HALVTIDS- RAPPORT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVTIDS- RAPPORT 2015"

Transkript

1 HALVTIDS- RAPPORT 2015

2 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten Översyn av NSFs internationella engagemang... 5 NSF som medlemsorganisation...6 Involvera många och stötta de som leder... 6 Ramar för förbundsstyrelsens arbete NSF som verksamhetsstödjare....9 Medlemsrekrytering... 9 Uppstart av nya kårer Ekonomiskt stöd till kårerna Roverscouting inom NSF Vår öppenhet och mångfald Tydlighet kring samverkan med Scouterna-distrikt... 9 NSF som arbetsgivare NSF som huvudman för tre anläggningsstiftelser NSF som partner, samverkansorganisation och medlem Antagna motioner på FM Förbundets kommittéer...12 ALKO Internationella kommittén INFO KUL LÄR

3 innehåll NSF strategi - vad har hänt sedan förbundsmötet 2013? Kårernas arbete På Väg Målprojekt...17 Vår roll i världen Lokalt engagemang Nykterheten i praktiken Utvärdering av NSFs verksamhet Roverscouting i NSF Välkomsthajk Närma oss våra rörelser Studentscouting Öppen Avdelning Långsiktig kommunikationsplan Ett samlat budskap Välkomstpaketet Tydliga personaluppdrag A Ledar-appen A.2 och Min NSF sida A Sammanfattning Budget Sammanfattning Intäkter Medlemsutveckling Ledarskap och utbildning Program Nykterhetsfrågan i scouting Kommunikation Organsiation och löpande arbete Kommentar till den definitiva budgeten för Underskottet Underskottet De största nya kostnaderna i budgeten Fler nya kostnader Summering

4 inledning För första gången sedan 1970 har NSF haft ett år utan förbundsmöte. Därför är det också första gången som förbundsstyrelsen formulerar en halvtidsrapport till medlemmarna. Syftet är att ge en bild av vad som skett under 2014 och hur vi förvaltat förtroende som givits oss. Den som vill veta mer eller förmedla en åsikt är välkommen att höra av sig till kansliet eller besöka hemsidan. Inte minst är vi intresserade av om detta är en bra form av rapport. Vi i förbundsstyrelsen är glada över det som hittills åstadkommits, men än finns massor med arbete kvar innan vi kan vila. Därför uppmanar vi varje medlem att fundera på vad just du kan bidra med i den viktiga utvecklingen av NSF. Vi behöver alla varandra och samhället behöver mer NSF-scouting! Förbundsstyrelsen i januari

5 Lokalt och globalt NSF i det lokala och globala samhället Kårernas roll i sina lokalsamhällen Förbundsrådet 2014 genomfördes på temat Lokalt engagemang i anslutning till övriga IOGT-NTO-rörelsens kick-off inför kongresserna Drygt 80 medlemmar deltog. Både våra medlemmar och övriga IOGT-NTO-rörelsen utryckte sig positivt över samlokaliseringen av arrangemangen och önskade ännu mer tid för utbyte av erfarenhet nästa gång. Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten På distriktsårsmötena 2015 önskar förbundsstyrelsen få delta med materialet den lille ideologen. Det är ett verktyg som syftar till att förtydliga vår ideologi som sedan ligger till grund förde budskap vi vill förmedla framöver. Översyn av NSFs internationella engagemang Förbundet hade två ideella representanter på plats på IOGT:s världskongress hösten De hade i uppgift att återkomma till förbundsstyrelsen och Internationella kommittén med förslag på hur förbundet bör arbeta alkoholpolitiskt på den internationella arenan. På kongressen avslutades även förbundets treåriga projekt med organisationen ITYF från Indien. 5

6 medlemsorganisation NSF som medlemsorganisation Klarhet kring hur nykterheten ska hanteras i praktiken har arbetats med i målprojektgruppen Nykterheten i praktiken. Resultatet är ett förslag till förbundspolicy som gruppen planerar att testa på vårens distriktsårsmöten. Arbetet med att göra medlemmarna stolta och bekväma med att prata om NSF görs dels genom PåVäg-processen för förbundets strategikårer. Detta kommer också att vara en del i arbetet med en långsiktig kommunikationsplan. Involvera många och stötta de som leder Att personer och team som engagerar sig på förbundsnivå ska få den uppskattning de förtjänar är något som alla kommittéer arbetar med löpande. Ordförandesamlingen våren 2015 kommer beröra tackkulturen och hur vi arbetar med feedback till varandra. Konsulenter har stöttat kommitteer att engagera medlemmar till olika strategiprojekt. Förbundsstyrelsen har börjat arbeta med uppdragsbeskrivningar för att tydliggöra vad som förväntas om någonantar ett uppdrag. FS och personalen arbetar också aktivt för att få in nya förmågor i arbetsgrupper och projekt. Ett resultat vi redan ser är att flera i lägerkommittén för 2016 års förbundsläger inte tidigare engagerat sig på förbundsplan. Öppenhet och tillgänglighet Förbundsstyrelsen diskuterar tillgänglighet utifrån flera olika perspektiv och kommer att jobba mer med frågan under 2015 inför höstens förbundsmöte. Under 2014 lanserade förbundet ett intranät för personalen och ideellt aktiva på förbundsplan. Systemet är byggt i SharePoint och döpt till Birk. Det erbjuder bland annat arbetsytor och dokumentdelning för en enklare hantering av förbundets dokument. Att förenkla för medlemmen att hitta information om förbundets verksamhet finns med i planeringen av ny hemsida med lansering Ramar för förbundsstyrelsens arbete En del i arbetet med att göra FS mer strategiska är att en förtydligad delegationsordning tagits fram. Förbundsstyrelsen genomförde fem fysiska möten och fem telefonmöten under I maj träffade styrelsen övriga IOGT-NTO-rörelsen och i april 2015 planeras ett gemensamt möte med Scouterna och tillhörande samverkansorganisationer. Förbundet representerades på IOGT Internationals kongress av medlemmarna Annie Roos och Johan Persson och på Youth forum i Slovenien av medlemmen Julius Kramer. Styrelsen har under ett par tillfällen under 2014 utnyttjat möjligheten att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förbundsordföranden har under året varit arvoderad på 100%, men kommer att minska den arvoderade tiden under

7

8

9 Verksamhetsstödjare NSF som verksamhetsstödjare Förbundets strategi som antogs på förbundsmötet 2013 har som övergripande mål att göra det enklare och mer attraktivt att anta en ledarroll i NSF. De flesta av strategins målprojekt sätter därför ledarteamet och kåren i fokus. De ca trettio kårer som valt att bli strategikårer får extra mycket stöd att utveckla sin verksamhet. Medlemsrekrytering Konsulenterna har sedan ett par år arbetat med förberedande rekryteringsveckor under vårterminen där höstens insatser planeras. Vad kåren kan få hjälp med presenteras i en folder, det så kallade smörgåsbordet. Flera kårmål i PåVäg syftar till att utveckla kårens förmåga att rekrytera och ta emot nya vuxna medlemmar. Uppstart av nya kårer Under 2014 startades två nya kårer, Team aktiv i Svea distrikt och Gullabo i Kalmar distrikt. Gullabo hade flera ledare med på höstens välkomsthajk och har rivstartat sin verksamhet i sitt stora scouthus i Gullringen. Förbundet fortsätter att stötta de fem nya kårerna i Örebro distrikt som hälsades välkomna på förbundsmötet Under första styrelsemötet 2015 träffar förbundsstyrelsen kårerna under en gemensam middag. Ekonomiskt stöd till kårerna Förbundet betalade ut aktivitetsstöd för kårernas ordinarie verksamhet och rekryteringsbidrag för insatser där kårerna arbetat för att rekrytera nya medlemmar. Totalt betalades kronor ut till förbundets kårer. För att locka medlemmar att utnyttja förbundets tre anläggning finns bidrag att söka baserat på föregående års medlemsantal. Dessa så kallade anläggningscheckar finns kvar även 2015 för att därefter utvärderas. Roverscouting inom NSF Under våren 2014 tillsatte förbundsstyrelsen en Roverscoutkommitté med uppdrag att utveckla förbundets verksamhet för roverscouter. Kommittén har träffats ett antal gånger under året, bland annat för ett gemensamt styrelsemöte med UScK och förbundsstyrelsen. Vår öppenhet och mångfald Se även rubriken uppstart av nya kårer. Förbundsstyrelse och personal arbetar för att knyta våra nya scoutkårer närmare förbundet och övriga kårer i dess närhet. Förbundsstyrelsen har tillfrågat flera personer i våra nya kårer om att ta plats i projektgrupper på förbundsnivå. Strategikårer arbetar med Öppen scoutkår, ett mål med syfte att göra kåren än mer välkomnande. Tydlighet kring samverkan med Scouterna-distrikt Förbundsstyrelsen ringde under hösten runt till NSF-distrikten för att bilda sig en nulägesbild av samarbetet med Scouternas distrikt. Arbetet med att klargöra samverkansformer fortgår

10 NSF som... NSF som arbetsgivare Förbundsstyrelsen formulerade under första halvåret 2014 ett dokument som beskriver personalorganisationens uppdrag. Detta är överlämnat till generalsekreterargruppen och arbetet med att se över den nuvarande organisationen kommer att påbörjas våren För att leda detta arbete inrättade förbundsstyrelsen våren 2014 en ny tjänst, biträdande Generalsekreterare med ansvar för strategi och intern utveckling. NSF som huvudman för tre anläggningsstiftelser Förbundsstyrelsen har i dialog med de tre stiftelsernas styrelser skrivit verksamhetsavtal med varje stiftelse. Där tydliggörs ekonomiska bidrag från förbundet och förväntningar från NSF som huvudman. Carl Berggren är fortsatt anställd som Camp Chief med huvuddelen av sin tjänst avsatt för arbete på Ransberg. 7,5 % vardera av tiden finns avsatt för de andra stiftelserna att disponera. Under sommaren 2014 erbjöds 12 unga medlemmar sommarjobb på Ransberg. Tillsammans med ugandiska volontären Gidds genomförde de 75 sommarjobbsveckor på anläggningen. NSF som partner, samverkansorganisation och medlem Förbundet fortsätter att delta i samarbeten och projekt som ligger i linje med våra ideologi och våra mål. Denna rad har förbundsstyrelsen tagit i beaktande när vi fått förfrågningar om medlemskap och projektmedel vilket i några fall resulterat i att vi valt att tacka nej till samarbeten. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att vi har kraft och kunskap att engagera oss i de samarbeten vi ingår. Utvärdering av samverkan med Scouterna har inletts och kommer att presenteras på förbundsmötet i Eskilstuna 7-8 november. NSF har deltagit aktivt NBV:s förändringsarbete. Förbundsordföranden deltog i studieresa och huvudmannamöte i Sarajevo och kommer att delta på huvudmannakonferens i januari Generalsekreteraren ingår i ett nätverk med NBV:s medlemsorganisationers verkställande tjänstemän. 10

11 motioner 2013 Antagna motioner på FM 2013 Nationell samling på temat Hur presenterar vi scoutings historia på bästa sätt har Storugglorna givits ansvar för. Framtagande av en strategi för att möta en 50-procentig minskning av stödet från Miljonlotteriet har påbörjats. Styrelsen träffade Miljonlotteriets VD Ludvig Alholt under sitt sista möte Roverscoutkommittén är tillsatt Undersöka möjligheten att starta ett system för verksamhetsstödjare ligger inom strategins målprojekt Supporterklubben 11

12 kommittéer Förbundets kommittéer ALKO Har inte varit aktiv under 2014 då medlemmar saknas. Ingen alkoholpolitisk helg arrangerades då de tillfrågade arrangörerna fick förhinder. Förhoppningen är att erbjuda en alkoholpolitisk helg Internationella kommittén Förbundet hade en volontär med placering i Växjö fram till september Därefter har vi inte haft någon som kunnat arbetsleda en ny volontär varför förbundet i nuläget inte har någon. På grund av svårigheter i kommunikation med ITYF i Indien hann vi inte få till något volontärutbyte under sommaren. Däremot har Ransberg återigen haft hjälp av Gidds Bambaga från Uganda. Sober Network fanns representerat på världskongressen i Thailand. IK har förmedlat internationella upplevelser till medlemmar genom Explorer Belt, Actives kongress och Actives seminarier. Ett utökat bidrag för deltagande på världsscoutjamboreen i Japan har möjliggjort en kostnadsreducering för de 125 NSF-scouter som sommaren 2015 åker på sitt livs äventyr. INFO Har stöttat stiftelserna i framtagning av en gemensam broschyr. Kommittén arbetar med flertalet målprojekt i förbundets strategi utöver den löpande informationsverksamheten med hemsida, tidning och sociala medier. 12

13 kommittéer KUL Någon specifik mångfaldsgrupp har inte startats. Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt att vi har med tillgänglighetsperspektivet i alla våra arbets- och projektgrupper. Styrelsen har börjat diskutera en tillgänglighetspolicy, men har ännu inte antagit något skarpt förslag. NSF har genom Carl Berggren representerats på Overture Networks möten under året. Projekt Tillsammans som syftar till att göra NSF:s scoutkårer tryggare och bättre förberedda i samspelet och kommunikationen med barn och ungdomar, oavsett funktionsvariationer. Projektet vill också öka förståelsen för funktionsvariationer bland scouterna och därigenom minska utanförskap och främja integration och ny vänskap. Tillsammans består av ledarworkshops och programmaterial till scoutmöten, kring funktionsvariationer. Dessa kommer att lanseras och presenteras mer ingående på NSF:s ordförandesamling i januari 2015 och därefter kan kårerna boka ledarworkshopen löpande, samt ladda ner programmaterialet från hemsidan. Under 2014 hade Solvargsteamet en mentor med syfte att utveckla det personliga ledarskapet och teamet. LÄR LÄR beslutade att avveckla 2014 års tema Tag plats! i förtid för att kunna fokusera och förbereda 2015 års tema, Kom ut!, som handlar om friluftsliv. Kom ut! inleds med en kick-off februari på Kärsögården i Stockholm. En Idékurs genomfördes i fjällmiljö under sommaren Vinterkursen som planerades till årsskiftet 2014/15 blev inställd på grund av för få deltagare. Solvargskursen på Kungshol fick utöka antalet platser på grund av högt söktryck. Även två Scouterna-medlemmar deltog på kursen. 13

14 strategi - på väg NSF strategi - vad har hänt sedan förbundsmötet 2013? Arbetet med vår gemensamma NSF strategi har tagit fart rejält sedan beslutet togs på förbundsmötet i november Ni är många som valt att engagera er på olika sätt för att föra NSF framåt. Nedan följer en kortfattad rapport kring hur arbetet fortskrider. Ett extra stort tack alla ni som hitintills valt att lägga lite extra energi på NSFs framtid! Kårernas arbete På Väg Under ett knappt år har kårernas egen strategiprocess, På Väg varit igång. Sedan dess har 30 kårer valt att bli en så kallad strategikår. Tillsammans med en konsulent arbetar strategikårerna med ett antal kårmål som kåren själva valt att de vill utvecklas inom. Större delen av de kårer som har satt igång har hunnit arbeta med 2-3 kårmål, sammanlagt ska kåren genomföra 8 kårmål. Av de kårer som för tillfället valt att inte jobba med På Väg anger många att de för tillfället inte har kapacitet att arbeta med strategin på grund av exempelvis ledarbrist, att de är i ett uppstartsskede eller för tillfället inte har någon verksamhet. En tydlig majoritet av strategikårerna anser, enligt de löpande utvärderingarna, att de fått ut något av de första tre kårmålen de genomfört då de arbetat utefter den föreslagna ordningen. Det vill säga kårmål A: Kårstrategin, kårmål C: Nykterheten i praktiken samt kårmål E: Öppen Scoutkår. Många uppskattar att de får möjlighet till att diskutera de här frågorna med sina ledarkollegor då det är både nyttigt och roligt. Vidare menar flera att det stärker ledargruppen att föra dessa diskussioner, då alla har möjlighet att komma till tals och tillsammans arbeta med utvecklande och konkreta uppgifter. Det har också ökat samsynen i ledargruppen påpekar flera, då ämnen som nykterheten tas för given, men att ledarna i kåren egentligen aldrig resonerat och tillsammans reflekterat över hur de ser på saken och hur det i sin tur kan påverka kåren. På Väg fortsätter att genomföras under hela 2015 och åtminstone under vårterminen Det är inte försent att påbörja processen för de kårer som ännu inte startat. Vill kåren testa ett kårmål för att känna om det är rätt för dem så är även det helt okej. Då hör ni av er till er kontaktkonsulent eller biträdande generalsekreterare Lina Kurttila 14

15

16

17 strategi - målprojekt Målprojekt I FS förslag 8: Strategi för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som antogs på förbundsmötet 2013 så beskrivs det att Målprojekt är en idé om hur vi kan uppnå ett strategiskt mål. Ideella krafter bör ha stort inflytande på sitt arbete. Därför önskar FS få mandat att justera, förkasta och ersätta målprojekt om genomförande medlemmar så begär, så länge målet anses kunna uppnås. På det sättet skapas en flexibilitet och vi kan bibehålla hög motivation och kreativitet. FS föreslår därför att FM beslutar om vilka mål strategin ska innehålla, medan målprojekten ses som en preliminär skiss på hur arbetet kan gå till. Arbetet med de olika målprojekten har fördelats mellan förbundsstyrelsen och de olika kommittéerna, LÄR, KUL, INFO och Roverscoutkommittén. Kommittéerna fungerar som styrgrupp för de olika projektpatrullerna. Projektpatrullerna består av en ideell patrulledare, ett antal ideella medlemmar och en vice patrulledare (en av våra anställda) som finns med som stöttning. Tills sin hjälp har alla projektpatruller tillgång till informationssystemet Sharepoint, som hos oss i NSF döpts till Birk. Systemet kan användas till dokumenthantering, rapportering, projekt och uppgiftsplanering med mera. Nedan följer en kort rapport kring de målprojekt som är igång eller redan genomförts. Vår roll i världen 1.1 Projektpatrullen har skapat verktyget Den lille ideologen, ett formulär som medlemmar och personal ska få använda för att ge sin bild av vad som är NSF:s vision, uppdrag mm. Nästa steg är att medlemmarna möter Den lille ideologen under distriktsårsmötena och/eller individuellt genom att ladda ner den. Personalen ska också få chansen, förhoppningsvis under ett personalmöte under första kvartalet Lokalt engagemang 1.2 Ett förbundsråd på detta ämne har genomförts och en metodfolder håller på att tas fram för kåren ska kunna arbeta vidare. Nykterheten i praktiken 1.3 Ett utkast till en policy är framtagen som omfattar allt värdegrundsarbete, inte bara nykterheten. När FS godkänt/justerat utkastet ska det presenteras på distriktsårsmötena under Utvärdering av NSFs verksamhet 1.4 En anställd har tilldelats del av sin arbetstid till detta i sin tjänst. Där kommer kunskap att samlas in och arbetet påbörjas under våren Viss utvärdering av verksamhet pågår naturligtvis redan men nu ska ett helhetsgrepp tas både gällande den anställda organisationen samt det ideella arbetet. Roverscouting i NSF 1.5 Roverscoutkommittén jobbar själva med detta målprojekt. De utvecklar hur roverscouterna i förbundet ska stöttas och hur kommitté ska väljas framöver. 17

18 strategi - målprojekt Välkomsthajk 1.6 Den första Välkomsthajken för nya ledare hölls i oktober 2014 på Kungshol. Hajken var mycket uppskattad och planen är att detta ska bli ett återkommande arrangemang. Det finns en projektpatrull som driver arbetet vidare. Närma oss våra rörelser 2.1 Här planerar INFO att göra en enkät men det finns ännu ingen fungerande projektpatrull kring detta målprojekt. Studentscouting 2.2 Roverscoutkommittén har börjat fundera kring detta målprojekt men inte startat igång någon projektpatrull ännu. Projektet kan ske i samarbete med Scouterna. Öppen Avdelning 2.4 Detta målprojekt genomförs av det personalledda projektet Tillsammans som kommer att lanseras på ordförandesamlingen 24-25/ Långsiktig kommunikationsplan 3.1 Arbetet med en långsiktig kommunikationsplan kommer att startas upp våren Kommitté INFO kommer på sin andra träff i vår (april/maj) formulera ett offertunderlag som sedan ska skickas ut till olika byråer. Projektet beror av andra projekt, så som Vår roll i världen och Nykterheten i praktiken. Ett samlat budskap 3.2 Tanken med detta målprojekt är att hålla kårkommunikatörsträffar. En första träff (av kanske 3-4 träffar om intresse finns) skulle hållits i augusti men blev inställd, pga för få deltagare. Ett nytt försök kommer att göras i samband med ordförandesamlingen i januari Första träffen ska handla om kårhemsidor och kåren i sociala medier. Kommande träffar är inte helt planerade än men kommer bland annat att beröra hur kårerna kan profilera och marknadsföra sig. Välkomstpaketet 3.3 Detta målprojekt har en projektpatrull som träffats vid flera tillfällen. De har kommit fram till att ta fram en magaschyr, alltså en blandning mellan ett magasin och en broschyr som ska vara snygg att ha liggandes på till exempel fikabordet. Magaschyren vänder sig till potentiella ledare samt föräldrar till scouter och kommer bestå av mycket praktisk information om NSF och scouting. Tanken är att den även ska finnas tillgänglig på flera språk. Det blir främst de anställda kommunikatörerna Towe Bengtsson och Caroline Spångberg som arbetar med innehållet. Sedan träffas målprojektgruppen igen i maj och kollar igenom materialet, korrekturläser och kommer med kommentarer. 18

19 strategi - målprojekt Tydliga personaluppdrag A.1 Ett uppdrag för personalorganisationen är överlämnad från FS till GS med kollegor. Ett utvecklingsarbete som bygger på personaluppdraget har startats upp av generalsekreterargruppen och kommer att involvera hela personalgruppen under FS uppdateras regelbundet om arbetets utveckling. Ledar-appen A.2 och Min NSF sida A.3 Två tekniktunga projekt som tillsammans med medlemsregistret bildar en användarvänlig helhet kring administration och medlemskap. I dagsläget finns några få intresserade till en projektpatrull och en patrulledare är snart klar. En projektbeskrivning är skriven för Ledarappen. 19

20 strategi - sammanfattning Sammanfattning Ovan har du läst om kårprocessen På Väg och de olika målprojekt som på ett eller annat sätt startats igång i NSFs gemensamma strategi. Det finns dock fler intressanta målprojekt som väntar på att dras igång om intresse finns. Kom ihåg, det är vi alla tillsammans som genomför och förverkligar strategin. Om du är intresserad av att engagera dig eller om du blir sugen på att starta igång en På Väg process i din kår så hittar du länkar här: Här kan du läsa mer om strategin Om du vill engagera dig på något sätt kan du anmäla intresse här Vill ni bli en På Väg kår? Då hör ni av er till er kontaktkonsulent eller biträdande generalsekreterare Lina Kurttila 20

21 budget 2015 Budget 2015 Preliminär Definitiv Sammanfattning Budget 2015 Budget 2015 Intäkter 23,350,000 19,125,000 Utgifter Medlemsutveckling -9,720,000-9,665,000 Ledarskap och utevkling -1,257,000-1,120,000 Program -1,225,000-1,335,000 Nykterhet i scouting -494,000-1,020,000 Kommunikation -2,020,000-2,275,000 Organsiation och löpande arbete -8,634,000-9,425,000 Totalsumma utgifter -23,350,000-24,840,000 Över-/Underskott 0-5,715,000 Preliminär Definitiv Intäkter Budget 2015 Budget 2015 Förbundsavgift 450, ,000 Ränteintäkter 200, ,000 Statligt bidrag 1,900,000 1,700,000 Ungdomslotteri 18,100,000 16,800,000 Upplösning av lägerreserv 0 0 Upplösning utvecklingspengar 2,500,000 0 Återbäring Scouterna 200,000 0 Övriga intäkter 0 0 Totala intänkter 23,350,000 19,125,000 Preliminär Definitiv Medlemsutveckling Budget 2015 Budget 2015 Internationella scoutupplevelser -25, ,000 Ideell inifrån och ut (Megahelg) 1,900,00-50,000 Personal konsulenter -8,235,000-7,620,000 Projekt i förbundets regi 0 0 Mentorskapsprogram -10,000-5,000 Stöd till kårer och distrikt -1,400,000-1,420,000 Projekt i förbundets regi - Läger ,000-50,000 Summa -9,720,000-9,665,000 21

22 budget 2015 Preliminär Definitiv Ledarskap och utbildning Budget 2015 Budget 2015 Ideell inifrån och ut (Altitude) -50,000-50,000 Projektbildaren -100,000 Inkluderande insatser (Overture Network) -70,000-20,000 Ideologistärkande utbildning -30,000-25,000 Internationella kurser och utbildningar -40,000-40,000 Inkluderande insatser (Välkomsthajk) -50,000-45,000 Personal -552, ,000 Utbildningar och kurser -425, ,000 Utbildningsbidrag och reseutjämn. Ramverket -40,000 0 Summa -1,257,000-1,120,000 Preliminär Definitiv Program Budget 2015 Budget 2015 Kom ut! Kickoff -130,000 Miniäventyr -35,000 Programarbete i NSF -50,000-15,000 Internationell programverksamhet -20, ,000 NSFs programmaterial och Drogfriryggsäcken -50,000-45,000 Personal -295, ,000 Äventyr, Ledarresa och Tag plats i Samhället -750, ,000 Volontärsprogram internationellt -60,000-20,000 Summa -1,225,000-1,335,000 Preliminär Definitiv Nykterhetsfrågan i scouting Budget 2015 Budget 2015 Arbete med utsatta barn -100, ,000 Drogfria storhelger -60,000-60,000 Nykterscout-priset -10,000-10,000 Övriga profilaktivteter -174, ,000 Vit Jul -150, ,000 Kurser I-N-rörelsen 0 0 Summa -494,000-1,020,000 22

23 budget 2015 Preliminär Definitiv Kommunikation Budget 2015 Budget 2015 Annonsering och marknadsföring -50, ,000 Målprojekt INFO -200, ,000 Grafisk profil 0 0 Hemsidan och community -50,000-30,000 Intranät/Sharepoint -25,000-25,000 Personal -1,025,000 1,015,000 Profilprodukter -40,000-40,000 Scouting Spirit -550, ,000 Scoutköp -80,000-70,000 Summa -2,020,000-2,275,000 Preliminär Definitiv Organsiation och löpande arbete Budget 2015 Budget 2015 Anläggningar sommarjobbsvolontärer 0 0 Anläggningscheckar 0-75,000 Anläggningsstiftelserna -1,533,000-2,195,000 Avskrivningar -90,000-50,000 Avsätt. Förbundsgem. Kursgårdsfond -350, ,000 Förbundsförådet hyra -40,000-40,000 Förbundsråd 0 0 Förbundsmöte -380, ,000 Förbundsledningssamling 0 Förbundsstyrelsen -425, ,000 Ordförandekostnader -200, ,000 IOGT-NTO-rörelsens Internat. Verks. -550, ,000 Ordföranesamling -60,000 DS-samling 0 IOGT-NTO-rörelsens kongresser -125, ,000 RS Möten -12,000-15,000 Kanslikostnader -1,660,000-1,680,000 Kommittéer -318, ,000 Medlemsregister -100,000 0 Personal kansli -1,260,000-1,540,000 Representation, Scoutkonferenser -80,000-45,000 Roverscoutverksamhet -65,000-95,000 Räntekostnader 0-10,000 Samarbetsorgan -1,182,000-1,210,000 Utmanarscoutverksamhet -264, ,000 Övergripande förbundsstrategi 0 0 Summa -8,634,000-9,425,000 23

24 Budgetkommentar Kommentar till den definitiva budgeten för 2015 Jämfört med den preliminära budgeten för 2015, som togs på FM 2013, har det skett en del förändringar i revideringen av budgeten På intäktssidan har prognosen för Miljonlotteriet blivit sämre. Istället för 18,1 milj beräknas vi få ca 16,8 milj. Det är ca 1,3 miljoner mindre än budgeterat. På kostnadssidan har FS under året tagit en del beslut som gett ökade kostnader (se mer nedan). Detta gjorde att vi inför revideringen hade ett ännu större underskott än det redan budgeterade. Underskottet 2014 Under slutet av 2014 har vi tillsammans med kommittéer och med hjälp av ekonomirapporter gjort en uppskattning av 2014 års utfall. Underskottet beräknas att bli betydligt mindre än budgeterat och landa på totalt ca kr, istället för budgeterade 3,3 milj. Detta beror till stor del på att många målprojekt i strategin inte hunnit komma igång som beräknat, utan förväntas komma igång först En annan anledning är att Miljonlotteriet under 2014 gick ca kr bättre än budgeterat. Underskottet 2015 I den preliminära budgeten för 2015 fanns ett budgeterat underskott på 2,5 milj. I budgeten för 2014 fanns ett budgeterat underskott på 3,3 milj. I revideringen av budgeten för 2015 har vi tittat på underskotten sett över dessa båda två år, vilket var 5,8 milj. Underskottet för 2015 års reviderade budget är totalt 5,715 milj. Det uppskattade underskottet för 2014 är ca kr. Det ger på dessa två år ett totalt underskott på 6,135 milj. Skillnaden är alltså ett extra underskott på dessa två år på totalt ca kr. De största nya kostnaderna i budgeten 2015 ett ökat anslag till Vit Jul-kampanjen (ökning med kr). Avser en satsning som om några år planerar att göra Vit Jul självförsörjande och förhoppningsvis även ge pengar tillbaka till rörelsen en stor ökning av efterfrågan på resebidrag i och med Jamboreen i Japan, i kombination med att dessa kan få ut två resebidrag under (Ökning med ca kr) tillsättandet av en ny tjänst, Biträdande Generalsekreterare med ansvar för strategi och intern utveckling ( kr). att NSF bidrar till Projektbildaren på Wendelsberg ( kr) 24

25 Budgetkommentar Fler nya kostnader Andra poster som tillkommit under året är att kommitté LÄR arrangerar en Kick-off för temaåret Kom ut. ( kr). Kommitté INFO:s målprojekt var underbudgeterade (ökning med kr). Ökade kostnader för annonsering och marknadsföring (ökning med kr). Summering Trots en ökning av nya kostnader på ca 1,9 miljoner under 2015 har underskottet sett på åren bara ökat med ca kr. Detta har möjliggjorts genom alla kommittéer och förbundsstyrelsen har sett över sina budgetar och minskat kostnaderna något på många olika platser. Vi har också valt att skära bort pengar från potter som budgeterats under flera år, men som nästan inte använts. Till sist möjliggjordes detta även av att NSF under 2014 gjorde av med mindre pengar än budgeterat. 25

26 Foto: Alexander Ehn, Elin Martinsson Illustration Sanna Borell Layout: Caroline Spångberg

BUs frågor med FS svar

BUs frågor med FS svar BUs frågor med FS svar Motion 5 Tillsättande av demokratigrupp BU undrar vilken nivå som demokratiarbetet ska inrikta sig mot, kår- distrikt eller förbundsnivå? Demokratiarbete bör riktas mot alla grupperingar

Läs mer

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten.

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten. förslag nr 8 Bilaga 4 Strategikartan Kärnmål 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över vägen dit 1.1 Vår roll i världen Att underlätta kommunikationen med utomstående genom en förtydligad

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens

Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 2012 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grundsyn och målsät Detta är de tankar, värderingar och idéer som ligger till grund för styrelsens arbete. Vart är

Läs mer

Hotell Gästis, Varberg

Hotell Gästis, Varberg 1(6) Hotell Gästis, Varberg Birgitta Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Mari Garnwall, Jessica Andersson, Elisa Dahlquist, Emelie Jonsson, Fredrik Persson, Josefine Larsson och

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Strategin. KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit

Strategin. KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit STRATEGI 2014-2018 KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit Resonemang Kårordföranden: Förbundsrådet 2014 på temat Lokalt engagemang fick vår kår att diskutera

Läs mer

Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Telefon Fredrik Torberger, Rikard Eliasson, Erik Hansen, Amalia Ideborg, Adam Hansson, Cafer Dincer, Ellen Eklund, Mojje Abdi, Karin Wester och samt adjungerad generalsekreterare Linn Ternefors Ordförande

Läs mer

Välkommen att ta del i NSFs strategiutveckling!

Välkommen att ta del i NSFs strategiutveckling! AVSTAMPSRAPPORTEN Innehåll Strategiutveckla under Beaver Creek 4 Om Avstamprapporten 5 Resultat 5 1. Anläggningarna 5 2. Arvodering 5 3. Ekonomi 5 4. Erfarenhet 5 5. Familj och vänner 6 6. Graden av engagemang

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ! Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund!1 Innehållsförteckning Introduktion till Roverscouting och Roverscoutkommittén (RScK) 3 Fokusområden 4-5 RScK stöttar 6 Ansökningsrutiner

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo

Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo 1(8) Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo Per Södergren, Niklas Blomqvist, Niklas Johansson, Fredrik Persson (anlände vid 163), Cecilia Hemming, Jonas Moberg, Josefine Larsson, Jessica Andersson och Sven

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010

Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010 Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordf: Bodil Hansen, Eneryda V ordf: Elin Örheden, Värend Kassör: Ulf Wärnö, Värend Sekreterare:

Läs mer

NYKTERHETSRÖRELSENS Protokoll nr 04 SCOUTFÖRBUND NSF 2011-03-12-13 41-55 1(6)

NYKTERHETSRÖRELSENS Protokoll nr 04 SCOUTFÖRBUND NSF 2011-03-12-13 41-55 1(6) 1(6) Kilsbergen Per Södergren, Jessica Andersson, Sven Nilsson, Josefine Larsson, Niklas Blomqvist, Jonas Moberg, Cecilia Hemming, Niklas Johansson, Fredrik Persson, Elisa Dahlqvist och Jenny Lindberg,

Läs mer

ARBETS PLAN

ARBETS PLAN ARBETS PLAN 2016 2017 Välkommen till arbetsplanen för 2016 2017! Vad är en arbetsplan? Jo, det är medlemmarnas överens kommelse om hur organisationen på lokal och central nivå ska ta sig närmare visionen

Läs mer

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grafisk Profil Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Mars 2015 INTRODUKTION Introduktion Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds kommunikation Detta dokument är en handbok och ett hjälpmedel för att skapa en enhetlig

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Släktträd. Därför anser jag; att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars

Släktträd. Därför anser jag; att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars Släktträd Vi utmanarscouter är som en ända stor släkt och våra utmanarlag familjer. Våra efternamn är vårt utmanarlags namn och familjevapnet vårt märke på skjortan. Jag tycker att vi som en familj och

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Årsredovisning 2013 14

Årsredovisning 2013 14 Årsredovisning 2013 14 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, är både en del av Svenska Scoutrådet, numera Scouterna, och ett av förbunden i IOGT-NTO-rörelsen. Detta innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

FM-handlingar. Eskilstuna, 7 8 november 2015

FM-handlingar. Eskilstuna, 7 8 november 2015 FM-handlingar Eskilstuna, 7 8 november 2015 Innehåll Förslag till föredragningslista FM 2015 4 10. Motion nummer 1: Kortärmad scoutskjorta 7 12. Motion nummer 3: Innehåll i Scouting Spirit 10 13. Motion

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

16. Motion nr 1: Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol

16. Motion nr 1: Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol Beslutsunderlag OBS! Alla motioner och förslag ställs mot avslag. I de fall vi haft tillgång till ombudsnummer på plupparna har de skrivit ut, annars har antal angetts. 1 16. Motion nr 1: Nykterhetsrörelsens

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Aktuellt i NSF. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Nyhetsbrev april 2011

Aktuellt i NSF. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Nyhetsbrev april 2011 Nyhetsbrevet ligger på förbundets hemsida, www.nsf.scout.se, under fliken Kårservice. Har du frågor om innehållet kontakta info@nsf.scout.se eller 08 672 60 80 Aktuellt i NSF Kallelse till Förbundsmöte

Läs mer

AVSTAMPSRAPPORTEN - komplett AVSTAMPSRAPPORTEN

AVSTAMPSRAPPORTEN - komplett AVSTAMPSRAPPORTEN AVSTAMPSRAPPORTEN - komplett AVSTAMPSRAPPORTEN 2 Avstampsrapporten är sammanställd av förbundsstyrelsen. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 2012 Inledning Våren 2012 initierade förbundsstyrelsen projekt

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 INLEDNING Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc) främsta uppgift är att finnas till för våra medlemmar, d.v.s scoutkårerna. Vår roll är att

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24

Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24 Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24 Presentation av kandidaterna: Ordförande Martin Björgell Nyval 2 år Bunkeflo scoutkår Ordförande Josefine Larsson Nyval 2 år Borås scoutkår IC Thomas

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna

Läs mer

Mullfjället hotell, Duved

Mullfjället hotell, Duved 1(8) Mullfjället hotell, Duved Birgitta Persson, Fredrik Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Elisa Dahlquist, Josefine Larsson, Emelie Jonsson Ordförande Birgitta öppnade mötet

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet 2017-04-22 Syf te & Agenda med dagens pass Introduktion till besluten avseende Äventyr & kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet från Demokratijamboree

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Motioner & Tingets förslag

Motioner & Tingets förslag 1 FM 2013 Motioner & Tingets förslag Innehåll del 1 Innehåll 2 Allmänna kommentarer från BU 3 Föredragningslista 4 Motion nummer 1 Scoutmuseum för NSF 7 Motion nummer 2 Kompetensbank 9 Motion nummer 3

Läs mer

Airnews. Tar luften slut? g h. #41 Mars 2013. I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet Summering av Roverforum Glad påsk!

Airnews. Tar luften slut? g h. #41 Mars 2013. I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet Summering av Roverforum Glad påsk! För utmanar- & roverscouter i Skåne-Blekingeregionen LUFT g h Grattis till de tävlande i laget Gubb-Ankan för vinsten på Tåpar - Sweet Sixteen! Tar luften slut? I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

FS förslag nummer 8-12

FS förslag nummer 8-12 3 FM 2013 FS förslag nummer 8-12 Innehåll del 3 Innehåll 2 FS förslag nummer 8 Strategi för NSF 2014-2018 3 Bilaga 3 Vad innbär det att vara Strategikår? 23 Bilaga 4 Strategikartan 24 Bilaga 5 Hur utvecklades

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

Workshops RUM 103 RUM 105 RUM 107 RUM 108 RUM 109 RUM 110 LUNCH

Workshops RUM 103 RUM 105 RUM 107 RUM 108 RUM 109 RUM 110 LUNCH 10.30-11.30 Pass 1 Free being me Förstår man hur en förändring fungerar, vilka deltar måste vara beredd på att delta aktivt. Så blir ni fler ledare! Med inspiration av hur De Danske Spejdere arbetar med

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning Utredning av Bris medlemsarbete En sammanfattning På förbundsstyrelsemötet den 4/9-2015 gavs uppdrag till förbundskansliet att utreda Bris medlemsarbete samt ta fram förslag på en strategisk inriktning

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer