Idrottskändisar i svensk marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottskändisar i svensk marknadsföring"

Transkript

1 Idrottskändisar i svensk marknadsföring En kartläggning av svenska marknaden för celebrity endorsement med idrottskändisar MARCUS ALEXANDERSSON och JOHN MOLINER Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05086

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Idrottskändisar i svensk marknadsföring En kartläggning av svenska marknaden för celebrity endorsement med idrottskändisar MARCUS ALEXANDERSSON och JOHN MOLINER TRITA-NA-E05086 Examensarbete i affärsutveckling och medieteknik om 20 poäng vid Programmet för datateknik respektive Programmet för maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare var Christopher Rosenqvist, HHS Examinator var Nils Enlund

3 IDROTTSKÄNDISAR I SVENSK MARKNADSFÖRING - En kartläggning av svenska marknaden för celebrity endorsement med idrottskändisar SAMMANFATTNING Detta examensarbete utfördes under november till maj månad 2004/2005 på uppdrag av sportmanagementföretaget International Management Group (IMG). Rapportens huvudsakliga frågeställning var att klarlägga de hinder som motverkar möjligheterna till celebrity endorsement med sportstjärnor i Sverige och sedan skapa handlingsförslag för hur IMG skall överkomma dessa. För att identifiera hindren valde vi att intervjua marknadens olika aktörer med syfte att kartlägga deras inställning till idrottskändisar i reklamsammanhang. De intervjuade parterna är reklambyråer, företag och sportmanagers. Intervjuerna har varit öppna för att på bästa sätt fånga respondenternas spontana värderingar och reflektioner och därur identifiera de eftersökta hindren. Flera tänkbara problem har identifierats, de flesta kan härledas ur klyftor mellan köpare och säljare på marknaden. De två enskilt största konkreta hindren är pris och risker; köparna anser att det är för dyrt med sportstjärnor och dessutom förenat med för stora risker för deras varumärke. Sportkändisars möjligheter till reklamkontrakt har även visat sig motarbetas från reklambyråer, på grund av branschens negativa attityd mot kändisnära reklam.

4 SPORTS ATHLETES IN SWEDISH MARKETING - A mapping of the Swedish market for Celebrity Endorsement with sports atheletes ABSTRACT This thesis was written during November 2004 through May 2005 on behalf of the sports management company International Management Group (IMG). The main purpose of the thesis was to identify the obstacles facing celebrity endorsement with sports stars in Sweden, to use our findings to develop an action plan for IMG to overcome these obstacles. To identify the obstacles we chose to interview representatives of the different parts of the market in order to capture their attitudes towards celebrity endorsement with sports stars. The different parties involved are advertising agencies, companies and sports managers. The interviews were conducted with an open approach in order to best capture the respondents spontaneous values and reflections on the subject. From the analysis of these reflections we identified the major obstacles. Several obstacles have been identified, most of which can be derived from the gap between buyer and seller on the market. The two most prominent obstacles are price and risk; the buyers consider sports stars to be too expensive and too risky for their brand. Moreover, the advertising agencies negative attitudes towards celebrity endorsement render it more difficult for sports stars to sign advertisement contracts.

5 FÖRORD Detta examensarbete markerar avslutningen för vår civilingenjörsutbildning med inriktning mot affärsutveckling och medieteknik (AFM) på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Arbetet har handletts av HHS, för att presenteras på KTH. Vi vill tacka alla de personer som bistått oss i vårt examensarbete: Ett stort tack till vår handledare Christopher Rosenquist på HHS, för alla arrangemang samt för god handledning. Ett stort tack även till Claes Elefalk på IMG för att ha satt oss in i branschen och försett oss med nödvändiga resurser. Vidare vill vi tacka alla våra respondenter för att ha ställt upp med sin värdefulla tid för att svara på våra frågor: Jonas Bergström, Johan Elsner, Pelle Hjertqvist, Joakim Holmstrand, Keith Karlsson, Patricia Lindström, Stefan Lindström, Bengt Möller, Björn Nordfors, Catt Olsson, Victor Press, Robert Schelin, Björn Schumacher, Johan Sjöberg, Kay Wiestål samt Ture Ågren.

6

7 INNEHÅLL 1. INLEDNING BAKGRUND UPPDRAGSGIVARE SYFTE PROBLEMFORMULERING AVGRÄNSNING MÅLGRUPP METOD FORSKNINGSSTRATEGI VAL AV FALL DATAINSAMLING Djupintervjuer METODPROBLEMATIK Generaliserbarhet Validitet Reliabilitet URVAL AV DELTAGARE OCH GENOMFÖRANDE TEORI CELEBRITY ENDORSEMENTLITTERATUR Fördelar och möjligheter Risker Tre celebrity endorsementtrender för idrottsstjärnor Val av kändis RESULTAT FALLSTUDIER AXA MQ Risifrutti Svenska Spel Vasakronan AKTÖRER Reklambyråer Företag Managers Mediebyrå ANALYS KOSTNADEN ÄR ETT STORT HINDER RELATIONSANALYS ATTITYDER VÄRDESKAPANDE RISKMEDVETENHET VAL AV SPORTKÄNDIS SLUTSATSER INTRO: IMG SOM SPORTMANAGERS BYGG RELATIONER MINIMERA RISKEN IDEAL SÄLJPROCESS BYGG KÄNDSSKAP

8 6.6. UPPMÄRKSAMMA OCH HÖJ PRESTIGEN PRAKTIKFALL KOLL FÖRSLAG RESULTAT DISKUSSION REFERENSER APPENDIX I APPENDIX II APPENDIX III APPENDIX IV APPENDIX V

9 1. INLEDNING 1.1. BAKGRUND Marknadskommunikation, såsom vardaglig reklam, utgör idag en väsentlig del i vår omgivning och av vårt ekonomiska system. Ur ett marknadskommunikationsperspektiv är det vitalt att företag designar strategier som hjälper att skapa konkurrensmässiga differentieringsövertag för deras erbjudanden (Erdogan, 1999, sid. 291). I dagens djungel av marknadskommunikation finns ett tillvägagångssätt som går ut på att kommunicera budskap med hjälp av kända personligheter. Att använda en känd personlighet i marknadskommunikation kallas på engelska för celebrity endorsement, denna term kommer vi även att använda oss av i denna studie för att undvika missförstånd eller begränsningar av betydelsen i samband med översättning till svenska. En celebrity endorser definieras enligt McCracken (1989, sid. 310) som: any individual who enjoys public recognition and who uses this recognition on behalf of a consumer good by appearing with it in an advertisement. Celebrity endorsement är ett uråldrigt mediekommunikativt verktyg; den engelska skådespelaren Lillie Langtry anses vara en av de första kändisarna i reklamsammanhang, hon poserade i reklam för Pears Soap så tidigt som 1893 (Morin, 2002). Celebrity endorsement är ett vanligt förekommande fenomen i marknadskommunikation världen över och många företag investerar stora summor pengar i kändisar som kan hjälpa dem lyfta fram deras tjänster eller produkter. Syftet med dessa investeringar är att associera sitt varumärke med kändiskvaliteter såsom attraktivitet, omtyckthet och trovärdighet (Erdogan, 1999). Antalet kändisar som används i reklamsammanhang varierar i olika delar av världen, som exempel kan nämnas att antalet celebrity endorsements i Storbritannien har ökat markant under slutet av nittiotalet (Erdogan, Baker och Tagg 2001, sid. 39). Erdogan, Baker och Taggs upptäckter visar på att en av fem marknadskommunikationskampanjer där framhåller en kändis. Professionell idrott har enligt Jones och Schumann (2000, sid. 65) blivit ett av de huvudsakliga spektaklen i dagens mediekultur. Exponeringen av vissa sporter har gjort att idrottsmän och deras aktiviteter, på och av planen, blivit populära diskussionsämnen. Idrottsstjärnors roll i dagens samhälle sträcker sig därför långt utöver deras prestationer på planen, vare sig de eftersträvar det eller inte. De har blivit några av samhällets förebilder. Idrottsstjärnornas betydelse som endorsers kan exemplifieras med att de varumärken en framgångsrik idrottskändis använder sig av har betydelse för vilka varumärken olika grupper av konsumenter föredrar och därmed också betydelse för hur bra dessa varumärken säljer. Det är därmed vanligt förekommande att sportkändisar används som endorsers. Jones och Schumann (2000) beskriver att rollen en idrottsstjärna spelar som celebrity endorser sträcker sig från att använda specifika varumärken till att direkt agera som talesman för dem. Företag medvetna om den påverkan idrottsstjärnor har på konsumenter kan därför välja att integrera stjärnorna som en del i sin - 1 -

10 marknadsföringsstrategi och således försöka flytta över attribut som är kopplade till idrottsstjärnan till sitt varumärke. Det kan handla om stora investeringar i fallen med riktigt stora sportstjärnor och dessutom relativt riskfyllda sådana, då idrottsstjärnans beteende och prestationer kan komma att påverka de varumärken som förknippas med denne. Trots dessa risker kan valet av rätt idrottskändis vara en välplacerad investering som medför god avkastning i form av ökad försäljning. En stor del av dagens celebrity endorsements har idrottsstjärnor som endorsers och det är en stor marknad. Enligt Lane och Spiegel (i Jowdy och McDonald, 2002, sid. 186) investerade amerikanska företag under 1995 över en miljard dollar för 2000 olika endorsementavtal med idrottsmän. Investeringarna ökade enligt Jowdy och McDonald under resten av 90-talet men nutida (då år 2002) ekonomier skall ha fått många företag att begränsa sina budgetar UPPDRAGSGIVARE Vår uppdragsgivare är företaget International Management Group, IMG (Sweden) AB. IMG grundades i början av 1960-talet av Mark McCormack och är det företag som skapade branschen för sportmanagement. Idag är IMG det enda sportmanagementföretag som är världsomspännande och täcker med sina 70 kontor i totalt 30 länder stora delar av världen. Verksamheten hos IMG vilar på tre ben, klienter, events och medieproduktion, områden inom vilka de är heltäckande. Företaget har sedan det grundades vuxit med sporter och dess kända utövare och dessutom bidragit till att sport i sig vuxit som kommersiellt intresse. IMG representerar idag en stor del av världens största idrottskändisar och har sitt nordiska huvudkontor i Stockholm. Endast IMG:s klientverksamhet berörs i detta examensarbete SYFTE IMG anser att det är svårare att sälja sina klienter till marknadsföringssammanhang i Sverige än på andra marknader. I de nordiska grannländerna utnyttjas IMG:s klienter mera, för att inte tala om i Tyskland, England och Sydeuropa där det är mycket lättare att sälja endorsementkontrakt med sportstjärnor. De två stora marknaderna i Japan och USA menas enligt IMG vara ledande användare av sportkändisar i marknadskommunikation. Det är inte självklart vad detta beror på, vilket gör det svårt för IMG att veta hur de skall agera för att bättre bemöta den svenska marknaden. Det är vår uppgift att utreda vad som begränsar efterfrågan på den svenska marknaden och vad som skulle kunna göras åt det. Ett mer generellt intresse med undersökningen ligger i utredandet av hur parterna involverade i svensk marknadsföring själva ser på ämnet i fråga. Vi kommer att undersöka synen på sportkändisar i reklam hos de involverade parterna med en större bredd än vad som tidigare gjorts i Sverige. Detta genom att undersöka hur situationen uppfattas av sportmanagers, reklambyråer och företag med erfarenhet av celebrity endorsement

11 1.4. PROBLEMFORMULERING Den huvudsakliga uppgiften med examensarbetet är att utreda vilka de mest framträdande hindren för sportkändisar i svensk marknadsföring är. Detta skall göras med syftet att utreda hur sportmanagementföretaget IMG i sin verksamhet skall kunna gå till väga för att överbrygga identifierade hinder. För att kunna affärsutveckla IMG:s klientverksamhet på den svenska marknaden krävs insyn i hur sportstjärnor används i reklam i Sverige och framför allt insyn i hur de olika involverade parterna arbetar. Vi behöver alltså undersöka varför situationen ser ut som den gör i Sverige med ett brett perspektiv för att kunna få en övergripande insyn. Först när denna insyn klarnar är det möjligt att identifiera vilka specifika faktorer som behöver överkommas. De huvudsakliga frågor som utreds är: Hur ser de involverade aktörerna på celebrity endorsement med sportkändisar i Sverige? Vilka faktorer begränsar efterfrågan på endorsementavtal med sportkändisar i Sverige? Vad kan göras för att överkomma de faktorer som begränsar efterfrågan på sportkändisar i Sverige? 1.5. AVGRÄNSNING Vi har valt att avgränsa vår studie till att undersöka hur individuella idrottspersonligheter används som endorsers för varumärken i Sverige. Vi har därför valt att inte gå in på hur kändisar generellt utnyttjas i marknadsföring, utan endast specifikt idrottskändisar. Syftet med denna avgränsning är först och främst att få en så god passning med vår uppdragsgivares verksamhet som möjligt, samt att kunna utveckla en specifik åtgärdsplan för dem. Vi har även valt att avgränsa oss till att undersöka branschens olika delar och deras åsikter. Vi försöker inte kartlägga mottagandet av idrottskändisar hos slutkonsumenter MÅLGRUPP Uppsatsen är av intresse för alla som är intresserade av celebrity endorsement i Sverige men riktar sig främst till vår uppdragsgivare IMG. För att kunna förstå de resonemang som förs förväntas läsaren ha grundläggande förståelse för marknadskommunikation

12 2. METOD 2.1. FORSKNINGSSTRATEGI Bell (2000) skriver att en forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv söker insikt i hur människor upplever sin värld snarare än statistiskt analyserbara fakta. Då våra problemställningar är ytterst subjektiva och dess lösning beror av enskilda individers uppfattning om situationen, faller sig en kvalitativ studie som det självklara valet. Denna urskiljning utesluter direkt att göra en enkätundersökning. Bell (2000) har förslag på fem forskningsmetoder utöver enkätundersökning: aktionsforskning, fallstudier, etnografisk metod, experimentella metoder samt narrativa undersökningar. Det mest rimliga valet för vår undersökning var fallstudier, då både aktionsforskning, etnografiska och narrativa metoder kräver att forskaren under en period följer och dokumenterar det undersökta. Eftersom den situation vi söker kartlägga inte inträffar regelbundet blir en sådan studie mycket både tids- och resurskrävande och uteslöts därför. Eftersom vi söker fenomen från verkligheten blir en simulering av densamma i form av ett experiment inte heller aktuellt. Fallstudier ger enligt Bell (2000, s. 16) möjlighet att studera en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. Att använda fallstudier ger oss möjlighet att under en begränsad tid samla in nog relevant information för att skildra våra frågeställningar. Bell (2000) skriver vidare att forskare inte är strikt bundna till den typ av studie de bestämt sig för att använda, utan kan fritt lägga till element även från andra typer av studier. Vi har därför valt att lägga till en typ av experimentforskning till vår strategi, för att se om ett teoretiskt svar kommer att skilja sig från det praktiska fallet VAL AV FALL Vi kunde tidigt identifiera olika skillnader mellan företag som använder sig av idrottskändisar, skillnader som kan ha påverkat affärsprocessen, efterfrågan och möjligheterna till upphandling av kändisen. En skillnad är från vilken aktör initiativet till upphandlingen kommit. En annan är i vilken utsträckning kändisar kopplats till varumärket, om deras medverkan är centralt för företagets marknadsstrategi eller inte. Idrottspersonlighetens roll skiljer sig vidare på om denne har använts på lång eller kort sikt, om en eller flera personer använts, om de har använts för sina sportsliga prestationer eller för sitt kändisskap. Ytterligare en skillnad är vilken typ av sportkändis som används av företagen, t ex vilken idrott personen utövar. Utifrån dessa skillnader har vi sedan identifierat fem fall som på olika sätt skiljer sig åt, men som naturligtvis även liknar varandra i vissa avseenden. Dessa fem fall skall hjälpa oss nå så bred kunskap som möjligt för vår uppdragsgivares skull, men samtidigt förhoppningsvis kunna finna generella slutsatser å vetenskapens vägnar. Fallen vi valt att studera är Vasakronan, Risifrutti, MQ, Svenska Spel samt AXA

13 Fallet Vasakronan valde vi efter att ha uppmärksammat deras reklamfilm med Björn Borg och John McEnroe. Vasakronan har inte någon uppenbar strategi där de använder sig av idrottskändisar i sin marknadsföring, utan detta är första gången det sker. När det gäller Risifrutti valdes fallet då vi bland annat med hjälp av boken Superbrands (2004) satt oss in i vilken effekt alpindrottningen Pernilla Wiberg hade för produktens lansering. Samarbetet mellan varumärket och idrottskändisen var här mer ingående och löpte över flera år, vilket gör det extra intressant för vår studie. MQ har använt sig av kändisar i sina kampanjer som har blandats upp med idrottspersonligheter i olika omgångar. Detta visar på att idrottskändisarna kan användas för andra attribut än deras prestationer och det är även det en intressant angreppsvinkel för oss. Vi har specifikt valt att undersöka kring Peter Forsbergs medverkande i MQ:s julkampanj Svenska Spel är en av Sveriges största idrottssponsorer och har länge använt sig av idrottskändisar för att marknadsföra sina tjänster. Vi har här identifierat ett fall där upphandlingen inte gått som det var tänkt och där det inte skrivits något kontrakt. Upphandlingen i fråga gällde ishockeylegenden Mats Sundin som Svenska Spel ville ha med i en kampanj för spelet Oddset. Vi vill i detta fall undersöka orsakerna till att upphandlingen gick fel, för att få en uppfattning om i vilken omfattning de hinder vi identifierar påverkar en upphandling. AXA har sedan 1980-talet associerat sitt varumärke med idrottskändisar. De har länge samarbetat med flertalet kända idrottspersonligheter och har idag ett stort stall innehållande några av Sveriges mest kända idrottspersonligheter, vilket gör AXA till ett intressant fall att studera DATAINSAMLING För våra fallstudier har vi valt ett kvalitativt angreppssätt i form av djupintervjuer med de inblandade parterna. Vi vill låta de intervjuade uttrycka sig fritt för att på så vis bäst fånga deras attityder och inställningar DJUPINTERVJUER Cohen (2000, s. 270) skriver att ju mer jämförbar data som skall vinnas ur en intervju, desto mer standardiserad bör intervjun vara. Vi fann detta vara ett dilemma, då vi söker kartlägga de enskilda respondenternas unika åsikter och inställningar men även finna generella drag dem emellan. Vi behövde en metod någonstans mitt i mellan dessa två extremiteter, vilket ledde oss fram till den riktat öppna intervjuformen (Lantz 1993, s. 21). Enligt denna intervjuform öppnas intervjun med en öppen fråga för att sedan styras av de intervjuande i den riktning som intresserar dem. Inför intervjuerna har en rad allmänna frågor som vi vill ha besvarade förberetts (se Appendix II). Frågorna är främst baserade på vad vi efter litteraturstudie och diskussioner med vår företagshandledare identifierat som områden aktuella att - 5 -

14 undersöka. Frågorna är öppet formulerade så dess svar fritt skall skildra de intervjuades åsikter. Innan intervjuerna påbörjats, har en förundersökning i form av en öppen intervju med Michael Dahlén på handelshögskolan genomförts. Denna har bidragit till att vi på förhand kunnat få viss insikt i reklambranschens syn på celebrity endorsement i Sverige och på så sätt även haft en möjlighet att förbereda de skarpa intervjuerna ytterligare. För att fånga många olika aspekter av de intervjuade reklambyråernas inställningar och åsikter har vi delat in våra intervjuer i två delar. Den första delen av intervjun består av en liten experimentell studie där vi med hjälp av ett scenario sätter respondenten i en situation där denne får beskriva vad som är nödvändigt att utvärdera för att kunna fatta ett beslut om huruvida en känd sportpersonlighet skall användas till att marknadsföra en produkt eller inte. Med detta angreppssätt vill vi fånga respondenternas spontana reflektioner och prioriteringar som framkommer när de ställs inför en teoretisk situation där de har möjlighet att använda sig av en känd idrottspersonlighet. Scenariot har även som syfte att leda in på nästa del av intervjun, där vi diskuterar respondentens faktiska erfarenheter på området. Genom att utgå från respondentens egna erfarenheter förankras svaren på våra frågor i praktik istället för i teori. Kombinationen av dessa två delar hoppas vi ger en bra kartläggning av eventuella skillnader mellan respondentens teoretiska svar och hur de agerat i praktiken. Om det råder någon skillnad i de olika svaren kommer vi med följdfrågor kunna finna svar även på vad som influerat respondenten och orsakat skillnaden mellan teoretiskt och praktiskt agerande. Utformningen av frågorna gentemot företagen respektive managers skiljer sig från reklambyråernas främst på så sätt att de inte innehåller något scenario. Skillnaderna mellan utformningarna mot de olika aktörerna beror på att delar av upplägget har visat sig vara mindre givande och vi har därför valt att ändra upplägget mot de olika aktörerna. Även insikter vi vunnit efter att ha intervjuat en grupp av aktörer har lett till ett förändrat upplägg mot nästa grupp (se Appendix II) METODPROBLEMATIK GENERALISERBARHET Bell (2000, s. 17) beskriver generaliserbarhet som ett problem med fallstudier. Denscombe (i Bell, 2000), hävdar att den utsträckning i vilken resultaten från en fallstudie kan generaliseras till andra liknande situationer är beroende av i vilken utsträckning den aktuella fallsituationen liknar andra fall och situationer. För att uppnå så generaliserbara resultat som möjligt har vi valt att studera flera olika fall som speglar liknande, men ändå olika händelseförlopp. På så vis dras våra slutsatser från flera olika håll och därmed vill vi visa att de är giltiga även för mer allmänna situationer. För att fånga mer generaliserbara resultat har vi i våra intervjuer gått utanför de specifika fallen, för att låta de intervjuade agera experter - 6 -

15 på området och uttala sig mer generellt om marknadssituationen och de motsättningar som finns. På så vis ser vi huruvida respondentens inställningar gäller generellt eller bara för det specifika fall vi studerar. Vi har även intervjuat aktörer som ej är involverade i de specifika fallen, men som besitter liknande kunskaper eller erfarenheter, för att ytterligare möjliggöra generaliserbara resultat VALIDITET Validitet anger i vilken mån empiriska observationer är giltiga för den verklighet forskaren vill belysa (Stensmo, 2002). För att uppnå så hög validitet som möjligt i vår studie har vi varit noga med att till intervjuerna välja respondenter med mycket erfarenheter av celebrity endorsement. För att stärka vår validitet ytterligare har vi använt oss av teoritriangulering (Stensmo, 2002) då vi skildrar den eftersökta problematiken ur olika synvinklar hos de inblandade parterna. För att ge våra intervjuer så hög validitet som möjligt har vi formulerat våra frågor klart och tydligt så att resultaten går att härleda ur dem och missförstånd kan undvikas. Vi följer även upp med följdfrågor så att respondentens svar på våra frågor ej misstolkas. Genom att hela tiden utgå från respondentens egna erfarenheter undviker vi styrande frågor och källan speglas klart. För att ytterligare öka validiteten frångår vi i intervjuerna de specifika fallstudier vi studerar och på så sätt fångar vi respondenternas generella inställningar och attityder. Detta görs för att verifiera att respondentens generella attityder inte skiljer sig väsentligt från dennes attityder gentemot den aktuella fallstudien RELIABILITET Enligt Stensmo (2002) innebär reliabilitet att en upprepning av undersökningen skall ge (ungefär) samma resultat. Detta strävar vi efter att åstadkomma främst med antalet fallstudier vi använder oss av. Den ovan beskrivna teoritriangulering vi använder oss av ger en stärkt reliabilitet i våra resultat då en utsaga berättas ur fler olika synvinklar. De resultat och slutsatser som dras ur studien kommer vara bekräftade av fler inblandade parter vilket torde stärka studiens stabilitet. Reliabiliteten i vår studie stärks även genom att vi, med respondenternas tillstånd, spelat in intervjuerna. Vi har sedan i efterhand diskuterat igenom detta underlag för att verifiera att vi har uppfattat respondentens svar på samma sätt URVAL AV DELTAGARE OCH GENOMFÖRANDE I samtliga fall har vi valt att intervjua den person som företaget respektive reklambyrån har ansett vara mest lämplig för fallet. I Fallet med Vasakronan, där reklamkampanjen med Björn Borg och John McEnroe varit det centrala, är respondenterna informationsdirektör på Vasakronan, Art Director på reklambyrån samt Björn Borgs manager. För Risifrutti är det samarbetet med Pernilla Wiberg som står i centrum. Respondenterna i det fallet är nuvarande marknadschef för Risifrutti, Art Director på reklambyrån samt Pernilla Wibergs manager

16 I MQ-fallet är det kampanjen under vintern 2004 med Peter Forsberg som står i fokus. Här har marknadschef på MQ, Art Director på reklambyrån samt Peter Forsbergs manager intervjuats. I fallet med Svenska Spel blev vi hänvisade till den numer pensionerade konsult som var med och skötte upphandlingen av Mats Sundin. Denna respondent har många års erfarenhet från reklambranschen där han spenderat större delen av sin karriär. I det aktuella fallet var han inhyrd som extern konsult till Svenska Spel och skötte tillsammans en marknadschef på Svenska Spel förhandlingen med Mats Sundins agent. Art Director på den reklambyrå som låg bakom Oddsetkampanjerna vid den aktuella tidpunkten, har intervjuats i fallet. Den manager vi här valt att intervjua är Mats Sundins manager. För fallet med AXA har marknadschefen för området sport och hälsa intervjuats. Vi har i detta fall valt att vinkla in oss på samarbetet med Peter Forsberg och Magdalena Forsberg för intervju med deras manager. Den reklambyrårespondent vi valt i detta fall är VD på byrån som arbetat med de senaste AXA-kampanjerna. Tillvägagångssättet har varit sådant att samtliga respondenter har kontaktats per telefon för att bokas upp till intervju. Vissa har varit väldigt svåra att få tag på, då deras arbete är väldigt tidskrävande. Detta har medfört att vi har blivit tvungna att söka dem flera gångar, ibland över en längre tid. Några intervjuer har även fått flyttas då respondenterna har fått förhinder i sista stund. I samtliga fall har dessa problem dock löst sig och uppskjutandet anses inte ha haft någon betydelse för intervjuresultaten. Framförallt de respondenter som inte arbetar i Stockholm har inte kunnat intervjuas ansikte mot ansikte, dessa intervjuer har istället genomförts med hjälp av högtalartelefon. I de fallen skall noteras att begränsandet i intervjuformen kan ha haft betydelse för resultaten. Vi vill dock påpeka att så inte tros vara fallet då samtliga av dessa respondenter varit lättintervjuade och intervjuats under goda förhållanden. Respondenterna som har intervjuats per telefon är företagsrepresentanterna och managers för fallen AXA, MQ och Risifrutti. I det smått föråldrade fallet med Risifrutti skall noteras att det kan ses som ett bortfall att vi inte kunde intervjua personen på reklambyrån som var mest involverad i kampanjerna utan fått nöja oss med dennes nära kollega. Detsamma gäller marknadschefen på Risifrutti som inte hade samma position då kampanjen gjordes, även om personen var inblandad och har god insikt i ämnet för intervjun. Samtliga intervjuer har spelats in i ljudform och transkriberats till text för att därefter sammanställas. Två undantag till detta finns; intervjun med en falloberoende reklambyrårespondent och intervjun med Pernilla Wibergs manager som ej spelades in på grund av tekniska problem. Intervjuerna har i stället antecknats för hand och sedan sammanfattats

17 3. TEORI I denna del presenteras det mest relevanta av den teori som utgjort förstudien till detta examensarbete. Huvudsakligen handlar det om grundläggande teorier som vi anser vara relevanta för att ge läsaren den övergripande förståelse för celebrity endorsement som krävs för att förstå sammanhangen i rapporten CELEBRITY ENDORSEMENTLITTERATUR Det intryck vi har fått av den celebrity endorsementlitteratur och de forskningsstudier vi läst är att väldigt få teorier kan sägas gälla generellt, det flesta är fallberoende. Merparten av studierna kring celebrity endorsement beaktar effekterna under bestämda omständigheter och/eller fokuserar på hur valet av kändis skall göras FÖRDELAR OCH MÖJLIGHETER Celebrity endorsement kan medföra en mängd positiva effekter. McCracken (1989) fann att celebrity endorsement är ett effektivt sätt att överföra mening till varumärken. När kändisar används med det syftet överskrider de, enligt Petty, Cacioppo och Schumann (1983), rollen som bara ett verkställande knep, lämpligast under low-involvement 1 situationer och blir istället ett kraftfullt verktyg för att hantera varumärkesvärden. Celebrity endorsers har exempelvis visats medföra högre intention till köp än okända endorsers och kan ge högre trovärdighet åt budskapet (Atkin och Block, 1983). Kändisar kan även generera omfattande Public Relations-hävkraft för varumärken (Baker, Erdogan och Tagg, 2001). Blackwell, Miniard och Engel (2001) menar att trovärdig celebrity endorsement kan bidra till att konsumenter accepterar ett reklambudskap bättre och att oavsett hur relevant kopplingen mellan kändis och produkt är så kan inverkan av kändisens egenskaper i ett reklambudskap medföra att positivare åsikter till budskapet formas. O Mahony och Meenaghan (1998) påvisar att konsumenter överlag har positiva attityder till celebrity endorsements och att de uppfattas som uppmärksamhetsväckande, tilltalande och inflytelserika. Användandet av en känd och omtyckt person kan stärka ihågkommandet av ett reklambudskap och bidra till att ett varumärke lättare memoreras (Petty, Cacioppo och Schumann, 1983). Även om det råder olika uppfattningar om kändisars möjligheter att påverka faktiskt köpbeteende så är inverkan på lönsamheten hos sponsrande företag väldokumenterad (Baker, Erdogan och Tagg, 2001). Mathur, Mathur och Rangan (1997) har påvisat att en stor celebrity endorser i marknadsföring har potential till att djupgående påverka lönsamheten hos en produkt. Detta visar sig även stämma enligt Agrawal och Kamakura (1995) som har kommit fram till att celebrity endorsement, trots kändisarnas höga avtalspriser, generellt är en lönsam marknadsföringsinvestering. 1 Med low-involvementsituationer menas exempelvis köpet av en tandkräm där lite tankeverksamhet bakomligger valet av produkt, tillskillnad från high-involvement som svarar mot priskänsliga exempelvis köpet av ett nytt hus

18 Celebrity endorsementstrategin kan vara ett effektivt konkurrensmässigt vapen på mogna och mättade marknader för att skilja produkter från konkurrenternas, förutsatt att rätt kändis väljs. Detta särskilt då det på marknaden råder intensiv marknadsföring och det är svårt att differentiera sin produkt. (Erdogan, 1999) Akademiska forskare har framfört mängder med olika empiriska underlag som visar på de positiva effekterna av celebrity endorsement. De huvudsakliga fördelarna sammanfattas med tillhörande nackdelar och förebyggande taktiker av Erdogan (1999) i figur 1. Figur 1 För- och nackdelar samt förebyggande taktiker med celebrity endorsement Ökad uppmärksamhet Erdogan (1999) menar att ökad tävlan om konsumenters medvetenhet uppmuntrat marknadsförare till att använda kändisar som stöd i sin marknadsföring. Han beskriver att konsumenternas ökade kontroll över media i och med innovationer som exempelvis fjärrkontroll och videokontrollsystem gjort reklammakarnas roll mer utmanande. Att använda sig av celebrity endorsement anser Erdogan kunna underlätta att skapa uppmärksamhet till sin reklam och bibehålla denna långsiktigt. Miciak och Shanklin (1994) menar att reklamare använder kändisar som kontraoffensiv attack mot kanalbytandet i reklampauser och att kändisars vräkighet har kapaciteten att penetrera det brus av reklam som konkurrerar om publikens uppmärksamhet. Bättra på image Enligt Erdogan (1999) kan ett företag som fått försämrad image förknippa sig med en positivt uppfattad kändis för att lösa problemet. Atkin och Block (1978) visar att imagen av ett öl-varumärke tenderar att uppfattas mer fördelaktigt om det förespråkas av en celebritet istället för med en okänd person. Underlättar introduktionen av ett nytt varumärke Att knyta en kändis till en ny produkt kan medföra enorm återbäring genom att produkten omedelbart ges en personlighet och attraktion (Erdogan,1999)

19 Underlättar ompositionering av existerande varumärken Enligt Erdogan (1999) kan företag som misslyckats med positioneringen av varumärken, hyra kändisar med nödvändiga attribut för att med hjälp av dessa etablera nya bättre positioner för sina varumärken. Exempelvis lyckades Lucozade, ett läskvarumärke som blev förknippat med sjuka barn, att skapa en helt ny image genom att associeras till kända idrottsmän och brittiska fotbollspelare (Baker, Erdogan och Tagg, 2001). Underlättar globala kampanjer Enligt Mooij och Hofstede (i Erdogan 1999) är användandet av kändisar med världsvid kännedom ett starkt tillvägagångssätt för att slå sig in på utländska marknader och överkomma kulturella hinder som exempelvis språk RISKER Trots alla fördelar finns fortfarande många potentiella faror med att ha en kändis som en del i sin marknadsföringsstrategi. Fördelarna med att använda kändisen kan vända snabbt om personen exempelvis plötsligt förändrar image, förlorar popularitet, hamnar i en skandalsituation, förlorar trovärdighet genom överexponering eller överskuggar varumärket (enligt Cooper och Kaikati, i Erdogan, 1999). Belch och Belch (i Erdogan, 1999) påpekar att även om en kändis effektivt kan dra uppmärksamheten till en reklamkampanj så måste dess påverkan på andra variabler som varumärkeskännedom, ihågkommande av reklammeddelandet, varumärkesattityd och köpintentioner även ses över. Kontroversiellt beteende och imagebyte Omtvistat beteende har bidragit till att många företag har fått skämmas när deras talesman trasslat in sig i kontroverser, exempelvis Hertz och O.J. Simpson (Erdogan, 1999). Till och Shimp (1998) har funnit att negativ information om en celebrity endorser inte bara påverkar konsumenters uppfattning av kändisen, utan även uppfattningen av produkter förknippade till kändisen. De menar vidare att detta beror på att konsumenters associationer till kändisen är starkt kopplade till varumärket och att dessa associationer stärks ju mer personen marknadsförs tillsammans med varumärket. Det är Enligt Erdogan (1999) inte ovanligt att en kändis medvetet förändrar sin image, men när detta sker kan det leda till misslyckade för en kampanj. Även om många företag inkluderar klausuler som behandlar frågor om kontroversiellt beteende i sina kontrakt och försäkrar sig mot kändisars svagheter, så kan de ändå gå i förlust på celebrity endorsement genom att de skadar sin image (Baker, Erdogan och Tagg, 2001). Överskuggande av varumärket Ett vanligt bekymmer med celebrity endorsement är att konsumenternas uppmärksamhet fokuseras på kändisen vilket medför att varumärket som

20 marknadsförs inte uppfattas (Erdogan, 1999). Det är därför viktigt att produkten och inte kändisen är stjärnan i kommunikationen (Cooper i Erdogan, 1999). Överexponering Ett problem kan vara kändisens girighet och den överexponering som följer när denne blir endorser för många varumärken. Om en kändis binds till för många varumärken kan effekten och identiteten med varje varumärke minska och relationen mellan kändisen och de enskilda varumärkena blir otydlig. (Erdogan, 1999) Enligt Tripp, Jensen och Carlson (1994) kan detta inte bara påverka konsumenternas syn på kändisen utan även övertyga konsumenterna om celebrity endorsements sanna natur, vilken har mindre att göra med varumärke eller produktattribut än med de generösa ersättningar som kändisen normalt erhåller ur samarbetet. Detta menar författarna kan leda till att motiven till samarbetet mellan kändisen och företaget ifrågasätts av konsumenten. Enligt Miciak och Shanklin (1994) förlorar en kändis som förknippar sig med för många varumärken trovärdighet TRE CELEBRITY ENDORSEMENTTRENDER FÖR IDROTTSSTJÄRNOR Schaaf (i Jones och Schumann, 2000, sid. 66) identifierar följande tre trender gällande sportendorsers: 1. Den avgörande faktorn i valet av en lämplig endorser är idrottsmannens prestationer. 2. En idrottsman vars varaktiga personlighet och som legend definierat en sport kommer alltid att ha en plats i elitklubben som endorser. 3. En idrottsman som utövar en internationell sport, exempelvis tennis eller golf, har större möjligheter att tjäna pengar vid sidan om sin gren VAL AV KÄNDIS Att valet av kändis är centralt för att lyckas eller misslyckas är något som alla celebrity endorsementexperter är överens om. Många forskare har, enligt Erdogan (1999), försökt skapa modeller för att underlätta valet av kändis. Följande fyra modeller framarbetade av forskare beskrivs här kortfattat: the Source Credibility Model, the Source Attractiveness Model, the Meaning Transfer Model och the Product Match-Up Hypothesis. Slutligen kommer två strategier för val av kändisar, FREDD principerna och No TEARS modellen, att presenteras. The Source Credibility Model I denna modell ställs effektiviteten hos ett meddelande mot den expertis och tillförlitlighet som uppfattas hos dess endorser (Erdogan, 1999). Vidare menar Erdogan att information från en trovärdig källa, exempelvis en kändis, kan påverka tro, åsikter, attityd och beteende hos konsumenten genom en process kallad

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

I Kundens Huvud Berghs School of Communication

I Kundens Huvud Berghs School of Communication I Kundens Huvud En utbildning i kommunikation, varumärken, marknad och kreativitet. Presenteras av Zellout Reklambyrå i samarbete med Berghs School of Communication Se till att vara där affärerna avgörs.

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer