Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på frisörsalonger 2007 Rapport nr 1/07

2 INLEDNING Inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan har samtliga av miljö- och byggnadsnämnden kända frisersalonger i Sjöbo kommun besökts under Vid tillsynen har hela verksamheten gåtts igenom, bland annat har lokalutformning, ventilation, hygien, avfallshantering, egenkontroll och märkning av kosmetiska och hygieniska produkter till försäljning granskats. Miljö- och byggnadsförvaltningen har inventerat frisersalongerna i Sjöbo kommun via egna register och gula sidorna. Sammanlagt har 23 frisersalonger besökts. Två av dessa var inte tidigare anmälda till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med bokning av tillsynsbesök översänt en checklista (bilaga 1) till samtliga verksamheter. Detta för att göra tillsynen så effektiv och givande som möjligt. Checklistan utgjorde ett underlag vid inspektionen. Efter tillsynsbesöken har inspektionsrapporter sammanställts och översänts till salongerna. Denna rapport har sammanställts av miljöinspektör Ing-Marie Jönsson och miljöinspektör Malin Tell Walient som båda varit ansvariga för tillsynsprojektet. LAGSTIFTNING - Miljöbalken (1998:808) - Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll - Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2001:2) - Socialstyrelsens meddelandeblad 15/99, Miljöbalken anmälningspliktiga lokaler - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) - Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1993:2 och 2004:12) Utöver ovan nämnda lagtexter omfattas frisersalonger av ytterligare förordningar, föreskrifter och allmänna råd bl.a. avseende avfallshantering, inomhusmiljö, kemikaliehantering etc.

3 VILKA KRAV STÄLLS PÅ EN FRISERSALONG? ANMÄLNINGSPLIKT Frisersalonger omfattas av anmälningsplikt enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (punkt 3 - lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling). Om verksamheten startats efter utan att anmälan till miljö- och byggnadsnämnden lämnats in, är miljöoch byggnadsnämnden skyldig att besluta att verksamhetsutövaren ska betala en miljösanktionsavgift. EGENKONTROLL Enligt 26 kap 19 miljöbalken skall den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver en sådan verksamhet skall lämna förslag till egenkontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Den som yrkesmässigt bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken omfattas även av de mer preciserade kraven på egenkontroll som finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Information om vad detta innebär har skickats ut till samtliga besökta frisersalonger (bilaga 2). ALLERGIER och TOBAKSRÖKNING Den som är verksamhetsutövare och bedriver yrkesmässig verksamhet med hygienisk behandling behöver ha kunskap om allergifrågor, eftersom allergiska besvär är vanligt förekommande. Det är mindre lämpligt med pälsdjur och allergiframkallande växter i salongen. Av Tobakslagen (1993:581) framgår att rökning är förbjuden i lokaler dit allmänheten har tillträde, till dessa räknas frisersalonger. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynen över tobakslagens bestämmelser och denna tillsyn har genomförts i samband med inspektionerna HYGIEN En god hygien är en förutsättning för begränsning av smittrisker och andra olägenheter för människors hälsa. Kontakt smitta med händerna är den vanligaste av alla smittvägar och god handhygien är därför en viktig hygienrutin. För att kunna hålla en god handhygien behöver det finnas tvättställ med flytande tvål och engångshanddukar i behandlingslokalen. Särskilda utrymmen för diskning/rengöring, desinfektion och sterilisering av redskap, instrument m.m. är en förutsättning för en bra hygien. Därför ska en speciell plats för rengöring och desinfektion finnas i lokalen. Utrymmena måste vara tillräckligt stora så att smutsigt och rent kan hållas åtskilt. LUFTKVALITET För att minska infektionsrisken samt öka välbefinnandet är det viktigt att

4 luftkvaliteten är bra. Av Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 framgår att en god luftkvalitet bör upprätthållas i en frisersalong. Utsöndringsprodukter från människor, fukt, kemiska ämnen, koldioxid och smittämnen måste ventileras bort. Grundkravet är ett uteluftsflöde på 7 l/s för varje person som samtidigt beräknas vistas i lokalen. Förstärkning av allmänventilationen eller en komplettering med punktutsug kan ibland behövas. UTRYMMEN Lokalen ska utformas så att rengöring och eventuell desinfektion av lokalen underlättas. Golv, väggar och inredning ska vara av material som är lätt rengörbart. Ytskikt som är slitstarka, lättskötta och som inte är dammfällor underlättar städningen. Det är viktigt att ytskikten inte har sprickor eller fogar som försvårar rengöringen. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 måste det även finnas tillräckligt med toaletter. Dessa ska vara försedda med tvättställ med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar. AVFALLSHANTERING Frisersalonger omfattas av miljöbalkens hushållningsprinciper och ska därför verka för att mängden avfall minimeras. Återanvändning och återvinning ska främjas (detta får dock inte gå ut över hygienkraven). MÄRKNING Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 1993:2 och 2004:12 ska alla kosmetiska och hygieniska produkter som är till försäljning vara märkta. På produktens förpackning ska det finnas: namn och adress till tillverkare eller importör inom EU. kvantitet, angiven som vikt, volym eller antal. tillverkarpartiets nummer, s k Batchnummer. ingrediensförteckning med INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) t ex aqua för vatten och parfum för parfym. I vissa fall ska det finnas bäst-före-datum, varningstext och/eller uppgifter om vad produkten ska användas till. Salongen måste vara väl avskild, om den ligger i anslutning till annan verksamhet eller bostad. Om produkter som saluförs i salongen inte uppfyller reglerna så bryter näringsidkaren mot lagen och kan bli åtalad. Miljö- och byggnadsförvaltningen och Läkemedelsverket har rätt att kontrollera de varor som saluförs och kan också besluta att de inte får säljas.

5 TILLSYN PÅ FRISERSALONGER I SJÖBO KOMMUN 2007 ANMÄLAN Två av de besökta salongerna var tidigare okända för miljö- och byggnadsnämnden då dessa inte hade anmält sin verksamhet enligt miljöbalken. En av dessa saknade även bygglov enligt plan och bygglagen. Båda dessa salonger har uppmanats att snarast anmäla, samt i ett fall även söka bygglov för, sin verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden. EGENKONTROLL En fullständigt dokumenterad egenkontroll enligt miljöbalken saknades på samtliga salonger. Bland annat saknades kemikalieförteckning hos samtliga. Vissa av salongerna hade dock rutiner för städning m.m. varav en del var dokumenterade. Information om egenkontroll har överlämnats till de flesta verksamheter vid tidigare tillsynsbesök. Detta har dock inte fullt ut anammats av verksamheterna. Samtliga besökta salonger var rökfria och detta är mycket positivt HYGIEN Tio av salongerna hade brister vad gäller hygienen. Den vanligaste bristen inom detta område var att penslar och/eller rakmaskinsskär inte desinfekterades mellan varje kund. Dessa bör, för att minska risken för smittspridning av bland annat svampsporer och huvudlöss, desinfekteras mellan varje kund, detta. Råd har meddelats de salonger där detta noterats. Ytterligare information gavs vid inspektion. Råd att upprätta egenkontroll enligt miljöbalken har meddelats samtliga salonger. Eftersom detta är ett lagkrav kan det inte bortprioriteras. Då lagstiftningen kan upplevas som krånglig och svårtillgänglig för verksamhetsutövarna har även informationsblad om egenkontroll på frisersalonger skickats ut till verksamheterna. ALLERGI och TOBAKSRÖKNING I en av salongerna vistades en katt och i en annan fanns en hund i nära anslutning till behandlingslokalen. Detta är mindre lämpligt ur allergisynpunkt, råd har meddelats. En annan brist var att vissa av salongerna använde Ammoniak eller Klorin som desinfektionsmedel, dessa är inte lämpliga ur miljösynpunkt. Verksamhetsutövare är skyldiga enligt 4 2 kap miljöbalken att undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för miljön om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Samtliga salonger där denna brist noterats har meddelats råd att byta

6 desinfektionsmedel till ett mer miljövänligt alternativ. LUFTKVALITET Luftkvaliteten upplevdes vid inspektionstillfällena som tillfredställande på alla salonger. Det bör dock noteras att det vid inspektionstillfällena inte fanns kunder i lokalen och de flesta inspektionerna skedde tidigt på dagen innan verksamheten startat. Man kan därför inte utesluta att luftkvaliteten upplevs som otillfredsställande vid andra tidpunkter. En stor del av salongerna (15st) hade inte utfört Obligatorisk ventilations kontroll (OVK), samtliga av dessa har informerats och meddelats råd att lämna in protokoll från OVK till miljö- och byggnadsnämnden. Uppgifter om avsaknad av OVK har överlämnats till miljö- och byggnadsförvaltningens VVS- ingenjör. UTRYMMEN Av de besökta salongerna var det tre som hade brister beträffande lokalens utformning, inredning och utrustning. De brister som noterades bestod av sliten golvmatta och avsaknad av vaskar och beror till stor del på att dessa salonger var äldre. I förekommande fall har råd att åtgärda bristerna meddelats. AVFALLSHANTERING Sex av de besökta salongerna hade brister i sin avfallshantering. Bristerna gällde främst att återvinningen av förpackningar inte fungerade fullt ut. Förpackningar kan återvinnas till större del än vad som görs i dag på flera av salongerna, detta beror oftast på okunskap. Råd har meddelats angående ytterligare utsortering. Många av salongerna visade dock stor medvetenhet vad gäller förpackningsinsamlingen. MÄRKNING Felmärkta kosmetiska och hygieniska produkter fanns till försäljning på sex av de besökta salongerna, de flesta av dessa produkter var gamla eller märkta på svenska. Flera av salongerna hade en produktserie som genomgående var felmärkt: Chrie colormousse. De verksamhetsutövare som saluförde felmärkta produkter informerades om att dessa inte får säljas och uppmanades att ta kontakt med sin leverantör för att få rättmärkta produkter. Information om märkning av kosmetiska och hygieniska produkter bifogades inspektionsrapporterna. Eftersom granskningen av märkningen genomfördes som stickprov på fyra produkter är sannolikheten stor att felmärkta produkter även finns på flera av de andra salongerna. Om produkter som saluförs i salongen inte uppfyller gällande regler bryter

7 näringsidkaren mot lagen och kan bli åtalad. Alla salonger bör därför regelbundet i sin egenkontroll granska sina kosmetiska och hygieniska produkter som är till försäljning. Fyra av salongerna hade ingen försäljning av kosmetiska och hygieniska produkter. SLUTSATSER Större delen av de brister som noterats vid inspektionerna beror till stor del på brister i egenkontrollen enligt miljöbalken. Flera avvikelser hade kunnat avhjälpas genom att verksamhetsutövaren själv går igenom sin verksamhet och är medveten om vilka krav som ställs enligt lagstiftningen. Det är därför av största vikt att salongerna arbetar med att ta fram en fullständig egenkontroll och därefter fortsätter att arbeta aktivt med denna. Det är inom detta område som tillsynsmyndigheten bör lägga resurser. Bland annat att ta fram informationsmaterial, informationskampanjer osv. samt ge exempel på hur egenkontrollen kan utformas. Enligt vad förvaltningens erfar är det många andra branscher inom detta område som till stor del saknar egenkontroll. Ett riktat projekt för att alla dessa verksamheter ska kunna arbeta aktivt med sin egenkontroll kan vara en lösning UPPFÖLJNING Enligt gällande tillsynsplan ska frisersalonger besökas vart tredje år och en uppföljning av hur kraven på egenkontroll uppfylls kommer således att ske kontinuerligt. I de fall där föreläggande eller råd meddelats kommer återinspektion att vidtas tidigare i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut/inspektionsrapporter.

8 Tabell 1 Sammanfattning av de brister som noterades vid tillsyn på frisersalonger Saknas anmälan enligt miljöbalken Brister vad gäller utrymmen Brister i städrutiner Brister rörande luftkvalitet OVK har inte utförts Brister i hygienen Förekommer Husdjur och/eller tobaksrökning Brister i egenkontrollen Brister i avfallshantering Brister i märkning av Kosmetiska och hygieniska produkter 1 X X 2 X X X X X 3 X Ingen försäljning 4 X X X 5 X X 6 X Ingen försäljning 7 X X X 8 X X X 9 X X X X 10 X X X 11 X X X 12 X X X 13 X X X 14 X X Ingen försäljning 15 X X X 16 X X X Ingen försäljning 17 X X X 18 X X X 19 X X X X 20 X X X 21 X X 22 X X X 23 X X X X X X Tot:

9 Checklista frisersalonger (IB.36:1) (Allmänna Råd från Socialstyrelsen 2006:4) Anläggning: Datum: Närvarande: Orgnummer: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Huvudansvarig: Inryms någon övrig verksamhet i lokalen?: Antal anställda/uthyrda frisörstolar: Utrymmen Kundtoalett med flytande tvål och engångshandduk Ja Nej Handtvätt möjligheter i lokalen, flytande tvål och engångshandduk Ja Nej Ventilerat städutrymme med utslagsvask, samt varmt och kallt vatten Ja Nej Golv, väggar, tak och annan inredning lätt att rengöra Ja Nej Städas toalett, handtvättutrymmen och arbetsbänkar dagligen Ja Nej Städmetod: Ventilation Upplevs luftkvaliteten som tillfredställande Ja Nej Luftflöde på minst 7 liter/sekund och person Ja Nej

10 När utfördes senaste OVK? Typ av ventilation: Självdrag Frånluft Tilluft Punktutsug, bör finnas. Hygien Separat disk för rengöring av redskap Ja Nej Används rena handdukar till varje kund? Ja Nej Används kräppapperskrage? Ja Nej Rengörs saxar, trimsaxar, kammar, borstar och spolar mellan varje kund? Ja Nej Desinfekteras penslar och rakmaskinsskär efter varje kund Ja Nej Desinfekteras redskapen vid misstanke om blödning el likn. Ja Nej Desinfektionsmedel: Hålls rena redskap skilt från använda redskap? Ja Nej Tillgång till tvättmaskin Ja Nej Tvättemperatur (ska vara minst 60 C): Används separata arbetskläder Ja Nej Övrigt Upplevelse av inneklimatet ( C) Husdjur inne i lokalen? Ja Nej Tobaksrökning? Ja Nej Egenkontroll Finns rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen. Ja Nej Finns förteckning över de kemiska produkter som används, bl a städkemikalier och kosmetiska produkter. Ja Nej

11 Avfall Typ av avfall som uppkommer i verksamheten Riskavfall( skärande, stickande samt smittförande avfall) hanteras separat och läggs i speciella avfallsburkar Ja Nej OBS! Denna sida fylls i vid inspektionstillfället Försäljning av kosmetiska och hygieniska produkter Märkning på produkt nr Tillverkare/Importör inom EU/EES Mängd i vikt eller volym Batchnummer Ingrediensförteckning med INCI-namn (aqua för vatten) Varningstext på permanenter och hårfärger med oxidation Produ ktnam n: Nr 1: Nr 2: Nr 3: Nr 4: Övriga kommentarer

12 Vad innebär egenkontroll för din verksamhet? Egenkontroll innebär att den som bedriver en verksamhet själv ska kontrollera att de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten följs. Dessutom ska verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa följas upp. Detta är en sammanfattning av innehållet i miljöbalkens egenkontrollförordning (SFS 1998:901). Ansvarig för miljöfrågor Inom verksamheten ska det finnas en person som har det övergripande ansvaret för att se till att gällande regler och beslut följs. Personen ansvarar också för att informera övriga om dessa regler. I större verksamheter ska den interna ansvarsfördelningen vara klargjord. Riskbedömning Under hela den tid en verksamhet drivs ska verksamhetsutövaren hålla sig informerad om de effekter verksamheten och de produkter som används inom verksamheten kan ha på människors hälsa eller miljön. De undersökningar och bedömningar som görs ska resultera i att åtgärder vidtas eller produkter ersätts för att minimera de risker som förekommer. Jämför med de allmänna hänsynsreglernas kunskapskrav, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen. Driftstörningar och andra händelser som kan påverka människors hälsa eller miljön ska meddelas till tillsynsmyndigheten Rutiner Rutiner för hantering och skötsel av utrustning ska finnas, och de ska spridas i verksamheten så att alla känner till dem. De ska vara så enkla och lätta att förstå att risken för misstag, orsakade av slarv eller okunskap, minimeras. Kemikalie- eller produktförteckning Det ska finnas en kemikalie- eller produktförteckning över produkter som kan innebära risker för människors hälsa eller miljön. Förteckningen ska innehålla: - produktens namn - dess användningsområde - användningens omfattning - samt information om hälso- och miljöskadlighet. Förteckningen ska uppdateras allt eftersom produkter tillkommer eller tas bort. eller om produktens hälso- och/eller miljörisker förändras. Dokumentation Egenkontrollens olika delar ska vara väl dokumenterade och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

13 Märkning av kosmetiska och hygieniska produkter Många kosmetiska och hygieniska produkter (KoH-produkter) kan vara skadliga om de används på fel sätt. Därför finns det regler och kontroll för att skydda miljö och människor. Denna information riktar sig till dig som säljer kosmetiska och hygieniska produkter. Med kosmetisk eller hygienisk produkt menas en produkt som används på kroppen eller i munnen. Den som använder produkterna vill bli ren, dofta gott eller ändra utseendet. Exempel på produkter är tvål och schampo, tandkräm, smink, hudkrämer, hårfärg, permanent och solkräm. Märkning: Alla kosmetiska och hygieniska produkter ska märkas. På produktens förpackning ska det finnas: namn och adress till tillverkare eller importör inom EU. kvantitet, angiven som vikt, volym eller antal. tillverkarpartiets nummer, s k Batchnummer. ingrediensförteckning med INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) t ex aqua för vatten och parfum för parfym. I vissa fall ska det finnas bäst-före-datum, varningstext och/eller uppgifter om vad produkten ska användas till. Krav o kontroll: Du som säljer produkten ska kunna vända dig till tillverkare och importörer för att få uppgifter om produkten. Det är viktigt att ställa krav på tillverkare och importörer. Om du säljer produkter i butiken som inte uppfyller reglerna så bryter du mot lagen och kan bli åtalad. Miljö- och byggnadsförvaltningen och Läkemedelsverket har rätt att kontrollera varorna i din butik och kan också besluta att de inte får säljas. Mer information finns på Läkemedelsverket: Lagstiftning: 14 kap 8 Miljöbalken- krav på produktinformation på kemiska produkter. Förordning (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter om Läkemedelsverket rätt att meddela ytterligare föreskrifter om produktinformation, försiktighetsmått och produktval m m. Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 1993:2 och 2004:12

14

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger Senast uppdaterad 030909 Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger (fyll om möjligt i kända uppgifter innan besöket) Närvarande Salongens namn: Företag: Inspektör: Insp.datum Org.nr: Adress: Telefon

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Lokalens/anläggningens namn Företagets namn Lokalens/anläggningens

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt M Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt Information och tillsyn i Hörby, Eslöv och Höörs kommuner Rapport 2014-01 Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

Frisersalonger Tillsynsprojekt 2007

Frisersalonger Tillsynsprojekt 2007 projekt R A P P O R T januari 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Frisersalonger Tillsynsprojekt 2007 Katarina Frilén Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan

Läs mer

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016 RAPPORT 1-2016 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Rapport om tillsyn av frisörer 2016 Rapport 1 (7) 2016-12-27 Dnr:2016-001187 Hälsoskyddsenheten Andreas Wållberg, 0340-69 71 69 Tillsyn på frisörer i

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD Fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård är en så kallad yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. För att skydda dig och

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Tillsyn av hygienlokaler Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Christina Hermansson Mars 2007 Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Anläggningens besöksadress Anläggningens besöksadress Telefon till anläggningen

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010

PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010 PROJEKT Tillsynskampanj 2010 Frisörer - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 42, 2010 Författare: Margareta Jonsson Jenny Hamrin Robert Anderson Sammanfattning

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-06-26 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:1 Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheter Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Information Bilagor För att denna anmälan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Hygienisk

Läs mer

Information om projekt piercing och tatuering 2012

Information om projekt piercing och tatuering 2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2012-08-31 Monika Gyllengahm DNR SMN 1225/2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Information om projekt piercing och tatuering 2012 Bakgrund Projekt piercing och tatuering

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson Hygien i förskolan Ingrid Nilsson Bakgrund Barn som går på förskola har mer infektioner, framförallt luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma. Förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom

Läs mer

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2012-04-18 Monika Gyllengahm SMN 0598/2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 Bakgrund Stadsbyggnads- och

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Tillsyn av solarier i Jönköpings kommun 2004

Tillsyn av solarier i Jönköpings kommun 2004 Tillsyn av solarier i Jönköpings kommun 2004 Utförd av Camilla Gustavsson Hälsoskyddsenheten Miljökontoret Jönköpings kommun Sammanfattning Under 2004 har tillsynsbesök utförts på 24 solarieverksamheter

Läs mer

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 CHECKLISTA FÖR INSPEKTION Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll: Sid 1. Inledning 1 2. Lagstiftning 1 3. Målsättning 1 4. Genomförande 1 5. Resultat 2 5.1 Fritidsgårdar 2 5.1.1 Höga

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom att tillämpa egenkontroll kan olägenhet för

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Bygg- och miljökontoret informerar Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Innan en anläggning enligt ovan tas i bruk kan en anmälan behöva göras till kommunen enligt 38 i förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Anmälan avser lokal för undervisning

Anmälan avser lokal för undervisning Anmälan avser lokal för undervisning Ny verksamhet Utökning eller ändring av befintlig verksamhet Startdatum: Förskola/Förskoleklass Öppen förskola Grundskola Gymnasieskola Öppen fritidsverksamhet Fritidshem

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sida 1 av 3 Kommunhuset Blankett uppdaterad: 2016-03-10 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Lagrum: 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny

Läs mer

FÖRELÄGGANDE ATT REDOVISA SENASTE OVK- PROTOKOLL SAMT REDOGÖRA FÖR ÅTGÄRD AV FUKTSKADA I TAK & FASAD - HÖGDALENS SIM- OCH IDROTTSHALL

FÖRELÄGGANDE ATT REDOVISA SENASTE OVK- PROTOKOLL SAMT REDOGÖRA FÖR ÅTGÄRD AV FUKTSKADA I TAK & FASAD - HÖGDALENS SIM- OCH IDROTTSHALL ECOS Mall 90_ALL_bes_obj_delg - ver. 2007-10-16 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Bilaga 3 BESLUT DNR: 2011-10585 SID 1 (5) 2013-08-27 Handläggare Marithe Eriksson 08-508 28 172 marithe.eriksson@stockholm.se

Läs mer

Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn.

Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn. 1 Miljökontoret Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn. Exempel på hur en märkning kan se ut, www.lakemedelsverket.se Författare. Maj Åström Datum 2011-01-18 701 35 2 Sammanfattning

Läs mer

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Vad gäller för hygienisk behandling?

Vad gäller för hygienisk behandling? Vad gäller för hygienisk behandling? En informationsbroschyr från miljöoch hälsoskyddskontoret för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk behandling MHK 2004, reviderad 2009-02-06

Läs mer

ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING

ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk behandling 1 Innehåll Vad är en hygienlokal? 3 Anmälan och handläggning 3 Lokalen

Läs mer

Att starta verksamhet med solarium

Att starta verksamhet med solarium Informationsblad Att starta verksamhet med solarium Anmälan Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds att sola solarium måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret, senast 6 veckor

Läs mer

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post Anmälan av skolverksamhet Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38 Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Miljökontoret informerar om. Solarium

Miljökontoret informerar om. Solarium Miljökontoret informerar om Solarium Våren 2009 Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljökontoret innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Att bedriva. hygienisk verksamhet. En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet

Att bedriva. hygienisk verksamhet. En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet Att bedriva hygienisk verksamhet En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk verksamhet 1 3 3 4 4 5 6 2 Vad är en hygienisk verksamhet? Med yrkesmässig hygienisk

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer