Idrottskändisar i svensk marknadsföring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottskändisar i svensk marknadsföring"

Transkript

1 Idrottskändisar i svensk marknadsföring En kartläggning av svenska marknaden för celebrity endorsement med idrottskändisar MARCUS ALEXANDERSSON och JOHN MOLINER Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05086

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Idrottskändisar i svensk marknadsföring En kartläggning av svenska marknaden för celebrity endorsement med idrottskändisar MARCUS ALEXANDERSSON och JOHN MOLINER TRITA-NA-E05086 Examensarbete i affärsutveckling och medieteknik om 20 poäng vid Programmet för datateknik respektive Programmet för maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare var Christopher Rosenqvist, HHS Examinator var Nils Enlund

3 IDROTTSKÄNDISAR I SVENSK MARKNADSFÖRING - En kartläggning av svenska marknaden för celebrity endorsement med idrottskändisar SAMMANFATTNING Detta examensarbete utfördes under november till maj månad 2004/2005 på uppdrag av sportmanagementföretaget International Management Group (IMG). Rapportens huvudsakliga frågeställning var att klarlägga de hinder som motverkar möjligheterna till celebrity endorsement med sportstjärnor i Sverige och sedan skapa handlingsförslag för hur IMG skall överkomma dessa. För att identifiera hindren valde vi att intervjua marknadens olika aktörer med syfte att kartlägga deras inställning till idrottskändisar i reklamsammanhang. De intervjuade parterna är reklambyråer, företag och sportmanagers. Intervjuerna har varit öppna för att på bästa sätt fånga respondenternas spontana värderingar och reflektioner och därur identifiera de eftersökta hindren. Flera tänkbara problem har identifierats, de flesta kan härledas ur klyftor mellan köpare och säljare på marknaden. De två enskilt största konkreta hindren är pris och risker; köparna anser att det är för dyrt med sportstjärnor och dessutom förenat med för stora risker för deras varumärke. Sportkändisars möjligheter till reklamkontrakt har även visat sig motarbetas från reklambyråer, på grund av branschens negativa attityd mot kändisnära reklam.

4 SPORTS ATHLETES IN SWEDISH MARKETING - A mapping of the Swedish market for Celebrity Endorsement with sports atheletes ABSTRACT This thesis was written during November 2004 through May 2005 on behalf of the sports management company International Management Group (IMG). The main purpose of the thesis was to identify the obstacles facing celebrity endorsement with sports stars in Sweden, to use our findings to develop an action plan for IMG to overcome these obstacles. To identify the obstacles we chose to interview representatives of the different parts of the market in order to capture their attitudes towards celebrity endorsement with sports stars. The different parties involved are advertising agencies, companies and sports managers. The interviews were conducted with an open approach in order to best capture the respondents spontaneous values and reflections on the subject. From the analysis of these reflections we identified the major obstacles. Several obstacles have been identified, most of which can be derived from the gap between buyer and seller on the market. The two most prominent obstacles are price and risk; the buyers consider sports stars to be too expensive and too risky for their brand. Moreover, the advertising agencies negative attitudes towards celebrity endorsement render it more difficult for sports stars to sign advertisement contracts.

5 FÖRORD Detta examensarbete markerar avslutningen för vår civilingenjörsutbildning med inriktning mot affärsutveckling och medieteknik (AFM) på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Arbetet har handletts av HHS, för att presenteras på KTH. Vi vill tacka alla de personer som bistått oss i vårt examensarbete: Ett stort tack till vår handledare Christopher Rosenquist på HHS, för alla arrangemang samt för god handledning. Ett stort tack även till Claes Elefalk på IMG för att ha satt oss in i branschen och försett oss med nödvändiga resurser. Vidare vill vi tacka alla våra respondenter för att ha ställt upp med sin värdefulla tid för att svara på våra frågor: Jonas Bergström, Johan Elsner, Pelle Hjertqvist, Joakim Holmstrand, Keith Karlsson, Patricia Lindström, Stefan Lindström, Bengt Möller, Björn Nordfors, Catt Olsson, Victor Press, Robert Schelin, Björn Schumacher, Johan Sjöberg, Kay Wiestål samt Ture Ågren.

6

7 INNEHÅLL 1. INLEDNING BAKGRUND UPPDRAGSGIVARE SYFTE PROBLEMFORMULERING AVGRÄNSNING MÅLGRUPP METOD FORSKNINGSSTRATEGI VAL AV FALL DATAINSAMLING Djupintervjuer METODPROBLEMATIK Generaliserbarhet Validitet Reliabilitet URVAL AV DELTAGARE OCH GENOMFÖRANDE TEORI CELEBRITY ENDORSEMENTLITTERATUR Fördelar och möjligheter Risker Tre celebrity endorsementtrender för idrottsstjärnor Val av kändis RESULTAT FALLSTUDIER AXA MQ Risifrutti Svenska Spel Vasakronan AKTÖRER Reklambyråer Företag Managers Mediebyrå ANALYS KOSTNADEN ÄR ETT STORT HINDER RELATIONSANALYS ATTITYDER VÄRDESKAPANDE RISKMEDVETENHET VAL AV SPORTKÄNDIS SLUTSATSER INTRO: IMG SOM SPORTMANAGERS BYGG RELATIONER MINIMERA RISKEN IDEAL SÄLJPROCESS BYGG KÄNDSSKAP

8 6.6. UPPMÄRKSAMMA OCH HÖJ PRESTIGEN PRAKTIKFALL KOLL FÖRSLAG RESULTAT DISKUSSION REFERENSER APPENDIX I APPENDIX II APPENDIX III APPENDIX IV APPENDIX V

9 1. INLEDNING 1.1. BAKGRUND Marknadskommunikation, såsom vardaglig reklam, utgör idag en väsentlig del i vår omgivning och av vårt ekonomiska system. Ur ett marknadskommunikationsperspektiv är det vitalt att företag designar strategier som hjälper att skapa konkurrensmässiga differentieringsövertag för deras erbjudanden (Erdogan, 1999, sid. 291). I dagens djungel av marknadskommunikation finns ett tillvägagångssätt som går ut på att kommunicera budskap med hjälp av kända personligheter. Att använda en känd personlighet i marknadskommunikation kallas på engelska för celebrity endorsement, denna term kommer vi även att använda oss av i denna studie för att undvika missförstånd eller begränsningar av betydelsen i samband med översättning till svenska. En celebrity endorser definieras enligt McCracken (1989, sid. 310) som: any individual who enjoys public recognition and who uses this recognition on behalf of a consumer good by appearing with it in an advertisement. Celebrity endorsement är ett uråldrigt mediekommunikativt verktyg; den engelska skådespelaren Lillie Langtry anses vara en av de första kändisarna i reklamsammanhang, hon poserade i reklam för Pears Soap så tidigt som 1893 (Morin, 2002). Celebrity endorsement är ett vanligt förekommande fenomen i marknadskommunikation världen över och många företag investerar stora summor pengar i kändisar som kan hjälpa dem lyfta fram deras tjänster eller produkter. Syftet med dessa investeringar är att associera sitt varumärke med kändiskvaliteter såsom attraktivitet, omtyckthet och trovärdighet (Erdogan, 1999). Antalet kändisar som används i reklamsammanhang varierar i olika delar av världen, som exempel kan nämnas att antalet celebrity endorsements i Storbritannien har ökat markant under slutet av nittiotalet (Erdogan, Baker och Tagg 2001, sid. 39). Erdogan, Baker och Taggs upptäckter visar på att en av fem marknadskommunikationskampanjer där framhåller en kändis. Professionell idrott har enligt Jones och Schumann (2000, sid. 65) blivit ett av de huvudsakliga spektaklen i dagens mediekultur. Exponeringen av vissa sporter har gjort att idrottsmän och deras aktiviteter, på och av planen, blivit populära diskussionsämnen. Idrottsstjärnors roll i dagens samhälle sträcker sig därför långt utöver deras prestationer på planen, vare sig de eftersträvar det eller inte. De har blivit några av samhällets förebilder. Idrottsstjärnornas betydelse som endorsers kan exemplifieras med att de varumärken en framgångsrik idrottskändis använder sig av har betydelse för vilka varumärken olika grupper av konsumenter föredrar och därmed också betydelse för hur bra dessa varumärken säljer. Det är därmed vanligt förekommande att sportkändisar används som endorsers. Jones och Schumann (2000) beskriver att rollen en idrottsstjärna spelar som celebrity endorser sträcker sig från att använda specifika varumärken till att direkt agera som talesman för dem. Företag medvetna om den påverkan idrottsstjärnor har på konsumenter kan därför välja att integrera stjärnorna som en del i sin - 1 -

10 marknadsföringsstrategi och således försöka flytta över attribut som är kopplade till idrottsstjärnan till sitt varumärke. Det kan handla om stora investeringar i fallen med riktigt stora sportstjärnor och dessutom relativt riskfyllda sådana, då idrottsstjärnans beteende och prestationer kan komma att påverka de varumärken som förknippas med denne. Trots dessa risker kan valet av rätt idrottskändis vara en välplacerad investering som medför god avkastning i form av ökad försäljning. En stor del av dagens celebrity endorsements har idrottsstjärnor som endorsers och det är en stor marknad. Enligt Lane och Spiegel (i Jowdy och McDonald, 2002, sid. 186) investerade amerikanska företag under 1995 över en miljard dollar för 2000 olika endorsementavtal med idrottsmän. Investeringarna ökade enligt Jowdy och McDonald under resten av 90-talet men nutida (då år 2002) ekonomier skall ha fått många företag att begränsa sina budgetar UPPDRAGSGIVARE Vår uppdragsgivare är företaget International Management Group, IMG (Sweden) AB. IMG grundades i början av 1960-talet av Mark McCormack och är det företag som skapade branschen för sportmanagement. Idag är IMG det enda sportmanagementföretag som är världsomspännande och täcker med sina 70 kontor i totalt 30 länder stora delar av världen. Verksamheten hos IMG vilar på tre ben, klienter, events och medieproduktion, områden inom vilka de är heltäckande. Företaget har sedan det grundades vuxit med sporter och dess kända utövare och dessutom bidragit till att sport i sig vuxit som kommersiellt intresse. IMG representerar idag en stor del av världens största idrottskändisar och har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm. Endast IMG:s klientverksamhet berörs i detta examensarbete SYFTE IMG anser att det är svårare att sälja sina klienter till marknadsföringssammanhang i Sverige än på andra marknader. I de nordiska grannländerna utnyttjas IMG:s klienter mera, för att inte tala om i Tyskland, England och Sydeuropa där det är mycket lättare att sälja endorsementkontrakt med sportstjärnor. De två stora marknaderna i Japan och USA menas enligt IMG vara ledande användare av sportkändisar i marknadskommunikation. Det är inte självklart vad detta beror på, vilket gör det svårt för IMG att veta hur de skall agera för att bättre bemöta den svenska marknaden. Det är vår uppgift att utreda vad som begränsar efterfrågan på den svenska marknaden och vad som skulle kunna göras åt det. Ett mer generellt intresse med undersökningen ligger i utredandet av hur parterna involverade i svensk marknadsföring själva ser på ämnet i fråga. Vi kommer att undersöka synen på sportkändisar i reklam hos de involverade parterna med en större bredd än vad som tidigare gjorts i Sverige. Detta genom att undersöka hur situationen uppfattas av sportmanagers, reklambyråer och företag med erfarenhet av celebrity endorsement

11 1.4. PROBLEMFORMULERING Den huvudsakliga uppgiften med examensarbetet är att utreda vilka de mest framträdande hindren för sportkändisar i svensk marknadsföring är. Detta skall göras med syftet att utreda hur sportmanagementföretaget IMG i sin verksamhet skall kunna gå till väga för att överbrygga identifierade hinder. För att kunna affärsutveckla IMG:s klientverksamhet på den svenska marknaden krävs insyn i hur sportstjärnor används i reklam i Sverige och framför allt insyn i hur de olika involverade parterna arbetar. Vi behöver alltså undersöka varför situationen ser ut som den gör i Sverige med ett brett perspektiv för att kunna få en övergripande insyn. Först när denna insyn klarnar är det möjligt att identifiera vilka specifika faktorer som behöver överkommas. De huvudsakliga frågor som utreds är: Hur ser de involverade aktörerna på celebrity endorsement med sportkändisar i Sverige? Vilka faktorer begränsar efterfrågan på endorsementavtal med sportkändisar i Sverige? Vad kan göras för att överkomma de faktorer som begränsar efterfrågan på sportkändisar i Sverige? 1.5. AVGRÄNSNING Vi har valt att avgränsa vår studie till att undersöka hur individuella idrottspersonligheter används som endorsers för varumärken i Sverige. Vi har därför valt att inte gå in på hur kändisar generellt utnyttjas i marknadsföring, utan endast specifikt idrottskändisar. Syftet med denna avgränsning är först och främst att få en så god passning med vår uppdragsgivares verksamhet som möjligt, samt att kunna utveckla en specifik åtgärdsplan för dem. Vi har även valt att avgränsa oss till att undersöka branschens olika delar och deras åsikter. Vi försöker inte kartlägga mottagandet av idrottskändisar hos slutkonsumenter MÅLGRUPP Uppsatsen är av intresse för alla som är intresserade av celebrity endorsement i Sverige men riktar sig främst till vår uppdragsgivare IMG. För att kunna förstå de resonemang som förs förväntas läsaren ha grundläggande förståelse för marknadskommunikation

12 2. METOD 2.1. FORSKNINGSSTRATEGI Bell (2000) skriver att en forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv söker insikt i hur människor upplever sin värld snarare än statistiskt analyserbara fakta. Då våra problemställningar är ytterst subjektiva och dess lösning beror av enskilda individers uppfattning om situationen, faller sig en kvalitativ studie som det självklara valet. Denna urskiljning utesluter direkt att göra en enkätundersökning. Bell (2000) har förslag på fem forskningsmetoder utöver enkätundersökning: aktionsforskning, fallstudier, etnografisk metod, experimentella metoder samt narrativa undersökningar. Det mest rimliga valet för vår undersökning var fallstudier, då både aktionsforskning, etnografiska och narrativa metoder kräver att forskaren under en period följer och dokumenterar det undersökta. Eftersom den situation vi söker kartlägga inte inträffar regelbundet blir en sådan studie mycket både tids- och resurskrävande och uteslöts därför. Eftersom vi söker fenomen från verkligheten blir en simulering av densamma i form av ett experiment inte heller aktuellt. Fallstudier ger enligt Bell (2000, s. 16) möjlighet att studera en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. Att använda fallstudier ger oss möjlighet att under en begränsad tid samla in nog relevant information för att skildra våra frågeställningar. Bell (2000) skriver vidare att forskare inte är strikt bundna till den typ av studie de bestämt sig för att använda, utan kan fritt lägga till element även från andra typer av studier. Vi har därför valt att lägga till en typ av experimentforskning till vår strategi, för att se om ett teoretiskt svar kommer att skilja sig från det praktiska fallet VAL AV FALL Vi kunde tidigt identifiera olika skillnader mellan företag som använder sig av idrottskändisar, skillnader som kan ha påverkat affärsprocessen, efterfrågan och möjligheterna till upphandling av kändisen. En skillnad är från vilken aktör initiativet till upphandlingen kommit. En annan är i vilken utsträckning kändisar kopplats till varumärket, om deras medverkan är centralt för företagets marknadsstrategi eller inte. Idrottspersonlighetens roll skiljer sig vidare på om denne har använts på lång eller kort sikt, om en eller flera personer använts, om de har använts för sina sportsliga prestationer eller för sitt kändisskap. Ytterligare en skillnad är vilken typ av sportkändis som används av företagen, t ex vilken idrott personen utövar. Utifrån dessa skillnader har vi sedan identifierat fem fall som på olika sätt skiljer sig åt, men som naturligtvis även liknar varandra i vissa avseenden. Dessa fem fall skall hjälpa oss nå så bred kunskap som möjligt för vår uppdragsgivares skull, men samtidigt förhoppningsvis kunna finna generella slutsatser å vetenskapens vägnar. Fallen vi valt att studera är Vasakronan, Risifrutti, MQ, Svenska Spel samt AXA

13 Fallet Vasakronan valde vi efter att ha uppmärksammat deras reklamfilm med Björn Borg och John McEnroe. Vasakronan har inte någon uppenbar strategi där de använder sig av idrottskändisar i sin marknadsföring, utan detta är första gången det sker. När det gäller Risifrutti valdes fallet då vi bland annat med hjälp av boken Superbrands (2004) satt oss in i vilken effekt alpindrottningen Pernilla Wiberg hade för produktens lansering. Samarbetet mellan varumärket och idrottskändisen var här mer ingående och löpte över flera år, vilket gör det extra intressant för vår studie. MQ har använt sig av kändisar i sina kampanjer som har blandats upp med idrottspersonligheter i olika omgångar. Detta visar på att idrottskändisarna kan användas för andra attribut än deras prestationer och det är även det en intressant angreppsvinkel för oss. Vi har specifikt valt att undersöka kring Peter Forsbergs medverkande i MQ:s julkampanj Svenska Spel är en av Sveriges största idrottssponsorer och har länge använt sig av idrottskändisar för att marknadsföra sina tjänster. Vi har här identifierat ett fall där upphandlingen inte gått som det var tänkt och där det inte skrivits något kontrakt. Upphandlingen i fråga gällde ishockeylegenden Mats Sundin som Svenska Spel ville ha med i en kampanj för spelet Oddset. Vi vill i detta fall undersöka orsakerna till att upphandlingen gick fel, för att få en uppfattning om i vilken omfattning de hinder vi identifierar påverkar en upphandling. AXA har sedan 1980-talet associerat sitt varumärke med idrottskändisar. De har länge samarbetat med flertalet kända idrottspersonligheter och har idag ett stort stall innehållande några av Sveriges mest kända idrottspersonligheter, vilket gör AXA till ett intressant fall att studera DATAINSAMLING För våra fallstudier har vi valt ett kvalitativt angreppssätt i form av djupintervjuer med de inblandade parterna. Vi vill låta de intervjuade uttrycka sig fritt för att på så vis bäst fånga deras attityder och inställningar DJUPINTERVJUER Cohen (2000, s. 270) skriver att ju mer jämförbar data som skall vinnas ur en intervju, desto mer standardiserad bör intervjun vara. Vi fann detta vara ett dilemma, då vi söker kartlägga de enskilda respondenternas unika åsikter och inställningar men även finna generella drag dem emellan. Vi behövde en metod någonstans mitt i mellan dessa två extremiteter, vilket ledde oss fram till den riktat öppna intervjuformen (Lantz 1993, s. 21). Enligt denna intervjuform öppnas intervjun med en öppen fråga för att sedan styras av de intervjuande i den riktning som intresserar dem. Inför intervjuerna har en rad allmänna frågor som vi vill ha besvarade förberetts (se Appendix II). Frågorna är främst baserade på vad vi efter litteraturstudie och diskussioner med vår företagshandledare identifierat som områden aktuella att - 5 -

14 undersöka. Frågorna är öppet formulerade så dess svar fritt skall skildra de intervjuades åsikter. Innan intervjuerna påbörjats, har en förundersökning i form av en öppen intervju med Michael Dahlén på handelshögskolan genomförts. Denna har bidragit till att vi på förhand kunnat få viss insikt i reklambranschens syn på celebrity endorsement i Sverige och på så sätt även haft en möjlighet att förbereda de skarpa intervjuerna ytterligare. För att fånga många olika aspekter av de intervjuade reklambyråernas inställningar och åsikter har vi delat in våra intervjuer i två delar. Den första delen av intervjun består av en liten experimentell studie där vi med hjälp av ett scenario sätter respondenten i en situation där denne får beskriva vad som är nödvändigt att utvärdera för att kunna fatta ett beslut om huruvida en känd sportpersonlighet skall användas till att marknadsföra en produkt eller inte. Med detta angreppssätt vill vi fånga respondenternas spontana reflektioner och prioriteringar som framkommer när de ställs inför en teoretisk situation där de har möjlighet att använda sig av en känd idrottspersonlighet. Scenariot har även som syfte att leda in på nästa del av intervjun, där vi diskuterar respondentens faktiska erfarenheter på området. Genom att utgå från respondentens egna erfarenheter förankras svaren på våra frågor i praktik istället för i teori. Kombinationen av dessa två delar hoppas vi ger en bra kartläggning av eventuella skillnader mellan respondentens teoretiska svar och hur de agerat i praktiken. Om det råder någon skillnad i de olika svaren kommer vi med följdfrågor kunna finna svar även på vad som influerat respondenten och orsakat skillnaden mellan teoretiskt och praktiskt agerande. Utformningen av frågorna gentemot företagen respektive managers skiljer sig från reklambyråernas främst på så sätt att de inte innehåller något scenario. Skillnaderna mellan utformningarna mot de olika aktörerna beror på att delar av upplägget har visat sig vara mindre givande och vi har därför valt att ändra upplägget mot de olika aktörerna. Även insikter vi vunnit efter att ha intervjuat en grupp av aktörer har lett till ett förändrat upplägg mot nästa grupp (se Appendix II) METODPROBLEMATIK GENERALISERBARHET Bell (2000, s. 17) beskriver generaliserbarhet som ett problem med fallstudier. Denscombe (i Bell, 2000), hävdar att den utsträckning i vilken resultaten från en fallstudie kan generaliseras till andra liknande situationer är beroende av i vilken utsträckning den aktuella fallsituationen liknar andra fall och situationer. För att uppnå så generaliserbara resultat som möjligt har vi valt att studera flera olika fall som speglar liknande, men ändå olika händelseförlopp. På så vis dras våra slutsatser från flera olika håll och därmed vill vi visa att de är giltiga även för mer allmänna situationer. För att fånga mer generaliserbara resultat har vi i våra intervjuer gått utanför de specifika fallen, för att låta de intervjuade agera experter - 6 -

15 på området och uttala sig mer generellt om marknadssituationen och de motsättningar som finns. På så vis ser vi huruvida respondentens inställningar gäller generellt eller bara för det specifika fall vi studerar. Vi har även intervjuat aktörer som ej är involverade i de specifika fallen, men som besitter liknande kunskaper eller erfarenheter, för att ytterligare möjliggöra generaliserbara resultat VALIDITET Validitet anger i vilken mån empiriska observationer är giltiga för den verklighet forskaren vill belysa (Stensmo, 2002). För att uppnå så hög validitet som möjligt i vår studie har vi varit noga med att till intervjuerna välja respondenter med mycket erfarenheter av celebrity endorsement. För att stärka vår validitet ytterligare har vi använt oss av teoritriangulering (Stensmo, 2002) då vi skildrar den eftersökta problematiken ur olika synvinklar hos de inblandade parterna. För att ge våra intervjuer så hög validitet som möjligt har vi formulerat våra frågor klart och tydligt så att resultaten går att härleda ur dem och missförstånd kan undvikas. Vi följer även upp med följdfrågor så att respondentens svar på våra frågor ej misstolkas. Genom att hela tiden utgå från respondentens egna erfarenheter undviker vi styrande frågor och källan speglas klart. För att ytterligare öka validiteten frångår vi i intervjuerna de specifika fallstudier vi studerar och på så sätt fångar vi respondenternas generella inställningar och attityder. Detta görs för att verifiera att respondentens generella attityder inte skiljer sig väsentligt från dennes attityder gentemot den aktuella fallstudien RELIABILITET Enligt Stensmo (2002) innebär reliabilitet att en upprepning av undersökningen skall ge (ungefär) samma resultat. Detta strävar vi efter att åstadkomma främst med antalet fallstudier vi använder oss av. Den ovan beskrivna teoritriangulering vi använder oss av ger en stärkt reliabilitet i våra resultat då en utsaga berättas ur fler olika synvinklar. De resultat och slutsatser som dras ur studien kommer vara bekräftade av fler inblandade parter vilket torde stärka studiens stabilitet. Reliabiliteten i vår studie stärks även genom att vi, med respondenternas tillstånd, spelat in intervjuerna. Vi har sedan i efterhand diskuterat igenom detta underlag för att verifiera att vi har uppfattat respondentens svar på samma sätt URVAL AV DELTAGARE OCH GENOMFÖRANDE I samtliga fall har vi valt att intervjua den person som företaget respektive reklambyrån har ansett vara mest lämplig för fallet. I Fallet med Vasakronan, där reklamkampanjen med Björn Borg och John McEnroe varit det centrala, är respondenterna informationsdirektör på Vasakronan, Art Director på reklambyrån samt Björn Borgs manager. För Risifrutti är det samarbetet med Pernilla Wiberg som står i centrum. Respondenterna i det fallet är nuvarande marknadschef för Risifrutti, Art Director på reklambyrån samt Pernilla Wibergs manager

16 I MQ-fallet är det kampanjen under vintern 2004 med Peter Forsberg som står i fokus. Här har marknadschef på MQ, Art Director på reklambyrån samt Peter Forsbergs manager intervjuats. I fallet med Svenska Spel blev vi hänvisade till den numer pensionerade konsult som var med och skötte upphandlingen av Mats Sundin. Denna respondent har många års erfarenhet från reklambranschen där han spenderat större delen av sin karriär. I det aktuella fallet var han inhyrd som extern konsult till Svenska Spel och skötte tillsammans en marknadschef på Svenska Spel förhandlingen med Mats Sundins agent. Art Director på den reklambyrå som låg bakom Oddsetkampanjerna vid den aktuella tidpunkten, har intervjuats i fallet. Den manager vi här valt att intervjua är Mats Sundins manager. För fallet med AXA har marknadschefen för området sport och hälsa intervjuats. Vi har i detta fall valt att vinkla in oss på samarbetet med Peter Forsberg och Magdalena Forsberg för intervju med deras manager. Den reklambyrårespondent vi valt i detta fall är VD på byrån som arbetat med de senaste AXA-kampanjerna. Tillvägagångssättet har varit sådant att samtliga respondenter har kontaktats per telefon för att bokas upp till intervju. Vissa har varit väldigt svåra att få tag på, då deras arbete är väldigt tidskrävande. Detta har medfört att vi har blivit tvungna att söka dem flera gångar, ibland över en längre tid. Några intervjuer har även fått flyttas då respondenterna har fått förhinder i sista stund. I samtliga fall har dessa problem dock löst sig och uppskjutandet anses inte ha haft någon betydelse för intervjuresultaten. Framförallt de respondenter som inte arbetar i Stockholm har inte kunnat intervjuas ansikte mot ansikte, dessa intervjuer har istället genomförts med hjälp av högtalartelefon. I de fallen skall noteras att begränsandet i intervjuformen kan ha haft betydelse för resultaten. Vi vill dock påpeka att så inte tros vara fallet då samtliga av dessa respondenter varit lättintervjuade och intervjuats under goda förhållanden. Respondenterna som har intervjuats per telefon är företagsrepresentanterna och managers för fallen AXA, MQ och Risifrutti. I det smått föråldrade fallet med Risifrutti skall noteras att det kan ses som ett bortfall att vi inte kunde intervjua personen på reklambyrån som var mest involverad i kampanjerna utan fått nöja oss med dennes nära kollega. Detsamma gäller marknadschefen på Risifrutti som inte hade samma position då kampanjen gjordes, även om personen var inblandad och har god insikt i ämnet för intervjun. Samtliga intervjuer har spelats in i ljudform och transkriberats till text för att därefter sammanställas. Två undantag till detta finns; intervjun med en falloberoende reklambyrårespondent och intervjun med Pernilla Wibergs manager som ej spelades in på grund av tekniska problem. Intervjuerna har i stället antecknats för hand och sedan sammanfattats

17 3. TEORI I denna del presenteras det mest relevanta av den teori som utgjort förstudien till detta examensarbete. Huvudsakligen handlar det om grundläggande teorier som vi anser vara relevanta för att ge läsaren den övergripande förståelse för celebrity endorsement som krävs för att förstå sammanhangen i rapporten CELEBRITY ENDORSEMENTLITTERATUR Det intryck vi har fått av den celebrity endorsementlitteratur och de forskningsstudier vi läst är att väldigt få teorier kan sägas gälla generellt, det flesta är fallberoende. Merparten av studierna kring celebrity endorsement beaktar effekterna under bestämda omständigheter och/eller fokuserar på hur valet av kändis skall göras FÖRDELAR OCH MÖJLIGHETER Celebrity endorsement kan medföra en mängd positiva effekter. McCracken (1989) fann att celebrity endorsement är ett effektivt sätt att överföra mening till varumärken. När kändisar används med det syftet överskrider de, enligt Petty, Cacioppo och Schumann (1983), rollen som bara ett verkställande knep, lämpligast under low-involvement 1 situationer och blir istället ett kraftfullt verktyg för att hantera varumärkesvärden. Celebrity endorsers har exempelvis visats medföra högre intention till köp än okända endorsers och kan ge högre trovärdighet åt budskapet (Atkin och Block, 1983). Kändisar kan även generera omfattande Public Relations-hävkraft för varumärken (Baker, Erdogan och Tagg, 2001). Blackwell, Miniard och Engel (2001) menar att trovärdig celebrity endorsement kan bidra till att konsumenter accepterar ett reklambudskap bättre och att oavsett hur relevant kopplingen mellan kändis och produkt är så kan inverkan av kändisens egenskaper i ett reklambudskap medföra att positivare åsikter till budskapet formas. O Mahony och Meenaghan (1998) påvisar att konsumenter överlag har positiva attityder till celebrity endorsements och att de uppfattas som uppmärksamhetsväckande, tilltalande och inflytelserika. Användandet av en känd och omtyckt person kan stärka ihågkommandet av ett reklambudskap och bidra till att ett varumärke lättare memoreras (Petty, Cacioppo och Schumann, 1983). Även om det råder olika uppfattningar om kändisars möjligheter att påverka faktiskt köpbeteende så är inverkan på lönsamheten hos sponsrande företag väldokumenterad (Baker, Erdogan och Tagg, 2001). Mathur, Mathur och Rangan (1997) har påvisat att en stor celebrity endorser i marknadsföring har potential till att djupgående påverka lönsamheten hos en produkt. Detta visar sig även stämma enligt Agrawal och Kamakura (1995) som har kommit fram till att celebrity endorsement, trots kändisarnas höga avtalspriser, generellt är en lönsam marknadsföringsinvestering. 1 Med low-involvementsituationer menas exempelvis köpet av en tandkräm där lite tankeverksamhet bakomligger valet av produkt, tillskillnad från high-involvement som svarar mot priskänsliga exempelvis köpet av ett nytt hus

18 Celebrity endorsementstrategin kan vara ett effektivt konkurrensmässigt vapen på mogna och mättade marknader för att skilja produkter från konkurrenternas, förutsatt att rätt kändis väljs. Detta särskilt då det på marknaden råder intensiv marknadsföring och det är svårt att differentiera sin produkt. (Erdogan, 1999) Akademiska forskare har framfört mängder med olika empiriska underlag som visar på de positiva effekterna av celebrity endorsement. De huvudsakliga fördelarna sammanfattas med tillhörande nackdelar och förebyggande taktiker av Erdogan (1999) i figur 1. Figur 1 För- och nackdelar samt förebyggande taktiker med celebrity endorsement Ökad uppmärksamhet Erdogan (1999) menar att ökad tävlan om konsumenters medvetenhet uppmuntrat marknadsförare till att använda kändisar som stöd i sin marknadsföring. Han beskriver att konsumenternas ökade kontroll över media i och med innovationer som exempelvis fjärrkontroll och videokontrollsystem gjort reklammakarnas roll mer utmanande. Att använda sig av celebrity endorsement anser Erdogan kunna underlätta att skapa uppmärksamhet till sin reklam och bibehålla denna långsiktigt. Miciak och Shanklin (1994) menar att reklamare använder kändisar som kontraoffensiv attack mot kanalbytandet i reklampauser och att kändisars vräkighet har kapaciteten att penetrera det brus av reklam som konkurrerar om publikens uppmärksamhet. Bättra på image Enligt Erdogan (1999) kan ett företag som fått försämrad image förknippa sig med en positivt uppfattad kändis för att lösa problemet. Atkin och Block (1978) visar att imagen av ett öl-varumärke tenderar att uppfattas mer fördelaktigt om det förespråkas av en celebritet istället för med en okänd person. Underlättar introduktionen av ett nytt varumärke Att knyta en kändis till en ny produkt kan medföra enorm återbäring genom att produkten omedelbart ges en personlighet och attraktion (Erdogan,1999)

19 Underlättar ompositionering av existerande varumärken Enligt Erdogan (1999) kan företag som misslyckats med positioneringen av varumärken, hyra kändisar med nödvändiga attribut för att med hjälp av dessa etablera nya bättre positioner för sina varumärken. Exempelvis lyckades Lucozade, ett läskvarumärke som blev förknippat med sjuka barn, att skapa en helt ny image genom att associeras till kända idrottsmän och brittiska fotbollspelare (Baker, Erdogan och Tagg, 2001). Underlättar globala kampanjer Enligt Mooij och Hofstede (i Erdogan 1999) är användandet av kändisar med världsvid kännedom ett starkt tillvägagångssätt för att slå sig in på utländska marknader och överkomma kulturella hinder som exempelvis språk RISKER Trots alla fördelar finns fortfarande många potentiella faror med att ha en kändis som en del i sin marknadsföringsstrategi. Fördelarna med att använda kändisen kan vända snabbt om personen exempelvis plötsligt förändrar image, förlorar popularitet, hamnar i en skandalsituation, förlorar trovärdighet genom överexponering eller överskuggar varumärket (enligt Cooper och Kaikati, i Erdogan, 1999). Belch och Belch (i Erdogan, 1999) påpekar att även om en kändis effektivt kan dra uppmärksamheten till en reklamkampanj så måste dess påverkan på andra variabler som varumärkeskännedom, ihågkommande av reklammeddelandet, varumärkesattityd och köpintentioner även ses över. Kontroversiellt beteende och imagebyte Omtvistat beteende har bidragit till att många företag har fått skämmas när deras talesman trasslat in sig i kontroverser, exempelvis Hertz och O.J. Simpson (Erdogan, 1999). Till och Shimp (1998) har funnit att negativ information om en celebrity endorser inte bara påverkar konsumenters uppfattning av kändisen, utan även uppfattningen av produkter förknippade till kändisen. De menar vidare att detta beror på att konsumenters associationer till kändisen är starkt kopplade till varumärket och att dessa associationer stärks ju mer personen marknadsförs tillsammans med varumärket. Det är Enligt Erdogan (1999) inte ovanligt att en kändis medvetet förändrar sin image, men när detta sker kan det leda till misslyckade för en kampanj. Även om många företag inkluderar klausuler som behandlar frågor om kontroversiellt beteende i sina kontrakt och försäkrar sig mot kändisars svagheter, så kan de ändå gå i förlust på celebrity endorsement genom att de skadar sin image (Baker, Erdogan och Tagg, 2001). Överskuggande av varumärket Ett vanligt bekymmer med celebrity endorsement är att konsumenternas uppmärksamhet fokuseras på kändisen vilket medför att varumärket som

20 marknadsförs inte uppfattas (Erdogan, 1999). Det är därför viktigt att produkten och inte kändisen är stjärnan i kommunikationen (Cooper i Erdogan, 1999). Överexponering Ett problem kan vara kändisens girighet och den överexponering som följer när denne blir endorser för många varumärken. Om en kändis binds till för många varumärken kan effekten och identiteten med varje varumärke minska och relationen mellan kändisen och de enskilda varumärkena blir otydlig. (Erdogan, 1999) Enligt Tripp, Jensen och Carlson (1994) kan detta inte bara påverka konsumenternas syn på kändisen utan även övertyga konsumenterna om celebrity endorsements sanna natur, vilken har mindre att göra med varumärke eller produktattribut än med de generösa ersättningar som kändisen normalt erhåller ur samarbetet. Detta menar författarna kan leda till att motiven till samarbetet mellan kändisen och företaget ifrågasätts av konsumenten. Enligt Miciak och Shanklin (1994) förlorar en kändis som förknippar sig med för många varumärken trovärdighet TRE CELEBRITY ENDORSEMENTTRENDER FÖR IDROTTSSTJÄRNOR Schaaf (i Jones och Schumann, 2000, sid. 66) identifierar följande tre trender gällande sportendorsers: 1. Den avgörande faktorn i valet av en lämplig endorser är idrottsmannens prestationer. 2. En idrottsman vars varaktiga personlighet och som legend definierat en sport kommer alltid att ha en plats i elitklubben som endorser. 3. En idrottsman som utövar en internationell sport, exempelvis tennis eller golf, har större möjligheter att tjäna pengar vid sidan om sin gren VAL AV KÄNDIS Att valet av kändis är centralt för att lyckas eller misslyckas är något som alla celebrity endorsementexperter är överens om. Många forskare har, enligt Erdogan (1999), försökt skapa modeller för att underlätta valet av kändis. Följande fyra modeller framarbetade av forskare beskrivs här kortfattat: the Source Credibility Model, the Source Attractiveness Model, the Meaning Transfer Model och the Product Match-Up Hypothesis. Slutligen kommer två strategier för val av kändisar, FREDD principerna och No TEARS modellen, att presenteras. The Source Credibility Model I denna modell ställs effektiviteten hos ett meddelande mot den expertis och tillförlitlighet som uppfattas hos dess endorser (Erdogan, 1999). Vidare menar Erdogan att information från en trovärdig källa, exempelvis en kändis, kan påverka tro, åsikter, attityd och beteende hos konsumenten genom en process kallad

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

D-UPPSATS. Företags användande av kändisreklam

D-UPPSATS. Företags användande av kändisreklam D-UPPSATS 2007:022 Företags användande av kändisreklam Johanna Rajakaski Jansson Regina Simonsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

HUR FÖRETAG GÅR TILL VÄGA FÖR ATT

HUR FÖRETAG GÅR TILL VÄGA FÖR ATT UPPSALA UNIVERSITET 2005-06-02 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete D VT - 2005 HUR FÖRETAG GÅR TILL VÄGA FÖR ATT VÄLJA KÄNDA PERSONER TILL EN REKLAMKAMPANJ Handledare: FinnWiedersheim-Paul Författare:

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

PR och sociala medier PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Sveriges Annonsörer Oktober 2009

PR och sociala medier PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Sveriges Annonsörer Oktober 2009 PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Oktober 2009 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen sid 3 2. Resultat fråga för fråga sid 7 3. Presentation YouGov sid 18 1 Information om undersökningen

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Hur kan Henke, Heidi, Jonte och Anja stärka ett varumärke? - En kvalitativ studie om hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement

Hur kan Henke, Heidi, Jonte och Anja stärka ett varumärke? - En kvalitativ studie om hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Sofia Isberg Författare: Elin Furberg Camilla Nilsson Hur kan Henke, Heidi, Jonte och Anja stärka ett varumärke? - En kvalitativ studie om hur svenska företag

Läs mer

Celebrity endorsement

Celebrity endorsement Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 Celebrity endorsement En studie om svenska idrottspersonligheter i företags marknadskommunikation Författare: David

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

I Kundens Huvud Berghs School of Communication

I Kundens Huvud Berghs School of Communication I Kundens Huvud En utbildning i kommunikation, varumärken, marknad och kreativitet. Presenteras av Zellout Reklambyrå i samarbete med Berghs School of Communication Se till att vara där affärerna avgörs.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier Gerd Ahlström, professor Bedömning av kvaliteten En välskriven artikel the EQUATOR Network website - the

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden Konnotation - bibetydlese - vad kan man se i bilden - man kan associera till något...

Läs mer

Pris, Produkt, Plats och Påverkan

Pris, Produkt, Plats och Påverkan Pris, Produkt, Plats och Påverkan Marknadsmixen 4P Pris Produkt Påverkan Plats 2 Vad består en produkt av? Service Varumärkes namn Kvalitet Förpackning Leverans & betalningsvillkor Kärnprodukt Utseende

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Sponsring Teori, inspiration och konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Om sponsring Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

A-Ö Ämnet i pdf Ämne - Fysik Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer