Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds"

Transkript

1 Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

2 Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version 1.0 Kopiering Använd gärna Testmanagement för projektledare för egen del. Vill du trycka upp ett större antal kompendier, kontakta författaren. Har du synpunkter på texten? Hör gärna av dig till 2

3 Om författaren... 5 Inledning... 6 Välj rätt fel... 6 Testmanagement... 8 Vad är kvalitet?... 8 Kvalitet för olika roller... 9 Testplanen och teststrategi... 9 Testrapporten Kravgranskning Fler fel upptäcks tidigare Onödiga krav rensas bort Missade krav upptäcks Informationsglappen minskar Varför görs inte kravgranskning oftare? Riskbaserad test Hantera risker Riskbedömning Arbetssätt för att göra en riskbedömning för produktrisk Testobjekt Testarbetet Icke-funktionella tester Funktionella tester Testfall vs erfarenhetsbaserade tekniker Testverktyg Automatiserad testning Testmanagementverktyg Enhetstest Prestandatest Felhanteringsverktyg Vanliga orsaker till bristande kvalitet Ingen riskanalys eller indelning i testobjekt Kompetensbrist Kravhantering

4 Tidsbrist Scope creep Risker faller ut Bristande kommunikation För stort

5 OM FÖRFATTAREN Staffan Iverstam är utbildad civilekonom med en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Sedan 1996 arbetar han med IT och har under åren varit verksam inom flera områden allt från att starta en av de första internetbaserade matbutikerna, via reseförsäljning på internet till att numera arbeta som konsult inom test och kvalitetssäkring. Som konsult har han haft olika funktioner i flera utvecklingsprojekt hos såväl stora som mellanstora svenska företag. Arbetet har bland annat handlat om testledning, testdesign, prestandatest, testautomatisering, processutveckling, processkartläggning, kravhantering och projektledning. Han har också hållit utbildningar inom test och kravhantering. Under flera år har Staffan Iverstam varit styrelsemedlem inom SAST Väst en ideell organisation som varje år arrangerar välbesökta möten för personer verksamma inom test av IT-system. 5

6 INLEDNING I rollen som projektledare ingår att fatta beslut om hur ett projekt ska bedrivas. Det krävs inte djup kunskap i alla områden inom systemutveckling, men tillräckligt mycket behöver man känna till för att, tillsammans med andra kompetenser, kunna bedöma vilken väg man bör välja. Något som varje projektledare bör ha viss kännedom om är test och kvalitetssäkring, eftersom de har en så pass central del i utvecklingsarbetet. I många projekt tar man för lätt på testarbetet, ofta på grund av att man saknar kunskap om testmanagement och nya metoder för kvalitetssäkring. En djupare kunskap om testmanagement hjälper projektledaren att tillsätta rollen som testledare och skapa bra förutsättningar för att, i samarbete med testledaren och övriga projektdeltagare, skapa en bra programvara och ett lyckat projekt. Området test och kvalitetssäkring innefattar med andra ord allt rörande hur man arbetar i projektet för att få bra kvalitet till rätt kostnad och i rätt tid, och påverkar projektledning, kravhantering, utveckling och test. Genom bra projektledning och bra testmanagement får du bättre förutsättningar att styra rätt. Många har erfarit att det kan bli dyrt, kanske till och med väldigt dyrt, att inte tidigt arbeta med kvalitet i sin programvara. Att åtgärda fel som upptäcks då programvaran redan är driftsatt är många gånger dyrare än att upptäcka felet tidigt. Brandkårsutryckningar och panikartade åtgärder är både kostsamma och dåliga för din produkts anseende hos användarna eller kunderna. Det kan också innebära att organisationen som sedan ska handha produkten får en svårplanerad arbetssituation som orsakar missnöjda medarbetare. Den här texten syftar till att ge en grund i testmanagement samt en inblick i de nya metoder och verktyg som används idag inom test av IT-programvaror. VÄLJ RÄTT FEL Det kan kännas olustigt att veta att hur duktiga era systemutvecklare än är och hur mycket ni än testar så kommer det ändå att finnas kvar fel i programvaran - fel som dina användare förr eller senare kommer att upptäcka. Tänk då på att ju fler och bättre tester ni gör, desto fler fel kommer ni att hitta innan produkten tas i produktion. Och ju erfarnare projektdeltagare, desto större chans att en bra produkt levereras. Men det räcker inte; utan ett genomtänkt arbetssätt kommer du ändå bli stående med ett projekt som inte kan leverera produkten på grund av för många fel. Eller så har du en driftsatt en produkt som inte fungerar korrekt och med rasande, missnöjda användare (och rasande, missnöjda chefer) som följd. Hur gör du då för att slippa lägga över halva projektbudgeten på att testa programvaran och ändå bli stående med otrevliga felrapporter efter att den börjar användas? Det finns ingen enkel genväg, men genom att arbeta på ett genomtänkt sätt genom hela projektet kan felen minimeras. Då man utvecklar ett system måste man först och främst välja vilken kvalitetsnivå systemet ska ha. Ju högre kvalitet, desto mer kommer det att kosta i timmar av utvecklingsarbete som systemdesign, programmering och test. Med detta sagt bör man dock veta att det är svårt, kanske till och med omöjligt, att bygga ett program som är utan fel. Ett program kan användas på 6

7 tusentals sätt. Olika användare gör olika saker, använder olika inmatningar av förväntade och ej förväntade värden, trycker på rätt och på fel knappar, installerar programmet på datorer som alla ser olika ut, etc. Ska du försöka att testa alla möjliga varianter får du skaffa dig en rejält stor budget. Fel i programvaror är alltså något vi måste acceptera. Därför gäller det att upptäcka de kritiska fel som man inte vill råka ut för då systemet används. Kritiska fel är fel som gör programmet obrukbart, kanske på grund av alltför långa svarstider, eller till och med att programmet slutar att fungera. För att undvika att drabbas av kritiska fel då programvaran är i drift, behöver man arbeta med testmanagement och väl valda test strategier. 7

8 TESTMANAGEMENT Testmanagement är aktiviteten att planera och leda test- och kvalitetssäkringsarbete för att i slutändan kunna bevisa att de krav man ställt på systemet är uppfyllda. Det ingår också att upptäcka och peka ut de problem som finns innan programvaran sätts i drift. Testmanagement drivs av testledaren. Denna roll är viktig eftersom en bra testledare måste ha fokus på att upptäcka fel och vara ifrågasättande när det gäller programvarans kvalitet. En projektledare däremot, har fokus på leverans. Det gör att projektledaren kan förbise viktiga kvalitetsbrister som visar sig först då programvaran används. Testledaren ska istället fungera som projektledarens förlängda arm och bör ges uppdraget att slutligen rekommendera, inte besluta, om man kan driftsätta programvaran eller ej. I sin testrapport behöver han eller hon kunna påvisa att kvaliteten är tillräcklig eller om mer arbete krävs. Testledaren behöver ha tillräcklig teknisk kompetens för att kunna förstå tekniska problem som kan uppstå. Han eller hon behöver också ha tillräckligt med kännedom om kvalitetssäkring för att kunna ta fram ett lämpligt arbetssätt i ert projekt. I testmanagement görs val av test och kvalitetssäkringsmetoder som exempelvis riskhantering olika former av granskningar teststrategier testtekniker mätetal testverktyg Apple maps lanserades under hösten 2012 en lansering som visade sig inte vara så lyckad. Gatunamn och platser saknades, städer låg helt felplacerade. Bland annat så låg Stockholm i Vallentuna och Göteborg fanns inte med alls. Många andra orter var helt malplacerade. Det är upp till testledaren att använda och kombinera olika tekniker, metoder och verktyg som kan bidra med att programvaran levereras i tid, fungerar väl och enligt kravställd funktionalitet. Hur man uppnår detta skiljer sig från projekt till projekt, beroende på programvarans komplexitet och projektets valda arbetssätt. Valen testledaren gör dokumenteras i testplan och/eller teststrategi. Detta kan vara två skilda dokument och ibland innehåller testplanen avsnittet teststrategi. VAD ÄR KVALITET? Innan vi går djupare in på området testmanagement behöver ordet kvalitet definieras. Kvalitet är ju kärnan i det som hanteras i testmanagement. Det en person tycker är bra kan en annan tycka är mindre bra. För att kunna bedöma något så subjektivt som kvalitet kan man använda sig av olika metoder som har det gemensamt att de objektivt försöker bedöma kvaliteten i en produkt. Exempelvis kan man använda sig av olika kvalitetskriterier. 8

9 Då man bedömer ett IT-system använder man sig ofta av ett antal kvalitetskriterier för att beskriva vilka förväntningar, krav och vilken användning som ett system eller en programvara ska klara av. Följande kvalitetskriterier är vanliga: funktionalitet tillförlitlighet underhållbarhet prestanda användbarhet portabilitet Vad som bedöms vara av bra kvalitet beror på vem användaren är och programvarans användningsområde. För vissa är exempelvis användbarhet och funktionalitet avgörande medan andra kriterier inte är lika viktiga. Bygger du en mjukvara för att rapportera in fakturor för en ekonomifunktion ska gränssnittet vara enkelt och gå snabbt att använda utan stora krav på att vara snyggt. Bygger du en programvara som du ska sälja till designintresserade personer är kravet högre på att gränssnittet ska vara snyggt. Bygger du en programvara som ska vara en del i miljontals banktransaktioner har du kanske extremt höga krav på att den aldrig ska göra fel, men mindre krav på design. Bygger du å andra sidan en mjukvara för ett flygplan kanske den inte tillåts göra minsta fel för att undvika allvarliga olyckor. KVALITET FÖR OLIKA ROLLER Du måste alltså först bestämma dig för vad hög kvalitet är i varje programvara och vilka roller som du utvecklar för. Användaren av programvaror kan vara en eller flera roller. Om du utvecklar en mobilapplikation så har du en slutanvändare som ska ha appen i sin mobil och som ska använda de I maj 2010 skulle Volvo demonstrera sitt nya system med en bil som själv bromsar. Man hade visning inför massvis med journalister. Men istället för att stanna körde bilen rakt in i släpet. Teorin var att en snabbladdning av batteriet hade förstört mjukvaran som skulle bromsa bilen. Det hade varit bra om de hittat detta problem i någon tidigare test än under demonstration av systemet. funktioner du tagit fram. Om du istället bygger en webbplats som ska leverera spel eller mobila tjänster så har du flera olika roller som ska hantera programvaran; dels har du slutkonsumenten som använder sig av webben, dels har du dem som ska lägga in spel och annat innehåll på webbplatsen som kunden ska kunna köpa. Ytterligare roller har dem som ska installera och sköta webbplatsen när den är i drift. Det går snabbt att hitta flera olika användare som ska trivas med att arbeta med programmet och/eller webbplatsen. Funktionerna ska fungera, det ska vara ett lättanvänt och snyggt användargränssnitt. TESTPLANEN OCH TESTSTRATEGI Testplanen ska beskriva hur tester ska göras för att verifiera att ni tagit fram programvara av den kvalitet som är beställd. Testplanen beskriver vilka delar som ska testas och vilka delar som inte ska testas, till exempel om det finns delar av programvaran som ligger utanför projektets 9

10 åtagande och som ska testas av andra. Planen ska också beskriva hur testledaren har delat in programvaran i testobjekt, vilka som ska arbeta med testerna, vilka risker som finns, etc. Viktigt är att testplanen är ett levande dokument som fylls på vartefter testledaren lär sig mer om programvaran och hur den ska användas. Ofta är det kopplat en tidplan till testplanen, ibland är tidplanen en del av testplanen. Teststrategin beskriver angreppssättet för testerna och bestäms bland annat utifrån hur kritisk programvaran är, vilken tid man har på sig, vilka testresurser (både personer och verktyg) som finns tillgängliga och hur ny teknik som används. Vanliga strategier är riskbaserad testning och en blandning av tekniker såsom black-box-tekniker, utforskande test, kravgranskning och granskning av programvara med hjälp av checklistor. Dessutom förekommer ofta en stor del automatiserad testning. TESTRAPPORTEN Innan driftsättning av programvaran ska testledaren leverera en testrapport som bevisar eller avvisar att programvaran utför det den ska och är av den kvalitet som är beställd. Rapporten ska alltså påvisa de fall där kvaliteten inte är enligt beställarens krav eller där det finns problem som behöver belysas. En sådan rapport kan innehålla följande punkter: En sammanfattning av testledarens bedömning av mjukvarans kvalitet. Levererade krav samt eventuella ej levererade krav. Genomförda tester samt eventuella ej genomförda tester för varje del av mjukvaran (varje testobjekt) o funktionella tester o icke funktionella tester, såsom prestanda, uthållighet och säkerhetstest. Vid införandet av ett nytt affärssystem visade det sig att leverantören av systemet nyligen bytt teknisk plattform. Enligt säljaren skulle det inte vara några problem, men vid acceptanstest upptäcktes massvis buggar, både stora och små, och driftsättningen fick skjutas fram till dess att systemet blivit användbart. Antal inrapporterade fel och andra mätetal. Rekommendation till projektledare eller annan beslutsfattare hur man bör fortsätta, om vissa områden är problematiska och behöver extra fokus, etc. Testrapporten fyller en viktig funktion under hela utvecklingen av programvaran och ska skrivas efter varje avslutad fas och efter avslutat projekt. (Faser kan vara sprintar, iterationer, testnivåer såsom systemtest, acceptanstest, etc.). Målgrupperna för testrapporten är projektledaren, styrgruppen och andra som behöver veta hur programvaran fungerar. Det är viktigt att påpeka att projektledaren är ansvarig för att säkerställa att rapporten skrivs, även om ansvaret är delegerat till testledaren. Testledaren är inte sällan fullt inbegripen i dagligt arbete under tidspress och det är då lätt att skjuta på 10

11 rapporteringen. Kom ihåg att rapporten är en alltför viktig del i projektet för att inte skrivas eller läsas, så kräv in den! När testledaren skriver sin testrapport och då sammanfattar status på testarbetet och programvarans kvalitet, tvingas denne att fundera över sina beslut och sina framsteg. I det här skedet upptäcks inte sällan sådant som behöver åtgärdas, till exempel att ett område inte är tillräckligt testat eller att oroväckande många fel visar sig i kritiska delar av programvaran. Detta kan då åtgärdas av projektet och i testas i senare tester. 11

12 KRAVGRANSKNING Till grund för utvecklingen av en programvara ligger kraven från beställaren. För att nå en bra beskrivning av kraven krävs att man: inhämtar kunskap från många inblandade har en bra kommunikation för att få fram allas kunskap och önskemål tydliggör vilket behov systemet ska fylla rensar bort det som programvaran inte ska göra. Det finns undersökningar som visar att så mycket som ca 50 % av felen i en programvara härrör från kraven. Om vi kan hitta felen redan vid kravarbetet kan vi alltså arbeta mer effektivt. Ett fel som hittas och korrigeras innan utvecklingen påbörjats tar betydligt mindre resurser i anspråk, kanske endast en minut, än ett fel som hittas i drift som kan ta flera dagar att åtgärda. Istället för att kunna finputsa på mjukvaran för att få den perfekt behöver ni arbeta in i det sista för att den ska gå att använda. Hur gör man då för att undvika detta? Ett bra sätt är att granska kraven innan de godkänns. Genom att göra en kravgranskning kan man upptäcka fler fel i ett tidigare skede rensa bort onödiga krav upptäcka missade krav En bit in i 2000 talet infördes ett nytt system för spårinformation för pendeltåg. Skyltarna på perrongerna skulle ange på vilket spår som tåget skulle inkomma. Tyvärr fanns en bugg som visade sig att då ett tåg av någon anledning fick byta spår mot det i förhand planerade så visades det inte på perrongskyltarna förrän precis då tåget anlände till stationen. minska informationsglappen. FLER FEL UPPTÄCKS TIDIGARE Genom att granska kraven kan man redan på skrivbordsstadiet upptäcka många fel. Exempel: Om ett krav säger att man ska kunna ange förnamn, efternamn och telefonnummer då man registrerar sig så kanske det senare finns krav som säger att man ska kunna nå kunderna via mail. Då behöver kravet uppdateras med att man också ska ha ett fält där kunden skriver in sin adress. Se till att personer från olika områden är med i granskningen, inte minst testare/testledare som förmodligen tillhör de bästa granskarna. De är kritiska, vana att granska krav och har ofta stor kunskap om systemet. En erfaren testare funderar instinktivt på hur kravet ska testas i testfall och testdata, och på så sätt kan du upptäcka luckor eller tvetydigheter i kraven. 12

13 ONÖDIGA KRAV RENSAS BORT Genom att göra granskning av kraven upptäcker man inte bara fel tidigt, utan också oviktiga krav. Det projektgruppen hoppades på att kunna lösa med hjälp av kravet kanske går att lösa med en befintlig funktion i systemet, eller så har man ändrat sitt planerade arbetssätt så den funktion man kravställt inte längre kommer att användas. MISSADE KRAV UPPTÄCKS Kravarbete är svårt och hur väl man än försöker fånga alla krav är det lätt att missa mycket. Med hjälp av en kravgransknig tar man en ny vända med kraven som får synas av många och på så sätt upptäcks eventuella luckor. INFORMATIONSGLAPPEN MINSKAR När flera delprojekt ska leverera en lösning är det stor risk för informationsglapp. Det är svårt att se till att information hela tiden delges alla och det är lätt hänt, när trycket ökar, att de olika projekten fokuserar mer och mer på sin egen leverans och inte har tid att prata med övriga projekt. Då är risken stor att man mot slutet ser att leveranserna, som är beroende av varandra, inte överensstämmer. Exempel: En projektgrupp utvecklar ett webbgränssnitt i en applikation och en annan grupp utvecklar webbtjänster som ska förse webbgränssnittet med data. Det visar sig att webbtjänstprojektets kravspecifikation saknar krav på vissa parametrar som webbgränssnittet behöver. Detta upptäcks först mot slutet av utvecklingsperioden och projekten behöver lägga mer tid på att utveckla, eller kanske till och med göra om vissa funktioner. Vid ett universitet infördes en ny studentportal, bland annat skulle studenterna kunna anmäla sig till tentor och se sina studieresultat. När portalen började användas visade det sig att studenterna ibland blev inloggade på andras konton och fick se andras uppgifter. Det visar sig att det saknas hela funktioner eftersom kraven i det ena projektet fortsatt att utvecklas utan att de motsvarande kraven i det andra projektet uppdaterats. För att undvika informationsglapp är det förstås viktigt att de som arbetar med kravställningen hela tiden ser till att alla projekt hålls uppdaterade. Det är enkelt att säga men svårare att genomföra. Ofta är ju IT-projekt under stark tidspress och måste hantera förändrade och utökade krav som gärna ska hinnas med inom samma tid. Läs mer om kravgranskning och kravgranskningstekniker. Länk VARFÖR GÖRS INTE KRAVGRANSKNING OFTARE? Med tanke på alla buggar som hittas sent och som kostar mycket att åtgärda - med missnöjda kunder som följd är det konstigt att inte mer tid läggs på granskning. Varför görs det då inte mer? Några tänkbara förklaringar kan vara: 13

14 Kostnaden för att genomföra granskningsarbetet är lätt att räkna ut, men vinsterna är mycket svårare att se. Projektledningen, och den som beställt utvecklingen, är inte säker på granskningens förträfflighet. Det är svårare att göra bra granskning än att sätta sig med ett program och klicka och leta fel. Tidsbrist som slår mot testgruppen. När trycket ökar måste även den mest nitiske granskare fokusera på att testa leveransen som nyss kommit, istället för att granska kraven för en framtida version av systemet. 14

15 RISKBASERAD TEST HANTERA RISKER En viktig faktor i prioriteringen av vad som ska utvecklas och testas först är risk. Hur stor är risken att det finns allvarliga problem inom ett område och vilken effekt skulle dessa eventuella problem få om de blir verklighet? Man talar om riskbaserad test. I korthet innebär detta att man analyserar vilka risker som finns som hindrar programvaran och projektet att bli klart i tid med en bra produkt. Sedan planeras arbetet och omfattningen av testarbetet utifrån denna riskanalys. Innan vi går vidare in på detta så behöver risker beskrivas. Det finns två sorters risker: projektrisker och produktrisker. Projektrisker tas vanligtvis omhand av projektledare och är något som en erfaren projektledare alltid hanterar. Exempel på projektrisker är brist på kompetens och personal, leverantörsfaktorer där det kan bli kontraktsproblem. Detta har mindre påverkan på hur programvaran ska utvecklas eller testas. Produktrisker däremot, är lättare att förbise. Produktrisker behöver aktivt hanteras av projektet som utvecklar programvaran. Dessa risker behöver hanteras i planer och arbetssätt under hela utvecklingen, från design av programmet till test och leverans. Exempel på produktrisker: Det har visat sig finnas säkerhetsbrister i många webbplatser, och många säkerhetsbrister har säkerligen tystats ner. Det som man kunnat läsa om är exempelvis då hackers har kommit över användaruppgifter till olika webbplatser och kortnummer till betalkort har stulits. många fel i den levererade programvaran möjligheten att programvaran/hårdvaran kan skada individer eller företag dåliga programvaruegenskaper (såsom funktionalitet, tillförlitlighet, användbarhet och prestanda) programvara som inte utför det den är avsedd för programvaran kommer hantera känslig information eller vara åtkomlig från internet och ha högre krav på säkerhet. RISKBEDÖMNING Riskbedömningen används för att alla i projektet ska bli medvetna om de utmaningar programvaran, eller olika delar av programvaran, har. Om det framkommer att en del i ett program kommer att ställa höga krav på säkerhet så är det viktigt att alla projektdeltagare är medvetna om det. Den som arbetar med krav kan behöva komplettera med fler krav kring hur säkerheten ska hanteras. På samma sätt blir de som arbetar med systemarkitektur, systemdesign och utveckling medvetna om kraven på säkerhet och har det i åtanke vid design och programmering. Och de som arbetar med test kan se till att fler tester kring säkerhet planeras och utförs. 15

16 Inte bara kritiska risker, såsom säkerhet, kan upptäckas. Andra exempel på risker är att en del funktioner av en webbplats kommer att utnyttjas väldigt frekvent av viktiga kunder. Utvecklingsprojektet behöver då vara medvetet om detta och säkerställa att dessa funktioner fungerar bra. ARBETSSÄTT FÖR ATT GÖRA EN RISKBEDÖMNING FÖR PRODUKTRISK Följande är viktiga delar i riskbedömning och riskhantering: Analysera er programvara och dela in den i mindre delar, så kallade testobjekt, för att kunna se vilka tester som krävs för varje del och för att ni inte ska missa att testa något vitalt område. Se avsnitt om Testobjekt Gör en riskanalys och analysera varje testobjekt för sig, så att både ni och de som ska sköta utvecklingen/testarbetet förstår vilka delar i er programvara som är viktigast. Se avsnitt om Test/Riskhantering Planera och utför tester som hanterar den risk som ni kommit fram till. Se till att ni får en testrapport som belyser vilka tester som gjorts för varje testobjekt, och resultatet av dessa tester. Se avsnitt om Test/Testrapporten De i projektet som har inblick i programvaran, bör uttala sig om hur de ser på produktrisken. Dessa kan vara: kravställare och användare kravställaren vet vilka av kraven som är viktiga att de realiseras och vilka funktioner som är viktigast projektledare kunder systemarkitekter systemdesigner utvecklare. Sammankalla till ett riskmöte med målet att gå igenom alla funktioner i produkten/ testobjekt. Varje testobjekt behöver tilldelas ett värde för sannolikhet och ett värde för effekt, förslagsvis i en skala från 1 till 5. Sannolikheten värderar hur sannolikt det är att det blir problem i funktionen. Sannolikhet är beroende av hur komplex funktionen är, hur ofta den ska användas mm. Effekt är ett mått på allvarlighetsgraden om det uppstår ett fel. Ju allvarligare skada, desto högre effektpoäng. Väger man samman detta, exempelvis genom att multiplicera dessa värden med varandra, så får man ett värde som kan hjälpa till att bedöma hur viktigt det är att funktionen testas ordentligt innan driftsättning. Vid utveckling kan det också vara lämpligt att utveckla de funktioner med höga värden först. Ett vanligt fel är att man inte märker att vissa områden är mer komplicerade än andra, eller till och med att man väljer att skjuta på komplicerade områden till senare. Det kan ofta istället vara bra att tidigt adressera dessa områden för att undvika att i slutet av projektet upptäcka att problemet var större än vad man först trodde. Det innebär ofta att projektet inte kan avslutas enligt tidplan. 16

17 TESTOBJEKT Dela in systemet i testobjekt. Exempel: Kundgränssnitt inloggning sökfunktion utloggning kundvagn browsa till artiklar betalning kort, faktura mm anmälan till kundbrev avbeställning av kundbrev nyregistrering av kund glömt lösenord Administrationsfunktioner låsa upp spärrat konto lägga upp ny kund webbstatistik larm vid driftproblem Företagskundgränssnitt inloggning sökfunktion utloggning kundvagn browsa till artiklar ansöka om konto betala genom faktura anmälan till kundbrev avbeställning av kundbrev nyregistrering av kund Utskick och rapport kundregister mailutskick till kunder månadsrapport betalningsrapport sammanställning av dagens order Integrationer externa system bank kortinlösare återförsäljare Integrationer interna system affärssystem CRM Kundtjänst 17

18 TESTARBETET När programvaran blir klar börjar den fas i testarbetet då man aktivt arbetar med programvaran, istället för att, som tidigare, endast ha planerat. Man behöver ha bestämt vilka funktionella tester och vilka icke-funktionella tester som ska göras. Exempel på funktionella tester är vanliga testfall och görs för att säkerställa att funktionerna gör det de är tänkta att göra, till exempel att det går att logga in. Icke-funktionella tester är exempelvis prestandatester och säkerhetstester. ICKE-FUNKTIONELLA TESTER Icke-funktionella tester kräver ofta specialkompetens, såsom kunskap om hur man genomför prestandatester och hur verktyg för dessa tester ska användas, eller hur man gör säkerhetsgenomgångar av en programvara. Grundläggande tester inom dessa områden kan dock erfarna testare utföra. Ska man utföra egna säkerhetstester för en webbplats rekommenderas att man inhämtar kunskap på exempelvis owasp.org FUNKTIONELLA TESTER Funktionella tester är oftast den större delen av testarbetet och det som de flesta testare och testledare arbetar mest med. Traditionellt sett har man alltid arbetat med testfall. Hur detaljerat man beskrivit teststegen och det förväntade resultat skiljer sig dock åt mellan olika testledare och organisationer. Hur testfall tas fram beskrivs i olika testdesigntekniker: blackbox, specifikationsbaserade tekniker white-box erfarenhetsbaserade Innan release av en ny stor portal gjordes en prestandatest. Det var tur att testen gjordes eftersom portalen visade sig ha ett stort minnesläckage vilket gjorde att den slutade att fungera efter 2 timmars användning. I black-box-teknikerna arbetar man som om man inte känner till hur programvaran är programmerad. Man utgår alltså inte från koden utan skriver testfall i form av användarscenarier och använder specifikationen eller kunskapen hur en funktion ska användas som underlag för att skriva testfallet. Testdesigntekniker som används är till exempel ekvivalensuppdelning, gränsvärdesanalys eller användande av beslutstabeller. I white-box-teknikerna använder man kunskap om koden och planerar och utför test baserat på olika varianter som finns i koden. Man kan till exempel analysera hur många if else som finns och se till att man testar de olika varianterna. Man kan då också försöka mäta hur stor del av koden man testat. Erfarenhetsbaserade tekniker har vuxit sig starkare på senare år. I dessa tester utnyttjas testarens erfarenhet av fel som funnits i andra program man arbetat med, samt testarens 18

19 generella kunskap om test. Dessa tekniker är mer fria och använder sig inte av testfall i gammal mening, istället utforskar man oftare programvaran för att aktivt leta fel i själva arbetet med programvaran. Exempel på testtekniker är utforskande test och sessionsbaserad test. Gemensamt för dessa typer av test är att man, genom att inte lägga ner lika mycket tid på att skriva testfall, får mer tid över till test av applikationen. Det är också svårt att komma på alla olika typer av testfall då man ska skriva ner och planera dem. En duktig testare kommer på många bra tester under tiden denne arbetar med test av programvaran. Viktigt att poängtera är att testaren under testen använder sig av sina kunskaper i testdesigntekniker, det vill säga under testen, så att man till exempel kan testa att mata in värden i ett inmatningsfält och då använda värden som är framtagna genom gränsvärdesanalys. Detta är inget som en oerfaren testare kan göra lika bra som en erfaren. Dessa tekniker har ändå ett regelverk som behöver följas, det är inte tillräckligt att bara sätta sig och klicka planlöst. Genom regelverket får man fokus på testarbetet, möjlighet att se vilka områden man testat, ett sätt att kontinuerligt följa upp vad man gjort och välja nästa område att testa. Man använder ofta testuppdrag så kallade test charters i utforskande test där testaren får ett avgränsat uppdrag att testa en del av programvaran: Leta reda på alla fält där användaren kan mata in data och testa dem utifrån fältlängd, olika varianter av tecken. Jämför applikationens GUI utifrån den framtagna beskrivningen över våra GUI. Testa om sökfunktionen ger rätt resultat på sökningar om våra produkter. Testledaren bestämmer i vilken mån testerna ska dokumenteras, om resultatet av testerna gör att man känner sig nöjd eller om testerna ska fortsätta inom detta område. Läs mer om dessa former av test på Wikipedia: exploratory testing, session based testing. TESTFALL VS ERFARENHETSBASERADE TEKNIKER Av de tre testdesignteknikerna ovan har black-box teknikerna i många fall inte varit ifrågasatta alls. Tidigare var det självklart att man skrev detaljerade testfall för hela applikationen. På de senare åren har det svängt över mer åt man vill använda mer utforskande tekniker. Och detta är inte enbart i agila projekt utan även då man använt sig av utvecklingsmetod mer lik V-modellen. De traditionella testfallen är ofta som i exemplet nedan:: Teststeg Starta en webbrowser och gå till Logga in genom att klicka på knappen Log in i övre högra hörnet Förväntat resultat Startsida visas. Inloggningssida visas där du kan fylla i användarnamn och lösenord. Knapp med text Log in. 19

20 Logga in med användare Jenny Kund genom att i fältet User skriva JennyKund och i fältet Password skriva xyz123. Klicka på knappen Log in. Välj tjänst saldo genom att klicka på länk saldo som är listad i högra menyn. Klicka på Log out Klicka på Yes Startsida för Jenny Kund visas. Sidan ska innehålla de tjänster som är aktiva för henne. Längst upp till vänster står Logged in user: Jenny Kund Sida för saldo visas. Sida för utloggning visas med text You are now logging out. Proceed? Med grön knapp Yes till vänster och röd knapp No till höger under texten Du blir utloggad. Startsida visas. Längst upp till vänster står You are not logged in Kritiken mot dessa testfall är bland annat att de tar lång tid att skriva - tid som istället kan användas till faktiska tester. När man sedan testar, utförs exakt dessa steg vid varje testomgång och risken är stor att man missar viktiga buggar som inte blivit täckta i testfallet. Det finns ju nästan oändligt många vägar en användare kan ta i en programvara med olika typer av testdata såsom användare och olika typer av inmatning. Att skriva ner alla dessa varianter i testfallen skulle ta oproportionerligt lång tid. När sedan funktionaliteten ändras har man hundratals testfall som behöver skrivas om. Det är också så att en viktig del i testarens uppdrag är att upptäcka specialfall där det blir fel. Huvudflöden brukar ofta fungera men användarna arbetar på sina egna sätt och gör långtifrån alltid som manualen säger. Det är svårt att komma på testfall som tar dessa vägar i programvaran på förhand, och det blir väldigt många testfall som ska skrivas. I många projekt väljer man fortfarande att arbeta med detaljerade testfall men en allt större del av testerna görs med hjälp av utforskande tekniker.. 20

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck Version 1.0-2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck 0 Sammanfattning Testplanen är utarbetad som ett svar på Konsumentverkets förfrågningsunderlag avseende upphandling av ett nytt budget- och skuldsaneringssystem,

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Några grundläggande begrepp

Några grundläggande begrepp Några grundläggande begrepp Validering bygger vi rätt system? Uppfyller kravspecifikationen de verkliga behoven? Verifiering bygger vi systemet rätt? Uppfyller det färdiga systemet kravspecifikationen?

Läs mer

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg NyA Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg 2014-10-06 Reijo Soréus NyA nu Vad är på gång och vad händer närmaste tiden De stora dragen Övergång till agil utveckling sedan 2013 Spår och team fungerar

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07 SNART BÖRJAR DET! BLI VÄN MED DIN BUGG Frukostseminarium Göteborg 2014-02-07 AGENDA Introduktion Vad är en bugg? Vad innebär kvalitet i mjukvara? Buggutställning Att rapportera buggar En riktigt bra buggrapport

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Dataföreningen Stockholm, 18-okt-2012 Rikard Edgren Qamcom Karlstad rikard.edgren@qamcom.se Agenda 1. Testuppdrag 2. Projektomgivning 3. Produktelement

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag

Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag SAST, Stockholm, 11-sep-2014 Rikard Edgren LearningWell Karlstad rikard.edgren@learningwell.se Agenda 1. Mitt största misstag 2. Testuppdrag 3. Exempel

Läs mer

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet DIBS Manager En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet Innehåll 1. INFORMATION TILL DIG SOM HAR ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER I DIBS MANAGER... 3 1.1 Välj eget lösenord...3 1.2 Specificera

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

3 frågor att besvara

3 frågor att besvara TEST I EN VÄRLD AV INTEGRERADE SYSTEM FRÅN OLIKA LEVERANTÖRER Johan Östman 3 frågor att besvara Vilka krav är rimliga att ställa på leverantörens tester? Vad bör kommunen själv testa? Hur genomförs dessa

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Komma igång med MLTs Mobildata app.

Komma igång med MLTs Mobildata app. Komma igång med MLTs Mobildata app. Övriga uppstartspunkter. Vi börjar med det mest nödvändiga och ökar på funktionaliteten löpande. Inloggade som samma användare på fler enheter, fungerar inte nu. Lediglista.

Läs mer

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group Cybercom Group www.cybercom.se info@cybercom.com Yanting Larsen Jag har ett stort intresse av mjukvaruutveckling och jag är angelägen om att arbeta med antingen webbapplikationer, datorprogram eller mobilapplikationer.

Läs mer

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation IBM Software Group Agil Acceptans Test Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com SAST 15-års jubileum 2010 2010 IBM Corporation IBM Grundades 1911, i Sverige sedan 1928 400 000 anställda i 170 länder; forskare,

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Så lyckas du med din kravinsamling

Så lyckas du med din kravinsamling Så lyckas du med din kravinsamling Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är central för att kunna arbeta kostnadseffektivt och samtidigt leverera de system verksamheten

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med

V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med Att tjäna pengar genom testning med Att tjäna pengar genom testning med 1 (50) Det finns tre vägar till test: 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

Problemet. Beställarkompetens och kravhantering. Användbarhetsboom Internet som motor. Beställarproblemet. Användarnytta = verksamhetsnytta.

Problemet. Beställarkompetens och kravhantering. Användbarhetsboom Internet som motor. Beställarproblemet. Användarnytta = verksamhetsnytta. Problemet Beställarkompetens och kravhantering Trots mycket kunskaper inom människadatorinteraktion så är användare missnöjda med systemen, eller klarar helt enkelt inte av att göra det de önskar eller

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare]

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare] Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny förskrivare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik Vägledning Testmetodik Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer RAFGS1D2A20171025 Kontakta oss Information om arbetet med

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15

Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15 Exercise 1b: Requirements Evaluation ETSA01 INGENJÖRSPROCESSEN 1 - METODIK VT15 Lund U niversity Computer Science Jonas W isbrant ETSA01 Ingenjörsp ro cessen metodik V-modellen för programvaruutvecking

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Tidrapporterings dokumentation

Tidrapporterings dokumentation Tidrapporterings dokumentation Innehåll Loggin tidrapportering... 2 Huvudmeny... 3 Skapa eller fortsätta med påbörjad rapport... 4 Sök gammal rapport... 5 Vad är status... 5 Ändra ditt konto... 6 Logga

Läs mer

Enhetstester på.netplattformen

Enhetstester på.netplattformen Enhetstester på.netplattformen Praktikfall ur verkligheten Copyright Prolore 2007. All Rights Reserved. Viktor Laszlo Vem är jag 11 år inom test Prolore: specialiserat på Testautomatisering, Prestandatest

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet DIBS Manager En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet Innehåll 1. INFORMATION TILL DIG SOM HAR ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER I DIBS MANAGER... 3 1.1 Välj eget lösenord... 3 1.2 Specificera

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer