Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik"

Transkript

1 Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan och framsidan och Baksidan. Innan du börjar Listar de artiklar som du behöver för att kunna installera ditt SURFboard-kabelmodem och beskriver Teckna serviceavtal, Systemkrav och Försiktighetsåtgärder. Installations- och konfigurationsöversikt Ger en översikt över och länkar för kabeldragning och konfiguration av ditt SURFboard-kabelmodem, bland annat Installera en USB-drivrutin. Felsökning Ger förslag på hur du åtgärdar vanliga fel. Kontakta oss Tillhandahåller kontaktinformation. Vanliga frågor och svar Ger svar på vanliga frågor om SURFboard-kabelmodem. Nästa sida SURFboard- R kabelmodem

2 VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA ATT ELD UPPSTÅR ELLER UNDVIKA RISK FÖR STÖTAR, FÅR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR DROPPANDE ELLER STÄNK, OCH VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL SOM T.E. VASER FÅR INTE PLACERAS PÅ DEN. VIKTIGT! ANVÄND ENDAST MEDFÖLJANDE NÄTSLADD OCH GRÄNSSNITTSKABEL FÖR ATT SÄKRA ATT LAGSTADGADE BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER IAKTTAS. FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR STICKPROPPEN INTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED FÖRLÄNGNINGSSLADD, HONUTTAG ELLER ANNAT UTTAG, OM INTE BLADEN KAN FÖRAS HELT IN. VIKTIGT! ÖPPNA INTE ENHETEN. UTFÖR INGA SERVICEÅTGÄRDER FÖRUTOM SÅDANA SOM FINNS BESKRIVNA I INSTALLATIONS- OCH FELSÖKNINGSINSTRUKTIONERNA, OM DU INTE ÄR KVALIFICERAD ATT GÖRA DET. LÅT ALLT SERVICEARBETE UTFÖRAS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Viktigt! Ändringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för förenlighet med lagar och bestämmelser kan upphäva användarens rätt att sköta utrustningen. Vi rekommenderar att du installerar en överspänningsavledare för växelström i det växelströmsuttag som du ska ansluta den här enheten till. På så sätt undviker du att utrustningen skadas av lokala blixtnedslag och andra elektriska överspänningar. Den här produkten godkändes under testförhållanden som inkluderade användning av den levererade kabeln mellan systemkomponenter. För att uppfylla gällande föreskrifter måste användaren använda den här kabeln och installera den riktigt. Olika typer av kabeluppsättningar kan användas för anslutningar till huvudströmkretsen. Använd bara en huvudkabel som är kompatibel med alla tillämpliga nationella produktsäkerhetsföreskrifter. Den här produkten måste installeras i enlighet med nationella installationskoder. Ställ ingenting framför ventilationshålen på sidorna av kabelmodemet, för att undvika att det överhettas. Torka av kabelmodemet med en ren, torr duk. Använd aldrig rengöringsvätska eller liknande kemikalier. Spreja inte rengöringsmedel direkt på enheten eller ta bort damm med tryckluft. ii Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

3 Denna apparat överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Driften av den är underkastad följande två villkor: (1) denna apparat får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna apparat måste acceptera all interferens den får, inklusive sådan som kan orsaka oönskad drift. Obs: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital anordning av klass B, enligt del 15 i FCC. Regler. Dessa gränser har utformats för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostadsområden. Denna utrustning genererar, och kan sprida radiofrekvent energi och, om den inte installeras och används i överensstämmelse med instruktionerna, kan den orsaka interferens skadlig för radiokommunikation. Men det finns ingen garanti för att interferens inte kan uppstå i en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att slå av utrustningen och slå på den igen, rekommenderas användaren att korrigera interferensen med en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller placera om mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustning och mottagare. Anslut utrustningen till ett annat uttag eller annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten. Rådfrågan återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp. Denna klass B digitala apparat motsvarar alla krav i de kanadensiska bestämmelserna om interferensorsakande utrustning (Canadian Interference Causing Equipment Regulations). Cet appareil numérique de la classe B respects toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. iii Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

4 Denna produkt tillhandahålls med ett separat Tillsyns-, säkerhets-, programvarulicens- och garantiinformationskort. Om kortet saknas, kontaktar du din tjänsteleverantör eller en representant på inköpsstället, beroende på vad som gäller i ditt fall. DENNA PRODUKT ÖVERENSSTÄMMER MED EN ELLER FLERA AV DE STANDARDER SOM ANGES PÅ TILLSYNS-, SÄKERHETS-, PROGRAMVARULICENS- OCH GARANTIINFORMATIONSKORTET. ALLA STANDARDER ÄR INTE TILLÄMPLIGA PÅ ALLA MODELLER. MOTOROLA LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER BETRÄFFANDE DENNA PRODUKT, UTOM SOM ANGIVET PÅ TILLSYNS-, SÄKERHETS-, PROGRAMVARULICENS- OCH GARANTIINFORMATIONSKORTET. MOTOROLAS GARANTIER GÄLLER INTE FÖR PRODUKT SOM HAR RENOVERATS ELLER SÅLTS PÅ NYTT AV DIN TJÄNSTELEVERANTÖR. Copyright 2003 by Motorola, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av den här dokumentationen får reproduceras i någon form eller på något sätt för att göra något härlett arbete (t.ex. översättning, förändring eller anpassning) utan skriftligt godkännande från Motorola, Inc. Motorola förbehåller sig rätten att revidera den här dokumentationen och att när som helst göra ändringar av innehållet utan någon skyldighet för Motorola att meddela om sådan revidering eller ändring. Motorola levererar den här handboken utan några som helst garantier, indirekt eller direkt, inklusive, men inte begränsat till, indirekta garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt syfte. Motorola kan när som helst göra förbättringar eller ändringar av produkten/produkterna som beskrivs i den här handboken. MOTOROLA och den stiliserade M-logotypen har registrerats på US Patent & Trademark Office. Microsoft, Windows och Windows Me är registrerade varumärken och Windows P är ett varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Microsoft Windows skärmbilder används med tillstånd från Microsoft Corporation. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Navigator är ett registrerat varumärke tillhörande Netscape Communications Corporation. UNI är ett registrerat varumärke som tillhör Open Group i USA och andra länder. Alla andra produkt- eller servicenamn ägs av respektive företag. Motorola, Inc iv Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

5 Innehållsförteckning Inledning... 1 Ovansidan och framsidan... 2 Baksidan... 3 Innan du börjar... 4 Försiktighetsåtgärder... 5 Teckna serviceavtal... 6 Systemkrav... 7 Ethernet-kortet... 7 USB-anslutning... 7 Installations- och konfigurationsöversikt... 8 Kabeldragning och igångsättning för enstaka användare... 9 Installera en USB-drivrutin Installera en USB-drivrutin i Windows Installera en USB-drivrutin i Windows Installera en USB-drivrutin i Windows Me Installera en USB-drivrutin i Windows P Konfigurera TCP/IP Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me Konfigurera TCP/IP i Windows v Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

6 Konfigurera TCP/IP i Windows P Kontrollera IP-adressen Kontrollera IP-adressen i Windows 95, Windows 98 eller Windows Me Kontrollera IP-adressen i Windows 2000 eller Windows P Förnya din IP-adress Kabeldragning för flera användare Ethernet och USB Ethernet Felsökning Lampor på framsidan och felförhållanden...44 Ta bort USB-drivrutinen från Windows 98 eller Windows Me Ta bort USB-drivrutinen från Windows Ta bort USB-drivrutinen från Windows P Kontakta oss Vanliga frågor och svar Programvarulicens vi Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

7 Enklare! Till skillnad från uppringningsmodem eller ISDN är du alltid online, alltid ansluten. Gör installationen så enkel som möjligt genom att använda Installationsassistenten på SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva. Snabbare! Ditt kabelmodem är upp till 100 gånger snabbare än ett uppringningsmodem. Det ger dig nöjet att surfa på nätet utan de långa väntetiderna. Eftersom många nätverk och andra faktorer kan påverka prestandan, varierar de faktiska hastigheterna. Bättre! Ditt kabelmodem har tillverkats av ett företag med mer än 50 års erfarenhet av kabel-tv. Inledning Grattis, du äger ett nytt Motorola SURFboard kabelmodem. Det ger tillgång med hög hastighet till Internet och andra online-tjänster. Kabelmodemet sänder och mottar data mycket snabbare än traditionella uppringnings- eller ISDN-modem. Till skillnad från uppringningsmodem är ditt SURFboard kabelmodem alltid online. Öppna bara din webbläsare och surfa! Du kan använda ditt uppgraderingsbara höghastighetskabelmodem för att ansluta en eller flera datorer i hemmet eller på kontoret till Internet. Du kan ansluta: En enstaka dator utrustad med en USB-port direkt till USB-porten på SURFboard kabelmodemet En enstaka dator utrustad med en Ethernet-adapter direkt till Ethernet-porten på SURFboard kabelmodemet Två datorer, den ena till USB-porten och den andra till Ethernet-porten Upp till 32 datorer till ett enda SURFboard kabelmodem med ett Ethernet-nav som visat i Kabeldragning för flera användare på sidan 40 1 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

8 PC/ACTIVITY Inledning Innan du börjar Installation & konfiguration Felsökning Vanliga frågor och svar Modellens nummer på ditt kabelmodem kan skilja sig från det på bilderna och på skärmbilderna i denna handledning. POWER RECEIVE SEND ONLINE STANDBY SB5100 SURFb oard Cable Modem Ovansidan och framsidan Om du vill ha utökad säkerhet kan du trycka på knappen Standby (vänteläge) (1) för att avbryta din Internetanslutning. Inga data överförs eller mottas från Internet när Standby-lampan är på. Alla andra lampor på panelen förblir släckta tills du trycker på Standby knappen igen. Lamporna ger information om ström, kommunikation och fel: Knapp Lampa Blinkande Lyser 2 Power Diagnos pågår under Kabelmodemet är påslaget (Ström) startsekvensen 3 Receive Skanning för anslutning till Downstream-kanalen är ansluten (Ta emot) mottagnings (downstream) kanalen 4 Send Skanning för anslutning till Upstream-kanalen är ansluten (Skicka) sändnings (upstream) kanalen 5 Online Söker efter en nätverksanslutning Startprocessen är avslutad 6 PC/ Activity Sänder eller tar emot data En apparat som en dator eller en hubb är ansluten till USB eller Ethernet-konnektorn på bakpanelen. 7 Standby Den här lampan blinkar inte Internetanslutningen är blockerad, eftersom du tryckte på knappen Standby (vänteläge). Om den här lampan lyser är alla andra lampor släckta. Vid normal drift är huvdströms-, mottagnings-, sändnings- och online-lamporna på och PC/Activity-lampan blinkar när den kabelmodemet överför data. 2 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

9 Baksidan Knapp Artikel Beskrivning ETHERNET USB CABLE ETHERNET Ethernet-porten ger anslutning till Ethernet-utrustade datorer med en kabel som avslutas med en RJ-45-kontakt. 2 USB USB-porten ger anslutning till USB utrustade datorer. 3 CABLE CABLE-porten ger anslutning till uttaget för koaxialkabeln (coax) VDC Denna konnektor ger ström till kabelmodemet. CUSTOMER S/N:BCDFGHJKLM NP S/ N: PPPPMMYJJJSSSSSCAABBCCCC HFC M AC ID: ABCDEF USB CPE MAC ID: ABDCEF VDC 4 3 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

10 Innan du börjar Innan du påbörjar installationen bör du kontrollera att följande artiklar har levererats tillsammans med ditt SURFboard-kabelmodem: Artikel Effektadapter 10/100Base-T Ethernet-kabel USB-kabel SURFboard kabelmodemets CD-ROM-skiva Beskrivning Ansluter SURFboard-kabelmodem till en effektadapter för anslutning till växelströmsuttaget Ansluter till Ethernet-porten Ansluter till USB-porten Innehåller användarhandboken och USB-drivrutiner Du kommer att behöva en koaxialkabel på 75 ohm med kontakter av F-typ för att ansluta ditt kabelmodem till närmaste kabeluttag. Om en TV är anluten till kabeluttaget kan du behöva en MHz RF ombrytare och totalt tre koaxialkablar för att ansluta både TV:n och kabelmodemet. Koaxialkabel och RF-ombrytare finns att köpa i elvaruhusen. 4 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

11 Försiktighetsåtgärder Gör följande för att undvika att kabelmodemet eller datorn skadas av statisk elektricitet: Skjut upp installationen av kabelmodemet tills det inte finns någon risk för åskväder i området. Gör följande för att undvika att kabelmodemet skadas av statisk elektricitet: ETHERNET USB CABLE USB CPE MAC ID: ABDCEF S/ N: PPPPMMYJJJSSSSSCAABBCCCC HFC MAC ID: ABCDEF VDC CUSTOMER S/N:BCDFGHJKLM NP Anslut alltid till vägguttagetaget först. Börja alltid med att ansluta koaxialkabeln till det jordade vägguttaget för TV:n. Innan du ansluter eller kopplar från USB- eller Ethernet-kabeln på ditt kabelmodem eller PC, vidrör alltid koaxialkabelns kontakt på kabelmodemet för att frigöra statiska laddningar. Ställ ingenting framför ventilationshålen på sidorna av kabelmodemet för att undvika att det överhettas. Öppna inte kabelmodemet. Överlåt allt underhåll till din leverantör av kabeltjänsten. Torka av kabelmodemet med en ren, torr duk. Använd aldrig rengöringsvätska eller liknande kemikalier. Spreja inte rengöringsmedel direkt på enheten eller ta bort damm med tryckluft. Du bör alltid vidröra koaxialkabelkontakten på kabelmodemet innan du ansluter eller kopplar ur USB- eller Ethernet-kabeln. 5 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

12 Teckna serviceavtal Du måste teckna ett avtal med din kabeltjänstleverantör för att få tillgång till Internet och andra online-tjänster. Ring till närmaste kabeltjänstleverantör för att aktivera tjänsten. För att ta emot datatjänster, måste du uppge den MAC-adress som tryckts på streckkodsetiketten märkt CM HFC MAC ID på baksidan. Du kan skriva upp den här: 00 : : : : : Du bör också ställa följande frågor till din kabelleverantör: Har ni några speciella systemkrav? När kan jag börja använda kabelmodemet? Är det några filer som jag behöver ladda ner när jag har anslutit mig? Behöver jag ett användarnamn eller ett lösenord för att få tillgång till Internet eller för att använda e-post? 6 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

13 Systemkrav Du kan använda alla webbläsare som till exempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator tillsammans med ditt SURFboard-kabelmodem. För Microsoft Windows datorer så kontrollerar installationsprogrammet ditt system automatiskt. Du kan starta Installationsassistenten från huvudmenyn på SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva. Ditt SURFboard-kabelmodem är kompatibelt med Microsoft Windows -, Macintosh -, och UNI -datorer. Ethernet-kortet Du kan använda Ethernet-anslutningen med vilken Windows-, Macintosh- eller UNIdator du vill som är utrustad med ett 10Base-T eller 10/100Base-T Ethernet-kort. Windows 95, UNI- och Macintosh-datorer måste använda Ethernet-anslutningen. Om du använder ett Ethernet-kort måste det ha installerats på din dator innan du installerar kabelmodemet. Om det inte är installerat, följer du installationsanvisningarna som levererades med Ethernet-kortet. USB-anslutning Du kan använda USB-anslutningen tillsammans med alla datorer som kör Windows 98, Windows 2000, Windows Me eller Windows P och som har ett USB-gränssnitt. USB-anslutningen kräver speciell programvara för USB-drivrutinen som finns på SURFboard-kabelmodem CD-ROM-skivan. Du kan uppgradera USB-drivrutinerna från Internet. För information, se vår webbplats 7 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

14 Installations- och konfigurationsöversikt För att ansluta en enstaka dator som använder Microsoft Windows till ett SURFboard-kabelmodem rekommenderar vi att du använder programmet Installationsassistenten. Du kan starta Installationsassistenten från huvudmenyn på SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva. I de flesta fall konfigurerar installationsprogrammet automatiskt ditt kabelmodem. Du kan använda Installationsassistenten för att installera och konfigurera kabelmodemet på en enstaka dator som använder Microsoft Windows. Gör annars så här för att installera och konfigurera kabelmodemet: 1 Installera kablarna som beskrivs i en av: Kabeldragning och igångsättning för enstaka användare på sidan 9 Kabeldragning för flera användare på sidan 40 2 Om du enbart använder USB-porten, gå till Installera en USB-drivrutin på sidan 11. Ethernet-användare kan hoppa över det här steget. 3 Konfigurera TCP/IP och kontrollera IP-adressen för din dator enligt ett av följande: Konfigurera TCP/IP på sidan 22 Din Macintosh- eller Unix-användarhandbok 8 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

15 Kabeldragning och igångsättning för enstaka användare ETHERNET USB CABLE USB CPE MAC ID: ABDCEF S/ N: PPPPMMYJJJSSSSSCAABBCCCC HFC M AC ID: ABCDEF VDC CUSTOMER S/N:BCDFGHJKLM NP SURFboard-kabelmodem Till uttag för kabel (steg 2) Till vägguttag (steg 4) Anslut alltid först koaxialkabeln till vägguttaget. Det tar 5 till 30 minuter att starta första gången, eftersom SURFboard-kabelmodemet måste hitta och låsas på lämpliga kommunikationskanaler. 1 Kontrollera att datorn är ansluten och att kabelmodemet inte är anslutet. 2 Anslut ena änden på koaxialkabeln till kabeluttaget eller RF-kabeldelaren. Anslut den andra änden på koaxialkabeln till kontakten märkt CABLE på kabelmodemet. Sätt i och dra åt kontakterna för hand så att du inte skadar dem. 3 Sätt in SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten. 4 Sätt i elkablen i +12VDC-kontakten på kabelmodemet och i eluttaget. Då sätts SURFboard-kabelmodem på. Du behöver inte koppla ifrån det när du inte använder det. 5 Kontrollera att lamporna på kabelmodemets front genomgår följande sekvens: Power (ström) blinkar under självtestet och övergår till att lysa med fast grönt sken om självtestet lyckades. Receive blinkar under skanning av mottagnings (downstream) kanalen och skiftar till fast grönt sken vid anslutning. Send blinkar vid skanning av sändnings (upstream) kanalen och skiftar till fast grönt sken vid anslutning. Online blinkar under tiden som kabelmodemet hämtar konfigurationsdata och övergår till att lysa med fast grönt sken när hämtningen är avslutad. 9 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

16 Obs! Anslut inte både Ethernet- och USB-kablarna till samma dator. Anslut till antingen Ethernet eller USB Kabeldragning och igångsättning för enstaka användare, fortsättning 6 Anslut din dator till kabelmodemet med USB eller Ethernet: USB: Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten. Anslut USB-kabeln till USB-porten på kabelmodemet. Anslut den andra änden till USB-porten på datorn. Utför sedan Installera en USB-drivrutin på sidan 11. Ethernet: Anslut den medföljande straight-through Ethernetkabeln till Ethernetkontakten på kabelmodemet. Anslut den andra änden till Ethernet-porten på datorn. Ethernet-användare behöver inte installera USB. 7 Utför procedurerna för Konfigurera TCP/IP på sidan 22. Dator SURFboard-kabelmodem 10 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

17 Installera en USB-drivrutin Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Följande underavsnitt beskriver hur man installerar en USB-enhet. Utför den procedur som passar din Windows-version: Installera en USB-drivrutin i Windows 98 på sidan 12 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000 på sidan 16 Installera en USB-drivrutin i Windows Me på sidan 20 Installera en USB-drivrutin i Windows P på sidan 21 När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP på sidan 22. USB-enheten på SURFboard-kabelmodemet stöder inte Macintosh- eller Unix-datorer. Om du använder de systemen kan du endast ansluta via Ethernet. 11 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

18 Installera en USB-drivrutin i Windows 98 Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Den här CD:n innehåller USB-drivrutinerna och måste sättas i och läsas av datorn innan du ansluter kabelmodemet till den. Några sekunder efter det att du har avslutat USB-anslutningen visas fönstret Lägg till ny maskinvara. 1 Klicka på Nästa. 2 Se till att du har valt Sök efter lämplig drivrutin till din drivenhet is. 3 Klicka på Nästa. 12 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

19 Installera en USB-drivrutin i Windows 98, fortsättning 4 Se till CD-ROM drive är den enda förkryssade rutan. 5 Klicka på Nästa. Meddelandet Vänta medan Windows söker efter en ny drivrutin till den här drivenheten visas. 6 Om din dator lyckas hitta drivenheten kan du gå vidare till steg 8. Om datorn inte hittar drivrutinen visas föregående fönster en gång till. Välj Specify a location och skriv in platsen för din CD-ROM-enhet. För att lyckas med hämtningen av drivrutinen måste du eventuellt klicka på Bläddra för att välja NetMotCM.sys filen på CD-ROM-skivan manuellt. 7 Klicka på Nästa. 13 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

20 Installera en USB-drivrutin i Windows 98, fortsättning 8 Välj Den uppdaterade drivrutinen... och klicka sedan på Nästa. Om det här fönstret inte visas ska du bekräfta att CD-ROM-skivan SURFboard-kabelmodem har satts i på rätt sätt i CD-ROM-enheten. Om du trots detta inte hittar rätt drivrutinsfil, klickar du på Avbryt för att avbryta installationen och utföra förfarandet för Ta bort USB-drivrutinen från Windows 98 eller Windows Me på sidan 45. Upprepa därefter det här förfarandet. 9 Klicka på Nästa, när fönstret i det nedre vänstra hörnet visas. Om ett fönster med meddelandet Kopierar filer... visas och du tillfrågas om din CD-ROM-enhet, anger du bokstaven för CD-ROM-enheten (t.ex. D: ) och klickar på OK. Om ett fönster med texten Sätt i skiva, liknande det som visas nedan, visas, krävs systemfilerna för Windows 98 för att avsluta installationen. Lägg i CD-ROM-skivan Windows 98 i CD-ROM-enheten och klicka på OK. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 14 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

21 Installera en USB-drivrutin i Windows 98, fortsättning När alla filer som behövs har laddats visas fönstret i det övre vänstra hörnet. Detta bekräftar att installationen lyckades. 10 Klicka på Avsluta. Fönstret i det nedre vänstra hörnet visas. 11 Starta om datorn genom att klicka på Ja. När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me på sidan 23. Om du får problem när du ska installera USB-drivrutinen, utför du Ta bort USB-drivrutinen från Windows 98 eller Windows Me på sidan 45 och upprepar därefter det här förfarandet. Om detta inte rättar till ditt problem, se Tillsyns-, Säkerhets-, Programvarulicens- och Garantiinformationskortet som följer med ditt SURFboard-kabelmodem för att få veta hur du kan få garantiservice. 15 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

22 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000 Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Några sekunder efter det att du har avslutat USB-anslutningen visas fönstret Lägg till ny maskinvara. 1 Klicka på Nästa. 2 Kontrollera att du har valt Sök efter lämplig drivrutin till drivenheten. 3 Klicka på Nästa. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 16 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

23 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000, fortsättning 4 Se till att CD-ROM-enheter är den enda ruta som är förkryssad. 5 Klicka på Nästa. 6 Klicka på Nästa. Om fönstret Sätt i skiva visas, bör du kontrollera att SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva har satts i CD-ROM-enheten och utföra steg 7 till 12. Annars kan du hoppa till steg Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

24 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000, fortsättning 7 Klicka på OK i fönstret Sätt i skiva. Fönstret Nödvändiga filer visas. 8 Om det behövs väljer du CD-ROM-enhet i Kopiera filer från lista. 9 Klicka på Bläddra. 10 Leta reda på filen NetMotCM.sys i rotkatalogen på CD-ROM-skivan. 11 Dubbelklicka på filen NetMotCM.sys. Fönstret Nödvändiga filer visas. 12 Klicka på OK. Fönstret Hittade ny maskinvara visas. 18 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

25 Installera en USB-drivrutin i Windows 2000, fortsättning 13 Klicka på Slutför för att slutföra installationen. När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP i Windows 2000 på sidan 26. Om du får problem när du ska installera USB-drivrutinen, utför du Ta bort USB-drivrutinen från Windows 2000 på sidan 49 och upprepar det här förfarandet. 19 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

26 Installera en USB-drivrutin i Windows Me Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Några sekunder efter det att du har avslutat USB-anslutningen visas fönstret Lägg till ny maskinvara. 1 Klicka på Nästa. Windows söker automatiskt efter rätt USB-drivrutiner och installerar dem. Om installationen lyckas visas fönstret i det nedre vänstra hörnet. 2 Klicka på Slutför för att slutföra installationen. Kontrollera annars att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva korrekt i CD-ROM-enheten. När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me på sidan 23. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 20 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

27 Installera en USB-drivrutin i Windows P Kontrollera att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva i CD-ROM-enheten innan du kopplar in USB-kabeln. Några sekunder efter det att du har avslutat USB-anslutningen visas fönstret Hittade ny maskinvara. 1 Kontrollera att du har markerat Installera programvaran automatiskt. 2 Klicka på Nästa. Windows söker automatiskt efter rätt USB-drivrutiner och installerar dem. Om installationen lyckas visas fönstret i det nedre vänstra hörnet. 3 Klicka på Slutför för att slutföra installationen. Kontrollera annars att du har satt i SURFboard-kabelmodemets CD-ROM-skiva korrekt i CD-ROM-enheten. När installationen av USB-drivrutinen har slutförts kan du fortsätta med Konfigurera TCP/IP i Windows P på sidan 30. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 21 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

28 Konfigurera TCP/IP SURFboard-kabelmodemet innehåller alla nödvändiga program. Du behöver inte konfigurera kabelmodemet men du måste vara säker på att din dator är konfigurerad för TCP/IP (ett protokoll för kommunikation mellan datorer). Utför en av: Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me på sidan 23 Konfigurera TCP/IP i Windows 2000 på sidan 26 Konfigurera TCP/IP i Windows P på sidan 30 Följ anvisningarna i din Macintosh- eller Unix-användarhandbok Efter att ha konfigurerat TCP/IP, gör ett av följande för att kontrollera IP-adressen: Kontrollera IP-adressen i Windows 95, Windows 98 eller Windows Me på sidan 37 Kontrollera IP-adressen i Windows 2000 eller Windows P på sidan 38 Följ anvisningarna i din Macintosh- eller Unix-användarhandbok Din kabeltjänstleverantör kan ge ytterligare instruktioner om hur du ställer in din dator. 22 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

29 Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me 1 Klicka på Start på skrivbordet i Windows. 2 Välj Inställningar och sedan Kontrollpanelen i snabbmenyerna. 3 Dubbelklicka på ikonen Nätverk i fönstret Kontrollpanelen. 4 Välj fliken Konfiguration i fönstret Nätverk. 5 Kontrollera att TCP/IP har installerats för den adapter som ska användas för att ansluta till SURFboard-kabelmodemet. Om TCP/IP har installerats ska du gå vidare till steg 10. Om TCP/IP inte har installerats för adaptern, fortsätt med steg 6. Du går tillväga på samma sätt även om modellnumret på ditt SURFboard-kabelmodem skiljer sig från numret på bilderna i den här handboken. 23 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

30 Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me, fortsättning 6 Välj vilken adapter som ska användas för anslutning till SURFboard-kabelmodemet och klicka därefter på Lägg till. 7 Dubbelklicka på alternativet Protokoll i fönstret Välj nätverkskomponent. 8 Klicka på Microsoft i avsnittet Tillverkare och klicka sedan på TCP/IP i avsnittet Nätverksprotokoll i fönstret Välj nätverksprotokoll. 9 Klicka på OK. 24 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

31 Konfigurera TCP/IP i Windows 95, 98, eller Windows Me, fortsättning 10 Klicka på TCP/IP i fönstret Nätverk. Om det finns mer än en TCP/IP-port, väljer du den som är associerad med Ethernet-kortet eller USB-porten som är ansluten till kabelmodemet. 11 Klicka på Egenskaper. Fönstret TCP/IP visas. 12 Klicka på fliken IP-adress. 13 Klicka på Erhåll en IP-adress automatiskt. 14 Acceptera TCP/IP-inställningarna genom att klicka på OK. 15 Klicka på OK för att stänga fönstret Nätverk. 16 Klicka på OK när du uppmanas att starta om datorn och klicka sedan på OK en gång till. När du ska slutföra TCP/IP-konfigurationen går du till Kontrollera IP-adressen i Windows 95, Windows 98 eller Windows Me på sidan Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

32 Konfigurera TCP/IP i Windows Från skrivbordet i Windows klickar du på Start. 2 Välj Inställningar och sedan Kontrollpanelen i snabbmenyerna. 3 Dubbelklicka på ikonen Nätverk och uppringda anslutningar i fönstret Kontrollpanelen. 4 På fönstret för nätverks- och uppringningsanslutningar dubbelklickar du på Lokalområdesanslutning nummer. Värdet som anges i nummer skiljer sig från system till system. Fönstret Status för lokal områdesanslutning nummer visas. 26 Användarhandledning SB5100 seriekabelmodem

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Snabbinstallationsguide

Snabbinstallationsguide Snabbinstallationsguide För nätverksansluten lagring Ver.2.3.1111 Innehållsförteckning Information... 3 Säkerhetsåtgärder... 4 1. Förpackningens innehåll... 5 2. Valfria tillbehör... 7 3. Installationsguide

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer