HALVTIDS- RAPPORT 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVTIDS- RAPPORT 2015"

Transkript

1 HALVTIDS- RAPPORT 2015

2 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten Översyn av NSFs internationella engagemang... 5 NSF som medlemsorganisation...6 Involvera många och stötta de som leder... 6 Ramar för förbundsstyrelsens arbete NSF som verksamhetsstödjare....9 Medlemsrekrytering... 9 Uppstart av nya kårer Ekonomiskt stöd till kårerna Roverscouting inom NSF Vår öppenhet och mångfald Tydlighet kring samverkan med Scouterna-distrikt... 9 NSF som arbetsgivare NSF som huvudman för tre anläggningsstiftelser NSF som partner, samverkansorganisation och medlem Antagna motioner på FM Förbundets kommittéer...12 ALKO Internationella kommittén INFO KUL LÄR

3 innehåll NSF strategi - vad har hänt sedan förbundsmötet 2013? Kårernas arbete På Väg Målprojekt...17 Vår roll i världen Lokalt engagemang Nykterheten i praktiken Utvärdering av NSFs verksamhet Roverscouting i NSF Välkomsthajk Närma oss våra rörelser Studentscouting Öppen Avdelning Långsiktig kommunikationsplan Ett samlat budskap Välkomstpaketet Tydliga personaluppdrag A Ledar-appen A.2 och Min NSF sida A Sammanfattning Budget Sammanfattning Intäkter Medlemsutveckling Ledarskap och utbildning Program Nykterhetsfrågan i scouting Kommunikation Organsiation och löpande arbete Kommentar till den definitiva budgeten för Underskottet Underskottet De största nya kostnaderna i budgeten Fler nya kostnader Summering

4 inledning För första gången sedan 1970 har NSF haft ett år utan förbundsmöte. Därför är det också första gången som förbundsstyrelsen formulerar en halvtidsrapport till medlemmarna. Syftet är att ge en bild av vad som skett under 2014 och hur vi förvaltat förtroende som givits oss. Den som vill veta mer eller förmedla en åsikt är välkommen att höra av sig till kansliet eller besöka hemsidan. Inte minst är vi intresserade av om detta är en bra form av rapport. Vi i förbundsstyrelsen är glada över det som hittills åstadkommits, men än finns massor med arbete kvar innan vi kan vila. Därför uppmanar vi varje medlem att fundera på vad just du kan bidra med i den viktiga utvecklingen av NSF. Vi behöver alla varandra och samhället behöver mer NSF-scouting! Förbundsstyrelsen i januari

5 Lokalt och globalt NSF i det lokala och globala samhället Kårernas roll i sina lokalsamhällen Förbundsrådet 2014 genomfördes på temat Lokalt engagemang i anslutning till övriga IOGT-NTO-rörelsens kick-off inför kongresserna Drygt 80 medlemmar deltog. Både våra medlemmar och övriga IOGT-NTO-rörelsen utryckte sig positivt över samlokaliseringen av arrangemangen och önskade ännu mer tid för utbyte av erfarenhet nästa gång. Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten På distriktsårsmötena 2015 önskar förbundsstyrelsen få delta med materialet den lille ideologen. Det är ett verktyg som syftar till att förtydliga vår ideologi som sedan ligger till grund förde budskap vi vill förmedla framöver. Översyn av NSFs internationella engagemang Förbundet hade två ideella representanter på plats på IOGT:s världskongress hösten De hade i uppgift att återkomma till förbundsstyrelsen och Internationella kommittén med förslag på hur förbundet bör arbeta alkoholpolitiskt på den internationella arenan. På kongressen avslutades även förbundets treåriga projekt med organisationen ITYF från Indien. 5

6 medlemsorganisation NSF som medlemsorganisation Klarhet kring hur nykterheten ska hanteras i praktiken har arbetats med i målprojektgruppen Nykterheten i praktiken. Resultatet är ett förslag till förbundspolicy som gruppen planerar att testa på vårens distriktsårsmöten. Arbetet med att göra medlemmarna stolta och bekväma med att prata om NSF görs dels genom PåVäg-processen för förbundets strategikårer. Detta kommer också att vara en del i arbetet med en långsiktig kommunikationsplan. Involvera många och stötta de som leder Att personer och team som engagerar sig på förbundsnivå ska få den uppskattning de förtjänar är något som alla kommittéer arbetar med löpande. Ordförandesamlingen våren 2015 kommer beröra tackkulturen och hur vi arbetar med feedback till varandra. Konsulenter har stöttat kommitteer att engagera medlemmar till olika strategiprojekt. Förbundsstyrelsen har börjat arbeta med uppdragsbeskrivningar för att tydliggöra vad som förväntas om någonantar ett uppdrag. FS och personalen arbetar också aktivt för att få in nya förmågor i arbetsgrupper och projekt. Ett resultat vi redan ser är att flera i lägerkommittén för 2016 års förbundsläger inte tidigare engagerat sig på förbundsplan. Öppenhet och tillgänglighet Förbundsstyrelsen diskuterar tillgänglighet utifrån flera olika perspektiv och kommer att jobba mer med frågan under 2015 inför höstens förbundsmöte. Under 2014 lanserade förbundet ett intranät för personalen och ideellt aktiva på förbundsplan. Systemet är byggt i SharePoint och döpt till Birk. Det erbjuder bland annat arbetsytor och dokumentdelning för en enklare hantering av förbundets dokument. Att förenkla för medlemmen att hitta information om förbundets verksamhet finns med i planeringen av ny hemsida med lansering Ramar för förbundsstyrelsens arbete En del i arbetet med att göra FS mer strategiska är att en förtydligad delegationsordning tagits fram. Förbundsstyrelsen genomförde fem fysiska möten och fem telefonmöten under I maj träffade styrelsen övriga IOGT-NTO-rörelsen och i april 2015 planeras ett gemensamt möte med Scouterna och tillhörande samverkansorganisationer. Förbundet representerades på IOGT Internationals kongress av medlemmarna Annie Roos och Johan Persson och på Youth forum i Slovenien av medlemmen Julius Kramer. Styrelsen har under ett par tillfällen under 2014 utnyttjat möjligheten att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förbundsordföranden har under året varit arvoderad på 100%, men kommer att minska den arvoderade tiden under

7

8

9 Verksamhetsstödjare NSF som verksamhetsstödjare Förbundets strategi som antogs på förbundsmötet 2013 har som övergripande mål att göra det enklare och mer attraktivt att anta en ledarroll i NSF. De flesta av strategins målprojekt sätter därför ledarteamet och kåren i fokus. De ca trettio kårer som valt att bli strategikårer får extra mycket stöd att utveckla sin verksamhet. Medlemsrekrytering Konsulenterna har sedan ett par år arbetat med förberedande rekryteringsveckor under vårterminen där höstens insatser planeras. Vad kåren kan få hjälp med presenteras i en folder, det så kallade smörgåsbordet. Flera kårmål i PåVäg syftar till att utveckla kårens förmåga att rekrytera och ta emot nya vuxna medlemmar. Uppstart av nya kårer Under 2014 startades två nya kårer, Team aktiv i Svea distrikt och Gullabo i Kalmar distrikt. Gullabo hade flera ledare med på höstens välkomsthajk och har rivstartat sin verksamhet i sitt stora scouthus i Gullringen. Förbundet fortsätter att stötta de fem nya kårerna i Örebro distrikt som hälsades välkomna på förbundsmötet Under första styrelsemötet 2015 träffar förbundsstyrelsen kårerna under en gemensam middag. Ekonomiskt stöd till kårerna Förbundet betalade ut aktivitetsstöd för kårernas ordinarie verksamhet och rekryteringsbidrag för insatser där kårerna arbetat för att rekrytera nya medlemmar. Totalt betalades kronor ut till förbundets kårer. För att locka medlemmar att utnyttja förbundets tre anläggning finns bidrag att söka baserat på föregående års medlemsantal. Dessa så kallade anläggningscheckar finns kvar även 2015 för att därefter utvärderas. Roverscouting inom NSF Under våren 2014 tillsatte förbundsstyrelsen en Roverscoutkommitté med uppdrag att utveckla förbundets verksamhet för roverscouter. Kommittén har träffats ett antal gånger under året, bland annat för ett gemensamt styrelsemöte med UScK och förbundsstyrelsen. Vår öppenhet och mångfald Se även rubriken uppstart av nya kårer. Förbundsstyrelse och personal arbetar för att knyta våra nya scoutkårer närmare förbundet och övriga kårer i dess närhet. Förbundsstyrelsen har tillfrågat flera personer i våra nya kårer om att ta plats i projektgrupper på förbundsnivå. Strategikårer arbetar med Öppen scoutkår, ett mål med syfte att göra kåren än mer välkomnande. Tydlighet kring samverkan med Scouterna-distrikt Förbundsstyrelsen ringde under hösten runt till NSF-distrikten för att bilda sig en nulägesbild av samarbetet med Scouternas distrikt. Arbetet med att klargöra samverkansformer fortgår

10 NSF som... NSF som arbetsgivare Förbundsstyrelsen formulerade under första halvåret 2014 ett dokument som beskriver personalorganisationens uppdrag. Detta är överlämnat till generalsekreterargruppen och arbetet med att se över den nuvarande organisationen kommer att påbörjas våren För att leda detta arbete inrättade förbundsstyrelsen våren 2014 en ny tjänst, biträdande Generalsekreterare med ansvar för strategi och intern utveckling. NSF som huvudman för tre anläggningsstiftelser Förbundsstyrelsen har i dialog med de tre stiftelsernas styrelser skrivit verksamhetsavtal med varje stiftelse. Där tydliggörs ekonomiska bidrag från förbundet och förväntningar från NSF som huvudman. Carl Berggren är fortsatt anställd som Camp Chief med huvuddelen av sin tjänst avsatt för arbete på Ransberg. 7,5 % vardera av tiden finns avsatt för de andra stiftelserna att disponera. Under sommaren 2014 erbjöds 12 unga medlemmar sommarjobb på Ransberg. Tillsammans med ugandiska volontären Gidds genomförde de 75 sommarjobbsveckor på anläggningen. NSF som partner, samverkansorganisation och medlem Förbundet fortsätter att delta i samarbeten och projekt som ligger i linje med våra ideologi och våra mål. Denna rad har förbundsstyrelsen tagit i beaktande när vi fått förfrågningar om medlemskap och projektmedel vilket i några fall resulterat i att vi valt att tacka nej till samarbeten. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att vi har kraft och kunskap att engagera oss i de samarbeten vi ingår. Utvärdering av samverkan med Scouterna har inletts och kommer att presenteras på förbundsmötet i Eskilstuna 7-8 november. NSF har deltagit aktivt NBV:s förändringsarbete. Förbundsordföranden deltog i studieresa och huvudmannamöte i Sarajevo och kommer att delta på huvudmannakonferens i januari Generalsekreteraren ingår i ett nätverk med NBV:s medlemsorganisationers verkställande tjänstemän. 10

11 motioner 2013 Antagna motioner på FM 2013 Nationell samling på temat Hur presenterar vi scoutings historia på bästa sätt har Storugglorna givits ansvar för. Framtagande av en strategi för att möta en 50-procentig minskning av stödet från Miljonlotteriet har påbörjats. Styrelsen träffade Miljonlotteriets VD Ludvig Alholt under sitt sista möte Roverscoutkommittén är tillsatt Undersöka möjligheten att starta ett system för verksamhetsstödjare ligger inom strategins målprojekt Supporterklubben 11

12 kommittéer Förbundets kommittéer ALKO Har inte varit aktiv under 2014 då medlemmar saknas. Ingen alkoholpolitisk helg arrangerades då de tillfrågade arrangörerna fick förhinder. Förhoppningen är att erbjuda en alkoholpolitisk helg Internationella kommittén Förbundet hade en volontär med placering i Växjö fram till september Därefter har vi inte haft någon som kunnat arbetsleda en ny volontär varför förbundet i nuläget inte har någon. På grund av svårigheter i kommunikation med ITYF i Indien hann vi inte få till något volontärutbyte under sommaren. Däremot har Ransberg återigen haft hjälp av Gidds Bambaga från Uganda. Sober Network fanns representerat på världskongressen i Thailand. IK har förmedlat internationella upplevelser till medlemmar genom Explorer Belt, Actives kongress och Actives seminarier. Ett utökat bidrag för deltagande på världsscoutjamboreen i Japan har möjliggjort en kostnadsreducering för de 125 NSF-scouter som sommaren 2015 åker på sitt livs äventyr. INFO Har stöttat stiftelserna i framtagning av en gemensam broschyr. Kommittén arbetar med flertalet målprojekt i förbundets strategi utöver den löpande informationsverksamheten med hemsida, tidning och sociala medier. 12

13 kommittéer KUL Någon specifik mångfaldsgrupp har inte startats. Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt att vi har med tillgänglighetsperspektivet i alla våra arbets- och projektgrupper. Styrelsen har börjat diskutera en tillgänglighetspolicy, men har ännu inte antagit något skarpt förslag. NSF har genom Carl Berggren representerats på Overture Networks möten under året. Projekt Tillsammans som syftar till att göra NSF:s scoutkårer tryggare och bättre förberedda i samspelet och kommunikationen med barn och ungdomar, oavsett funktionsvariationer. Projektet vill också öka förståelsen för funktionsvariationer bland scouterna och därigenom minska utanförskap och främja integration och ny vänskap. Tillsammans består av ledarworkshops och programmaterial till scoutmöten, kring funktionsvariationer. Dessa kommer att lanseras och presenteras mer ingående på NSF:s ordförandesamling i januari 2015 och därefter kan kårerna boka ledarworkshopen löpande, samt ladda ner programmaterialet från hemsidan. Under 2014 hade Solvargsteamet en mentor med syfte att utveckla det personliga ledarskapet och teamet. LÄR LÄR beslutade att avveckla 2014 års tema Tag plats! i förtid för att kunna fokusera och förbereda 2015 års tema, Kom ut!, som handlar om friluftsliv. Kom ut! inleds med en kick-off februari på Kärsögården i Stockholm. En Idékurs genomfördes i fjällmiljö under sommaren Vinterkursen som planerades till årsskiftet 2014/15 blev inställd på grund av för få deltagare. Solvargskursen på Kungshol fick utöka antalet platser på grund av högt söktryck. Även två Scouterna-medlemmar deltog på kursen. 13

14 strategi - på väg NSF strategi - vad har hänt sedan förbundsmötet 2013? Arbetet med vår gemensamma NSF strategi har tagit fart rejält sedan beslutet togs på förbundsmötet i november Ni är många som valt att engagera er på olika sätt för att föra NSF framåt. Nedan följer en kortfattad rapport kring hur arbetet fortskrider. Ett extra stort tack alla ni som hitintills valt att lägga lite extra energi på NSFs framtid! Kårernas arbete På Väg Under ett knappt år har kårernas egen strategiprocess, På Väg varit igång. Sedan dess har 30 kårer valt att bli en så kallad strategikår. Tillsammans med en konsulent arbetar strategikårerna med ett antal kårmål som kåren själva valt att de vill utvecklas inom. Större delen av de kårer som har satt igång har hunnit arbeta med 2-3 kårmål, sammanlagt ska kåren genomföra 8 kårmål. Av de kårer som för tillfället valt att inte jobba med På Väg anger många att de för tillfället inte har kapacitet att arbeta med strategin på grund av exempelvis ledarbrist, att de är i ett uppstartsskede eller för tillfället inte har någon verksamhet. En tydlig majoritet av strategikårerna anser, enligt de löpande utvärderingarna, att de fått ut något av de första tre kårmålen de genomfört då de arbetat utefter den föreslagna ordningen. Det vill säga kårmål A: Kårstrategin, kårmål C: Nykterheten i praktiken samt kårmål E: Öppen Scoutkår. Många uppskattar att de får möjlighet till att diskutera de här frågorna med sina ledarkollegor då det är både nyttigt och roligt. Vidare menar flera att det stärker ledargruppen att föra dessa diskussioner, då alla har möjlighet att komma till tals och tillsammans arbeta med utvecklande och konkreta uppgifter. Det har också ökat samsynen i ledargruppen påpekar flera, då ämnen som nykterheten tas för given, men att ledarna i kåren egentligen aldrig resonerat och tillsammans reflekterat över hur de ser på saken och hur det i sin tur kan påverka kåren. På Väg fortsätter att genomföras under hela 2015 och åtminstone under vårterminen Det är inte försent att påbörja processen för de kårer som ännu inte startat. Vill kåren testa ett kårmål för att känna om det är rätt för dem så är även det helt okej. Då hör ni av er till er kontaktkonsulent eller biträdande generalsekreterare Lina Kurttila 14

15

16

17 strategi - målprojekt Målprojekt I FS förslag 8: Strategi för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som antogs på förbundsmötet 2013 så beskrivs det att Målprojekt är en idé om hur vi kan uppnå ett strategiskt mål. Ideella krafter bör ha stort inflytande på sitt arbete. Därför önskar FS få mandat att justera, förkasta och ersätta målprojekt om genomförande medlemmar så begär, så länge målet anses kunna uppnås. På det sättet skapas en flexibilitet och vi kan bibehålla hög motivation och kreativitet. FS föreslår därför att FM beslutar om vilka mål strategin ska innehålla, medan målprojekten ses som en preliminär skiss på hur arbetet kan gå till. Arbetet med de olika målprojekten har fördelats mellan förbundsstyrelsen och de olika kommittéerna, LÄR, KUL, INFO och Roverscoutkommittén. Kommittéerna fungerar som styrgrupp för de olika projektpatrullerna. Projektpatrullerna består av en ideell patrulledare, ett antal ideella medlemmar och en vice patrulledare (en av våra anställda) som finns med som stöttning. Tills sin hjälp har alla projektpatruller tillgång till informationssystemet Sharepoint, som hos oss i NSF döpts till Birk. Systemet kan användas till dokumenthantering, rapportering, projekt och uppgiftsplanering med mera. Nedan följer en kort rapport kring de målprojekt som är igång eller redan genomförts. Vår roll i världen 1.1 Projektpatrullen har skapat verktyget Den lille ideologen, ett formulär som medlemmar och personal ska få använda för att ge sin bild av vad som är NSF:s vision, uppdrag mm. Nästa steg är att medlemmarna möter Den lille ideologen under distriktsårsmötena och/eller individuellt genom att ladda ner den. Personalen ska också få chansen, förhoppningsvis under ett personalmöte under första kvartalet Lokalt engagemang 1.2 Ett förbundsråd på detta ämne har genomförts och en metodfolder håller på att tas fram för kåren ska kunna arbeta vidare. Nykterheten i praktiken 1.3 Ett utkast till en policy är framtagen som omfattar allt värdegrundsarbete, inte bara nykterheten. När FS godkänt/justerat utkastet ska det presenteras på distriktsårsmötena under Utvärdering av NSFs verksamhet 1.4 En anställd har tilldelats del av sin arbetstid till detta i sin tjänst. Där kommer kunskap att samlas in och arbetet påbörjas under våren Viss utvärdering av verksamhet pågår naturligtvis redan men nu ska ett helhetsgrepp tas både gällande den anställda organisationen samt det ideella arbetet. Roverscouting i NSF 1.5 Roverscoutkommittén jobbar själva med detta målprojekt. De utvecklar hur roverscouterna i förbundet ska stöttas och hur kommitté ska väljas framöver. 17

18 strategi - målprojekt Välkomsthajk 1.6 Den första Välkomsthajken för nya ledare hölls i oktober 2014 på Kungshol. Hajken var mycket uppskattad och planen är att detta ska bli ett återkommande arrangemang. Det finns en projektpatrull som driver arbetet vidare. Närma oss våra rörelser 2.1 Här planerar INFO att göra en enkät men det finns ännu ingen fungerande projektpatrull kring detta målprojekt. Studentscouting 2.2 Roverscoutkommittén har börjat fundera kring detta målprojekt men inte startat igång någon projektpatrull ännu. Projektet kan ske i samarbete med Scouterna. Öppen Avdelning 2.4 Detta målprojekt genomförs av det personalledda projektet Tillsammans som kommer att lanseras på ordförandesamlingen 24-25/ Långsiktig kommunikationsplan 3.1 Arbetet med en långsiktig kommunikationsplan kommer att startas upp våren Kommitté INFO kommer på sin andra träff i vår (april/maj) formulera ett offertunderlag som sedan ska skickas ut till olika byråer. Projektet beror av andra projekt, så som Vår roll i världen och Nykterheten i praktiken. Ett samlat budskap 3.2 Tanken med detta målprojekt är att hålla kårkommunikatörsträffar. En första träff (av kanske 3-4 träffar om intresse finns) skulle hållits i augusti men blev inställd, pga för få deltagare. Ett nytt försök kommer att göras i samband med ordförandesamlingen i januari Första träffen ska handla om kårhemsidor och kåren i sociala medier. Kommande träffar är inte helt planerade än men kommer bland annat att beröra hur kårerna kan profilera och marknadsföra sig. Välkomstpaketet 3.3 Detta målprojekt har en projektpatrull som träffats vid flera tillfällen. De har kommit fram till att ta fram en magaschyr, alltså en blandning mellan ett magasin och en broschyr som ska vara snygg att ha liggandes på till exempel fikabordet. Magaschyren vänder sig till potentiella ledare samt föräldrar till scouter och kommer bestå av mycket praktisk information om NSF och scouting. Tanken är att den även ska finnas tillgänglig på flera språk. Det blir främst de anställda kommunikatörerna Towe Bengtsson och Caroline Spångberg som arbetar med innehållet. Sedan träffas målprojektgruppen igen i maj och kollar igenom materialet, korrekturläser och kommer med kommentarer. 18

19 strategi - målprojekt Tydliga personaluppdrag A.1 Ett uppdrag för personalorganisationen är överlämnad från FS till GS med kollegor. Ett utvecklingsarbete som bygger på personaluppdraget har startats upp av generalsekreterargruppen och kommer att involvera hela personalgruppen under FS uppdateras regelbundet om arbetets utveckling. Ledar-appen A.2 och Min NSF sida A.3 Två tekniktunga projekt som tillsammans med medlemsregistret bildar en användarvänlig helhet kring administration och medlemskap. I dagsläget finns några få intresserade till en projektpatrull och en patrulledare är snart klar. En projektbeskrivning är skriven för Ledarappen. 19

20 strategi - sammanfattning Sammanfattning Ovan har du läst om kårprocessen På Väg och de olika målprojekt som på ett eller annat sätt startats igång i NSFs gemensamma strategi. Det finns dock fler intressanta målprojekt som väntar på att dras igång om intresse finns. Kom ihåg, det är vi alla tillsammans som genomför och förverkligar strategin. Om du är intresserad av att engagera dig eller om du blir sugen på att starta igång en På Väg process i din kår så hittar du länkar här: Här kan du läsa mer om strategin Om du vill engagera dig på något sätt kan du anmäla intresse här Vill ni bli en På Väg kår? Då hör ni av er till er kontaktkonsulent eller biträdande generalsekreterare Lina Kurttila 20

21 budget 2015 Budget 2015 Preliminär Definitiv Sammanfattning Budget 2015 Budget 2015 Intäkter 23,350,000 19,125,000 Utgifter Medlemsutveckling -9,720,000-9,665,000 Ledarskap och utevkling -1,257,000-1,120,000 Program -1,225,000-1,335,000 Nykterhet i scouting -494,000-1,020,000 Kommunikation -2,020,000-2,275,000 Organsiation och löpande arbete -8,634,000-9,425,000 Totalsumma utgifter -23,350,000-24,840,000 Över-/Underskott 0-5,715,000 Preliminär Definitiv Intäkter Budget 2015 Budget 2015 Förbundsavgift 450, ,000 Ränteintäkter 200, ,000 Statligt bidrag 1,900,000 1,700,000 Ungdomslotteri 18,100,000 16,800,000 Upplösning av lägerreserv 0 0 Upplösning utvecklingspengar 2,500,000 0 Återbäring Scouterna 200,000 0 Övriga intäkter 0 0 Totala intänkter 23,350,000 19,125,000 Preliminär Definitiv Medlemsutveckling Budget 2015 Budget 2015 Internationella scoutupplevelser -25, ,000 Ideell inifrån och ut (Megahelg) 1,900,00-50,000 Personal konsulenter -8,235,000-7,620,000 Projekt i förbundets regi 0 0 Mentorskapsprogram -10,000-5,000 Stöd till kårer och distrikt -1,400,000-1,420,000 Projekt i förbundets regi - Läger ,000-50,000 Summa -9,720,000-9,665,000 21

22 budget 2015 Preliminär Definitiv Ledarskap och utbildning Budget 2015 Budget 2015 Ideell inifrån och ut (Altitude) -50,000-50,000 Projektbildaren -100,000 Inkluderande insatser (Overture Network) -70,000-20,000 Ideologistärkande utbildning -30,000-25,000 Internationella kurser och utbildningar -40,000-40,000 Inkluderande insatser (Välkomsthajk) -50,000-45,000 Personal -552, ,000 Utbildningar och kurser -425, ,000 Utbildningsbidrag och reseutjämn. Ramverket -40,000 0 Summa -1,257,000-1,120,000 Preliminär Definitiv Program Budget 2015 Budget 2015 Kom ut! Kickoff -130,000 Miniäventyr -35,000 Programarbete i NSF -50,000-15,000 Internationell programverksamhet -20, ,000 NSFs programmaterial och Drogfriryggsäcken -50,000-45,000 Personal -295, ,000 Äventyr, Ledarresa och Tag plats i Samhället -750, ,000 Volontärsprogram internationellt -60,000-20,000 Summa -1,225,000-1,335,000 Preliminär Definitiv Nykterhetsfrågan i scouting Budget 2015 Budget 2015 Arbete med utsatta barn -100, ,000 Drogfria storhelger -60,000-60,000 Nykterscout-priset -10,000-10,000 Övriga profilaktivteter -174, ,000 Vit Jul -150, ,000 Kurser I-N-rörelsen 0 0 Summa -494,000-1,020,000 22

23 budget 2015 Preliminär Definitiv Kommunikation Budget 2015 Budget 2015 Annonsering och marknadsföring -50, ,000 Målprojekt INFO -200, ,000 Grafisk profil 0 0 Hemsidan och community -50,000-30,000 Intranät/Sharepoint -25,000-25,000 Personal -1,025,000 1,015,000 Profilprodukter -40,000-40,000 Scouting Spirit -550, ,000 Scoutköp -80,000-70,000 Summa -2,020,000-2,275,000 Preliminär Definitiv Organsiation och löpande arbete Budget 2015 Budget 2015 Anläggningar sommarjobbsvolontärer 0 0 Anläggningscheckar 0-75,000 Anläggningsstiftelserna -1,533,000-2,195,000 Avskrivningar -90,000-50,000 Avsätt. Förbundsgem. Kursgårdsfond -350, ,000 Förbundsförådet hyra -40,000-40,000 Förbundsråd 0 0 Förbundsmöte -380, ,000 Förbundsledningssamling 0 Förbundsstyrelsen -425, ,000 Ordförandekostnader -200, ,000 IOGT-NTO-rörelsens Internat. Verks. -550, ,000 Ordföranesamling -60,000 DS-samling 0 IOGT-NTO-rörelsens kongresser -125, ,000 RS Möten -12,000-15,000 Kanslikostnader -1,660,000-1,680,000 Kommittéer -318, ,000 Medlemsregister -100,000 0 Personal kansli -1,260,000-1,540,000 Representation, Scoutkonferenser -80,000-45,000 Roverscoutverksamhet -65,000-95,000 Räntekostnader 0-10,000 Samarbetsorgan -1,182,000-1,210,000 Utmanarscoutverksamhet -264, ,000 Övergripande förbundsstrategi 0 0 Summa -8,634,000-9,425,000 23

24 Budgetkommentar Kommentar till den definitiva budgeten för 2015 Jämfört med den preliminära budgeten för 2015, som togs på FM 2013, har det skett en del förändringar i revideringen av budgeten På intäktssidan har prognosen för Miljonlotteriet blivit sämre. Istället för 18,1 milj beräknas vi få ca 16,8 milj. Det är ca 1,3 miljoner mindre än budgeterat. På kostnadssidan har FS under året tagit en del beslut som gett ökade kostnader (se mer nedan). Detta gjorde att vi inför revideringen hade ett ännu större underskott än det redan budgeterade. Underskottet 2014 Under slutet av 2014 har vi tillsammans med kommittéer och med hjälp av ekonomirapporter gjort en uppskattning av 2014 års utfall. Underskottet beräknas att bli betydligt mindre än budgeterat och landa på totalt ca kr, istället för budgeterade 3,3 milj. Detta beror till stor del på att många målprojekt i strategin inte hunnit komma igång som beräknat, utan förväntas komma igång först En annan anledning är att Miljonlotteriet under 2014 gick ca kr bättre än budgeterat. Underskottet 2015 I den preliminära budgeten för 2015 fanns ett budgeterat underskott på 2,5 milj. I budgeten för 2014 fanns ett budgeterat underskott på 3,3 milj. I revideringen av budgeten för 2015 har vi tittat på underskotten sett över dessa båda två år, vilket var 5,8 milj. Underskottet för 2015 års reviderade budget är totalt 5,715 milj. Det uppskattade underskottet för 2014 är ca kr. Det ger på dessa två år ett totalt underskott på 6,135 milj. Skillnaden är alltså ett extra underskott på dessa två år på totalt ca kr. De största nya kostnaderna i budgeten 2015 ett ökat anslag till Vit Jul-kampanjen (ökning med kr). Avser en satsning som om några år planerar att göra Vit Jul självförsörjande och förhoppningsvis även ge pengar tillbaka till rörelsen en stor ökning av efterfrågan på resebidrag i och med Jamboreen i Japan, i kombination med att dessa kan få ut två resebidrag under (Ökning med ca kr) tillsättandet av en ny tjänst, Biträdande Generalsekreterare med ansvar för strategi och intern utveckling ( kr). att NSF bidrar till Projektbildaren på Wendelsberg ( kr) 24

25 Budgetkommentar Fler nya kostnader Andra poster som tillkommit under året är att kommitté LÄR arrangerar en Kick-off för temaåret Kom ut. ( kr). Kommitté INFO:s målprojekt var underbudgeterade (ökning med kr). Ökade kostnader för annonsering och marknadsföring (ökning med kr). Summering Trots en ökning av nya kostnader på ca 1,9 miljoner under 2015 har underskottet sett på åren bara ökat med ca kr. Detta har möjliggjorts genom alla kommittéer och förbundsstyrelsen har sett över sina budgetar och minskat kostnaderna något på många olika platser. Vi har också valt att skära bort pengar från potter som budgeterats under flera år, men som nästan inte använts. Till sist möjliggjordes detta även av att NSF under 2014 gjorde av med mindre pengar än budgeterat. 25

26 Foto: Alexander Ehn, Elin Martinsson Illustration Sanna Borell Layout: Caroline Spångberg

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten.

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten. förslag nr 8 Bilaga 4 Strategikartan Kärnmål 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över vägen dit 1.1 Vår roll i världen Att underlätta kommunikationen med utomstående genom en förtydligad

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Strategin. KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit

Strategin. KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit STRATEGI 2014-2018 KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit Resonemang Kårordföranden: Förbundsrådet 2014 på temat Lokalt engagemang fick vår kår att diskutera

Läs mer

Hotell Gästis, Varberg

Hotell Gästis, Varberg 1(6) Hotell Gästis, Varberg Birgitta Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Mari Garnwall, Jessica Andersson, Elisa Dahlquist, Emelie Jonsson, Fredrik Persson, Josefine Larsson och

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Motioner & Tingets förslag

Motioner & Tingets förslag 1 FM 2013 Motioner & Tingets förslag Innehåll del 1 Innehåll 2 Allmänna kommentarer från BU 3 Föredragningslista 4 Motion nummer 1 Scoutmuseum för NSF 7 Motion nummer 2 Kompetensbank 9 Motion nummer 3

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning 2012 Resultaträkning NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND 802006-1001 Årsredovisning 2012-01-01-2012-12-31 RESULTATRÄKNING Not 2012 2011 Verksamhetsintäkter Förbundsavgifter 329 220

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Hur verksamhetsplanen blev till Finlands Scouters strategi 2015-2018 Inledning Vår verksamhetsplan baserar sig på Finlands Scouters strategi 2015-2018,

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet

Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet bilaga 5, styrelseprotokoll nr 376, 2015.05.08 Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet Fastställd av Förbundsstyrelsen 2015-05-08 1 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Syfte, giltighet och fastställande...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. för Kalmar Distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Verksamhetsberättelse 2009. för Kalmar Distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 för Kalmar Distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrelse Ordförande Robert Rapakko Mönsterås V. ordförande Mikael Engström Färjestaden Kassör Gunnel Brodin Kristdala

Läs mer

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Närvarande: Carl Berggren ordförande Landskrona, Björn Jönsson ledamot Ekeby, Björn Löwenqvist kassör Landskrona, Viktoria Wallin v ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 1 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Godkännande av kallelse 4 Fastställande

Läs mer

Bidrag - Socialstyrelsen Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Prenumerationer Motdrag UNF-shop försäljning

Bidrag - Socialstyrelsen Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Prenumerationer Motdrag UNF-shop försäljning Huvudbudget 2016 Intäkt Medlemsavgifter Bidrag - Socialstyrelsen Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Miljonlotteriet Prenumerationer Motdrag UNF-shop försäljning intäkter: 210 000

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Motioner och förslag FM 2009

Motioner och förslag FM 2009 Motioner och förslag FM 2009 Växjö, 24 25 oktober 2009 Preliminärt schema FM 2009 Växjö Tid Aktivitet Plats Fredag 20.00-24.00 Mötesbyrån öppen Katedralskolan Lördag 20.00 Åsiktstorget öppnar Katedralskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM Diskussionsunderlag VERKSAMHETSPLAN 2015 OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM 1 (9) SYFTE Verksamhetsplan och Vision för Adoptionscentrums verksamheter skall ge vägledning för de långsiktiga besluten,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ 1 Innehåll Välkommen till ROM 3 Program 4 Dagordning 5 Stadgepropositioner 6 Beslutsunderlag 9 Praktiskt 10 Fullmakt 12 Ombudsfullmakt 13 2 Välkommen till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Motioner och förslag FM 2011

Motioner och förslag FM 2011 Motioner och förslag FM 2011 Östersund, 28-30 oktober 2011 Känner du dig osäker eller vill du veta mera om hur ett Förbundsmöte fungerar? I slutet av detta häfte hittar du både en FM-guide och en Mötesskola

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

UFO - Organisationsutredningen

UFO - Organisationsutredningen UFO - Organisationsutredningen Jeanette Olofsson Annie Plantin Stefan Johansson Ingela Eriksson Hasse Hagberg Uppdrag Lägga fram förslag på hur svensk boule ska organiseras och administreras. Vår lägesanalys

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 2012 Drogfri verksamhet Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, är både en del av Svenska Scoutrådet, numera Scouterna, och ett av förbunden i IOGT-NTO-rörelsen. Detta innebär

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Vision Kåren skall 2012 bedriva den ledande verksamheten inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva medlemmar i alla åldersgrupper FLASS (2-4 ggr/år) Valberedning

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Förslag till föredragningslista 1. Förbundsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om huruvida stadgeenlig kallelse har utfärdats 4. Val av a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Röstkontrollanter

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9 VÅRA STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås UNF:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis stadgar antagna 26 30 juni 2013

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Läs mer