SL Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)"

Transkript

1 DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

2 2 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL Frågeställningar enligt riktade anvisningar i delårsrapporteringen 2013: - Kollektivtrafiken Har något hänt nationellt som påverkar kollektivtrafiken inom SLL? Vad är de centrala frågorna under 2013 för kollektivtrafiken inom SLL? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. Under 2013 pågår två viktiga processer som kommer att ha en stor påverkan på kollektivtrafiken i Stockholms län. Det ena är arbetet med att revidera kommande nationell plan och Länsplan för åren Det andra är 2013 års Stockholmsförhandling som är tillsatt av regeringen för att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur. Trafikverket och Länsstyrelsen håller i arbetet med att ta fram planerna för Trafikförvaltningen har under våren 2013 lämnat underlag med objekt och åtgärder i kollektivtrafiken som är möjliga att söka statlig medfinansiering för under den nya planperioden. I juni skickades planförslagen ut på remiss och remissperioden pågår till oktober. Trafikförvaltningen kommer att lämna yttranden till Trafikverket och Länsstyrelsen på deras planförslag i höst. Därefter väntas en period med politiska förhandlingar innan planerna fastställs under våren års Stockholmsförhandling syftar till att ta fram ett förslag till finansiering av tunnelbanans förlängning mellan station Kungsträdgården och Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder. Utbyggnaden ska stimulera en ökad bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. I uppdraget ingår också att se över olika former av medfinansiering däribland trängselskatten samt att verka för ett snabbt genomförande av tunnelbaneutbyggnaden. Trafikförvaltningen har under året bistått förhandlingspersonerna med underlag om olika sträcknings- och trafikeringsalternativ för en tunnelbana till Nacka samt dess konsekvenser. Förutom tunnelbana till Nacka har även anslutande tunnelbaneåtgärder studerats som exempelvis en förlängning av blå linje mot Barkarby, norrut mot Hagastaden samt en förgrening av den nya blå linjen mot Gullmarsplan. Underlaget till förhandlingspersonerna är sammanställt utifrån de pågående studierna: Förstudie Tunnelbana till Nacka, Åtgärdsvalsstudie för trafiklösning till Barkarby samt Åtgärdsvals-

3 3 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn. Trafikförvaltningens material kommer att utgöra ett viktigt underlag i den kommande förhandlingen. Resultatet av Stockholmsförhandlingen ska redovisas i två omgångar. Den första rapporten ska vid årsskiftet 2013/2014 innehålla det underlag som regeringen behöver för att kunna ta beslut om den nationella planen under våren I slutrapporten som redovisas senast den 31 december 2014 ska det finnas förslag som ska säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt. - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Vad är de centrala frågorna inom ramen för detta arbete? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehåller Stockholms län långsiktiga kollektivtrafikmål: attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. Programmet beskriver omfattningen och de viktigaste förutsättningarna för den upphandlade trafiken för att nå måluppfyllelse. Programmet har nyligen kompletterats gällande kollektivtrafik på vatten, och innehåller numera mätbara måltal även för skärgårdstrafik och pendelbåtar. Under hösten 2013 kommer en uppföljning av målen att genomföras påbörjas arbetet med en revidering av programmet. - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 Vad är de centrala frågorna inom RUFS-arbetet? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. RUFS 2010 har fungerat som länets regionplan och regionala utvecklingsprogram i tre år. Planens innehåll och genomförandearbetet behöver regelbundet stämmas av mot eventuella omvärldsförändringar och nya förutsättningar. Tillväxt miljö och regionplanering (TMR), har därför under första halvåret 2013 påbörjat detta arbete, i samverkan med landstingets trafikförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholms län. TMR har inom ramen för aktualitetsarbetet gjort en omvärldsanalys och analyserat aktualitet och användbarhet i RUFS Under andra halvåret ska resultaten av analyserna beskrivas i en remisshandling och skickas ut på remiss under perioden oktober till december. Remissen ger regionens

4 4 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL aktörer möjlighet att tycka till om RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet. Resultatet av aktualitetsarbetet ska inte bara vässa genomförandet av den befintliga planen utan också leda till ett formellt beslut från landstingsfullmäktige innan sommaren 2014 om att starta arbetet med nästa RUFS. Under våren 2013 antogs dessutom ett handlingsprogram för de regionala stadskärnorna som en del i det genomförandeinriktade arbetet av RUFS I handlingsprogrammet ingår fyra handlingsområden som berör ökad tillgänglighet, synergier mellan investeringar, stadsutveckling och att utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet i de regionala stadskärnorna.

5 BILAGA VERKSAMHETSTAL Diarienummer SL Kollektivtrafik på land: Upplevd kvalitet ( % ) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall SU/Analys jan-maj Andel nöjda resenärer - SL ombord Andel missnöjda resenärer - SL ombord Nöjda kunder tidhållning* *ersätter måltal Kunder i tid enl beslut TN Punktlighet (% avgångar i rätt tid * ) ) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall TF/PT/AOU jan-jul Tunnelbana 95,4-92,0 95,2 94,3 93,5 94,6 Pendeltåg 91,2-93,0 91,0 88,9 84,8 90,4 Lokalbanor Roslagsbanan 92,3-95,0 93,4 94,7 90,6 95,4 Lidingöbanan 94,3-95,0 92,8 92,6 94,3 95,2 Tvärbanan 96,5-95,0 95,5 94,9 95,9 96,5 Nockebybanan 98,7-99,0 99,4 99,4 99,0 98,3 Saltsjöbanan 94,0-95,0 95,9 94,6 82,9 91,7 Spårväg city 98,4-98,0 98,4 98,2 96,9 - Busstrafik 89,4-90,0 88,6 88,5 88,0 91,1 *) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell), Påstigande en vanlig vintervardag (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål* Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys jan-apr Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss * Mål och prognos avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3 Antal resenärer vintervardag (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys/VE jan-apr Antal resenärer vintervardag Påstigande (miljoner) - endast årligt utfall Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys jan-jul Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Kollektivtrafik för personer med särskilda behov: Upplevd kvalitet (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Andel nöjda resenärer - Betyg 4-5 i Anbaro (%) iu 91 Anbaro är svensk kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik. Punktlighet (% hämtningar inom Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall 10 min från utsatt tid) jan-aug Taxi Tillgänglighet (% respektive sekunder) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Tillgänglighet till beställning -Taxi: Samtal besvarade inom en minut (%) 99 > Rullstolstaxi: Genomsnittlig kötid i telefon (sek) 27 < Antal resor (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Totalt Färdtjänstresor varav med taxi varav med rullstolstaxi Sjukresor Tjänsteresor Kollektivtrafik på vatten: Upplevd kvalitet (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Andel nöjda resenärer (%) Tidpassning (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Kunder i tid, tidspassning, genomsnittligt värde (%) Trafiknämnden: Ekonomi i balans (miljoner) Utfall 2013 Prognos Trafiknämnden Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Resultat AB SL Resultat färdtjänstverksamheten WÅAB

6 1(1) Handläggare Peter Fransson RAPPORTBILAGA Tertialrapport 2 Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Finansuppföljning per Likvida medel Bank 20 mkr Koncernkonto mkr Summa likvida medel mkr Kortsiktig finansiering Kredit koncernkonto Utnyttjat 0 mkr Långsiktig upplåning Stockholms läns Landsting, IB mkr Upptagna lån mkr Stockholms läns Landsting, UB mkr Leasingfinansiering mkr Summa upplåning mkr Omsatta lån per mkr Aktuell räntenivå för låneportföljen Stibor 90 dagar 1,22 % Räntebindningstid Enligt styrelsens riktlinjer 2-5 År Nuvarande 2,4 År Använda riskhanteringsinstrument I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar). En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att motverka denna effekt har SL under åren tecknat fem stycken ränteswapavtal på totalt mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument! Swapar, utestående belopp mkr Genomsnittlig lång ränta (SL betalar) 4,12 % Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller) 1,22 %

7 INVESTERINGSUTFALL PER TRAFIKINVESTERINGAR INVESTERINGSOBJEKT Total utgift Investeringsutgifter Kommentarer 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget 2013 Bokfört t.o.m Prognos 2013 Program Röda linjen Prognos sänkt 104 mkr Program Spårdepåer Prognos sänkt 113 mkr Program Mötesplats SL Prognos sänkt 3 mkr Förstudie Tunnelbana till nacka Förstudie Hagastaden Prognos sänkt med 2,9 mkr C20 uppgradering Pendeltåg Program Pendeltåg Prognos ökat 154 mkr Program Citybanan Prognos sänkt 4 mkr Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp Program Tvärbana Norr Solnagrenen Prognos sänkt 26 mkr Program Roslagsbanans Utbyggnad Prognos sänkt 123 mkr Förstudie Spårväg syd Förstudie Roslagsbanan och Arlanda Program Slussen (Tvärbana till Sickla station) Prognos sänkt 1 mkr Tvärbana Norr Kistagrenen Buss Program bussdepåer Prognos sänkt 80 mkr Fordonsdator (Buss_PC) Handen Bussterminal Trafikslagsgemensamt Projekt SL Acess Prognos sänkt 2 mkr Program Slussen (Söderströmsbron) Program IT med säkerhetsaspekt Prognos sänkt 16 mkr Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen Förstudie/genomförande Hässelbygrenen Prognos sänkt 3,1 mkr Pendeltåg Program Pendeltåg Lokalbanor och spårvägar Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen (Saltsjöbanan) Buss Program bussdepåer Ersättningsbussdepå till Handen, Dalaökorset Ersättningsbussdepå i Åkersberga Ersättningsbussdepå flera depåer Nacka

8 INVESTERINGSOBJEKT Total utgift Investeringsutgifter Kommentarer Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget 2013 Bokfört t.o.m Prognos 2013 Ersättningsdepå Märsta Ersättningsdepå till Råstadepån Komplettering Innerstadsdepå Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt Förstudie Realtidsinformation Förstudie Biljett- och betalsystem BO Färdtjänst Färdtjänstsystem Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade objekt Nedjustering pga planprocesser Summa specificerade objekt Ospecificerade objekt (inkluderar WÅAB & Färdtjänsten) Strategiska investeringar * * Ersättningsinvesteringar * * Summa ospecificerade * * Erfarenhetsmässig justering * Summa ospecificerade objekt * * Summa beslutade objekt * *

9 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:... PA-STATISTIK AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda Totalt Antal anställda Antal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt heltid deltid Summa Timanställda Årsarbetare Definitioner: Antal anställda Antal timanställda Antal årsarbetare Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer. Antal timanställda med unika personnummer. Summan av de anställdas sysselsättningsgrad Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Anställda 1 (10)

10 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:... AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Anställda 2 (10)

11 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period och Fyll i värden i de vita cellerna Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 2926,16 9, , ,69 Antal anställda Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 1447,88 5, , ,17 Antal anställda Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor ,50 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män ,54 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,88 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 23 6,52 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 13 6,47 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 36 6,50 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 7 1,98 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 2 1,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 9 1,62 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor Män Totalt % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor ,63 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män ,33 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,52 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 13 4,87 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 9 5,45 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 22 5,09 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 4 1,50 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 2 1,21 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 6 1,39 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Män Totalt 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Sjukfrånvaro 3 (10)

12 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Nyckeltal Fyll i värden i de vita cellerna Total sjukfrånvarotid 25172,66 4,08 Sammanlagd ordinarie arbetstid ,35 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 9721,35 38,62 % Total sjukfrånvarotid 25172,66 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 17769,63 5,71 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor ,67 Summa sjukfrånvarotid för män 7403,03 2,42 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män ,68 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 2215,12 5,66 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 39110,74 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 12742,88 3,71 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år ,59 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 10214,66 4,35 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre ,02 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Total sjukfrånvarotid 17128,01 2,64 % Sammanlagd ordinarie arbetstid Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 5728,91 33,45 % Total sjukfrånvarotid 17128,01 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 10310,1 3,58 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor ,08 Summa sjukfrånvarotid för män 6817,91 1,89 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män ,92 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 666,37 1,76 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 37877,97 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 9393,53 2,78 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år ,47 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 7068,11 2,59 % Sammanlagd 2580 Bilaga ordinarie B Personalbilagor_delår_2013.xlsx arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre ,56 Sjukfrånvaro 4 (10)

13 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Sjukfrånvaro 5 (10)

14 Definitioner till PA-statistik Halvårsbokslut 2009 Definitioner PA-statistik Antal anställda (månadsanställda, hel-/deltid): Antal årsarbetare: Antal timanställda: Sjukfrånvaro: Sjuktillfälle: Andel sjuktillfällen: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning: Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer Summan av de anställdas sysselsättningsgrad. Antal timanställda med unika personnummer. Kalenderdag x omfattning; baserat på urvalet av antal anställda (se ovan). Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom Sjukskrivningsperioder efter antal dagar per tillfällen. Antalet sjukfrånvarotillfällen inom respektive sjukfrånvarointervall i förhållande till totala antalet sjukfrånvarotillfällen. Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock ingår inte frånvaroorsaker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition. Sjukfrånvaron inkluderar tidsbegränsad sjukersättning och timanställda Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Definitioner 6 (10)

15 Bokslut gällande Trafikförvaltningen Antal anställda Kvinnor 310 Män 270 Total 580 Antal årsarbetare (arb tid ) Antal för 7 mån 298,6 Uppvärderad till 8 mån 341,3 Uppvärderad till 1 år 511,9 Utfall Sjukdagar per anställd ( ) Sjuk arbetsdagar / Antal anställda Kvinnor 7,6 Män 3,3 Total 5,6 Sjukfrånvaro i % Sjuk timmar / Tillgänglig tid timmar Kvinnor 5,7% Män 2,4% Total 4,1%

16 SL-koncernen ,1 360,1 555,9 4,6 2,6 3,5 3,6% 1,9% 2,6%

17 Definitioner för personalstatistik Antal anställda Antalet anställda Intermittent anställda ingår ej. Antal årsarbetare Delningstalen är antalet faktiska timmar för respektive schema år 2013 vid full arbetstid utan hänsyn till semester. Delningst I arbetad tid ingår ordinarie arbetstid, övertid och fyllnadstid för allt utfört arbete samt uttagen semester. Sjukfrånvaro Sjukdagar per anställd beräknas genom att totala antalet sjukarbetsdagar divideras med genomsnittligt antal anställda Sjukfrånvaro i % Sjukfrånvaro uttryckt i timmar divideras med tillgänglig tid uttryckt i timmar under samma period. Sjukfrånvaro är all sjukfrånvaro inkl sjuk- och aktivitetsersättning för samtliga anställda under perioden. Tillgänglig tid är faktiskt arbetad tid, sjukdom, semester, tillfällig föräldrapenning, kompledighet samt övrig betald ledighet.

18 hänsyn till semester. Delningstalet för veckoarbetstiden 39,5 är i år semester. i timmar under samma period. r perioden. et samt övrig betald ledighet.

19 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB PA-STATISTIK AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda Totalt Antal anställda Antal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt heltid deltid Summa Timanställda Årsarbetare Definitioner: Antal anställda Antal timanställda Antal årsarbetare Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer. Antal timanställda med unika personnummer. Summan av de anställdas sysselsättningsgrad WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Anställda 1 (6)

20 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Anställda 2 (6)

21 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period och Fyll i värden i de vita cellerna Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 64,5 6, , ,63 Antal anställda 10,28 12,28 22,56 Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 15 1, , ,07 Antal anställda 8, ,3 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 16 88,89 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 6 75,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt 22 84,62 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 1 5,56 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 2 25,00 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 3 11,54 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 1 5,56 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 0 0,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 1 3,85 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor Män Totalt % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 6 100,00 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 7 100,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 0 0,00 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 0 0,00 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 0 0,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 0 0,00 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 0 0,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 0 0,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Män Totalt 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Sjukfrånvaro 3 (6)

22 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Nyckeltal Fyll i värden i de vita cellerna Total sjukfrånvarotid 1701,4 4,25 Sammanlagd ordinarie arbetstid 40043,25 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 922,75 54,23 % Total sjukfrånvarotid 1701,4 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 1331,4 6,00 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 22197,5 Summa sjukfrånvarotid för män 370 2,07 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 17845,75 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 168,05 2,53 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6636,55 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 213,5 2,00 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år 10700,9 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 1319,85 5,81 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre 22705,8 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Total sjukfrånvarotid 598,6 1,60 % Sammanlagd ordinarie arbetstid 37411,5 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 0 0,00 % Total sjukfrånvarotid 598,6 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 430,8 2,03 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 21190,35 Summa sjukfrånvarotid för män 167,8 1,03 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 16221,15 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 250,55 3,52 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 7119,75 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 215,55 1,65 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år 13027,3 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 132,3 0,77 % Sammanlagd 8030 WÅAB ordinarie Bilaga arbetstid B Personalbilagor i åldersgruppen delår 50 år eller 1308.xlsx äldre 17264,45 Sjukfrånvaro 4 (6)

23 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Sjukfrånvaro 5 (6)

24 Definitioner till PA-statistik Halvårsbokslut 2009 Definitioner PA-statistik Antal anställda (månadsanställda, hel-/deltid): Antal årsarbetare: Antal timanställda: Sjukfrånvaro: Sjuktillfälle: Andel sjuktillfällen: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning: Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer Summan av de anställdas sysselsättningsgrad. Antal timanställda med unika personnummer. Kalenderdag x omfattning; baserat på urvalet av antal anställda (se ovan). Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom Sjukskrivningsperioder efter antal dagar per tillfällen. Antalet sjukfrånvarotillfällen inom respektive sjukfrånvarointervall i förhållande till totala antalet sjukfrånvarotillfällen. Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock ingår inte frånvaroorsaker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition. Sjukfrånvaron inkluderar tidsbegränsad sjukersättning och timanställda WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Definitioner 6 (6)

25 Konsultkostnader och inhyrda tjänster Trafiknämndens verksamhetsområde TN Enhetsnamn Enhetsnummer Belopp i tkr Externa kostn Tidigare konto Saldo Nytt konto jan-aug 7542 IT-tjänster adm förvaltnings infsys Konsultarvoden IT-tjänster Konsultarvoden Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/pr Konsultarvoden övriga Summa konsultkostnader Kostn inhyrd personal Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster 7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster Summa inhyrd personal IT-tjänster teknisk förvaltning IT-tjänster (ej konsulttjänster) Diverse övriga tjänster Diverse övriga tjänster (ej konsulter) 4923 Summa övriga tjänster 9049 TOTALT För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.

26 Interna kostn Totalt jan-aug saldo

27 Konsultkostnader och inhyrda tjänster Enhetsnamn 8110 Enhetsnummer Belopp i tkr Externa kostn Interna kostn Totalt Tidigare konto Saldo Nytt konto jan-aug jan-aug saldo IT-tjänster adm förvaltnings infsys 7542 Konsultarvoden IT-tjänster Konsultarvoden 7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/pr 7569 Konsultarvoden övriga Summa konsultkostnader Kostn inhyrd personal 7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster 7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster Summa inhyrd personal IT-tjänster teknisk förvaltning 7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster) 7590 Diverse övriga tjänster 7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter) Summa övriga tjänster TOTALT För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.

Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Stockholms läns landsting Trafiknämnden 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-11-20 TN 1211-0262 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1.

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1. 1(3) Handläggare 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-19 Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 12 TN 2013-0483 Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av Länsplan

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby 1(3) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se 2015-01-22 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 11 TN 2014-0321 Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Landstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande.

Landstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande. 1 (8) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-24 Identitet 1205-0115 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapporter 2011 för Trafiknämnden, AB Storstockholms

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 13 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3 2015 Upphandling inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter

Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 7 Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter beskrivning Idag

Läs mer

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 1 (6) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-147 Trafiknämnden Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014 Enligt SL:s styrelses beslut 2004-08-31 skall styrelsen årligen ta ställning till

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Landstingsstyrelsens förvaltning Avdelningen för Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Handläggare: Patrick Aronsson Landstingsstyrelsen Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

Ansvars- och beslutsordning

Ansvars- och beslutsordning 0 Ansvars- och beslutsordning Investeringsstrategin Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 2. Definition av investeringsbegrepp...

Läs mer

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015:2

Uppföljningsrapport 2015:2 Uppföljningsrapport 2015:2 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Oktober

Läs mer

2013 års Stockholms förhandling

2013 års Stockholms förhandling 2013 års Stockholms förhandling Uppdragets tyngdpunkter Ökad bostadsbebyggelse Överenskommelse om en förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Förändringar i trafiken föranleder en översyn

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Upphandling av IT-drift och support (DIT17)

Upphandling av IT-drift och support (DIT17) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 6 Upphandling av IT-drift och support (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon 1(5) Handläggare Ragna Forslund 070-786 19 59 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 10 Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon Ärendebeskrivning Med detta ärende föreslås

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Förslag till internkontrollplan 2014 för Trafikförvaltningen inkl. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Förslag till internkontrollplan 2014 för Trafikförvaltningen inkl. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2013--04 1 (2) Identitet TN 2013-07 Handläggare: Anders Hult 08-686 1456 Trafiknämnden 2013--10, punkt 21 Förslag till internkontrollplan 2014 för Trafikförvaltningen

Läs mer

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen)

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 5 Upphandling av Drift och underhåll för tekniska anläggningar avseende tele-, transmission och IT-styrd

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg 1(3) Projekt och Upphandling Handläggare Stefan Lindqvist 08-686 40 47 stefan.lindqvist@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27 Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 4 Diarienummer TN 2013-0693 Infosäk. klass K1

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 1(2) Björn Holmberg 08-686 1588 bjorn.holmberg@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-21 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09)

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 9 Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) Ärendebeskrivning Ärendet avser

Läs mer

Tillväxt- och regionplanenämnden. Ärendebeskrivning. Fastställande av internkontrollplan för år 2017 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Tillväxt- och regionplanenämnden. Ärendebeskrivning. Fastställande av internkontrollplan för år 2017 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-27 TRN 2017-0008 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Fastställande av internkontrollplan för år 2017 för tillväxtoch regionplaneförvaltningen Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015:1

Uppföljningsrapport 2015:1 Uppföljningsrapport 2015:1 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Maj 2015

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-01 Handläggare Linnéa Lundbäck Telefon: 08 508 10 100 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Rapport Framtida inriktning för

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5)

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5) Internkontrollplan 2008 1(5) Styrning och konsekvensanalyser Landstingsstyrelsens förvaltning har en fastställd budget/verksamhetsplan med mätbara mål Landstingsstyrelsens förvaltning tecknar avtal och

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Investeringsstrategi. Reviderad Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans

Investeringsstrategi. Reviderad Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Investeringsstrategi Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Förutsättningar Stockholm är en växande region och det är viktigt att skapa förutsättningar för människor

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken 1(7) Handläggare Henrik Palmér 08-686 4056 henrik.palmer@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, punkt 11 TN 2014-0868 Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Information om personalstrategisk utredning konsultväxling

Information om personalstrategisk utredning konsultväxling 1(8) Maud Petri Rådström 08-686 1461 maud.petri-radstrom@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 20 Information om personalstrategisk utredning konsultväxling Sammanfattning Denna lägesrapport redovisar

Läs mer

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 13 Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger Ärendebeskrivning Sverigedemokraterna

Läs mer

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG 3, Handläggare Ylva Opard Datum 2013-12-11 Diarienummer ALN-2013-0263.10 Äldrenämnden Intern kontroll - förslag till plan 2014 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana g Ankom Stockholms läns landsting 2015-10- 2 6 Dnr. TJÄNSTEUTLÅTANDE FUT 1506-0086 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport 2015 september månad

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn 1(5) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 11 Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Läs mer

Uppföljning av Internkontrollplan 2011 för AB Storstockholms lokaltrafik

Uppföljning av Internkontrollplan 2011 för AB Storstockholms lokaltrafik 1 (1) Trafiknämnden PM TN 1202-0028 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Uppföljning av Internkontrollplan för AB Storstockholms lokaltrafik Bakgrund Landstingsfullmäktige fastställde i december 2005

Läs mer

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258 Årsrapport för 2015 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2015:3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

PIL Stockholms läns landsting

PIL Stockholms läns landsting PIL Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen 1 (2) SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsek LANDSTINGSSTYRELSE! 14-05- 2 7 0 0005 * Upphandling av entreprenörer för utförande av geotekniska

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Sammanfattning. Styrningen bedöms som bra. Förvaltningens certifierade miljöledningssystem har under året uppgraderats till den nya standarden.

Sammanfattning. Styrningen bedöms som bra. Förvaltningens certifierade miljöledningssystem har under året uppgraderats till den nya standarden. RK 200610-103 Revisionskontoret 2007-03-08 1 (2) Sammanfattning Revisionen av Färdtjänstnämndens verksamhet under år 2006 har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,

Läs mer

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken 1 (5) Datum 2011-10-11 Identitet TN 1110-214 Trafiknämnden Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken Sammanfning På lång sikt är SL:s mål den allmänna kollektivtrafiken ska upplevas som det mest raktiva

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer