Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB"

Transkript

1 Stockholms läns landsting Trafiknämnden 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet TN Handläggare: Niklas Personne Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Bakgrund Landstingsfullmäktige fastställde i december 2005 landstingsstyrelsens förslag till intern kontrollpolicy samt reglemente avseende intern kontroll för landstingskoncernen. Landstingsfullmäktige gav i samband med beslutet uppdrag åt bolag och nämnder att upprätta interna kontrollplaner i enlighet med policy och reglemente. Tyngdpunkten i "Policy och reglemente för intern kontroll" är på risldiantering. Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner för att minimera de potentiella riskerna. För att verksamheten ska bedrivas i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer samt i enlighet med ovan nämnda policy och reglemente upprättas årligen intern kontrollplan för AB SL och WÅAB. Internkontrollplan 2013 I arbetet med att ta fram internkontrollplan genomförs en organisationsövergripande riskanalys, värdering och prioritering. Den metod AB SL använder enligt Rutin för risldiantering och internkontrollplan är också kopplad till miljöledningssystemet och SL:s certifiering enligt ISO

2 Stockholms läns landsting 2(2) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna förslag till Internkontrollplan 2013 enligt bilagor. Nildas Personne Avdelningschef Verksamhetsstyrning och ekonomi Bilagor 1) AB SL Internkontrollplan 2013 inkl färdtjänstverksamheten och färdtjänstavdelningen 2) WÅAB Internkontrollplan 2013

3 INTERNKONTROLLPLAN TRAFIKFÖRVALTNINGEN EXKLUSIVE WÅAB Riskområden IO Risk Avd. som identifierat risk Sektlon som leder/stödjer Kommentar Kontrollåtgärder KLART Avtalsrclatcradc vcrksamhctsrlskcr Bristfällig avtalsförvaltning Bristor i uppföljning och vidareutveckling av befintliga avtal odor till dels bristor i leveransen avseende främst kvalitet eller ekonomi, dels negativ påverkan på förtroendet för Trafikförvaltningen/SL som en professionell beställarorganisation. Risken galler främst avtal kopplade till trafikdrift utöver trafikavtal såsom underhållsavtal etc. Det finns ett behov av processorienterat och proaktivt arbetssätt Tillfredsställande ovtalsgranskning och riskhantering kon cj säkerställas pga. att materialet överlämnas for sent till Juridik eller inte alls. JR med juridisk avtalsgranskning. VE med å ena sidan okonomiok rådgivning/ granskning, å andra sidan ramverk för processorienterat arbetssätt och systemstöd! En god affärsförvaltning förutsätter rätt kompetens. Resursbalansen ar en del av uppföljningen av Översyn SL, klart dec Rekrytering till vakanser liksom GAP-analysor med efterföljande planering av utbildningsinsatser sker fortlöpande enligt befintliga rutiner för PUsamtal och uppföljning på såväl lednings- som individnivå. Tydlig ansvarsfördelning orhålls gonom att ansvarig handläggare för resp. avtal finns identifierad och att befintliga avtal finns registrerade i SLADD. Nya avtal och tilläggsavtal förs successivt in i SLADD. Kontroll av att diarienummer har tagits fram samt att erforderlig granskning har skett är ett chefsansvar med stöd av administrativa teamet. Rutiner och kontrollmoment för säkerställande ses över, klart första kvartalet Implementeringen av ny rutin avseende beställningar i Agresso har inletts och kommer att slutföras under På översta nivån följs utvecklingen vad gäller leveransen upp enligt gällande rutiner för ledningsrapportering. 1. Utveckling av resursb3lans i enlighet med uppföljning av Översyn SL 2. GAP-analys genomförs med efterföljande planering av utbildningsinsatsor. Görs i samband mod utvecklingssamtal. Vidare behövs on strukturerad avtalsuppföljning dar gemensamt arbetssätt i form av rutiner och verktyg utarbetas/förbättras. Se [FT:s 3. Utarbeta och implementera gemensamt arbetssätt i uppdrag i VP, AB...] form av rutiner och verktyg. 4. Utveckla och implementera rutiner som säkerställer att nya avtal/tilläggsavtal registreras i SLADD med korrekt ID-nummeroch identifierad handläggare. 5. Implementering av rutin för beställningar i Agresso pågår. 6. Utbildning avseende juridisk granskning. 7. Kommunikation av aktuell information via Insidan. 8. Utveckla och implomontora stickprovsmässig revision av rutiner för avtalsmässig granskning Löpande 3. Löpande ref till AB 1 med tillhörande doluppdrag 4. Kvartal Kvartal 4, Fortlöpande 7. Fortlöpande 8. Klart nov 2012 Avseende den juridiska avtalsgranskningen sker fortlöpande utbildning (rätt och otikett) Aktuell information presenteras via Insidan. Vidare tillhandahålls för -sektlonema särskilt dedicerade jurister, dvs. on kontaktyta, kan på ett enklare sätt fånga upp äronden. JR genomför en årlig stickprovsmässig rovision av rutinen för avtalsgranskning Ev avvikelser rapporteras till respektive avdelningschef. Operativa i trafiken Brister i Bristande underlag för pnonteringar infrastru kturon/sökerhotsbristor pgo oftcrsatt lodor till eftersatt underhåll med oller alltför härda prioritoringskrav underhäll. åtföljande kapital/ värdeförstöring och i värsta fall säkerhetsbrister. resp. VE stödjer genom tydliga planprocessor med väl övervägda tidplaner s Statusrapport infrastruktur och förvaltnlngsplaner ger erforderligt Utveckla och Implementera rutin för statusrapporter undorlag till genomförande- och utvecklingsplan por trafikclag liksom för avsoondo infrastruktur samt förvaltningsplaner. (Ref budgot- och VP-prioritcringor. SLADD id till pågående projekt) Underlag enligt ovan säkras enligt FT:s uppdrag strukturerad avtalsuppföljning, AB 1. resp. VE leder arbetet med resp. planprocess vilket kan ses som stöd i detta sammanhang. Uppföljningen av infrastrukturens status (som komplement till ordinarie avtalsuppföljning) ska även ske systematiskt genom revisioner. En förstärkning i dotta avsoondo övervägs inom ramon för uppföljningen av Översyn SL, klart Utveckla och implementera rutin för revision av Infrastrukturens status. Kvartal 3, 2013 Kvartal 4, 2013

4 3 Avtalsrclatcradc vcrksamhctsrlskcr Verksamhetslogiken i T ex bristande leverans frän SL i den nya organisationen affärsrolationor, bristande levorans fungerar inte som frän Trafikförvaltningen/SL av planerat vilket kan leda information/i nfrästru Mur/utrustning till en ineffektiv såsom system, fordon, trafikförvaltning avläsningsutrustning. VE /PU/ 4 Nya organisationslogiken med ett processmriktat arbetssätt syftar bl.a. till att skapa rätt förutsättningarför att säkra rätt loverans av kritiska förutsättningar. VE genomför projektet" Process-paraply" som bl.a. ska beskriva hur trafikförvaltningens (s) huvudprocesser förhåller sig Kil förvaltningschefens ledningsprocess samt beskriva hur s styrinstrument Arbetsordning, Trafikförsörjningsprogram. Genomforandeplan, Strategisk karta, Verksamhetsplan med budget samt policyor och styrando dokument förhåller sig till varandra. 1. Projektet" Process-paraply" 2. Planarbete avseende genomförandeplan, VP/budget 3. Efterse att strategier och förstudior säkrar rätt ansvarsfördelning utifrån aktuella förutsättningar ( leder. deltar) Planarbetet avseende genomförandeplan, VP/budget skapar grund för balanserade behov (A/E leder. deltar). Stratogior och förstudier säkrar rätt ansvarsfördelning utifrån aktuella förutsättningar ( leder. deltar). 4. Utvecklad rutin - PU leder det professionella genomförandet med stöd 3v beställargrupper från och. tar emot och förvaltar resultatet av genomförandet PU leder dot professionella genomförandet mod stöd av beställargrupper från och. tar emot och förvaltar resultatet av genomförandet Uppföljning av ovanstående sker genom såväl förvaltningschefens ledningsprocoss som resp. avdelningschefs dito. Bland kontrollmomenten återfinns tex. ledningsrapportering samt mätning och uppföljning av leverantörsindex. 4 Planerings- och Icdningsrclatcradc risker Brister I Det saknas tillfredsställande mottogningoprocoss för mottagningsprocosc för loveransor loveransor från PU till från PU till. Beställargrupper saknas, bristfällig kommunikation, otydlig process, resursbrist. Leder Stödjer. PUA/E 2 ska ha ett process/arbetssätt tor att etablera förvaltning och ta emot olika resultat från projekt inom PU. PU ska ha on övorlämningsprocosc intogrorod med XLPM. VE stödjer genom att tillhandahålla metod för processutveckling generellt 1. Rutin torbestallargruppsrutin ar under fastställande (PU) och sko däroftor implomontoras, 2. Tillsättning av beställargrupper för samtliga projekt/program. 3. Tydliggörande av Teamets funktion som kommunikationskanal/nätverk 1. Upprattad 2012 Implomontoring kvartal Kvartal Kvartal Katastrofriskcr 2.4 ^5 Brister i knsberedskap Att samhället inklusive SL. inte får till krisberodskap som behövs på trafikanläggningar. Risk för terrorism, sabotago. brand, olyckor. Bristando vardaglig samverkan mod andra TIB-organisationer inom länet så att SL missar förhandslnfo om störro händoloor inom länet LS/säkorhet / 4 SL har avbrutit tidigare beslutat införande av brandavskiljande dörrar pä underjordiska tunnelbanestationer eftersom man uppfattat att kravet bortfallit från brandmyndigheternas sida. Frågan bör som stog ott utrodac av SÄ och i samvorkan. Funktionen TIB måste i sin helhet tas över av (dvs även dag-tib) inkl "torsdagsmöton" mod andra TIB installationen av brandavskiljande dörrar pa alla underjordiska stationer skall fullföljas Katastrofrisker Inträng i IT-miljö Avser IT: Sabotage eller systemfel leder till obehörig åtkomst SÄK. Komplettering 3v beskrivning kommer att göras for denna risk. Fortsatt systematiskt arbete med IT-säkerhet Komplettering av specifika åtgärder skall göras för denna risk. 2013

5 7 Katastrofriskcr za Tagkollision vid ATPlösa banor Frånvaron av ATP-system pa den enkelspåriga Saltsjöbanan kan leda till kollision mellan tåg. LS (kort sikt) PU (på längre sikt) 2 Ingen kollision har inträffat sedan mitten av 90-talet men kan pa fel ställo få förödande konsekvonser. Ingår i pågående arbete, omhändertagen. LB initierar en utredning av möjliga kortsiktiga åtgärder, t ex komplettering med spårspärrar och skyddsväxlar. Infranord (UH2012) involveras i utredningen. Beslut om installationer och åtgärder planeras inom VP2013 [Program Slussen har uppdraget att utreda upprustningsbehovet på S.B vilket i förekommande fall kommer att inkludera installation av ATP-system.] 8 Avtalsrclatcradc Bristfällig dokumenthantering Avsaknad av en fungerande dokumenthantering ger upphov till inoffoktivltot. LS PU 4 Dokumenthantering inom ska i samband mod övergängen till nytt system samordnas och styras från Kansliet PU ansvarar för införandet av SLLs dokumenthanterlngssystom Edit och analyser av hur do resp. delarna av dokumenthantering skall samordnas avseonde processer, rutiner, utbildning och verktyg. Utarbeta plan för att implementera Edit. Projoktplan under utarbetande. Kvartal Kvartal 4, Avtalsrclatcradc verksamhets risker Bristfä ig dokumenthantering gällando teknisk dokumentation Den tekniska dokumentationen ar bristfällig. Det behövs rolationshandlingar på många ställen i SLs verksamhet. Stödjer. PU 4 Idag finns en tydlig kravbild i form av ett antal styrande dokument på insidan som talar om hur toknisk dokumentation skall utformas och paketeras för att sedan levereras till SL Det saknas dock ettritningshanteringssystem som externa och interna intressen kan hantera själva. Idag görs all, ut och inleverans av rolationsritningar av SL personal. Det saknas också en processkarta som enkelt talar om hur leveransen skall hanteras inom SL vad det gäller arkivering, mottagning i förvaltning, vilka system som hanterar vad, samt vem som ansvarar för de olika förotoolsema. Trafikkompotons håller på att ta fram underlag for beslut angående ett nytt ritningshanteringssystem. Trafikkompetens skannar marknaden för att få hjälp att beskriva ett strukturerat handhavande av relotionshandlingar på SL 1. Skanning sker av marknaden angående tekniska system hos andra med liknande dokumenthantoringsnivå. 2. Projektgrupp startas för specifikation och framtagande av nytt ritningshanteringssystem 3. Implementering av nytt ritnlngshantoringssystom 4. Konsulthjälp för upprättande av processkarta för handhavande av inkommande och utgående teknisk dokumentation handlas upp 5. Implementering av framtagen processkarta för handhavande av inkommande och utgående toknick dokumentation. 1. Kvartal 1, Kvartal 2, Kvartal Försäljnings- och Intäktsrelaterade vcrksamhctsrlskcr Bristfällig mtäktssäkhng i SL Access och andra försöljn ingssystem Bristande gemensamt arbetssätt och system/verktyg avseende Intöktsprocessen. VE//PU 4 FT ar verksamhetsägare och leder arbetet med utarbetande av rutiner och verktyg samt med bedömning av systembehov. Resursäskning sker inom ramen för uppföljningen av Översyn SL. Projektet SL ACCESS hanterar projektfrågor. Utarbeta rutiner och verktyg för intaktssäkring. Kvartal 3, Försäljnings- och intäktsrelaterade Bristor i reskassans funktionalitet Teknik och funktionalitet fungerar into som planerat De som har kontakt med resenärerna hos trafikentreprenörer och på försäljningsställen har inte tillräcklig kunskap och förctåolco för hur reskassan fungerar. Det skapar stort missnöje hos resenärer och ägare samt ger mycket negativ publicitet Det riskerar också att go lägro intäktor PU Stödjer.. LS. VE Projoktot SL ACCESS har direkt och via Trafiknära IT kontakt med leverantören Vix för att säkra att teknik och utveckling fungerar. Extra utbildning för trafikentreprenöremas personal samt de som kommor i kontokt mod resenärer vid försäljning av roskascan skall genomföras. Utveckling av utbildningsmaterial. Genomföra utbildningsinsatser. (Efter implcmontoring av reskassan krävs fortsatt uppföljning av trafikentreprenöremas leverans. Dot sker inom ramen för:s ordinarie avtalsuppföljning.) Kvartal Kvartal

6 12 Planerings- och Icdningsrclatcradc risker Ineffektiv verksamhet pga att styrando och stödjande dokument ej är uppdaterade oller tillgängliga Styrande och stödjande dokument ej är uppdaterade, ej lättillgängliga ej uppföljda Bristande efterlevnad av beslutade rutiner. VE /PU//LS/ JR/HR 2 Ny arbetsordning kommer att fastslå avdolningamas ansvar och de resultat som avdelningama skall leverera. Av arbetsordningen framgår även de mest centrala styrande och stödjande dokument som respektive avdelning ansvarar för. Rutin för rensning av styrande dokument har utarbetats. De styrande dokumenten ska registreras i dokumenthanterings-systemet Edit efter det att implementering av systemet har genomförts. Inom detta ansvar ngaräven att tillhandahålla forum för att göra dokumenten illgängliga (Insidan). VE skall vidare leda arbetet med tillhandahållariktlinjer och anvisningar för styrande och stödjande dokument 1. Faststall arbetsordning.[staben ansvarig) 2. Utarbeta och implementera rutin för rensning av styrande dokument 3. Rensning av styrande dokument 4. Avdelningsvis ArbO utarbetas där do för avdelningen mest centrala styrande dokumenten anges. 5. Utarbeta och implementerariktlinjer för uppföljning av efterlevnad av de olika styrdokumenten. 6. Utarbeta rutin för årlig översyn av arbetsordning. [Staben ansvarar] Planerings- och lednlngsrolateradc risker Bristande efterlevnad av de rutiner som ska följas onligt SLs System för säkerhetsstyrning (SSÄ). Bristfällig efterlevnad av de rutiner som redovisats till Transportstyrelsen i samband mod tillståndsansökan. Implementering och uppföljning brister. LS/ Säkerhet / 2 Implementeringen av beskrivna rutiner ligger i huvudsak pä, vissa delar ligger dock på och SÄ. Utarbeta plan för implementering och uppföljning av de rutiner som redovisats till Transportstyrelsen i samband med tillståndsonsökan. Uppföljning sker I form av systemrevision Kvartal Planerings- och Icdningsrclatcradc risker Brister i ramvorkot för intern styrning och kontroll. VE Allo avd somt Riskhanterare Till utvecklingen av SLs ramverk för intern styrning och kontroll hör t ex uppdaterade styrdokument och utbildning i dessa, utvecklad dokumenthantering, oegentligheter/korruptions-prevention. kartläggning av invootcringsproecsson mod tillhörando kontrollör mm. Dessa åtgärder m fl redovisas separat I detta dokument. Ytterligare arbete för att stärka den interna kontrollen är 1. Riskhantoringsfunktion inrättas och rekrytering 1. Kvartal gonomförs. 15 Planerings- och ledningsrolaterade risker Brister i investermgsprocesson. Beslutsunderlag ar ej fullständiga (tex drifskostnadekoncokvoncer saknas) och håller inte nödvändig kvalitet. Stora avvikelser i investeringsutfall relativt investeringsbudget VE. PU. Processkartlaggning och utveckling av motodor/rutinor t ox: 1. Rapport- och Investeringsprojektet tar fram process för att ta fram och följa upp investeringsplan 2. Införa SLL investeringsstrategi 3. Uppdaterade riktlinjer för vad som är investering Z2013 respektive drift Utbildningen i investeringskalkyl som inkluderar driftkostnadskonsekvenser av investeringar Eftcrlcvnadsriskcr ("compliancc") 5.3 Oegentligheter/ Korruption Handläggare tar emot muta, t.ex. en resa oller att handläggare på annat sätt otillbörligen påverkas i boslutseller hondlingsprocosscr JR MEDEL Satsning på prevention av ocgentlighetcr/korruption. Befintliga rutiner: Utbildning av nyanställda eller vid behov. Gällande riktilinjer för muta och korruption skickas ut till samtliga av SLs leverantörer innan jul. Enligt gällande rutin för upphandling och inköp ska samtliga SLs konsulter delgesriktlinjer för muta och korruption. Centraliserad upphandlingsenhet. Juridisk avtalsgranskning gällande avtal övorstigando vissa belopp. Handlingsplan skall utvecklas föran medvetandegora uppförandekod för att motverka oogontlighotor/korruption genom Global Compact/oleaming el llkn (om möjligt i samarbete med övriga SLL). Senast

7 INTERNKONTROLLPLAN 2013-WAAB EE Avtalsrclatcradc Bnsoailig avtalsförvaltning Bnster i uppföljning och vidareutveckling av befintliga avtal leder till dels brister i leveransen avseende främst kvalitet och/eller ekonomi, dels negativ påverkan på förtroendet för WAAB som en professionell beställarorganisation. Risken galler främst avtal kopplade till trafikdrift Det finns ett behov av processorienterat och proaktivt arbetssätt Tillfredsställande avtalsgranskning och riskhantering kon ej säkerställas pga. attriktlinjeroch rutiner saknas. Avd. som Identifierat risk Sektion som ledcr/stödjcr En strukturerad avtalsuppioljning behovs dar gemensamt arbetssätt i form av rutiner och verktyg utarbetas/förbättras. Tydlig ansvarsfördelning erhålls genom att ansvarig handläggare för resp. avtal finns identifierad och att befintliga avtal finns registrerade i avtalsdatabasen. Arbete med att anskaffa och Implementera en dokumontdatabas har inlotts och kommer att slutföras under Rapportering av utvecklingen sker till ledningen. En rutin för rapportering tas fram. Utbildning i juridisk avtalshantering kommor att sko under 2012 (ratt och etikett). 1. Utveckling 3v riktlinjer tor mkop och upphandling. 2. Avtalsdatabas ar anskaffad o arboto påbörjas för anskaffning av dokumentdatabas. 3. Utarbeta och implcmontcra gomonsamt arbotssatt i form av rutiner och verktyg. 5. Utbildning avsoondo juridisk hantering. 1. Kvartal Kvartal Löpando Nya avtal och tillaggsavtal förs successivt in i avtalsdatabason. Kontroll av att avtalsnummor och diarienummer har har åsatts resp avtal 4. Utveckla och implementera rutiner som säkerställer samt att erforderlig granskning har skett ar ett chefsansvar. Rutiner och att nya avtal/tillaggsavtal registreras i avtalsdatabasen 4. Kvartal kontrollmoment för säkerställande ses över, klart andra kvartalet med korrekt ID-nummeroch identifierad handläggare. 5. Kvartal ,fortlöpande 6. Utarbeta kanaler för information. 6. Fortlöpande 7. Utveckla och implementera stickprovsmässig rutin för avtalsgranskning. 7. Kvartal En ny rutin för stickrovsmassig revision av rutinen for avtalsgranskning kommer att utarbetas. Ev avvikelser rapporteras till avdelningschef. Operativa i trafiken Bnster i Otydligt underlag tor pnontenngar eller infrastrukturon/sakcrhetsbrister pga eftersatt eftersatt underhåll med åtföljande alltför hårda prioriteringskrav leder till underhåll kapital/ värdeförstöring och i värsta fall sakerhetsbrister. Statusrapport infrastruktur och underhållsplancr ger erforderligt underlag till genomförande- och utvecklingsplan por trafikslag liksom för budgetoch VP-prioriteringar. Underlag enligt ovan sakras enligt strukturerad avtalsuppföljning. Uppföljningen av infrastrukturens status ska avon sko systematiskt genom revisioner. 1. Utveckla och implementera rutin for statusrapporter 1.Kvartal avseende infrastruktur samt underhållsplaner. 2. Utveckla och implementera rutin för revision av infrastrukturens status.

8 INTERNKONTROLLPLAN WÅAB Avtalsrclatcradc Nyupphandling av trafikavtalen 2013 Ettiortragningsundetiag artramtaget och annonsering sker Anbud, anbudsprövning, tilldelningsbeslut sker t o m Juni Fordröjning i projektet kan medföra snäva tidsramar vilket kan äventyra trafikstart våren Trafik. Teknik. Adm En omtattande upphandling av tratik3vtalen planeras genomtoras Viss försening rader enligt ursprunglig plan. Större förändringar i förfrågningsunderlaget kan kräva omfattande omarbetning av detsamma, vilket kan medföra förkortad tid för anbudsiniamning, anbudsutvärdering samt process för beslut om tilldelning. Om detta forsenas yttorligaro finns risk att upphandlingarna och tilldelning av kontrakt löper förbi den 1 oktober Passeras dotta datum utan tilldelning av kontrakt trader bestämmelser i den nya lagen om kollektivtrafik i kraft som stipulerar särskilda regler för upphandling, vilket så fall omkullkastar möjligheten till trafikstart våren Verksamheten kommer då till stora delar att hamna i ett avtalslöst tillstånd under vintom/våren 2014 och trafikförsörjningen kan allvarligt riskeras. 1. Riskanalyser ar utarbetade for varje upphandling 2. Kvalitetssakring av upphandling och beredskap för OvorprOvning genom rutiner och personella resurser 3. Utorbeta rosorvplan om tidplan ej kan hållas. 4. Utarbeta rutin för uppföljning och rapportering av upphandlingen Z Kvartal Kvartal Stratogi och planering kravs som säkrar trafikförsörjning om upphandling inte kan genomföras som planerats. Uppföljning av ovanstående sker genom VD:s ledningsprocoss som resp. avdelningschefs dito. Katastrofriskcr ntrång i it-miljö Sabotage eller systemfel leder t obehörig åtkomst Trafik Saknas HÖG Waxholmsbolaget har en intormationssakerhetsmstruktion for kontinuitet och drift inklusivo katastrofplan IT. Instruktionen inchållerbl a återställning vid avbrott, spocifikationerför daglig drift såsom resurser, skydd, åtkomstrattighetor. loggning, säkerhetskopiering, incidenthantering. Antivirus finns installerat och uppdateras kontinuerligt 1.Fortsatt systematiskt arbete med it-sakerhet 2.Sakorhetsrutiner upprättas och brandväggar klassas enligt SLL-standard. Virusskydd uppdateras. Kompletteras med omvarldsbevakning och informationsspridning. Strävan efter att ha ett stabilt och heltäckande mobilnät för fartygen i skargården. 1.Löpande Katastrofriskcr Z Bnster i knsberedskap vid fartygskollision och grundstötning Ej tillräcklig knsberedskap tor trafikanläggningar och fartyg. Folnavigoring och kollision mod land/kaj. Risk för brand, olyckor. Bristande omvarldsbevakning så att information om större händelser i narområdet undgår WAAB. Trafik Teknik/ Ingen kollision mellan fartyg till sjöss med besvarande följder har inträffat sedan lång tid tillbaka, men kan få förödande konsekvenser. WÅAB ansvarar for att navigeringssystom fungerar och underhålls. Ett omfattande och sakerhetshöjande fartygsunderhåll genomförs för att oförutsedda fel i fartygen inte ska inträffa. Entreprenören ansvarar for att besättningen ar kunnig och kompetent samt att fartygen ar val underhållna. Handbok för för intern brandskyddskontroll (IBK) finns upprättad och följs. Behov av bevakning eller ytterligare larmanordningar bör utredas av Trafik och /Tcknlk I samverkan. 1. Uppföljning av underhall genom upprattat undorhållssystom. 2. Kontroll av att erforderlig uppdatering i systemet sker. 3. Utarbeta en rutin för riskanalys och uppföljning/utredning av inträffade händelser. 4. Fortsatt omvarldsbovakning 5. Fortsatt kontinuerlig nödiagesberedskap genom trafikledningen 6. Rutin för systematiskt brandskyddsarbete tillämpas. 7. SOkorhotsutrustning utvocklas Löpande 5. Löpande 6. Löpando Försäljnings- och intäktsrelaterade Bristfällig intaktssaknng i befintligt betalsystem Bristande system/verktyg avseonde intaktsprocessen. Trafik /Adm Trafik ar systemägare av befintligt betalsystem. Detta system ar mycket 1. Utarbota rutinor och verktyg för intäktssakring. gammalt och den tekniska apparaturen för information från systemet ar 2. Analysera diskrepans mellanrapporteringi olika uråldrig (sett ur ett dataperspoktiv). Om donna apparatur slutar fungera system över antal resenärer (OAS vs biljettsystem). erhålls ingen information från betalsystemet Systomot ar into kopplat till statistiksystom för resande, varförfull kontroll över intakterna saknas. En avbrottsplan behöver utarbetas för det fall att det gamla systemet slutar att fungera. En jämförelse mellan rapporterat antal resenärer under 2011 och antal betalda resor visar en diskrepans med 22 procent Barn som åker gratis ingår ej i rapporteimg över betalande resenärer Kvartal

9 INTERNKONTROLLPLAN 2013-WAAB s Kontrollåtg * 7 Försäljnings- och intäktsrelaterade Nytt Betalsystem Ett nytt betalsystem är under införande. Risk finns för försening av hela projektet Trafik/Adm HÖG leder projektet med nytt betalsystem. Tester med Access-kortet i skärgårdstrafiken har kraftigt försenats pga tekniska problem. Konsulthjälp har engagerats för att intensifiera arbetet i projektet Detta kommer att pågå tills projektet 3r genomfört till årsskiftet 2013/2014. Samarbete sker med SL i tillämpliga delar. Bedömning görs att befintlig tidsplan för Införande av det nya systemet inte kommer att hålla. 1. Utarbeta en reviderad genomforandeplan inklusive tidplan med bedömning av projektets/betalningssystemets slutliga införande. 2. Utarbeta en plan för när investeringsutgiftema beräknas falla ut. 1. Kvartal 1,2013 Z Kvartal Planerings- och lcdningsrelaterade risker Bnster iramverketfor intern styrning och kontroll Bristande ramverk for upprätthållande av intern styrning och kontroll. ADM Adm Alla avd Till utvecklingen avramverket för intern styrning och kontroll hör t ex uppdaterade styrdokument och utbildning i dessa, utvecklad dokumenthantering, oegontlighotor/korruptionsprevention, kartläggning och dokumentation av huvudprocesser t ex investeringsprocessen mm. Ytterligare arbete för att starka den interna kontrollen ar 1. Riskhantoringsfunktion inrättas och ansvarig utsos Planerings- och Icdningsrclatcradc risker Omgruppering till nya lokaler. Inoffoktiv verksamhet pga avsaknad av styrande och redovisande dokument, ej är uppdaterade eller tillgängliga Beslutsunderlag ar ej fullständiga och hällor into nödvändig kvalitet Styrando och redovisande dokument saknas, oj ar uppdaterade, ej lättillgängliga, ej uppföljda Bristande efterlevnad av beslutade rutiner. ADM Adm /Trafik/Toknik Inför en samlokoliscnng av företaget mod SL gors en utredning av hur de verksamhetsstödjande datasystemen för den dagliga trafikdriften och det administrativa arbetet ar integrerade. Inför en flytt av datadriften ska beslut fattas om var datamaskiner och system ska placeras, nar flytten kan ske, vem som fortsättningsvis ska drifta systemen. För att inte äventyra trafikverksamheten ska flytten ske under lågsäsong nar trafikvolymen och resandet är som lägst För att minska avbrott i administrativt arbete ska flytten ske under period när låga eller inga krav ställs på rapportering av olika slag. Arbetsordning saknas som fastslår avdelningarnas ansvar. Av arbetsordningen ska framgå do most centrala styrande och redovisande dokument som respektive avdelning ansvarar för. Do styrande dokumenten ska rogistrcras i dokumonthontoringssystemet (nuvarande diarict). Inom dotta ansvar ingår även att tillhandahålla forum för att göra dokumenten tillgängliga (SharoPoint) 1. Projektet tar fram process och tidplan för flytt av datasystem i samarbete med SL och datakonsulter. 2. Projektet tar fram process och tidplan för flytt av kontorot 3. Projektet genomför flytten 4. Utarbeta övergripande arbetsordning. 5. Utarbeta arbetsordning avdelningsvis dar de för avdelningen mest centrala styrande dokumenten anges. 6. Utarbeta och implcmcntorariktlinjerför uppföljning av efterlevnad av de olika styrdokumenten. 7. Utarbeta rutin för årlig översyn av arbetsordning. l.kvartal4 20l2 ZKvartal Kvartal /rosp kvartal skall leda arbetet med att tillhandahållariktlinjer och anvisningar för styrande och redovisande dokument

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL-2013-00833 Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt) 2 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL-2013-00833 Frågeställningar enligt riktade anvisningar i delårsrapporteringen

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Förslag till internkontrollplan 2014 för Trafikförvaltningen inkl. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Förslag till internkontrollplan 2014 för Trafikförvaltningen inkl. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2013--04 1 (2) Identitet TN 2013-07 Handläggare: Anders Hult 08-686 1456 Trafiknämnden 2013--10, punkt 21 Förslag till internkontrollplan 2014 för Trafikförvaltningen

Läs mer

Landstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande.

Landstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande. 1 (8) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-24 Identitet 1205-0115 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapporter 2011 för Trafiknämnden, AB Storstockholms

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 13 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3 2015 Upphandling inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG 3, Handläggare Ylva Opard Datum 2013-12-11 Diarienummer ALN-2013-0263.10 Äldrenämnden Intern kontroll - förslag till plan 2014 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken 1(7) Handläggare Henrik Palmér 08-686 4056 henrik.palmer@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, punkt 11 TN 2014-0868 Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 1 (6) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-147 Trafiknämnden Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014 Enligt SL:s styrelses beslut 2004-08-31 skall styrelsen årligen ta ställning till

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Upphandling av IT-drift och support (DIT17)

Upphandling av IT-drift och support (DIT17) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 6 Upphandling av IT-drift och support (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen)

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 5 Upphandling av Drift och underhåll för tekniska anläggningar avseende tele-, transmission och IT-styrd

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5)

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5) Internkontrollplan 2008 1(5) Styrning och konsekvensanalyser Landstingsstyrelsens förvaltning har en fastställd budget/verksamhetsplan med mätbara mål Landstingsstyrelsens förvaltning tecknar avtal och

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

Förslag till internkontrollplan 2014 för trafikförvaltningen

Förslag till internkontrollplan 2014 för trafikförvaltningen Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(2) Ledningsstaben Handläggare Anders Hult 08-686 1456 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 23 Ärende/Dok. id. TN 2014-0272 Infosäk.

Läs mer

3.0/ Uppsala. Intern kontroll - förslag till plan 2015

3.0/ Uppsala. Intern kontroll - förslag till plan 2015 Uppsala KOMMUN ALDREFORVALTNINGEN 3.0/ Handläggare Datum Diarienummer YlvaOpard 2014-02-05 ALN-2015-0064.10 Äldrenämnden Intern kontroll - förslag till plan 2015 Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Inköp på Svenska kraftnät

Inköp på Svenska kraftnät Inköp på Svenska kraftnät Konsult- och entreprenörsdagen 2015 Ulrika Hesslow, inköpschef På gång på Inköp Inköpsplan Utvärderingskriterier Uppföljning lev Kontraktsmallar Rekrytering Kvalificering Kategoristyrning

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09)

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 9 Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) Ärendebeskrivning Ärendet avser

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Uppföljning av Internkontrollplan 2011 för AB Storstockholms lokaltrafik

Uppföljning av Internkontrollplan 2011 för AB Storstockholms lokaltrafik 1 (1) Trafiknämnden PM TN 1202-0028 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Uppföljning av Internkontrollplan för AB Storstockholms lokaltrafik Bakgrund Landstingsfullmäktige fastställde i december 2005

Läs mer

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Informationssäkerhet SLL IT Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms läns landsting 2015-08-

Läs mer

Ledningssystem för Informationssäkerhet

Ledningssystem för Informationssäkerhet Dnr 2017/651 Ledningssystem för Informationssäkerhet Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisationens förutsättningar... 4 3 Ledarskap... 5 4 Planering...

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon 1(5) Handläggare Ragna Forslund 070-786 19 59 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 10 Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon Ärendebeskrivning Med detta ärende föreslås

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalavdelningen Dnr KS/2014:280-007 2015-03-03 1/3 KS 10:1 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunrevisionen Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet Förslag till

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN OKTOBER 2013 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5)

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5) Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, 2011 1(5) Informationssäkerhetspolicy vid Konstfack 1 Inledning Information är en tillgång som tillsammans med personal, studenter och egendom är avgörande för Konstfack

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet 1 (5) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-123 SL 2011-01279 Trafiknämnden Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2016

Systematiskt kvalitetsarbete 2016 SKRIVELSE Anders Karlsson 151102 Vårt Dnr: nummer Ert Dnr: nummer Systematiskt kvalitetsarbete 2016 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett reglemente för internkontroll syftande till att

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2013/2014

Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2013/2014 Kapitel Internkontrollplan Version 1 Datum Förslag: 2013-05-21 Framtaget av Chef Affärsstöd Godkänt av Styrelsen Sidor Sida 1 av 5 Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2013/2014 Intern

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Effektrealisering på SJ

Effektrealisering på SJ Effektrealisering på SJ Varför, vad och hur Anturadagen 2011-11-30 Pär Helgesson Vad är effekter? Ekonomistyrningsverkets definition: En förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-12-21 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2016:610 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET POLICY INFORMATIONSSÄKERHET Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-21 56 Bo Jensen Säkerhetsstrateg Policy - Informationssäkerhet Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande

Läs mer