SL Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)"

Transkript

1 DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

2 2 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL Frågeställningar enligt riktade anvisningar i delårsrapporteringen 2013: - Kollektivtrafiken Har något hänt nationellt som påverkar kollektivtrafiken inom SLL? Vad är de centrala frågorna under 2013 för kollektivtrafiken inom SLL? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. Under 2013 pågår två viktiga processer som kommer att ha en stor påverkan på kollektivtrafiken i Stockholms län. Det ena är arbetet med att revidera kommande nationell plan och Länsplan för åren Det andra är 2013 års Stockholmsförhandling som är tillsatt av regeringen för att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur. Trafikverket och Länsstyrelsen håller i arbetet med att ta fram planerna för Trafikförvaltningen har under våren 2013 lämnat underlag med objekt och åtgärder i kollektivtrafiken som är möjliga att söka statlig medfinansiering för under den nya planperioden. I juni skickades planförslagen ut på remiss och remissperioden pågår till oktober. Trafikförvaltningen kommer att lämna yttranden till Trafikverket och Länsstyrelsen på deras planförslag i höst. Därefter väntas en period med politiska förhandlingar innan planerna fastställs under våren års Stockholmsförhandling syftar till att ta fram ett förslag till finansiering av tunnelbanans förlängning mellan station Kungsträdgården och Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder. Utbyggnaden ska stimulera en ökad bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. I uppdraget ingår också att se över olika former av medfinansiering däribland trängselskatten samt att verka för ett snabbt genomförande av tunnelbaneutbyggnaden. Trafikförvaltningen har under året bistått förhandlingspersonerna med underlag om olika sträcknings- och trafikeringsalternativ för en tunnelbana till Nacka samt dess konsekvenser. Förutom tunnelbana till Nacka har även anslutande tunnelbaneåtgärder studerats som exempelvis en förlängning av blå linje mot Barkarby, norrut mot Hagastaden samt en förgrening av den nya blå linjen mot Gullmarsplan. Underlaget till förhandlingspersonerna är sammanställt utifrån de pågående studierna: Förstudie Tunnelbana till Nacka, Åtgärdsvalsstudie för trafiklösning till Barkarby samt Åtgärdsvals-

3 3 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn. Trafikförvaltningens material kommer att utgöra ett viktigt underlag i den kommande förhandlingen. Resultatet av Stockholmsförhandlingen ska redovisas i två omgångar. Den första rapporten ska vid årsskiftet 2013/2014 innehålla det underlag som regeringen behöver för att kunna ta beslut om den nationella planen under våren I slutrapporten som redovisas senast den 31 december 2014 ska det finnas förslag som ska säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt. - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Vad är de centrala frågorna inom ramen för detta arbete? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehåller Stockholms län långsiktiga kollektivtrafikmål: attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. Programmet beskriver omfattningen och de viktigaste förutsättningarna för den upphandlade trafiken för att nå måluppfyllelse. Programmet har nyligen kompletterats gällande kollektivtrafik på vatten, och innehåller numera mätbara måltal även för skärgårdstrafik och pendelbåtar. Under hösten 2013 kommer en uppföljning av målen att genomföras påbörjas arbetet med en revidering av programmet. - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 Vad är de centrala frågorna inom RUFS-arbetet? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. RUFS 2010 har fungerat som länets regionplan och regionala utvecklingsprogram i tre år. Planens innehåll och genomförandearbetet behöver regelbundet stämmas av mot eventuella omvärldsförändringar och nya förutsättningar. Tillväxt miljö och regionplanering (TMR), har därför under första halvåret 2013 påbörjat detta arbete, i samverkan med landstingets trafikförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholms län. TMR har inom ramen för aktualitetsarbetet gjort en omvärldsanalys och analyserat aktualitet och användbarhet i RUFS Under andra halvåret ska resultaten av analyserna beskrivas i en remisshandling och skickas ut på remiss under perioden oktober till december. Remissen ger regionens

4 4 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL aktörer möjlighet att tycka till om RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet. Resultatet av aktualitetsarbetet ska inte bara vässa genomförandet av den befintliga planen utan också leda till ett formellt beslut från landstingsfullmäktige innan sommaren 2014 om att starta arbetet med nästa RUFS. Under våren 2013 antogs dessutom ett handlingsprogram för de regionala stadskärnorna som en del i det genomförandeinriktade arbetet av RUFS I handlingsprogrammet ingår fyra handlingsområden som berör ökad tillgänglighet, synergier mellan investeringar, stadsutveckling och att utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet i de regionala stadskärnorna.

5 BILAGA VERKSAMHETSTAL Diarienummer SL Kollektivtrafik på land: Upplevd kvalitet ( % ) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall SU/Analys jan-maj Andel nöjda resenärer - SL ombord Andel missnöjda resenärer - SL ombord Nöjda kunder tidhållning* *ersätter måltal Kunder i tid enl beslut TN Punktlighet (% avgångar i rätt tid * ) ) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall TF/PT/AOU jan-jul Tunnelbana 95,4-92,0 95,2 94,3 93,5 94,6 Pendeltåg 91,2-93,0 91,0 88,9 84,8 90,4 Lokalbanor Roslagsbanan 92,3-95,0 93,4 94,7 90,6 95,4 Lidingöbanan 94,3-95,0 92,8 92,6 94,3 95,2 Tvärbanan 96,5-95,0 95,5 94,9 95,9 96,5 Nockebybanan 98,7-99,0 99,4 99,4 99,0 98,3 Saltsjöbanan 94,0-95,0 95,9 94,6 82,9 91,7 Spårväg city 98,4-98,0 98,4 98,2 96,9 - Busstrafik 89,4-90,0 88,6 88,5 88,0 91,1 *) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell), Påstigande en vanlig vintervardag (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål* Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys jan-apr Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss * Mål och prognos avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3 Antal resenärer vintervardag (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys/VE jan-apr Antal resenärer vintervardag Påstigande (miljoner) - endast årligt utfall Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys jan-jul Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Kollektivtrafik för personer med särskilda behov: Upplevd kvalitet (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Andel nöjda resenärer - Betyg 4-5 i Anbaro (%) iu 91 Anbaro är svensk kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik. Punktlighet (% hämtningar inom Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall 10 min från utsatt tid) jan-aug Taxi Tillgänglighet (% respektive sekunder) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Tillgänglighet till beställning -Taxi: Samtal besvarade inom en minut (%) 99 > Rullstolstaxi: Genomsnittlig kötid i telefon (sek) 27 < Antal resor (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Totalt Färdtjänstresor varav med taxi varav med rullstolstaxi Sjukresor Tjänsteresor Kollektivtrafik på vatten: Upplevd kvalitet (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Andel nöjda resenärer (%) Tidpassning (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Kunder i tid, tidspassning, genomsnittligt värde (%) Trafiknämnden: Ekonomi i balans (miljoner) Utfall 2013 Prognos Trafiknämnden Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Resultat AB SL Resultat färdtjänstverksamheten WÅAB

6 1(1) Handläggare Peter Fransson RAPPORTBILAGA Tertialrapport 2 Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Finansuppföljning per Likvida medel Bank 20 mkr Koncernkonto mkr Summa likvida medel mkr Kortsiktig finansiering Kredit koncernkonto Utnyttjat 0 mkr Långsiktig upplåning Stockholms läns Landsting, IB mkr Upptagna lån mkr Stockholms läns Landsting, UB mkr Leasingfinansiering mkr Summa upplåning mkr Omsatta lån per mkr Aktuell räntenivå för låneportföljen Stibor 90 dagar 1,22 % Räntebindningstid Enligt styrelsens riktlinjer 2-5 År Nuvarande 2,4 År Använda riskhanteringsinstrument I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar). En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att motverka denna effekt har SL under åren tecknat fem stycken ränteswapavtal på totalt mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument! Swapar, utestående belopp mkr Genomsnittlig lång ränta (SL betalar) 4,12 % Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller) 1,22 %

7 INVESTERINGSUTFALL PER TRAFIKINVESTERINGAR INVESTERINGSOBJEKT Total utgift Investeringsutgifter Kommentarer 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget 2013 Bokfört t.o.m Prognos 2013 Program Röda linjen Prognos sänkt 104 mkr Program Spårdepåer Prognos sänkt 113 mkr Program Mötesplats SL Prognos sänkt 3 mkr Förstudie Tunnelbana till nacka Förstudie Hagastaden Prognos sänkt med 2,9 mkr C20 uppgradering Pendeltåg Program Pendeltåg Prognos ökat 154 mkr Program Citybanan Prognos sänkt 4 mkr Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp Program Tvärbana Norr Solnagrenen Prognos sänkt 26 mkr Program Roslagsbanans Utbyggnad Prognos sänkt 123 mkr Förstudie Spårväg syd Förstudie Roslagsbanan och Arlanda Program Slussen (Tvärbana till Sickla station) Prognos sänkt 1 mkr Tvärbana Norr Kistagrenen Buss Program bussdepåer Prognos sänkt 80 mkr Fordonsdator (Buss_PC) Handen Bussterminal Trafikslagsgemensamt Projekt SL Acess Prognos sänkt 2 mkr Program Slussen (Söderströmsbron) Program IT med säkerhetsaspekt Prognos sänkt 16 mkr Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen Förstudie/genomförande Hässelbygrenen Prognos sänkt 3,1 mkr Pendeltåg Program Pendeltåg Lokalbanor och spårvägar Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen (Saltsjöbanan) Buss Program bussdepåer Ersättningsbussdepå till Handen, Dalaökorset Ersättningsbussdepå i Åkersberga Ersättningsbussdepå flera depåer Nacka

8 INVESTERINGSOBJEKT Total utgift Investeringsutgifter Kommentarer Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget 2013 Bokfört t.o.m Prognos 2013 Ersättningsdepå Märsta Ersättningsdepå till Råstadepån Komplettering Innerstadsdepå Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt Förstudie Realtidsinformation Förstudie Biljett- och betalsystem BO Färdtjänst Färdtjänstsystem Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade objekt Nedjustering pga planprocesser Summa specificerade objekt Ospecificerade objekt (inkluderar WÅAB & Färdtjänsten) Strategiska investeringar * * Ersättningsinvesteringar * * Summa ospecificerade * * Erfarenhetsmässig justering * Summa ospecificerade objekt * * Summa beslutade objekt * *

9 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:... PA-STATISTIK AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda Totalt Antal anställda Antal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt heltid deltid Summa Timanställda Årsarbetare Definitioner: Antal anställda Antal timanställda Antal årsarbetare Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer. Antal timanställda med unika personnummer. Summan av de anställdas sysselsättningsgrad Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Anställda 1 (10)

10 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:... AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Anställda 2 (10)

11 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period och Fyll i värden i de vita cellerna Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 2926,16 9, , ,69 Antal anställda Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 1447,88 5, , ,17 Antal anställda Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor ,50 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män ,54 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,88 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 23 6,52 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 13 6,47 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 36 6,50 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 7 1,98 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 2 1,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 9 1,62 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor Män Totalt % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor ,63 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män ,33 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,52 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 13 4,87 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 9 5,45 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 22 5,09 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 4 1,50 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 2 1,21 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 6 1,39 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Män Totalt 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Sjukfrånvaro 3 (10)

12 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Nyckeltal Fyll i värden i de vita cellerna Total sjukfrånvarotid 25172,66 4,08 Sammanlagd ordinarie arbetstid ,35 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 9721,35 38,62 % Total sjukfrånvarotid 25172,66 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 17769,63 5,71 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor ,67 Summa sjukfrånvarotid för män 7403,03 2,42 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män ,68 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 2215,12 5,66 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 39110,74 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 12742,88 3,71 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år ,59 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 10214,66 4,35 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre ,02 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Total sjukfrånvarotid 17128,01 2,64 % Sammanlagd ordinarie arbetstid Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 5728,91 33,45 % Total sjukfrånvarotid 17128,01 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 10310,1 3,58 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor ,08 Summa sjukfrånvarotid för män 6817,91 1,89 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män ,92 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 666,37 1,76 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 37877,97 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 9393,53 2,78 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år ,47 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 7068,11 2,59 % Sammanlagd 2580 Bilaga ordinarie B Personalbilagor_delår_2013.xlsx arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre ,56 Sjukfrånvaro 4 (10)

13 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Sjukfrånvaro 5 (10)

14 Definitioner till PA-statistik Halvårsbokslut 2009 Definitioner PA-statistik Antal anställda (månadsanställda, hel-/deltid): Antal årsarbetare: Antal timanställda: Sjukfrånvaro: Sjuktillfälle: Andel sjuktillfällen: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning: Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer Summan av de anställdas sysselsättningsgrad. Antal timanställda med unika personnummer. Kalenderdag x omfattning; baserat på urvalet av antal anställda (se ovan). Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom Sjukskrivningsperioder efter antal dagar per tillfällen. Antalet sjukfrånvarotillfällen inom respektive sjukfrånvarointervall i förhållande till totala antalet sjukfrånvarotillfällen. Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock ingår inte frånvaroorsaker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition. Sjukfrånvaron inkluderar tidsbegränsad sjukersättning och timanställda Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Definitioner 6 (10)

15 Bokslut gällande Trafikförvaltningen Antal anställda Kvinnor 310 Män 270 Total 580 Antal årsarbetare (arb tid ) Antal för 7 mån 298,6 Uppvärderad till 8 mån 341,3 Uppvärderad till 1 år 511,9 Utfall Sjukdagar per anställd ( ) Sjuk arbetsdagar / Antal anställda Kvinnor 7,6 Män 3,3 Total 5,6 Sjukfrånvaro i % Sjuk timmar / Tillgänglig tid timmar Kvinnor 5,7% Män 2,4% Total 4,1%

16 SL-koncernen ,1 360,1 555,9 4,6 2,6 3,5 3,6% 1,9% 2,6%

17 Definitioner för personalstatistik Antal anställda Antalet anställda Intermittent anställda ingår ej. Antal årsarbetare Delningstalen är antalet faktiska timmar för respektive schema år 2013 vid full arbetstid utan hänsyn till semester. Delningst I arbetad tid ingår ordinarie arbetstid, övertid och fyllnadstid för allt utfört arbete samt uttagen semester. Sjukfrånvaro Sjukdagar per anställd beräknas genom att totala antalet sjukarbetsdagar divideras med genomsnittligt antal anställda Sjukfrånvaro i % Sjukfrånvaro uttryckt i timmar divideras med tillgänglig tid uttryckt i timmar under samma period. Sjukfrånvaro är all sjukfrånvaro inkl sjuk- och aktivitetsersättning för samtliga anställda under perioden. Tillgänglig tid är faktiskt arbetad tid, sjukdom, semester, tillfällig föräldrapenning, kompledighet samt övrig betald ledighet.

18 hänsyn till semester. Delningstalet för veckoarbetstiden 39,5 är i år semester. i timmar under samma period. r perioden. et samt övrig betald ledighet.

19 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB PA-STATISTIK AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda Totalt Antal anställda Antal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt heltid deltid Summa Timanställda Årsarbetare Definitioner: Antal anställda Antal timanställda Antal årsarbetare Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer. Antal timanställda med unika personnummer. Summan av de anställdas sysselsättningsgrad WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Anställda 1 (6)

20 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Anställda 2 (6)

21 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period och Fyll i värden i de vita cellerna Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 64,5 6, , ,63 Antal anställda 10,28 12,28 22,56 Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 15 1, , ,07 Antal anställda 8, ,3 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 16 88,89 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 6 75,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt 22 84,62 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 1 5,56 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 2 25,00 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 3 11,54 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 1 5,56 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 0 0,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 1 3,85 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor Män Totalt % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 6 100,00 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 7 100,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 0 0,00 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 0 0,00 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 0 0,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 0 0,00 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 0 0,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 0 0,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Män Totalt 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Sjukfrånvaro 3 (6)

22 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Nyckeltal Fyll i värden i de vita cellerna Total sjukfrånvarotid 1701,4 4,25 Sammanlagd ordinarie arbetstid 40043,25 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 922,75 54,23 % Total sjukfrånvarotid 1701,4 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 1331,4 6,00 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 22197,5 Summa sjukfrånvarotid för män 370 2,07 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 17845,75 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 168,05 2,53 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6636,55 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 213,5 2,00 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år 10700,9 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 1319,85 5,81 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre 22705,8 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Total sjukfrånvarotid 598,6 1,60 % Sammanlagd ordinarie arbetstid 37411,5 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 0 0,00 % Total sjukfrånvarotid 598,6 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 430,8 2,03 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 21190,35 Summa sjukfrånvarotid för män 167,8 1,03 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 16221,15 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 250,55 3,52 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 7119,75 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 215,55 1,65 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år 13027,3 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 132,3 0,77 % Sammanlagd 8030 WÅAB ordinarie Bilaga arbetstid B Personalbilagor i åldersgruppen delår 50 år eller 1308.xlsx äldre 17264,45 Sjukfrånvaro 4 (6)

23 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Sjukfrånvaro 5 (6)

24 Definitioner till PA-statistik Halvårsbokslut 2009 Definitioner PA-statistik Antal anställda (månadsanställda, hel-/deltid): Antal årsarbetare: Antal timanställda: Sjukfrånvaro: Sjuktillfälle: Andel sjuktillfällen: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning: Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer Summan av de anställdas sysselsättningsgrad. Antal timanställda med unika personnummer. Kalenderdag x omfattning; baserat på urvalet av antal anställda (se ovan). Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom Sjukskrivningsperioder efter antal dagar per tillfällen. Antalet sjukfrånvarotillfällen inom respektive sjukfrånvarointervall i förhållande till totala antalet sjukfrånvarotillfällen. Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock ingår inte frånvaroorsaker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition. Sjukfrånvaron inkluderar tidsbegränsad sjukersättning och timanställda WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Definitioner 6 (6)

25 Konsultkostnader och inhyrda tjänster Trafiknämndens verksamhetsområde TN Enhetsnamn Enhetsnummer Belopp i tkr Externa kostn Tidigare konto Saldo Nytt konto jan-aug 7542 IT-tjänster adm förvaltnings infsys Konsultarvoden IT-tjänster Konsultarvoden Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/pr Konsultarvoden övriga Summa konsultkostnader Kostn inhyrd personal Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster 7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster Summa inhyrd personal IT-tjänster teknisk förvaltning IT-tjänster (ej konsulttjänster) Diverse övriga tjänster Diverse övriga tjänster (ej konsulter) 4923 Summa övriga tjänster 9049 TOTALT För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.

26 Interna kostn Totalt jan-aug saldo

27 Konsultkostnader och inhyrda tjänster Enhetsnamn 8110 Enhetsnummer Belopp i tkr Externa kostn Interna kostn Totalt Tidigare konto Saldo Nytt konto jan-aug jan-aug saldo IT-tjänster adm förvaltnings infsys 7542 Konsultarvoden IT-tjänster Konsultarvoden 7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/pr 7569 Konsultarvoden övriga Summa konsultkostnader Kostn inhyrd personal 7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster 7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster Summa inhyrd personal IT-tjänster teknisk förvaltning 7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster) 7590 Diverse övriga tjänster 7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter) Summa övriga tjänster TOTALT För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.

Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Stockholms läns landsting Trafiknämnden 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-11-20 TN 1211-0262 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett 1(7) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Version Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 5 Ärende/Dok. id. 2014-0256 Beslut med anledning

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer