BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING"

Transkript

1 FoU-Södertörns skriftserie nr 119/13 FOU - SÖDERTÖRN BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson

2 FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Nykvarn ingår i ett hängavtal. Arbetsfältet är individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet (inklusive socialpsykiatrin). Mer information på Rapporten kan laddas ner från FoU-Södertörn Römossevägen Tullinge Tel: Fax: E-post: Boendestöd Stockholm, Södertörn, Gotland. Delrapport: kartläggning FoU-Södertörn och författarna 2013 FoU-Södertörns Skriftserie nr 119/13 ISSN

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Resultat... 6 Organisation - boendestöd... 6 Brukare antal per verksamhet... 7 Timantal och vem som beslutar... 8 Tider då stöd erbjuds...10 Boendestöd i och utanför hemmet...11 Brukare - ålder för att få boendestöd...12 Boendestödjarna kvalifikationskrav...12 Sammanfattning...13 Sammanfattande kommentarer...14 Bilaga: Frågeformulär

4 Inledning Denna kartläggning är den första delen i en större studie om boendestöd. Den andra delen kommer bygga på intervjuer med brukare. Studien har genomförts av FoU-Södertörn 1 i samarbete med Stockholms stad. Boendestöd är ett behovsprövat bistånd som en individ kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL). Även Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har betydelse i denna studie. Personer som ingår i LSS personkrets 2 ska med hjälp av särskilt angivna insatser i lagen ges möjlighet att vara fullt delaktiga i samhällslivet och leva som andra (prop. 1992/93:159). Om en persons stödbehov inte kan tillgodoses med LSS-insatser, eller om personen efterfrågar annat stöd från socialtjänsten, till exempel boendestöd, får behovet istället tillgodoses enligt SoL. Den här kartläggningen inkluderar verksamheter som ger boendestöd till vuxna som tillhör någon av grupperna i LSS personkrets och/eller vuxna som bedöms behöva stöd genom SoL. Kartläggningen omfattar kommunala och privata organisationer som utför boendestöd i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Värmdö och på Gotland. Kartläggningen 3 visar: hur boendestöd organiseras, antal brukare per verksamhet, vem som beslutar om tid, antal boendestödtimmar/brukare, när på dygnet och på vilka veckodagar boendestöd ges, var boendestöd ges, åldersgränser, kvalifikationskrav på anställda. Antal timmar, tidpunkter och innehåll i boendestödet kan komma till uttryck i biståndsbedömarens beslut. Här är vi dock intresserade av vad verksamheterna erbjuder. Kartläggningen har genomförts via telefonintervjuer 4 med enhetschefer hos: 32 kommunala verksamheter som erbjuder boendestöd (15 i Stockholms stadsdelsförvaltningar och 17 i de övriga kommunerna/regionen) 12 privata verksamheter som erbjuder boendestöd i Stockholm, Nacka och Huddinge, det vill säga kommuner som använder sig av LOV (Lag Om Valfrihetssystem). 5 1 FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Gotland. Nykvarn ingår i ett hängavtal. Arbetsfältet är individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet (inklusive socialpsykiatrin). 2 Lagstiftningen omfattar tre grupper: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd; Personer med begåvningsmässigt funktionshinder till följd av hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom som tumörer, hjärnblödning, trafikolycka; Personer som har varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbarligen inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i daglig livsföring och därmed omfattanden behov av stöd och service. 3 Att kartlägga en verksamhet kan visa sig vara svårt om uppgiftslämnarna saknar efterfrågade uppgifter. Så blev det i denna studie. Ett exempel på det är fördelningen kvinnor respektive män bland brukarna, vilket flera intervjuade saknade uppgifter om och vi därför fick lämna. I rapporten ges ytterligare exempel. 4 I samband med att de intervjuade gavs möjlighet att läsa sammanställningen av resultatet gjordes kompletteringar och korrigeringar. 4

5 Förklaringar till begrepp som används i rapporten: SoL-brukare personer med psykisk funktionsnedsättning som beviljats boendestöd enligt SoL. Här kan finnas personer som har neuropsykiatriska diagnoser, men inte ingår i LSS personkrets. LSS-brukare personer som tillhör LSS personkrets och som beviljats boendestöd enligt SoL. Stadsdelsförvaltning - Stockholms stad är indelad i fjorton stadsdelsförvaltningar utifrån geografiskt område. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för en viss del av den kommunala servicen för de boende. Södertörnskommuner I undersökningen inkluderas Gotland bland södertörnskommunerna då regionen är en av FoU-Södertörns ägare. I rapporten anges, för läsbarhetens skull, Gotland som en kommun. 5 Kontakt har tagits med privata verksamheter i de kommuner som har upphandlats enligt LOV. I en kommun, (Tyresö) kan en privat organisation upphandlas i ett individuellt avtal. Det finns fler privata verksamheter i de kommuner som har LOV än de som intervjuats. Två gick trots flera försök inte att få tag på. Därutöver avböjde elva att delta då kundkretsen av personer som hade boendestöd var begränsad. 5

6 Resultat Resultaten som redovisas i rapporten kommer från telefonintervjuer med enhetschefer i kommunala och privata organisationer som utför boendestöd i de undersökta kommunerna. Organisation - boendestöd Hur boendestöd till de två kategorierna, SoL-brukare och LSS-brukare, organiseras varierar. Alternativen som är representerade i denna kartläggning är att en stadsdelsförvaltning/kommun har: 1. en verksamhet som ger stöd enbart till SoL-brukare, 2. två skilda verksamheter, med varsin budget respektive enhetschef, som ger stöd till endera SoL-brukare eller LSS-brukare, alternativt till SoL-brukare eller SoL-brukare och LSS-brukare. 3. en verksamhet med två olika team som ger stöd till SoL-brukare respektive LSSbrukare eller till blandade grupper, 4. en verksamhet som ger stöd till både SoL-brukare och LSS-brukare. Hälften av Stockholms stadsdelsförvaltningar erbjuder boendestöd enligt alternativ 1, det vill säga enbart till SoL-brukare (Bromma 6, Norrmalm, Kungsholmen, Skärholmen, Spånga- Tensta, Östermalm, Älvsjö). 7 En stadsdelsförvaltning (Enskede-Årsta-Vantör) och flera södertörnskommuner (Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö) arbetar enligt alternativ 2 och har två olika organisationer till respektive brukargrupp. En kommun (Nynäshamn) har en organisation till SoLbrukare och en annan till SoL-brukare och LSS-brukare. Tre stadsdelsförvaltningar i Stockholm (Hässelby-Vällingby, Hägersten-Liljeholmen, Farsta) samt två södertörnskommuner (Haninge och Gotland) erbjuder boendestöd enligt alternativ 3, det vill säga till båda brukargrupperna. Här finns alltså olika team inom samma enhet som arbetar mot endera brukargruppen. 8 I en stadsdelsförvaltning (Farsta) har de, utöver två team som arbetade mot varsin brukargrupp, även ett äldre-psykiatriskt team. I två stadsdelsförvaltningar (Rinkeby-Kista, Södermalm) och två södertörnskommuner (Nacka, Värmdö) arbetar man enligt alternativ 4, det vill säga en verksamhet till både SoLoch LSS-brukare inom samma enhet. I södertörnskommunen riktar sig boendestödjarna även till barn och familjer, vilket de är ensamma om att göra. 6 Bromma uppger att de enbart ger stöd till SoL-brukare. De ger dock även stöd till fyra LSS-brukare, vilket de beskriver vara en speciallösning. 7 I en stadsdelsförvaltning benämns ett team neuropsykiatriskt, men brukarna ingår inte i LSS personkrets. 8 En stadsdelsförvaltning (Hägersten Liljeholmen) och en kommun (Gotland) har vardera ett team som benämns neuropsykiatriskt. Här finns personer som ingår i LSS personkrets, men tillhör socialpsykiatrins verksamhetsområde och har ett beslut enligt SoL. Möjligtvis är det så att huruvida någon tillhör LSS personkrets inte har någon praktisk betydelse i verksamheten. 9 Då vi under kartläggningen inte lyckades få tag på några privata verksamheter kan antalet vara större än det som anges här. 6

7 En stadsdelsförvaltning (Skarpnäck) driver inte eget boendestöd utan har lagt ut verksamheten på entreprenad. Det betyder att stadsdelsförvaltningen följer upp och att boendestödet, när avtalet går ut, kan gå tillbaka till stadsdelsförvaltningen. I en södertörnskommun (Nykvarn) finns inget boendestöd, men en insats som påminner om hemma-hos-are och riktar sig mot till exempel personer med missbruksproblematik eller familjer som behöver stöd. Som nämnts i inledningen använder Stockholm, Nacka och Huddinge sig av LOV (Lag Om Valfrihetssystem). Det betyder att de kan köpa boendestöd från en privat verksamhet. De flesta privata verksamheterna riktar sig mot båda brukargrupperna och gör ingen skillnad mellan dessa rent organisatoriskt. En av dem arbetar enbart med personer med neuropsykiatriska diagnoser. En annan profilerar sig mot döva personer. Tabellen nedan visar hur boendestödet är organiserat i de olika kommunerna och stadsdelsförvaltningarna, uppdelat på brukargrupper: Brukare antal per verksamhet Antalet brukare per verksamhet ligger i ett spann mellan två och När man räknar samman antalet brukare som de intervjuade uppger att de har inom verksamheten blir det: Södertörnskommunerna 1549 Stockholms stad 1838 Privata 709 Totalt 4096 De privata verksamheterna har relativt lågt brukarantal jämfört med de kommunala: sex privata har färre än 20 brukare, vilket kan jämföras med tre kommunala (Nacka LSS, Tyresö LSS, Salem LSS). Det är vidare enbart två privata som har ett brukarantal på över 150, vilket kan jämföras med åtta kommunala (Huddinge SoL, Södertälje SoL, Värmdö SoL/LSS, Hud- 9 Då vi under kartläggningen inte lyckades få tag på några privata verksamheter kan antalet vara större än det som anges här. 7

8 dinge SoL/LSS, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta SoL/LSS, Hägersten-Liljeholmen SoL/LSS, Hässelby-Vällingby SoL/LSS). I kartläggningen önskade vi också uppgifter om antalet brukare i varje brukargrupp (SoL och LSS). Detta var dock svårt att få då flera intervjuade saknade tillgång till sådan statistik. Av dem som visste alternativt gjorde en uppskattning 10 är fördelningen (ungefärligt antal) i respektive brukargrupp 11 : SoL-brukare LSS-brukare Totalt Södertörnskommunerna Stockholms stad Privata Totalt Med reservation för att flera saknade uppgifter om fördelningen SoL-brukare/LSS-brukare tycks andelen LSS-brukare vara lägre generellt, och än lägre i Stockholm. Timantal och vem som beslutar I de undersökta kommunerna organiseras socialtjänsten på olika sätt. I några finns en beställar-utförarmodell, BU-modell, där det är biståndsbedömaren på myndigheten som beslutar och beställer och utföraren som genomför - i det här fallet boendestöd. I de flesta undersökta kommuner arbetar man efter BU-modellen. I kommuner där man inte har en BU-modell arbetar handläggare och boendestödjare inom samma enhet med en gemensam ekonomi. De intervjuade berättar att omfattningen av tid i huvudsak bestäms av biståndsbedömare. På frågan - om vem som beslutar om hur mycket tid en brukare får - svarar alla privata och alla Stockholms kommunala verksamheter detsamma: Biståndsbedömaren. Några kommunala i Södertörn (Botkyrka LSS, Huddinge LSS, Nacka LSS, Salem LSS, Salem SoL, Värmdö SoL och LSS) beskriver detsamma. Svaren från övriga södertörnskommuner är inte lika entydiga. Även om beslutet ligger inom biståndsbedömarens ansvarsområde ger de uttryck för att de samråder. Möjligtvis är det så att det förekommer ett samråd även bland dem som uppger att det är biståndsbedömaren som beslutar. En verksamhet (Nynäshamn) berättar att det inledningsvis kan saknas en fastställd tid, och att de prövar sig fram innan ett beslut tas av biståndsbedömaren. I samma kommun nämner en annan verksamhet att de jobbar tätt samman med biståndsbedömarna och ändrar efter hand. I en annan kommun (Gotland) beslutar handläggaren om tid, men boendestödjarna kan utöka den efter brukarens behov, dock i max två veckor. Därefter meddelas handläggaren om ändringen. 10 Sexton verksamheter i södertörnskommunerna, tolv i Stockholm, elva privata kunde ge uppgifter. En i Södertörn och en i Stockholm gjorde uppskattningar. Två i Stockholm och en privat visste inte fördelningen. 11 Siffrorna kan jämföras med befolkningsmängden i södertörnskommunerna ( ) och i Stockholms stad ( ) 31 december 2012, enligt SCB. 8

9 I en tredje kommun (Södertälje) samarbetar kommun och landsting i öppenvården i gemensamma så kallade rehabiliteringsenheter. 12 Brukarna inom socialpsykiatrin får ett beslut om rehab i öppenvård, vilket innebär tillgång till alla insatser inom enheten - som erbjuder social gemenskap, gruppverksamhet, psykiatrisk behandling och boendestöd. Modellen utvecklades för att göra det lättare för individen att få hjälp och inte bollas mellan olika myndigheter. I en fjärde kommun (Tyresö), slutligen, beslutar handläggare att brukaren ska få boendestöd. Därefter är det upp till brukaren och boendestödjaren att utforma stödet och bestämma hur många tillfällen och hur lång tid boendestödet ska ta. Eftersom det är brukarens mående som styr kan tid och innehåll i stödet variera från vecka till vecka. 13 Oavsett om beslutet om antal timmar/tillfällen sker i samråd mellan biståndsbedömare och boendestödjarverksamhet eller inte tycks det som om det finns en grad av flexibilitet. I kommuner (till exempel Stockholm) där biståndsbedömaren anger olika nivåer, vilket framgår i nästa avsnitt, föreligger till exempel ett utrymme att spela med. Antal timmar/tillfällen Vi ville också veta antalet timmar en brukare vanligtvis får av respektive verksamhet. Frågan: Vilken omfattning (tillfällen och timmar per månad) är det vanligt att ha för SoL-brukare respektive LSS-brukare? var dock svår att svara på för flera. Ett skäl som angavs är att stödet är individanpassat och att variationen därför är stor. Ett annat skäl, som lämnades av en informant (Tyresö LSS) vars organisation beslutar om antal timmar, är att de inte dokumenterar tid som utförs utanför brukarens hem, som telefonsamtal, besök hos läkare och kommunala handläggare. 35 av de 43 undersökta organisationerna kunde, trots att några av dem uttryckte svårigheter, uppge hur omfattningen vanligen är. Observera att bland dem finns personer som gjorde uppskattningar. (De resterande åtta bedömde det som omöjligt.) Verksamheterna angav omfattningen på olika sätt. Vissa uppgav den i tillfällen med flexibla tider, andra med antal timmar per vecka. I Stockholm finns ett system med tre nivåer (nivå 1: upp till 7 timmar per månad; nivå 2: 8-18 timmar per månad; nivå 3: 19 eller fler timmar per månad). Det varierar också om tillfällen och tider anges per vecka eller månad. Om man bortser från olika sätt att ange tiden kan man konstatera att nästan samtliga, 29 av 35, som svarade på frågan om det vanligast förekommande, uppgav tider mellan en halv och fyra timmar per vecka. 14 Fyra verksamheter, tre kommunala och en privat som riktar sig mot personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppgav två till fyra och en halv, två till åtta samt fem till tio timmar i veckan. Två kommunala verksamheter svarade att de inte hade fasta tider utan istället har tillfällen per vecka eller månad. 12 Kommun och landsting har olika uppdrag. Landstinget är huvudman för sjukvård och psykiatri medan kommunen är huvudman för olika stödinsatser såsom boende, hemtjänst och boendestöd. 13 Sedan undersökningen gjordes finns beslut om att LOV ska införas inom boendestöd. Biståndsbedömaren kommer besluta om tid och antal besök (uppgift som inkom efter genomläsning av manus i december 2013). 14 Inom detta tidsspann finns skillnader. Tretton svarade maximalt två timmar; sju svarade maximalt tre timmar och nio svarade maximalt fyra timmar. 9

10 Tider då stöd erbjuds Vilka tider på dygnet och vilka veckodagar verksamheterna ger boendestöd varierar. Enhetschefernas svar har delats in i kontorstider (ca ), dygnet runt (i princip hela dygnet, antingen med besök eller per telefon under nattetid) och övriga tider (ca ). Nedan en tabell som illustrerar vilka tider på dygnet som boendestöd erbjuds i de olika kommunerna/stadsdelsförvaltningarna. Kontorstider: Norrmalm SoL/NP, Norrmalm SoL, Farsta SoL, Östermalm SoL, Hägersten SoL/NP, Bromma SoL, Hässelby-Vällingby SoL/LSS, Skärholmen SoL Södermalm SoL/LSS, Älvsjö SoL, Rinkeby-Kista SoL/LSS, Gotland SoL/NP, Tyresö SoL. Dygnet runt: Kungsholmen SoL, Huddinge SoL, Huddinge LSS, Värmdö SoL/LSS, Botkyrka SoL, Haninge SoL/LSS, Salem LSS, Tyresö LSS Övriga tider: Enskede-Årsta-Vantör SoL, Farsta LSS, Enskede-Årsta-Vantör LSS, Spånga-Tensta SoL, Södertälje Sol, Södertälje LSS, Salem SoL, Nynäshamn SoL, Nynäshamn SoL/LSS, Nacka SoL, Nacka LSS, Botkyrka LSS De är framför allt de kommunala verksamheterna i Stockholm som har boendestöd på kontorstider. Merparten av kommunala verksamheter i södertörnskommunerna och privata verksamheter ger däremot stöd övriga tider och dygnet runt. De påtalade dessutom i intervjuerna behovet av att vara flexibla på ett sätt som de kommunala verksamheterna i Stockholms stadsdelsförvaltningar inte gjorde, även om ett par i Stockholm kunde gå utanför kontorstiderna om brukaren hade sådana behov. Precis som med tider under dygnet är det olika huruvida boendestöd ges på helgen. En majoritet av de kommunala verksamheterna i Stockholm ger inget boendestöd på helger. Det finns dock gråzoner: Några som svarade nekande var flexibla och kunde göra undantag. Bland de kommunala verksamheterna i södertörnskommunerna och de privata är situationen det motsatta: Majoriteten ger stöd på helger. Det är ingen nämnvärd skillnad mellan de olika brukargrupperna på när boendestöd ges, förutom i enstaka fall. I en stadsdelsförvaltning där man arbetar inom en enhet, men i olika team för de olika brukargrupperna, erbjuds LSS-brukare, men inte SoL-brukare, stöd på helger. I tabellen nedan visas hur många som erbjuder stöd under helgen: 10

11 Ja SoL: Kungsholmen, Botkyrka, Nacka, Salem, Södertälje, Nynäshamn, Sign Care (P), Carema (P) LSS: Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Huddinge, Botkyrka, Nacka, Salem, Södertälje, Tyresö SoL/LSS: Rinkeby-Kista, Nynäshamn (bara söndag), Gotland, Värmdö, Anlita Omsorgspedagogen (P), Colonia care (P), Söders Demens och Specialteam (P), OmsorgsCompagniet (P) (både Nacka och Stockholm), Omsorgshuset (P) (både Nacka och Huddinge). Nej SoL: Norrmalm, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Östermalm, Spånga-Tensta (löser vid behov), Skärholmen, Älvsjö, Huddinge (löser vid behov), Tyresö, LSS: Neuropsykiatriska Stödteamet (P) (löser vid behov), SoL/LSS: Norrmalm, Hägersten-Liljeholmen (löser vid behov), Hässelby-Vällingby, Södermalm, Bromma, Haninge (löser i enskilda fall), Ava Boendestöd (P), Resursteamet (P) Organisationer som ger boendestöd skiljer sig alltså inom en rad områden. Till exempel varierar det när på dygnet och på vilka veckodagar de erbjuder boendestöd. I några verksamheter ges stödet vardagar under kontorstid. I andra ges det vardagar och helger både dag- och kvällstid. I ytterligare några kan stöd erbjudas dygnet runt alla veckans dagar. Boendestöd i och utanför hemmet Alla tillfrågade, både kommunala och privata, svarade ja på frågan om de kunde utföra boendestöd utanför hemmet. Många menade att detta var vad de arbetade mest med. Som exempel nämndes att en stor del av boendestödet var att följa med på besök till läkare och olika myndigheter. En (Nynäshamn) menade: Ja, med stort utropstecken! Vi vill att man skall försöka jobba bort ordet boendestöd eftersom stödet kan vara vad som helst idag. Till 99 % är vi utanför hemmet. Andra svarade att de kan göra allt, så länge det ingår i beställningen från biståndsbedömarna. Här finns ingen skillnad på vad som erbjuds SoL-brukare och LSS-brukare. Samtliga intervjuade menade att stöd utanför hemmets väggar är en stor del av arbetet. En person kommenterade att deras benämning på boendestödjare är klientombud då det bättre speglar vad de verkligen gör, nämligen insatser utanför bostaden. 11

12 Brukare - ålder för att få boendestöd De flesta kommunala verksamheter ger stöd till personer mellan 18 och 65 år. 15 Det innebär att brukare vid fyllda 65 år avslutar sitt boendestöd för andra insatser (förmodligen hemtjänst). Vissa SoL-verksamheter gör undantag och kan behålla sina brukare efter att de fyllt 65 år, men tar inte emot nya i den ålderskategorin (Bromma, Skärholmen 16, Gotland). Det finns även några, både kommunala och privata, som inte har någon övre åldersgräns. Bland de kommunala verksamheterna är detta vanligast bland dem som vänder sig till LSSbrukare och personer med neuropsykiatriska diagnoser (LSS: Hässelby-Vällingby, Rinkeby- Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Nacka, Botkyrka, Södertälje, Salem. SoL/LSS: Nynäshamn. SoL: Rinkeby-Kista). Av de privata organisationerna har elva av tolv tillfrågade inte någon övre åldersgräns. Några svarade att åldersgränser regleras i kommunerna och att det beror på handläggarnas gränser, men att de själva kan ta alla åldrar. De som inte har någon övre åldersgräns utgörs således i huvudsak av kommunala verksamheter som vänder sig till personer som ingår i LSS personkrets och/eller har en neuropsykiatrisk diagnos samt privata organisationer. Boendestödjarna kvalifikationskrav Kraven på boendestödjarna är desamma oavsett om de arbetar med SoL-brukare eller LSSbrukare. Vikten av att hitta rätt person nämndes ett antal gånger eftersom arbetet innebär ensamarbete. Två organisationer har inte krav på någon specifik utbildning, utan menade att personliga egenskaper och erfarenhet är viktigare än formell utbildning. Majoriteten har dock kravet att boendestödjarna ska ha lägst gymnasialt omvårdnadsprogram eller vara mentalskötare. En del nämnde högskoleutbildningar - som socionom, beteendevetare och socialpedagog - som exempel på adekvat utbildning. En framförde att det är svårt att rekrytera bra personal eftersom det inte finns någon boendestödsutbildning. Ett antal berättade att de ger internutbildning och vidareutbildning till sina boendestödjare. Några erbjuder MI-utbildning (Motiverande samtal). 15 De allra flesta har en åldersgräns som är år (vissa har även från år men de är inräknade i kategorin 18-65). 16 De som haft boendestöd innan de fyllt 65 år får det fortsättningsvis, men beviljas stödet av biståndsbedömare inom äldreomsorgen. 12

13 Sammanfattning Denna kartläggning visar att organisationer som ger boendestöd skiljer sig inom en rad områden. Skillnaderna handlar om: organiserandet av boendestöd, antal brukare, vem som beslutar om tid, antal boendestödtimmar, när på dygnet och på vilka veckodagar boendestöd erbjuds, övre åldersgräns, kvalifikationskrav på boendestödjarna. Det som förenar handlar om: var boendestöd ges. I studien ingår organisationer som ger boendestöd till vuxna inom socialpsykiatrin som bedömts behöva stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL, och i vissa fall tillhör någon av personkretsarna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kartläggningen omfattar kommunala verksamheter i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Värmdö och på Gotland. Då det i några kommuner är möjligt att välja privata organisationer ingår även sådana. Studien har genomförts via telefonintervjuer med enhetschefer hos: 32 kommunala organisationer som erbjuder boendestöd 12 privata verksamheter som erbjuder boendestöd i Stockholm, Nacka och Huddinge Skillnader: Organiserandet av boendestöd Några kommuner/stadsdelsförvaltningar riktar sig enbart till SoL-brukare. De som vänder sig till både SoL- och LSS-brukare kan ha 1) ett team som vänder sig till båda kategorierna 2) två team som vänder sig till SoL- respektive LSS-brukare eller till en blandad grupp 3) två olika verksamheter med skild ekonomi som vänder sig till SoL- respektive LSS-brukare. Antalet brukare per verksamhet varierar från två till 250. De privata har relativt lågt brukarantal jämfört med de kommunala. Med reservation för att flera saknade uppgifter om fördelningen SoL-brukare/LSS-brukare tycks andelen LSS-brukare vara lägre generellt, och än lägre i Stockholm. Vem som beslutar om tid. Omfattningen av tid bestäms i huvudsak av biståndsbedömare. Några nämner att beslutet om tid tas i samråd med dem. Det kan också vara så att utformningen av stödet, antal tillfällen och tid beslutas av den organisation som genomför boendestödet. Antal boendestödtimmar. En halv till fyra timmar per individ är det tidsspann som flest verksamheter nämnde som det vanligast förekommande. Tre, som riktar sig mot personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, nämnde att det vanligaste för dem var 4,5 till tio timmar i veckan. När på dygnet och på vilka veckodagar boendestöd erbjuds. Hos några kommunala och privata verksamheter arbetar boendestödjare under veckans alla dagar både dag- och kvällstid. En del av dem ger stöd dygnet runt. Andra begränsar stödet till kontorstid (på vardagar). 13

14 Övre åldersgräns. Några har ingen övre gräns detta gäller i huvudsak kommunala verksamheter som vänder sig till personer som ingår i LSS personkrets och/eller har en neuropsykiatrisk diagnos, samt privata verksamheter. Andra avslutar boendestödet när brukaren fyller 65 år. Kvalifikationskrav på boendestödjare. Majoriteten har kravet att boendestödjarna ska ha lägst gymnasialt omvårdnadsprogram eller vara mentalskötare. Här finns också organisationer som inte har krav på någon specifik utbildning, utan menar att personliga egenskaper och erfarenhet är viktigare. Andra nämner högskoleutbildningar som exempel på adekvat utbildning. Kraven på boendestödjarna är desamma oavsett om de arbetar med SoL-brukare eller LSSbrukare. Likheter: Boendestöd ges även utanför hemmet. Alla tillfrågade, både kommunala och privata, svarade ja på frågan om de kunde utföra boendestöd utanför hemmet. Många menade att detta var vad de arbetade mest med. Sammanfattande kommentarer Studien visar att verksamheter som utför boendestöd skiljer sig på en rad områden. Huruvida de enskilda verksamheternas erbjudanden är tillräckliga eller begränsande beror, får man förmoda, på individens behov. Om boendestöd ges under kontorstid eller dygnet runt kan vara en faktor som är avgörande för en individs vardag. För boende i merparten av södertörnskommuner är det möjligt att få stöd av en kommunal organisation under veckans alla dagar både dag- och kvällstid samt i knappt hälften av kommunerna även under natten. I Stockholm är det annorlunda. I majoriteten av stadsdelsförvaltningar är boendestödet från de kommunala begränsat till dagtid på vardagar. I Stockholm liksom i Huddinge och Nacka finns dock privata alternativ som kan erbjuda stöd på andra tider under veckans alla dagar. En faktor som går som skiljelinje mellan kommunerna är huruvida det är möjligt för individer att välja vilken organisationsform (kommunal, entreprenad eller privat) som ska utföra boendestöd. För invånarna i en majoritet av kommunerna saknas den möjligheten. Studiens andra del, som består av intervjuer med brukare, kommer ta fasta på frågor som uppstått i denna kartläggning. Exempel på frågor är: Uppfyller boendestödet det behov individen har? Vad innebär det att få boendestöd andra tider än kontorstid? Har önskemålet om att få boendestöd kvällstid eller på helgen styrt valet av verksamhet? Vad innebär boendestöd utanför hemmet? 14

15 Bilaga: Frågeformulär LSS-brukare = brukare som tillhör någon av grupperna i LSS personkrets och som har boendestöd enligt SoL. SoL-brukare = brukare som inte omfattas av LSS och som har boendestöd enligt SoL *Frågor märkta med en stjärna är frågor där du kan behöva förbereda information inför intervjun. Intervjuguide Organisation 1. Hur är ert boendestöd organiserat? Är det uppdelat mellan SoL-brukare och LSSbrukare? 2. Har ni någon åldersgräns för: SoL- brukare? LSS-brukare? 3. Vilka tider på dygnet erbjuder ni boendestöd för: SoL- brukare? LSS-brukare? 4. Erbjuder ni boendestöd på helger till: SoL- brukare? LSS-brukare? 5. Kan ni utföra boendestöd utanför hemmet (ex. följe till läkarbesök, fritidsaktivitet) för: SoL- brukare? LSS-brukare? 6. Vem beslutar om hur mycket tid en brukare får? 7. Finns det privata utförare er kommun? Brukare 8. Hur många brukare har ni sammanlagt?* 9. Hur många SoL respektive LSS-brukare har ni?* 10. Hur ser könsfördelningen ut bland:* SoL- brukare? LSS-brukare? 11. Vilken omfattning (tillfällen och timmar per månad) är det vanligt att ha för: SoL- brukare? LSS-brukare? Fortsätt på nästa sida! 15

16 Medarbetare 12. Hur många boendestödjare arbetar hos er?* 13. Finns det några kvalifikationskrav vid anställning? Är det samma krav för medarbetare som skall arbeta med SoL-brukare respektive LSS-brukare?. 14. Vad har ni för anställningsformer? Hur många:* tillsvidareanställda? 6. tim- eller behovsanställda? 2. Tills sist vill vi fråga om Du kan tänka dig vara kontaktperson när vi i del 2 av denna studie behöver få kontakt med brukare att intervjua? 16

17 Rapporter i FoU-Södertörns skriftserie inom funktionshinderområdet (Går att ladda ner på Rapport 116/13 Studieinriktad rehabilitering Supported education ur tre perspektiv. Gunilla Borg Ulrika Liljeholm Anna-Karin Bengs Rapport 115/13 Barnperspektiv i LSS-handläggningen en aktgranskning Kristina Engwall Rapport 114/13 Tiden som ger mötet om arbete vid en träfflokal Staffe Aourell Rapport 113/13 Arbete och studier för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utvärdering av ett projekt. Hjördis Gustafsson Rapport 112/13 Din egen makt utvärdering av en studiecirkel. Ulrika Singman Rapport 111/13 Mellanvårdsboende för personer i behov av psykiatrisk vård utvärdering av ett projekt. Åsa Bringlöv & Hjördis Gustafsson Rapport 110/12 Att hantera övervikt och alkoholmissbruk- exempel från gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. Anahita Assadi Rapport 108/12 Socialt stöd i vardagen boendestöd för människor med psykiska funktionshinder. Gunnel Andersson Rapport 106/12 När mat och alkohol blir på gruppbostaden blir ett dilemma om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning. Karin Steive Rapport 105/11 Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När världen blir obegriplig eller går för fort. Sammandrag. Hjördis Gustafsson & Kristina Engwall Rapport 104/11 Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När världen blir obegriplig eller går för fort. Hjördis Gustafsson, Kristina Nordqvist & Kristina Engwall Rapport 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Rapport 98/11: Boendestöd för personer med Aspergers syndrom. Hjördis Gustafsson Rapport Forskningsöversikt boende och sysselsättning för personer med utvecklingsstörning. Kristina Engwall Rapport 92/10: Arbetsterapeuten inom kommunal socialpsykiatri - en utvärdering av en ny yrkesroll. Åsa Bringlöv Anneli Muhr Eva Nyberg Rapport 90/10: En bild av stillhet? en studie om bildterapeutiskt arbete i psykiatrisk rehabilitering. Gunilla Borg Rapport 84/10: Dilemman i omsorgsarbete att stödja personer med funktionsnedsättningar i deras boende. Lotte Alsterdal (redaktör) Rapport 82/10: Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter. Lotte Alsterdal, Kristina Engwall, Hjördis Gustafsson 17

18 18

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Uppföljning boendestöd

Uppföljning boendestöd Sida 1 (10) Enhetens namn: Omsorgshusets Boendestöd Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Enhetschef: Ann Wickström Telefon:

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När världen blir obegriplig eller går för fort.

Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När världen blir obegriplig eller går för fort. FoU-Södertörns skriftserie nr 105/11 www.fou-sodertorn.se Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar När världen blir obegriplig eller går för fort Sammandrag Hjördis Gustafsson

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Riktlinje för boendestöd

Riktlinje för boendestöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinje för boendestöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 143 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2019 Våra

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Allita Care HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm.

Namn på enheten (går inte att redigera): Allita Care HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm. Namn på enheten (går inte att redigera): Allita Care HB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm Avtalspart/Nämnd: Allita Care HB Verksamhetschef: Mehri Cavén Hemsida: Adress:

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

När världen blir obegriplig eller går för fort

När världen blir obegriplig eller går för fort FoU-Södertörns skriftserie nr 104/11 www.fou-sodertorn.se Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar När världen blir obegriplig eller går för fort Hjördis Gustafsson Kristina

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby

Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Socialförvaltningen Verksamhetschef: Leyla

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-09 Handläggare: Britt-Marie Ericsson : 08-508 21 008 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26 Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Uppföljning boendestöd

Uppföljning boendestöd Sida 1 (14) 2013-12-10 Uppföljning boendestöd Enhetens namn: Omsorgshusets Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset i Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Enhetschef:

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

PRIO-medel Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

PRIO-medel Vuxna med psykisk funktionsnedsättning PRIO-medel Vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 stockholm.se PRIO-medel vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Mars 2015 Dnr: 3.1.1 88/2015 Utgivningsdatum: Mars 2015 Utgivare: Avdelning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista.

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista. Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista Avtalspart/Nämnd: Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetschef:

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten är socialtjänstens stöd till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Enhetens insatser vänder sig till

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera) : CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm

Namn på enheten (går inte att redigera) : CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm Namn på enheten (går inte att redigera): CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm Avtalspart/Nämnd: CJ?s ledsagarservice Verksamhetschef: Cecilia Johansson

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna

INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna 9 9 LSS Grundmaterial inför beräkning av nyckeltal i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem,

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pierre Börjesson 2017-05-11 ON 2017/0020 52545 Omsorgsnämnden Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom Förslag

Läs mer

Familjehemsplacerade barns röster

Familjehemsplacerade barns röster Familjehemsplacerade barns röster 1 Åsa Bringlöv FoU Södertörns skriftserie nr 144/16 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs gemensamt av socialtjänsten i Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer