Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari 2014 2014-02-10"

Transkript

1 Marknadsföra rätt Välkomna 13 februari Inledning Jur kand Lena Falk Fondbolagens förening Stureplan Stockholm Tel: E-post: Fondbolagens förening 0ch Brilex AB 2 1

2 Marknads- och konsumenträtt Historik och begrepp, egenåtgärder Jur kand Torsten Brink Vice ordförande ENF Brilex AB Lojovägen Lidingö Tel: E-post: 3 4 2

3 Marknads- och konsumenträtt Offentligrättsliga - EU-regler - Nationell lagstiftning föreskrifter från myndigheter praxis Utomrättsliga - Frivilliga normer skrivna och oskrivna komplement och alternativ till lagstiftningen 5 Näringslivets egenåtgärder NDMs definition Åtgärder i systematiserad form som vidtas av antingen ett enskilt företag, en hel bransch eller näringslivet i sin helhet i syfte att utreda, förebygga eller lösa problem i förhållande till konsumenter eller andra kunder Exempel på egenåtgärder - Normbildning - etiska regler - System för övervakning av efterlevnaden - Utbildning av personal - Standardformulär med avtalsvillkor - Informationssystem - Konsumentkontaktavdelningar 6 3

4 Aktuella regelkällor Offentligrättsliga - Marknadsföringslagen (MFL) - Lag om förvaltare av alternativa investeringsf. (LAIF) - Lag om värdepappersfonder (LVF) - Distans- och hemförsäljningslag - Personuppgiftslagen (PuL) Utomrättsliga - ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation (www.icc.se) - Riktlinjer för information, marknadsföring av fonder samt rådgivning (Fondbolagens förening) - Regler för användningen av personuppgifter vid direktmarknadsföring (Swedma mfl) 7 Övervakningen Marknadsföringslagen - KOV/KO, Sthlms Tingsrätt och Marknadsdomstolen - påpekanden, vitesförbud/-ålägganden, marknadsstörningsavgift, skadestånd Fondlagstiftningen - Finansinspektionen - påpekanden, varning, återk. av tillstånd, skadestånd Regler för marknadsföring av fonder - Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (ENF) - ENF-avgift (f.n :-) (bara medlemmar i Ff) ICCs Regler för reklam och marknadskom. - Reklamombudsmannen RO, DM-nämnden - endast offentlighet 8 4

5 Marknadsföringslagen (MFL) (2008:486) Implementering av EUs direktiv om otillbörliga affärsmetoder 9 Marknadsföring Reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som har avsättnings- eller anskaffningsfrämjande syfte. Omfattar även näringsidkares handlande, underlåtenhet, åtgärd eller beteende i övrigt efter försäljning 10 5

6 Viktigaste materiella bestämmelserna God marknadsföringssed 5 Aggressiv marknadsföring 7 Vilseledande marknadsföring 8 - Reklamidentifiering 9 - Vilseledande marknadsföring 10 -Köperbjudanden 12 Jämförande reklam 18 Obeställd reklam Transaktionstestet Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed eller är aggressiv anses otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut Vilseledande marknadsföring är otillbörlig även om denna påverkan inte är märkbar 12 6

7 Vilseledande marknadsföring - vederhäftighetskravet (8 ) De uppgifter som lämnas vid marknadsföring får inte vara vilseledande Hypotetisk prövning - Hur mottagaren kan uppfatta reklambudskapet vid flyktig genomläsning av reklamen - OBS! Reklamåtgärd kan anses otillbörlig även om någon inte har blivit vilseledd i praktiken Preciseras i 10 med exempel på olika slag av påståenden som inte får vara vilseledande - Väsentlig information får inte utelämnas eller vara t.ex. oklar eller tvetydig 13 Begränsningar i kommunikationsmediet Vid bedömningen om information av väsentlig betydelse för konsumenter inte har lämnats skall beaktas - det använda kommunikationsmediets begränsningar i tid och utrymme, och - de åtgärder som vidtagits för att på något annat sätt lämna information 14 7

8 Reklamidentifiering (9 ) Mottagaren ska omedelbart begripa att det är fråga om reklam Det ska tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen - gäller inte s.k. teasers 15 Svarta listan Uppräkning/beskrivning av affärsmetoder som alltid skall anses otillbörliga - 23 vilseledande metoder t.ex. felaktiga åberopanden av offentlig sanktion/ rekommendation, vissa lockpriserbjudanden, oriktiga påståenden om starkt begränsad tid för ett erbjudande, negativ säljmetod o fakturaskojeri - 8 aggressiva metoder t.ex. direkt uppmana barn att köpa eller övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa, oriktiga påståenden om att konsumenten redan vunnit eller kommer att vinna ett pris eller liknande 16 8

9

10

11 21 Obeställd reklam Regler i marknadsföringslagen Förhandssamtycke (19 ) krävs vid reklam till fysisk person via - e-post, telefax, helautomastiskt telefonsystem och liknande E-postreklam ska alltid innehålla adress där mottagaren kan avbeställa ytterligare sådan reklam (20 ) Vid andra metoder för individuell kommunikation ska tydlig önskan om att slippa reklam via detta medium respekteras (21 ) 22 11

12 NIX-tjänsterna (telefon och adresserat) Centrala register för de konsumenter som vill slippa marknadsföring via särskilda media Ska användas vid marknadsföring mot konsumenter då det inte föreligger ett etablerat kundförhållande - prospect - äldre uppgifter i kundregister o liknande Underlåtenhet att tvätta strider mot god sed - innebär otillbörlig marknadsföring 23 Fondbolagens förenings egenåtgärder ENF Riktlinjer för information och marknadsföring av fonder och rådgivning 24 12

13 Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) Verka för att marknadsföring av fonder och fondverksamhet sker enligt gällande regler och riktlinjer - vägledande uttalanden (eget initiativ, anmälan) - efter anmälan uttala sig i enskilda ärenden Sammansättning - ordförande och vice ordförande (fristående jurister) - företrädare för branschen (från medlemsbolagen) - företrädare för konsumentintresset (kommunala konsumentvägledare) 25 Forts. Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) Verksamhet - vägledande uttalande om marknadsföring av fonder som riktar in sig på placeringar med särskilda miljömässiga, sociala eller andra liknande hänsyn (2004, uppdaterat 2009) - vägledande uttalande om fondnamn (2012) - utvärdering av fondmarknadsföring (2006) - uttalande om TV-reklam (2008 )och uttalande om jämförelse mm (2011) 26 13

14 Riktlinjer för information och marknadsföring av fonder och rådgivning Första steg standard för presentation av uppnått förvaltningsresultat Överenskommelse med KOV i kraft sedan 1 januari reviderad 2008 Omfattas andra än föreningens medlemmar? - utgör numera god sed vid marknadsföring av fonder, dvs tolkningsregler vid tillämpning av MFL 27 Fondbolag bör verka för att andelsägare kan fatta välinformerade beslut om fonder. Hjälp till fondspararna att fatta välinformerade beslut 14

15 Tillämpningsområde p. 2.1 Marknadsföring - åtgärder i näringsverksamhet ägnade att främja avsättningen av och efterfrågan på fonder Alla typer av media/reklambärare - annonser, broschyrer, säljbrev, fondnamn, radio, TV, webben, sociala medier, appar mm mm Informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter o dyl. - FFFS 2013:9 - riktlinjerna gäller för information utöver FI:s föreskrifter Bara delvis för profilskapande marknadsföring utan produktinformation 29 Profilskapande marknadsföring Enbart information om fondbolaget som sådant Inga inslag i informationen får kunna uppfattas som en uppmaning att köpa produkter eller tjänster Använd inte begrepp/formuleringar såsom - köpläge, säljstart, dags att investera, vad skall du göra med skatteåterbäringen 30 15

16

17 33 Avkastning p. 2.2 Ska beräknas enligt god sed - Fondbolagens förenings fastställda formel ska användas (bilaga till riktlinje om nyckeltal) - beräkningen ska baseras på nettoandelsvärde (dvs. avgifter är alltid avdragna när avkastningen visas) - eventuell utdelning ska räknas in i avkastningen - bygga på aktuella uppgifter - alla avgifter ska beaktas 34 17

18 Forts. Avkastning p. 2.2 Balanserat helhetsintryck Tidsperioder i marknadsföringen - kort räntefond 1 år - obligationsfond 2 år - blandfond 3 år - aktiefond (75 %) 5 år Rullande / senaste kalenderår Nya fonder från start Slutdatum för mätningen Inflation?

19

20 Framtida avkastning p. 2.3 Räkneexempel försiktiga och tydligt angivna antaganden - flera alternativ, ange förutsättningar - klargör att det är frågan om illustrativa exempel Tydligt framgå att det inte är fråga om en utfästelse eller garanti

21 41 Jämförelser p. 2.4 Ej vilseleda i något avseende Relevant och bygga på fakta som kan styrkas Jämförelser med andra fonder - i allt väsentligt samma placeringsinriktning 42 21

22 Forts. Jämförelser p. 2.4 Jämförelseindexindex ska anges och - vara relevant - vid marknadsindex ska vara utdelningsjusterat - eventuell kombination av olika index ska redovisas - utvecklingen ska beräknas på likvärdigt sätt och i samma valuta Annan sparform - principerna för jämförelsen ska anges - avkastningen ska vara beräknad på likvärdigt sätt - samma tidsperiod

23

24 47 Grafiska framställningar p. 2.5 Korrekt Relevant Vederhäftigt 48 24

25 49 Värdeomdömen p. 2.6 Garanterad, säker och liknande - OK vid garantifonder - viss avkastning eller insatt kapital ska vara tillförsäkrat - civilrättsligt åtagande Trygg och liknande - måste sättas in i rätt sammanhang - uppfattas lätt som en jämförelse - dvs tryggare än annan sparform 50 25

26 51 Forts. Värdeomdömen p. 2.6 Bäst, störst, svensk mästare, årets förvaltare och liknande - bör bygga på oberoende omdöme - relevant och representativ mätning - tillräcklig och rättvisande presentation av vem och hur bedömningen gjorts OBS! Marknadsföraren ansvarar fullt ut även för kvaliteten i mätning/ bedömning gjord av annan t.ex. en tidning 52 26

27

28 Risk p. 2.7 Det ska alltid framgå att investering i fond innebär risk Exempel på varningstext: - Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Gäller ej garantifonder där kapital/ avkastning garanteras 55 Forts. Risk p. 2.7 Text får ej placeras undanskymd Fondbolaget ska värdera risken Om högriskfond - tydlig markering 56 28

29 IODIN801.mov

30

31

32 Etiska fonder, SRI-fonder o likn. vägledande uttalande 5 maj 2009 samt p Väl definierad urvalsprocess - oavsett om man tillämpar negativa eller positiva kriterier eller aktivt påverkar bolag man investerar i - max 5% av omsättningen i bolag man placerar i får avse verksamhet som inte uppfyller uppställda krav Funktion för löpande kontroll att processen följs Tydlig och lättillgänglig information - på hemsida samt tillgänglig i skriftlig form Redovisning i årsberättelse/halvårsredogörelse av hur man uppfyllt placeringspolicyn, eventuella överträdelser samt åtgärder för att förhindra upprepning 63 Fondnamn vägledande uttalande 12 november 2012 Utgångspunkt är det grundläggande kravet på vederhäftighet Namnet ska ge en rättvisande bild av produkten - stanna inte vid den legala tillståndsprövningen enligt fondlagstiftningen Enbart namnet kan inte förmedla all information som konsumenten behöver - det totala informationsbehovet tillgodoses av det samlade marknadsföringsmaterialet - i sig vilseledande namn kan inte neutraliseras av övrigt marknadsföringsmaterial Fondnamnet måste klara vederhäftighetskravet 64 32

33 Forts. Fondnamn - vägledande uttalande 12 november 2012 Absolutavkastande - svårförståeligt för konsumenten - kan ge felaktiga bild av garanterad avkastning - bör ej användas Småbolag / Smal Caps - investerar i företag med betydande börsvärde - begreppet ensamt kan skapa felaktig bild hos många konsumenter - enhetlig terminologi saknas måste förklaras i övrigt marknadsföringsmaterial Hjärt- Lungfond - i det enskilda fallet finns tydlig koppling till insamlingsorganisationen med samma namn - OK i detta fall 65 Diskussionsövning Avgör om annonserna följer Marknadsföringslagen och Riktlinjerna om marknadsföring av fonder 66 33

34

35

36

37 Tack för intresset!! 73 37

38 Fondmarknadsföring Konsumentverkets praxis Malin Fors Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer de regler som gäller på konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras. Sid. 2 1

39 Vårt mål: Medvetna och säkra konsumenter Sid. 3 Lagar som Konsumentverket har tillsyn över Marknadsföringslagen Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Distans- och hemförsäljningslagen Prisinformationslagen E-handelslagen Sid. 4 2

40 Konsumentverket har även tillsyn över informationsbestämmelser i Lag om värdepappersfonder (se 4 kap. 20 ) Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (se 10 kap. 3 ) Sid. 5 Vad avgör om Konsumentverket inleder ett ärende? Allmänt konsumentintresse Prejudikatintresse Många anmälningar Allmänpreventivt syfte Om det är ett CPC-ärende Det är vi som avgör om vi ska granska en företeelse utom i vissa CPC-ärenden Sid. 6 3

41 Konsumentrapporten 2013 Bank- och finansmarknaden (investering/pension, privatlån/krediter, bolån och lönekonto) ligger på tredje plats vid en sammanställning av de marknader konsumenter upplever som mest problematiska. Problemen består bland annat av att konsumenterna upplever att de inte har fått vad de behöver. Investerings- och pensionstjänster upplevs som minst transparenta. Sid. 7 Konsumentverkets utgångspunkt vid granskning av fondmarknadsföring En genomsnittskonsument som inte kan förutsättas ha några djupare kunskaper i ämnet. Sid. 8 4

42 Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Rapporten publicerades Syftet med granskningen var att undersöka om fonder marknadsförs i enlighet med gällande rätt. Granskningen omfattade 40 bolag (både medlemmar i Fondbolagens Förening och icke-medlemmar). Granskningen gjordes med utgångspunkt i marknadsföringslagen och överenskommelsen om regler för marknadsföring av fonder. Sid. 9 Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Slutsatser - Marknadsföringen som granskades var i huvudsak i linje med överenskommelsen om regler för marknadsföring av fonder och marknadsföringslagen, - dock uppmärksammades ett antal brister Sid. 10 5

43 Många bolag har svårt att avgöra vad som är att betrakta som marknadsföring. Sid. 11 Tidsperioder Både för långa och för korta tidsperioder användes vid marknadsföring. I ett bolags annons står Rysslandsfond + 120,3 %. Under påståendet står det, i mycket liten textstorlek: Siffran +120,3 % visar fondens avkastning under perioden Fonden har under perioden gett en årlig snittavkastning på 12,5 % utan hänsyn tagen till inflation. Sid. 12 6

44 Grafiska framställningar Flertalet av de grafer och beräkningar som ingick i granskningen var svåra att följa och förstå då bolagen inte alltid uppgav vad det var meningen att illustrationerna skulle visa. Konsumentverket uppmärksammade även ett antal grafer/tabeller som var utformade på ett vilseledande sätt. Sid. 13 Grafiska framställningar Sid /127 7

45 Värdeomdömen Många bolag använder sig av olika värdeomdömen och utmärkelser i sin marknadsföring. Det finns ett stort antal utmärkelser som bolagen kan få och ett flertal fonder kan t.ex. få utmärkelsen Bästa Sverigefonden samma år. Det stora antalet utmärkelser leder till att värdet av dem urvattnas och det blir svårt för den enskilda konsumenten att avgöra vilken fond som verkligen är den bästa. Sid. 15 Risk I merparten av den granskade marknadsföringen fanns riskinformation med. Riskinformationen var dock ofta skriven med sådan liten textstorlek eller hade givits en sådan undanskymd placering att det inte kan anses vara i enlighet med överenskommelsen. Sid. 16 8

46 Risk Ett exempel på otydlig riskinformation där denna är svår för konsumenten att upptäcka: Sid. 17 Riskinformation på webbplatser Hälften av de granskade bolagens webbplatser saknade helt riskinformation. I de fall riskinformation faktiskt fanns var den bristfällig eftersom den oftast var placerad i sidfoten i väsentlig mindre text än övrig information och i annan mindre framträdande färg. Sid. 18 9

47 Riskinformation på webbplatser Hur ska riskinformation lämnas på en webbplats? - Måste bedömas från fall till fall. - Viktigt att ha i åtanke att det är näringsidkarens skyldighet att lämna informationen och inte konsumentens skyldighet att söka efter den. - Utgångspunkten bör enligt Konsumentverket vara att riskinformationen ska anges i anslutning till fondutbudet och i anslutning till köpprocessen. - Riskinformation bör även vara placerad högst upp på webbsidan för att säkerställa att konsumenten uppfattar den. Sid. 19 Riskinformation i webbannonser Riskinformation fanns inte med i någon av de webbannonser som ingick i granskningen. Är webbannonsen så pass preciserad att den leder till att konsumenten fattar ett affärsbeslut ska riskinformation finnas med. Sid

48 Marknadsföring i webbannonser Sid /1187 Marknadsföring i webbannonser Sid /639 11

49 Konsumentverkets kommande arbete Större fokus på proaktivt konsumentskyddsarbete. Sid. 23 Planerade tillsynsinsatser rörande fonder 2014 En granskning av efterlevnaden av informationsbestämmelserna i lagen om värdepappersfonder kommer att ske innan sommaren. En granskning av efterlevnaden av informationsbestämmelserna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder kommer att ske under hösten. Sid

50 Malin Fors Kontakta Konsumentverket Konsumentverket, Box 48, Karlstad konsumentverket.se Slideshare slideshare.net/konsumentverket 13

51 Swesif Hållbarhetsprofilen Helena Larson 13 februari 2014 SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 1 SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för SRI hos kapitalägare och förvaltare. SWESIFs mål är att få upp SRI på dagordningen hos beslutsfattare inom politiken, näringslivet och finansmarknaden och därmed verka för att SRI blir allmänt vedertaget. SWESIF verkar för utbyte av ny information, idéer och erfarenheter inom SRI och för ökat nätverkande och samarbete mellan medlemmar och andra intressenter. SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 2

52 SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 3

53 Behov av Ökad transparens Jämförelse mellan produkter Målgrupper Privatkunder, fondsäljare SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 6

54 Vad? Vilken strategi har fonden? Hur? Hur säkerställs kriterierna? SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 7 Exempel SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 8

55 SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 9 SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 10

56 Nästa steg Kontinuerlig utvärdering av relevans, användarvänlighet, jämförbarhet och begriplighet Tydligare riktlinjer för fondbolagen Fler plattformar fortsättning följer SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 11 Swesif.org SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 12

57 Aktuella fondfrågor 2014 Stockholm 13 februari 2014 Marknadsföring av värdepappersfonder 22 juli 2013 blev lagen om investeringsfonder Lagen om värdepappersfonder LVF Reglerar värdepappersfonder Och en ny lag infördes: Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder LAIF Reglerar specialfonder och alternativa investeringsfonder 1

58 Vad är marknadsföring i LVF? Marknadsföring är en del av fondverksamheten Alla säljfrämjande aktiviteter Faktablad? Annonser? Informationsbroschyren? Fondbestämmelserna? Vad har avsättnings eller anskaffningsfrämjande syfte? Outsourcing av marknadsföring = Distribution Nästan alla föreningens medlemmar använder sig av distributörer 2011 medgavs distribution utan krav på outsourcingavtal Ansvaret för faktablad på distributören det är fortfarande outsourcing och fondbolaget har fortfarande ett ansvar 2

59 Vad händer med distributionen? MiFID II slutförhandlas Genomslag i svensk rätt 2016 Provisionsförbud för oberoende rådgivare Går vi längre nationellt? SOU 2014:4 MiFID II utredningen Kommer vi att inspireras av Nederländerna och UK? Ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder på plats I kraft den 22 juli 2013 men ett års övergångstid Nytt tillstånd krävs för fondbolag som förvaltar specialfonder (AIF-förvaltare) och som då får förvalta nya typer av fonder samt nya krav på verksamheten, t.ex. vad gäller outsourcing, bonusar och förvaringsinstitut Värdepappersbolagen får inte längre förvalta fond; omvandling eller avveckling 3

60 Marknadsföring av AIF:er får ske mot professionella investerare Marknadsföring mot konsumenter får ske endast av Specialfonder + utländska motsvarigheter AIF:er upptagna till handel på reglerad marknad Riskkapitalfonder (semi-professionella) vad händer med AIF:er upptagna till handel på MTF? hur undviker man konsumenter på sin hemsida? Faktablad EU-förordning ( PRIPs ) slutförhandlas Genomslag 2016 Faktablad även för andra finansiella produkter som säljs till konsumenter Manual för faktablad Hur beskriver man aktiv/indexförvaltning? Hur talar man om att man har ett hållbart perspektiv? 4

61 Tack! 5

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde.

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde. Denna publikation är utgiven av ICC Sweden Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08-440 89 20 Fax: 08-411 31 15 E-post: icc@icc.se www.icc.se ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är framtagna

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Rättsföljder av brott mot informationsplikten

Rättsföljder av brott mot informationsplikten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lasse Tengvall Rättsföljder av brott mot informationsplikten i 5 och 6 KFL Examensarbete 20 poäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2001 0 Sammanfattning

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel ISBN 91 7086 079 3 RiR 2006:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:18 2008: Datum 2010-06-29 Dnr C 23/09 KÄRANDE Manpower Aktiebolag, Box 1125, 111 81 Stockholm Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer