SL Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)"

Transkript

1 DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

2 2 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL Frågeställningar enligt riktade anvisningar i delårsrapporteringen 2013: - Kollektivtrafiken Har något hänt nationellt som påverkar kollektivtrafiken inom SLL? Vad är de centrala frågorna under 2013 för kollektivtrafiken inom SLL? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. Under 2013 pågår två viktiga processer som kommer att ha en stor påverkan på kollektivtrafiken i Stockholms län. Det ena är arbetet med att revidera kommande nationell plan och Länsplan för åren Det andra är 2013 års Stockholmsförhandling som är tillsatt av regeringen för att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur. Trafikverket och Länsstyrelsen håller i arbetet med att ta fram planerna för Trafikförvaltningen har under våren 2013 lämnat underlag med objekt och åtgärder i kollektivtrafiken som är möjliga att söka statlig medfinansiering för under den nya planperioden. I juni skickades planförslagen ut på remiss och remissperioden pågår till oktober. Trafikförvaltningen kommer att lämna yttranden till Trafikverket och Länsstyrelsen på deras planförslag i höst. Därefter väntas en period med politiska förhandlingar innan planerna fastställs under våren års Stockholmsförhandling syftar till att ta fram ett förslag till finansiering av tunnelbanans förlängning mellan station Kungsträdgården och Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder. Utbyggnaden ska stimulera en ökad bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. I uppdraget ingår också att se över olika former av medfinansiering däribland trängselskatten samt att verka för ett snabbt genomförande av tunnelbaneutbyggnaden. Trafikförvaltningen har under året bistått förhandlingspersonerna med underlag om olika sträcknings- och trafikeringsalternativ för en tunnelbana till Nacka samt dess konsekvenser. Förutom tunnelbana till Nacka har även anslutande tunnelbaneåtgärder studerats som exempelvis en förlängning av blå linje mot Barkarby, norrut mot Hagastaden samt en förgrening av den nya blå linjen mot Gullmarsplan. Underlaget till förhandlingspersonerna är sammanställt utifrån de pågående studierna: Förstudie Tunnelbana till Nacka, Åtgärdsvalsstudie för trafiklösning till Barkarby samt Åtgärdsvals-

3 3 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn. Trafikförvaltningens material kommer att utgöra ett viktigt underlag i den kommande förhandlingen. Resultatet av Stockholmsförhandlingen ska redovisas i två omgångar. Den första rapporten ska vid årsskiftet 2013/2014 innehålla det underlag som regeringen behöver för att kunna ta beslut om den nationella planen under våren I slutrapporten som redovisas senast den 31 december 2014 ska det finnas förslag som ska säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt. - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Vad är de centrala frågorna inom ramen för detta arbete? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehåller Stockholms län långsiktiga kollektivtrafikmål: attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. Programmet beskriver omfattningen och de viktigaste förutsättningarna för den upphandlade trafiken för att nå måluppfyllelse. Programmet har nyligen kompletterats gällande kollektivtrafik på vatten, och innehåller numera mätbara måltal även för skärgårdstrafik och pendelbåtar. Under hösten 2013 kommer en uppföljning av målen att genomföras påbörjas arbetet med en revidering av programmet. - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 Vad är de centrala frågorna inom RUFS-arbetet? Vad har hänt under perioden jan-aug? Kort om vad som kommer att hända resten av året. RUFS 2010 har fungerat som länets regionplan och regionala utvecklingsprogram i tre år. Planens innehåll och genomförandearbetet behöver regelbundet stämmas av mot eventuella omvärldsförändringar och nya förutsättningar. Tillväxt miljö och regionplanering (TMR), har därför under första halvåret 2013 påbörjat detta arbete, i samverkan med landstingets trafikförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholms län. TMR har inom ramen för aktualitetsarbetet gjort en omvärldsanalys och analyserat aktualitet och användbarhet i RUFS Under andra halvåret ska resultaten av analyserna beskrivas i en remisshandling och skickas ut på remiss under perioden oktober till december. Remissen ger regionens

4 4 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL aktörer möjlighet att tycka till om RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet. Resultatet av aktualitetsarbetet ska inte bara vässa genomförandet av den befintliga planen utan också leda till ett formellt beslut från landstingsfullmäktige innan sommaren 2014 om att starta arbetet med nästa RUFS. Under våren 2013 antogs dessutom ett handlingsprogram för de regionala stadskärnorna som en del i det genomförandeinriktade arbetet av RUFS I handlingsprogrammet ingår fyra handlingsområden som berör ökad tillgänglighet, synergier mellan investeringar, stadsutveckling och att utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet i de regionala stadskärnorna.

5 BILAGA VERKSAMHETSTAL Diarienummer SL Kollektivtrafik på land: Upplevd kvalitet ( % ) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall SU/Analys jan-maj Andel nöjda resenärer - SL ombord Andel missnöjda resenärer - SL ombord Nöjda kunder tidhållning* *ersätter måltal Kunder i tid enl beslut TN Punktlighet (% avgångar i rätt tid * ) ) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall TF/PT/AOU jan-jul Tunnelbana 95,4-92,0 95,2 94,3 93,5 94,6 Pendeltåg 91,2-93,0 91,0 88,9 84,8 90,4 Lokalbanor Roslagsbanan 92,3-95,0 93,4 94,7 90,6 95,4 Lidingöbanan 94,3-95,0 92,8 92,6 94,3 95,2 Tvärbanan 96,5-95,0 95,5 94,9 95,9 96,5 Nockebybanan 98,7-99,0 99,4 99,4 99,0 98,3 Saltsjöbanan 94,0-95,0 95,9 94,6 82,9 91,7 Spårväg city 98,4-98,0 98,4 98,2 96,9 - Busstrafik 89,4-90,0 88,6 88,5 88,0 91,1 *) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell), Påstigande en vanlig vintervardag (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål* Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys jan-apr Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss * Mål och prognos avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3 Antal resenärer vintervardag (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys/VE jan-apr Antal resenärer vintervardag Påstigande (miljoner) - endast årligt utfall Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall enl beräkn: TF/PT/AOU Prognos: SU/Analys jan-jul Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Kollektivtrafik för personer med särskilda behov: Upplevd kvalitet (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Andel nöjda resenärer - Betyg 4-5 i Anbaro (%) iu 91 Anbaro är svensk kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik. Punktlighet (% hämtningar inom Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall 10 min från utsatt tid) jan-aug Taxi Tillgänglighet (% respektive sekunder) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Tillgänglighet till beställning -Taxi: Samtal besvarade inom en minut (%) 99 > Rullstolstaxi: Genomsnittlig kötid i telefon (sek) 27 < Antal resor (tusental) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Totalt Färdtjänstresor varav med taxi varav med rullstolstaxi Sjukresor Tjänsteresor Kollektivtrafik på vatten: Upplevd kvalitet (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Andel nöjda resenärer (%) Tidpassning (%) Utfall 2013 Prognos Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Kunder i tid, tidspassning, genomsnittligt värde (%) Trafiknämnden: Ekonomi i balans (miljoner) Utfall 2013 Prognos Trafiknämnden Mål Utfall Utfall Utfall Utfall jan-aug Resultat AB SL Resultat färdtjänstverksamheten WÅAB

6 1(1) Handläggare Peter Fransson RAPPORTBILAGA Tertialrapport 2 Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Finansuppföljning per Likvida medel Bank 20 mkr Koncernkonto mkr Summa likvida medel mkr Kortsiktig finansiering Kredit koncernkonto Utnyttjat 0 mkr Långsiktig upplåning Stockholms läns Landsting, IB mkr Upptagna lån mkr Stockholms läns Landsting, UB mkr Leasingfinansiering mkr Summa upplåning mkr Omsatta lån per mkr Aktuell räntenivå för låneportföljen Stibor 90 dagar 1,22 % Räntebindningstid Enligt styrelsens riktlinjer 2-5 År Nuvarande 2,4 År Använda riskhanteringsinstrument I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar). En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att motverka denna effekt har SL under åren tecknat fem stycken ränteswapavtal på totalt mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument! Swapar, utestående belopp mkr Genomsnittlig lång ränta (SL betalar) 4,12 % Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller) 1,22 %

7 INVESTERINGSUTFALL PER TRAFIKINVESTERINGAR INVESTERINGSOBJEKT Total utgift Investeringsutgifter Kommentarer 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget 2013 Bokfört t.o.m Prognos 2013 Program Röda linjen Prognos sänkt 104 mkr Program Spårdepåer Prognos sänkt 113 mkr Program Mötesplats SL Prognos sänkt 3 mkr Förstudie Tunnelbana till nacka Förstudie Hagastaden Prognos sänkt med 2,9 mkr C20 uppgradering Pendeltåg Program Pendeltåg Prognos ökat 154 mkr Program Citybanan Prognos sänkt 4 mkr Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp Program Tvärbana Norr Solnagrenen Prognos sänkt 26 mkr Program Roslagsbanans Utbyggnad Prognos sänkt 123 mkr Förstudie Spårväg syd Förstudie Roslagsbanan och Arlanda Program Slussen (Tvärbana till Sickla station) Prognos sänkt 1 mkr Tvärbana Norr Kistagrenen Buss Program bussdepåer Prognos sänkt 80 mkr Fordonsdator (Buss_PC) Handen Bussterminal Trafikslagsgemensamt Projekt SL Acess Prognos sänkt 2 mkr Program Slussen (Söderströmsbron) Program IT med säkerhetsaspekt Prognos sänkt 16 mkr Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen Förstudie/genomförande Hässelbygrenen Prognos sänkt 3,1 mkr Pendeltåg Program Pendeltåg Lokalbanor och spårvägar Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen (Saltsjöbanan) Buss Program bussdepåer Ersättningsbussdepå till Handen, Dalaökorset Ersättningsbussdepå i Åkersberga Ersättningsbussdepå flera depåer Nacka

8 INVESTERINGSOBJEKT Total utgift Investeringsutgifter Kommentarer Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget 2013 Bokfört t.o.m Prognos 2013 Ersättningsdepå Märsta Ersättningsdepå till Råstadepån Komplettering Innerstadsdepå Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt Förstudie Realtidsinformation Förstudie Biljett- och betalsystem BO Färdtjänst Färdtjänstsystem Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade objekt Nedjustering pga planprocesser Summa specificerade objekt Ospecificerade objekt (inkluderar WÅAB & Färdtjänsten) Strategiska investeringar * * Ersättningsinvesteringar * * Summa ospecificerade * * Erfarenhetsmässig justering * Summa ospecificerade objekt * * Summa beslutade objekt * *

9 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:... PA-STATISTIK AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda Totalt Antal anställda Antal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt heltid deltid Summa Timanställda Årsarbetare Definitioner: Antal anställda Antal timanställda Antal årsarbetare Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer. Antal timanställda med unika personnummer. Summan av de anställdas sysselsättningsgrad Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Anställda 1 (10)

10 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning:... AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Anställda 2 (10)

11 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period och Fyll i värden i de vita cellerna Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 2926,16 9, , ,69 Antal anställda Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 1447,88 5, , ,17 Antal anställda Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor ,50 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män ,54 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,88 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 23 6,52 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 13 6,47 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 36 6,50 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 7 1,98 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 2 1,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 9 1,62 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 353 Totalt antal sjuktillfällen för män 201 Totalt antal sjuktillfällen 554 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor Män Totalt % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor ,63 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män ,33 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,52 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 13 4,87 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 9 5,45 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 22 5,09 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 4 1,50 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 2 1,21 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 6 1,39 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 267 Totalt antal sjuktillfällen för män 165 Totalt antal sjuktillfällen 432 Män Totalt 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Sjukfrånvaro 3 (10)

12 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Nyckeltal Fyll i värden i de vita cellerna Total sjukfrånvarotid 25172,66 4,08 Sammanlagd ordinarie arbetstid ,35 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 9721,35 38,62 % Total sjukfrånvarotid 25172,66 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 17769,63 5,71 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor ,67 Summa sjukfrånvarotid för män 7403,03 2,42 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män ,68 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 2215,12 5,66 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 39110,74 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 12742,88 3,71 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år ,59 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 10214,66 4,35 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre ,02 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Total sjukfrånvarotid 17128,01 2,64 % Sammanlagd ordinarie arbetstid Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 5728,91 33,45 % Total sjukfrånvarotid 17128,01 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 10310,1 3,58 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor ,08 Summa sjukfrånvarotid för män 6817,91 1,89 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män ,92 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 666,37 1,76 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 37877,97 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 9393,53 2,78 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år ,47 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 7068,11 2,59 % Sammanlagd 2580 Bilaga ordinarie B Personalbilagor_delår_2013.xlsx arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre ,56 Sjukfrånvaro 4 (10)

13 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning:... Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2011 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro 2580 Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Sjukfrånvaro 5 (10)

14 Definitioner till PA-statistik Halvårsbokslut 2009 Definitioner PA-statistik Antal anställda (månadsanställda, hel-/deltid): Antal årsarbetare: Antal timanställda: Sjukfrånvaro: Sjuktillfälle: Andel sjuktillfällen: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning: Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer Summan av de anställdas sysselsättningsgrad. Antal timanställda med unika personnummer. Kalenderdag x omfattning; baserat på urvalet av antal anställda (se ovan). Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom Sjukskrivningsperioder efter antal dagar per tillfällen. Antalet sjukfrånvarotillfällen inom respektive sjukfrånvarointervall i förhållande till totala antalet sjukfrånvarotillfällen. Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock ingår inte frånvaroorsaker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition. Sjukfrånvaron inkluderar tidsbegränsad sjukersättning och timanställda Bilaga B Personalbilagor_delår_2013.xlsx Definitioner 6 (10)

15 Bokslut gällande Trafikförvaltningen Antal anställda Kvinnor 310 Män 270 Total 580 Antal årsarbetare (arb tid ) Antal för 7 mån 298,6 Uppvärderad till 8 mån 341,3 Uppvärderad till 1 år 511,9 Utfall Sjukdagar per anställd ( ) Sjuk arbetsdagar / Antal anställda Kvinnor 7,6 Män 3,3 Total 5,6 Sjukfrånvaro i % Sjuk timmar / Tillgänglig tid timmar Kvinnor 5,7% Män 2,4% Total 4,1%

16 SL-koncernen ,1 360,1 555,9 4,6 2,6 3,5 3,6% 1,9% 2,6%

17 Definitioner för personalstatistik Antal anställda Antalet anställda Intermittent anställda ingår ej. Antal årsarbetare Delningstalen är antalet faktiska timmar för respektive schema år 2013 vid full arbetstid utan hänsyn till semester. Delningst I arbetad tid ingår ordinarie arbetstid, övertid och fyllnadstid för allt utfört arbete samt uttagen semester. Sjukfrånvaro Sjukdagar per anställd beräknas genom att totala antalet sjukarbetsdagar divideras med genomsnittligt antal anställda Sjukfrånvaro i % Sjukfrånvaro uttryckt i timmar divideras med tillgänglig tid uttryckt i timmar under samma period. Sjukfrånvaro är all sjukfrånvaro inkl sjuk- och aktivitetsersättning för samtliga anställda under perioden. Tillgänglig tid är faktiskt arbetad tid, sjukdom, semester, tillfällig föräldrapenning, kompledighet samt övrig betald ledighet.

18 hänsyn till semester. Delningstalet för veckoarbetstiden 39,5 är i år semester. i timmar under samma period. r perioden. et samt övrig betald ledighet.

19 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB PA-STATISTIK AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda Totalt Antal anställda Antal anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt heltid deltid Summa Timanställda Årsarbetare Definitioner: Antal anställda Antal timanställda Antal årsarbetare Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer. Antal timanställda med unika personnummer. Summan av de anställdas sysselsättningsgrad WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Anställda 1 (6)

20 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB AVSER Locum och WÅAB Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B1 PA-statistik antal anställda 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Anställda 2 (6)

21 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i genomsnitt (exkl fd sjukbidrag) för period och Fyll i värden i de vita cellerna Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 64,5 6, , ,63 Antal anställda 10,28 12,28 22,56 Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal Genonomsnittligt antal 1/1-31/ Kvinnor sjukdagar för kvinnor Män sjukdagar för män Totalt sjukdagar per anställd Antal sjukdagar för: 15 1, , ,07 Antal anställda 8, ,3 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 16 88,89 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 6 75,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt 22 84,62 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 1 5,56 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 2 25,00 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 3 11,54 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 1 5,56 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 0 0,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 1 3,85 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 18 Totalt antal sjuktillfällen för män 8 Totalt antal sjuktillfällen 26 Antal sjuktillfällen inom olika intervall - perioden 1/1-31/ Fyll i värden i de vita cellerna Kvinnor Män Totalt % % % Antal sjuktillf. = <14 dgr för kvinnor 6 100,00 Antal sjuktillf. = <14 dgr för män 7 100,00 Antal sjuktillfällen =< 14 totalt ,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, kvinnor 0 0,00 Sjuktillf. = 14,01-90,0 dgr, män = 0 0,00 Sjuktillf. 14,01-90,0 tot = 0 0,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, kvinnor 0 0,00 Sjuktillf. = > 90,01 dgr, män 0 0,00 Sjuktillf. => 90,01dgr tot = 0 0,00 Totalt antal sjuktillfällen för kvinnor 6 Totalt antal sjuktillfällen för män 7 Totalt antal sjuktillfällen 13 Män Totalt 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Sjukfrånvaro 3 (6)

22 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Nyckeltal Fyll i värden i de vita cellerna Total sjukfrånvarotid 1701,4 4,25 Sammanlagd ordinarie arbetstid 40043,25 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 922,75 54,23 % Total sjukfrånvarotid 1701,4 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 1331,4 6,00 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 22197,5 Summa sjukfrånvarotid för män 370 2,07 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 17845,75 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 168,05 2,53 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6636,55 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 213,5 2,00 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år 10700,9 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 1319,85 5,81 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre 22705,8 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Total sjukfrånvarotid 598,6 1,60 % Sammanlagd ordinarie arbetstid 37411,5 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 0 0,00 % Total sjukfrånvarotid 598,6 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 430,8 2,03 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 21190,35 Summa sjukfrånvarotid för män 167,8 1,03 % Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 16221,15 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 250,55 3,52 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 7119,75 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 215,55 1,65 % Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år 13027,3 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 132,3 0,77 % Sammanlagd 8030 WÅAB ordinarie Bilaga arbetstid B Personalbilagor i åldersgruppen delår 50 år eller 1308.xlsx äldre 17264,45 Sjukfrånvaro 4 (6)

23 Stockholms läns landsting Bolag/Förvaltning: 8030 Waxholms Ångfartygs AB Avser de koncernenheter som EJ har PA-Lönesystemet Heroma SJUKFRÅNVARO Halvårsbokslut 2013 Delårsrapport Bilaga B2 PA-statistik, sjukfrånvaro 8030 WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Sjukfrånvaro 5 (6)

24 Definitioner till PA-statistik Halvårsbokslut 2009 Definitioner PA-statistik Antal anställda (månadsanställda, hel-/deltid): Antal årsarbetare: Antal timanställda: Sjukfrånvaro: Sjuktillfälle: Andel sjuktillfällen: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning: Antal månadsanställda (hel-/deltid) med unika personnummer Summan av de anställdas sysselsättningsgrad. Antal timanställda med unika personnummer. Kalenderdag x omfattning; baserat på urvalet av antal anställda (se ovan). Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom Sjukskrivningsperioder efter antal dagar per tillfällen. Antalet sjukfrånvarotillfällen inom respektive sjukfrånvarointervall i förhållande till totala antalet sjukfrånvarotillfällen. Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock ingår inte frånvaroorsaker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition. Sjukfrånvaron inkluderar tidsbegränsad sjukersättning och timanställda WÅAB Bilaga B Personalbilagor delår 1308.xlsx Definitioner 6 (6)

25 Konsultkostnader och inhyrda tjänster Trafiknämndens verksamhetsområde TN Enhetsnamn Enhetsnummer Belopp i tkr Externa kostn Tidigare konto Saldo Nytt konto jan-aug 7542 IT-tjänster adm förvaltnings infsys Konsultarvoden IT-tjänster Konsultarvoden Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/pr Konsultarvoden övriga Summa konsultkostnader Kostn inhyrd personal Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster 7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster Summa inhyrd personal IT-tjänster teknisk förvaltning IT-tjänster (ej konsulttjänster) Diverse övriga tjänster Diverse övriga tjänster (ej konsulter) 4923 Summa övriga tjänster 9049 TOTALT För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.

26 Interna kostn Totalt jan-aug saldo

27 Konsultkostnader och inhyrda tjänster Enhetsnamn 8110 Enhetsnummer Belopp i tkr Externa kostn Interna kostn Totalt Tidigare konto Saldo Nytt konto jan-aug jan-aug saldo IT-tjänster adm förvaltnings infsys 7542 Konsultarvoden IT-tjänster Konsultarvoden 7561 Konsultarvoden speciella utredningar, - juridiska tjänster Konsultarvoden speciella utredningar, - marknadsföring/pr 7569 Konsultarvoden övriga Summa konsultkostnader Kostn inhyrd personal 7550 Inhyrd personal verksamhetsanknutna tjänster 7551 Inhyrd personal ej verksamhetsanknutna tjänster Summa inhyrd personal IT-tjänster teknisk förvaltning 7541 IT-tjänster (ej konsulttjänster) 7590 Diverse övriga tjänster 7590 Diverse övriga tjänster (ej konsulter) Summa övriga tjänster TOTALT För korrekta definitioner av nya konton, var god se ekonomihandboken.

Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Stockholms läns landsting Trafiknämnden 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-11-20 TN 1211-0262 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Landstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande.

Landstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande. 1 (8) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-24 Identitet 1205-0115 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapporter 2011 för Trafiknämnden, AB Storstockholms

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Uppföljning av Internkontrollplan 2011 för AB Storstockholms lokaltrafik

Uppföljning av Internkontrollplan 2011 för AB Storstockholms lokaltrafik 1 (1) Trafiknämnden PM TN 1202-0028 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Uppföljning av Internkontrollplan för AB Storstockholms lokaltrafik Bakgrund Landstingsfullmäktige fastställde i december 2005

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-22 1 Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-15 Björn Holmberg Stabschef 2014-05-22 2 Samhällsuppdraget Genom kollektivtrafiken bidrar Trafikförvaltningen till att Stockholm är Europas mest

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Ragna Forslund 08 686 1959 ragna.forslund@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 Version Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 9 Ärende/Dok. id. TN 2014-0156 Infosäk. klass K1

Läs mer

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon 1(5) Juridik och Internrevision Handläggare Daniel Angerman 08-686 1695 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 7 Diarienummer TN 2013-0643 Infosäk. klass K1 (Öppen) Investering

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas granskningsrapport för 2010

Yttrande över Landstingsrevisorernas granskningsrapport för 2010 1 (8) Datum 2011-05-10 Identitet TN 1105-122 SL-2011-01920 Trafiknämnden Yttrande över Landstingsrevisorernas granskningsrapport för 2010 Landstingsrevisorerna har överlämnat granskningsrapport 2010 med

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden

Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1(5) TN trafiknämnden Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1 Sammanfattning Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader.

SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488. Håkan Jörnehed (V) har kommit in med en skrivelse om konsultkostnader. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0488 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4 *06-1 7 0 0 0 1 4 Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om konsultkostnader

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL. mest attraktiva storstadsregion.

Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL. mest attraktiva storstadsregion. Kollektivtrafikens framtidsfrågor Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Informationssäkerhet SLL IT Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms läns landsting 2015-08-

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74 1(2) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-678 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-22 Version Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 12 Ärende/Dok. id. TN 2015-0124 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Genomförandeplan för nationellt införande av eped

Genomförandeplan för nationellt införande av eped Genomförandeplan för nationellt införande av eped Fas 1 Uppstartsfas med planering och förberedelser 1. Bakgrund Under våren 2014 har en förstudie om Kunskapsstöd för barn vid läkemedelsordination genomförts,

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik ÅRSRAPPORT 2013 N Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer