Utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse... 8 Strategiska inriktningar... 8 Styrkort Analys - Kund/Invånare Analys - Verksamhet Analys - Ekonomi Analys - Medarbetare Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2(22)

3 Nämnden i korthet Ordförande: Roswitha Melzer Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 9 st. Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Tf Henrik Lennermark Budgetavvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 44 st. Budgetavv. föregående år: 58 Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. ansvara för vuxenutbildning och svenska för invandrare. Kommunens vuxenutbildning och svenska för invandrare samordnas av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) tillsammans med Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. ansvara för aktivitetsansvaret för alla åringar. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 3(22)

4 Viktiga händelser under året Utvecklingsarbete har pågått med stöd av Skolverkets utvecklare för yrkesutbildning i syfte att kunna erbjuda lärlingsutbildning som en alternativ utbildningsväg på gymnasiet. Alla yrkeslärare samt skolledare har deltagit i fem heldagsutbildningar. En av skolans förstelärare har ansvarat för att driva projektet. Det har handlat om att skapa dokument, bedömningsunderlag samt enhetlig information till handledare. Skolan har fått kr i statsbidrag för projektet. I mars besökte en grupp lärare Loogotee High School, Looogotee, Indiana, USA. Lärarna använde sina arvoden för handledningar av lärarkandidater för att bekosta resan som var ett led i deras kompetensutveckling. De svenska lärarna föreläste för samtliga elever om hållbar utveckling och hur undervisning kring detta är upplagt. Resan stärkte skolans internationella perspektiv och värdefull inspiration gavs kring skolanda, skolidrottsföreningar samt undervisning i olika ämnen såsom exempelvis religionskunskap. Samarbetet resulterade också i att tre elever på Naturvetenskapligt program kunde delta i en resa till Costa Rica med elever från Loogotee. Elever har deltagit i utbyte med Almeria i Spanien. Elever i årskurs ett har besökt Almeria och sedan tagit emot spanska elever här. Elever på samhällsvetenskapligt program och ekonomiprogrammet har varit på studieresa till Bryssel för fördjupad kunskap om EU och samhällsfrågor i Europa som migration och sociala frågor. Elever som har läst fördjupningskurs i engelska har varit på studieresa till Dublin. Elever på naturvetenskapligt och tekniskt program har rest till Krakow och bland annat besökt Auschwitz. Två av skolans förstelärare arbetar med att utveckla formerna för skolans internationalisering. I det uppdraget ingår att utvärdera befintliga internationaliseringsprojekt som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Gymnasiet har även delat med sig av erfarenheter kring internationalisering till grundskolorna i kommunen. Några samarbeten har etablerats som ett resultat av detta. Vallentuna gymnasium är en av trettio skolor i Sverige som är med i Kubenprojektet Det är Raul Wallenbergs stiftelse som genom detta projekt vill sprida FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt motverka främlingsfientlighet. Eleverna ska fritt tolka artikel 7, om likhet inför lagen. Final på projektet sker på Raoul Wallenbergs dag i Stockholm den 27 augusti. Den dagen visas alla trettio kuber i Kungsträdgården. Framtidsdagen genomfördes i november och riktade sig till samtliga elever i årskurs nio före gymnasievalet. Syftet var att visa gymnasiet som ett attraktivt val och att informera om de utbildningsvägar som erbjuds och vad dessa kan leda till. Fokusfrågorna för dagen var hållbart samhälle och entreprenörskap. Lokala företag deltog, däribland företaget Solvatten vars uppfinning kan ge rent vatten till människor i utvecklingsländer. Under höstterminen har antalet elever på språkintroduktion ökat från 25 till 47. Detta har medfört en mängd organisatoriska förändringar. Flera lärare har anställts och lärare har flyttat över till denna verksamhet från andra program. Eleverna ska främst läsa svenska som andra språk. I arbetet med de nyanlända samarbetar gymnasiet med flyktingsamordnare inom kommunen och grundskolans förberedelseklasser. Under året anslöt sig Österåkers kommun till Kunskapscentrum Nordost (KCNO) för att ingå i deras samordnade upphandling av vuxenutbildning. På våren genomfördes de gemensamma studieenkäter för både Komvux och SFI. Enkäterna är samma för samtliga kommuner inom Stockholms län. Några utvalda enkätresultat är bland annat frågan om de studerande kan rekommendera sin skola till andra. För studerande på grundläggande och gymnasial nivå var det 87 procent av folkbokförda elever i Vallentuna som skulle göra det (85 procent ). För de studerande på SFI var det 90 procent som instämde (92 procent ). På enkätfrågan om eleven anser att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier var det 95 procent av de studerande på grundläggande och gymnasial nivå som instämde (93 procent ). För de SFI-studerande var det 86 procent som instämde (91 procent ). Årets resultat är jämförbara med fjolårets och nivåerna tämligen höga. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 4(22)

5 Verksamhetsförändringar Från 1 januari ska Sveriges kommuner samla in och föra register över ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. I början av augusti rapporterade för första gången studie- och yrkesvägledningen i Vallentuna kommun läget för Vallentunaborna avseende första halvåret. Totalt fanns 155 individer i olika åtgärder inom ramen för ansvaret, omkring hälften av dessa deltar i introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Under tillsatte staten Delegationen för unga till arbete (Dua). Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Delegationens arbete ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Sommaren tecknade Vallentuna kommun avsiktsförklaring om att skriva en gemensam överenskommelse med Arbetsförmedlingen och eventuellt andra lokala aktörer. Studieoch yrkesvägledningen deltar därför från hösten i det arbetet. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 5(22)

6 Framtiden Sett till den senaste befolkningsprognosen (BFPA) kommer antalet ungdomar i gymnasieålder att öka i kommunen. Antalet åringar förväntas att ha ökat med 420 stycken till år 2025 jämfört med Befolkningsökningen i denna grupp är som störst under perioden med en ökning med närmare 100 personer årligen. Nedan visas prognosen för åringar fram till år År Antal Fler elever förväntas påbörja studier vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det är ett rimligt antagande att antalet elever kommer fördubblas under 2016, inte minst genom att den största andelen nyanlända i grundskolan finns i årskurs 9 och dessa kan bli gymnasister till höstterminen. För verksamheten innebär det här att löpande anpassningar måste ske i form av fler medarbetare och större lokaler - i skolvärlden på ungdomssidan ovanliga förhållanden där verksamheten annars brukar vara stabil per läsår. Istället liknar förhållandena mer de inom SFI, svenska för invandrare, med s.k. kontinuerligt intag. Under 2016 kommer fler alternativ inom utbildningen att skapas i syfte att möjliggöra yrkesutbildningar med praktik. Förutsättningar för elever på språkintroduktion att kunna läsa gymnasiekurser ska öka och fler elever ska kunna slussas över till nationella program. Kontakter har tagits med idrottsföreningar och föreningar i Vallentuna för att öka integrationen. Vallentuna gymnasium kommer att erbjuda lovskola för såväl grundskoleelever och gymnasieelever under påsklovet samt under två sommarveckor Statsbidrag kommer att sökas för verksamheten. Syftet är att skapa motivation inför fortsatta studier samt ge möjlighet till prövning i ett eller flera ämnen. Lärlingsutbildning kommer att erbjudas på handels-och administrationsprogrammet från och med läsåret 2016/2017. På bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons-och transportprogrammet kommer möjligheter att finnas för lärlingsutbildning i årskurs två och tre från och med 2016/2017. Under vårterminen 2016 kommer gymnasiets entré att få en ny utformning. Syftet är att skapa en yta som upplevs som öppen och trevlig. Vidare ska entréhallen ge ett kreativt första intryck som speglar bredden av gymnasieverksamheten genom anpassade utställningsytor. Här kommer studieresor, elevarbeten och byggprojektet ställas ut och visas för besökare, personal och elever. Projektet bekostas inom gymnasiets befintliga resurser och ombyggnationen ingår i undervisningen och kommer att utföras av elever. Gymnasiet har under året arbetat fram en modell för utökad idrottsprofil. Det handlar om att skapa förutsättningar för att erbjuda fler idrotter. Det handlar också om en riktad idrottsprofil med fler kurser som ska ingå, detta i nära samarbete med föreningslivet. Syftet med satsningen är att kunna erbjuda ett alternativ för elever som vill kombinera sin idrott med studier. En av de föreningar som skolan samarbetar med är Vallentuna hockey. Klubben har i sin tur ett samarbete med Djurgården hockey, vilken har valt ut så få som fyra geografiskt utspridda klubbar för regional samverkan i storstockholmsområdet. En av dessa blott fyra klubbar är således Vallentuna hockey och regionen omfattar förutom Vallentuna också Täby, Danderyd, Österåker, Vaxholm och Upplands Väsby. Detta gör att hockeyprofilen på Vallentuna gymnasium har goda förutsättningar för att bli regionalt stark och attraktiv för regionens ungdomar. Särskilt intressant är att Vallentuna gymnasium som ett av tre program knyter byggprogrammet till profilen. Kopplingen yrkesgymnasium och hockeyprofil är helt unik i regionen och ett redan efterfrågat yrkesgymnasium kan bli än mer attraktivt. Inför 2016 har skolan ansökt om EU bidrag via Erasmus för att skapa internationella kontakter med digitala metoder. Det handlar om metoder som exempelvis e Twinning och lärare har kompetensutvecklats kring detta. Samarbetet med Loogootee High School har resulterat i ett utbyte av lärarutbildning på Butler University. En lärare från Vallentuna gymnasium har besökt lärarutbildningen som ett led i hennes kompetensutveckling, bekostat av handledararvoden för lärarstudenter. Samarbete har också etablerats på delstatsnivå med Department of Education i Indiana. Under 2016 kommer 30 miljoner kronor av statliga medel att användas för att förstärka yrkesutbildningen och dess attraktionskraft, bland annat i form av utbildningsinsatser och att elever i grundskolan ska få prova att gå på yrkesprogram. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 6(22)

7 Förslag som syftar till att ge vuxna utökad möjlighet att genom utbildning byta yrkeskarriär kan komma att få effekt från 2017 och därmed påverka utbildningsnämndens budget för vuxenutbildning. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 7(22)

8 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 4 5 Målet är uppfyllt: 0 0 Arbete pågår: 4 5 Målet är ej uppfyllt: 0 0 Strategiska inriktningar Kund/invånare Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Arbete pågår Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län och i samverkansavtalet för gemensam administration av vuxenutbildning, Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Övriga deltagande kommuner är Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. Genom dessa avtal kan skalfördelar uppnås vilket sänker kostnaderna, ökar valfriheten och borgar för ökad kvalitet. Två gånger per år träffas utbildningsnämnden och Vallentuna gymnasium i nämndsdialog för att diskutera det som varit och blicka framåt. Barn- och ungdomsförvaltningen träffar även Vallentuna gymnasium på så kallad enhetsdialog där resultat analyseras och insatser planeras. Att hela kedjan från politiken till verksamheten får samma bild är ett viktigt redskap för att kunna göra rätt satsningar och öka kvaliteten i verksamheten. Nämndens mål: Vallentuna gymnasium ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare. Arbete pågår Inför läsåret /2016 hade tolv procent, 46 elever, av kommunens folkbokförda elever sökt sig till Vallentuna gymnasium. Av resterande elever hade 60 procent sökt sig till fristående gymnasium och 29 procent till andra kommunala gymnasium. De populäraste skolorna var Tibble gymnasium (17 %), Täby gymnasium (17 %) och Täby Enskilda gymnasium (16 %) följt av Vallentuna gymnasium (12%), som därmed var den fjärde mest populära skolan. De populäraste programmen var Samhällsvetenskapliga programmet, Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet. Att elever söker sig till skolor utanför den egna hemkommunen är inget specifikt för Vallentuna. Statistik från KSL visar att andelen elever i Stockholms län som har sökt till skolor i hemkommunen har minskat från 41 till 33 procent sedan 2009 i första sökomgången. Redan under grundskoletiden söker sig elever i viss utsträckning utanför hemkommunen. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 8(22)

9 Vallentunabor i kommunala respektive fristående skolor inom och utom kommunen: Som grafen visar sker med elevernas ökade ålder en successiv "utflytt" av elever till skolor i andra kommuner. Fördelningen mellan kommunala och fristående förändras också med elevernas ökade ålder. Fördelning av elever mellan kommunala respektive fristående huvudmän: HT Kommunala hm Fristående hm TOTALT Lägeskommun 77 % 12 % 88 % Utom kommunen 5 % 7 % 12 % TOTALT 81 % 19 % 100 % Ovanstående tabell avser samtliga Vallentunabor i grundskolans alla årskurser i en ögonblicksbild i slutet av september. Som tillägg till den första grafen visar den här tabellen att mer än en tredjedel av de elever som väljer en fristående huvudman samtidigt väljer en huvudman i annan kommun. Den grupp elever som idag ser Vallentuna gymnasium som ett faktiskt och reellt alternativ behöver därför inte vara samtliga Vallentunabor som slutar grundskolan. Redan efter femte klass väljer successivt många elever andra kommunala skolor samt fristående skolor även utanför kommunen. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) genomför årligen en enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 2. I års undersökning angav endast 46 procent av de svarande att de kan rekommendera sin skola, vilket är en kraftig minskning från tidigare mätningar. Introduktionsprogrammen är de största idag med 103 elever totalt. Av de nationella programmen är det samhällsvetenskapliga det största med 76 elever. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 9(22)

10 Utfall, antal elever i Vallentuna gymnasium december : Nationella program (totalt 219): BA, bygg- och anläggning, 34 EK, ekonomi, 15 FT, fordonstekniskt, 42 HA, handel, 37 NA, natur, 4 SA, samhälle, 76 TE, teknik, 11 Introduktionsprogram (totalt 103): IMPRO, programinriktat individuellt val, 19 IMYRK, yrkesintroduktion, 7 IMIND, individuellt alternativ, 10 IMPRE, preparandutbildning, 6 IMSPR, språkintroduktion, 61 IMPRO ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. IMYRK ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller leder till studier på yrkesprogram. IMIND ska ge eleven möjlighet att gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. IMPRE ska ge elever behörighet till ett visst nationellt program inom ett år. IMSPR ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som gör det möjligt att gå vidare till gymnasieskolan eller till annan utbildning. För ytterligare information om programmen ta del av Skolverkets publikationer. Det pågår insatser som har till syfte att förbättra skolresultaten och som samtidigt bidrar till skolans attraktionskraft för regionens elever och lärare. I exempelvis ett av försteläraruppdragen ingår att vidareutveckla skolans internationalisering och arbetslivsanknytning. Kontakten med Butler University i Indianapolis kommer också att utökas varifrån lärarstudenter kommer att besöka Vallentuna under vårterminen Även den planerade lärlingsutbildningen är en insats för att öka attraktionskraften. Nämndens mål: Eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat. Arbete pågår Studieresultat Den genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen var 12,7 för Vallentuna gymnasium och motsvarande för riket var 12,9 läsåret /. För de högskoleförberedande programmen var den 13,0 och 14,5 för riket. Då Vallentuna gymnasium har ett mindre elevunderlag så är det naturligt med en viss variation mellan åren. Enkätresultat Generellt sett ser skolan en markant nedgång i enkätresultaten jämfört med tidigare år. Vallentuna gymnasium har historiskt sett legat över länssnittet i frågor som rör inflytande, utbildning, lärares kompetens, trivsel och studiero. Skolan ser nu en markant nedgång inom samtliga områden. Under läsåret /15 har skolan låtit ett fåtal elever sätta sin prägel på verksamheten på ett negativt sätt, samtidigt som det har gjort att mycket av det pedagogiska utvecklingsarbetet avstannat och hamnat i skymundan. Dock har det gemensamma arbetet kring kollegialt lärande varit uppskattat i personalgruppen och skolan behöver stå fast på den inslagna vägen och fortsätta det arbetet på ett kvalitativt sätt så att det får önskad effekt avseende elevernas undervisning och resultat. Utifrån ovanstående har skolan identifierat ett antal fokusområden som kommer genomsyra arbetet under läsåret /2016: Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 10(22)

11 Pedagogiskt arbete: Samarbete Kollegialt lärande Utveckla undervisning IKT-kompetens Trygghet och studiero: Förbättrade rutiner Gemenskap och trivsel: Hälsofrämjande arbete Stärka elevinflytande och delaktighet Värdegrundsarbete Nämndens mål: Kunskapscentrum Nordost (KCNO) bedriver en attraktiv utbildning för regionens elever och lärare. Arbete pågår Kommunens vuxenutbildning och svenska för invandrare samordnas av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) tillsammans med Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. Medborgare i KCNOkommunerna har stor valfrihet med ett stort utbud bland de 22 upphandlade utbildningsanordnare som KCNO har avtal med. KCNO köper också utbildningsplatser från andra kommuner med så kallad interkommunal ersättning. Köp görs antingen för att motsvarande plats inte finns i eget utbud eller för att den sökande har önskemål om att studera på annan ort. Sedan år 2013 genomför Kommunförbundet Stockholms län (KSL) årligen en gemensam studerandeenkät för hela länets vuxenutbildning. Undersökningen genomfördes i april i syfte att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. På frågan om de studerande kan rekommendera sin skola till andra var det 87 procent av de studerande på grundläggande och gymnasial nivå som skulle göra det (85 procent ). För de studerande på SFI var det 90 procent som instämde (92 procent ). På enkätfrågan om eleven anser att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier var det 95 procent av de studerande på grundläggande och gymnasial nivå som instämde (93 procent ). För de SFI-studerande var det 86 procent som instämde (91 procent ). Årets resultat är jämförbara med fjolårets och nivåerna tämligen höga. Nämndens mål: Eleverna vid Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ska nå höga resultat. Arbete pågår Andelen studerande på grundläggande kurser med godkända kursbetyg under vårterminen var 92 procent. Föregående år var det 97 procent med godkända kursbetyg. Andelen studerande på gymnasiala kurser med godkända betyg var 85 procent. Föregående år hade 82 procent godkända betyg. Resultaten är jämförbara med fjolårets och på en hög nivå, även om det är en liten försämring sedan förra mätningen. Inom SFI, svenska för invandrare, deltog 65 elever under läsåret som avslutades i juni. Av dessa 65 var samtliga godkända och 23 elever hade minst C i betyg på en skala från A-F där A är högsta betyg och F är underkänt. Fördelningen var A - 2 elever, B - 5, C - 16, D - 16, E - 26 och F - 0. Eleverna och resultaten är fördelade på olika kurser (nivåer). Drygt 60% (40) av eleverna återfinns på den högsta nivån, 3, och där återfinns också 17 av de 23 elever som nått minst C i betyg. På den lägsta nivån, 1, återfinns bara 2 elever och dessa nådde E i betyg. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 11(22)

12 God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Arbete pågår God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom den ekonomiska budgetramen. Vallentuna gymnasiums verksamhet regleras dessutom av olika lagar, förordningar och nationella mål. Vallentuna kommuns gymnasieskola ska ha en balanserad ekonomi där elever kan känna sig trygga, sedda och kan prestera maximalt utifrån sin egen förmåga. Vallentuna gymnasiums utfall för helåret är ett större underskott. Underskottet blev mindre än tidigare prognosticerat då en felaktigt debiterad hyra återbetalades. Orsaken till underskottet är främst att antalet elever inskrivna på höstterminen är betydligt färre än budgeterat, men också färre än vårens prognos. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av att tjänstefördelningen gjordes utifrån andra förutsättningar, då gymnasieskolpengen för språkintroduktion sänktes strax innan budgeten lades. Dessutom är organisationen anpassad för ett något större antal elever, givet att höstens utfall inte blev enligt vårens prognos. Det finns åtminstone två utmaningar i att anpassa personalstyrkan löpande efter antal elever. För det första finns det ett behov av legitimerade ämneslärare inom en bred flora av ämnen oavsett om elevantalet är litet eller något större. Inom grundskolan används ofta benämningen "delningstal" för att illustrera organisatoriska utmaningar när vissa årskurser och/eller klasser blir små. Det går att uttrycka motsvarande avseende personalkostnader, där vissa kostnader utifrån ett kompetensperspektiv är fasta och ska delas på ibland ett fåtal elever. En liten klass med t.ex. ekonomer behöver fortfarande en behörig ekonomilärare, även om klassen är just liten. För det andra kan en anpassning av personalstyrkan utifrån antalet elever, om det sjunker, medföra utmaningar avseende kompetensförsörjning (i praktiken rekrytering) om och när elevantalet väl ökar. Resultatenheten har vissa förutsättningar att kompensera för detta genom möjligheten att ta med sig över- och underskott från olika år. Men med det relativt sett lilla antalet elever som Vallentuna gymnasium idag har blir det svårare eftersom de så kallade marginaleffekterna blir större. Det kan också vara så att för att uppfylla de kommungemensamma målen om att bidra till en växande storstadsregion samt en långsiktig hållbar utveckling behöver kommunen en utbyggd gymnasieskola. Med det i åtanke behöver i så fall gymnasieskolan finnas kvar även om elevunderlaget för närvarande är så pass lågt att det är mycket svårt att få en budget i balans. Det som ter sig mindre kostnadseffektivt i analysen av resultatenhetens ekonomi kan därmed på längre sikt te sig kostnadseffektivt för kommunen som helhet. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Arbete pågår I Vallentuna kommun växer befolkningen. År 2024 beräknas befolkningsmängden nå invånare, en tillväxt med över personer jämfört med i år. Befolkningen växer i alla åldersintervall, även kommuninvånare i gymnasieålder. Mellan åren ökar antalet elever i gymnasieålder (16-18 år) från till 1 566, en ökning med närmare 30 procent. För Vallentuna kommun är det viktigt att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på gymnasieskolan. För att uppnå detta måste lokalerna, även fortsättningsvis, vara ändamålsenliga med en kapacitet som kan möta ett ökande elevantal. Lika viktigt är att Vallentuna gymnasium fortsätter sitt arbete med att erbjuda utbildningar som skapar goda förutsättningar för både elever idag men också för framtidens arbetsmarknad. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 12(22)

13 Energi och miljö Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Arbete pågår Vallentuna gymnasium är ursprungligen dimensionerad för en större mängd elever än de som idag genomför sin utbildning där. Kommunen har utvecklat en samverkan kring lokalytor i gymnasiet där de delas av flera aktörer. Kultur- och fritidsförvaltningen och Vallentuna friskola är de som bidrar till samnyttjandet. Från 2016 kommer även mottagningsenheten Optimus att ha verksamhet för de äldre grundskoleeleverna i gymnasiets lokaler. Lokalerna för Fordonsprogrammet har byggts om för att möta rådande miljökrav. Nämndens mål: Vallentuna gymnasium arbetar medvetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Arbete pågår I början av 2013 fick Vallentuna gymnasium utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. Utmärkelsen är giltig i tre år och kan förlängas. För att få denna utmärkelse ska det arbetas med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Vallentuna gymnasium arbetar enligt detta och ska även ansöka om förlängning. Enligt Vallentuna kommuns kostpolicy ska det bli enklare för samtliga kök att handla ekologiskt och närproducerat. Andelen ekologisk mat som Vallentuna gymnasium köper in registreras. Kostenheten har dessutom genomfört och fortsätter genomföra arbete för att reducera matavfall. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 13(22)

14 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal 2013 Kund/invånare Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 46 % 79 % 77 % Andel elever i åk 2 som är trygga 70 % 90 % 89 % Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna 36 % 49 % 53 % Verksamhet Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 12 % 11 % 13 % Andel elever med yrkesexamen i åk 3 76 % 69 % - Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 68 % 77 % - Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, yrkesprogram 12,7 11,0 - Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, högskoleförberedande program 13,0 12,4 - Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering inom Skola för hållbar utveckling Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel av kommuninvånarna i åldern år som deltar i organiserad verksamhet,studerar, arbetar eller har praktikplats Ja Ja Ja 92 % 97 % 84 % 85 % 82 % 82 % * 96 % 93 % Ekonomi Utbildningsnämndens fasta ram Resultatenheten Vallentuna gymnasium Volymstyrd gymnasieskolpeng Medarbetare Sjukfrånvaro 5,5 % 4,0 % 3,0 % Könsfördelning, andel män 47 % 44 % 41 % *Då registrering och hantering av det Kommunala Aktivitetsansvaret har ändrats under så kan ej jämförbar statistik tas fram för år. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 14(22)

15 Analys - Kund/Invånare 2013 Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 46 % 79 % 77 % Andel elever i åk 2 som är trygga 70 % 90 % 89 % Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera sin skola Kommentar 36 % 49 % 53 % 89 % 77 % 77 % Skolans insatser utifrån aktuellt resultat: I elevenkäten har andelen elever som kan rekommendera sin skola på Vallentuna gymnasium sjunkit från 79 procent läsåret 2013/14 till 46 procent läsåret /15. Skolan har tillsammans med elever analyserat denna drastiska förändring av resultatet och därefter tagit fram en gemensam handlingsplan. Här följer en sammanställning: Undervisningens kvalitet: Ta fram förbättrade rutiner för prövningar. Stärka de förebyggande och främjande insatserna med elevernas utveckling och lärande i centrum. Schemaläggning: Se över rutinerna vid lärares frånvaro. Ordning och studiero: Tillsammans med elever och vårdnadshavare uppdatera ordningsreglerna. I arbetet beakta att även konsekvenser blir tydliga. Stärka värdegrundsarbetet på skolan för att motverka tråkningar och liknande. Tillsätta en värdegrundsgrupp som tar fram en plan för hur arbetet ska se ut på skol- och klassnivå. Skolgemensam trivsel: Tillsammans med elevrepresentanter ta fram en plan för vad som gemensamt kan göras för att tillsammans höja trivseln på skolan. Rektor kallar elevrådsstyrelse och personalrepresentanter till ett möte efter att ny styrelse har valts. Information och kommunikation: Ta fram en plan för hur skolan bäst använder våra digitala verktyg. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 15(22)

16 Analys - Verksamhet 2013 Antal elever i Vallentuna gymnasium varav folkbokförda i andra kommuner Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 12 % 11 % 13 % Andel elever med yrkesexamen i åk 3 76 % 69 % - Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 68 % 77 % - Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram 12,7 11,0 - Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförberedande program Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering inom Skola för hållbar utveckling Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel av kommuninvånarna i åldern år som deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats 13,0 12,4 - Ja Ja Ja 92 % 97 % 84 % 80 % 82 % 86 % * 96 % 93 % *Då registrering och hantering av det Kommunala Aktivitetsansvaret har ändrats under så kan ej jämförbar statistik tas fram för år. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 16(22)

17 Analys - Ekonomi Sammanfattning Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 mnkr. Den budget som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Den fasta ramen för nämnden och myndighetsutövningen samt vuxenutbildningen inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) gav ett totalt överskott på tkr för. Det består av både över- och underskott inom de olika verksamhetsdelarna. Det är överskotten inom KCNO, tilläggspeng gymnasiet samt tilläggspeng gymnasiesärskolan som skapat överskottet. Resultatenheten Vallentuna gymnasium går med ett underskott på tkr som främst beror på ett felaktigt prognosticerat elevunderlag. Gymnasieskolpengen gav ett överskott på tkr, främst beroende på att det faktiska antalet elever var färre än vad den gamla befolkningsprognosen (som budgeten bygger på) visade. (Tkr) Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2013 Utbildningsnämnden UN resultatenhet Gymnasieskolpeng Kommentar Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 17(22)

18 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K I N % % Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län K I N % % Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning K I N % % Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan K I N % % Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux K I N % % Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost K I N % % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till knappt tkr inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO). För blev det totala överskottet tkr. Det är främst inom tre verksamhetsdelar som överskotten uppstått. Tilläggsbelopp inom gymnasiet visar ett överskott på cirka 500 tkr. Färre ansökningar har inkommit under året jämfört med föregående år. Även tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskolan ger ett överskott. Antalet elever är något färre jämfört med föregående år. Vuxenutbildningen inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) gav ett överskott på cirka 600 tkr. Antalet elever inom både gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har minskat och så ser det generellt ut för alla deltagande kommuner i KCNO. Inom SFI:n är trenden dock den motsatta. % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 18(22)

19 UN resultatenhet Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut % 662 Vallentuna gymnasium K % % I % % N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet Vallentuna gymnasiums samlade underskott för är tkr. Orsaken är främst att antalet elever inskrivna på höstterminen är betydligt färre än budgeterat, men också färre än vårens prognos. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av att tjänstefördelningen gjordes utifrån andra förutsättningar, då gymnasieskolpengen för språkintroduktion sänktes strax innan budgeten lades. Dessutom är organisationen anpassad för ett något större antal elever, givet att höstens utfall inte blev enligt vårens prognos. Gymnasieskolpeng summering Tkr Budget Gymnasieskolpeng summering Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K I N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng Gymnasieskolpengen gav ett överskott på tkr. Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till drygt tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folkbokförda elever som går i kommunens egna gymnasieskola och till kommunala och fristående gymnasieskolor utanför kommunen. Vallentuna kommun är med i den gemensamma gymnasieregionen som kommunerna i Stockholms län, med stöd av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), har varit med och skapat. Den gemensamma programprislistan för är reviderad samt att ett strukturtillägg har införts. För att finansiera strukturtillägget har cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen dragits av men motsvarande del har omfördelats till gymnasieskolor som har elever med lägre måluppfyllelse. Antalet gymnasieelever var färre, både på vårterminen och höstterminen, jämfört med den befolkningsprognos som kommunplanen och budgetramen för gymnasieskolpengen grundar sig på. Detta i samband med att programvalen bland eleverna har ändrats jämfört med budgeterat skapar överskottet. Bland annat har färre elever valt bygg- och anläggningsprogrammet, hantverksprogrammen och estetiska programmet och istället valt barn- och fritidsprogrammet samt handel- och administrationsprogrammet, som båda har relativt sett låg programpeng jämfört med yrkesprogrammen. % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 19(22)

20 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget Bokslut % Totalt (tkr) Investeringar Utbildningsnämnden Avvikelse mot budget Kommentar Av det årliga anslaget på 500 tkr har ingenting använts under. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 20(22)

21 Analys - Medarbetare 2013 Sjukfrånvaro 5,5 % 4,0 % 3,0 % Könsfördelning, andel män 47 % 44 % 41 % Personal Antal anställda Antal årsarbetare Medelålder 46,5 45,8 46 Medellön (tkr) 33,8 32,1 31,4 Medianlön (tkr) 32,8 32,4 31,9 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 67,6 % 58,6 53,1 Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 6,3 % 3,5 1,9 Kvinnor 4,7 % 4,4 4,4 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,0 % 0,9 7, år 5,8 % 4,7 3,5 50 år och äldre 5,3 % 3,1 1,3 Samtliga 5,5 % 4,0 3,0 Personalomsättning % Totalt 10,9 % 14,7 6,7 Jämställdhet och mångfald % Antal anställda, andel män 47 % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 21(22)

22 Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen totalt Motivation 82 Ledarskap 82 Styrning 83 HME 82 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Kommentar Enstaka sjukskrivningar ger större genomslag i en mindre organisation. Statistiken redovisas i VAG (Verksamhetsövergripande arbetsmiljögrupp) och analyseras där. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 22(22)

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april T E R T I AL 1 Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 4 Analys - Kund/Invånare... 5 Analys - Verksamhet... 5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport januari-april 2015

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport januari-april 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -05-18 DNR UN.003 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.012 ANNA ELIASSON SID 1/1 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (11) Utbildningsnämndens arbetsutskott -10-22 69 Tertialuppföljning (UN.034) Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014

Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014 Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014 Gymnasieskolan oförändrad andel elever väljer fristående skolor Det totala antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Plan för utbildningar på Introduktionsprogram

Plan för utbildningar på Introduktionsprogram Plan för utbildningar på Introduktionsprogram Mönsteråsgymnasiet Beslutat av Barn- och utbildningsnämnden: 180411 Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Plan för utbildning... 1 1.2 Organisation... 1 1.3 Vidare

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig i din personliga utveckling. Det finns fem inriktningar

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen

Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-09-26 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer 2017/GAN 0056 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Plan för utbildning introduktionsprogrammen (IM) läsåret 19/20

Plan för utbildning introduktionsprogrammen (IM) läsåret 19/20 Plan för utbildning introduktionsprogrammen (IM) läsåret 19/20 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen av utbildningsnämnden 2019-09-05, 84 Innehåll Plan för utbildning... 3 Individuell studieplan... 3 Introduktionsprogram

Läs mer

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna Utbild ningsnä mndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-06-04 11 (17) 5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna gymnasium (UN 2012.204) Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna gymnasium

Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR MARTIN FROM SID 1/1 REGISTRATOR/NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 6 Verksamhetsberättelse - Bokslut för utbildningsnämnden (UN 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Resultatrapport gymnasieskolor Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-09 Vår referens Katarina Falk Utvecklingssamordnare Katarina.Falk@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse 2015-10-23 Resultatrapport

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. PM Elever och personal i gymnasieskolan 2016/

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. PM Elever och personal i gymnasieskolan 2016/ BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i gymnasieskolan 2016/2017 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket är statistikansvarig

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 15 Första sökomgången inför läsåret 2017/18 (UN 2017.014) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-28 63 Remissvar från utbildningsnämnden avseende motion från MP om den kommunala vuxenutbildningen i Vallentuna (UN 2016.051)

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 5 Mål

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 30 Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram (UN 2015.101) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2016 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2016 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 216 Gymnasieskolan 217-9-1 Redaktörer för rapporten Heléne Rådbrink, Verksamhetschef gymnasiet, Södertälje Lena Henlöv, ledningsstrateg, Södertälje 2 SAMMANFATTNING Tillgång till

Läs mer

Delårsrapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Delårsrapport 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-09-27 Översikt nämndsmål Målområde Målområde 1 En ung, global och modern stad Målområde 2 En stad för näringsliv och arbete Målområde 3 En

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2017/2018

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2017/2018 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Sida 1 (6) 2016-09-05 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskola, förskoleklass och fritidshem Grundskola, förskoleklass och fritidshem Nyckeltalen som används är hämtade ur databasen Kolada och är utifrån deras försök att bedöma effektiviteten i framför allt grundskolan. Nyckaltalen hämtas och

Läs mer

Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18

Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18 1 (9) Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18 I denna promemoria jämförs vilka program eleverna sökte i första hand och vad de sedan läste i gymnasieskolan läsåret 2017/18.

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2012/13

Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2012/13 2013-03-21 1 (5) Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2012/13 s officiella statistik över vilka gymnasieprogram ungdomar har sökt i första hand baseras dels på den slutliga antagningen bland samtliga

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Presentation Gymnasieskolan. Barn- och Utbildningskontoret 2019

Presentation Gymnasieskolan. Barn- och Utbildningskontoret 2019 Presentation Gymnasieskolan Barn- och Utbildningskontoret 2019 1 Ansvarsfördelning, styrning, utbud, organisation och utmaningar 2 Ansvarsfördelning inom skolan Riksdag och regering Bestämmer kunskapsmål

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2016/17

Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2016/17 Avdelningen för analys Gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik 1 (5) Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2016/17 s officiella statistik över vilka gymnasieprogram ungdomar har sökt i första hand

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-15 17 Första sökomgången inför läsåret 2019/20 (UN 2019.029) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning Årets första

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-03-10 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Henrik Lennermark, tf förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Esa Kouri, utbildningsstrateg Svante

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, kommunalhuset, 15.00-16.50 ande närvarade Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Roswitha Melzer (L),

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-09-12 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 Dnr: UN 16/090 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis har

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-27 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2017-10-19 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2017/18

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2017/18 Analysavdelningen Gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Dnr: 2017:557 1 (10) Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2017/18 I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

PM Elever och personal i gymnasieskolan. Läsåret 2018/2019

PM Elever och personal i gymnasieskolan. Läsåret 2018/2019 PM Elever och personal i gymnasieskolan Läsåret 2018/2019 Sammanfattning Enligt kommunens befolkningsprognos (SWECO: 2018 2028) kommer antalet ungdomar i åldern 16 18 år att ha ökat med ett par hundra

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola

arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 3 Slutsatser och konsekvenser...8

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner Falun Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Sweden info@fbregionen.se Tel +46 243 24

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2013 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2013 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2013 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:4468 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenber för gymnasieskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 43-2016:10942 Luleå kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn av Luleå gymnasieskola, skolenhet D i Luleå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19

Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19 1 (19) Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19 I denna promemoria redovisar statistik över elever som är registrerade i gymnasieskolan läsåret 2018/19. Uppgifterna samlas in via Centrala Studiestödsnämnden

Läs mer

Antagning av gymnasieelever höstterminen 2017 Järfälla kommun

Antagning av gymnasieelever höstterminen 2017 Järfälla kommun RAPPORT Antagning av gymnasie höstterminen Järfälla kommun Antagningsstatistik per den 15 september Maja Jansson Antagningsansvarig -10-05 Dnr Kon /93 -10-05 1 (6) 1. BAKGRUND Denna rapport innehåller

Läs mer

Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram KS2019/288/07

Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram KS2019/288/07 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-03 1 (2) Kommunstyrelsen Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram KS2019/288/07 Förslag till beslut Förslaget på Plan för Sunne kommuns introduktionsprogram antas. Sammanfattning

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan 2018-12-07 1 (5) DNR GGN-0522/2018-2 Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan Bakgrund Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag till enskilda huvudmän för

Läs mer

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammet Från och med höstterminen 2011 får gymnasieskolan fem introduktionsprogram som ersätter det individuella programmet (IV) för dem som inte är behöriga till ett nationellt program.

Läs mer

Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan

Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan 2016-08-31 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/202 Utbildningsnämnden Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar föreslå

Läs mer

Gymnasium. Årsredovisning 2009

Gymnasium. Årsredovisning 2009 Gymnasium Årsredovisning 2009 2 Årets verksamhet Alla platser på de yrkesförberedande programmen fylldes 2009 trots ett generellt sett lägre söktryck på dessa program under 2009 jämfört med tidigare år.

Läs mer

Utbildning Utbildningsnämnden. Agneta Brus

Utbildning Utbildningsnämnden. Agneta Brus Utbildning Utbildningsnämnden Agneta Brus 2019-03-12 1 Dagens program Introduktion Syfte med utbildningen Nämndens roll och ansvar Systematiskt kvalitetsarbete Arbetsmiljöansvaret Elevhälsan Uppdrag och

Läs mer

Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL

Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 98 Dnr 2014/GAN 0082 44 Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL s beslut Nämnden antar ordförandeutlåtandet som sitt och skickar rekommendation

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till

Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till BUN 2015.0419.010 Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till Fullmäktigemål Nämndsmål Reviderade nämndsmål Mått Reviderade mått 3 Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12 2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Mats Lundström, utbildningsstrateg

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Mats Lundström, utbildningsstrateg K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-09-11 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Mats Lundström,

Läs mer

ATT SÖKA GYMNASIEPROGRAM

ATT SÖKA GYMNASIEPROGRAM ATT SÖKA GYMNASIEPROGRAM Ansökan till årskurs 1 läsåret 2018/2019 Information till sökande som är folkbokförda i Örebro län Att söka till gymnasiet Du som är folkbokförd i Örebro län ska göra din ansökan

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

(4) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar

(4) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2016-04-07 1 (4) KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2016-04-14 Kl. 08.30 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 43-2017:7915 Kungsbacka kommun info@kungsbacka.se för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Elof Lindälvs gymnasium Enhet 1 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen Box 2320,

Läs mer

Plan för samtliga introduktionsprogram(im)

Plan för samtliga introduktionsprogram(im) Plan för samtliga introduktionsprogram(im) Huvudmannens plan för utbildningen Introduktionsprogrammen har ingen nationell fastställd struktur och längd. Informationen i gymnasieförordningen om vad utbildningarna

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Tjänsteskrivelse Första sökomgången och preliminär antagning 2015

Tjänsteskrivelse Första sökomgången och preliminär antagning 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-05-06 DNR UN 2015.036 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Oxhagen, Kommunalhuset, 15.00-17.00 ande närvarade Roswitha Melzer (L), ordförande, Zarah Sjökvist (M) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Lokal plan för gymnasieskolans introduktionsprogram

Lokal plan för gymnasieskolans introduktionsprogram Lokal plan för gymnasieskolans introduktionsprogram ÅKF: ÅKF 2018:12 Dnr: ATVKS 2017-00524 600 Antagen: Kommunstyrelsen 107, 2018-06-05 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län.

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Dnr 1.6.1-1210/2017 Sida 1 (12) 2017-03-16 Handläggare Sören Bernhardtz Telefon: 08 508 33 579 Till Utbildningsnämnden 2017-04-06 Yttrande

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 2015-09-09 Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö

Läs mer