Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet"

Transkript

1 Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet

2 2 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

3 Förord Den här publikationen föddes ur vår årsredovisning. Vi frågade oss själva: Vem är intresserad av en traditionell redovisning med resultatrapport, balansrapport, förvaltnings- och revisionsberättelse? Våra 45 ägare? De arbetar ju alla i eller med skolan. Banken, kanske? Men samtidigt finns ju mängder av intressenter, som har rätt att veta vad vi gör med deras skattepengar och med alla de ungdomar, som för sin framtid är beroende av vårt sätt att sköta verksamheten. Om sådant finns inte mycket att hämta i ett traditionellt bokslut. För föräldrar som står inför gymnasievalet, för politiker, som ska bestämma om skolpolitiken och för kommunala och statliga myndigheter, som ska översätta politik till praktisk verksamhet måste det vara två saker som är viktigare än alla andra: Hur hanterar skolan kvalitetsfrågorna och hur ekonomiskt stabil är den? När jag och Håkan Söderström för drygt två år sedan började jobba tillsammans som vd respektive rektor och kvalitetschef var vi väl medvetna om att Tibble inte hade det bästa ryktet bland Täbys gymnasier. Skolan ansågs vara litet slappare och kanske inte det bästa alternativet för dem som verkligen ville satsa hårt på sina studier. Vi såg naturligtvis bara ett sätt att ändra på det: att verkligen lyfta kvaliteten på Tibble. Nu tycker vi att vi har kommit en bit på väg, och därför bestämde vi oss för att i samlad form lyfta fram några av de satsningar vi gjort och kommer att göra. Vi arbetar efter en enkel och konsekvent filosofi för att utveckla vår skola, och vi tror att våra metoder fungerar inte bara för oss på Tibble Gymnasium, utan också för den svenska skolan som helhet. Döm själv! Niklas Pålsson VD, störste ägare och lärare vid Tibble Gymnasium och Täby Friskola, i januari 2014 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

4 Friskolor gör vinster genom att dra in på allt Friskolor gör vinster genom att spara och dra in på allt: Antalet lärare, lärarlöner, specialpedagoger, lokaler, skolmat, elevhälsovård, bibliotek allt bantas och mycket slopas helt och hållet. Så går det till om man ska tro allt som sägs i friskoledebatten. Se t ex Aftonbladets och LO:s webbplats Politism som på fullt allvar hävdar detta. I själva verket är det en säker väg, inte till vinst utan till undergång. Det finns flera aktuella och sorgliga exempel på det. Låt oss på Tibble redovisa hur vi har använt de resurser vi fått oss tilldelade av det allmänna och vilka resultat, utöver de ekonomiska, som vi och våra elever har uppnått. Politism den 2 september (http://www.politism.se/story/specialpedagoger-i-friskolorglom-det/#post-4268). Tibble Fristående Gymnasium, en i huvudsak personalägd friskola, med dotterbolaget Täby Friskola, går med stadig vinst för sjunde året i rad. Aktieägarna får för första gången på tre år utdelning på sitt satsade kapital. 4 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

5 Innehåll Förord... 3 Kvalitet, vinst och trygghet... 6 Kvalitetsarbetets grund... 6 Lärarlöner... 6 Lärartäthet och lärarbehörighet... 7 Specialpedagoger... 7 Förstelärare... 8 Lektor... 9 Universitetslärare... 9 Satsning på matematik och naturvetenskap Snabbspår i engelska och matematik Musikalen ett av Tibbles flaggskepp Sport Studie- och yrkesvägledare Elevhälsan Kamratstödjare Undervisning i Livskunskap Bibliotek i världsklass Lärpunkten Retorik för alla Sveriges bästa skolkock Utlandsresor, internationalisering FN-skola, FN-föreningen Skolapp Vad tycker eleverna? Kvalitetsarbetet bedömning i stort Resultat på nationella prov Betygsättning och nationella prov betygsinflation? Andra mått på studieresultat Täby Friskola, synergier Finansiell stabilitet ger trygghet och möjlighet till kvalitetssatsningar Aktieutdelning och ägare Fortsatt kvalitetsarbete Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

6 Kvalitet, vinst och trygghet Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet En skollednings viktigaste ansvar är att ge eleverna en riktigt bra, trygg och säker utbildning. I det ligger också ansvaret för skolans ekonomi; de senaste årens många nedläggningar av skolor, som ofta skapat stora problem för elever och föräldrar, visar hur viktig en stabil ekonomi är, både i kommunala och privata skolor. Vinst för en friskola måste därför inte bara tolereras, utan måste vara ett krav som man ställer på ledningen. Utvecklingen för Tibble gymnasium visar, att kvalitet ger fler elever och bättre ekonomi. En stabil ekonomi ger möjlighet till satsningar på lärarna och investeringar i fortsatt hög kvalitet, trygghet och säkerhet. Kvalitetsarbetets grund Kvaliteten på utbildningen i en skola hänger ytterst på en enda sak: Mötet mellan lärare och elev. Den filosofi som styr utvecklingen på Tibble Gymnasium bygger på denna enkla sanning. Det är då givet att kvalitetsarbetet i stor utsträckning måste handla om att se till att skolan får riktigt kompetenta lärare. Kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt enligt vårt nya regelverk. Skolinspektionen har vid den senaste inspektionen konstaterat att Tibble ligger mycket väl till inom detta område. Det räcker dock inte med det. Lärarens möjligheter att verkligen uppmuntra eleven att göra det bästa hon eller han förmår beror på hur mycket tid läraren kan lägga på det verkligt väsentliga: Undervisningen. Att befria lärarna från onödiga arbetsuppgifter, att ge dem en lön som ger dem extra stimulans, att ge dem service, t ex för ett flexiblare sätt att effektivt fördela arbetstiden det och mycket annat kan påverkas, och det påverkar i sin tur resultaten. Förutsättningarna för och omständigheterna kring mötet elev lärare kan också förändras och förbättras. Det handlar delvis om så subtila faktorer som anda, stämning och en inspirerande studiemiljö, men också om så konkreta ting som god skolmat, ett riktigt bra bibliotek och en utvecklande utlandsresa betalad av skolan. Det rör sig om stora kostnader, som vi betraktar som investeringar för att leverera utbildning av hög kvalitet. Lärarlöner Ingenting är viktigare än bra lärare för att skapa en skola med hög kvalitet. Professionella lärare ger bra studieresultat. Goda löner hjälper oss att rekrytera dem. Därför arbetar Tibble Gymnasium nu med en klart tydligare lönedifferentiering än tidigare: De senaste två rundorna inom det centrala avtalet gav 3,2 respektive 2,4 procent. Tibbles lärare fick dock sina löner höjda med i genomsnitt 10 procent. Drygt en extra månadslön per år. De lägsta lönepåslagen låg klart under snittet för de centrala avtalen. Ett antal duktiga lärare fick lönelyft på mellan 16 och 21 procent. Undervisningen utvärderas numera regelbundet med lektionsbesök och kursutvärderingar. Rektorns och programchefernas arbete med att förbättra kvaliteten har bland annat lett till en del personaloch organisationsförändringar. 6 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

7 Lärartäthet och lärarbehörighet Tibble Gymnasium har 15,6 elever per lärare mot genomsnittet 12,1 för alla Sveriges gymnasieskolor. Att lärartätheten spelar stor roll för undervisningens kvalitet är ett ofta upprepat påstående. Men sambandet mellan lärartäthet och resultat är svagt. Vissa studier finner ingen effekt av högre lärartäthet. Andra finner en viss, men ganska liten, positiv effekt. Lärartäthet är inte ett mått på kvalitet utan på kvantitet. En dålig lärare räknas lika högt som en engagerad pedagog med djupa kunskaper i ett ämne som hon/han gör fascinerande för eleverna. Antal elever per lärare, läsåret 2012/13 Tibble gymnasium 15,6 Åva gymnasium 11,5 Täby kommun, samtliga 13,1 Riket 12,1 Lärare pedagogisk högskoleexamen, läsåret 2012/13 Tibble gymnasium 88,5 Hur duktiga lärare man har och hur de använder sin tid är betydligt viktigare för elevernas studieresultat än vad lärartätheten är. Enligt en rapport från Skolverket, Lärarnas yrkesvardag, lägger en genomsnittlig lärare bara 34 procent av sin tid på Åva gymnasium Täby kommun, samtliga Riket 83,1 82,7 77,5 undervisning, och har ändå en arbetsvecka på hela 45 timmar. Men många av de arbetsuppgifter som genomsnittsläraren har kan skötas av personal som stödjer läraren i dennas vardag. Källa: Skolverket Tibble Gymnasium arbetar för att rationalisera lärarnas arbete. Ett serviceteam, startat i september 2013, med tre heltidsanställda servicetekniker, skall hjälpa lärarna med allt från att se till att kopiatorerna fungerar till att hålla klassrum och pedagogiska hjälpmedel i perfekt skick. Ett likaledes nytt IT-team utvecklar effektivare metoder för att använda elektroniska hjälpmedel. Nya undervisningsmetoder prövas och utvecklas för att ge eleverna mer effektiv undervisning. Tibble Gymnasiums lärare har trots dessa insatser fått en ökad arbetsbörda. Den enskilda lärarens lektionstid har ökat med i genomsnitt 10 procent, medan arbetet med serviceteam och andra insatser för att avlasta lärarna knappast får full effekt förrän om ungefär ett år. Målet är att bättre metoder och planeringssynergier ska mer än kompensera för ökad tid i klassrummet, men det är ingen tvekan om att trycket på lärarna än så länge är högt. Parallellt med denna förändring har dock redan låga sjuktal bland skolans lärare ytterligare sjunkit från fjolårets 2,71 procent till 1,44 procent (aug okt 2013). Specialpedagoger Tibble har två specialpedagoger för elever som är i behov av extra stöd. De genomför pedagogiska utredningar för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer och fungerar som rådgivare till både personal och elever. Specialpedagogerna hjälper elever med bland annat kompensatoriska hjälpmedel, läs- och skrivstrategier, att organisera skolarbeten och med motivation. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

8 Tibble Gymnasiums förstelärare och lektor samlade. Tibble har flest förstelärare av alla gymnasier i Sverige. Förstelärare Regeringen har skapat ett system med förstelärare speciellt yrkesskickliga och meriterade lärare, som via bidrag från staten till skolan får ett lönepåslag på kr per månad. Tibble Gymnasium får, baserat på antalet elever, bidrag till fem förstelärare. Men Tibble har i dag 14 förstelärare och dessutom en lektor (se nästa sida). För tio av dessa lärare har skolan alltså valt att betala lönepåslaget utan statsbidrag. Tibble Gymnasium har ensamt lika många förstelärare som de tre konkurrerande gymnasierna i området Åva, Täby Enskilda och Danderyds gymnasium har tillsammans. Tibble har sannolikt flest förstelärare av alla gymnasier i Sverige och definitivt fler än vad som finns totalt i många kommuner. Av alla Sveriges 290 kommuner är det bara 43, alla med åtskilliga gymnasieskolor, som har anslagit pengar till fler förstelärare och lektorer än vad Tibble Gymnasium ensamt nu har. Både utbildningen och undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom Tibbles många förstelärare uppfyller vi detta krav på ett effektivt och systematiskt sätt. Förstelärarna får självständigt urskilja, formulera och lösa problem, med stöd av skolans lektor arbeta enligt akademisk praxis och därmed verka för att en bättre kunskapsutveckling bland elever och för skolan som helhet. Det är viktigt i sammanhanget att peka på att detta arbete kontinuerligt synliggörs på skolan; i ämnesgrupper, på personalkonferenser och i elevgrupper (föräldragrupper). Lärande utvecklas genom kollegial samverkan. Nya idéer tas fram av kolleger genom diskussion och idéerna skrivs ned och systematiseras för att kunna föras vidare. Svensk skola har sällan tidigare varit föremål för en sådan systematisk satsning med fokus på att utveckla undervisningen och lärarprofessionen. 8 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

9 Lektor Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Förr i världen hade man alltid några lektorer särskilt kvalificerade lärare på gymnasierna för att se till att undervisningen i olika ämnen låg på en hög, närmast akademisk nivå. Tanken var att eleverna skulle ha en god bakgrund för att kunna tillgodogöra sig studier på universitet. Tyvärr försvann lektoraten under många år, men på Tibble har vi sedan fem år en lektor i filosofi. Lektorn är en av våra länkar till universitet och högskola. Hans uppgift är att utveckla undervisningsmetoderna så att kvaliteten i undervisningen på samtliga våra kurser lyfter. Lektorn är Tibbles länk till universitetsvärlden Lektorn på Tibble gymnasium, Håkan Salwén, forskar en dag i veckan på Stockholms universitet. Han fungerar som en viktig länk mellan Tibble och universitetsvärlden och bjuder in intressanta gästföreläsare, framför allt forskare. Hans uppgift på Tibble är förutom att undervisa i sitt ämne, filosofi att kompetensutveckla både elever och skolpersonal. Han deltar på seminarier som arrangeras av universitet och högskolor, läser aktuell utbildningsvetenskaplig forskning, sammanfattar innehållet och föreslår för Tibbles lärare hur de kan använda lärdomarna. Om sitt huvudämne, filosofi, säger han: Alla ägnar sig åt filosofi, men man vet inte om det. Filosofi hjälper till med att skapa ordning och reda och ställer höga krav på tankeskärpa. Många saker är komplicerade, men man ska inte göra det svårare än det är. Går det, så håll det enkelt. Universitetslärare För att förbereda eleverna för högre studier planerar skolan att starta ett projekt, Tibblemodellen, som ska bli ett högskoleförberedande tankelyft för eleverna. Skolan har på deltid anställt en universitetslärare, fil.dr. Niklas Ericsson. Han undervisar i historia och föreläser om källkritik, historiebruk och vetenskap. Vi vill ge eleverna redskap för högre studier Fil dr Niklas Ericsson undervisar på Tibble gymnasium en dag per vecka. Han finns på skolan för att förbereda eleverna på högre studier. Han beskriver Tibblemodellen så här: Vi vill lära eleverna att läsa och tänka mer kvalificerat och ge dem redskap för högre studier. I vanliga fall tar det ungefär ett år innan man är inne i rutinerna på universitet. Som universitetslärare vet jag vad som förväntas av dem vid högre studier och om vi kan lägga en grund för det redan på gymnasiet så är det en enorm fördel för dem. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

10 Satsning på matematik och naturvetenskap Läraryrket är till stor del ett talangyrke. En duktig lärare med djupa kunskaper och kärlek till sitt ämne kan lyfta en hel klass. Den passionerade läraren tar med sig eleverna på en spännande och intellektuell resa. När Tibbles ledning beslutade sig för att lyfta Tibbles i och för sig goda matte-resultat till bäst i Täby, och därmed bäst i Sverige (Täby gör anspråk på att vara Sveriges bästa skolkommun) förstärkte vi arbetet med matematik genom att arbeta på ett nytt sätt och ta hjälp av dokumenterat duktiga lärare från grundskolan: Åke Jernberg, med 40 års erfarenhet från att lyfta elever på Näsbydalsskolan, Stina Hallén, som har arbetat med spetsutbildning i matematik både på Mörbyskolan och Täby Friskola, och Anna Efremova, som arbetar som förstelärare i matematik på Täby Friskola och leder skolans spetsutbildning i matematik. Anna Efremova har flera år i rad haft åttondeklassare som varit bäst i landet i ämnet. Med små grupper, ett aktivt användande av interaktiva tavlor, extra schemalagd undervisningstid, extra stöd i Lärpunkten Matematik (se avsnittet om Lärpunkten) och med lärarnas erfarenhet från högstadiet hoppas vi kunna utveckla eleverna på ett ännu bättre sätt. Redan efter första kursen i januari 2014 har en markant förbättring skett, jämfört med förra årets 11 procent underkända elever i nationella provet i matematik 1C. I år blev ingen elev underkänd. 93 procent av eleverna anser att det är hög kvalitet på undervisningen i denna kurs, enligt en enkät som skolan gjorde direkt efter kursens slut; en markant ökning från tidigare år. En bra relation lärare elev är en av de viktigaste förutsättningarna för en god undervisning. När elever exempelvis söker till Naturvetenskapsprogrammet så är det mycket ovanligt att föräldrar och elever får veta exakt vilka lärare de kommer att få kommande höst i samtliga ämnen. På Tibble Gymnasium har vi tagit ett viktigt steg mot att förbättra detta. I god tid före valet får eleverna träffa samtliga lärare som de kommer att ha i alla ämnen kommande höst på Naturvetenskapsprogrammet. Fem av sex lärare är förstelärare vilket tydliggör ambitionen att undervisningen ska hålla en hög och jämn kvalitet. Snabbspår i engelska och matematik Tibble gymnasium startade i augusti 2013 en satsning på engelska och matematik, som kallas Snabbspåret. Det innebär att försteläraren i dessa ämnen går ut till niondeklassare i högstadieskolor i Täby kommun vid tio tillfällen, för att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med första nivån i gymnasiet i respektive ämne. I slutet av våren kan de som vill tenta av kursen och få gymnasiebetyg i ämnena. Unikt med upplägget är att dessa elever, när de börjar gymnasiet, går direkt på steg två i respektive ämne. 10 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

11 Tibbles musikalklasser har genom åren satt upp många välkända musikaler här en bild ur Fame. Musikalen ett av Tibbles flaggskepp Tibblemusikalen har blivit ett givet och uppskattat inslag i kulturutbudet i Täby. Musikalen sätts i vår upp för tjugonde året i följd, varje år med cirka betalande i publiken. Tibble Gymnasium var först ut i Sverige med att starta en musikalutbildning på gymnasienivå. Musikalerna kostsamma produktioner av fullskaliga föreställningar ger eleverna ovärderliga kunskaper om och insikter i vad som krävs av självdisciplin, samarbete och kreativitet för att få ihop ett så stort material till en helhet sätter musikalklassen upp Broadwaysuccén Legally Blonde. Tidigare år har man spelat (från 2013 och bakåt i tiden): Footloose, Hairspray, Cats, Jekyll & Hyde, Trollkarlen från Oz, Fame, Sweet Charity, Rent, Chess, Evita, A Chorus Line, Grease, Blodsbröder, West Side Story, Cabaret, Hair, Jesus Christ Superstar, Rebecka samt Spöket på Canterville/Tordyveln flyger i skymningen. Den första klassen inom Teater går ut till våren 2014 och hade den 16 januari 2014 premiär för en fullskalig teaterproduktion, Mösexan. Ett gigantiskt arbete med mycket text och komplexa karaktärer för eleverna att gestalta. Pjäsen, som är skriven av den brittiske dramatikern Willy Russell, handlar om att vara ung och att förhålla sig till normer och samhällets invanda strukturer. Alla roller spelades av elever i klassen. Stockholms Stadsteaters Leo Thörn stod för mask och kostym och teaterpedagogen Anna Johansson för regin. Tibbles estetelever har genom åren gått ut med slutbetyg klart över genomsnittet för programmet och riket. Detta omnämndes särskilt av Skolinspektionen vid deras senaste inspektion av skolan. De årligt återkommande fullskaliga teater- och musikalproduktionerna kommer att vara ett viktigt bidrag till elevernas positiva kunskapsutveckling tror vi. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

12 Sport Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Tibble Gymnasium erbjuder vid sidan av den reguljära utbildningen i idrott och hälsa möjlighet att kombinera teoretiska utbildningar med satsning på idrott. Det kan handla om t ex ishockey, innebandy, basket, fotboll, friidrott, simning eller ridning, beroende på de sökandes önskemål. Skolan samarbetar med lokala klubbar som ställer upp med välutbildade tränare. Som ett av endast elva utvalda gymnasier i länet bedriver Tibble Gymnasium dessutom nationell idrottsutbildning, NIU, i fotboll och basket. Det är respektive idrottsförbund som ger tillstånden. Från simhall till klättervägg På Tibble arbetar sex idrottslärare på heleller deltid. Skolan disponerar en rad välutrustade idrottsanläggningar: simhall, ishall, gym, danslokal, klättervägg, friidrottsarena, fotbollsplan och bollhallar. Försteläraren Göran Cumzelius är ansvarig för idrotten på Tibble. Studie- och yrkesvägledare Våra två studievägledare hjälper elever som behöver ett neutralt stöd inför viktiga beslut om sin studiesituation. Det kan gälla studieplanering, studieavbrott/studieuppehåll, val av inriktning, studieteknik, vad studierna leder till eller utlandsstudier. Elevhälsan På Tibble Gymnasium utgår vi från att hälsa är en förutsättning för lärande. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och stödjande för att eleverna ska kunna uppnå kunskapsmålen. Elevhälsan ska tillsammans med skolans övriga medarbetare identifiera och verka för att undanröja det som hindrar elevernas utveckling och lärande. Tibbles elevhälsa leds av en elevstödschef som till sin hjälp har ett team bestående av två kuratorer, en skolsköterska, två specialpedagoger, en kamratstödjare (se nedan), en skolläkare och en psykolog som arbetar för att uppfylla elevhälsans uppdrag. Kamratstödjare 98 procent av eleverna på Tibble Gymnasium upplever att de känner sig trygga på sin skola (se diagram under avsnittet Vad tycker eleverna?). En av förklaringarna till den extremt höga siffran är att skolan sedan flera år satsar på en kamratstödjare på heltid. Genom att ständigt finnas ute bland eleverna hjälper han till med att förebygga mobbning och konflikter, och med att skapa en positiv stämning på skolan. 12 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

13 Undervisning i Livskunskap Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet På Tibble Gymnasium vill vi ge eleverna goda kunskaper och arbetsredskap inför framtida studier, men det är också viktigt att eleverna får utvecklas och växa som individer. Som en extra insats får samtliga elever på skolan därför arbeta med livskunskap. Syftet med livskunskapsundervisningen på Tibble är bland annat att stärka elevernas självförtroende och deras förmåga att fatta egna beslut. Förhoppningen är också att undervisningen ska hjälpa eleverna att ta ansvar för sin egen hälsa samt att utveckla respekt för alla människors lika värde. I livskunskapsundervisningen har många av de frågor som lyfts fram inga givna svar. I stället arbetar vi med attityder och värderingar. Värderingsövningar är ett pedagogiskt redskap som ger eleverna möjlighet att tänka efter, klargöra och ge uttryck för sin åsikt. Genom övningarna blir deltagarna medvetna om sina val och vad som styr dem. Övningarna innebär att man tränar sig i att motivera sig, bli lyssnad på och att lyssna på andra samt erbjuder en möjlighet att ompröva sina attityder. Värderingsövningarna stimulerar också till självreflektion och stärker elevernas självkänsla. Dessutom demokratiseras undervisningen eftersom alla elever aktiveras. Annika Wiman är heltidsanställd bibliotekarie på Tibble. Vårt biblioteket är verkligen levande, säger hon. Bibliotek i världsklass Skolbiblioteket strävar efter att vara en pedagogisk resurs som arbetar för att i samarbete med lärarna utveckla elevernas digitala kompetens, källkritiska förmåga, läsförståelse, läsförmåga allt med elevernas måluppfyllelse och skolans styrdokument i sikte. I skolan finns en fackutbildad bibliotekarie som är expert på processer och sammanhang där information och kunskap organiseras, förmedlas och används utifrån ett tydligt användarperspektiv. Bibliotekarien bevakar och hanterar informationsflöden och tekniker för att lagra, söka och sprida information. Bibliotekarien undervisar också eleverna i informationssökning. Tibble Gymnasium fick 2013 utmärkelsen Ett bibliotek i Världsklass av akademikerfacket DIK. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

14 Bibliotekslokalen motsvarar de krav som man kan ställa på ett gymnasiebibliotek på 2000-talet med ett stort antal datorer och sittplatser, ett levande bokbestånd om ca titlar av vilka 10 procent förnyas årligen och ett bra urval kvalitetsdatabaser. Lärpunkten Många tycker att det kan vara svårt att göra läxor och inlämningsarbeten hemma och vill stanna kvar i skolan och arbeta färdigt. För dessa finns i skolbiblioteket Lärpunkten, där elever dagligen erbjuds hjälp och stöd av pedagoger med skolarbete, läxor och planering. Lärpunkten har öppet flera timmar varje dag, både för inbokade elever och drop-in. Retorik för alla Konsten att övertyga, att kunna berätta en historia så att den fångar intresset, en viktig del av ledarskap och opinionsbildning det är retorik. Ett akademiskt läroämne som i många år var eftersatt i Sverige, men som de senaste årtiondena har fått en renässans. Att vara retoriskt skolad är att vara förberedd för att vara med och påverka utifrån de egna förutsättningarna, och alla växer av att praktisera retorik. Att behärska retorik och muntlig framställning är att våga säga det som behöver sägas precis när det behöver sägas, och dessutom på rätt sätt. Den som är insatt i retorikens grunder är också väl rustad för framtidens utmaningar; i såväl kommande studiesituationer som i arbets- och privatliv. Vi på Tibble Gymnasium tycker att det är självklart att varje elev skolas i att göra sin röst hörd. Alla elever deltar i en utbildning i retorik per läsår. Man kan utöver detta välja en kurs i retorik som individuellt val. 14 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

15 Sveriges bästa skolkock Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Elever och personal på Tibble Gymnasium får lunchen lagad av en köksmästare i mästarklass som verkligen älskar god mat. Vibeke Frisk, 2013 utnämnd till Sveriges bästa skolkock och 2014 återigen nominerad som en av de tio främsta i landet, tog över ansvaret för skolrestaurangen i augusti. Det har lett till att den andel av eleverna som vid den årliga enkäten svarade att maten var god eller mycket god ökade från 42 till 67 procent. Vibeke Frisk blev årets skolkock inte bara för att hon lagar riktigt god mat med bra råvaror, utan för att hon också arbetar hårt för att miljön i matsalen ska kännas så inspirerande och aptitlig som möjligt. Mindre släng ger nybakat bröd Engagemanget hos köksmästaren Vibeke Frisk syns också i hennes ambitioner i driften av skolrestaurangen. Hon arbetar hårt för att Tibble gymnasium ska minska mängden mat som slängs. Det är bättre att de resurserna går till nybakat bröd och överraskningar på fredagar, säger hon. Varje dag lagar hon och hennes medarbetare portioner för Tibbleelever och skolpersonal, och dessutom ytterligare ett par tusen portioner som skickas till andra skolor. En stor utmaning är logistiken. Det finns bara ett visst antal ugnar, och bröd och färsbiffar kan inte tillredas på samma dag. Men det allra viktigaste är att menyn är lockande. Maten måste vara så god att eleverna väljer bort snabbmaten i Täby centrum, säger Vibeke. Vibeke rekommenderar fisksoppan denna fredag med nybakat bröd. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

16 Utlandsresor, internationalisering En viktig del av Tibbles profil är internationaliseringen. Tibble har sedan 2003, då språkeleverna intensivläste språk under en hel månad utomlands, bedrivit ett allt intensivare internationellt utbyte. Numera gör alla elever en i huvudsak av skolan betald utlandsresa, kopplad till en eller flera kurser under andra eller tredje året. Eleverna är borta upp till omkring en vecka, ibland bor de i familjer och medföljande lärare från skolan håller i ett program med studiebesök och aktiviteter. Grundidén är att ge eleverna insyn i olika kulturer, möjlighet att se andras perspektiv och att stärka det egna självförtroendet. Genom åren har resorna gått till många länder, både i Europa och i andra världsdelar. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet reste 2013 till Island för att studera natur och arkitektur, och i år går resan till Costa Rica, där Tibble samarbetar med en forskningsstation i regnskogen. Eleverna på idrott, hälsa och ledarskapsprogrammet besökte Italien och ekonomiprogrammets elever besökte Beijing i Kina för att undersöka kultur- och affärsskillnader och träffa kinesiska studenter. Erfarenhet det inte går att googla sig till Luciana Medici är en av de ansvariga för internationaliseringen på Tibble. Hon har varit med på många resor med eleverna, och hon ser hur utlandsresorna stärker dem och ger dem en ny sorts säkerhet. Den erfarenheten går det inte att googla sig till, säger hon. Luciana Medici på resa med Tibbleelever, här i Sirolo vid Adriatiska havet. 16 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

17 FN-skola, FN-föreningen Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Tibble Gymnasium är antagen som certifierad FN-skola. Elevföreningen är mycket aktiv. Svenska FN-förbundet skickar förslag på projekt, och medlemmarna i elevföreningen sätter själva agendan för vilka projekt de vill engagera sig i. Varje år skickas ett par medlemmar på Klimatrollspel, där de simulerar de internationella förhandlingarna i klimatfrågan. Skolan skjuter till pengar till resan. Elevföreningen har även drivit olika kampanjer på skolan. Under senaste höstterminen var det FN-förbundets kampanj Flicka som fick extra uppmärksamhet på FN-dagen. FN-eleverna sålde frukost och skramlade med bössor för att samla in pengar till flickor i utvecklingsländer. Dessutom anordnades ett timslångt program i Tibble Teater tillsammans med skolans estetprogram och föreläsare från Svenska FN-förbundet. FN-föreningen drivs helt av eleverna själva, men med en ansvarig lärare som handledare. Föreningen kan ses som ett tecken på att internationaliseringen fungerar. Tibbleelever i Zambia I år vann Tibbles FN-förening Hungerhjälpens tävling om bästa insamlingsidé. Vinsten var en resa till Zambia. I september 2013 reste ett tiotal av föreningens medlemmar dit för att under Unicefs ledning studera olika utvecklingsprojekt, bl a ett arbete med trädplantering och ett hälsocenter där mödrar får akut hjälp att rädda sina undernärda barn. Ett tv-program om resan sändes i SVT i december 2013 och finns tillgängligt på SVT Play. Tibbleelever i samspråk med några av barnen de träffade under resan. Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

18 Skolapp Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet För att underlätta kommunikationen mellan lärare och elever på skolan och för att hjälpa eleverna att organisera skoldagen bättre, investerade Tibble Gymnasium i en skolapp. Ambitionen är att skolan ska ha Sveriges bästa skolapp för eleverna, vilket innebär att resurser hela tiden måste investeras för att utveckla appen på bästa sätt. Appen innehåller schema, hitta salen och annan information, menyn i skolrestaurangen samt kommunikationsmöjligheter mellan lärare och elever. Utvärderingen av satsningen visade att 90 procent av eleverna ansåg att appen ofta eller alltid underlättade deras skolarbete. Jobbet med skolappen blev avgörande för Niclas Hjalmarssons fortsatta studier. Nu när han gått ut gymnasiet läser han vidare till javaprogrammerare Niclas idé blev ett lyft både för Tibble och honom själv Eleven Niclas Hjalmarsson, Handelsprogrammet, satt i Täby centrum och åt lunch det var innan det blev bra skolmat på Tibble när han kom på idén med en egen skolapp. Jag började undra när nästa lektion började. Knappade på telefonen, och kom på att schemat borde finnas som app. När han arbetat fram en prototyp gick han till vd-n som gav honom uppdraget att ta fram appen tillsammans med ett it-företag. Arbetet med skolappen gav Niclas nytt självförtroende: Det var en sån enorm grej för mig, väldigt utvecklande. 18 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

19 Vad tycker eleverna? Så satsar Tibble Gymnasium på kvalitet Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har sedan 2004 gjort enkäter där eleverna i länets gymnasieskolor fått ge sina omdömen om sin skola i olika avseenden. Tibble Gymnasium kan notera genomgående stora förbättringar i dessa omdömen. Under åttaårsperioden har Tibble privatiserats, men det är tveksamt om detta i sig är förklaringen till de förbättrade omdömena. Kommunala Åva gymnasium visar nämligen i stort sett samma grad av uppskattning från eleverna. Det är mera troligt att båda skolorna har arbetat aktivt för att förbättra kvaliteten, så som eleverna uppfattar den. Trygghet och trivsel (procent) Jag känner mig trygg på min skola Tibble Åva Det råder en positiv stämning och god sammanhållning Tibble Åva Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

20 Lärandet och helhetsintryck (procent) Undervisningen håller hög kvalitet Tibble Åva Lärarna är kunniga i sina ämnen Tibble Åva Jag kan rekommendera min skola till andra elever Tibble Åva Källa: KSL, kvalitetsenkät 20 Tibble Gymnasium Attundavägen 1, Täby

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen Årskurs 6 hösten 2015 Enhagen INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen Vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens Vår vision Alla elever ska känna glädje och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Tibble Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetet

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Nystart för skolan i Göteborg. En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik.

Nystart för skolan i Göteborg. En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik. Nystart för skolan i Göteborg En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik. Inledning Under 2011 och 2012 har statens Skolinspektion genomfört

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN. -kunskap och hjärta. Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30

DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN. -kunskap och hjärta. Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30 DANDERYDS KOMMUN MÖRBYSKOLAN -kunskap och hjärta Välkommen till Öppet hus 19 januari kl. 10.30 13.30 Trygghet Vi-känsla Arbetsglädje Hej! Jag heter Harri Koski och är rektor för Mörbyskolan, en av de bästa

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Dokumentnamn Yttande Datum 2011-05-15 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Initialt fördes ett samtal mellan PwC och produktionschef Peter Björebo

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-2014. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg. IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-2014. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg. IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9 IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-2014 Aspero Idrottsgymnasium Göteborg IDROTTSGYMNASIUM 2 av 9 IDROTTSGYMNASIUM 3 av 9 Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer