HALVTIDS- RAPPORT 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVTIDS- RAPPORT 2015"

Transkript

1 HALVTIDS- RAPPORT 2015

2 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten Översyn av NSFs internationella engagemang... 5 NSF som medlemsorganisation...6 Involvera många och stötta de som leder... 6 Ramar för förbundsstyrelsens arbete NSF som verksamhetsstödjare....9 Medlemsrekrytering... 9 Uppstart av nya kårer Ekonomiskt stöd till kårerna Roverscouting inom NSF Vår öppenhet och mångfald Tydlighet kring samverkan med Scouterna-distrikt... 9 NSF som arbetsgivare NSF som huvudman för tre anläggningsstiftelser NSF som partner, samverkansorganisation och medlem Antagna motioner på FM Förbundets kommittéer...12 ALKO Internationella kommittén INFO KUL LÄR

3 innehåll NSF strategi - vad har hänt sedan förbundsmötet 2013? Kårernas arbete På Väg Målprojekt...17 Vår roll i världen Lokalt engagemang Nykterheten i praktiken Utvärdering av NSFs verksamhet Roverscouting i NSF Välkomsthajk Närma oss våra rörelser Studentscouting Öppen Avdelning Långsiktig kommunikationsplan Ett samlat budskap Välkomstpaketet Tydliga personaluppdrag A Ledar-appen A.2 och Min NSF sida A Sammanfattning Budget Sammanfattning Intäkter Medlemsutveckling Ledarskap och utbildning Program Nykterhetsfrågan i scouting Kommunikation Organsiation och löpande arbete Kommentar till den definitiva budgeten för Underskottet Underskottet De största nya kostnaderna i budgeten Fler nya kostnader Summering

4 inledning För första gången sedan 1970 har NSF haft ett år utan förbundsmöte. Därför är det också första gången som förbundsstyrelsen formulerar en halvtidsrapport till medlemmarna. Syftet är att ge en bild av vad som skett under 2014 och hur vi förvaltat förtroende som givits oss. Den som vill veta mer eller förmedla en åsikt är välkommen att höra av sig till kansliet eller besöka hemsidan. Inte minst är vi intresserade av om detta är en bra form av rapport. Vi i förbundsstyrelsen är glada över det som hittills åstadkommits, men än finns massor med arbete kvar innan vi kan vila. Därför uppmanar vi varje medlem att fundera på vad just du kan bidra med i den viktiga utvecklingen av NSF. Vi behöver alla varandra och samhället behöver mer NSF-scouting! Förbundsstyrelsen i januari

5 Lokalt och globalt NSF i det lokala och globala samhället Kårernas roll i sina lokalsamhällen Förbundsrådet 2014 genomfördes på temat Lokalt engagemang i anslutning till övriga IOGT-NTO-rörelsens kick-off inför kongresserna Drygt 80 medlemmar deltog. Både våra medlemmar och övriga IOGT-NTO-rörelsen utryckte sig positivt över samlokaliseringen av arrangemangen och önskade ännu mer tid för utbyte av erfarenhet nästa gång. Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten På distriktsårsmötena 2015 önskar förbundsstyrelsen få delta med materialet den lille ideologen. Det är ett verktyg som syftar till att förtydliga vår ideologi som sedan ligger till grund förde budskap vi vill förmedla framöver. Översyn av NSFs internationella engagemang Förbundet hade två ideella representanter på plats på IOGT:s världskongress hösten De hade i uppgift att återkomma till förbundsstyrelsen och Internationella kommittén med förslag på hur förbundet bör arbeta alkoholpolitiskt på den internationella arenan. På kongressen avslutades även förbundets treåriga projekt med organisationen ITYF från Indien. 5

6 medlemsorganisation NSF som medlemsorganisation Klarhet kring hur nykterheten ska hanteras i praktiken har arbetats med i målprojektgruppen Nykterheten i praktiken. Resultatet är ett förslag till förbundspolicy som gruppen planerar att testa på vårens distriktsårsmöten. Arbetet med att göra medlemmarna stolta och bekväma med att prata om NSF görs dels genom PåVäg-processen för förbundets strategikårer. Detta kommer också att vara en del i arbetet med en långsiktig kommunikationsplan. Involvera många och stötta de som leder Att personer och team som engagerar sig på förbundsnivå ska få den uppskattning de förtjänar är något som alla kommittéer arbetar med löpande. Ordförandesamlingen våren 2015 kommer beröra tackkulturen och hur vi arbetar med feedback till varandra. Konsulenter har stöttat kommitteer att engagera medlemmar till olika strategiprojekt. Förbundsstyrelsen har börjat arbeta med uppdragsbeskrivningar för att tydliggöra vad som förväntas om någonantar ett uppdrag. FS och personalen arbetar också aktivt för att få in nya förmågor i arbetsgrupper och projekt. Ett resultat vi redan ser är att flera i lägerkommittén för 2016 års förbundsläger inte tidigare engagerat sig på förbundsplan. Öppenhet och tillgänglighet Förbundsstyrelsen diskuterar tillgänglighet utifrån flera olika perspektiv och kommer att jobba mer med frågan under 2015 inför höstens förbundsmöte. Under 2014 lanserade förbundet ett intranät för personalen och ideellt aktiva på förbundsplan. Systemet är byggt i SharePoint och döpt till Birk. Det erbjuder bland annat arbetsytor och dokumentdelning för en enklare hantering av förbundets dokument. Att förenkla för medlemmen att hitta information om förbundets verksamhet finns med i planeringen av ny hemsida med lansering Ramar för förbundsstyrelsens arbete En del i arbetet med att göra FS mer strategiska är att en förtydligad delegationsordning tagits fram. Förbundsstyrelsen genomförde fem fysiska möten och fem telefonmöten under I maj träffade styrelsen övriga IOGT-NTO-rörelsen och i april 2015 planeras ett gemensamt möte med Scouterna och tillhörande samverkansorganisationer. Förbundet representerades på IOGT Internationals kongress av medlemmarna Annie Roos och Johan Persson och på Youth forum i Slovenien av medlemmen Julius Kramer. Styrelsen har under ett par tillfällen under 2014 utnyttjat möjligheten att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förbundsordföranden har under året varit arvoderad på 100%, men kommer att minska den arvoderade tiden under

7

8

9 Verksamhetsstödjare NSF som verksamhetsstödjare Förbundets strategi som antogs på förbundsmötet 2013 har som övergripande mål att göra det enklare och mer attraktivt att anta en ledarroll i NSF. De flesta av strategins målprojekt sätter därför ledarteamet och kåren i fokus. De ca trettio kårer som valt att bli strategikårer får extra mycket stöd att utveckla sin verksamhet. Medlemsrekrytering Konsulenterna har sedan ett par år arbetat med förberedande rekryteringsveckor under vårterminen där höstens insatser planeras. Vad kåren kan få hjälp med presenteras i en folder, det så kallade smörgåsbordet. Flera kårmål i PåVäg syftar till att utveckla kårens förmåga att rekrytera och ta emot nya vuxna medlemmar. Uppstart av nya kårer Under 2014 startades två nya kårer, Team aktiv i Svea distrikt och Gullabo i Kalmar distrikt. Gullabo hade flera ledare med på höstens välkomsthajk och har rivstartat sin verksamhet i sitt stora scouthus i Gullringen. Förbundet fortsätter att stötta de fem nya kårerna i Örebro distrikt som hälsades välkomna på förbundsmötet Under första styrelsemötet 2015 träffar förbundsstyrelsen kårerna under en gemensam middag. Ekonomiskt stöd till kårerna Förbundet betalade ut aktivitetsstöd för kårernas ordinarie verksamhet och rekryteringsbidrag för insatser där kårerna arbetat för att rekrytera nya medlemmar. Totalt betalades kronor ut till förbundets kårer. För att locka medlemmar att utnyttja förbundets tre anläggning finns bidrag att söka baserat på föregående års medlemsantal. Dessa så kallade anläggningscheckar finns kvar även 2015 för att därefter utvärderas. Roverscouting inom NSF Under våren 2014 tillsatte förbundsstyrelsen en Roverscoutkommitté med uppdrag att utveckla förbundets verksamhet för roverscouter. Kommittén har träffats ett antal gånger under året, bland annat för ett gemensamt styrelsemöte med UScK och förbundsstyrelsen. Vår öppenhet och mångfald Se även rubriken uppstart av nya kårer. Förbundsstyrelse och personal arbetar för att knyta våra nya scoutkårer närmare förbundet och övriga kårer i dess närhet. Förbundsstyrelsen har tillfrågat flera personer i våra nya kårer om att ta plats i projektgrupper på förbundsnivå. Strategikårer arbetar med Öppen scoutkår, ett mål med syfte att göra kåren än mer välkomnande. Tydlighet kring samverkan med Scouterna-distrikt Förbundsstyrelsen ringde under hösten runt till NSF-distrikten för att bilda sig en nulägesbild av samarbetet med Scouternas distrikt. Arbetet med att klargöra samverkansformer fortgår

10 NSF som... NSF som arbetsgivare Förbundsstyrelsen formulerade under första halvåret 2014 ett dokument som beskriver personalorganisationens uppdrag. Detta är överlämnat till generalsekreterargruppen och arbetet med att se över den nuvarande organisationen kommer att påbörjas våren För att leda detta arbete inrättade förbundsstyrelsen våren 2014 en ny tjänst, biträdande Generalsekreterare med ansvar för strategi och intern utveckling. NSF som huvudman för tre anläggningsstiftelser Förbundsstyrelsen har i dialog med de tre stiftelsernas styrelser skrivit verksamhetsavtal med varje stiftelse. Där tydliggörs ekonomiska bidrag från förbundet och förväntningar från NSF som huvudman. Carl Berggren är fortsatt anställd som Camp Chief med huvuddelen av sin tjänst avsatt för arbete på Ransberg. 7,5 % vardera av tiden finns avsatt för de andra stiftelserna att disponera. Under sommaren 2014 erbjöds 12 unga medlemmar sommarjobb på Ransberg. Tillsammans med ugandiska volontären Gidds genomförde de 75 sommarjobbsveckor på anläggningen. NSF som partner, samverkansorganisation och medlem Förbundet fortsätter att delta i samarbeten och projekt som ligger i linje med våra ideologi och våra mål. Denna rad har förbundsstyrelsen tagit i beaktande när vi fått förfrågningar om medlemskap och projektmedel vilket i några fall resulterat i att vi valt att tacka nej till samarbeten. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att vi har kraft och kunskap att engagera oss i de samarbeten vi ingår. Utvärdering av samverkan med Scouterna har inletts och kommer att presenteras på förbundsmötet i Eskilstuna 7-8 november. NSF har deltagit aktivt NBV:s förändringsarbete. Förbundsordföranden deltog i studieresa och huvudmannamöte i Sarajevo och kommer att delta på huvudmannakonferens i januari Generalsekreteraren ingår i ett nätverk med NBV:s medlemsorganisationers verkställande tjänstemän. 10

11 motioner 2013 Antagna motioner på FM 2013 Nationell samling på temat Hur presenterar vi scoutings historia på bästa sätt har Storugglorna givits ansvar för. Framtagande av en strategi för att möta en 50-procentig minskning av stödet från Miljonlotteriet har påbörjats. Styrelsen träffade Miljonlotteriets VD Ludvig Alholt under sitt sista möte Roverscoutkommittén är tillsatt Undersöka möjligheten att starta ett system för verksamhetsstödjare ligger inom strategins målprojekt Supporterklubben 11

12 kommittéer Förbundets kommittéer ALKO Har inte varit aktiv under 2014 då medlemmar saknas. Ingen alkoholpolitisk helg arrangerades då de tillfrågade arrangörerna fick förhinder. Förhoppningen är att erbjuda en alkoholpolitisk helg Internationella kommittén Förbundet hade en volontär med placering i Växjö fram till september Därefter har vi inte haft någon som kunnat arbetsleda en ny volontär varför förbundet i nuläget inte har någon. På grund av svårigheter i kommunikation med ITYF i Indien hann vi inte få till något volontärutbyte under sommaren. Däremot har Ransberg återigen haft hjälp av Gidds Bambaga från Uganda. Sober Network fanns representerat på världskongressen i Thailand. IK har förmedlat internationella upplevelser till medlemmar genom Explorer Belt, Actives kongress och Actives seminarier. Ett utökat bidrag för deltagande på världsscoutjamboreen i Japan har möjliggjort en kostnadsreducering för de 125 NSF-scouter som sommaren 2015 åker på sitt livs äventyr. INFO Har stöttat stiftelserna i framtagning av en gemensam broschyr. Kommittén arbetar med flertalet målprojekt i förbundets strategi utöver den löpande informationsverksamheten med hemsida, tidning och sociala medier. 12

13 kommittéer KUL Någon specifik mångfaldsgrupp har inte startats. Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt att vi har med tillgänglighetsperspektivet i alla våra arbets- och projektgrupper. Styrelsen har börjat diskutera en tillgänglighetspolicy, men har ännu inte antagit något skarpt förslag. NSF har genom Carl Berggren representerats på Overture Networks möten under året. Projekt Tillsammans som syftar till att göra NSF:s scoutkårer tryggare och bättre förberedda i samspelet och kommunikationen med barn och ungdomar, oavsett funktionsvariationer. Projektet vill också öka förståelsen för funktionsvariationer bland scouterna och därigenom minska utanförskap och främja integration och ny vänskap. Tillsammans består av ledarworkshops och programmaterial till scoutmöten, kring funktionsvariationer. Dessa kommer att lanseras och presenteras mer ingående på NSF:s ordförandesamling i januari 2015 och därefter kan kårerna boka ledarworkshopen löpande, samt ladda ner programmaterialet från hemsidan. Under 2014 hade Solvargsteamet en mentor med syfte att utveckla det personliga ledarskapet och teamet. LÄR LÄR beslutade att avveckla 2014 års tema Tag plats! i förtid för att kunna fokusera och förbereda 2015 års tema, Kom ut!, som handlar om friluftsliv. Kom ut! inleds med en kick-off februari på Kärsögården i Stockholm. En Idékurs genomfördes i fjällmiljö under sommaren Vinterkursen som planerades till årsskiftet 2014/15 blev inställd på grund av för få deltagare. Solvargskursen på Kungshol fick utöka antalet platser på grund av högt söktryck. Även två Scouterna-medlemmar deltog på kursen. 13

14 strategi - på väg NSF strategi - vad har hänt sedan förbundsmötet 2013? Arbetet med vår gemensamma NSF strategi har tagit fart rejält sedan beslutet togs på förbundsmötet i november Ni är många som valt att engagera er på olika sätt för att föra NSF framåt. Nedan följer en kortfattad rapport kring hur arbetet fortskrider. Ett extra stort tack alla ni som hitintills valt att lägga lite extra energi på NSFs framtid! Kårernas arbete På Väg Under ett knappt år har kårernas egen strategiprocess, På Väg varit igång. Sedan dess har 30 kårer valt att bli en så kallad strategikår. Tillsammans med en konsulent arbetar strategikårerna med ett antal kårmål som kåren själva valt att de vill utvecklas inom. Större delen av de kårer som har satt igång har hunnit arbeta med 2-3 kårmål, sammanlagt ska kåren genomföra 8 kårmål. Av de kårer som för tillfället valt att inte jobba med På Väg anger många att de för tillfället inte har kapacitet att arbeta med strategin på grund av exempelvis ledarbrist, att de är i ett uppstartsskede eller för tillfället inte har någon verksamhet. En tydlig majoritet av strategikårerna anser, enligt de löpande utvärderingarna, att de fått ut något av de första tre kårmålen de genomfört då de arbetat utefter den föreslagna ordningen. Det vill säga kårmål A: Kårstrategin, kårmål C: Nykterheten i praktiken samt kårmål E: Öppen Scoutkår. Många uppskattar att de får möjlighet till att diskutera de här frågorna med sina ledarkollegor då det är både nyttigt och roligt. Vidare menar flera att det stärker ledargruppen att föra dessa diskussioner, då alla har möjlighet att komma till tals och tillsammans arbeta med utvecklande och konkreta uppgifter. Det har också ökat samsynen i ledargruppen påpekar flera, då ämnen som nykterheten tas för given, men att ledarna i kåren egentligen aldrig resonerat och tillsammans reflekterat över hur de ser på saken och hur det i sin tur kan påverka kåren. På Väg fortsätter att genomföras under hela 2015 och åtminstone under vårterminen Det är inte försent att påbörja processen för de kårer som ännu inte startat. Vill kåren testa ett kårmål för att känna om det är rätt för dem så är även det helt okej. Då hör ni av er till er kontaktkonsulent eller biträdande generalsekreterare Lina Kurttila 14

15

16

17 strategi - målprojekt Målprojekt I FS förslag 8: Strategi för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som antogs på förbundsmötet 2013 så beskrivs det att Målprojekt är en idé om hur vi kan uppnå ett strategiskt mål. Ideella krafter bör ha stort inflytande på sitt arbete. Därför önskar FS få mandat att justera, förkasta och ersätta målprojekt om genomförande medlemmar så begär, så länge målet anses kunna uppnås. På det sättet skapas en flexibilitet och vi kan bibehålla hög motivation och kreativitet. FS föreslår därför att FM beslutar om vilka mål strategin ska innehålla, medan målprojekten ses som en preliminär skiss på hur arbetet kan gå till. Arbetet med de olika målprojekten har fördelats mellan förbundsstyrelsen och de olika kommittéerna, LÄR, KUL, INFO och Roverscoutkommittén. Kommittéerna fungerar som styrgrupp för de olika projektpatrullerna. Projektpatrullerna består av en ideell patrulledare, ett antal ideella medlemmar och en vice patrulledare (en av våra anställda) som finns med som stöttning. Tills sin hjälp har alla projektpatruller tillgång till informationssystemet Sharepoint, som hos oss i NSF döpts till Birk. Systemet kan användas till dokumenthantering, rapportering, projekt och uppgiftsplanering med mera. Nedan följer en kort rapport kring de målprojekt som är igång eller redan genomförts. Vår roll i världen 1.1 Projektpatrullen har skapat verktyget Den lille ideologen, ett formulär som medlemmar och personal ska få använda för att ge sin bild av vad som är NSF:s vision, uppdrag mm. Nästa steg är att medlemmarna möter Den lille ideologen under distriktsårsmötena och/eller individuellt genom att ladda ner den. Personalen ska också få chansen, förhoppningsvis under ett personalmöte under första kvartalet Lokalt engagemang 1.2 Ett förbundsråd på detta ämne har genomförts och en metodfolder håller på att tas fram för kåren ska kunna arbeta vidare. Nykterheten i praktiken 1.3 Ett utkast till en policy är framtagen som omfattar allt värdegrundsarbete, inte bara nykterheten. När FS godkänt/justerat utkastet ska det presenteras på distriktsårsmötena under Utvärdering av NSFs verksamhet 1.4 En anställd har tilldelats del av sin arbetstid till detta i sin tjänst. Där kommer kunskap att samlas in och arbetet påbörjas under våren Viss utvärdering av verksamhet pågår naturligtvis redan men nu ska ett helhetsgrepp tas både gällande den anställda organisationen samt det ideella arbetet. Roverscouting i NSF 1.5 Roverscoutkommittén jobbar själva med detta målprojekt. De utvecklar hur roverscouterna i förbundet ska stöttas och hur kommitté ska väljas framöver. 17

18 strategi - målprojekt Välkomsthajk 1.6 Den första Välkomsthajken för nya ledare hölls i oktober 2014 på Kungshol. Hajken var mycket uppskattad och planen är att detta ska bli ett återkommande arrangemang. Det finns en projektpatrull som driver arbetet vidare. Närma oss våra rörelser 2.1 Här planerar INFO att göra en enkät men det finns ännu ingen fungerande projektpatrull kring detta målprojekt. Studentscouting 2.2 Roverscoutkommittén har börjat fundera kring detta målprojekt men inte startat igång någon projektpatrull ännu. Projektet kan ske i samarbete med Scouterna. Öppen Avdelning 2.4 Detta målprojekt genomförs av det personalledda projektet Tillsammans som kommer att lanseras på ordförandesamlingen 24-25/ Långsiktig kommunikationsplan 3.1 Arbetet med en långsiktig kommunikationsplan kommer att startas upp våren Kommitté INFO kommer på sin andra träff i vår (april/maj) formulera ett offertunderlag som sedan ska skickas ut till olika byråer. Projektet beror av andra projekt, så som Vår roll i världen och Nykterheten i praktiken. Ett samlat budskap 3.2 Tanken med detta målprojekt är att hålla kårkommunikatörsträffar. En första träff (av kanske 3-4 träffar om intresse finns) skulle hållits i augusti men blev inställd, pga för få deltagare. Ett nytt försök kommer att göras i samband med ordförandesamlingen i januari Första träffen ska handla om kårhemsidor och kåren i sociala medier. Kommande träffar är inte helt planerade än men kommer bland annat att beröra hur kårerna kan profilera och marknadsföra sig. Välkomstpaketet 3.3 Detta målprojekt har en projektpatrull som träffats vid flera tillfällen. De har kommit fram till att ta fram en magaschyr, alltså en blandning mellan ett magasin och en broschyr som ska vara snygg att ha liggandes på till exempel fikabordet. Magaschyren vänder sig till potentiella ledare samt föräldrar till scouter och kommer bestå av mycket praktisk information om NSF och scouting. Tanken är att den även ska finnas tillgänglig på flera språk. Det blir främst de anställda kommunikatörerna Towe Bengtsson och Caroline Spångberg som arbetar med innehållet. Sedan träffas målprojektgruppen igen i maj och kollar igenom materialet, korrekturläser och kommer med kommentarer. 18

19 strategi - målprojekt Tydliga personaluppdrag A.1 Ett uppdrag för personalorganisationen är överlämnad från FS till GS med kollegor. Ett utvecklingsarbete som bygger på personaluppdraget har startats upp av generalsekreterargruppen och kommer att involvera hela personalgruppen under FS uppdateras regelbundet om arbetets utveckling. Ledar-appen A.2 och Min NSF sida A.3 Två tekniktunga projekt som tillsammans med medlemsregistret bildar en användarvänlig helhet kring administration och medlemskap. I dagsläget finns några få intresserade till en projektpatrull och en patrulledare är snart klar. En projektbeskrivning är skriven för Ledarappen. 19

20 strategi - sammanfattning Sammanfattning Ovan har du läst om kårprocessen På Väg och de olika målprojekt som på ett eller annat sätt startats igång i NSFs gemensamma strategi. Det finns dock fler intressanta målprojekt som väntar på att dras igång om intresse finns. Kom ihåg, det är vi alla tillsammans som genomför och förverkligar strategin. Om du är intresserad av att engagera dig eller om du blir sugen på att starta igång en På Väg process i din kår så hittar du länkar här: Här kan du läsa mer om strategin Om du vill engagera dig på något sätt kan du anmäla intresse här Vill ni bli en På Väg kår? Då hör ni av er till er kontaktkonsulent eller biträdande generalsekreterare Lina Kurttila 20

21 budget 2015 Budget 2015 Preliminär Definitiv Sammanfattning Budget 2015 Budget 2015 Intäkter 23,350,000 19,125,000 Utgifter Medlemsutveckling -9,720,000-9,665,000 Ledarskap och utevkling -1,257,000-1,120,000 Program -1,225,000-1,335,000 Nykterhet i scouting -494,000-1,020,000 Kommunikation -2,020,000-2,275,000 Organsiation och löpande arbete -8,634,000-9,425,000 Totalsumma utgifter -23,350,000-24,840,000 Över-/Underskott 0-5,715,000 Preliminär Definitiv Intäkter Budget 2015 Budget 2015 Förbundsavgift 450, ,000 Ränteintäkter 200, ,000 Statligt bidrag 1,900,000 1,700,000 Ungdomslotteri 18,100,000 16,800,000 Upplösning av lägerreserv 0 0 Upplösning utvecklingspengar 2,500,000 0 Återbäring Scouterna 200,000 0 Övriga intäkter 0 0 Totala intänkter 23,350,000 19,125,000 Preliminär Definitiv Medlemsutveckling Budget 2015 Budget 2015 Internationella scoutupplevelser -25, ,000 Ideell inifrån och ut (Megahelg) 1,900,00-50,000 Personal konsulenter -8,235,000-7,620,000 Projekt i förbundets regi 0 0 Mentorskapsprogram -10,000-5,000 Stöd till kårer och distrikt -1,400,000-1,420,000 Projekt i förbundets regi - Läger ,000-50,000 Summa -9,720,000-9,665,000 21

22 budget 2015 Preliminär Definitiv Ledarskap och utbildning Budget 2015 Budget 2015 Ideell inifrån och ut (Altitude) -50,000-50,000 Projektbildaren -100,000 Inkluderande insatser (Overture Network) -70,000-20,000 Ideologistärkande utbildning -30,000-25,000 Internationella kurser och utbildningar -40,000-40,000 Inkluderande insatser (Välkomsthajk) -50,000-45,000 Personal -552, ,000 Utbildningar och kurser -425, ,000 Utbildningsbidrag och reseutjämn. Ramverket -40,000 0 Summa -1,257,000-1,120,000 Preliminär Definitiv Program Budget 2015 Budget 2015 Kom ut! Kickoff -130,000 Miniäventyr -35,000 Programarbete i NSF -50,000-15,000 Internationell programverksamhet -20, ,000 NSFs programmaterial och Drogfriryggsäcken -50,000-45,000 Personal -295, ,000 Äventyr, Ledarresa och Tag plats i Samhället -750, ,000 Volontärsprogram internationellt -60,000-20,000 Summa -1,225,000-1,335,000 Preliminär Definitiv Nykterhetsfrågan i scouting Budget 2015 Budget 2015 Arbete med utsatta barn -100, ,000 Drogfria storhelger -60,000-60,000 Nykterscout-priset -10,000-10,000 Övriga profilaktivteter -174, ,000 Vit Jul -150, ,000 Kurser I-N-rörelsen 0 0 Summa -494,000-1,020,000 22

23 budget 2015 Preliminär Definitiv Kommunikation Budget 2015 Budget 2015 Annonsering och marknadsföring -50, ,000 Målprojekt INFO -200, ,000 Grafisk profil 0 0 Hemsidan och community -50,000-30,000 Intranät/Sharepoint -25,000-25,000 Personal -1,025,000 1,015,000 Profilprodukter -40,000-40,000 Scouting Spirit -550, ,000 Scoutköp -80,000-70,000 Summa -2,020,000-2,275,000 Preliminär Definitiv Organsiation och löpande arbete Budget 2015 Budget 2015 Anläggningar sommarjobbsvolontärer 0 0 Anläggningscheckar 0-75,000 Anläggningsstiftelserna -1,533,000-2,195,000 Avskrivningar -90,000-50,000 Avsätt. Förbundsgem. Kursgårdsfond -350, ,000 Förbundsförådet hyra -40,000-40,000 Förbundsråd 0 0 Förbundsmöte -380, ,000 Förbundsledningssamling 0 Förbundsstyrelsen -425, ,000 Ordförandekostnader -200, ,000 IOGT-NTO-rörelsens Internat. Verks. -550, ,000 Ordföranesamling -60,000 DS-samling 0 IOGT-NTO-rörelsens kongresser -125, ,000 RS Möten -12,000-15,000 Kanslikostnader -1,660,000-1,680,000 Kommittéer -318, ,000 Medlemsregister -100,000 0 Personal kansli -1,260,000-1,540,000 Representation, Scoutkonferenser -80,000-45,000 Roverscoutverksamhet -65,000-95,000 Räntekostnader 0-10,000 Samarbetsorgan -1,182,000-1,210,000 Utmanarscoutverksamhet -264, ,000 Övergripande förbundsstrategi 0 0 Summa -8,634,000-9,425,000 23

24 Budgetkommentar Kommentar till den definitiva budgeten för 2015 Jämfört med den preliminära budgeten för 2015, som togs på FM 2013, har det skett en del förändringar i revideringen av budgeten På intäktssidan har prognosen för Miljonlotteriet blivit sämre. Istället för 18,1 milj beräknas vi få ca 16,8 milj. Det är ca 1,3 miljoner mindre än budgeterat. På kostnadssidan har FS under året tagit en del beslut som gett ökade kostnader (se mer nedan). Detta gjorde att vi inför revideringen hade ett ännu större underskott än det redan budgeterade. Underskottet 2014 Under slutet av 2014 har vi tillsammans med kommittéer och med hjälp av ekonomirapporter gjort en uppskattning av 2014 års utfall. Underskottet beräknas att bli betydligt mindre än budgeterat och landa på totalt ca kr, istället för budgeterade 3,3 milj. Detta beror till stor del på att många målprojekt i strategin inte hunnit komma igång som beräknat, utan förväntas komma igång först En annan anledning är att Miljonlotteriet under 2014 gick ca kr bättre än budgeterat. Underskottet 2015 I den preliminära budgeten för 2015 fanns ett budgeterat underskott på 2,5 milj. I budgeten för 2014 fanns ett budgeterat underskott på 3,3 milj. I revideringen av budgeten för 2015 har vi tittat på underskotten sett över dessa båda två år, vilket var 5,8 milj. Underskottet för 2015 års reviderade budget är totalt 5,715 milj. Det uppskattade underskottet för 2014 är ca kr. Det ger på dessa två år ett totalt underskott på 6,135 milj. Skillnaden är alltså ett extra underskott på dessa två år på totalt ca kr. De största nya kostnaderna i budgeten 2015 ett ökat anslag till Vit Jul-kampanjen (ökning med kr). Avser en satsning som om några år planerar att göra Vit Jul självförsörjande och förhoppningsvis även ge pengar tillbaka till rörelsen en stor ökning av efterfrågan på resebidrag i och med Jamboreen i Japan, i kombination med att dessa kan få ut två resebidrag under (Ökning med ca kr) tillsättandet av en ny tjänst, Biträdande Generalsekreterare med ansvar för strategi och intern utveckling ( kr). att NSF bidrar till Projektbildaren på Wendelsberg ( kr) 24

25 Budgetkommentar Fler nya kostnader Andra poster som tillkommit under året är att kommitté LÄR arrangerar en Kick-off för temaåret Kom ut. ( kr). Kommitté INFO:s målprojekt var underbudgeterade (ökning med kr). Ökade kostnader för annonsering och marknadsföring (ökning med kr). Summering Trots en ökning av nya kostnader på ca 1,9 miljoner under 2015 har underskottet sett på åren bara ökat med ca kr. Detta har möjliggjorts genom alla kommittéer och förbundsstyrelsen har sett över sina budgetar och minskat kostnaderna något på många olika platser. Vi har också valt att skära bort pengar från potter som budgeterats under flera år, men som nästan inte använts. Till sist möjliggjordes detta även av att NSF under 2014 gjorde av med mindre pengar än budgeterat. 25

26 Foto: Alexander Ehn, Elin Martinsson Illustration Sanna Borell Layout: Caroline Spångberg

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle UNF FS 2011-01-14 16 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Närvarande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten.

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten. förslag nr 8 Bilaga 4 Strategikartan Kärnmål 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över vägen dit 1.1 Vår roll i världen Att underlätta kommunikationen med utomstående genom en förtydligad

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer