnens rätt 1. Vad är Barnens lag? 2. När kom Barnens lag till och vilka har anslutit sig till den? 3. Hur länge räknas man som barn i Barnens lag? 4. Varför är det bra för tonåringar att räknas som barn i Barnens lag? 5. Förklara eller skriv något exempel som visar att du förstått dessa artiklar i Barnens lag: a) Barnets bästa ska alltid komma först (för myndigheter, politiker o.s.v.). b) Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 6. Förklara så utförligt som möjligt vad som kan hända med vårdnaden om barnen vid en skilsmässa: 7. Förklara vad umgängesrätt är. 8.a) Vad säger svensk lag om mobbning, d.v.s. vilka tre olika brott kan en person som mobbar dömas för? b) Ge tydliga exempel på dessa tre slag av mobbning. 9.a) Varför finns lagar i Sverige som talar om vilken typ av arbete barn får göra? b) Ge tre exempel på vad det står om barns arbete i dessa lagar. 10.a) Skriv ett annat namn för Barnens lag. b) Vad betyder det att Barnens lag inte är en riktig lag utan en konvention? c) Vad har alla de länder, som anslutit sig till Barnens lag, lovat när det gäller ländernas egna lagar? 11. Tycker du att Sverige är bra på att följa Barnens lag? Skriv så utförligt du kan om det du tycker är bra för barn i Sverige och det som inte är bra. Tips: Skriv om några olika artiklar i Barnens lag eller om några områden som tas upp i läroboken, t.ex. mobbning eller barnarbete. (Skriv på separat papper.)

19 Tänk-efter-frågor till kapitlet Den privata ekonomin 1. Om Johan i boken väljer att köpa en dator på kredit istället för kontant så blir det dyrare för honom. Hur kan det komma sig? 2. I boken möter du Ahmed från Västra Sahara. Han är van att byta till sig saker han vill ha. Du är förmodligen mer van att köpa saker du vill ha för pengar. Vilket av dessa sätt tycker du verkar enklast? Varför? Tänk dig att vi hade bytesekonomi istället för penningekonomi i Sverige. Vad skulle vara annorlunda? Vad skulle du ha att byta med? 3. Peter och Maria går i samma klass. De har olika mycket i månadspeng: Peter har en ganska liten månadspeng, men behöver å andra sidan inte betala för nya kläder, busskort och annat som han måste ha, utan kan använda sina pengar till vad han vill. Han behöver inte hjälpa till hemma, och om han hjälper till med något så brukar han få betalt. Maria har en ganska stor månadspeng, och har samtidigt ett större eget ansvar för sina pengar. Busskort, kläder m.m. måste hon köpa själv. Hon har också särskilda arbetsuppgifter som hon ansvarar för hemma. Vem av Peter och Maria tycker du har det bäst? Varför? 4. Om du skulle få bestämma hur Anna och hennes mamma skulle göra (boken, sidan 114), hur skulle du då bestämma? 5. Vilken är den viktigaste förändringen som sker i ditt förhållande till pengar och jobb när du fyller 16? Varför? 6. Hushållen betalar pengar till staten och kommunerna genom skatten. Sedan betalar staten och kommunerna tillbaka pengar till hushållen genom bidrag. Vad är meningen med detta? Är det inte bättre att hushållen får behålla sina pengar från början? Förklara! 7. I boken möter du familjerna Persson och Svensson. Jämför deras inkomster och utgifter: Får de pengar över när alla utgifter är betalda? Om ja: Vad ska de göra med pengarna de får över? Varför? Om nej: Vad tycker du att de ska försöka spara in på? Varför?

20 Repetitionsfrågor till kapitlet Den privata ekonomin 1. Johan, som du möter i boken, kan välja mellan att köpa en dator kontant eller på kredit. Förklara dessa båda begrepp. 2. Ge exempel på hur reglerna som gäller pengar och arbete förändras när man a) fyller 12 år b) är år c) fyller 16 år d) fyller 18 år 3. Ge exempel på olika betalningsmedel och förklara hur de fungerar. 4. Man delar upp olika hushåll efter hur många personer som bor i dem. Hur ser det vanligaste hushållet i Sverige ut? Det näst vanligaste? Hur vanlig är den typ av hushåll som du bor i? 5. Förklara följande ord: a) Bruttoinkomst b) Inkomstskatt c) Bidrag d) Disponibel inkomst 6. Förklara följande ord: a) Självhushållning b) Penninghushållning 7.a) Förklara hur staten och kommunerna får pengar från hushållen. b) Förklara hur hushållen får pengar från staten och kommunerna. 8. Vad kallas bidragen i följande exempel: a) Lena har nyss fött barn, och nu tänker hon vara hemma en tid för att ta hand om det. Eftersom hon inte får lön från sitt jobb när hon är hemma får hon pengar av staten istället. b) Familjen Eriksson har två barn, 7 och 9 år gamla. Varje månad får familjen bidrag för dessa. c) Lars bor ensam med sina två barn i en lägenhet. Hyran är hög, och därför får Lars bidrag för att kunna betala den. d) Stefan pluggar på universitet. Han pluggar på heltid och hinner därför inte jobba extra. För att klara sig får han låna pengar av staten. 9. Nämn två stora utgiftsposter i en vanlig hushållsbudget. 10. En 17-åring får oftast högre månadspeng än en 13-åring. Oftast har 17-åringen också ett större eget ansvar för pengarna. Vad innebär det? 11. Om man sparar pengar gör man det ofta för att kunna köpa något man gärna vill ha. Det kallas för att man har ett sparmål. Vad nämner boken för vanliga sparmål för ungdomar? 12. Har du något sparmål just nu? Vad? 13. Nicole är 14 år och sparar nästan 100 kronor varje månad för att kunna köpa en ny cykel. Hon tycker dock att sparandet går för långsamt. Hur skulle hon kunna tjäna mer pengar så att hon snabbare får sin cykel? Ge henne några råd! 14. Vad kallas pengar, checkar och kreditkort med ett gemensamt namn? 15. Ofta består hushållens inkomster av två delar. Vilka? 16. I boken möter du familjerna Persson och Svensson. Trots att familjen Svensson har högre boendekostnad än familjen Persson är det bara familjen Persson som får bostadsbidrag. Vad beror det på? 17. Om man vill sänka sina matkostnader, vilken typ av mat bör man undvika att köpa? 18.a) Jämför hushållsutgifterna för en tonårsflicka och en tonårspojke på sidan 125 i boken. De är lika stora för flickan som pojken, utom i två fall, ett där flickans månadskostnad är större än pojkens och ett där den är mindre. Vilka är de båda utgifterna? b) Vad tror du att dessa skillnader beror på?

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Bedömningsmodell i samhällskunskap

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. 1 Samhällskunskap åk 6 2013

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs. 1 Samhällskunskap åk 6 2013 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 6 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. 1 Samhällskunskap

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska 1 1. Det svenska politiska systemet Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Vart fjärde

Läs mer