Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari 2014 2014-02-10"

Transkript

1 Marknadsföra rätt Välkomna 13 februari Inledning Jur kand Lena Falk Fondbolagens förening Stureplan Stockholm Tel: E-post: Fondbolagens förening 0ch Brilex AB 2 1

2 Marknads- och konsumenträtt Historik och begrepp, egenåtgärder Jur kand Torsten Brink Vice ordförande ENF Brilex AB Lojovägen Lidingö Tel: E-post: 3 4 2

3 Marknads- och konsumenträtt Offentligrättsliga - EU-regler - Nationell lagstiftning föreskrifter från myndigheter praxis Utomrättsliga - Frivilliga normer skrivna och oskrivna komplement och alternativ till lagstiftningen 5 Näringslivets egenåtgärder NDMs definition Åtgärder i systematiserad form som vidtas av antingen ett enskilt företag, en hel bransch eller näringslivet i sin helhet i syfte att utreda, förebygga eller lösa problem i förhållande till konsumenter eller andra kunder Exempel på egenåtgärder - Normbildning - etiska regler - System för övervakning av efterlevnaden - Utbildning av personal - Standardformulär med avtalsvillkor - Informationssystem - Konsumentkontaktavdelningar 6 3

4 Aktuella regelkällor Offentligrättsliga - Marknadsföringslagen (MFL) - Lag om förvaltare av alternativa investeringsf. (LAIF) - Lag om värdepappersfonder (LVF) - Distans- och hemförsäljningslag - Personuppgiftslagen (PuL) Utomrättsliga - ICCs Regler för reklam och marknadskommunikation (www.icc.se) - Riktlinjer för information, marknadsföring av fonder samt rådgivning (Fondbolagens förening) - Regler för användningen av personuppgifter vid direktmarknadsföring (Swedma mfl) 7 Övervakningen Marknadsföringslagen - KOV/KO, Sthlms Tingsrätt och Marknadsdomstolen - påpekanden, vitesförbud/-ålägganden, marknadsstörningsavgift, skadestånd Fondlagstiftningen - Finansinspektionen - påpekanden, varning, återk. av tillstånd, skadestånd Regler för marknadsföring av fonder - Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (ENF) - ENF-avgift (f.n :-) (bara medlemmar i Ff) ICCs Regler för reklam och marknadskom. - Reklamombudsmannen RO, DM-nämnden - endast offentlighet 8 4

5 Marknadsföringslagen (MFL) (2008:486) Implementering av EUs direktiv om otillbörliga affärsmetoder 9 Marknadsföring Reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som har avsättnings- eller anskaffningsfrämjande syfte. Omfattar även näringsidkares handlande, underlåtenhet, åtgärd eller beteende i övrigt efter försäljning 10 5

6 Viktigaste materiella bestämmelserna God marknadsföringssed 5 Aggressiv marknadsföring 7 Vilseledande marknadsföring 8 - Reklamidentifiering 9 - Vilseledande marknadsföring 10 -Köperbjudanden 12 Jämförande reklam 18 Obeställd reklam Transaktionstestet Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed eller är aggressiv anses otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut Vilseledande marknadsföring är otillbörlig även om denna påverkan inte är märkbar 12 6

7 Vilseledande marknadsföring - vederhäftighetskravet (8 ) De uppgifter som lämnas vid marknadsföring får inte vara vilseledande Hypotetisk prövning - Hur mottagaren kan uppfatta reklambudskapet vid flyktig genomläsning av reklamen - OBS! Reklamåtgärd kan anses otillbörlig även om någon inte har blivit vilseledd i praktiken Preciseras i 10 med exempel på olika slag av påståenden som inte får vara vilseledande - Väsentlig information får inte utelämnas eller vara t.ex. oklar eller tvetydig 13 Begränsningar i kommunikationsmediet Vid bedömningen om information av väsentlig betydelse för konsumenter inte har lämnats skall beaktas - det använda kommunikationsmediets begränsningar i tid och utrymme, och - de åtgärder som vidtagits för att på något annat sätt lämna information 14 7

8 Reklamidentifiering (9 ) Mottagaren ska omedelbart begripa att det är fråga om reklam Det ska tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen - gäller inte s.k. teasers 15 Svarta listan Uppräkning/beskrivning av affärsmetoder som alltid skall anses otillbörliga - 23 vilseledande metoder t.ex. felaktiga åberopanden av offentlig sanktion/ rekommendation, vissa lockpriserbjudanden, oriktiga påståenden om starkt begränsad tid för ett erbjudande, negativ säljmetod o fakturaskojeri - 8 aggressiva metoder t.ex. direkt uppmana barn att köpa eller övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa, oriktiga påståenden om att konsumenten redan vunnit eller kommer att vinna ett pris eller liknande 16 8

9

10

11 21 Obeställd reklam Regler i marknadsföringslagen Förhandssamtycke (19 ) krävs vid reklam till fysisk person via - e-post, telefax, helautomastiskt telefonsystem och liknande E-postreklam ska alltid innehålla adress där mottagaren kan avbeställa ytterligare sådan reklam (20 ) Vid andra metoder för individuell kommunikation ska tydlig önskan om att slippa reklam via detta medium respekteras (21 ) 22 11

12 NIX-tjänsterna (telefon och adresserat) Centrala register för de konsumenter som vill slippa marknadsföring via särskilda media Ska användas vid marknadsföring mot konsumenter då det inte föreligger ett etablerat kundförhållande - prospect - äldre uppgifter i kundregister o liknande Underlåtenhet att tvätta strider mot god sed - innebär otillbörlig marknadsföring 23 Fondbolagens förenings egenåtgärder ENF Riktlinjer för information och marknadsföring av fonder och rådgivning 24 12

13 Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) Verka för att marknadsföring av fonder och fondverksamhet sker enligt gällande regler och riktlinjer - vägledande uttalanden (eget initiativ, anmälan) - efter anmälan uttala sig i enskilda ärenden Sammansättning - ordförande och vice ordförande (fristående jurister) - företrädare för branschen (från medlemsbolagen) - företrädare för konsumentintresset (kommunala konsumentvägledare) 25 Forts. Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) Verksamhet - vägledande uttalande om marknadsföring av fonder som riktar in sig på placeringar med särskilda miljömässiga, sociala eller andra liknande hänsyn (2004, uppdaterat 2009) - vägledande uttalande om fondnamn (2012) - utvärdering av fondmarknadsföring (2006) - uttalande om TV-reklam (2008 )och uttalande om jämförelse mm (2011) 26 13

14 Riktlinjer för information och marknadsföring av fonder och rådgivning Första steg standard för presentation av uppnått förvaltningsresultat Överenskommelse med KOV i kraft sedan 1 januari reviderad 2008 Omfattas andra än föreningens medlemmar? - utgör numera god sed vid marknadsföring av fonder, dvs tolkningsregler vid tillämpning av MFL 27 Fondbolag bör verka för att andelsägare kan fatta välinformerade beslut om fonder. Hjälp till fondspararna att fatta välinformerade beslut 14

15 Tillämpningsområde p. 2.1 Marknadsföring - åtgärder i näringsverksamhet ägnade att främja avsättningen av och efterfrågan på fonder Alla typer av media/reklambärare - annonser, broschyrer, säljbrev, fondnamn, radio, TV, webben, sociala medier, appar mm mm Informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter o dyl. - FFFS 2013:9 - riktlinjerna gäller för information utöver FI:s föreskrifter Bara delvis för profilskapande marknadsföring utan produktinformation 29 Profilskapande marknadsföring Enbart information om fondbolaget som sådant Inga inslag i informationen får kunna uppfattas som en uppmaning att köpa produkter eller tjänster Använd inte begrepp/formuleringar såsom - köpläge, säljstart, dags att investera, vad skall du göra med skatteåterbäringen 30 15

16

17 33 Avkastning p. 2.2 Ska beräknas enligt god sed - Fondbolagens förenings fastställda formel ska användas (bilaga till riktlinje om nyckeltal) - beräkningen ska baseras på nettoandelsvärde (dvs. avgifter är alltid avdragna när avkastningen visas) - eventuell utdelning ska räknas in i avkastningen - bygga på aktuella uppgifter - alla avgifter ska beaktas 34 17

18 Forts. Avkastning p. 2.2 Balanserat helhetsintryck Tidsperioder i marknadsföringen - kort räntefond 1 år - obligationsfond 2 år - blandfond 3 år - aktiefond (75 %) 5 år Rullande / senaste kalenderår Nya fonder från start Slutdatum för mätningen Inflation?

19

20 Framtida avkastning p. 2.3 Räkneexempel försiktiga och tydligt angivna antaganden - flera alternativ, ange förutsättningar - klargör att det är frågan om illustrativa exempel Tydligt framgå att det inte är fråga om en utfästelse eller garanti

21 41 Jämförelser p. 2.4 Ej vilseleda i något avseende Relevant och bygga på fakta som kan styrkas Jämförelser med andra fonder - i allt väsentligt samma placeringsinriktning 42 21

22 Forts. Jämförelser p. 2.4 Jämförelseindexindex ska anges och - vara relevant - vid marknadsindex ska vara utdelningsjusterat - eventuell kombination av olika index ska redovisas - utvecklingen ska beräknas på likvärdigt sätt och i samma valuta Annan sparform - principerna för jämförelsen ska anges - avkastningen ska vara beräknad på likvärdigt sätt - samma tidsperiod

23

24 47 Grafiska framställningar p. 2.5 Korrekt Relevant Vederhäftigt 48 24

25 49 Värdeomdömen p. 2.6 Garanterad, säker och liknande - OK vid garantifonder - viss avkastning eller insatt kapital ska vara tillförsäkrat - civilrättsligt åtagande Trygg och liknande - måste sättas in i rätt sammanhang - uppfattas lätt som en jämförelse - dvs tryggare än annan sparform 50 25

26 51 Forts. Värdeomdömen p. 2.6 Bäst, störst, svensk mästare, årets förvaltare och liknande - bör bygga på oberoende omdöme - relevant och representativ mätning - tillräcklig och rättvisande presentation av vem och hur bedömningen gjorts OBS! Marknadsföraren ansvarar fullt ut även för kvaliteten i mätning/ bedömning gjord av annan t.ex. en tidning 52 26

27

28 Risk p. 2.7 Det ska alltid framgå att investering i fond innebär risk Exempel på varningstext: - Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet Gäller ej garantifonder där kapital/ avkastning garanteras 55 Forts. Risk p. 2.7 Text får ej placeras undanskymd Fondbolaget ska värdera risken Om högriskfond - tydlig markering 56 28

29 IODIN801.mov

30

31

32 Etiska fonder, SRI-fonder o likn. vägledande uttalande 5 maj 2009 samt p Väl definierad urvalsprocess - oavsett om man tillämpar negativa eller positiva kriterier eller aktivt påverkar bolag man investerar i - max 5% av omsättningen i bolag man placerar i får avse verksamhet som inte uppfyller uppställda krav Funktion för löpande kontroll att processen följs Tydlig och lättillgänglig information - på hemsida samt tillgänglig i skriftlig form Redovisning i årsberättelse/halvårsredogörelse av hur man uppfyllt placeringspolicyn, eventuella överträdelser samt åtgärder för att förhindra upprepning 63 Fondnamn vägledande uttalande 12 november 2012 Utgångspunkt är det grundläggande kravet på vederhäftighet Namnet ska ge en rättvisande bild av produkten - stanna inte vid den legala tillståndsprövningen enligt fondlagstiftningen Enbart namnet kan inte förmedla all information som konsumenten behöver - det totala informationsbehovet tillgodoses av det samlade marknadsföringsmaterialet - i sig vilseledande namn kan inte neutraliseras av övrigt marknadsföringsmaterial Fondnamnet måste klara vederhäftighetskravet 64 32

33 Forts. Fondnamn - vägledande uttalande 12 november 2012 Absolutavkastande - svårförståeligt för konsumenten - kan ge felaktiga bild av garanterad avkastning - bör ej användas Småbolag / Smal Caps - investerar i företag med betydande börsvärde - begreppet ensamt kan skapa felaktig bild hos många konsumenter - enhetlig terminologi saknas måste förklaras i övrigt marknadsföringsmaterial Hjärt- Lungfond - i det enskilda fallet finns tydlig koppling till insamlingsorganisationen med samma namn - OK i detta fall 65 Diskussionsövning Avgör om annonserna följer Marknadsföringslagen och Riktlinjerna om marknadsföring av fonder 66 33

34

35

36

37 Tack för intresset!! 73 37

38 Fondmarknadsföring Konsumentverkets praxis Malin Fors Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer de regler som gäller på konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras. Sid. 2 1

39 Vårt mål: Medvetna och säkra konsumenter Sid. 3 Lagar som Konsumentverket har tillsyn över Marknadsföringslagen Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Distans- och hemförsäljningslagen Prisinformationslagen E-handelslagen Sid. 4 2

40 Konsumentverket har även tillsyn över informationsbestämmelser i Lag om värdepappersfonder (se 4 kap. 20 ) Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (se 10 kap. 3 ) Sid. 5 Vad avgör om Konsumentverket inleder ett ärende? Allmänt konsumentintresse Prejudikatintresse Många anmälningar Allmänpreventivt syfte Om det är ett CPC-ärende Det är vi som avgör om vi ska granska en företeelse utom i vissa CPC-ärenden Sid. 6 3

41 Konsumentrapporten 2013 Bank- och finansmarknaden (investering/pension, privatlån/krediter, bolån och lönekonto) ligger på tredje plats vid en sammanställning av de marknader konsumenter upplever som mest problematiska. Problemen består bland annat av att konsumenterna upplever att de inte har fått vad de behöver. Investerings- och pensionstjänster upplevs som minst transparenta. Sid. 7 Konsumentverkets utgångspunkt vid granskning av fondmarknadsföring En genomsnittskonsument som inte kan förutsättas ha några djupare kunskaper i ämnet. Sid. 8 4

42 Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Rapporten publicerades Syftet med granskningen var att undersöka om fonder marknadsförs i enlighet med gällande rätt. Granskningen omfattade 40 bolag (både medlemmar i Fondbolagens Förening och icke-medlemmar). Granskningen gjordes med utgångspunkt i marknadsföringslagen och överenskommelsen om regler för marknadsföring av fonder. Sid. 9 Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Slutsatser - Marknadsföringen som granskades var i huvudsak i linje med överenskommelsen om regler för marknadsföring av fonder och marknadsföringslagen, - dock uppmärksammades ett antal brister Sid. 10 5

43 Många bolag har svårt att avgöra vad som är att betrakta som marknadsföring. Sid. 11 Tidsperioder Både för långa och för korta tidsperioder användes vid marknadsföring. I ett bolags annons står Rysslandsfond + 120,3 %. Under påståendet står det, i mycket liten textstorlek: Siffran +120,3 % visar fondens avkastning under perioden Fonden har under perioden gett en årlig snittavkastning på 12,5 % utan hänsyn tagen till inflation. Sid. 12 6

44 Grafiska framställningar Flertalet av de grafer och beräkningar som ingick i granskningen var svåra att följa och förstå då bolagen inte alltid uppgav vad det var meningen att illustrationerna skulle visa. Konsumentverket uppmärksammade även ett antal grafer/tabeller som var utformade på ett vilseledande sätt. Sid. 13 Grafiska framställningar Sid /127 7

45 Värdeomdömen Många bolag använder sig av olika värdeomdömen och utmärkelser i sin marknadsföring. Det finns ett stort antal utmärkelser som bolagen kan få och ett flertal fonder kan t.ex. få utmärkelsen Bästa Sverigefonden samma år. Det stora antalet utmärkelser leder till att värdet av dem urvattnas och det blir svårt för den enskilda konsumenten att avgöra vilken fond som verkligen är den bästa. Sid. 15 Risk I merparten av den granskade marknadsföringen fanns riskinformation med. Riskinformationen var dock ofta skriven med sådan liten textstorlek eller hade givits en sådan undanskymd placering att det inte kan anses vara i enlighet med överenskommelsen. Sid. 16 8

46 Risk Ett exempel på otydlig riskinformation där denna är svår för konsumenten att upptäcka: Sid. 17 Riskinformation på webbplatser Hälften av de granskade bolagens webbplatser saknade helt riskinformation. I de fall riskinformation faktiskt fanns var den bristfällig eftersom den oftast var placerad i sidfoten i väsentlig mindre text än övrig information och i annan mindre framträdande färg. Sid. 18 9

47 Riskinformation på webbplatser Hur ska riskinformation lämnas på en webbplats? - Måste bedömas från fall till fall. - Viktigt att ha i åtanke att det är näringsidkarens skyldighet att lämna informationen och inte konsumentens skyldighet att söka efter den. - Utgångspunkten bör enligt Konsumentverket vara att riskinformationen ska anges i anslutning till fondutbudet och i anslutning till köpprocessen. - Riskinformation bör även vara placerad högst upp på webbsidan för att säkerställa att konsumenten uppfattar den. Sid. 19 Riskinformation i webbannonser Riskinformation fanns inte med i någon av de webbannonser som ingick i granskningen. Är webbannonsen så pass preciserad att den leder till att konsumenten fattar ett affärsbeslut ska riskinformation finnas med. Sid

48 Marknadsföring i webbannonser Sid /1187 Marknadsföring i webbannonser Sid /639 11

49 Konsumentverkets kommande arbete Större fokus på proaktivt konsumentskyddsarbete. Sid. 23 Planerade tillsynsinsatser rörande fonder 2014 En granskning av efterlevnaden av informationsbestämmelserna i lagen om värdepappersfonder kommer att ske innan sommaren. En granskning av efterlevnaden av informationsbestämmelserna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder kommer att ske under hösten. Sid

50 Malin Fors Kontakta Konsumentverket Konsumentverket, Box 48, Karlstad konsumentverket.se Slideshare slideshare.net/konsumentverket 13

51 Swesif Hållbarhetsprofilen Helena Larson 13 februari 2014 SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 1 SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för SRI hos kapitalägare och förvaltare. SWESIFs mål är att få upp SRI på dagordningen hos beslutsfattare inom politiken, näringslivet och finansmarknaden och därmed verka för att SRI blir allmänt vedertaget. SWESIF verkar för utbyte av ny information, idéer och erfarenheter inom SRI och för ökat nätverkande och samarbete mellan medlemmar och andra intressenter. SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 2

52 SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 3

53 Behov av Ökad transparens Jämförelse mellan produkter Målgrupper Privatkunder, fondsäljare SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 6

54 Vad? Vilken strategi har fonden? Hur? Hur säkerställs kriterierna? SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 7 Exempel SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 8

55 SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 9 SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 10

56 Nästa steg Kontinuerlig utvärdering av relevans, användarvänlighet, jämförbarhet och begriplighet Tydligare riktlinjer för fondbolagen Fler plattformar fortsättning följer SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 11 Swesif.org SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR 12

57 Aktuella fondfrågor 2014 Stockholm 13 februari 2014 Marknadsföring av värdepappersfonder 22 juli 2013 blev lagen om investeringsfonder Lagen om värdepappersfonder LVF Reglerar värdepappersfonder Och en ny lag infördes: Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder LAIF Reglerar specialfonder och alternativa investeringsfonder 1

58 Vad är marknadsföring i LVF? Marknadsföring är en del av fondverksamheten Alla säljfrämjande aktiviteter Faktablad? Annonser? Informationsbroschyren? Fondbestämmelserna? Vad har avsättnings eller anskaffningsfrämjande syfte? Outsourcing av marknadsföring = Distribution Nästan alla föreningens medlemmar använder sig av distributörer 2011 medgavs distribution utan krav på outsourcingavtal Ansvaret för faktablad på distributören det är fortfarande outsourcing och fondbolaget har fortfarande ett ansvar 2

59 Vad händer med distributionen? MiFID II slutförhandlas Genomslag i svensk rätt 2016 Provisionsförbud för oberoende rådgivare Går vi längre nationellt? SOU 2014:4 MiFID II utredningen Kommer vi att inspireras av Nederländerna och UK? Ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder på plats I kraft den 22 juli 2013 men ett års övergångstid Nytt tillstånd krävs för fondbolag som förvaltar specialfonder (AIF-förvaltare) och som då får förvalta nya typer av fonder samt nya krav på verksamheten, t.ex. vad gäller outsourcing, bonusar och förvaringsinstitut Värdepappersbolagen får inte längre förvalta fond; omvandling eller avveckling 3

60 Marknadsföring av AIF:er får ske mot professionella investerare Marknadsföring mot konsumenter får ske endast av Specialfonder + utländska motsvarigheter AIF:er upptagna till handel på reglerad marknad Riskkapitalfonder (semi-professionella) vad händer med AIF:er upptagna till handel på MTF? hur undviker man konsumenter på sin hemsida? Faktablad EU-förordning ( PRIPs ) slutförhandlas Genomslag 2016 Faktablad även för andra finansiella produkter som säljs till konsumenter Manual för faktablad Hur beskriver man aktiv/indexförvaltning? Hur talar man om att man har ett hållbart perspektiv? 4

61 Tack! 5

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer

Läs mer

KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. : 1 5 ZEfi [

KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. : 1 5 ZEfi [ Konsument verket KO KONSUMENTVERKET 'rotokoll KONSUMENTOMBUDSMANNEN S)atum 2 15 05-22 INK.?015 7. Ordn.nr. / : 1 5 ZEfi [ Dnr 2015/591 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Fondbolagens Förening och

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information Antagna av Fondbolagens förening vid styrelsemöte den 6 december 2004 samt uppdaterade senast den 29 januari 2016 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM,

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information Antagna av Fondbolagens förening vid styrelsemöte den 6 december 2004 samt uppdaterade senast den 30 januari 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM,

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Fondbolagens Förening och Konsumentverket angående regler för marknadsföring av fonder

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Fondbolagens Förening och Konsumentverket angående regler för marknadsföring av fonder Konsument verket KO PROTOKOLL Datum 2008-06-03 MFL.216 Dnr 2008/597 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Fondbolagens Förening och Konsumentverket angående regler för marknadsföring av fonder Konsumentverket

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, Karlstad. Tanglin Asset Management AB, Box 7287, Stockholm. Marknadsföring av fonder

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, Karlstad. Tanglin Asset Management AB, Box 7287, Stockholm. Marknadsföring av fonder MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:31 2008: Datum 2010-12-22 Dnr B 13/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tanglin Asset Management AB, Box 7287, 103 89 Stockholm SAKEN Marknadsföring

Läs mer

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR Juridik Marknadsrätt Medierätt, HT 2010 Andreas Prochazka 054 700 18 14 andreas.prochazka@kau.se 11C 429 Domstolar i Sverige ALLMÄNNA DOMSTOLAR i. Tingsrätt ii. Hovrätt iii. Högsta domstolen FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING UTTALANDE den 14 april 2011 i ärende 6/2010 angående marknadsföringsåtgärder avseende pensionslösning hos Avanza Bank Anmälare: Skandia Fonder AB Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Granskning av fondreklam

Granskning av fondreklam RAPPORT 2000:18 Granskning av fondreklam Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 2. Metod 3. Resultat 3.1 Tillbakablickar på avkastningen 3.2 Jämförelse andra fonder m.m. 3.3 Värdeomdömen 3.4 Riskinformation

Läs mer

I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation. Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell

I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation. Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell Några highlights Skillnaden mellan marknadsföring och information Tryck- och yttrandefrihet Yttrandefrihetsbrotten

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING VÄGLEDANDE UTTALANDE avgivet den 19 januari 2004 i ärende 1/03 angående marknadsföringen av etiska fonder Sökande Konsumentverket/KO Bakgrund och frågeställningar

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING VÄGLEDANDE UTTALANDE meddelat den 17 november 2015, i ärende 8/2015 angående marknadsföring av fonder som hållbara. Sammanfattning Etiska nämnden för fondmarknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen

Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen Marknadsrättslig praxis från EU-domstolen SFIR:s PRAXISDAG 14 januari 2016 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Kanter Advokatbyrå C-388/13 - Dom den 16 april 2015 Definition av begreppet affärsmetod Måste

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

Etiska regler för adresserad dr

Etiska regler för adresserad dr Etiska regler för adresserad dr Innehåll Etiska regler för adresserad direktreklam 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definition av ADR 3 3. Reklammarkering 3 4. Sändarangivelse 3 5. Adresskälla 3 6. Respekt

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

JURIDIKEN KRING MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL. Grundkurs om apoteksmarknaden

JURIDIKEN KRING MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL. Grundkurs om apoteksmarknaden JURIDIKEN KRING MARKNADSFÖRING AV LÄKEMEDEL Grundkurs om apoteksmarknaden Elisabeth Eklund / Senior associate / Advokat 7 december 2011 2 Agenda Allmänt om marknadsrätt övervakning, sanktioner Viktiga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 KÄRANDE Pierce AB, 556763-1592, Konsumentvägen 4, 125 30 Älvsjö Ombud: advokaten C. A. och jur. kand. K. E., W. Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken

Läs mer

Ulf Bernitz. Svensk marknadsrätt. Tredje reviderade upplagan. Juristförlaget

Ulf Bernitz. Svensk marknadsrätt. Tredje reviderade upplagan. Juristförlaget Ulf Bernitz Svensk marknadsrätt Tredje reviderade upplagan Juristförlaget Innehåll Förord IX Vissa förkortningar XI 1 Marknadsrätten - en presentation 1 1.1 Vårt decentraliserade ekonomiska system 1 1.2

Läs mer

Vem kan man lita på? Energirådgivarnas kongress Stockholm, 10 maj Lars Jonsson

Vem kan man lita på? Energirådgivarnas kongress Stockholm, 10 maj Lars Jonsson Vem kan man lita på? Energirådgivarnas kongress Stockholm, 10 maj 2012 Lars Jonsson Yttra 2012-05-10 2 Vad tycker konsumenterna? Yttra 2012-05-10 3 Åsikter om företagens miljöuttalanden www.yttra.se Resultat

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:37 2008: Datum 2009-12-15 Dnr C 26/08 KÄRANDE Sincerus AB, Söderhallarna 108, 118 26 STOCKHOLM Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman för Marknadsrätt, Sveavägen

Läs mer

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:22 2008: Datum 2011-08-18 Dnr C 9/10 KÄRANDE Småföretagare mot Yellow Register Online, Flygargatan 5, 128 34 Skarpnäck Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:797 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-11 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ny marknadsföringslag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:399 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden Rådgivningsmarknaden Pressträff 18 januari 2011 Malin Björkmo, avdelningschef Försäkring och fond Fredric Korling, jur. dr. i civilrätt RÅDGIVNING ELLER MARKNADSFÖRING ANALYS AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Stärkta konsumenter på finansmarknaden

Stärkta konsumenter på finansmarknaden Stärkta konsumenter på finansmarknaden Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 4 september 2012 Konsumenten i underläge Komplicerade finansiella tjänster och produkter Konsumenten har i dag ett allt större

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr Dnr 2016-7 2017-02-01 BESLUT 2017:2 Bakgrund Ärendet InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 1 augusti 2016 vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer