Utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse... 8 Strategiska inriktningar... 8 Styrkort Analys - Kund/Invånare Analys - Verksamhet Analys - Ekonomi Analys - Medarbetare Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2(22)

3 Nämnden i korthet Ordförande: Roswitha Melzer Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 9 st. Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Tf Henrik Lennermark Budgetavvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 44 st. Budgetavv. föregående år: 58 Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. ansvara för vuxenutbildning och svenska för invandrare. Kommunens vuxenutbildning och svenska för invandrare samordnas av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) tillsammans med Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. ansvara för aktivitetsansvaret för alla åringar. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 3(22)

4 Viktiga händelser under året Utvecklingsarbete har pågått med stöd av Skolverkets utvecklare för yrkesutbildning i syfte att kunna erbjuda lärlingsutbildning som en alternativ utbildningsväg på gymnasiet. Alla yrkeslärare samt skolledare har deltagit i fem heldagsutbildningar. En av skolans förstelärare har ansvarat för att driva projektet. Det har handlat om att skapa dokument, bedömningsunderlag samt enhetlig information till handledare. Skolan har fått kr i statsbidrag för projektet. I mars besökte en grupp lärare Loogotee High School, Looogotee, Indiana, USA. Lärarna använde sina arvoden för handledningar av lärarkandidater för att bekosta resan som var ett led i deras kompetensutveckling. De svenska lärarna föreläste för samtliga elever om hållbar utveckling och hur undervisning kring detta är upplagt. Resan stärkte skolans internationella perspektiv och värdefull inspiration gavs kring skolanda, skolidrottsföreningar samt undervisning i olika ämnen såsom exempelvis religionskunskap. Samarbetet resulterade också i att tre elever på Naturvetenskapligt program kunde delta i en resa till Costa Rica med elever från Loogotee. Elever har deltagit i utbyte med Almeria i Spanien. Elever i årskurs ett har besökt Almeria och sedan tagit emot spanska elever här. Elever på samhällsvetenskapligt program och ekonomiprogrammet har varit på studieresa till Bryssel för fördjupad kunskap om EU och samhällsfrågor i Europa som migration och sociala frågor. Elever som har läst fördjupningskurs i engelska har varit på studieresa till Dublin. Elever på naturvetenskapligt och tekniskt program har rest till Krakow och bland annat besökt Auschwitz. Två av skolans förstelärare arbetar med att utveckla formerna för skolans internationalisering. I det uppdraget ingår att utvärdera befintliga internationaliseringsprojekt som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Gymnasiet har även delat med sig av erfarenheter kring internationalisering till grundskolorna i kommunen. Några samarbeten har etablerats som ett resultat av detta. Vallentuna gymnasium är en av trettio skolor i Sverige som är med i Kubenprojektet Det är Raul Wallenbergs stiftelse som genom detta projekt vill sprida FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt motverka främlingsfientlighet. Eleverna ska fritt tolka artikel 7, om likhet inför lagen. Final på projektet sker på Raoul Wallenbergs dag i Stockholm den 27 augusti. Den dagen visas alla trettio kuber i Kungsträdgården. Framtidsdagen genomfördes i november och riktade sig till samtliga elever i årskurs nio före gymnasievalet. Syftet var att visa gymnasiet som ett attraktivt val och att informera om de utbildningsvägar som erbjuds och vad dessa kan leda till. Fokusfrågorna för dagen var hållbart samhälle och entreprenörskap. Lokala företag deltog, däribland företaget Solvatten vars uppfinning kan ge rent vatten till människor i utvecklingsländer. Under höstterminen har antalet elever på språkintroduktion ökat från 25 till 47. Detta har medfört en mängd organisatoriska förändringar. Flera lärare har anställts och lärare har flyttat över till denna verksamhet från andra program. Eleverna ska främst läsa svenska som andra språk. I arbetet med de nyanlända samarbetar gymnasiet med flyktingsamordnare inom kommunen och grundskolans förberedelseklasser. Under året anslöt sig Österåkers kommun till Kunskapscentrum Nordost (KCNO) för att ingå i deras samordnade upphandling av vuxenutbildning. På våren genomfördes de gemensamma studieenkäter för både Komvux och SFI. Enkäterna är samma för samtliga kommuner inom Stockholms län. Några utvalda enkätresultat är bland annat frågan om de studerande kan rekommendera sin skola till andra. För studerande på grundläggande och gymnasial nivå var det 87 procent av folkbokförda elever i Vallentuna som skulle göra det (85 procent ). För de studerande på SFI var det 90 procent som instämde (92 procent ). På enkätfrågan om eleven anser att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier var det 95 procent av de studerande på grundläggande och gymnasial nivå som instämde (93 procent ). För de SFI-studerande var det 86 procent som instämde (91 procent ). Årets resultat är jämförbara med fjolårets och nivåerna tämligen höga. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 4(22)

5 Verksamhetsförändringar Från 1 januari ska Sveriges kommuner samla in och föra register över ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. I början av augusti rapporterade för första gången studie- och yrkesvägledningen i Vallentuna kommun läget för Vallentunaborna avseende första halvåret. Totalt fanns 155 individer i olika åtgärder inom ramen för ansvaret, omkring hälften av dessa deltar i introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Under tillsatte staten Delegationen för unga till arbete (Dua). Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Delegationens arbete ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Sommaren tecknade Vallentuna kommun avsiktsförklaring om att skriva en gemensam överenskommelse med Arbetsförmedlingen och eventuellt andra lokala aktörer. Studieoch yrkesvägledningen deltar därför från hösten i det arbetet. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 5(22)

6 Framtiden Sett till den senaste befolkningsprognosen (BFPA) kommer antalet ungdomar i gymnasieålder att öka i kommunen. Antalet åringar förväntas att ha ökat med 420 stycken till år 2025 jämfört med Befolkningsökningen i denna grupp är som störst under perioden med en ökning med närmare 100 personer årligen. Nedan visas prognosen för åringar fram till år År Antal Fler elever förväntas påbörja studier vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det är ett rimligt antagande att antalet elever kommer fördubblas under 2016, inte minst genom att den största andelen nyanlända i grundskolan finns i årskurs 9 och dessa kan bli gymnasister till höstterminen. För verksamheten innebär det här att löpande anpassningar måste ske i form av fler medarbetare och större lokaler - i skolvärlden på ungdomssidan ovanliga förhållanden där verksamheten annars brukar vara stabil per läsår. Istället liknar förhållandena mer de inom SFI, svenska för invandrare, med s.k. kontinuerligt intag. Under 2016 kommer fler alternativ inom utbildningen att skapas i syfte att möjliggöra yrkesutbildningar med praktik. Förutsättningar för elever på språkintroduktion att kunna läsa gymnasiekurser ska öka och fler elever ska kunna slussas över till nationella program. Kontakter har tagits med idrottsföreningar och föreningar i Vallentuna för att öka integrationen. Vallentuna gymnasium kommer att erbjuda lovskola för såväl grundskoleelever och gymnasieelever under påsklovet samt under två sommarveckor Statsbidrag kommer att sökas för verksamheten. Syftet är att skapa motivation inför fortsatta studier samt ge möjlighet till prövning i ett eller flera ämnen. Lärlingsutbildning kommer att erbjudas på handels-och administrationsprogrammet från och med läsåret 2016/2017. På bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons-och transportprogrammet kommer möjligheter att finnas för lärlingsutbildning i årskurs två och tre från och med 2016/2017. Under vårterminen 2016 kommer gymnasiets entré att få en ny utformning. Syftet är att skapa en yta som upplevs som öppen och trevlig. Vidare ska entréhallen ge ett kreativt första intryck som speglar bredden av gymnasieverksamheten genom anpassade utställningsytor. Här kommer studieresor, elevarbeten och byggprojektet ställas ut och visas för besökare, personal och elever. Projektet bekostas inom gymnasiets befintliga resurser och ombyggnationen ingår i undervisningen och kommer att utföras av elever. Gymnasiet har under året arbetat fram en modell för utökad idrottsprofil. Det handlar om att skapa förutsättningar för att erbjuda fler idrotter. Det handlar också om en riktad idrottsprofil med fler kurser som ska ingå, detta i nära samarbete med föreningslivet. Syftet med satsningen är att kunna erbjuda ett alternativ för elever som vill kombinera sin idrott med studier. En av de föreningar som skolan samarbetar med är Vallentuna hockey. Klubben har i sin tur ett samarbete med Djurgården hockey, vilken har valt ut så få som fyra geografiskt utspridda klubbar för regional samverkan i storstockholmsområdet. En av dessa blott fyra klubbar är således Vallentuna hockey och regionen omfattar förutom Vallentuna också Täby, Danderyd, Österåker, Vaxholm och Upplands Väsby. Detta gör att hockeyprofilen på Vallentuna gymnasium har goda förutsättningar för att bli regionalt stark och attraktiv för regionens ungdomar. Särskilt intressant är att Vallentuna gymnasium som ett av tre program knyter byggprogrammet till profilen. Kopplingen yrkesgymnasium och hockeyprofil är helt unik i regionen och ett redan efterfrågat yrkesgymnasium kan bli än mer attraktivt. Inför 2016 har skolan ansökt om EU bidrag via Erasmus för att skapa internationella kontakter med digitala metoder. Det handlar om metoder som exempelvis e Twinning och lärare har kompetensutvecklats kring detta. Samarbetet med Loogootee High School har resulterat i ett utbyte av lärarutbildning på Butler University. En lärare från Vallentuna gymnasium har besökt lärarutbildningen som ett led i hennes kompetensutveckling, bekostat av handledararvoden för lärarstudenter. Samarbete har också etablerats på delstatsnivå med Department of Education i Indiana. Under 2016 kommer 30 miljoner kronor av statliga medel att användas för att förstärka yrkesutbildningen och dess attraktionskraft, bland annat i form av utbildningsinsatser och att elever i grundskolan ska få prova att gå på yrkesprogram. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 6(22)

7 Förslag som syftar till att ge vuxna utökad möjlighet att genom utbildning byta yrkeskarriär kan komma att få effekt från 2017 och därmed påverka utbildningsnämndens budget för vuxenutbildning. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 7(22)

8 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 4 5 Målet är uppfyllt: 0 0 Arbete pågår: 4 5 Målet är ej uppfyllt: 0 0 Strategiska inriktningar Kund/invånare Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Arbete pågår Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län och i samverkansavtalet för gemensam administration av vuxenutbildning, Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Övriga deltagande kommuner är Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. Genom dessa avtal kan skalfördelar uppnås vilket sänker kostnaderna, ökar valfriheten och borgar för ökad kvalitet. Två gånger per år träffas utbildningsnämnden och Vallentuna gymnasium i nämndsdialog för att diskutera det som varit och blicka framåt. Barn- och ungdomsförvaltningen träffar även Vallentuna gymnasium på så kallad enhetsdialog där resultat analyseras och insatser planeras. Att hela kedjan från politiken till verksamheten får samma bild är ett viktigt redskap för att kunna göra rätt satsningar och öka kvaliteten i verksamheten. Nämndens mål: Vallentuna gymnasium ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare. Arbete pågår Inför läsåret /2016 hade tolv procent, 46 elever, av kommunens folkbokförda elever sökt sig till Vallentuna gymnasium. Av resterande elever hade 60 procent sökt sig till fristående gymnasium och 29 procent till andra kommunala gymnasium. De populäraste skolorna var Tibble gymnasium (17 %), Täby gymnasium (17 %) och Täby Enskilda gymnasium (16 %) följt av Vallentuna gymnasium (12%), som därmed var den fjärde mest populära skolan. De populäraste programmen var Samhällsvetenskapliga programmet, Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet. Att elever söker sig till skolor utanför den egna hemkommunen är inget specifikt för Vallentuna. Statistik från KSL visar att andelen elever i Stockholms län som har sökt till skolor i hemkommunen har minskat från 41 till 33 procent sedan 2009 i första sökomgången. Redan under grundskoletiden söker sig elever i viss utsträckning utanför hemkommunen. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 8(22)

9 Vallentunabor i kommunala respektive fristående skolor inom och utom kommunen: Som grafen visar sker med elevernas ökade ålder en successiv "utflytt" av elever till skolor i andra kommuner. Fördelningen mellan kommunala och fristående förändras också med elevernas ökade ålder. Fördelning av elever mellan kommunala respektive fristående huvudmän: HT Kommunala hm Fristående hm TOTALT Lägeskommun 77 % 12 % 88 % Utom kommunen 5 % 7 % 12 % TOTALT 81 % 19 % 100 % Ovanstående tabell avser samtliga Vallentunabor i grundskolans alla årskurser i en ögonblicksbild i slutet av september. Som tillägg till den första grafen visar den här tabellen att mer än en tredjedel av de elever som väljer en fristående huvudman samtidigt väljer en huvudman i annan kommun. Den grupp elever som idag ser Vallentuna gymnasium som ett faktiskt och reellt alternativ behöver därför inte vara samtliga Vallentunabor som slutar grundskolan. Redan efter femte klass väljer successivt många elever andra kommunala skolor samt fristående skolor även utanför kommunen. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) genomför årligen en enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 2. I års undersökning angav endast 46 procent av de svarande att de kan rekommendera sin skola, vilket är en kraftig minskning från tidigare mätningar. Introduktionsprogrammen är de största idag med 103 elever totalt. Av de nationella programmen är det samhällsvetenskapliga det största med 76 elever. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 9(22)

10 Utfall, antal elever i Vallentuna gymnasium december : Nationella program (totalt 219): BA, bygg- och anläggning, 34 EK, ekonomi, 15 FT, fordonstekniskt, 42 HA, handel, 37 NA, natur, 4 SA, samhälle, 76 TE, teknik, 11 Introduktionsprogram (totalt 103): IMPRO, programinriktat individuellt val, 19 IMYRK, yrkesintroduktion, 7 IMIND, individuellt alternativ, 10 IMPRE, preparandutbildning, 6 IMSPR, språkintroduktion, 61 IMPRO ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. IMYRK ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller leder till studier på yrkesprogram. IMIND ska ge eleven möjlighet att gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. IMPRE ska ge elever behörighet till ett visst nationellt program inom ett år. IMSPR ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som gör det möjligt att gå vidare till gymnasieskolan eller till annan utbildning. För ytterligare information om programmen ta del av Skolverkets publikationer. Det pågår insatser som har till syfte att förbättra skolresultaten och som samtidigt bidrar till skolans attraktionskraft för regionens elever och lärare. I exempelvis ett av försteläraruppdragen ingår att vidareutveckla skolans internationalisering och arbetslivsanknytning. Kontakten med Butler University i Indianapolis kommer också att utökas varifrån lärarstudenter kommer att besöka Vallentuna under vårterminen Även den planerade lärlingsutbildningen är en insats för att öka attraktionskraften. Nämndens mål: Eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat. Arbete pågår Studieresultat Den genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen var 12,7 för Vallentuna gymnasium och motsvarande för riket var 12,9 läsåret /. För de högskoleförberedande programmen var den 13,0 och 14,5 för riket. Då Vallentuna gymnasium har ett mindre elevunderlag så är det naturligt med en viss variation mellan åren. Enkätresultat Generellt sett ser skolan en markant nedgång i enkätresultaten jämfört med tidigare år. Vallentuna gymnasium har historiskt sett legat över länssnittet i frågor som rör inflytande, utbildning, lärares kompetens, trivsel och studiero. Skolan ser nu en markant nedgång inom samtliga områden. Under läsåret /15 har skolan låtit ett fåtal elever sätta sin prägel på verksamheten på ett negativt sätt, samtidigt som det har gjort att mycket av det pedagogiska utvecklingsarbetet avstannat och hamnat i skymundan. Dock har det gemensamma arbetet kring kollegialt lärande varit uppskattat i personalgruppen och skolan behöver stå fast på den inslagna vägen och fortsätta det arbetet på ett kvalitativt sätt så att det får önskad effekt avseende elevernas undervisning och resultat. Utifrån ovanstående har skolan identifierat ett antal fokusområden som kommer genomsyra arbetet under läsåret /2016: Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 10(22)

11 Pedagogiskt arbete: Samarbete Kollegialt lärande Utveckla undervisning IKT-kompetens Trygghet och studiero: Förbättrade rutiner Gemenskap och trivsel: Hälsofrämjande arbete Stärka elevinflytande och delaktighet Värdegrundsarbete Nämndens mål: Kunskapscentrum Nordost (KCNO) bedriver en attraktiv utbildning för regionens elever och lärare. Arbete pågår Kommunens vuxenutbildning och svenska för invandrare samordnas av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) tillsammans med Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. Medborgare i KCNOkommunerna har stor valfrihet med ett stort utbud bland de 22 upphandlade utbildningsanordnare som KCNO har avtal med. KCNO köper också utbildningsplatser från andra kommuner med så kallad interkommunal ersättning. Köp görs antingen för att motsvarande plats inte finns i eget utbud eller för att den sökande har önskemål om att studera på annan ort. Sedan år 2013 genomför Kommunförbundet Stockholms län (KSL) årligen en gemensam studerandeenkät för hela länets vuxenutbildning. Undersökningen genomfördes i april i syfte att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. På frågan om de studerande kan rekommendera sin skola till andra var det 87 procent av de studerande på grundläggande och gymnasial nivå som skulle göra det (85 procent ). För de studerande på SFI var det 90 procent som instämde (92 procent ). På enkätfrågan om eleven anser att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier var det 95 procent av de studerande på grundläggande och gymnasial nivå som instämde (93 procent ). För de SFI-studerande var det 86 procent som instämde (91 procent ). Årets resultat är jämförbara med fjolårets och nivåerna tämligen höga. Nämndens mål: Eleverna vid Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ska nå höga resultat. Arbete pågår Andelen studerande på grundläggande kurser med godkända kursbetyg under vårterminen var 92 procent. Föregående år var det 97 procent med godkända kursbetyg. Andelen studerande på gymnasiala kurser med godkända betyg var 85 procent. Föregående år hade 82 procent godkända betyg. Resultaten är jämförbara med fjolårets och på en hög nivå, även om det är en liten försämring sedan förra mätningen. Inom SFI, svenska för invandrare, deltog 65 elever under läsåret som avslutades i juni. Av dessa 65 var samtliga godkända och 23 elever hade minst C i betyg på en skala från A-F där A är högsta betyg och F är underkänt. Fördelningen var A - 2 elever, B - 5, C - 16, D - 16, E - 26 och F - 0. Eleverna och resultaten är fördelade på olika kurser (nivåer). Drygt 60% (40) av eleverna återfinns på den högsta nivån, 3, och där återfinns också 17 av de 23 elever som nått minst C i betyg. På den lägsta nivån, 1, återfinns bara 2 elever och dessa nådde E i betyg. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 11(22)

12 God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Arbete pågår God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom den ekonomiska budgetramen. Vallentuna gymnasiums verksamhet regleras dessutom av olika lagar, förordningar och nationella mål. Vallentuna kommuns gymnasieskola ska ha en balanserad ekonomi där elever kan känna sig trygga, sedda och kan prestera maximalt utifrån sin egen förmåga. Vallentuna gymnasiums utfall för helåret är ett större underskott. Underskottet blev mindre än tidigare prognosticerat då en felaktigt debiterad hyra återbetalades. Orsaken till underskottet är främst att antalet elever inskrivna på höstterminen är betydligt färre än budgeterat, men också färre än vårens prognos. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av att tjänstefördelningen gjordes utifrån andra förutsättningar, då gymnasieskolpengen för språkintroduktion sänktes strax innan budgeten lades. Dessutom är organisationen anpassad för ett något större antal elever, givet att höstens utfall inte blev enligt vårens prognos. Det finns åtminstone två utmaningar i att anpassa personalstyrkan löpande efter antal elever. För det första finns det ett behov av legitimerade ämneslärare inom en bred flora av ämnen oavsett om elevantalet är litet eller något större. Inom grundskolan används ofta benämningen "delningstal" för att illustrera organisatoriska utmaningar när vissa årskurser och/eller klasser blir små. Det går att uttrycka motsvarande avseende personalkostnader, där vissa kostnader utifrån ett kompetensperspektiv är fasta och ska delas på ibland ett fåtal elever. En liten klass med t.ex. ekonomer behöver fortfarande en behörig ekonomilärare, även om klassen är just liten. För det andra kan en anpassning av personalstyrkan utifrån antalet elever, om det sjunker, medföra utmaningar avseende kompetensförsörjning (i praktiken rekrytering) om och när elevantalet väl ökar. Resultatenheten har vissa förutsättningar att kompensera för detta genom möjligheten att ta med sig över- och underskott från olika år. Men med det relativt sett lilla antalet elever som Vallentuna gymnasium idag har blir det svårare eftersom de så kallade marginaleffekterna blir större. Det kan också vara så att för att uppfylla de kommungemensamma målen om att bidra till en växande storstadsregion samt en långsiktig hållbar utveckling behöver kommunen en utbyggd gymnasieskola. Med det i åtanke behöver i så fall gymnasieskolan finnas kvar även om elevunderlaget för närvarande är så pass lågt att det är mycket svårt att få en budget i balans. Det som ter sig mindre kostnadseffektivt i analysen av resultatenhetens ekonomi kan därmed på längre sikt te sig kostnadseffektivt för kommunen som helhet. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Arbete pågår I Vallentuna kommun växer befolkningen. År 2024 beräknas befolkningsmängden nå invånare, en tillväxt med över personer jämfört med i år. Befolkningen växer i alla åldersintervall, även kommuninvånare i gymnasieålder. Mellan åren ökar antalet elever i gymnasieålder (16-18 år) från till 1 566, en ökning med närmare 30 procent. För Vallentuna kommun är det viktigt att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på gymnasieskolan. För att uppnå detta måste lokalerna, även fortsättningsvis, vara ändamålsenliga med en kapacitet som kan möta ett ökande elevantal. Lika viktigt är att Vallentuna gymnasium fortsätter sitt arbete med att erbjuda utbildningar som skapar goda förutsättningar för både elever idag men också för framtidens arbetsmarknad. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 12(22)

13 Energi och miljö Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Arbete pågår Vallentuna gymnasium är ursprungligen dimensionerad för en större mängd elever än de som idag genomför sin utbildning där. Kommunen har utvecklat en samverkan kring lokalytor i gymnasiet där de delas av flera aktörer. Kultur- och fritidsförvaltningen och Vallentuna friskola är de som bidrar till samnyttjandet. Från 2016 kommer även mottagningsenheten Optimus att ha verksamhet för de äldre grundskoleeleverna i gymnasiets lokaler. Lokalerna för Fordonsprogrammet har byggts om för att möta rådande miljökrav. Nämndens mål: Vallentuna gymnasium arbetar medvetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Arbete pågår I början av 2013 fick Vallentuna gymnasium utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. Utmärkelsen är giltig i tre år och kan förlängas. För att få denna utmärkelse ska det arbetas med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Vallentuna gymnasium arbetar enligt detta och ska även ansöka om förlängning. Enligt Vallentuna kommuns kostpolicy ska det bli enklare för samtliga kök att handla ekologiskt och närproducerat. Andelen ekologisk mat som Vallentuna gymnasium köper in registreras. Kostenheten har dessutom genomfört och fortsätter genomföra arbete för att reducera matavfall. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 13(22)

14 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal 2013 Kund/invånare Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 46 % 79 % 77 % Andel elever i åk 2 som är trygga 70 % 90 % 89 % Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna 36 % 49 % 53 % Verksamhet Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 12 % 11 % 13 % Andel elever med yrkesexamen i åk 3 76 % 69 % - Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 68 % 77 % - Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, yrkesprogram 12,7 11,0 - Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, högskoleförberedande program 13,0 12,4 - Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering inom Skola för hållbar utveckling Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel av kommuninvånarna i åldern år som deltar i organiserad verksamhet,studerar, arbetar eller har praktikplats Ja Ja Ja 92 % 97 % 84 % 85 % 82 % 82 % * 96 % 93 % Ekonomi Utbildningsnämndens fasta ram Resultatenheten Vallentuna gymnasium Volymstyrd gymnasieskolpeng Medarbetare Sjukfrånvaro 5,5 % 4,0 % 3,0 % Könsfördelning, andel män 47 % 44 % 41 % *Då registrering och hantering av det Kommunala Aktivitetsansvaret har ändrats under så kan ej jämförbar statistik tas fram för år. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 14(22)

15 Analys - Kund/Invånare 2013 Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 46 % 79 % 77 % Andel elever i åk 2 som är trygga 70 % 90 % 89 % Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera sin skola Kommentar 36 % 49 % 53 % 89 % 77 % 77 % Skolans insatser utifrån aktuellt resultat: I elevenkäten har andelen elever som kan rekommendera sin skola på Vallentuna gymnasium sjunkit från 79 procent läsåret 2013/14 till 46 procent läsåret /15. Skolan har tillsammans med elever analyserat denna drastiska förändring av resultatet och därefter tagit fram en gemensam handlingsplan. Här följer en sammanställning: Undervisningens kvalitet: Ta fram förbättrade rutiner för prövningar. Stärka de förebyggande och främjande insatserna med elevernas utveckling och lärande i centrum. Schemaläggning: Se över rutinerna vid lärares frånvaro. Ordning och studiero: Tillsammans med elever och vårdnadshavare uppdatera ordningsreglerna. I arbetet beakta att även konsekvenser blir tydliga. Stärka värdegrundsarbetet på skolan för att motverka tråkningar och liknande. Tillsätta en värdegrundsgrupp som tar fram en plan för hur arbetet ska se ut på skol- och klassnivå. Skolgemensam trivsel: Tillsammans med elevrepresentanter ta fram en plan för vad som gemensamt kan göras för att tillsammans höja trivseln på skolan. Rektor kallar elevrådsstyrelse och personalrepresentanter till ett möte efter att ny styrelse har valts. Information och kommunikation: Ta fram en plan för hur skolan bäst använder våra digitala verktyg. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 15(22)

16 Analys - Verksamhet 2013 Antal elever i Vallentuna gymnasium varav folkbokförda i andra kommuner Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 12 % 11 % 13 % Andel elever med yrkesexamen i åk 3 76 % 69 % - Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 68 % 77 % - Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram 12,7 11,0 - Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförberedande program Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering inom Skola för hållbar utveckling Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel av kommuninvånarna i åldern år som deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats 13,0 12,4 - Ja Ja Ja 92 % 97 % 84 % 80 % 82 % 86 % * 96 % 93 % *Då registrering och hantering av det Kommunala Aktivitetsansvaret har ändrats under så kan ej jämförbar statistik tas fram för år. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 16(22)

17 Analys - Ekonomi Sammanfattning Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 mnkr. Den budget som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Den fasta ramen för nämnden och myndighetsutövningen samt vuxenutbildningen inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) gav ett totalt överskott på tkr för. Det består av både över- och underskott inom de olika verksamhetsdelarna. Det är överskotten inom KCNO, tilläggspeng gymnasiet samt tilläggspeng gymnasiesärskolan som skapat överskottet. Resultatenheten Vallentuna gymnasium går med ett underskott på tkr som främst beror på ett felaktigt prognosticerat elevunderlag. Gymnasieskolpengen gav ett överskott på tkr, främst beroende på att det faktiska antalet elever var färre än vad den gamla befolkningsprognosen (som budgeten bygger på) visade. (Tkr) Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2013 Utbildningsnämnden UN resultatenhet Gymnasieskolpeng Kommentar Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 17(22)

18 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K I N % % Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län K I N % % Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning K I N % % Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan K I N % % Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux K I N % % Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost K I N % % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till knappt tkr inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO). För blev det totala överskottet tkr. Det är främst inom tre verksamhetsdelar som överskotten uppstått. Tilläggsbelopp inom gymnasiet visar ett överskott på cirka 500 tkr. Färre ansökningar har inkommit under året jämfört med föregående år. Även tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskolan ger ett överskott. Antalet elever är något färre jämfört med föregående år. Vuxenutbildningen inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) gav ett överskott på cirka 600 tkr. Antalet elever inom både gymnasial och grundläggande vuxenutbildning har minskat och så ser det generellt ut för alla deltagande kommuner i KCNO. Inom SFI:n är trenden dock den motsatta. % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 18(22)

19 UN resultatenhet Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut % 662 Vallentuna gymnasium K % % I % % N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet Vallentuna gymnasiums samlade underskott för är tkr. Orsaken är främst att antalet elever inskrivna på höstterminen är betydligt färre än budgeterat, men också färre än vårens prognos. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av att tjänstefördelningen gjordes utifrån andra förutsättningar, då gymnasieskolpengen för språkintroduktion sänktes strax innan budgeten lades. Dessutom är organisationen anpassad för ett något större antal elever, givet att höstens utfall inte blev enligt vårens prognos. Gymnasieskolpeng summering Tkr Budget Gymnasieskolpeng summering Bokslut % Avvikelse mot budget Budget Bokslut K I N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng Gymnasieskolpengen gav ett överskott på tkr. Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till drygt tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folkbokförda elever som går i kommunens egna gymnasieskola och till kommunala och fristående gymnasieskolor utanför kommunen. Vallentuna kommun är med i den gemensamma gymnasieregionen som kommunerna i Stockholms län, med stöd av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), har varit med och skapat. Den gemensamma programprislistan för är reviderad samt att ett strukturtillägg har införts. För att finansiera strukturtillägget har cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen dragits av men motsvarande del har omfördelats till gymnasieskolor som har elever med lägre måluppfyllelse. Antalet gymnasieelever var färre, både på vårterminen och höstterminen, jämfört med den befolkningsprognos som kommunplanen och budgetramen för gymnasieskolpengen grundar sig på. Detta i samband med att programvalen bland eleverna har ändrats jämfört med budgeterat skapar överskottet. Bland annat har färre elever valt bygg- och anläggningsprogrammet, hantverksprogrammen och estetiska programmet och istället valt barn- och fritidsprogrammet samt handel- och administrationsprogrammet, som båda har relativt sett låg programpeng jämfört med yrkesprogrammen. % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 19(22)

20 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget Bokslut % Totalt (tkr) Investeringar Utbildningsnämnden Avvikelse mot budget Kommentar Av det årliga anslaget på 500 tkr har ingenting använts under. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 20(22)

21 Analys - Medarbetare 2013 Sjukfrånvaro 5,5 % 4,0 % 3,0 % Könsfördelning, andel män 47 % 44 % 41 % Personal Antal anställda Antal årsarbetare Medelålder 46,5 45,8 46 Medellön (tkr) 33,8 32,1 31,4 Medianlön (tkr) 32,8 32,4 31,9 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 67,6 % 58,6 53,1 Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 6,3 % 3,5 1,9 Kvinnor 4,7 % 4,4 4,4 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,0 % 0,9 7, år 5,8 % 4,7 3,5 50 år och äldre 5,3 % 3,1 1,3 Samtliga 5,5 % 4,0 3,0 Personalomsättning % Totalt 10,9 % 14,7 6,7 Jämställdhet och mångfald % Antal anställda, andel män 47 % Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 21(22)

22 Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen totalt Motivation 82 Ledarskap 82 Styrning 83 HME 82 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Kommentar Enstaka sjukskrivningar ger större genomslag i en mindre organisation. Statistiken redovisas i VAG (Verksamhetsövergripande arbetsmiljögrupp) och analyseras där. Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 22(22)