Bidragsbestämmelser för Falkenbergs kommun. Gäller för Ideella föreningar och studieförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsbestämmelser för Falkenbergs kommun. Gäller för Ideella föreningar och studieförbund"

Transkript

1 Bidragsbestämmelser för Falkenbergs kommun Gäller för Ideella föreningar och studieförbund

2 BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 2 av (13)

3 ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER Kultur- och fritidsnämnden har Falkenbergs kommunfullmäktiges uppdrag att, i enlighet med dessa bidragsbestämmelser, fördela bidrag och subventioner till Falkenbergs allmännyttiga ideella föreningar som uppfyller kraven i dessa bestämmelser. Övre gräns All bidragsgivning enligt dessa bestämmelser sker inom ramen för av Kommunfullmäktige anvisade medel och av Kultur- och fritidsnämnden fastställd budget för gällande budgetår. Detta innebär att när en normerad regel för uträkning av bidrag står i strid med den totala summa som Kultur- och fritidsnämnden avsatt till den aktuella bidragstypen gäller den totala summan som övre gräns och utgör giltig grund för att avslå ansökan om bidrag även i de fall ansökan uppfyller de tekniska kraven. Tidsbestämda Bidragen är inte permanenta. Grundprincipen är att alla bidrag måste sökas årligen. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om kortare eller längre tidsperiod för en typ av bidrag och/eller visst bestämt bidrag. Beviljade bidrag kan variera från år till år till exempel beroende på bidragsbudgetens storlek, antal sökande föreningar, kvalité och omfattning på den verksamhet som bidrag söks till. Undantag Kultur- och fritidsnämnden äger efter särskild prövning rätt att medge undantag från dessa bestämmelser. Informationsansvar När bidragsmottagande förening anordnar arrangemang ska det i annonser, digitala kanaler och tryckt material framgå att Falkenbergs kommun stödjer arrangemanget. Falkenbergs kommun ska i dessa fall presenteras genom grafik och/eller text på det sätt som kultur- och fritidsförvaltningen meddelar. Delfinansiering Det kommunala föreningsstödet avser endast att täcka en del av bidragsmottagande förenings kostnader. Bidragen till ideella föreningar avser därför att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska själva bidra genom att betala medlemsavgift samt i övrigt på andra sätt aktivt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Lag Dessa bestämmelser ska alltid följa gällande lagstiftning. I det fall lagstiftningen ändras har Kultur- och fritidsnämnden rätt att pröva dessa bestämmelser mot den nya lagstiftningen och även ändra bestämmelserna om så krävs. Övrigt stöd Falkenbergs kommun ser positivt på att ideella föreningar söker finansiering från andra aktörer som till exempel näringsliv, stiftelser, riksorganisationer, region och stat. Kultur- och fritidsnämnden anser att också företag har stor glädje och nytta av att det finns omfattande och positiva fritidsmöjligheter på platsen där de är verksamma. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 3 av (13)

4 Förutsättningar för föreningsbidrag i Falkenbergs kommun Följande krav ska uppfyllas för att få vara registrerad som ideell förening och få söka bidrag i Falkenbergs kommun. Föreningen ska: Vara ideell och allmännyttig och ha sin hemvist (säte) i Falkenbergs kommun. Ha stadgar som tydligt anger föreningens namn, syfte, organisation (till exempel årsmöte, medlemsmöte, styrelse (minst ordförande, kassör, sekreterare = 3 personer), styrelsemöte, valberedning, revisorer), hur beslut fattas och verksamhetsårets början och slut, har antagits. Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla som delar föreningens målsättning, följer dess stadgar och betalar medlemsavgift. Ha en i överensstämmelse med stadgarna vald styrelse och valda revisorer. Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha organisationsnummer. Föreningen ska ha bankkonto, bank- eller plusgirokonto som är kopplat till föreningens organisationsnummer. Föreningen ska ha en allmän, giltig och fungerande e-postadress för post till föreningen. Vara ansluten till riksorganisation där sådan finns. Ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt dela på inflytande och ansvar Bedriva aktiviteter i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö Förening som uppfyller angivna krav och godkänns av kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att söka bidrag i enlighet med dessa bestämmelser. Ansökan om bidrag, ta del av subvention (oftast hyra av kommunal anläggning) ska göras på det sätt som kultur- och fritidsförvaltningen anvisar. För att en ansökan om bidrag ska behandlas måste den vara komplett och inlämnad i rätt tid. Handlingar för registrering Med ansökan om att få bli registrerad som förening hos kultur- och fritidsförvaltningen ska nedan angivna dokument bifogas som pappersdokument eller bifogad fil i pdf-format: Justerat protokoll från det bildande (konstituerande) mötet samt protokoll från föreningens senaste årsmöte om sådant har hållits. Protokollet ska redovisa namnen på de personer som utsetts till och när ansökan lämnas in utgör styrelse och revisorer samt vem/vilka som har rätt att teckna föreningens firma och hur (till exempel ensam eller i två i förening). Föreningens aktuella och gällande stadgar. Föreningens aktuella och gällande verksamhetsplan. Av styrelsen undertecknad verksamhetsberättelse, om sådan finns. Av styrelsen undertecknad balans- och resultaträkning, om sådan finns. Av revisorerna undertecknad revisionsberättelse, om sådan finns. Handlingar för att kvarstå som registrerad För att få kvarstå som registrerad och godkänd av kultur- och fritidsnämnden ska registrerad förening fortsätta uppfylla ovanstående kriterier samt årligen senast två (2) månader efter föreningens årsmöte lämna nedan angivna dokument till kultur- och fritidsförvaltningen: Justerat protokoll från senaste årsmötet av vilket det ska framgå med namn vilka personer som valts till styrelse och när uppgifterna lämnas utgör styrelse och revisorer. Av styrelsen undertecknad verksamhetsberättelse för det gångna året. Av styrelsen undertecknad balans- och resultaträkning för det gångna året. Av revisorerna undertecknad revisionsberättelse för det gångna året. Föreningens stadgar om föreningen i någon del har ändrat stadgarnas innehåll jämfört med senast inlämnade stadgar. Observera att det är varje registrerad förenings eget ansvar att lämna in komplett årsuppgift i rätt tid enligt ovan. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 4 av (13)

5 Det är också varje registrerad förenings eget ansvar att direkt när det görs förändringar i föreningen, till exempel förändrade stadgar, styrelse, revisorer, verksamhetsinriktning, informera kultur-och fritidsförvaltningen om detta. Förening som inte lämnar in årsuppgift eller inte förser kultur- och fritidsförvaltningen löpande med ändringar i föreningen kommer inte i fråga för bidragsgivning så länge uppgifterna inte har lämnats in. Ansökan om bidrag Ansökan om bidrag måste vara komplett. Med komplett menas att alla uppgifter som kultur- och fritidsförvaltningen efterfrågar i sina anvisningar måste lämnas samt att efterfrågade bilagor måste vara läsliga, undertecknade av behörig person. Ansökan om bidrag ska vara lämnad senast den dag som anges av kultur- och fritidsförvaltningen. För sent inkomna ansökningar om bidrag behandlas inte. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 5 av (13)

6 BIDRAG TILL VERKSAMHET Startbidrag Nystartad förening kan erhålla 700 kr i startbidrag. Lokalt aktivitetsstöd Lokalt aktivitetstöd (LOK-stöd) ges för barn och ungdomar mellan 7 och 20 år som deltar i en ledarledd gruppaktivitet. Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning och vara minst 60 minuter. Bidrag utgår med 5 kr per deltagare för aktiviteter med minst 3 och max 30 deltagare per sammankomst. Redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni och 1 juli-31 december. Sista ansökningsdag för vårens period är 25 augusti och för höstens period är det 25 februari. Grundbidrag Grundbidrag Grundbidrag ges för föreningens medlemmar som är mellan ålder 7 och 20 och utgår med 25kr/medlem. I ansökan ska antal pojkar respektive flickor uppges. Detta ska sökas senast två månader efter föreningens årsmöte. Grundbidrag politiska ungdomsförbund Grundbidrag för politiska ungdomsförbund ges till föreningens medlemmar mellan år och utgår med 50kr/medlem. Detta ska sökas senast två månader efter föreningens årsmöte. Grundbidrag Vänorter Grundbidrag till vänortsföreningar ges för föreningens alla medlemmar och utgår med 25kr/medlem. Detta ska sökas senast två månader efter föreningens årsmöte. Medlem Som aktiv enskild medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och erlagt beslutad medlemsavgift samt kontinuerligt deltager i föreningens verksamhet. Med medlem avses aktiv enskild medlem, således ej heders-, bingo- eller stödjande medlem. Utbildningsbidrag Utbildningsbidrag Bidrag ges för ungdomsledarutbildning och lägsta ålder för deltagare är 14 år. Max belopp är 1800 kr/kurs och deltagare. Utbildningen skall arrangeras av distrikt, riksorganisation eller annan organisation som bedöms likvärdig. Detta ska sökas senast sex månader efter avslutad kurs. Utbildningsbidrag till politiska ungdomsförbund Bidrag ges för ledarutbildning och lägsta ålder för deltagare är 14 år. Maxbelopp är 900 kr/kurs och deltagare. Utbildningen ska arrangeras av distrikt eller riksorganisation. Detta ska sökas senast sex månader efter avslutad kurs. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 6 av (13)

7 BIDRAG TILL LOKALER, ANLÄGGNINGAR Anvisningar Föreningen ska ha minst tio medlemmar i åldern 7-20 år och minst 20 st redovisade aktiviter under ett år. Lokalbidrag ges till lokaler som används för ungdomsverksamhet. Lokalbidrag kan ej sökas för lokal/anläggning som används för: Tävlingar, fester eller andra evenemang där entré eller andra avgifter erläggs. Ej heller till det religiösa rummet som ex kyrka, moské eller liknande. Bingo eller andra verksamheter som syftar till att ge ett ekonomiskt överskott Olika former av boende vid läger/tävling Lokalbidrag kan ej sökas till lokaler/anläggningar som redan subventioneras av kommunen. Lokalbidrag Hyra i kommunal lokal/anläggning Som en del av det samlade stödet till ideella föreningar ingår subvention av hyra i kommunens lokaler. Lokaler ska bokas och betalas för på det sätt kultur- och fritidsförvaltningen anvisar. Kostnaden för hyror framgår av Kultur- och fritidsnämnden prislista Taxor och avgifter. Lokalbidrag förhyrd lokal/anläggning Förening ska i första hand hyra lokal av kommunen. Om förening vill ha bidrag för att hyra lokal av annan uthyrare ska kultur- och fritidsförvaltningen pröva om sådan förhyrning är bidragsberättigad. Lokalbidrag till förhyrda lokaler och anläggningar utgår med 60 % av redovisad hyreskostnad. Vid uthyrning av lokalen/anläggningen ska 50 % av hyresintäkten frånräknas bidraget när föreningen har uppnått en intäkt på över kr. Maxbidraget är kr/år. Lokalbidrag - föreningsägda lokaler/anläggningar Kultur och fritidsförvaltningen kontrollerar lokal/anläggningens storlek och fattar efter bedömning av föreningens behov, beslut om bidragsberättigade ytor vid dels första ansökningstillfället och dels vid förändring av lokal/anläggning. Lokalbidrag till föreningsägda lokaler och anläggningar ges med ett schablonbelopp per kvadratmeter. Av hyresintäkter överstigande kr ska 50 % av frånräknas bidraget. Bidrag kan utgå med ett belopp motsvarande max godkända bidragsgrundande driftskostnader som till exempel uppvärmning, el, vatten/avlopp, försäkringspremier, renhållningskostnader. Maxbidraget är kr/år. Följande schablonbelopp gäller: Uppvärmd husyta med vatten och avlopp ger ett bidrag på: 105 kr per m2/år. Övrig husyta ger ett bidrag på 55 kr per m2/år. Mark som kräver skötsel ger ett bidrag på 1,15 kr per m2/år. Investeringsbidrag Bidraget avser investeringar från kr och upp till 1.5 miljoner kronor. Bidrag kan utgå med högst 80 % av i ansökan redovisad totalkostnad, sedan ev. statsbidrag frånräknats. Uppgår ej den faktiska kostnaden till den redovisade, reduceras bidraget i överenskommelse härmed. Däremot höjs ej bidraget om den faktiska kostnaden skulle bli högre än den redovisade. Ansökan skall vara inlämnad innan investeringen är påbörjad. Ansökan skall vara inlämnad senast 1 september året före bidragsåret. Ansökan större än 1,5 miljoner skall ansökas senast 30 april. Räntebidrag Utöver bidrag till lokaler kan förening ansöka om lån till byggnation av föreningsdriven anläggning. Ansökan ska lämnas senast 31 mars enligt de anvisningar förvaltningen anger. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 7 av (13)

8 I samband med att en förening av Kommunfullmäktige beviljas anläggningslån för byggnation av anläggning utgår bidrag för lånets faktiska kapitalkostnader, så kallat räntebidrag. Räntebidrag betalas ut löpande baserat på inlämnad fakturakopia. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 8 av (13)

9 BIDRAG MED SÄRSKILDA REGLER Grundbidrag inkl Lokalbidrag Gäller tex golfklubbar med ungdomsverksamhet och andra föreningar som nämnden bedömer har samma struktur av kostnader för anläggning/lokaler. Bidrag utgår med 200:- beräknat på antal aktiva medlemmar i åldern 7-20 år. Med aktiv medlem menas de som deltar regelbundet i organiserad gruppverksamhet som redovisas i lokalt aktivitetsstöd. Maxbidrag :-. Föreningsdrivna gårdar Ansökan ska skickas in senast 1 oktober året före verksamhetsåret. Föreningen skall redovisa plan för verksamheten i samband med ansökan. Bidrag utgår med 600:- per öppet tillfälle som pågår minst 3 tim och vänder sig till ungdomar år. Redovisningsblankett insändes till Kultur- och fritidsförvaltningen två gånger per år senast den 30 juni och 18 december. Förlustbidrag Förlustbidrag kan utgå till större arrangemang med maximalt en tredjedel av arrangemangets totalkostnad, dock ej mer än förlustbeloppet. Ansökan ska ske senast två månader före arrangemanget. Arrangemangsbeskrivning med budget ska lämnas in vid ansökan. Bidraget betalas ut efter genomfört arrangemang och redovisning av kostnader och intäkter har lämnats in och godkänts. Projektbidrag Kan sökas vid speciella arrangemang som föreningen arrangerar vid enstaka tillfällen så som SM, utställningar mm. Bidraget kan också sökas för att utveckla eller öka verksamheten, stödja ny verksamhet som utvecklar delaktighet och ansvar bland ungdomar. Projektbeskrivning med budget ska lämnas in vid ansökan. Bidraget betalas ut enligt beslut. Efter genomfört arrangemang ska redovisning av kostnader och intäkter lämnas in och godkännas. Stöd till integration Ett bidrag som finansieras helt genom statsbidrag och finns tillgängligt under Grundprincipen för bidragsformen är det ska vara enkelt att söka och gå fort att handlägga och fatta beslut. Sökande förening som beviljas bidrag ska kunna komma igång med verksamheten snabbt efter att ansökan har gjorts. Vem kan söka? Ideell allmännyttig förening som uppfyller kraven Förutsättningar för föreningsbidrag i Falkenbergs kommun. Ändamål Bidraget har till syfte att stödja och stimulera föreningslivets ideella ledare att medvetet bjuda in nyanlända flyktingar, flickor och pojkar, boende i Falkenbergs kommun till att delta i föreningens verksamheter, pågående och nya. Det kan till exempel vara verksamhet inom föreningsliv (föreningskunskap, möten, frivilligarbete), idrott, kultur. Språk, samhällskunskap, gemenskap och hälsa är viktiga grunder för den verksamhet som ska få bidrag. Verksamheten ska ha som mål att integrera de nyanlända i vår svenska vardag genom att ge de nya svenskarna möjlighet att delta i verksamheter där både gamla och nya svenskar, pojkar och flickor, män och kvinnor deltar. Att arbeta uppsökande genom att vända sig till de olika typerna av flyktingboenden är positivt för ansökan om bidrag. Bidraget ges som ett komplement och utöver de bidrag som föreningen redan får, till exempel lokalt aktivitetsstöd. Bidragets utformning Bidraget syftar till att nå resultat genom att verkligen skapa verksamhet som bidrar till integrering. Därför är bidraget resultatinriktat. Bidraget kan ges på två sätt. Ett grundstöd för att skapa en ekonomisk bas för denna typ av verksamhet. Grundstödet är minimum kr och maximum kr. Kultur- och fritidsförvaltningen bestämmer hur bidraget ska betalas ut. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 9 av (13)

10 Till exempel kan ett grundstöd på kr betalas ut i två omgångar, först kr och sen när förvaltningen ser att verksamheten är igång ytterligare kr. Ett resultatstöd för att just göra det viktigt att nå många nyanlända flyktingar. Resultatstödet är minimum 100 kr och maximum kr per deltagande nyanländ flykting och sexmånadersperiod. Ansökan och handläggning Ansökan ska göras skriftligt på det sätt som kultur- och fritidsförvaltningens förenings- och bidragskonsulent anvisar. Då grundprincipen är att det ska vara en extremt kort ledtid mellan ansökan och beslut bereds varje ansökan direkt av förenings- och bidragskonsulenten som lägger fram underlaget för Kultur- och fritidsnämndens ordförande som beviljar eller avslår genom ett ordförandebeslut enligt ny delegationsordning. Tagna beslut anmäls på Kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde. Rapportering och kontroll Förening som beviljats bidrag ska ha en nära och löpande dialog med kultur- och fritidsförvaltningens förenings- och bidragskonsulent som är den tjänsteman som har ansvar för att beviljat bidrag följs upp genom kontroll av verksamhet och resultat. Förening som tagit emot bidrag ska efter delavslut och helt avslutad bidragsperiod lämna ekonomisk redovisning för bidraget till kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningen ska även lämna en enkel skriftlig rapport som fokuserar på vilken verksamhet som har bedrivits och vilket resultat avseende integration som har uppnåtts satt i relation till ändamålet för bidraget. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 10 av (13)

11 ÖVERENSKOMMELSER OM BIDRAG - SAMTALSMODELLEN Utöver de ovan redovisade så kallade normerade bidragen ger kultur- och fritidsnämnden stöd till andra typer av föreningar där nämnden har valt att ge bidrag genom en överenskommelse som har sin grund i samtal mellan kultur- och fritidsnämndens politiker och företrädare för de föreningar som ingår i modellen. De föreningar som får bidrag genom överenskommelser ska: Vara ideell och allmännyttig och ha sin hemvist (säte) Falkenbergs kommun. Ha stadgar som tydligt anger föreningens namn, syfte, organisation (till exempel årsmöte, medlemsmöte, styrelse (minst ordförande, kassör, sekreterare = 3 personer), styrelsemöte, valberedning, revisorer), hur beslut fattas och verksamhetsårets början och slut, har antagits. Vara uppbyggd enligt demokratiska principer. Ha en i överensstämmelse med stadgarna vald styrelse och valda revisorer. Föreningen ska vara registrerad och ha organisationsnummer. Föreningen ska ha bankkonto, bank- eller plusgirokonto som är kopplat till föreningens organisationsnummer. Föreningen ska ha en allmän, giltig och fungerande e-postadress för post till föreningen. Vara ansluten till riksorganisation där sådan finns Ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt dela på inflytande och ansvar. För att få kvarstå som bidragsmottagare enligt överenskommelse ska registrerad förening fortsätta uppfylla ovanstående kriterier samt årligen senast två (2) månad efter föreningens årsmöte lämna nedan angivna dokument till kultur- och fritidsförvaltningen. Justerat protokoll från senaste årsmötet av vilket det ska framgå med namn vilka personer som valts till styrelse och när uppgifterna lämnas utgör styrelse och revisorer. Av styrelsen undertecknad verksamhetsberättelse för det gångna året. Av styrelsen undertecknad balans- och resultaträkning för det gångna året. Av revisorerna undertecknad revisionsberättelse för det gångna året. Föreningens stadgar om föreningen i någon del har ändrat stadgarnas innehåll jämfört med senast inlämnade stadgar. Observera att det är varje enligt samtalsmodellen registrerad förenings eget ansvar att lämna in komplett årsuppgift i rätt tid enligt ovan. Det är också varje registrerad förenings eget ansvar att direkt när det görs förändringar i föreningen, till exempel förändrade stadgar, styrelse, revisorer, verksamhetsinriktning, informera kultur-och fritidsförvaltningen om detta. Förening som inte lämnar in årsuppgift eller inte förser kultur- och fritidsförvaltningen löpande med ändringar i föreningen kommer inte i fråga för bidragsgivning så länge uppgifterna inte har lämnats in. Ansökan om bidrag enligt samtalsmodell Ansökan om bidrag måste vara komplett. Med komplett menas att alla uppgifter som kultur- och fritidsförvaltningen efterfrågar i sina anvisningar måste lämnas samt att efterfrågade bilagor måste vara läsliga, undertecknade av behörig person. Ansökan om/underlag för bidrag ska vara lämnad senast den dag som anges av kultur- och fritidsförvaltningen. För sent inkomna ansökningar om bidrag behandlas inte. Ingående föreningstyper I samtalsmodellen ingår bidrag till arrangörsföreningar, studieförbund, samlingslokalsföreningar och handikappföreningar. De föreningar som ingår i dessa föreningstyper blir kallade till ett möte där de får träffa politiker och tjänstemän och utifrån dessa samtal skrivs en överenskommelse i vilken parterna kommit överens om vilken verksamhet föreningen ska bedriva baserat på det stöd som ges till föreningen. Denna överenskommelse skrivs på av både föreningen och kultur- och fritidsnämnden och kan gälla ett eller två år. BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 11 av (13)

12 BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 12 av (13)

13 BIDRAGSBESTÄMMELSER FALKENBERGS KOMMUN Sid 13 av (13)

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2017 BIDRAGSBESTÄMMELSER

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2017 BIDRAGSBESTÄMMELSER KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2017 BIDRAGSBESTÄMMELSER BIDRAGSBESTÄMMELSER Beslut: Falkenbergs kommun, kultur- och fritidsnämnden, fastställde dessa bidragsbestämmelser vid sitt sammanträde 2016-10-18. Giltighetstid:

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN Ansökan om föreningsbidrag 2015 Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämndens regler för föreningsbidrag 2015 Allmänna bestämmelser Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun.

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Syftet med stadens stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att det genom en bred

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd 1 Regler och riktlinjer för s Föreningsstöd Gäller fr o m 2008-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2008-02-25 2 Innehållsförteckning Sidan ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING...3-4 Stöd till Barn och ungdomsföreningar

Läs mer

Regler. Gäller från 1 januari 2011

Regler. Gäller från 1 januari 2011 Sidan 1 av 11 Regler Gäller från 1 januari 2011 INNEHÅLL Bidrag till föreningar/organisationer Målsättning, allmänna regler och bidragsformer 2 om registrering av förening/organisation 3 Startbidrag 4

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala. Kontakta föreningsservice Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.se 2009-06-02 Bestämmelser för föreningar i Sala kommun Aktivitetssamordnare Lena Larsson, tfn 0224-554

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun RIKTLINJE 1(7) Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun Dokumenttyp Riktlinje Dokument-ID Tn/2014:201

Läs mer

BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6)

BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6) BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6) BUN:s ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KULTUR OCH FRITID: Rikt utbud inom kultur och fritid för alla kommuninvånare. Fortsatt stöd till föreningar och studieförbund. Ett breddande

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Regler för föreningsstöd 2015-12-07 2 (13) Innehållsförteckning Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Särskilda bestämmelser... 7 AKTIVITETSBIDRAG... 7 LOKALBIDRAG... 9 BIDRAG TILL KULTUR- OCH

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto.

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto. SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2006-01-01 Förening i Solna stad 1. Allmänna villkor för Solna stads föreningsregister 1.1 Villkor för Solnas föreningsregister Föreningens namn skall innehålla

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun sregler Föreningar Forshaga kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-01-29-8 Allmänna bestämmelser utgår till föreningar (ej sektioner) med verksamhet i Forshaga kommun. Föreningen ska vara ansluten till

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrotts- och föreningsförvaltningens bidrag och

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008

Bidragsbestämmelser. riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag. Gäller från 1 juli 2008 Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Gäller från 1 juli 2008 Antagna av utbildnings- och fritidsnämnden 2007-10-31, 108 och Fagersta kommunfullmäktige 2008-04-29,

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrott & förenings bidrag och kan hyra anläggning

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun Dnr: KOFN 2015/18

Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun Dnr: KOFN 2015/18 Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun 2016-05-09 Dnr: KOFN 2015/18 Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler för ideella föreningar i Haninge kommun Kultur-

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Antaget av Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-25 Kommunfullmäktige 2014-11-03 Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Gäller fr o m 2015-01-01 Bidragsberättigade organisationer Bidrag kan utgå till

Läs mer