Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet"

Transkript

1 Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet

2 2 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

3 Förord Den här publikationen föddes ur vår årsredovisning. Vi frågade oss själva: Vem är intresserad av en traditionell redovisning med resultatrapport, balansrapport, förvaltnings- och revisionsberättelse? Våra 45 ägare? De arbetar ju alla i eller med skolan. Banken, kanske? Men samtidigt finns ju mängder av intressenter, som har rätt att veta vad vi gör med deras skattepengar och med alla de ungdomar, som för sin framtid är beroende av vårt sätt att sköta verksamheten. Om sådant finns inte mycket att hämta i ett traditionellt bokslut. För föräldrar som står inför gymnasievalet, för politiker, som ska bestämma om skolpolitiken och för kommunala och statliga myndigheter, som ska översätta politik till praktisk verksamhet måste det vara två saker som är viktigare än alla andra: Hur hanterar skolan kvalitetsfrågorna och hur ekonomiskt stabil är den? När jag och Håkan Söderström för drygt två år sedan började jobba tillsammans som vd respektive rektor och kvalitetschef var vi väl medvetna om att Tibble inte hade det bästa ryktet bland Täbys gymnasier. Skolan ansågs vara litet slappare och kanske inte det bästa alternativet för dem som verkligen ville satsa hårt på sina studier. Vi såg naturligtvis bara ett sätt att ändra på det: att verkligen lyfta kvaliteten på Tibble. Nu tycker vi att vi har kommit en bit på väg, och därför bestämde vi oss för att i samlad form lyfta fram några av de satsningar vi gjort och kommer att göra. Vi arbetar efter en enkel och konsekvent filosofi för att utveckla vår skola, och vi tror att våra metoder fungerar inte bara för oss på Tibble Gymnasium, utan också för den svenska skolan som helhet. Döm själv! Niklas Pålsson VD, störste ägare och lärare vid Tibble Gymnasium och Täby Friskola, i januari 2014 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

4 Friskolor gör vinster genom att dra in på allt Friskolor gör vinster genom att spara och dra in på allt: Antalet lärare, lärarlöner, specialpedagoger, lokaler, skolmat, elevhälsovård, bibliotek allt bantas och mycket slopas helt och hållet. Så går det till om man ska tro allt som sägs i friskoledebatten. Se t ex Aftonbladets och LO:s webbplats Politism som på fullt allvar hävdar detta. I själva verket är det en säker väg, inte till vinst utan till undergång. Det finns flera aktuella och sorgliga exempel på det. Låt oss på Tibble redovisa hur vi har använt de resurser vi fått oss tilldelade av det allmänna och vilka resultat, utöver de ekonomiska, som vi och våra elever har uppnått. Politism den 2 september (http://www.politism.se/story/specialpedagoger-i-friskolorglom-det/#post-4268). Tibble Fristående Gymnasium, en i huvudsak personalägd friskola, med dotterbolaget Täby Friskola, går med stadig vinst för sjunde året i rad. Aktieägarna får för första gången på tre år utdelning på sitt satsade kapital. 4 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

5 Innehåll Förord... 3 Kvalitet, vinst och trygghet... 6 Kvalitetsarbetets grund... 6 Lärarlöner... 6 Lärartäthet och lärarbehörighet... 7 Specialpedagoger... 7 Förstelärare... 8 Lektor... 9 Universitetslärare... 9 Satsning på matematik och naturvetenskap Snabbspår i engelska och matematik Musikalen ett av Tibbles flaggskepp Sport Studie- och yrkesvägledare Elevhälsan Kamratstödjare Undervisning i Livskunskap Bibliotek i världsklass Lärpunkten Retorik för alla Sveriges bästa skolkock Utlandsresor, internationalisering FN-skola, FN-föreningen Skolapp Vad tycker eleverna? Kvalitetsarbetet bedömning i stort Resultat på nationella prov Betygsättning och nationella prov betygsinflation? Andra mått på studieresultat Täby Friskola, synergier Finansiell stabilitet ger trygghet och möjlighet till kvalitetssatsningar Aktieutdelning och ägare Fortsatt kvalitetsarbete Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

6 Kvalitet, vinst och trygghet Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet En skollednings viktigaste ansvar är att ge eleverna en riktigt bra, trygg och säker utbildning. I det ligger också ansvaret för skolans ekonomi; de senaste årens många nedläggningar av skolor, som ofta skapat stora problem för elever och föräldrar, visar hur viktig en stabil ekonomi är, både i kommunala och privata skolor. Vinst för en friskola måste därför inte bara tolereras, utan måste vara ett krav som man ställer på ledningen. Utvecklingen för Tibble gymnasium visar, att kvalitet ger fler elever och bättre ekonomi. En stabil ekonomi ger möjlighet till satsningar på lärarna och investeringar i fortsatt hög kvalitet, trygghet och säkerhet. Kvalitetsarbetets grund Kvaliteten på utbildningen i en skola hänger ytterst på en enda sak: Mötet mellan lärare och elev. Den filosofi som styr utvecklingen på Tibble Gymnasium bygger på denna enkla sanning. Det är då givet att kvalitetsarbetet i stor utsträckning måste handla om att se till att skolan får riktigt kompetenta lärare. Kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt enligt vårt nya regelverk. Skolinspektionen har vid den senaste inspektionen konstaterat att Tibble ligger mycket väl till inom detta område. Det räcker dock inte med det. Lärarens möjligheter att verkligen uppmuntra eleven att göra det bästa hon eller han förmår beror på hur mycket tid läraren kan lägga på det verkligt väsentliga: Undervisningen. Att befria lärarna från onödiga arbetsuppgifter, att ge dem en lön som ger dem extra stimulans, att ge dem service, t ex för ett flexiblare sätt att effektivt fördela arbetstiden det och mycket annat kan påverkas, och det påverkar i sin tur resultaten. Förutsättningarna för och omständigheterna kring mötet elev lärare kan också förändras och förbättras. Det handlar delvis om så subtila faktorer som anda, stämning och en inspirerande studiemiljö, men också om så konkreta ting som god skolmat, ett riktigt bra bibliotek och en utvecklande utlandsresa betalad av skolan. Det rör sig om stora kostnader, som vi betraktar som investeringar för att leverera utbildning av hög kvalitet. Lärarlöner Ingenting är viktigare än bra lärare för att skapa en skola med hög kvalitet. Professionella lärare ger bra studieresultat. Goda löner hjälper oss att rekrytera dem. Därför arbetar Tibble Gymnasium nu med en klart tydligare lönedifferentiering än tidigare: De senaste två rundorna inom det centrala avtalet gav 3,2 respektive 2,4 procent. Tibbles lärare fick dock sina löner höjda med i genomsnitt 10 procent. Drygt en extra månadslön per år. De lägsta lönepåslagen låg klart under snittet för de centrala avtalen. Ett antal duktiga lärare fick lönelyft på mellan 16 och 21 procent. Undervisningen utvärderas numera regelbundet med lektionsbesök och kursutvärderingar. Rektorns och programchefernas arbete med att förbättra kvaliteten har bland annat lett till en del personaloch organisationsförändringar. 6 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

7 Lärartäthet och lärarbehörighet Tibble Gymnasium har 15,6 elever per lärare mot genomsnittet 12,1 för alla Sveriges gymnasieskolor. Att lärartätheten spelar stor roll för undervisningens kvalitet är ett ofta upprepat påstående. Men sambandet mellan lärartäthet och resultat är svagt. Vissa studier finner ingen effekt av högre lärartäthet. Andra finner en viss, men ganska liten, positiv effekt. Lärartäthet är inte ett mått på kvalitet utan på kvantitet. En dålig lärare räknas lika högt som en engagerad pedagog med djupa kunskaper i ett ämne som hon/han gör fascinerande för eleverna. Antal elever per lärare, läsåret 2012/13 Tibble gymnasium 15,6 Åva gymnasium 11,5 Täby kommun, samtliga 13,1 Riket 12,1 Lärare pedagogisk högskoleexamen, läsåret 2012/13 Tibble gymnasium 88,5 Hur duktiga lärare man har och hur de använder sin tid är betydligt viktigare för elevernas studieresultat än vad lärartätheten är. Enligt en rapport från Skolverket, Lärarnas yrkesvardag, lägger en genomsnittlig lärare bara 34 procent av sin tid på Åva gymnasium Täby kommun, samtliga Riket 83,1 82,7 77,5 undervisning, och har ändå en arbetsvecka på hela 45 timmar. Men många av de arbetsuppgifter som genomsnittsläraren har kan skötas av personal som stödjer läraren i dennas vardag. Källa: Skolverket Tibble Gymnasium arbetar för att rationalisera lärarnas arbete. Ett serviceteam, startat i september 2013, med tre heltidsanställda servicetekniker, skall hjälpa lärarna med allt från att se till att kopiatorerna fungerar till att hålla klassrum och pedagogiska hjälpmedel i perfekt skick. Ett likaledes nytt IT-team utvecklar effektivare metoder för att använda elektroniska hjälpmedel. Nya undervisningsmetoder prövas och utvecklas för att ge eleverna mer effektiv undervisning. Tibble Gymnasiums lärare har trots dessa insatser fått en ökad arbetsbörda. Den enskilda lärarens lektionstid har ökat med i genomsnitt 10 procent, medan arbetet med serviceteam och andra insatser för att avlasta lärarna knappast får full effekt förrän om ungefär ett år. Målet är att bättre metoder och planeringssynergier ska mer än kompensera för ökad tid i klassrummet, men det är ingen tvekan om att trycket på lärarna än så länge är högt. Parallellt med denna förändring har dock redan låga sjuktal bland skolans lärare ytterligare sjunkit från fjolårets 2,71 procent till 1,44 procent (aug okt 2013). Specialpedagoger Tibble har två specialpedagoger för elever som är i behov av extra stöd. De genomför pedagogiska utredningar för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer och fungerar som rådgivare till både personal och elever. Specialpedagogerna hjälper elever med bland annat kompensatoriska hjälpmedel, läs- och skrivstrategier, att organisera skolarbeten och med motivation. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

8 Tibble Gymnasiums förstelärare och lektor samlade. Tibble har flest förstelärare av alla gymnasier i Sverige. Förstelärare Regeringen har skapat ett system med förstelärare speciellt yrkesskickliga och meriterade lärare, som via bidrag från staten till skolan får ett lönepåslag på kr per månad. Tibble Gymnasium får, baserat på antalet elever, bidrag till fem förstelärare. Men Tibble har i dag 14 förstelärare och dessutom en lektor (se nästa sida). För tio av dessa lärare har skolan alltså valt att betala lönepåslaget utan statsbidrag. Tibble Gymnasium har ensamt lika många förstelärare som de tre konkurrerande gymnasierna i området Åva, Täby Enskilda och Danderyds gymnasium har tillsammans. Tibble har sannolikt flest förstelärare av alla gymnasier i Sverige och definitivt fler än vad som finns totalt i många kommuner. Av alla Sveriges 290 kommuner är det bara 43, alla med åtskilliga gymnasieskolor, som har anslagit pengar till fler förstelärare och lektorer än vad Tibble Gymnasium ensamt nu har. Både utbildningen och undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom Tibbles många förstelärare uppfyller vi detta krav på ett effektivt och systematiskt sätt. Förstelärarna får självständigt urskilja, formulera och lösa problem, med stöd av skolans lektor arbeta enligt akademisk praxis och därmed verka för att en bättre kunskapsutveckling bland elever och för skolan som helhet. Det är viktigt i sammanhanget att peka på att detta arbete kontinuerligt synliggörs på skolan; i ämnesgrupper, på personalkonferenser och i elevgrupper (föräldragrupper). Lärande utvecklas genom kollegial samverkan. Nya idéer tas fram av kolleger genom diskussion och idéerna skrivs ned och systematiseras för att kunna föras vidare. Svensk skola har sällan tidigare varit föremål för en sådan systematisk satsning med fokus på att utveckla undervisningen och lärarprofessionen. 8 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

9 Lektor Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Förr i världen hade man alltid några lektorer särskilt kvalificerade lärare på gymnasierna för att se till att undervisningen i olika ämnen låg på en hög, närmast akademisk nivå. Tanken var att eleverna skulle ha en god bakgrund för att kunna tillgodogöra sig studier på universitet. Tyvärr försvann lektoraten under många år, men på Tibble har vi sedan fem år en lektor i filosofi. Lektorn är en av våra länkar till universitet och högskola. Hans uppgift är att utveckla undervisningsmetoderna så att kvaliteten i undervisningen på samtliga våra kurser lyfter. Lektorn är Tibbles länk till universitetsvärlden Lektorn på Tibble gymnasium, Håkan Salwén, forskar en dag i veckan på Stockholms universitet. Han fungerar som en viktig länk mellan Tibble och universitetsvärlden och bjuder in intressanta gästföreläsare, framför allt forskare. Hans uppgift på Tibble är förutom att undervisa i sitt ämne, filosofi att kompetensutveckla både elever och skolpersonal. Han deltar på seminarier som arrangeras av universitet och högskolor, läser aktuell utbildningsvetenskaplig forskning, sammanfattar innehållet och föreslår för Tibbles lärare hur de kan använda lärdomarna. Om sitt huvudämne, filosofi, säger han: Alla ägnar sig åt filosofi, men man vet inte om det. Filosofi hjälper till med att skapa ordning och reda och ställer höga krav på tankeskärpa. Många saker är komplicerade, men man ska inte göra det svårare än det är. Går det, så håll det enkelt. Universitetslärare För att förbereda eleverna för högre studier planerar skolan att starta ett projekt, Tibblemodellen, som ska bli ett högskoleförberedande tankelyft för eleverna. Skolan har på deltid anställt en universitetslärare, fil.dr. Niklas Ericsson. Han undervisar i historia och föreläser om källkritik, historiebruk och vetenskap. Vi vill ge eleverna redskap för högre studier Fil dr Niklas Ericsson undervisar på Tibble gymnasium en dag per vecka. Han finns på skolan för att förbereda eleverna på högre studier. Han beskriver Tibblemodellen så här: Vi vill lära eleverna att läsa och tänka mer kvalificerat och ge dem redskap för högre studier. I vanliga fall tar det ungefär ett år innan man är inne i rutinerna på universitet. Som universitetslärare vet jag vad som förväntas av dem vid högre studier och om vi kan lägga en grund för det redan på gymnasiet så är det en enorm fördel för dem. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

10 Satsning på matematik och naturvetenskap Läraryrket är till stor del ett talangyrke. En duktig lärare med djupa kunskaper och kärlek till sitt ämne kan lyfta en hel klass. Den passionerade läraren tar med sig eleverna på en spännande och intellektuell resa. När Tibbles ledning beslutade sig för att lyfta Tibbles i och för sig goda matte-resultat till bäst i Täby, och därmed bäst i Sverige (Täby gör anspråk på att vara Sveriges bästa skolkommun) förstärkte vi arbetet med matematik genom att arbeta på ett nytt sätt och ta hjälp av dokumenterat duktiga lärare från grundskolan: Åke Jernberg, med 40 års erfarenhet från att lyfta elever på Näsbydalsskolan, Stina Hallén, som har arbetat med spetsutbildning i matematik både på Mörbyskolan och Täby Friskola, och Anna Efremova, som arbetar som förstelärare i matematik på Täby Friskola och leder skolans spetsutbildning i matematik. Anna Efremova har flera år i rad haft åttondeklassare som varit bäst i landet i ämnet. Med små grupper, ett aktivt användande av interaktiva tavlor, extra schemalagd undervisningstid, extra stöd i Lärpunkten Matematik (se avsnittet om Lärpunkten) och med lärarnas erfarenhet från högstadiet hoppas vi kunna utveckla eleverna på ett ännu bättre sätt. Redan efter första kursen i januari 2014 har en markant förbättring skett, jämfört med förra årets 11 procent underkända elever i nationella provet i matematik 1C. I år blev ingen elev underkänd. 93 procent av eleverna anser att det är hög kvalitet på undervisningen i denna kurs, enligt en enkät som skolan gjorde direkt efter kursens slut; en markant ökning från tidigare år. En bra relation lärare elev är en av de viktigaste förutsättningarna för en god undervisning. När elever exempelvis söker till Naturvetenskapsprogrammet så är det mycket ovanligt att föräldrar och elever får veta exakt vilka lärare de kommer att få kommande höst i samtliga ämnen. På Tibble Gymnasium har vi tagit ett viktigt steg mot att förbättra detta. I god tid före valet får eleverna träffa samtliga lärare som de kommer att ha i alla ämnen kommande höst på Naturvetenskapsprogrammet. Fem av sex lärare är förstelärare vilket tydliggör ambitionen att undervisningen ska hålla en hög och jämn kvalitet. Snabbspår i engelska och matematik Tibble gymnasium startade i augusti 2013 en satsning på engelska och matematik, som kallas Snabbspåret. Det innebär att försteläraren i dessa ämnen går ut till niondeklassare i högstadieskolor i Täby kommun vid tio tillfällen, för att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med första nivån i gymnasiet i respektive ämne. I slutet av våren kan de som vill tenta av kursen och få gymnasiebetyg i ämnena. Unikt med upplägget är att dessa elever, när de börjar gymnasiet, går direkt på steg två i respektive ämne. 10 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

11 Tibbles musikalklasser har genom åren satt upp många välkända musikaler här en bild ur Fame. Musikalen ett av Tibbles flaggskepp Tibblemusikalen har blivit ett givet och uppskattat inslag i kulturutbudet i Täby. Musikalen sätts i vår upp för tjugonde året i följd, varje år med cirka betalande i publiken. Tibble Gymnasium var först ut i Sverige med att starta en musikalutbildning på gymnasienivå. Musikalerna kostsamma produktioner av fullskaliga föreställningar ger eleverna ovärderliga kunskaper om och insikter i vad som krävs av självdisciplin, samarbete och kreativitet för att få ihop ett så stort material till en helhet sätter musikalklassen upp Broadwaysuccén Legally Blonde. Tidigare år har man spelat (från 2013 och bakåt i tiden): Footloose, Hairspray, Cats, Jekyll & Hyde, Trollkarlen från Oz, Fame, Sweet Charity, Rent, Chess, Evita, A Chorus Line, Grease, Blodsbröder, West Side Story, Cabaret, Hair, Jesus Christ Superstar, Rebecka samt Spöket på Canterville/Tordyveln flyger i skymningen. Den första klassen inom Teater går ut till våren 2014 och hade den 16 januari 2014 premiär för en fullskalig teaterproduktion, Mösexan. Ett gigantiskt arbete med mycket text och komplexa karaktärer för eleverna att gestalta. Pjäsen, som är skriven av den brittiske dramatikern Willy Russell, handlar om att vara ung och att förhålla sig till normer och samhällets invanda strukturer. Alla roller spelades av elever i klassen. Stockholms Stadsteaters Leo Thörn stod för mask och kostym och teaterpedagogen Anna Johansson för regin. Tibbles estetelever har genom åren gått ut med slutbetyg klart över genomsnittet för programmet och riket. Detta omnämndes särskilt av Skolinspektionen vid deras senaste inspektion av skolan. De årligt återkommande fullskaliga teater- och musikalproduktionerna kommer att vara ett viktigt bidrag till elevernas positiva kunskapsutveckling tror vi. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

12 Sport Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Tibble Gymnasium erbjuder vid sidan av den reguljära utbildningen i idrott och hälsa möjlighet att kombinera teoretiska utbildningar med satsning på idrott. Det kan handla om t ex ishockey, innebandy, basket, fotboll, friidrott, simning eller ridning, beroende på de sökandes önskemål. Skolan samarbetar med lokala klubbar som ställer upp med välutbildade tränare. Som ett av endast elva utvalda gymnasier i länet bedriver Tibble Gymnasium dessutom nationell idrottsutbildning, NIU, i fotboll och basket. Det är respektive idrottsförbund som ger tillstånden. Från simhall till klättervägg På Tibble arbetar sex idrottslärare på heleller deltid. Skolan disponerar en rad välutrustade idrottsanläggningar: simhall, ishall, gym, danslokal, klättervägg, friidrottsarena, fotbollsplan och bollhallar. Försteläraren Göran Cumzelius är ansvarig för idrotten på Tibble. Studie- och yrkesvägledare Våra två studievägledare hjälper elever som behöver ett neutralt stöd inför viktiga beslut om sin studiesituation. Det kan gälla studieplanering, studieavbrott/studieuppehåll, val av inriktning, studieteknik, vad studierna leder till eller utlandsstudier. Elevhälsan På Tibble Gymnasium utgår vi från att hälsa är en förutsättning för lärande. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och stödjande för att eleverna ska kunna uppnå kunskapsmålen. Elevhälsan ska tillsammans med skolans övriga medarbetare identifiera och verka för att undanröja det som hindrar elevernas utveckling och lärande. Tibbles elevhälsa leds av en elevstödschef som till sin hjälp har ett team bestående av två kuratorer, en skolsköterska, två specialpedagoger, en kamratstödjare (se nedan), en skolläkare och en psykolog som arbetar för att uppfylla elevhälsans uppdrag. Kamratstödjare 98 procent av eleverna på Tibble Gymnasium upplever att de känner sig trygga på sin skola (se diagram under avsnittet Vad tycker eleverna?). En av förklaringarna till den extremt höga siffran är att skolan sedan flera år satsar på en kamratstödjare på heltid. Genom att ständigt finnas ute bland eleverna hjälper han till med att förebygga mobbning och konflikter, och med att skapa en positiv stämning på skolan. 12 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

13 Undervisning i Livskunskap Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet På Tibble Gymnasium vill vi ge eleverna goda kunskaper och arbetsredskap inför framtida studier, men det är också viktigt att eleverna får utvecklas och växa som individer. Som en extra insats får samtliga elever på skolan därför arbeta med livskunskap. Syftet med livskunskapsundervisningen på Tibble är bland annat att stärka elevernas självförtroende och deras förmåga att fatta egna beslut. Förhoppningen är också att undervisningen ska hjälpa eleverna att ta ansvar för sin egen hälsa samt att utveckla respekt för alla människors lika värde. I livskunskapsundervisningen har många av de frågor som lyfts fram inga givna svar. I stället arbetar vi med attityder och värderingar. Värderingsövningar är ett pedagogiskt redskap som ger eleverna möjlighet att tänka efter, klargöra och ge uttryck för sin åsikt. Genom övningarna blir deltagarna medvetna om sina val och vad som styr dem. Övningarna innebär att man tränar sig i att motivera sig, bli lyssnad på och att lyssna på andra samt erbjuder en möjlighet att ompröva sina attityder. Värderingsövningarna stimulerar också till självreflektion och stärker elevernas självkänsla. Dessutom demokratiseras undervisningen eftersom alla elever aktiveras. Annika Wiman är heltidsanställd bibliotekarie på Tibble. Vårt biblioteket är verkligen levande, säger hon. Bibliotek i världsklass Skolbiblioteket strävar efter att vara en pedagogisk resurs som arbetar för att i samarbete med lärarna utveckla elevernas digitala kompetens, källkritiska förmåga, läsförståelse, läsförmåga allt med elevernas måluppfyllelse och skolans styrdokument i sikte. I skolan finns en fackutbildad bibliotekarie som är expert på processer och sammanhang där information och kunskap organiseras, förmedlas och används utifrån ett tydligt användarperspektiv. Bibliotekarien bevakar och hanterar informationsflöden och tekniker för att lagra, söka och sprida information. Bibliotekarien undervisar också eleverna i informationssökning. Tibble Gymnasium fick 2013 utmärkelsen Ett bibliotek i Världsklass av akademikerfacket DIK. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

14 Bibliotekslokalen motsvarar de krav som man kan ställa på ett gymnasiebibliotek på 2000-talet med ett stort antal datorer och sittplatser, ett levande bokbestånd om ca titlar av vilka 10 procent förnyas årligen och ett bra urval kvalitetsdatabaser. Lärpunkten Många tycker att det kan vara svårt att göra läxor och inlämningsarbeten hemma och vill stanna kvar i skolan och arbeta färdigt. För dessa finns i skolbiblioteket Lärpunkten, där elever dagligen erbjuds hjälp och stöd av pedagoger med skolarbete, läxor och planering. Lärpunkten har öppet flera timmar varje dag, både för inbokade elever och drop-in. Retorik för alla Konsten att övertyga, att kunna berätta en historia så att den fångar intresset, en viktig del av ledarskap och opinionsbildning det är retorik. Ett akademiskt läroämne som i många år var eftersatt i Sverige, men som de senaste årtiondena har fått en renässans. Att vara retoriskt skolad är att vara förberedd för att vara med och påverka utifrån de egna förutsättningarna, och alla växer av att praktisera retorik. Att behärska retorik och muntlig framställning är att våga säga det som behöver sägas precis när det behöver sägas, och dessutom på rätt sätt. Den som är insatt i retorikens grunder är också väl rustad för framtidens utmaningar; i såväl kommande studiesituationer som i arbets- och privatliv. Vi på Tibble Gymnasium tycker att det är självklart att varje elev skolas i att göra sin röst hörd. Alla elever deltar i en utbildning i retorik per läsår. Man kan utöver detta välja en kurs i retorik som individuellt val. 14 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

15 Sveriges bästa skolkock Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Elever och personal på Tibble Gymnasium får lunchen lagad av en köksmästare i mästarklass som verkligen älskar god mat. Vibeke Frisk, 2013 utnämnd till Sveriges bästa skolkock och 2014 återigen nominerad som en av de tio främsta i landet, tog över ansvaret för skolrestaurangen i augusti. Det har lett till att den andel av eleverna som vid den årliga enkäten svarade att maten var god eller mycket god ökade från 42 till 67 procent. Vibeke Frisk blev årets skolkock inte bara för att hon lagar riktigt god mat med bra råvaror, utan för att hon också arbetar hårt för att miljön i matsalen ska kännas så inspirerande och aptitlig som möjligt. Mindre släng ger nybakat bröd Engagemanget hos köksmästaren Vibeke Frisk syns också i hennes ambitioner i driften av skolrestaurangen. Hon arbetar hårt för att Tibble gymnasium ska minska mängden mat som slängs. Det är bättre att de resurserna går till nybakat bröd och överraskningar på fredagar, säger hon. Varje dag lagar hon och hennes medarbetare portioner för Tibbleelever och skolpersonal, och dessutom ytterligare ett par tusen portioner som skickas till andra skolor. En stor utmaning är logistiken. Det finns bara ett visst antal ugnar, och bröd och färsbiffar kan inte tillredas på samma dag. Men det allra viktigaste är att menyn är lockande. Maten måste vara så god att eleverna väljer bort snabbmaten i Täby centrum, säger Vibeke. Vibeke rekommenderar fisksoppan denna fredag med nybakat bröd. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

16 Utlandsresor, internationalisering En viktig del av Tibbles profil är internationaliseringen. Tibble har sedan 2003, då språkeleverna intensivläste språk under en hel månad utomlands, bedrivit ett allt intensivare internationellt utbyte. Numera gör alla elever en i huvudsak av skolan betald utlandsresa, kopplad till en eller flera kurser under andra eller tredje året. Eleverna är borta upp till omkring en vecka, ibland bor de i familjer och medföljande lärare från skolan håller i ett program med studiebesök och aktiviteter. Grundidén är att ge eleverna insyn i olika kulturer, möjlighet att se andras perspektiv och att stärka det egna självförtroendet. Genom åren har resorna gått till många länder, både i Europa och i andra världsdelar. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet reste 2013 till Island för att studera natur och arkitektur, och i år går resan till Costa Rica, där Tibble samarbetar med en forskningsstation i regnskogen. Eleverna på idrott, hälsa och ledarskapsprogrammet besökte Italien och ekonomiprogrammets elever besökte Beijing i Kina för att undersöka kultur- och affärsskillnader och träffa kinesiska studenter. Erfarenhet det inte går att googla sig till Luciana Medici är en av de ansvariga för internationaliseringen på Tibble. Hon har varit med på många resor med eleverna, och hon ser hur utlandsresorna stärker dem och ger dem en ny sorts säkerhet. Den erfarenheten går det inte att googla sig till, säger hon. Luciana Medici på resa med Tibbleelever, här i Sirolo vid Adriatiska havet. 16 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

17 FN-skola, FN-föreningen Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Tibble Gymnasium är antagen som certifierad FN-skola. Elevföreningen är mycket aktiv. Svenska FN-förbundet skickar förslag på projekt, och medlemmarna i elevföreningen sätter själva agendan för vilka projekt de vill engagera sig i. Varje år skickas ett par medlemmar på Klimatrollspel, där de simulerar de internationella förhandlingarna i klimatfrågan. Skolan skjuter till pengar till resan. Elevföreningen har även drivit olika kampanjer på skolan. Under senaste höstterminen var det FN-förbundets kampanj Flicka som fick extra uppmärksamhet på FN-dagen. FN-eleverna sålde frukost och skramlade med bössor för att samla in pengar till flickor i utvecklingsländer. Dessutom anordnades ett timslångt program i Tibble Teater tillsammans med skolans estetprogram och föreläsare från Svenska FN-förbundet. FN-föreningen drivs helt av eleverna själva, men med en ansvarig lärare som handledare. Föreningen kan ses som ett tecken på att internationaliseringen fungerar. Tibbleelever i Zambia I år vann Tibbles FN-förening Hungerhjälpens tävling om bästa insamlingsidé. Vinsten var en resa till Zambia. I september 2013 reste ett tiotal av föreningens medlemmar dit för att under Unicefs ledning studera olika utvecklingsprojekt, bl a ett arbete med trädplantering och ett hälsocenter där mödrar får akut hjälp att rädda sina undernärda barn. Ett tv-program om resan sändes i SVT i december 2013 och finns tillgängligt på SVT Play. Tibbleelever i samspråk med några av barnen de träffade under resan. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

18 Skolapp Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet För att underlätta kommunikationen mellan lärare och elever på skolan och för att hjälpa eleverna att organisera skoldagen bättre, investerade Tibble Gymnasium i en skolapp. Ambitionen är att skolan ska ha Sveriges bästa skolapp för eleverna, vilket innebär att resurser hela tiden måste investeras för att utveckla appen på bästa sätt. Appen innehåller schema, hitta salen och annan information, menyn i skolrestaurangen samt kommunikationsmöjligheter mellan lärare och elever. Utvärderingen av satsningen visade att 90 procent av eleverna ansåg att appen ofta eller alltid underlättade deras skolarbete. Jobbet med skolappen blev avgörande för Niclas Hjalmarssons fortsatta studier. Nu när han gått ut gymnasiet läser han vidare till javaprogrammerare Niclas idé blev ett lyft både för Tibble och honom själv Eleven Niclas Hjalmarsson, Handelsprogrammet, satt i Täby centrum och åt lunch det var innan det blev bra skolmat på Tibble när han kom på idén med en egen skolapp. Jag började undra när nästa lektion började. Knappade på telefonen, och kom på att schemat borde finnas som app. När han arbetat fram en prototyp gick han till vd-n som gav honom uppdraget att ta fram appen tillsammans med ett it-företag. Arbetet med skolappen gav Niclas nytt självförtroende: Det var en sån enorm grej för mig, väldigt utvecklande. 18 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

19 Vad tycker eleverna? Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har sedan 2004 gjort enkäter där eleverna i länets gymnasieskolor fått ge sina omdömen om sin skola i olika avseenden. Tibble Gymnasium kan notera genomgående stora förbättringar i dessa omdömen. Under åttaårsperioden har Tibble privatiserats, men det är tveksamt om detta i sig är förklaringen till de förbättrade omdömena. Kommunala Åva gymnasium visar nämligen i stort sett samma grad av uppskattning från eleverna. Det är mera troligt att båda skolorna har arbetat aktivt för att förbättra kvaliteten, så som eleverna uppfattar den. Trygghet och trivsel (procent) Jag känner mig trygg på min skola Tibble Åva Det råder en positiv stämning och god sammanhållning Tibble Åva Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

20 Lärandet och helhetsintryck (procent) Undervisningen håller hög kvalitet Tibble Åva Lärarna är kunniga i sina ämnen Tibble Åva Jag kan rekommendera min skola till andra elever Tibble Åva Källa: KSL, kvalitetsenkät 20 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer