Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016"

Transkript

1 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 Dnr: UN 16/090 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis har andelen elever som avgått med examen ökat mellan både för högskoleförberedande program och yrkesprogram. När det gäller jämförelsetalet är det i stort sett oförändrat sett på samtliga elever. För högskoleförberedande program har dock jämförelsetalet försämrats något. För yrkesprogrammen har jämförelsetalen ökat jämfört med både 2014 och Under perioden har ett målmedvetet systematiskt kvalitetsarbete genomförts för att förbättra undervisningens kvalitet och öka elevernas måluppfyllelse. Fokus har varit språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning. Vidare har skolorna utvecklat särskilda anpassningar och stödet till eleverna för att få elevernas måluppfyllelse att öka. Utöver detta arbetar skolorna med att säkra och utveckla de förebyggande och främjande elevhälsoinsatserna samt elevinflytandet. Det är positivt att det långsiktiga och systematiska kvalitetsarbetet har medfört att andelen elever som avgår med examen från nationella program ökar. Vi ser även att andelen elever från yrkesprogrammen som väljer att läsa och uppnår grundläggande behörighet till högskolan ökar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 PM Resultatredovisning och analys avgångselever nationella program 2016 Ärendet Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av betygstatistik för gymnasieskolan ske i september. Ekonomiska konsekvenser och finansiering -- Södertälje kommun Staben Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel:

2

3 Utbildningskontoret UN Resultatredovisning och analys avgångselever nationella program 2016 Södertälje kommun Heléne Rådbrink Verksamhetschef gymnasiet Utbildningskontoret Telefon (direkt): E-post:

4 2 (12) Innehåll Resultatredovisning och analys avgångselever nationella program Gymnasieskolan sammanfattning av resultat och analys Resultat Åtgärder för bättre resultat Resultatredovisning och analys avgångselever gymnasiet Analys och kommentarer Inledning Högskoleförberedande program Yrkeprogram... 8 Bilaga Betygsstatistik avgångselever Elever från nationellt program Elever från nationellt program

5 3 (12) 1. Gymnasieskolan sammanfattning av resultat och analys 1.1 Resultat Avgått med examen samtliga elever 75% 68% 70% Avgått med examen högskoleförberedande program 77% 68% 76% Avgått med examen yrkesprogram 72% 68% 62% -varav avgått med behörighet till högskola 43% 37% 31% Avgått med högskolebehörighet yrkesprogram 31% 25% 19% Jämförelsetal samtliga elever 13,82 13,83 Jämförelsetal högskoleförberende program 14,32 14,50 13,99 Jämförelsetal yrkesprogram 12,80 12,39 12,71 Sammanfattningsvis har andelen elever som avgått med examen ökat mellan både för högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det gäller även vid en jämförelse mellan 2014 och När det gäller jämförelsetalet är det i stort sett oförändrat sett på samtliga elever. För högskoleförberedande program har dock jämförelsetalet försämrats något. För yrkesprogrammen har jämförelsetalen ökat jämfört med både 2014 och Det totala antalet elever i våra gymnasieskolor minskade under många år, vilket ledde till stora ekonomiska underskott i verksamheten och därmed försämrade förutsättningar att bedriva en bra verksamhet. Inför hösten 2013 förändrades därför gymnasieorganisationen och en gymnasieskola lades ner. Samtidigt ändrades och förtydligades skolornas profiler och sammansättning av program. Täljegymnasiet och Wendela Hebbe har de högskoleförberedande programmen där Wendela Hebbe har en estetisk profil. Torekällgymnasiet omfattar yrkesprogrammen medan Morabergs Studiecentrum har samtliga introduktionsprogram. Vårterminen 2016 lämnade de första eleverna på nationellt program som haft hela sin studietid i den nya organisationen. Under perioden har ett målmedvetet systematiskt kvalitetsarbete genomförts för att förbättra undervisningens kvalitet och öka elevernas måluppfyllelse. Som fokus har varit språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning mot bakgrund av att eleverna i stor omfattning har bristande kunskaper i svenska och engelska. Vidare har skolorna utvecklat särskilda anpassningar och stödet till eleverna för att få elevernas måluppfyllelse att öka. Utöver detta arbetar skolorna med att säkra och utveckla de förebyggande och främjande elevhälsoinsatserna samt elevinflytandet. Det är positivt att det långsiktiga och systematiska kvalitetsarbetet har medfört att andelen elever som avgår med examen från nationella program ökar. Det gäller både de högskoleförberedande och yrkesprogrammen. Vi ser även att andelen elever från yrkesprogrammen som väljer att läsa och uppnår grundläggande behörighet till högskolan ökar.

6 4 (12) 1.2 Åtgärder för bättre resultat Utvecklingen av undervisningen i gymnasieskolan styrs av plan för systematiskt kvalitetsarbete för gymnasieskolan i Södertälje kommun. Den bryts sedan ner i lokala planer för varje gymnasieskola. Som gemensamt förbättringsområde har Gymnasieskolan under de senaste åren arbetat med att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning. Satsningen omfattar samtliga ämnesområden och alla lärare. Denna satsning fortsätter även kommande år för att säkra att effekterna av de insatser och arbetsmodeller som införts fortsätter att utvecklas och ökar elevernas resultat. Under läsåret 2016/2017 fortsätter arbetet med följande insatser: En undervisningsmodell för metodisk språkutveckling har införts och ska fortsätta att utvecklas. Förstelärarna ansvarar för utvecklingen och förståelsen för vikten av språkoch kunskapsutvecklande ämnesundervisning i alla ämnen. T ex arbetar lärare i svenska som andraspråk tillsammans med yrkeslärarna i deras undervisning. Täljegymnasiet fortsätter att utveckla en språksupport för lärare och elever. Utvecklingen sker i samverkan med Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Alla Täljegymnasiets lärare har påbörjat en 7,5 poängs utbildning i språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning och flerspråkighet. Språksupporten ska även vara tillgänglig för övriga gymnasieskolor. Åtta förstelärare får handledarutbildning för att kunna handleda kollegor i språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för att förbättra undervisningens kvalitet. Tjugo lärare får individuell coachning för att utveckla sin undervisning. Utöver utvecklingen av den språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisningen finns även satsningar inom följande områden: Förbättringar av elevstödet och särskilda anpassningar. Tillsammans med Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola anställer Torekällgymnasiet två elevcoacher för att öka elevernas studiemotivation. Säkring och utveckling av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet för att förbättra eleverna sociala förutsättningar för studier och deras studiemotivation. En del av elevhälsoarbetet är att elevinflytandet ska stärkas. Modellen lyssna på eleven etableras på skolorna. Kursutvärderingar ska genomföras efter alla kurser för att ta vara på elevernas synpunkter för att förbättra undervisningen. 2. Resultatredovisning och analys avgångselever gymnasiet Analys och kommentarer Inledning Det totala antalet avgångselever på våra gymnasieskolor har minskat under de senaste åren. Som framgår av statistiken har antalet avgångselever minskat med 55 på de högskoleförberedande programmen och 34 på yrkesprogrammen, således totalt 89 färre avgångselever jämfört med För de högskoleförberedande programmen är det framförallt de Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen som tappat totalt 68 elever. Det

7 5 (12) kompenseras i viss mån av att ekonomiprogrammet ökade med 17 elever. När det gäller yrkesprogrammen så har samtliga program utom El- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet tappat elever. För två av programmen, Restaurang- och livsmedel samt Handels- och administrationsprogrammet avslutades programmen helt 2015 och har således inte några avgångsklasser På grund av minskat elevantal under många år förändrades gymnasieskolans organisation inför höstterminen 2013, vilket innebar att de högskoleförberedande programmen samlades på Täljegymnasiet och Wendela Hebbegymnasiet (estetiska utbildningar), yrkesprogrammen på Torekällgymnasiet samt introduktionsprogrammen på Morabergs studiecentrum. Vårterminen 2016 lämnar de elever som började årskurs ett i den nya organisationen gymnasiet Högskoleförberedande program Andel elever med examen Ekonomiprogrammet 80% 55% 65% Estetiska programmet 88% 79% 61% Naturvetenskapsprogrammet 76% 73% 88% Samhällsvetenskapsprogrammet 71% 60% 81% Totalt 77% 68% 76% Alla elever som avgår med examen har också grundläggande behörighet till högskolan. Humanistiska och teknikprogrammet hade 2015 och 2016 få avgångselever (tio elever eller färre) och ingår därför inte i den fortsatta analysen. Andelen elever totalt som avgått med examen i högskoleförberedande program har ökat med drygt 8 procentenheter jämfört med föregående år och uppgår till 77 procent. Andelen sjönk kraftigt mellan 2014 och 2015 men är för vårterminen 2016, högre än Samtliga program har ökat andelen elever som avgått med examen jämfört med För att få examen krävs godkänt i svenska, engelska och matematik upp till en viss nivå. Utöver det krävs ett godkänt gymnasiearbete samt en studieplan som omfattar poäng samt godkänt i poäng totalt. Totalt avgår 23 procent av eleverna utan examen. Nedan framgår orsak till att eleverna inte avgått med examen. Uppgiften avser andel av samtliga avgångselever: Andel saknar godkänt gymnasiearbete Andel saknar godkänd svenska Andel saknar godkänd engelska % 14% 13% 20% 5% 13% Andel saknar godkänd matematik Andel saknar tillräckliga poäng Ingen 5% 8% 20% uppgift

8 6 (12) Som framgår ovan har andelen elever som saknar godkända betyg minskat i samtliga redovisade ämnen/områden där jämförande uppgift finns. Av de för en examen obligatoriska ämnena saknar flest svenska. Det är dock tydligt att det sällan är ett enstaka ämne som medför att en elev inte klarar examen. I de allra flesta fall saknas godkänt i flera ämnen för att uppnå examen. Det är dock tydligt att bristande språkkunskaper även medför svårigheter att klara kraven i övriga ämnen. Det finns dock skillnader mellan programmen, vilket framgår av nedan tabell. Program Andel som inte uppnår examen 2016 Andel av elever som inte uppnår examen Ej godkänt Ej Ej gymnasie- godkänd godkänd arbete svenska engelska Ej godkänd matematik Ej tillräckliga poäng Ekonomiprogrammet 20% 0% 11% 22% 0% 100% Estetiska programmet 12% 0% 100% 0% 40% 100% Naturvetenskapsprogrammet 24% 29% 71% 57% 0% 100% Samhällsvetenskapsprogrammet 29% 89% 50% 6% 39% 72% Totalt 23% 51% 53% 22% 20% 87% Lägst andel elever som saknar examen har estetiska programmet, 12 procent av eleverna. Av dessa saknar samtliga godkänt i svenska samt totalt tillräckligt antal poäng för en examen. Samtliga har ett dock ett godkänt gymnasiearbete och godkänt i engelska. Högst andel som inte uppnår examen ha samhällsvetenskapsprogrammet, 29 procent av eleverna. Även här saknar samtliga dessa elever tillräckliga poäng för att uppnå en examen, medan 50 procent av dem saknar godkänt i svenska. För dessa två program är det till viss del även matematiken som brister. Andelen elever som lämnar naturvetenskapsprogrammet utan examen är 24 procent. Samtliga saknar tillräckligt många poäng för en examen. Även här saknar en stor andel, 71 procent godkänt i svenska. Här saknar även 57 procent godkänt i engelska. Ekonomiprogrammet skiljer sig något från de övriga programmen. Gemensamt är att de elever som inte uppnår examen inte har uppnått godkänt i tillräckligt ämnen totalt. Här klarar dock betydligt fler godkänt i de ämnen på den nivå som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Det är godkända betyg i matematik på högre nivå än den grundläggande som saknas tillsammans med andra ämnen än de för examen obligatoriska. Jämförelsetal Ekonomiprogrammet 13,54 13,08 13,19 Estetiska programmet 14,82 14,77 14,32 Naturvetenskapsprogrammet 13,88 14,95 14,38 Samhällsvetenskapsprogrammet 14,74 14,35 13,67 Totalt 14,32 14,50 13,99 Jämförelsetalet (betygspoängen) har försämrats från 14,50 år 2015 till 14,32 vårterminen 2016.

9 7 (12) Täljegymnasiet som har natur-, ekonomi- och samhällsvetenskapliga programmen har ökat andelen med examen med 9,9 procentenheter och för 2016 har 74 procent av eleverna avgått med examen. Det genomsnittliga jämförelsetalet har dock minskat med 0,45 till 13,98. Wendela Hebbegymnasiet, som har estetiska och samhällsvetenskapliga programmen, har ökat andelen elever som avgått med examen. Ökningen är 3,6 procentenheter. För 2016 har 83 procent av eleverna avgått med examen. Jämförelsetalet har ökat något med 0,06. Att jämförelsetalen sjunker eller är i stort sett oförändrade samtidigt som andelen elever som uppnår examen ökar har ett samband. När fler elever genom olika insatser klarar godkända betyg är det fler elever som får de lägre betygen, vilket sänker det genomsnittliga jämförelsetalet. Kommentarer Gymnasiet har identifierat brister i svenska och engelska som orsak till en låg måluppfyllelse inom gymnasieskolan. Kommunens gymnasier har mot den bakgrunden de senaste åren i sina planer för systematiskt kvalitetsarbete haft språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning som förbättringsområde. Arbetet har ytterligare förstärkts och förtydligats under läsåret 2015/2016. Antalet elever vid våra gymnasieskolor har som ovan beskrivits minskat under de senaste åren på grund av att allt färre söker till skolorna. Det har, framförallt på högskoleförberedande program, medfört att allt fler elever med lägre antagningspoäng och därmed sämre förkunskaper kommer in på programmen. Därför har arbetet med elevstöd och särskilda anpassningar utvecklats på båda skolorna. Extra resurser har prioriterats för att stödja elevernas utveckling för att nå godkända betyg. Det har även varit fokus på att säkra och utveckla de förebyggande och främjande elevhälsoresurserna på samtliga gymnasieskolor. I det ingår även att stärka elevinflytandet genom en modell lyssna på eleven. De satsningar som genomförts har gett effekt under senaste läsåret med högre andel elever som avgår med examen. Det är dock fortfarande för många som inte uppnår examen. Därför kommer utvecklingen av den språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisningen fortsätta även under 2016/2017. Fokus är att arbetet ska bedrivas metodiskt och i samtliga ämnen. På Täljegymnasiet pågår ett arbete med att bygga upp en språksupport för lärare och elever. Täljegymnasiets samtliga lärare genomgår även en 7,5 poängs högskoleutbildning i kunskaps- och språkutvecklande ämnesundervisning och flerspråkighet. Tidigare var även engelska ett förbättringsområde. Det är nu inarbetat i förbättringsområdet språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning.

10 8 (12) Yrkeprogram Andel examen Bygg- och anläggningsprogrammet 85% 60% 50% Barn- och fritidsprogrammet 76% 71% 55% El- och energiprogrammet 91% 30% 67% Fordons- och transportprogrammet 50% 36% 70% VVS- och fastighetsprogrammet 75% 100% 72% Vård- och omsorgsprogrammet 59% 89% 74% Total 72% 67% 62% För två av programmen, Restaurang- och livsmedel samt Handels- och administrationsprogrammet avslutades programmen helt 2015 och har således inte några avgångsklasser 2016 och ingår således inte i analysen. Andelen elever som avgått med examen i yrkesprogram (Torekällgymnasiet) har ökat med 5 procentenheter till 72 procent av avgångseleverna. För att få examen krävs godkänt i svenska, engelska och matematik upp till en viss nivå. Utöver det krävs ett godkänt gymnasiearbete samt en studieplan omfattande poäng samt godkänt i poäng totalt samt 400 poäng för de programgemensamma ämnena. Totalt avgår 28 procent av eleverna utan examen. Nedan framgår orsak till att eleverna inte avgått med examen. Uppgiften avser andel av samtliga elever: Andel saknar godkänt gymnasiearbete Andel saknar godkänd svenska Andel saknar godkänd engelska % 8% 5% 1% 7% 7% Andel saknar godkänd matematik Andel saknar tillräckliga poäng Ingen 8% 10% 18% uppgift För de områden där det finns jämförande uppgifter från 2015 har andelen elever som inte klarar godkänt minskat förutom i svenska. För yrkesprogrammen analyseras inte programvis eftersom det är relativt sett få elever som inte uppnår examen, totalt 23 elever. Den vanligaste orsaken till att eleverna inte får en examen är att det inte uppnår godkänt i tillräckligt många kurser och således inte uppnår det antal kurspoäng som är nödvändigt för en examen. Vidare kan det bero på att de inte klarar tillräckligt många poäng i de programgemensamma ämnena. Det är totalt 65 procent av de elever som inte uppnår examen som saknar tillräckligt många poäng som helhet eller för programgemensamma ämnen. Av

11 9 (12) eleverna utan examen är det 38 procent som har godkänt i alla för examen obligatoriska kurser men brister i övriga. Vidare saknar 30 procent godkänt i matematik samt 26 procent i engelska. Det är dock endast 17 procent av eleverna som inte avgår med examen som saknar godkänt i svenska. Andel elever med högskolebehörighet Att få en examen från yrkesprogram innebär inte att eleverna har en grundläggande behörighet till högskolan. Av tabellen nedan framgår andelen elever från yrkesprogrammen som har en grundläggande högskolebehörighet av samtliga elever från yrkesprogrammen Bygg- och anläggningsprogrammet 15% 10% 6% Barn- och fritidsprogrammet 48% 29% 17% El- och energiprogrammet 36% 0% 20% Fordons- och transportprogrammet 50% 0% 4% VVS- och fastighetsprogrammet 0% 8% 22% Vård- och omsorgsprogrammet 35% 58% 39% Totalt 31% 25% 19% Andelen elever som har en grundläggande behörighet till högskola är 31 procent vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Som framgår av tabellen så är skillnaderna mellan programmen stor. Att beakta är att antalet avgångselever är relativt få i varje program, vilket medför att en elev påverkar utfallet relativt mycket. Kommentarer För att höja yrkesprogrammens attraktivitet ingår från och med höstterminen 2016 ämnen motsvarande högskolebehörighet i programmens studieplaner på Torekällgymnasiet. Eleverna måste fortsättningsvis själva aktivt välja att inte studera motsvarande högskolebehörighet och då istället välja andra kurser för att uppnå examen. Jämförelsetal Bygg- och anläggningsprogrammet 12,19 11,23 12,08 Barn- och fritidsprogrammet 13,89 12,28 13,25 El- och energiprogrammet 12,35 12,17 12,80 Fordons- och transportprogrammet 10,98 11,93 12,29 VVS- och fastighetsprogrammet 11,09 11,99 11,58 Vård- och omsorgsprogrammet 14,46 14,03 14,03 Totalt 12,80 12,39 12,71 Jämförelsetalet för avgångseleverna från yrkesprogram har ökat med 0,41 till 12,80. Jämförelsetalet försämrades mellan 2014 och 2015 samtidigt som andelen som avgick med examen ökade.

12 10 (12) Kommentarer För att förbättra resultaten har Torekällgymnasiet under de senaste åren särskilt utvecklat sitt arbete med anpassningar och stöd till eleverna. Det har även varit fokus på att säkra och utveckla de förebyggande och främjande elevhälsoresurserna på samtliga gymnasieskolor. Liksom för de högskoleförberedande programmen har Torekällgymnasiet arbetat med förbättringsområdet språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning. Insatserna förklarar att fler elever klarade kraven för godkänt i fler ämnen och att fler fick en examen Under läsåret 2015/2016 har insatserna utvecklats ytterligare och eleverna tagit del av dem under längre tid. Det innebär att även jämförelsetalen förbättrats något under detta läsår. Orsaken till att elever från yrkesprogrammen inte avgår med examen är att de inte uppnår godkänt i tillräckligt många ämnen. Nästan 40 procent av de som inte uppnår en examen klarar alla för en gymnasieexamen obligatoriska ämnena men lyckas inte klara övriga ämnen. Det kan därför konstateras att det finns brister i elevernas studiemotivation för att klara att läsa tillräckligt många poäng för att få en examen. Därför har Torekällgymnasiet från och med höstterminen 2016 anställt två studiecoacher för att ytterligare stödja eleverna i deras skolsituation.

13 11 (12) Bilaga Betygsstatistik avgångselever Elever från nationellt program 2015 Jämförelsetal och grundläggande behörighet till högskola är beräknat på dem som avgått med examen Högskoleförberedande program Program Antal avgångs- Avgått med Jämförelseelever examen tal EK Ekonomiprogrammet ,2% 13,08 ES Estetiska programmet ,2% 14,77 NA Naturvetenskapsprogrammet ,9% 14,95 SA Samhällsvetenskapsprogrammet ,0% 14,35 TE Teknikprogrammet ,0% 14,27 Totalt ,4% 14,50 Yrkesprogram Program Antal avgångs- Avgått med Jämförelse-Avgåtelever med grundläggande examen tal behörighet till högskola BA Bygg- och anläggningsprogrammet ,0% 11, % BF Barn- och fritidsprogrammet ,4% 12, % EE El- och energiprogrammet ,0% 12,17 0% FT Fordons- och transportprogrammet ,7% 11,93 0% HA Handels- och administrationsprogramm ,7% 12, % RL Restaurang- och livsmedelsprogramme ,0% 11, % VF VVS- och fastighetsprogrammet ,0% 11,99 1 8% VO Vård- och omsorgsprogrammet ,5% 14, % Totalt ,5% 12, % Elever från nationellt program 2016 Jämförelsetal och grundläggande behörighet till högskola är beräknat på dem som avgått med examen Program Antal avgångs- Avgått med Jämförelseelever examen tal EK Ekonomiprogrammet ,4% 13,54 ES Estetiska programmet ,1% 14,82 HU Humanistiska programmet ,9% 15,30 NA Naturvetenskapsprogrammet ,9% 13,88 SA Samhällsvetenskapsprogrammet ,4% 14,74 TE Teknikprogrammet ,0% 14,24 Totalt ,6% 14,32 Yrkesprogram Avgått med grundläggande Program Antal avgångs- Avgått med Jämförelseelever examen tal behörighet till högskola BA Bygg- och anläggningsprogrammet ,6% 12, % BF Barn- och fritidsprogrammet ,2% 13, % EE El- och energiprogrammet ,9% 12, % FT Fordons- och transportprogrammet ,0% 10, % HA Handels- och administrationsprogrammet 1 0,0% VF VVS- och fastighetsprogrammet ,0% 11,09 0 0% VO Vård- och omsorgsprogrammet ,8% 14, % Totalt ,3% 12, %

14 12 (12) Ovan redovisas resultat per program för avgångselever 2015 och 2016 som studerat enligt Gy11. Tabellen visar antalet avgångselever per program i första spalten. I andra spalten visas hur många elever som avgått med examen, både i antal och i procent. Exempel: Totalsumman för antalet avgångselever på högskoleförberedande program är 192 elever för Av dem har 147 elever avgått med examen Det motsvarar 76,6 procent av eleverna som avslutat sina studier på högskoleförberedande program. För de högskoleförberedande programmen innebär examen även att eleven har grundläggande behörighet till högskolan. Nästa spalt visar jämförelsetal. Jämförelsetal är en sammanslagning av de poäng som är relaterade till den nya betygsskalan A-E. För 2016 är jämförelsetalet för högskoleförberedande program 14,32 och för yrkesprogram 12,80. Ytterligare en spalt redovisas för yrkesprogrammen. Här redovisas de elever som avgått med grundläggande behörighet till högskola, både i antal och i andel av elever som avgått med examen (procent).

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 8 augusti 2016 1 (8) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Gymnasiet Högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium 2015/2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 SYV arbetet på skolan hösten 2012: Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45 Föräldramöte

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. 1 (5) Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra genom att välja kurser inom ramen för

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskola

Tillsynsbeslut för gymnasieskola Bilaga 2 Beslut 2014-01-28 Södertälje kommun sodertalje.kommun@sodertalje.se rektor vid Torekällgymnasiet maria.leonardsson@sodertalje.se Tillsynsbeslut för gymnasieskola efter kvalitetsgranskning av undervisning

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 19 30 mars v. 12-13 VARFÖR PRAO? I den nya läroplanen trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄGLEDNINGSPROCESSEN Val och beslut Genomförande SJÄLVKÄNNEDOM Vem är jag? Vad vill jag? Vad

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av eller

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Tidplan för gymnasievalet

Tidplan för gymnasievalet Tidplan för gymnasievalet Oktober/November Gymnasieinformation Samtal Öppethus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa i Lund och Malmö December Samtal Januari Lösenord delas ut Webben öppnar 16 januari Gymnasieansökan

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 7 18 mars v. 10-11 VARFÖR PRAO? I LGR 11 trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett nytt övergripande

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation

Välkommen till Gymnasieinformation Välkommen till Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledare Veronica Gustafsson 2014-10-02 Innehåll Programöversikt och kursplan Behörighet och urval Ansökan och antagning/tidsplan Förberedelser inför

Läs mer

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013 Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Betygspoäng och behörighet läsåret 2012/2013... 6 Betyg i gymnasiegemensamma

Läs mer

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2013/2014

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2013/2014 Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2013/2014 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Kommentar till statistiken i rapporten... 5 Föregående års beslutade

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

RAPPORT Nära examen. En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen

RAPPORT Nära examen. En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen RAPPORT 461 217 Nära examen En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen Nära examen En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Hur mycket vill du satsa? Studera efter gymnasiet Studera på annan ort Program med mycket teori

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Hur skall jag kunna välja??

Hur skall jag kunna välja?? Välkommen! Hur skall jag kunna välja?? Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 4-6 okt http://gymnasiedagarna.se/ Öppet hus på skolorna (nov-maj) Klassinformation

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Slutantagning Nyköping 2016

Slutantagning Nyköping 2016 sökande Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 79 91 20 23 27 20 0 0 150.0 209.7 1 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 79 91 20 23 27 20 0 0 1 Sida1/8 sökande

Läs mer

Publik statistik preliminärantagning 2016 Nyköping

Publik statistik preliminärantagning 2016 Nyköping sökande Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 65 87 19 24 23 19 0 0 155.0 205.2 5 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 65 87 19 24 23 19 0 0 5 Sida1/8 sökande

Läs mer

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S)

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-29 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) Dnr: UN 16/015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2017

Välkomna till. Hösten 2017 Välkomna till Hösten 2017 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Slutet av september påbörjar enskilda samtal Mitten av oktober föräldrainformation

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2017/2018

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2017/2018 Information inför ansökan till läsåret 2017/2018 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda Bilagor Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Jämtlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola Tabeller Tabell 1b: Andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Uppgifterna är baserade på kommunernas egna uppgifter (n 1 =290). Kommuner med asylsökande i Både grundskola

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 216- SKAPAD AV Antagningen 216 Hur gick det? Antagna i siffror 216 Hur många elever från åk 9 2142 Antal antagna Hur många från åk 1-3 + IM program Elever från kommuner utanför Skaraborg 21 83 Fyllnadsgrad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) SLUTANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 Lediga platser 216,3 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 167,5 202,5

Läs mer