Verksamhetsberättelse 1/1-31/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 1/1-31/12 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 1/1-31/ Inledning Svenska Juiceföreningen, SJF, består av 16 medlemsföretag (vid utgången av 2011) som antingen tillverkar och marknadsför Juice, eller produkter där Juice ingår som råvara, eller har andra roller inom kedjan från frukt till färdig produkt. SJF bildades Svenska Juiceföreningens primära syfte är att värna om att juice uppfattas av konsumenterna som en god, nyttig och naturlig produkt. Detta syfte uppnås genom en omfattande kvalitetskontroll i råvaru- och konsumentleden, dvs. kontroll från juiceråvara till konsumentfärdig produkt. Eventuellt fusk med juiceråvaran/juicen upptäcks därmed och åtgärdas. Genom att stävja fusk får konsumenterna produkter som innehåller äkta juiceråvara, samtidigt som konkurrensneutralitet uppnås mellan producenterna på marknaden. En annan del av kontrollen handlar om att se till att märkningsreglerna efterlevs. I slutet av 2011 valde Skånemejerier att lämna föreningen. Organisation Årsmötet väljer Svenska Juiceföreningens styrelse, som består av ordförande och vice ordförande samt ytterligare högst tre ordinarie ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelsens sammansättning skall vara sådan att olika särintressen bland föreningens medlemmar representeras. Styrelsen kan vid behov utse en adjungerad ledamot. Styrelsen har bestått av Gunilla Ekström, Rynkeby Foods (ordförande), Roland Ask, Kiviks Musteri (vice ordförande), Stefan Boström, Brämhults Juice, Caroline Olsson Skånemejerier, Thomas Silbersky, Rynkeby som ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit Vibeke Fentz, Coca- Cola, Kristoffer Vuori, Fruktjuice och Dan Reichardt, Döhler Scandinavia. Styrelsen har till sig knutit en Teknisk kommitté som bestått av Anna Oliw, Skånemejerier (ordförande), Annika Nilsson, Kiviks Musteri, Gunilla Ekström, Rynkeby Foods, Richard Clerselius, Procordia Food, Malin Gustafsson, Spendrups/Hellefors Bryggeri, Maria Torres Rynkeby, Johan Råsberg, Brämhults Juice, Vibeke Fentz, Coca-Cola och Britt Persson, Einar Willumsen. Carina Jensen, Rynkeby har deltagit i några av mötena. Ledamöter av valnämnden har varit Rikard Wilson, Lars Persson och Roland Ask (ordförande). Svenska Juiceföreningen administreras av Livsmedelsföretagen Li. Peter Wannding, Li är styrelsens sekreterare.

2 Under verksamhetsåret har hållits två medlemsmöten och fyra styrelsemöten. Årsmötet hölls den 2 mars på Procordia Food i Kumla. Två medlemsmöten har hållits den 28 januari och den 27 oktober. I samband med medlemsmötet den 27 oktober hölls ett extra årsmöte. Styrelsemöten hölls den 28 januari, ett konstituerande möte den 23 maj i samband med styrelsemötet, den 15 september och den 15 december i Stockholm. Tekniska Kommittén har haft två möten och telefonmöten. Medlemsavgift och nytt serviceavtal mellan Li och Svenska Juiceföreningen Medlemsavgiften i Svenska Juiceföreningen baseras för producerande företag på försäljningsvärdet av drycker i vilka juiceråvara ingår t.ex. juice, nektar, still drink, saft, smoothies, övriga bär- och fruktdrycker samt cider, inklusive EMV-produktion. Då detta försäljningsvärde inte är helt rättvisande med avseende på företagens användning av juiceråvara till olika produkter beslutade årsmötet av försäljningsvärdet viktas med hänsyn till juiceinnehållet i dryckerna dvs. för juice och smoothies tas försäljningsvärdet upp till 100 %, nektar 50 % och övriga fruktdrycker till 25 %. Juiceföreningens administration och bokföring har hanterats i Livsmedelsföretagens Branschservice AB (Libab). Li:s revisor hade önskemål om att ändra modellen för Juiceföreningen och andra branschföreningar kopplade till Li. SJF:s styrelse beslutade att genomföra dessa förändringar. Ett avtal har upprättats mellan Juiceföreningen och Li Service AB om att Li även fortsättningsvis administrerar föreningen. Från och med årsskiftet 09/10 gäller följande: SJF har sin egen redovisning, styrelse och stadgar. SJF är en ideell förening som inte bedriver någon näringsverksamhet och som heller inte uppfyller övriga villkor för bokföringsskyldighet (tillgångars marknadsvärde överstiger 1,5 MSEK eller är moderföretag i koncern). Detta innebär att SJF inte är bokföringsskyldig och inte behöver upprätta någon årsredovisning. SJF kommer heller inte att betala inkomstskatt, det kan dock vara vissa inkomster som är skattepliktiga (t ex räntor). SJF är heller inte skyldig att deklarera och betala moms. SJF läggs upp som en egen enhet i bokföringsprogrammet och fakturering till medlemmarna sker direkt från föreningen, inte som tidigare via Libab. Medlemsavgifter till ideella föreningar beskattas inte. Det innebär att medlemmarna får en faktura med rubrik medlemsavgift som då blir att betrakta som icke avdragsgill utan pålagd moms. Den serviceavgift medlemmarna betalade till Libab tidigare var inkl moms samt avdragsgill. Redovisningsår blir kalenderår och en budget och resultaträkning upprättas. Årsavgiften faktureras i förskott vid ingången av varje budgetår. SJF är registrerad hos Skatteverket och varje förening får ett organisationsnummer. Föreningen kommer inte att behöva granskning av revisor. En konsekvens av förändringen är att Juiceföreningen måste utse firmatecknare. Gunilla Ekström och Peter Wannding har utsetts till firmatecknare oberoende av varandra. Lagstiftning Närings- och hälsopåståenden Med anledning av EG-förordningen 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden om livsmedel har det europeiska livsmedelsverket EFSA gått igenom de tusentals förslag som kommit in för

3 bedömning. Endast ett fåtal av påståenden för vitaminer och mineraler ser ut att bli godkända. Specifika hälsopåståenden om juice och antioxidanter blir inte möjliga. AIJN har startat ett forskningsprojekt om citrusjuicer, främst apelsin och grapefrukt, och samband med hjärtkärlsjukdomar. Projektet kommer att sponsras av råvarutillverkare och ta några år att slutföra. Näringsprofiler EG-förordningen om närings- och hälsopåståenden anger att produkter med närings- och hälsopåståenden måste uppfylla kriterierna för fastställd näringsprofil för motsvarande produkt/- grupp. AIJN liksom EFSA och Kommissionen har kommit till slutsatsen att 100% frukt- och grönsaksjuice utan tillsatt socker skall undantas från kravet på näringsprofiler, eftersom dessa produkter erkänns som likvärdiga med frukt och grönsaker i många medlemsländer. För vissa typer av nektar med ett fruktinnehåll (t.ex. bär, vinbär, granatäpplen, m.fl.) som är känt för att vara hälsobefrämjande anser dock AIJN att näringsprofiler med fastställda tröskelvärden för ingående näringsämnen skall tillämpas. Under året har inget mera hänt runt näringsprofiler. Revidering av juicedirektivet Juicedirektivet som gäller idag publicerades den 20 december 2001 i Europeiska Gemenskapens officiella tidning. Motsvarande svenska författning LIVSFS 2003:18 trädde i kraft 12 juli Den stora skillnaden mot tidigare lagstiftning var att det blev två definitioner för juice: fruktjuice (NFC Not From Concentrate) och fruktjuice från koncentrat. Codex standard för fruktjuicer, , skiljer sig emellertid i övrigt på ett antal punkter från EU-direktivet, bl.a. har Codex endast en juicedefinition. AIJN har haft i uppdrag av EU-kommissionen att i tillämpliga delar harmonisera juicedirektivet med Codex standard för fruktjuicer. Sedan våren 2009 har arbetet med att förändra direktivet pågått och före jul godkändes det av parlamentet. Det ska publiceras i Officiella tidningen och därefter är det övergångstid på 18 månader. De största förändringarna är: återställande av arom blir frivilligt men direktivet säger samtidigt att den rekonstituerade juicem ska ha de typiska smakegenskaperna som frukten. det blir inte tillåtet att tillsätta socker. ett påstående om no juice contain added sugar blir möjlig att använda i 18 månader efter det att direktivet publicerats.t har blivit två olika delar. för några frukter och bär är det lägre Brix-värden i direktivet mot Code of Practice. Det betyder att den europeiska industrin följer Code of Practice men godkänner import med lägre Brix. Det gäller guava, mango och svarta vinbär. Från AIJN har man haft en arbetsgrupp om arom som skulle komma med riktlinjer för hur olika ämnen skulle finnas i den färdiga juicen. Slutsatsen blev: När det är tekniskt möjligt och önskvärt återställer industrin arom. Informationsförordningen. Informationsförordningen, 1169/2011 EU, som publicerades den 22 november 2011 träder i kraft den 13 december 2011 och ska tillämpas från den 13 december Det är ett stort antal ändringar som ska göras i märkningen som berör alla slags livsmedel. Den stora förändringen är

4 att näringsvärdet ska skrivas i en ny ordningsföljd. Obligatoriska uppgifter ska anges med en minsta teckenstorlek på x-höjden på 1,2 mm. Märkningshandboken Under 2011 har den tekniska kommittén lagt ner ett stort arbete på att revidera och uppdatera Märkningshandboken som blev klar till årsskiftet. I samband med ändringen av juicedirektivet och informationsförordningen kommer det att behövas en ny revidering. Förslag är att göra en lathund med tidsangivelser för senaste tillämpningsdag. Kvalitetskontroll Medlemsmöten Det har varit två medlemsmöten under året, som främst berört tekniska frågor. Det första ägde rum den 28 januari där EQCS redogjorde för sitt kontrollarbete. SJF har tidigare varit medlemmar i EQCS med en annan huvudman. Efter mötet tog styrelsen fram ett förslag till medlemmarna om hur vi skulle kunna vara medlemmar igen Det andra medlemsmötet var den 27 oktober med en genomgångav den EQCS Workshop som Gunilla och Anna deltagit i. Workshopen var en genomgång av vad som händer inom europeisk juicekontroll och lagstiftning. SJF:s kvalitetskontroll Svenska Juiceföreningen har sedan 2007 en egen kvalitetskontroll av de produkter som saluförs på marknaden. Under 2011 utnyttjade vi möjligheten att vara med i en apelsinjuicekontroll som genomförde inom hela EU. Den här gången var det en kombination av en screeninganalys med NMR och den klassiska kemiska analysen. En kontroll av märkningen gjordes samtidigt. Vi analyserade prover de tio största apelsinjuicerna från marknaden. Några prover visade avvikelse och företagen har kontaktats. Styrelsen och tekniska kommittén har diskuterat vidare om kontrollen och hur den ska vara konstruerad. Det extra årsmötet beslutade att vi skulle gå med i EQCS men då Skånemejerier lämnade föreningen fanns inte de ekonomiska möjligheterna. Med en justering av årsavgiften eller fler medlemmar kan vi gå vidare. Hemsida för Svenska Juiceföreningen Svenska Juiceföreningen har en hemsida, Märkningshandboken är inlagd så att den är tillgänglig för medlemmarna. Information om Juiceföreningen till nya medlemmar. Det finns ett informationsbrev till nya medlemmar tillgängligt på hemsidan. Internationella kontakter AIJN Gunilla Ekström har deltagit som representant för Svenska Juiceföreningen vid AIJN General Assembly den maj i Paris. Peter Wannding representerade föreningen vid mötet den 30 november i Bryssel. Vidare har Gunilla Ekström och Anna Oliw deltagit vid två möten med i AIJN:s Tekniska kommitté samt i EQCS/AIJN:s workshop.

5

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Nilsson Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag Examensarbete 20 poäng Christina Moell Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer