Dnr Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2010-964 Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1. godkänna rapporten 2. överlämna rapporten för kännedom till Smittskydd Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län Ärendet i korthet Miljö- och hälsoskydd i har under hösten 2011 inspekterat kommunens 21 hygienlokaler som enligt Socialstyrelsens definition bedriver stickande skärande verksamhet med risk för blodsmitta. En av dessa bedriver tatuering, medan de övriga erbjuder fotvård och i två fall även piercing. Verksamheterna är anmälningspliktiga till miljö- och bygglovsnämnden enligt 38 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De brister som uppmärksammas följs upp under I projektet har det ingått en utbildningsdag i smittskydd som riktat sig till verksamhetsutövarna. Rapporten redovisar läget vid den första inspektionen. Resultatet visar att separata arbetskläder, engångsförkläde, handskar och handsprit nu används av i stort sett samtliga verksamhetsutövare. I de flesta fall finns nu en dokumenterad egenkontroll, även om de är allt för vanligt att den inte har uppdaterats. Endast tatueringsverksamheten saknade separata arbetskläder. Många verksamheter har bytt ut slipmaskiner till modeller som tillför vatten under arbetsmomentet, vilket minskar spridningen av slipdamm i behandlingsrummet. Fem verksamheter saknar separat utslagsvask för fotbadvatten och handtvättfat i behandlingsrummet. Separata utrymmen för rengöring av instrument är ovanliga, men har under perioden inrättats i fem lokaler. Instrument rengörs i de flesta fall fortfarande i behandlingsrummet. Det vanligaste är att samma ho används för handtvätt och rengöring av instrument, i några fall finns separata handtvättfat, vilket förordas. När det saknas separata utrymmen för rengöring av instrument är det särskilt viktigt att det finns goda rutiner i verksamhetens egenkontroll som minskar risken för smittspridning. I projektet har två verksamheter som bedriver fotvård uppmärksammats som inte var anmälda till nämnden och en verksamhet som använde utrymmen som var mycket bristfälligt rengjorda. Vid denna tillsynsomgång saknade endast tre verksamheter helt dokumenterad egenkontroll. I mer än hälften av fallen behöver egenkontrollen upp- 08b Rapport Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010.doc Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Helena Fornstedt, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (8) dateras eller kompletteras. Eftersom egenkontrollens syfte är att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa är det viktigt att varje arbetsmoment har tydliga rutiner som upprättats med avseende att framförallt förebygga smittspridning. De anmälningspliktiga verksamheterna betalar en årlig tillsynsavgift som motsvarar två tillsynstimmar, som är beräknad att räcka till en inspektion, rapportskrivning och en kort uppföljning vart tredje år. Den eventuellt utökade tillsyn som behövs för uppföljning av allvarliga brister kommer att debiteras särskild timavgift. Timavgiften är för närvarande 830 kr. Handlingar 1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Verksamheter som kontrollerats 3. Informationsblad Hygieniska krav 4. Information om tillsyn som skickats till verksamhetsutövarna 5. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet 6. Checklista och svarskort 7. Sammanställning av uppmärksammade brister 8. Inbjudan till seminarium om hygien och smittskydd 9. Deltagarbevis från seminariet Bakgrund Miljö- och bygglovsnämnden, MBN, är enligt miljöbalken skyldiga att utöva tillsyn över verksamheter som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling. Verksamheter med stickande skärande behandlingar som innebär risk för blodsmitta bör ges särskild uppmärksamhet. Senast miljö- och hälsoskydd gjorde motsvarande tillsyn var Strax därefter utkom Socialstyrelsen med reviderade allmänna råd för hygienisk behandling som innebar en viss skärpning av hygienkraven t.ex. med krav på utslagsvask i behandlingsrummet. Hygieniska behandlingar när huden penetreras eller skärs i, innebär alltid en hygienisk risk. Liknande ingrepp som utförs på sjukhus eller vårdmottagningar görs av medicinskt utbildad personal med flerårig utbildning, i lokaler som är ändamålsenligt utformade för detta. Sterilt material levereras i engångsförpackningar. Höggradigt rent gods diskas i kontrollerade diskdesinfektorer, i särskilda utrymmen enbart avsedda för rengöring. Arbetskläder tvättas på särskilda tvätterier och tillhandahålls av arbetsgivaren. Redskap och material som används vid behandlingar förvaras i skåp. Vid fotvård och annan stickande och skärande behandling är förutsättningar annorlunda. Den medicinska kunskapen hos behandlarna är vanligtvis mycket lägre än inom sjukvården. Ofta har behandlarna en utbildning på ett program som varat någon eller några terminer. Det är mycket vanligt att tatuerare inte har någon form av hygienisk utbildning. Lokaler med hygienisk behandling uppfyller ofta inte samma hygieniska krav som lokaler på sjukhus eller vårdmottagningar, rengöring av kläder och instrument sker ofta under mer hemlika förhållanden. En regelbunden tillsyn av verksamheter som erbjuder stickande skärande behandlingar är därför mycket viktig för att minska risken att någon utsätts för smitta och för att uppmärksamma risker som är uppenbara. Med välanpassade lokaler, bra utarbetade egenkontroller

3 (8) och basala hygienrutiner ska risken för att drabbas av smitta eller felbehandling inte behöva skilja sig från den risk som finns inom sjukvården. Det är också viktigt att en hög och jämn kvalité eftersträvas så att kvalitén inte skiljer sig nämnvärt mellan olika verksamhetsutövare. Kunskapsnivån när det gäller smittskydd behöver ständigt förbättras och hållas uppdaterad hos alla som arbetar inom vården eller med hygienisk behandling. En del av tillsynsavgiften kan användas för att sprida information och erbjuda riktade utbildningar inom smittskydd och hygien. I det här projektet valde förvaltningen att erbjuda samtliga verksamheter ett utbildningstillfälle i smittskydd. Detta är dock något som borde fortsätta. Vid tillsynen har även kemikaliehanteringen setts över. Enligt miljöbalken ska det finnas en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad till samtliga miljö- eller hälsofarliga kemikalier som är märkta med farosymbol. I några fall har det visat sig att kemikalier saknat farosymbol, vilket kan bero på att de inhandlats från en uppbruten större förpackningar där märkningen fanns. Detta är naturligt vis en brist som borde uppmärksammas centralt. Felaktig hantering av starka kemikalier i den här typen av verksamheter kan förutom arbetsmiljömässiga risker även utgöra en onödig miljöbelastning i våra reningsverk. Metod Genomgång av objekt Befintligt register av hygienlokaler med fotvård och tatuering jämfördes med de lokaler som kunde hittas på nätet. I förvaltningens register fanns 20 verksamheter. Vid genomgången hittades ytterligare fyra. Genom oanmälda besök skulle det visa sig att två av dessa bedrev verksamhet utan att detta anmälts till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljösanktionsavgift har nu dömts ut för en verksamhet. Den andra bedöms inte uppfylla kriterierna för stickande skärande behandling med risk för blodsmitta, men ska förbjudas eftersom lokalen är olämplig av hygienskäl. Information och checklista: Informationsblad för verksamheter med fotvård och en checklista för tillsyn som togs fram i miljösamverkans tillsynsprojekt har omarbetats något. Informationen och checklistan riktar sig nu inte bara till verksamheter med fotvård, utan till hygienisk behandling i allmänhet och verksamheter som erbjuder stickande, skärande behandlingar i synnerhet. I slutet av augusti 2010 fick alla 21 verksamheterna ett brev med information om tillsynsprojektet och en föreslagen tid för inspektion. Utskicket bifogades informationsbladet och Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Inspektion: Vid besöket inspekterades verksamheten utifrån frågorna i checklistan. Innan avslut summerades de anmärkningar som miljö- och hälsoskydd bedömt som brister och vad som krävs för att åtgärda dem. I det fall allvarliga brister uppmärksammats, informerades verksamheterna om att miljö- och bygglovsnämnden kan komma att förelägga om att åtgärder ska vidtas om bristerna inte åtgärdas. Verksamhetsutövaren informerades om att beslutet kan överklagas i det fall de anser att kravet är felaktigt eller orimligt. Inspektionsrapport och uppföljning:

4 (8) Efter inspektionen har varje verksamhet fått en kopia av den ifyllda checklistan samt en svarsblankett för att underlätta att återrapportering. Bristerna följdes upp genom återbesök, telefonsamtal eller genom att handlingar begärts in. De brister som bedöms vara allvarliga och där rättelse inte har skett trots påpekande, föreläggas om att vidta åtgärder. Överväganden Lokalen Lokalen ska utformas så att rengöring underlättas. Golv, väggar och inredning ska vara i material som är täta och släta och lätta att hålla rena. Textila golvbeläggningar eller mattor är direkt olämpliga i denna typ av lokaler. I lokaler där hygienisk behandling utförs ska det finnas ett separat städutrymme med utslagsvask och rinnande kallt och varmt vatten. Utrymmet ska vara försett med frånluft som leds bort från lokalen. I det fall ventilation saknas i utrymmet, kan verksamheten istället välja att torka golvet med engångsmoppar som t.ex. tvättas i maskinen och inte behöver torka upp i städutrymmet. I vissa fall har det accepterats att skurvatten tappa upp och hälls ut i utslagsvasken för fotbad. (Det omvända har dock inte accepterats) Vissa ytskikt i en lokal för hygienisk behandling ska kunna desinficeras, t.ex. handfat, avställningsytor och behandlingsstol. Det är särskilt viktigt att dessa ytor inte är skadade eller slinta. Ytskikt av omålat trä i behandlingslokalen är direkt olämpligt. Små vinklar och vrår ska undvikas på ytor som ska kunna desinficeras. Detta bör t.ex. särskilt beaktas vid infällda vattenhoar och handfat som nu blivit mer vanliga. Bakterier och smuts som ansamlats i springor och glipor kan bidra till indirekt smittspridning. Särskilt utrymme för rengöring av instrument Det ska finnas ett särskilt utrymme där instrument kan rengöras och desinficeras. Utrymmet ska fara försett med arbetsbänk, rinnande varmt och kallt vatten och andra anordningar som behövs. I många fall har behandlingsrummet accepteras för rengöring av instrument, även om miljö- och bygglovsnämnden i första hand avråder från detta. En förutsättning är dock att rummet är tillräckligt stort och kraven för att kunna rengöra instrumenten i övrigt uppfylls. Rutiner för att skilja rengöringsmoment från behandlingen i tid ska vara uttryckta i verksamhetens egenkontroll och följas strikt. Arbetsytorna måste rengöras emellan de olika arbetsmomenten. Förvaring Det ska även finnas lämpliga utrymmen där material och artiklar kan förvaras avskilt så att det inte står framme och försvårar daglig rengöring eller kontamineras av damm och smuts. Förvaring i skåp förordas eftersom det bättre skyddar mot damm. Höggradigt rent gods ska förvaras så att det behåller den avsedda renhetsgraden ända fram till användningstillfället. Besticklådor där desinficerat gods samförvaras är inte lämpligt om instrumenten ska användas vid behandlingar eftersom de inte längre är höggradigt rena. I flera fall var det dessutom synligt smutsigt i lådorna. Vid inspektionerna har verksamhetsutövaren i flera fall öppnat lådan och plockat upp instrumenten för att visa dem för inspektören med händer som varken spritats eller varit försedd med handske. I några fall har instrumenten legat på rena handdukar i lådor och medvetenheten om risken för kontaminering har varit något högre. Tyvärr

5 (8) är det här förfaringssättet mycket vanligt. Under projektet har riskerna med denna typ av förvaring påtalats. Handtvätt Separat handfat med rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och engångshanddukar och handsprit ska finnas i behandlingsrummet. Enligt en prejudicerande dom är det till och med skäligt att kräva att en nagelbyggare ska installera en ett handtvättställ i behandlingsrummet. Nyttan från hygienisk synpunkt med att installera ett handtvättställ jämfört med kostnaderna för åtgärden ansågs vara sådan att det enligt 2 kap. 7 miljöbalken inte kunde anses orimligt att vidta åtgärden, MÖD, M Kombinationen utslagsvask och handtvätt har inte accepterats. Vid den föregående tillsynsomgången saknade nästan hälften av verksamheterna möjlighet till handtvätt i behandlingsutrymmet. Några av dessa hade dock nära eller fri väg till handtvättställ, vilket då bedömdes som acceptabelt. Med hänsyn till den mycket tydliga domen ovan, accepteras inga undantag för verksamheter med stickande skärande behandlingar där smittrisken bedöms vara större. Verksamhetsutövarna bedöms också haft skälig tid att anpassa sig till de högre kraven genom installering av handtvättställ eller byte av lokal. Utslagsvask I lokaler som erbjuder fotvård ska det finnas en särskild utslagsvask för fotbadvatten och möjlighet att fylla på rent vatten. Verksamhetsutövarna bedöms haft tillräckligt med tid för att anpassa lokalen till detta skärpta krav, i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Att köra fotbadbaljan på vagn för att undvika spill, vilket tidigare medgivits under en övergångsperiod, accepteras nu endast i undantagsfall. Vid den föregående tillsynsomgången saknade hälften av verksamheterna som erbjuder fotvård utslagsvask. Vid början av den här omgången hade antalet halverats. I några fall accepterades tidigare samma ho för handtvätt, utslag av fotbadsvatten och påfyllning av rent vatten om det fanns bra rutiner för detta. Detta bedöms nu som allt för riskabelt förfaringssätt. Inte heller vid den tidigare tillsynsomgången accepterades att fotbadsvatten slogs ut i toaletten. Rengöring och instrument För fotvård krävs att de instrument som används i första hand är höggradigt rena. Instrument som används vid tatuering och piercing ska alltid vara sterila eftersom de avsiktligt ska tränga igenom hudlagren. För att desinficering och sterilisering ska fungera, är det en förutsättning att instrumenten är i bra skick. För att rengjorda instrument ska behålla sin höggradiga renhet fram till behandlingstillfället, måste de hanteras och förvaras så att de skyddas från beröring, fukt och damm. Sterila instrument ska vara engångsförpackade och förpackingen får inte brytas förrän vid användningstillfället. För att uppnå höggradig renhet använder de flesta verksamheter som erbjuder fotvård följande steg: 1. Mekanisk rengöring med svamp eller borste för att avlägsna synlig smuts 2. Kemiskt rengöringsmedel med desinficerande effekt 3. Sterilisering genom upphettning i ugn Mekanisk rengöring ska alltid ske, men det är upp till den enskilde verksamhetsutövaren om det sista steget ska vara kemisk rengöring, sterilisering eller en kom-

6 (8) bination av dessa. Instrumenten blir höggradigt rena redan efter steg två, under förutsättning att de är i bra skick och att den mekaniska rengöringen utförts omsorgsfullt. För att uppnå steril nivå måste värmebehandling ske i en sluten förpackning som inte bryts förrän vid användningstillfället. Höggradigt rent gods får inte beröras med händer och ska direkt efter ugnens öppnande överföras till en skyddad miljö, lämpligtvis en plåtask med lock som inte öppnas förrän de ska användas. Naturligt vis är det även viktigt att plåtaskens insida är höggradigt ren. Detta kan t.ex. uppnås genom att även asken får gå med i ugnen. Det är inget problem att flera instrument förvaras i samma ask om de ska användas vid samma tillfälle. Det rekommenderas dock inte att instrumenten förvaras i askar som kommer att öppnas flera gånger. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk behandling och Smittskydd Stockholm anger att s.k. diskdesinfektorer bör användas, alternativt kemisk desinficering för värmekänsliga instrument. En diskdesinfektor ersätter kemisk rengöring och värmebehandling och torkar dessutom godset. Kostnaden för en diskdesinfektor är ofta högre än för en varmluftsugn eller autoklav, men det blir vanligare med mindre och prisvärda modeller. En verksamhet med fotvård och en som utför piercing desinficerade sina instrument genom kokning i vatten efter mekanisk rengöring. Om detta utförs rätt, är det en väl fungerande metod. En förutsättning för att det ska fungera i praktiken är att instrumenten inte berörs efter kokningen. Metoderna för att rengöra instrumenten bedömdes i de flesta fall fungera tillräckligt bra, även om det hade varit önskvärt att verksamheterna övergick till att använda diskdesinfektorer. Miljö- och hälsoskydd är mycket skeptisk till sliphuvuden av sandsten och liknande porösa material eftersom de är mycket svåra att rengöra. Det är viktigt att komma ihåg att den här typen av instrument inte kan uppfylla kraven för höggradig renhet. Även förvaringen av sliphuvuden är tveksam, eftersom de i de flesta fall sker öppet i rummet, i en hållare där samtliga sliphuvuden är samlade. Risken att smitta sprids med denna typ av instrument bedöms som möjlig när förutsättningarna finns. I övrigt kommer miljö- och hälsoskydd att behöva söka stöd för sin uppfattning om smittrisken med den här typen av verktyg eftersom de används på ett sätt som är väl etablerat inom fotvårdsbehandling och även under utbildningen. Alternativa sliphuvuden i annat utförande som går att rengöra och lämpligare förvaring lämpligt vore önskvärt. Rakblad -Non Steril Flera verksamheter använder sig av rakblad som är märkta non steril. Eftersom rakblad är avsedda att skära igenom huden är det ett krav att de ska de vara sterila. Miljö- och hälsoskydd har uppmärksammat verksamhetsutövarna på detta och framfört att de måste köpa sterila rakblad om de ska användas för hygieniska behandlingen. Sporprov För att säkerhetsställa sterilisatorns funktion anser miljö- och hälsoskydd att sporprov ska utföras regelbundet, och minst två gånger per år. Provresultat ska sparas så att det kan uppvisas för tillsynsmyndigheten. Enligt Socialstyrelsen bör sporprov tas varje kvartal. Detta är något som det slarvas mycket med. Endast i några enstaka fall kan obrutna kedjor av sporprov visas upp. Miljö- och hälsoskydd kräver enbart att proven behöver göras två gånger per år. Eftersom autoklav och varmluftsugn är ett extra steg efter kemisk desinficering framstår kravet lite märkligt. Så länge systemet används, bör ugnarna dock kontrolleras. Kravet på sporprov kan dock eventuellt komma att skärpas.

7 (8) Vid tidigare inspektion kunde endast fyra verksamheter uppvisa protokoll från sporprov. Kemikaliehantering Alla som yrkesmässigt hanterar kemikalier ska ha tillräcklig kunskap om produkternas effekter på människor och miljö. För miljö- och hälsofarliga kemikalier ska säkerhetsdatablad begäras in från leverantören så att tillräckliga försiktighetsåtgärder kan vidtas vid användning och hantering av avfall. Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska verksamhetsutövaren ha en förteckning över de kemikalier som kan innebära risker från hälso- eller miljösyn-punkt; e.g. de kemikalier som är märkta med en farosymbol. Förteckningen ska även innehålla ungefärlig förbrukningsmängd och information om hälso- och miljöskadlighet och dess klassificering med avseende på detta. Uppgifterna hittas i produktens säkerhetsdatablad. Alla verksamheter hade några miljö- eller hälsofarliga kemikalier; framförallt rengöringsmedel och desinficeringsmedel. I många fall fanns en kemikalieförteckning och även säkerhetsdatablad, vilket vid den tidigare inspektionen inte var fallet. Verksamhetsutövarna informerades om skyldigheten att byta ut en miljöskadlig produkt mot en mindre miljöskadlig produkt, om alternativ finns och att komplettera förteckningen och säkerhetsdatabladen där det saknades. Avfall Verksamheternas avfall ska källsorteras. Farligt avfall och stickande/skärande avfall ska lämnas till en återvinningsanläggning som tar emot avfall från verksamhetsutövare. Kvitto från inlämningen ska sparas i minst fem år. När det gäller stickande skärande verksamheter handlar detta främst om rakblad. En plastburk med rakblad tar många år att fylla upp för en normalstor verksamhet. En felaktig hantering av skalpellblad eller en otydlig märkning på avfallsfraktionen innebär framförallt risk för renhållningsarbetarna som kan skada sig. Inlämning ska ske på en anläggning som kan ta emot verksamhetsavfall och hantera denna form av avfall, exempelvis Hagby återvinningsanläggning i Täby ( ) eller Högbytorp i Upplands- Bro ( ). De flesta verksamheter hade ett separat kärl som var märkt att det innehåller riskavfall;- stickande skärande. Vid den tidigare tillsynsomgången vara en vanlig brist att just märkningen saknades på avfallsfraktionen. Egenkontroll Två verksamhetsutövare kände vid denna tillsynsomgång inte till kravet på egenkontroll. Hos tre verksamhetsutövare saknades egenkontroll helt. Vid den tidigare tillsynsomgången var det fem verksamhetsutövare som inte hade något egenkontrollprogram. Flertalet kan dock visa upp ett kontrollprogram, även om kvalitén och noggrannheten i rutinerna skiljer sig starkt åt mellan de olika verksamheterna. Enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska egenkontrollen innehålla följande; 1. Ansvarsfördelning; Det ska klart framgå vilket ansvar verksamhetsutövaren har för lokalen och vilket ansvar eventuell hyresvärd och/eller fastighetsägare har. Om verksamheten delar lokal med annan verksamhet ska fördelningen av ansvaret mellan verksamheterna framgå. Delar av uppgifterna kan i hyresavtal. Uppgifter som kan ingå är t.ex. ansvar för städning och rengöring, värme- och vattensystem, ventilation, ytskikt på golv och väggar, ingrepp och åtgärder som får göras i lokalen etc.

8 (8) 2. Kunskap, erfarenhet och vidareutbildning; Enligt 2 kap. 2 MB ska den som bedriver en verksamhet ha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa. Egenkontrollen ska innehålla utbildningsbevis, bevis från kursdeltagande etc. 3. Rutiner för att säkerställa god hälsonivå; T.ex. rengöringsrutiner för lokalen, detaljerad beskrivning av hur instrument rengörs och desinficeras, rutiner för sporprov, hantering av avfall etc. 4. Riskbedömning; Verksamheten ska identifiera vilka moment som utgör de största riskerna utifrån ett hälso- och miljöperspektiv. Bemötande och behandling av människor med särskild smitta kan också ingå här liksom rutiner för att hantera klagomål. 5. Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad; Slutsatser När projektet är avslutat kommer samtliga lokaler som erbjuder fotvård att ha handfat och utslagsvask i behandlingslokalen. Tatueringsverksamheten kommer att ha särskilda arbetskläder som tvättas och förvaras på lämpligt vis. Hälften av verksamhetsutövarna har deltagit i seminariet om smittskydd och resistenta bakterier. De lokaler som varit i sämst skick kommer att vara åtgärdade. Det är miljö- och hälsoskydds uppfattning, att de hygieniska förutsättningarna hos verksamheter som erbjuder stickande och skärande behandling i Järfälla totalt sett kommer att vara märkbart förbättrade när projektet avslutas. Flertalet av lokalerna håller dessutom lokalmässigt nu en hög standard jämfört med den tidigare tillsynsomgången. Fortsatt arbete bör framförallt läggas vid att fokusera på ökad kunskap och förståelsen för hur smitta sprids och förebyggs eftersom det här de största riskerna bedöms finnas. Miljö- och hälsoskydd bör på olika sätt verka för att kunskap om smittspridning och resistenta bakterier kontinuerligt sprids i kommunens verksamheter som arbetar med stickande och skärande behandlingar. Det finns olika sätt att arbeta med detta. Det är också viktigt att miljö- och hälsoskydd ställer höga krav på lokalerna i samband med nyanmälningar och bl.a. verkar för att separata utrymmen för rengöring tas i anspråk i större omfattning än tidigare. Fördelarna med diskdesinfektorer bör framhållas framför andra rengöringssätt. Med hänsyn till risken för allvarlig smitta är det viktigt att tillsynen i denna typ av lokaler inte blir eftersatt och att varje lokal bör besökas minst en gång vart tredje år. Karin Seleborg Miljöchef Helena Fornstedt Miljö- och hälsoskyddsinspektör Expedieras Miljö- och bygglovsnämnden

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård är en så kallad yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. För att skydda dig och

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-06-26 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:1 Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheter Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Tillsyn av hygienlokaler Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Christina Hermansson Mars 2007 Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Lokalens/anläggningens namn Företagets namn Lokalens/anläggningens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016 RAPPORT 1-2016 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Rapport om tillsyn av frisörer 2016 Rapport 1 (7) 2016-12-27 Dnr:2016-001187 Hälsoskyddsenheten Andreas Wållberg, 0340-69 71 69 Tillsyn på frisörer i

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 Förslag till beslut 1 Godkänna rapporten

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

Tillsynsprojekt Tatuering och piercing 2009

Tillsynsprojekt Tatuering och piercing 2009 1(9) Tillsynsprojekt Tatuering och piercing 2009 Rebecka Bogren 2009-10-23 701 35 2(9) Sammanfattning har under 2009 i ett tillsynsprojekt inspekterat samtliga kända piercingoch tatueringsverksamheter

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Information om projekt piercing och tatuering 2012

Information om projekt piercing och tatuering 2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2012-08-31 Monika Gyllengahm DNR SMN 1225/2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Information om projekt piercing och tatuering 2012 Bakgrund Projekt piercing och tatuering

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Att starta verksamhet med hygienisk behandling

Att starta verksamhet med hygienisk behandling Informationsblad Att starta verksamhet med hygienisk behandling Anmälan Du som ska öppna en ny lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt M Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt Information och tillsyn i Hörby, Eslöv och Höörs kommuner Rapport 2014-01 Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83

Läs mer

Tillsyn av hygienverksamheter 2012

Tillsyn av hygienverksamheter 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 sid. 1-15 Tillsyn av hygienverksamheter 2012 En rapport från miljöförvaltningen Anna Rosner April 2013 Dnr 2012-5503 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 2.1

Läs mer

PROJEKT. Hygienrutiner hos verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2015 2015-05-27

PROJEKT. Hygienrutiner hos verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2015 2015-05-27 PROJEKT Hygienrutiner hos verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2015 2015-05-27 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök 2009 1 Bakgrund Erfarenhet från andra kommuner visar att det finns problem gällande rengöring. Genom ett projekt som både genom visuell- och tryckplattskontroll

Läs mer

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Bygg- och miljökontoret informerar Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Innan en anläggning enligt ovan tas i bruk kan en anmälan behöva göras till kommunen enligt 38 i förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Stickande, skärande material inom hygienlokaler

Stickande, skärande material inom hygienlokaler SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2007 Stickande, skärande material inom hygienlokaler MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2007 Projektet utfört av: Christina Hellman Postadress

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Gränsdragning i tillsynen

Gränsdragning i tillsynen Gränsdragning i tillsynen Helena Fornstedt helena.fornstedt@jarfalla.se 08-580 291 22 juni 2011 Sid 1 En verksamhet flera myndigheter Verksamhet mhn Socialstyrelsen SSM Jordbruksverket Smittskydd Sthlm

Läs mer

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger Senast uppdaterad 030909 Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger (fyll om möjligt i kända uppgifter innan besöket) Närvarande Salongens namn: Företag: Inspektör: Insp.datum Org.nr: Adress: Telefon

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING

ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk behandling 1 Innehåll Vad är en hygienlokal? 3 Anmälan och handläggning 3 Lokalen

Läs mer

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 2014-10-06 Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 Allmänna uppgifter Lokal namn Adress Verksamhetsutövare Datum Närvarande Årskurser Antal barn/elever Antal personal

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Kommun: Förskolans namn: Månad när tillsynsbesöket gjordes: Allmänt om förskolan

Läs mer

Att bedriva. hygienisk verksamhet. En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet

Att bedriva. hygienisk verksamhet. En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet Att bedriva hygienisk verksamhet En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet 1 3 3 4 4 5 6 2 Vad är en hygienisk verksamhet? Med yrkesmässig hygienisk

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på frisörsalonger 2007 Rapport nr 1/07 INLEDNING Inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan har samtliga av miljö- och byggnadsnämnden kända

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Rapport om tillsyn av lokaler för tatuering, piercing och akupunktur i Malmö stad vintern 2003 våren 2004.

Rapport om tillsyn av lokaler för tatuering, piercing och akupunktur i Malmö stad vintern 2003 våren 2004. Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 08/2004. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet Rapport om tillsyn av lokaler för tatuering, piercing och akupunktur i Malmö stad vintern

Läs mer

Att starta verksamhet med solarium

Att starta verksamhet med solarium Informationsblad Att starta verksamhet med solarium Anmälan Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds att sola solarium måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret, senast 6 veckor

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Piercing och tatuering 2012

Piercing och tatuering 2012 Piercing och tatuering 2012 Miljökontoret Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning BAKGRUND...1 Syftet med projektet...1 Fokus på egenkontroll...1 Risker med piercing och tatuering...1 Information

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd

Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd 2012 Annelie Stigsäter November 2012 2012-11-09 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING

Läs mer

Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun

Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun En del i det nationella tillsynsprojektet om piercing och tatuering 2012 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015 Tvätt, avfall och städ Vårdhygien Uppsala län 2015 Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver kunskap och

Läs mer

Vad gäller för hygienisk behandling?

Vad gäller för hygienisk behandling? Vad gäller för hygienisk behandling? En informationsbroschyr från miljöoch hälsoskyddskontoret för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk behandling MHK 2004, reviderad 2009-02-06

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008

Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008 Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll 1. Inledning 1 2. Målsättning 1 3. Genomförande 1 4. Omfattning 1 5. Resultat 1 5.1 Egenkontroll 1 5.1.1 Badvattenkvalitet

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Sida 1 av 6 Frågor och svar om anmälningsplikten Här beskriver vi hur Socialstyrelsen anser att 38 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tolkas. Det här är Socialstyrelsens

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Rengöringskontroll restauranger och storhushåll i Hörby kommun 2007 RAPPORT 2007-3

HÖRBY KOMMUN. Rengöringskontroll restauranger och storhushåll i Hörby kommun 2007 RAPPORT 2007-3 Rengöringskontroll restauranger och storhushåll i Hörby kommun 2007 RAPPORT 2007-3 MILJÖNÄMNDEN 2007 Inledning Projektet har utförts mellan 2007-08-27 och 2007-09-16 av Miljökontoret i Hörby kommun. Livsmedelsinspektör

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015

Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2016/1381 Datum: 2016-04-05 Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd hösten 2015 Besöksadress Visborgsallén 19,

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Hygienlokaler Fotvård Juni-Oktober 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Genomförande...3 Resultat från inspektionerna...4 Lokalens

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer