årsredovisning acando ab 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning acando ab 2009"

Transkript

1

2 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast den 27 april De aktie ägare som låtit för valtarregistrera sina aktier, måste i god tid se till att aktierna nämnda dag är till fälligt inregistrerade hos VPC i eget namn. Anmälan om deltagande ska göras till Acando senast kl den 27 april Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller registreringsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan kan göras per post till Acando AB, Box 5528, Stockholm, per telefon på eller direkt på hemsidan: Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna insändas före stämman. Rapportdatum 2010 Delårsrapport januari mars maj 2010 Halvårsrapport januari juni juli 2010 Delårsrapport januari september oktober 2010 Bokslutskommuniké för februari

3 Innehåll Året i korthet 4 Vd har ordet 6 Detta är Acando 8 Marknad 10 Erbjudande 12 Kvalitet, miljö och processer 16 Medarbetare 18 Organisation 20 Risker och möjligheter 22 5-årsöversikt 23 Aktien 24 Förvaltningsberättelse 27 Koncernens resultaträkning 33 Koncernens rapport över finansiell position 34 Koncernens rapport över förändring i eget kapital 36 Koncernens rapport över kassaflöde 37 Moderbolagets resultaträkning 39 Moderbolagets balansräkning 40 Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital 42 Moderbolagets kassaflödesanalys 43 Noter 44 Revisionsberättelse 59 Bolagsstyrning 60 Styrelsen 65 Koncernledningen 66 Distributionspolicy 67 Adresser 68 3

4 året i korthet Acandos 2009 i korthet»acando fick under 2009 ett flertal nya kunder och fördjupade samarbetet med sina viktigaste kunder och partners.«ett antal viktiga ramavtal tecknades under året, bland annat med Försäkringskassan, Sandvik och SEB. Ett Application Management-center etablerades i Trondheim, som en integrerad del av Acandos Application Managementerbjudande och som en del i existerande och nya kundåtaganden kring applikationsförvaltning i Norge. Acando tecknade under året ett flertal kontrakt rörande drift och förvaltning av kunders affärskritiska system, bland annat med Tibnor, Westinghouse, Helse SørØst RHF och Norstedts Juridik. Acandos erbjudande CRM as a service, baserat på Microsoft CRM, lanserades i Tyskland. Det skapade ett stort intresse och ett flertal kundavtal för CRM-tjänster tecknades, både i offentlig och privat sektor. Acando lanserade en lösningssvit för lönsamhetsanalys, Profit Modeler. Lösningen är baserad på och tätt integrerad med Microsofts produkter. Den är tagen i drift hos bland annat Alecta. Acando i Norge tecknade ett avtal med Statsbygg för införande av en tjänsteorienterad integrationsplattform baserad på öppen källkod. Detta förstärkte ytterligare Acandos position som ledande inom leverans av lösningar baserad på öppen källkod till offentlig sektor i Norge. Acandos lean-erbjudande genererade ett stort antal verksamhetsutvecklingsuppdrag, framförallt inom tjänsteverksamheter, i både privat och offentlig sektor. Nettoomsättning, MSEK Ett år i två delar Efterfrågesituationen på marknaden för management- och IT-konsulttjänster, som under första halvåret var god, försämrades avsevärt under andra halvåret. Beläggningsgraden i Acandos verksamhet sjönk i linje med den försämrade efterfrågan, vilket påverkade resultatet negativt. Snittpriserna kunde bibehållas tack vare en förändrad uppdragssammansättning, med en ökad andel projektåtaganden. För att möta situationen i regioner med lägre efterfrågan, har leveranskapaciteten löpande anpassats genom neddragning av verksamheten i dessa regioner Rörelseresultat, MSEK Resultat per aktie, SEK ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Finansiella mål och utdelningspolicy Acandos övergripande finansiella mål är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. Därtill gäller vissa restriktioner avseende maximal skuldsättningsgrad, samt minsta tillgängliga likviditet. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 0,50 SEK per aktie, mot svarande totalt cirka 38 MSEK. 4

5 året i korthet Nya befattningshavare Carl-Magnus Månsson tillträdde i juni som vd och koncernchef för Acando. Lotta Jarleryd utsågs i oktober till ekonomi direktör för Acando, med tillträde den 18 januari Kvalitet Svenskt Kvalitetsindex (SKI) redovisade i juni 2009 resultatet från 2009 års studier. Acando fick mycket höga betyg av sina kunder och låg betydligt bättre till än branschgenomsnittet. Förvärv Acando i Danmark tecknade avtal om förvärv av det danska SAP-konsult företaget March IT A/S. Genom förvärvet stärkte Acando sin position på den viktiga SAP-marknaden i Danmark och fick ett till skott på 29 seniora konsulter, samt en stärkt ställning inom mobila lösningar och logistik.»varumärket Acando firade 10-års jubileum.«viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång I slutet av januari 2010 tecknade Acando avtal med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Norge avseende en ny verksamhetslösning för relationshantering, struk turerad informationsdelning och samarbete, internt och externt. NHO är den största intresseorganisationen för företag i Norge, med cirka medlemsföretag. Lotta Jarleryd tillträdde den 18 januari 2010 som ekonomidirektör för Acando. 5

6 vd har ordet Ett år i förändring för Acando 2009 går till historien som ett utmanande, men samtidigt på många sätt bra år för Acando. Efter en stark start på året, med fortsatt hög efterfrågan som dröjt sig kvar från hösten 2008, såg vi att allt fler kunder började skjuta upp sina beslut om nyinvesteringar. När jag kom till Acando vid halvårsskiftet präglades marknaden av osäkerhet och långa beslutsprocesser hos kunderna. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder kunde vi dock underlätta många beslutsprocesser genom att tydliggöra förväntade resultat och återbetalningstid. Många kunder, nya som gamla, gav oss förnyat förtroende och vi är stolta över de resultat vi har levererat. Med en stark finansiell position, bred kundbas och ojämförligt fokus på att leverera i varje uppdrag, står vi väl rustade för nästa fas i Acandos utveckling. Våra kunder ska vara nöjdast Att vara en kund till Acando ska märkas. Vår passion för förbättringar och vår ambition att agera i närhet med våra kunder, kombinerat med absolut fokus på leverans, ger resultat. Vi arbetar efter högt ställda kvalitetsstandards och mäter regelbundet kundnöjdheten. När Svenskt Kvalitetsindex (SKI) i juni 2009 redovisade resultatet från 2009 års studier, kunde vi glädja oss åt att Acando även här fick mycket höga betyg av sina kunder och låg betydligt bättre till än branschgenomsnittet. Det största erkännandet vi kan få är emellertid nya uppdrag från redan etablerade kunder som vill fördjupa sitt samarbete med oss och från nya kunder som ser att vi kan lyckas tillsammans med dem. Till min stora glädje kan jag konstatera att vi under året ytterligare har breddat vår kundbas, samtidigt som vi har fortsatt att stärka våra positioner hos många av våra befintliga kunder. Vi har till exempel tecknat ramavtal med Försäkringskassan, Sandvik och SEB. Vi har dessutom etablerat ett antal nya kunder inom både privat och offentlig sektor i Tyskland och Norge. Ett utmanade år Marknaden för management- och IT-konsulttjänster, som under början av året var god, uppvisade en tilltagande tröghet under andra halvåret. Försämringen inom industrisektorn märktes redan tidigt på året och en anpassning av vår verksamhet i västra Sverige blev nödvändig. Mot slutet av 2009 började antalet förfrågningar från kunder att öka igen, men beslutscyklerna fortsatte att vara långa. Efterfrågesituationen varierade kraftigt mellan olika geografiska marknader och erbjudanden. Effektiviseringsprojekt stod fortsatt högt upp på agendan för många av våra kunder, men vi såg också en ökad andel projekt med syfte att ta nya positioner på marknaden. Trots den ökade konkurrensen kunde vi upprätthålla prisnivåerna genom att öka andelen projektuppdrag.»många kunder, nya som gamla, gav oss förnyat förtroende och vi är stolta över de resultat vi har levererat.«6

7 vd har ordet En marknad i konstant förändring Efter många år på andra sidan bordet i dialogen med konsultföretag, är jag helt övertygad om att vi verkar i en marknad som förändras. Outsourcing i syfte att skapa långsiktiga kostnadsfördelar, kommer även fortsättningsvis att vara en viktig fråga för många av våra kunder. Samtidigt kommer allt fler branscher att präglas av ökade krav på att kunna förändra affärsmodeller, effektivisera verksamheten och snabbt anpassa sig till förändrade behov. Utmaningen i att utveckla långsiktigt fördelaktiga kostnadsstrukturer, samtidigt som korta projekt snabbt ska skapa direkt nytta, kommer att ge utrymme för aktörer som kan agera i integrerade team och som arbetar med snabba iterationer. Modeller där IT-tjänster levereras över nätet kommer att ge möjlighet att snabbt skapa systemstöd för förändrade processer, vilket ställer krav på affärsnära ITkunskap hos leverantörerna. En på många sätt komplicerad bild av hur en verksamhet måste utvecklas för att inte hamna i bakvattnet växer fram. Kraven på att snabbt kunna agera under relativ osäkerhet blir större, samtidigt som en alltmer komplex informationsmassa måste kunna utnyttjas för att driva ett bättre beslutsfattande, både strategiskt och operativt. Denna utmaning är redan verklighet för många av våra kunder. För Acando har därmed behovet av förstärkt kapacitet i lågkostnadsländerna tydligt ökat. Det ligger i Acandos strategi att lösa denna fråga i närtid.»det finns en oerhört stark kultur inom Acando att i varje uppdrag leverera en varaktig nytta till kundens verksamhet och att den nyttan ska uppstå snabbt. Våra konsulter möter kunderna i små, lyhörda, seniora team, där olika kompetenser och erfarenheter inom verksamhet och IT på ett prestigelöst sätt samverkar med kunden för att hitta bästa vägen framåt.«acandos själ är att lyssna stort och leverera snabbt Som ny vd tillbringade jag mina första månader med att träffa ett stort antal kunder. Det som efter dessa samtal utkristalliserats som det särskiljande för Acando är ett ojämförligt leveransfokus och stor lyhördhet för våra kunders specifika utmaningar. Det finns en oerhört stark kultur inom Acando att i varje uppdrag leverera en varaktig nytta till kundens verksamhet och att den nyttan ska uppstå snabbt. Våra konsulter möter kunderna i små, lyhörda, seniora team, där olika kompetenser och erfarenheter inom verksamhet och IT på ett prestigelöst sätt samverkar med kunden för att hitta bästa vägen framåt. I den förutsättningslösa analysen av kundens utmaning, arbetar vi metodiskt tillsammans med kundens medarbetare. Acandos roll blir att tillhandahålla erfarenhet, metoder och verktyg för att facilitera en process, där kundens medarbetare hittar den bästa vägen framåt. Genom det angreppssättet frigör vi potentialen hos kundens medarbetare och får en fantastisk kraft vid införandet i kundens verksamhet, oavsett om det gäller en ny styrmodell, en ny process eller ett IT-stöd. Strategier för fortsatt framgång Vi stärker nu successivt vår struktur, styrning och bemanning för att på bästa sätt utnyttja Acandos kombinerade verksamhetskunskap och IT-kompetens. Ett starkt ledarskap och ständig vidareutveckling av medarbetare är viktiga områden för att skapa ett uthålligt konsultföretag. Vi vill fortsätta att utveckla oss själva i syfte att ge våra kunder en ännu bättre upplevelse av Acando. Vi strävar efter att öka andelen projekt där vi tar ett helhetsansvar och ser stor potential i projekt för verksamheter och områden där ett informationscentriskt angreppssätt ger snabba och mätbara fördelar. Ett exempel är projektet på Svenskt Näringsliv, där Acando ansvarade för att få ett nytt verksamhetsstöd på plats. Erfarenheterna från det projektet återanvänds nu i ett projekt på den norska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv. Vi fokuserar på fortsatt tillväxt på de geografiska marknader där vi redan är etablerade för att säkerställa vår förmåga att göra åtaganden såväl i större som mindre projekt. Förvärvet av March IT A/S i Danmark är ett exempel, där vi har förstärkt vår position på en viktig marknad genom ett förvärv. Vi ser även fortsättningsvis möjligheter att stärka vår geografiska närvaro genom riktade förvärv. Vi intensifierar också våra satsningar på att paketera relevanta erbjudanden och skapa återanvändbara lösningar. Ett exempel är Acandos lösningssvit för lönsamhetsanalys ProfitModeler som är baserad på, och tätt integrerad med, Microsofts produkter. Under hösten 2009 har lösningen bland annat tagits i drift hos Alecta. Applikationsförvaltning är ett annat område som vi avser att fortsätta utveckla. Acando tecknade under året ett flertal kontrakt rörande drift och förvaltning av kunders affärskritiska system. Vi förvaltar nu fler än 100 applikationer, bland annat för kunder som Tibnor, Westinghouse och Helse SørØst RHF. Ett viktigt steg i vår leveransmodell är det under året etablerade Application Management-centret i Trondheim, Norge, primärt riktat mot den norska marknaden. Tack! Jag vill rikta ett varmt tack till Acandos medarbetare. Ni är mina vardagshjältar. Genom era insatser blir ett antal verksamheter varje år lite snabbare, lite effektivare, lite smartare. Jag vill också tacka alla Acandos kunder och aktieägare för det stora förtroende ni har visat för Acando under ett utmanande Avslutningsvis vill jag tacka alla Acandos partners för ett gott samarbete under året. Carl-Magnus Månsson 7

8 detta är acando Affärsidé Acando är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att Acando utvecklar processer, organisation och IT. Vi förstår och är djupt förankrade i informationsteknik, men vår passion är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet drivs av starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. Acando är den lokala och nära partnern i såväl enkla som komplexa uppdrag. Vår kultur bygger på tre kärnvärden: laganda, passion och resultatskapande, som präglar allt vi gör. Kärnvärden Acandos företagskultur präglas av kärnvärdena laganda, passion och resultatskapande. Laganda: Vi agerar som medspelare till våra kunder och samarbetspartners. Gemensamt åstadkommer vi bestående verksamhetsförbättringar. Passion: Vi har ett brinnande engagemang för att förbättra och utveckla kundens verksamhet. Resultatskapande: Vi ger oss inte förrän vi skapat verkliga förbättringar och konkreta värden för kunder och samarbetspartners. Strategi Acandos strategi baseras på tre fundament: närhet, helhet och industrialisering. Närhet: Vi strävar efter ett nära samarbete mellan Acandos och kundens medarbetare. Steglängd och metod anpassas efter kundens förutsätt - ning ar och situation. Helhet: Acandos management- och IT-konsulter har en bred kompetensoch teknikplattform med specialistkunskap inom kundernas kärn- och stödprocesser. Vi har en geografisk spridning genom egen kapacitet eller samarbetspart ners. Industrialisering: Acando standardiserar processer, metoder, dokumentation och komponenter för att höja kvaliteten och kostnads effektiviteten i leveransen, samt krym - pa ledtider och minska kundens upplevda risk. Partners Acando har högsta partner status med båda sina strategiska partners: SAP Service Alliance Partner Microsoft Gold Certified Partner Kunder Acando har en bred kund bas. Cirka 80 procent av kunderna återfinns inom den privata sektorn, där merparten utgörs av stora internationella företag med fler än 500 anställda och verksamhet i flera europeiska länder. Det största branschsegmentet är tillverkande industri och därefter kommer telekom. Andra viktiga branscher är hälsovård och läkemedelsindustri, den finansiella sektorn, energibranschen, konsumentprodukter och detaljhandel, samt tjänsteföretag. Cirka 20 procent av Acandos kunder finns inom den offentliga sektorn, i form av statliga verk och myndigheter, landsting och kommuner. 8

9 detta är acando Acandos vision är att vara ett av de ledande regionala konsultföretagen för verksamhetsförbättringar genom informationsteknik i norra Europa. Erbjudande Information är en strategisk tillgång. Hantering och styrning av densamma är en komplex uppgift, särskilt i en större organisation. För att skapa en verklig och varaktig förändring krävs att verksamheter förstår hur informationen från processerna återförs in i nyckeltal och styrning. Och hur informationsbegrepp och definitioner görs konsistenta inom det egna företaget, samt mot dess omvärld. Information är katalysator, bränsle och smörjmedel för att driva utveckling, men vägen går alltid via människor. Med djup förankring i både verksamhetsutveckling och IT erbjuder Acando ett komplett och holistiskt perspektiv. Acandos konsulter har kunskap om vilken information olika delar av en verksamhet behöver och hur system ska designas för att bidra. Här finns även erfarenhet av hur man implementerar processer och lösningar, samt hur man får en organisation att ta till sig det nya och släppa det gamla. Acando har över tiden utvecklat kraftfulla modeller, metoder och verktyg som snabbt identifierar var kunderna ska börja och hur de snabbast når bäst resultat. Trondheim Acando erbjuder tjänster och lösningar inom Trondheim verksamhetsutveckling, strategisk IT, Business Intelligence, affärssystem, IT-lösningar och Application Management. Acando har cirka medarbetare i sex länder: Danmark Finland Norge Storbritannien Sverige Tyskland Manchester Düsseldorf Århus Oslo Köpenhamn Bremen Frankfurt Hamburg Stuttgart Göteborg Ballerup Malmö München Borlänge Ludvika Västerås Linköping Stockholm Helsingfors Zürich 9

10 marknad Nya möjligheter på en osäker marknad Marknaden för management- och IT-konsulttjänster var under början av året god, men uppvisade under andra halvåret en tilltagande tröghet. Försämringen inom industrisektorn märktes redan tidigt på året, och nödvändiggjorde en anpassning av Acandos verksamhet i västra Sverige. Mot slutet av 2009 började antalet förfrågningar från kunder att öka igen, men beslutscyklerna fortsatte att vara långa. Effektivisering stod fortsatt högt upp på agendan för många av Acandos kunder, men Acando såg också en ökad andel projekt med syfte att ta nya positioner på marknaden. Bibehållna prisnivåer Under året har prispressen från kunderna ökat, men den genomsnittliga prisnivån i uppdragen har kunnat bibehållas, bland annat genom en något förändrad uppdragsmix med större andel projektåtaganden. Efterfrågan skiljer sig mellan verksamhetsområden Den generella avmattning som Acando upplevde under andra halvåret ersattes av en mer blandad bild under årets sista del. Ett ökat inslag av kundinitierade dialoger och förfrågningar framförallt i Sverige gjorde att Acando fick ett flertal nya uppdrag med leverans under Skillnaden mellan olika branscher, länder, regioner och leveransområden är fortfarande stor. Minskad marknad Under 2009 har den totala efterfrågan för verksamhets- och IT-konsulttjänster minskat på i stort sett alla marknader där Acando verkar. Outsourcing är det enda område som har vuxit. Dessa två rörelser har ett tydligt samband. Kundernas interna organisationer blir i allt högre utsträckning beställarorganisationer och arbetar mindre i själva genomförandet av förbättringsprojekt. Det minskar behovet av lokala konsulter, eftersom en större del av arbetet kan utföras i så kallade lågkostnadsländer. Vidare har denna förändring på marknaden föranlett ytter - ligare förstärkning av Acandos leveransförmåga inom verksamhetskonsultområdet. Syftet är att ännu bättre kunna hjälpa kunderna att bli effektiva och kvalitativa beställar organisationer. En större andel outsourcing i IT-leveransen och ett behov av snabbare förändringscykler, gör att en kombination av verksamhets - kunskap och IT-erfarenhet är mer relevant än någonsin för att åstadkomma snabba resultat. företag med fler än 500 anställda och verksamhet i flera europeiska länder. Det största branschsegmentet är tillverkande industri och därefter kommer telekom. Andra viktiga branscher är hälsovård och läkemedelsindustri, den finansiella sektorn, energibranschen, konsumentprodukter och detaljhandel, samt tjänsteföretag. Cirka 20 procent av Acandos kunder finns inom den offentliga sektorn, i form av statliga verk och myndigheter, landsting och kommuner. Konkurrenter Bland Acandos konkurrenter återfinns både internationella, regionala och lokala konsultföretag. De internationella konkurrenterna verkar framförallt på de allra största kunderna och då i samband med stora projekt, med ett stort inslag av IT, såsom affärssysteminföranden. De regionala och lokala konkurrenterna möter Acando på övriga kunder inom det privata näringslivet och på de större organisationerna inom offentlig sektor. Bemanningsföretag är idag en tydlig konkurrent på uppdrag, där Acando tillhandahåller en individ med en specifik kompetens till skillnad från uppdrag där Acando tillhandahåller en lösning, vilket bidrar till prispressen på den lokala marknaden. Bemanningsföretagen har under senare år även breddat sitt tjänsteutbud och erbjuder alltmer avancerade IT- och verksamhetskonsulttjänster. Konkurrensen under 2009 har generellt sett ökat. Kunder väljer i högre grad att konkurrensutsätta varje uppdrag, även i de fall där en långvarig relation med ett konsultföretag redan är etablerad. Kunder Acandos marknad består av både privata företag och offentliga organisationer. Kundbasen är bred med cirka 80 procent av kunderna inom den privata sektorn. Merparten av dessa är stora internationella 10

11 kunduppdrag Nack a kommun Omsättning per geografi n Sverige n Tyskland n Norge n Övriga länder 8 % 10 % 25 % 57 % Omsättning tio största kunderna n 10 största kunderna n Övriga kunder Ökat medborgarinflytande i Nacka kommun Medborgarna ska kunna förvänta sig kontinuerligt bättre service och information av kommunen. Visionen är att ge dem större inflytande och öka deras delaktighet i verksamheten och skapandet av framtidens kommun. Omsättning per sektor n Privat sektor n Offentlig sektor 67 % 20 % 80 % 33 % Det nya webbaserade ärende- och dokumenthanteringssystemet ger medborgare, handläggare och utförare tillgång till samma system och alla kan se de olika delarna i ärende- och informationskedjan. Systemet blir tillgängligt på kommunens webbplats och nya e-tjänster kommer att lanseras. Det blir en enorm effektivisering och kraftigt förbättrad medborgarservice, säger Mats Bohman, administrativ chef på Nacka kommun. Acando har varit med från projektets början och utvecklat hela lösningen med modeller, verktyg och komponenter ur Acandos e-tjänsteplattform. Systemet är integrerat med Microsofts Business Intelligence-plattform. BI-funktionaliteten ger oss möjlighet att använda många olika nyckeltal och att jämföra oss med andra organisationer för att förbättra verksamheten. Det viktigaste nyckeltalet är handläggningstiden. Vi kommer noga att följa och målsätta handläggningstider för olika ärendetyper. Det leder till ständiga förbättringar. Utan omfattande manuella insatser har detta inte tidigare varit möjligt, understryker Mats Bohman. Trots att det nya systemet har inneburit en stor omställning av arbetssättet för många medarbetare i kommunen har den tagits emot varmt internt. De flesta medarbetare är mycket nöjda och upplever att systemet ger dem ett starkt stöd i deras arbete. För första gången någonsin får de med några klick fullständig kontroll över alla ärenden som de ansvarar för, berättar Mats Bohman och fortsätter: Vi är också mycket nöjda med Acandos insatser. Tilliten och förtroendet mellan oss har varit starkt genom hela utvecklingsprocessen. Och det märks att konsulterna lever efter devisen passion for improvements. De brinner verkligen för att skapa förbättringar genom nytänkande. 11

12 erbjudande Informationen och människorna är verksamhetens viktigaste tillgångar För att kunna agera i en alltmer global och digitaliserad värld måste företagen skifta fokus. I genomsnitt sägs en kunskaps arbetare ägna upp till två arbetsdagar i veckan enbart åt att söka efter information eller personer som besitter en viss information eller kunskap. Under de senaste 100 åren har vi fokuserat mycket på effektiv produktion av fysiska produkter, under de kommande åren kommer effektivitet hos informationsarbetarna att vara avgörande för konkurrenskraften. Det informationsdrivna företaget Vilken typ av företag svarar då upp mot dessa krav? I början av 2000-talet myntades termen realtidsföretaget. Realtidsföretaget handlar om att bli snabbare och att snabbare kunna agera på förändringar i omvärlden. Visionen om realtidsföretaget visade sig vara svår att genomföra i praktiken. Många av dessa initiativ resulterade i mycket komplexa projekt, där tekniken helt kom i fokus. Även om konceptet var sunt, fallerade därför uppskattningsvis 70 procent av dessa stora projekt. I visionen om det informationsdrivna företaget bygger Acando vidare på visionen om realtidsföretaget, men med fokus på att få den viktigaste informationen rätt, att göra den tillgänglig, samt att etablera både kultur och verktyg som förenklar samarbete. Vi befinner oss i en kunskapsekonomi och är på väg in i en kreativitetsekonomi, där det gäller att hela tiden återuppfinna sin egen verksamhet, sina produkter och tjänster, och skapa nya marknader. Avgörande är vad vi tillsammans kan göra med den information och den kunskap vi har tillgång till. Ordning och reda på affärsinformationen Organisationer måste kunna säkerställa att flöden av information, varor, tjänster och monetära resurser både är under kontroll och att de stöds av integrerade processer. Att till godogöra sig information handlar inte bara om att ha kontroll på vad som händer i omvärlden. Lika viktigt är det att identifiera information ur den egna verksamheten. Med järngrepp om den verksamhetskritiska informationen kan processerna integreras internt och till den externa omgivningen. Därmed är det möjligt att styra, leda och förändra verksamheten kontinuerligt på alla nivåer. Information Management Även om verksamheten har skaffat kontroll över sin data och säkerställt att det bara finns en version av sanningen, blir den inte sanning förrän alla som behöver känna till den kan göra det och faktiskt gör det. Det är i användningen av informationen som värdet av den realiseras. Idag, och än mer framöver,»vi befinner oss i en kunskapsekonomi och är på väg in i en kreativitetsekonomi, där det gäller att hela tiden återuppfinna sin egen verksamhet, sina produkter och tjänster, och skapa nya marknader. Avgörande är vad vi tillsammans kan göra med den information och den kunskap vi har tillgång till.«12

13 kunduppdrag Svenskt Näringsliv krävs att vi kan göra något av vår data för att vara konkurrenskraftiga. Vi måste förstå den bättre, använda den på nya sätt, skapa ny information och insikter. Information Management innefattar hantering av strukturerad och ostrukturerad information, samt transaktionell information. Angreppssätten har ofta varit fokuserade på att skapa ordning och reda med traditionella arbetssätt. Med Internet har vi fått en utmärkt plattform för informationsutbyte och samarbete. Internet leder till förändrat beteende och användning av information. Enterprise 2.0 erbjuder helt nya sätt att samarbeta, strukturera och finna information. Genom att anamma dess koncept och tekniker kan Information Management skapa ännu mer värde för framtidens verksamheter. Kompetensmix säkrar holistiskt perspektiv Att övergå till att bli en informationsdriven verksamhet innebär att en organisation måste ha förståelse för såväl problem som möjligheter och göra rätt från början. Inom Acando finns den nödvändiga helhetssynen på verksamhetsutveckling och IT. Konsulterna besitter kunskap om såväl verksamheters informationsbehov som hur system ska designas för att ge ett maximalt bidrag till verksamheten. Här finns också erfarenhet av hur man implementerar processer och lösningar, samt hur man får en verksamhet att ta till sig det nya och släppa det gamla. Fortsättning på nästa sida Vad är Enterprise 2.0? Många uppfattar sociala medier och webb 2.0-verktyg som synonymt med Facebook, Twitter, MySpace med flera mötesplatser på nätet. Enterprise 2.0 handlar framförallt om hur de sociala verktygen kan användas för att förbättra samarbete, processer, innovationsarbete, samt kompetens- och kunskapsinventering i och mellan verksamheter. Svenskt Näringsliv ökar servicegraden till sina medlemsföretag Svenskt Näringsliv, med drygt 50 arbetsgivar- och branschorganisationer, har driftssatt sitt största utvecklingsprojekt hittills. När det nya affärssystemet Tellus invigdes utgjorde det målet för ett omfattande och intensivt samarbete mellan Svenskt Näringsliv och Acando. Tillsammans representerar Svenskt Näringslivs arbetsgivaroch branschorganisationer drygt medlemsföretag. Tellus ska skapa förutsättningar för ett nytt enhetligt sätt att arbeta. I systemet samlas all medlemshantering och fakturering. För att underlätta implementeringen av Tellus valde man att bygga systemet på tre standardprodukter från Microsoft: Dynamics CRM och Dynamics AX samt BizTalk för integration. Vi inledde projektet med ett gediget grundarbete, där vi enades om gemensamma projektmål och riktlinjer. Vi skapade en tydlig målbild som bidrog till att alla strävade åt samma håll. Den tid vi lade ner i början av projektet betalade sig många gånger om under projektets gång, säger Marie Rudberg, administrativ direktör på Svenskt Näringsliv. I projektet engagerades ett trettiotal konsulter från Acando tillsammans med ungefär lika många medarbetare från Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna. Projektgruppen tog fram lösningen, etablerade en förvaltningsorganisation och genomförde nödvändiga anpassningar av närliggande system. Acandos projektledning fungerade som en motor under hela projektperioden. De har ständigt legat steget före och har en förmåga att inspirera och entusiasmera de övriga projektdeltagarna. Jag uppskattar även det metodstöd som Acando tog med sig in i projektet. De hade med sig en användbar verktygslåda med olika arbetssätt och har dessutom en lång erfarenhet av liknande utvecklingsprojekt, vilket kändes tryggt, säger Marie Rudberg. 13

14 erbjudande Acandos tjänster och lösningar Acando erbjuder tjänster och lösningar inom verksamhetsutveckling, strategisk IT, Business Intelligence, affärssystem, IT-lösningar och Application Management. Verksamhetsutveckling Acandos verksamhetskonsulter tar utgångspunkt i kundens verksamhetsbehov för att skapa bestående förbättringar. Acando stödjer kunderna i införandet av förbättringar genom utveckling av organisation, verksamhetskultur, styrning och ledning, processer och arbetssätt, samt de krav som därigenom ställs på verksamhetens IT-lösningar. Acando arbetar för att säkerställa att kunden snabbt uppnår önskad förbättringseffekt. Samtidigt ska grunden läggas för bestående långsiktig framgång. För att uppnå detta kombineras kompetens och erfarenhet från flera områden såsom strategi och verksamhetsutveckling, performance management, styrning och riskhantering, customer relationship management och supply chain management. Strategisk IT Acandos utbud av tjänster och kompetenser inom strategisk IT syftar till att kunderna ska få ut mesta möjliga värde av IT och säkerställa att IT används för att på bästa sätt stödja nuvarande och framtida affärsverksamhet. Konsulterna har gedigen förståelse och förmåga såväl inom verksamhets- som IT-relaterade frågeställningar. Inom strategisk IT arbetar Acando med att förbättra IT-verksamheten genom hela värdekedjan från behov till tjänst, det vill säga från beställare till IT-enheter och IT-partners. Konsulterna arbetar med att etablera och hantera affärsdriven transformering av såväl processer och styr- och beslutsmekanismer för IT som det totala IT-landskapet. Acando använder ett nyttobaserat och informationscentriskt angreppssätt som förändringsmotor för verksamhetens utveckling och effektivitet. säkra att åtgärder som vidtas ger önskad effekt. Det kräver både affärskompetens och teknisk kompetens. Acandos konsulter bidrar med kompetens inom Information Management och stödjer kunden i att hitta rätt verksamhetsstyrningsmodell. Projekten genomförs i team där experter på verksamhet, information och teknik samverkar på ett effektivt sätt. Acando använder en egen väl utprovad metodik, för att nå maximal affärsnytta och leverera Business Intelligence snabbt, effektivt och iterativt. Affärssystem Acando är en av de största aktörerna inom affärssystem. Företaget har en stark position hos två av de största leverantörerna av affärssystem: SAP och Microsoft. Dagens affärssystem är funktionellt breda och innehåller även mycket som tidigare låg i specialsystem. För att kunderna ska kunna maximera affärsnyttan erbjuder Acando dels god förståelse för verksamhetens behov, dels djup kunskap i de tekniska och funktionella dimensioner som dagens affärssystem omfattar. Acando erbjuder hela kedjan av tjänster från behovsanalys och upphandling till implementation, utrullning, förvaltning och förändringsledning. Business Intelligence Business Intelligence är ett område som har förändrats under senare tid. Fokus har på ett tydligt sätt flyttats från tekniska frågor till att fånga de affärsmässiga behoven och realisera informationens värde. Målet är att fatta bättre beslut och att»acando erbjuder tjänster och lösningar inom verksamhetsutveckling, strategisk IT, Business Intelligence, affärssystem, IT-lösningar och Application Management.«14

15 kunduppdrag duni IT-lösningar Acando levererar både skräddarsydda och paketerade ITlösningar. Acando har kompetens att hjälpa sina kunder med lösningar baserade på ledande plattformar och utvecklingsmiljöer, ofta i kombination med komponenter och ramverk baserade på marknadsledande teknologier. Fokus ligger inom informationshantering och slutprodukten är ofta ett affärsstödjande system för Business Intelligence, portaler eller digital dokument- och ärendehantering. Acando har anammat agila och iterativa metoder som till exempel Scrum. Acando är även en internationellt ledande leverantör inom området affärsintegration och hjälper sina kunder att säkerställa en strategiskt riktig ansats, en effektiv organisation för hanteringen av integrationsfrågor samt kvalitetssäkrade leveranser av integrationer. Acando har mångårig erfarenhet och spetskompetens inom områden som är kritiska för en effektiv hantering och leverans av integrationsprojekt. Genom att Acando systematiserar erfarenheter från tidigare integrationsprojekt erbjuds kostnadseffektiva lösningar som håller hög kvalitet och levererar konkret affärsvärde. Application Management I dag är verksamheter i hög grad beroende av IT-stöd. Att aktivt arbeta med Application Management och IT Service Management blir en förutsättning för att säkerställa att IT stödjer och levererar tjänster till verksamheten på ett effektivt, flexibelt och säkert sätt. Därigenom kan det påtagligt bidra till organisationens affärsvärde. Acando har lång och gedigen erfarenhet inom områdena och utgår från ramverken i ITIL (IT Infrastructure Library). Acando erbjuder support, förvaltning och vidareutveckling av en applikation under hela dess livscykel, med möjligheten att anpassa servicenivå till verksamheten och dess behov. Business Systems IT Solutions Management Consulting Application Management Strategic IT Business Intelligence Duni dukar för en effektivare organisation För ett företag med stora transaktionsvolymer, samt personal och försäljning i många länder ger en gemensam IT- och affärsplattform stora fördelar. Därför startade Duni för några år sedan konsolideringen av sin affärssystemsplattform. Med en gemensam affärssystemsplattform kan vi arbeta på ett enhetligt sätt, där alla har tillgång till samma information och verksamhetsstöd i hela koncernen. Vi kommer att spara både pengar och tid. Det kommer att möjliggöra nya effektivare processer och arbetssätt, framhåller Christer Sjöberg, CIO på Duni. Under de senaste tio åren har Duni konsoliderat och renodlat verksamheten för att effektivisera och fokusera på kärnverksamheten. I dagsläget finns två olika SAP-plattformar kvar, en för den europeiska verksamheten och en för de tysktalande länderna. Under 2009 fick Acando i uppdrag att delta i integrationen av dessa till en enda gemensam SAP-plattform för hela koncernen. I samband med detta byter Duni också, med stöd från Acando, ut integrationsplattformen till SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI). Acando inledde samarbetet inom SAP med Duni Det första projektet var ett införande av affärssystemet SAP R3 i både den svenska och danska verksamheten. Det var ett rekordsnabbt systeminförande som endast tog 16 veckor. Sedan dess har samarbetet med Duni fortsatt med utveckling och underhåll av affärssystem-, inköps-, order- och faktureringslösningar, integrationsplattform och Business Intelligence. Samarbetet har fördjupats efter hand och 2008 utsåg Duni Acando till strategisk samarbetspartner inom framförallt affärssystem och integration. Samarbetet omfattar även rådgivning och utvecklingsstöd på bred front inom Information Management och systemutveckling. Partnerskapet innebär att vi får tillgång till omfattande kompetens- och resursstöd inom hela Acando. Det effektiviserar samarbetet när vi tillsammans planerar framtida projekt, kunskapsöverföring och resurser, förklarar Christer Sjöberg. 15

16 Kvalitet, miljö och processer Hållbarhet är en konkurrensfördel Kvalitet är en viktig del av Acandos vardag och berör alla i företaget. Det är centralt i leveransen till kunden, men också för att säkerställa att samtliga processer fungerar väl. På en starkt konkurrensutsatt marknad är kvalitet en självklar konkurrensfördel. Kvalitet är allas ansvar Ledningens engagemang i kvalitetsfrågor är en avgörande parameter för att nå hållbar kundnöjdhet. Det är dock ett gemensamt ansvar för samliga anställda att sträva efter kundnöjdhet genom att både delta i utvecklingen av Acandos intellektuella kapital och genom att efterleva etablerade processer. Kundnöjdheten ökar För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning, genomför Acando regelbundna kundundersökningar som mäter kundnöjdhet. Undersökningen för 2009 visar tydliga förbättringar på alla parametrar som mäts, med en topp på leveranssäker - het. Mellan 2007 och 2009 har kundnöjdhetsindex ökat från 6,78 till 7,18 på en tiogradig skala. Acandos långsiktiga mål är att ligga på 8,0. Som en av huvudaktiviteterna för 2010 ligger att mäta kundtillfredsställelse av varje enskilt uppdrag över en viss storlek, i syfte att kunna arbeta strukturerat med ständiga förbättringar. I juni 2009 redovisade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) resultatet från 2009 års studier. Acando fick mycket höga betyg av sina kunder och låg betydligt bättre till än branschgenomsnittet. Projekten i fokus Acandos leveransprocess har alltid vilat på en stark projektstyrningsmodell, utbildning av projektledare och kvalitetssäkring. Även om kvalitetsgranskningar och revisioner oftast är kontrollerande, pågår ett arbete att genomföra fler proaktiva revisioner. Till exempel finns en specifik process för projektrevisioner. Dessa revisioner genomförs under kritiska skeden i åtaganden och tillhandahåller oberoende insikter i projektets pågående leveranser, vilket öppnar för förbättringar och säkerställer slutlig leverans. Miljöarbete Acandos miljöpolicy lyder: Varje med arbetare på Acando ska aktivt verka för en hållbar utveckling av samhället genom att ständigt förbättra och utveckla sig själv och Acandos verksamhet. Acando strävar efter att verksamheten ska ha så liten inverkan på miljön som möjligt. De mest bidragande faktorerna är konsulternas resande och lokalerna. Acando försöker att reducera resandets påverkan genom att använda sig av telefon- och videokonferenser. Acandos kontor är centralt belägna med goda kommunikationsmöjligheter. Under 2010 flyttar Acando huvudkontoret till Waterfront Building, en byggnad med en unikt hög miljöambition. Det intellektuella kapitalet Utvecklingen av Acandos intellektuella kapital koordineras av Acandos ledning, metodexperter och Acandos kvalitetssystem. Intellektuellt kapital lagras och tillgängliggörs för alla medarbetare genom Acandos kunskapsdelningssystem. Detta är en noggrann process som kräver tid och uppmärksamhet. Resultaten är effektiva kundåtaganden, minskad risk och smidigare processer.»ledningens engagemang i kvalitetsfrågor är en avgörande parameter för att nå hållbar kundnöjdhet. Det är dock ett gemensamt ansvar för samliga anställda att sträva efter kundnöjdhet genom att både delta i utvecklingen av Acandos intellektuella kapital och genom att efterleva etablerade processer.«16

17 kunduppdrag Justis- og politidepartementet Acando ska: integrera miljöfrågorna i verksamheten så att företaget uppfyller och överträffar myndigheters och kunders krav tillse att man uppfattas som ett företag med engagemang i miljöfrågor visa respekt för naturresurser genom ett sparsamt råvaruuttag och en hög grad av återvinning använda energi på ett ansvarsfullt och sparsamt sätt vid inköp säkerställa att produkter och tjänster uppfyller högt ställda miljökrav. Processer De interna processerna genomgår ett kontinuerligt förbättringsarbete. Ett prioriterat område är integrationen mellan försäljnings- och leveransprocessen för skapa ett sammanhängande arbetsflöde från initial försäljningsmöjlighet till slutlig kundleverans. Ett annat fokusområde är Acandos riskhanteringsprocess för försäljning och leverans i syfte att stärka Acandos möjligheter att planera och reagera på frågor som uppstår. Under 2009 resulterade det interna förbättringsarbetet bland annat i införande av ett koncerngemensamt ekonomisystem med start i Tyskland och Sverige, ett gemensamt rekryteringssystem, samt ytterligare samordning inom IT-området. Acandos processer Försäljning Ledning och styrning Leverans Stödprocesser: personal, IT, ekonomi, kommunikation och kvalitet På justitiedepartementet är kontinuerlig förändring regel, inte undantag Ett av rättsväsendets mål är att förebygga och bekämpa brottslighet. Genom modern teknik kan målet idag uppnås både effektivare och snabbare. Det är grunden för en samling projekt med syfte att studera och förverkliga informations- och kommunikationsteknik i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet arkitekturen bygger på SOA (Service Oriented Architecture). Det norska justitiedepartementet genomför flera projekt med inriktning på elektronisk interaktion i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet: utbyte av tjänster och uppgifter mellan polis, domstolar och kriminalvård. Alla projekten har sina rötter i en gemensam arkitektur för sektorn. En av de stora fördelarna med en korrekt tillämpning av SOA är en ökad förmåga till förändring. Dessutom skapar SOA möjligheter för en gradvis övergång från nuvarande lösningar till en framtida målbild. Den nya arkitekturen är uppbyggd kring några viktiga principer som ska underlätta framtida förändringar i verksamheten. Ett exempel är att processlogiken är separerad från de funktionella tjänsterna så att rutiner och organisation kan förändras utan att systemen behöver skrivas om. Ett annat exempel är användningen av regelmotorer för modellering. På det sättet kan verksamheten ändra reglerna utan att behöva involvera IT. Acando har i flera år varit en central leverantör till den juridiska sektorn och har haft flera nyckelroller i samband med utarbetandet av sektorns nya affärsarkitektur. Nu bidrar Acando med stöd till de olika projekten som implementerar den nya arkitekturen i verksamheten, säger Odd Storm-Paulsen, avdelningsdirektör på Justis- og politidepartementet. En bra koncernarkitektur ska stödja verksamhetens strategi och mål och måste därför bygga på insikten att ständig förändring är regel, inte undantag. 17

18 medarbetare Marknadens bästa konsulter För ett kompetensföretag som Acando ligger framgången i medarbetarna och deras utveckling. Ett viktigt mål är därför att säkerställa att Acando är attraktivt för marknadens bästa konsulter inom IT, affärssystem och verksamhetsutveckling. Strategiska personalområden Acandos strategiska personalområden är liktydiga med vad som attraherar dagens och morgon dagens medarbetare: meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter ett utvecklande arbetsinnehåll kontinuerlig kompetensutveckling och utökat ansvar en framgångsrik karriär konstruktiv återkoppling i kombination med attraktiva kompensationer och förmåner erkännande kollegor med sunda och affärs mässiga värderingar en sund företagskultur delaktighet i ett framgångsrikt företag stolthet. Allt arbete inom personalområdet syftar till att ständigt göra Acando till en ännu bättre arbetsgivare utifrån ovanstående områden, i kombination med en högre grad av effektivitet inom personalområdet. Förbättrat medarbetarerbjudande Acandos medarbetarerbjudande innebär att företaget erbjuder sina medarbetare utvecklande arbetsinnehåll, möjlig - het till karriärutveckling, erkännande, en sund företagskultur och att få vara en del av det fortsatta bygget av ett framgångsrikt konsultföretag. När det gäller kompensationer och förmåner har dessa vidareutvecklats under året, vilket innebär att en individuell privat sjukvårdsförsäkring och föräldralön är en del av medarbetarerbjudandet. Vidare har en översyn av företagets gruppliv-, sjukvårds- och tjänstereseförsäkringar gjorts, vilket har inneburit kostnadsbesparingar med bibehållet eller förbättrat skydd för medarbetaren. Kontinuerlig kompetensutveckling Över 90 procent av Acandos konsulter har en eller flera examina från universitet eller högskola. Inom ramen för Acando Academy har olika former av kompetensutveckling bedrivit under året. Exempel på områden där medarbetarna har utbildats är projektledning, workshopteknik, förändringshantering, managementmetoder och modeller, affärssystem och lean. Vidare har nytillträdda ledare påbörjat sin vidareutveckling i Acando Leadership Academy, där syftet är att stärka ledarnas förmåga att skapa och utveckla affärer, i kombination med närledarskapet. Programmet innehåller olika moment i form av Antal anställningsår i koncernen n 0 2 år n år n 3 5 år n 21 år n 6 10 år Åldersfördelning i koncernen n 25 år n år n år n år n år n 60 år Antal kvinnor och män i koncernen n Kvinnor n Män Antal anställningsår Övriga År Sverige Tyskland Norge länder Totalt Åldersfördelning Övriga År Sverige Tyskland Norge länder Totalt Antal kvinnor och män Övriga Sverige Tyskland Norge länder Totalt Kvinnor Män

19 kunduppdrag Norsk Rikstoto Acandos vision, mål och strategi, självkännedom, flexibelt ledarskap, att leda team, kommunikation etcetera. Samtidigt går det idag att se de positiva effekterna av de tidigare genomförda ledarskapsprogrammen i form av ökad för ståelse för Acandos samlade erbjudanden, högre grad av intern samverkan, samt bättre dialoger med kunder, partners och medarbetare. Det förstärkta ledarskapet återspeglas även i medarbetarundersökningen där ledarskapet genomgående får ett gott betyg av medarbetarna. Fortsatt rekrytering Acando har under året fortsatt att rekrytera inom områden där efterfrågan på konsulttjänster varit god. Det har inneburit att flera introduktionstillfällen har genomförts för nyanställda. Syftet har varit att varje enskild medarbetare ska få en bra bild av vilka möjligheter som finns inom Acando, samt vilken förväntan Acando har på sina medarbetare. Under dessa dagar ges en introduktion till Acandos historik, övergripande mål och strategier. Vidare tillämpas upplevelsebaserad inlärning när det gäller hur Acando arbetar med försäljning, leverans i kundprojekt, de målkonflikter och dilemman en konsult möter i vardagen, samt vad som känne tecknar en framgångsrik Acando konsult. Under året har en ny webb-baserad rekryteringstjänst introducerats, som innebär att hanteringen av kandidater har blivit både enklare, bättre och därmed effektivare än tidigare. Med anledning av att varumärket Acando firade 10 år, har en alumnisammankomst för före detta Acandomedarbetare genomförts. Gensvaret var mycket positivt från de medverkande. Medarbetarundersökning Den årliga medarbetarundersökningen med tillhörande förbättringsinitiativ är en integrerad del av affärsplaneringsoch budgetprocessen. De områden som i positiv bemärkelse utmärker sig mest är utvecklingsmöjligheter, motiverande ledarskap och strukturerat ledarskap. Även trygghet och trivsel, samt arbetsmotivation ligger över jämförelseföretagen.»acandos medarbetarerbjudande innebär att företaget erbjuder sina medarbetare utvecklande arbetsinnehåll, möjlighet till karriärutveckling, erkännande, en sund företagskultur och att få vara en del av det fortsatta bygget av ett framgångsrikt konsultföretag.«norsk Rikstoto stärker hästsporten med framtidens intranät Norsk Rikstoto har tillsammans med Acando utvecklat Norges första intranätslösning baserad på SharePoint Lösningen är en fullskalig webb 2.0-lösning som ger helt nya möjligheter till samarbete och samverkan. Resultatet är högre effektivitet och förbättrad kvalitet i verksamheten. Med den nya lösningen har medarbetarna fått ett system, där de kan hitta all nödvändig information om företaget, pågående projekt, andra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Lösningen underlättar samarbete och gör medarbetarna mer effektiva. Nu kan vi leverera arbetsinsatser med ännu högre kvalitet, säger Cathrine Holter Saxebøl, projektledare på Norsk Rikstoto. Stiftelsen Norsk Rikstoto, med huvudkontor i Oslo, har koncession för att erbjuda spel om pengar på hästkapplöpning i Norge. Över registrerade spelare betjänas av 1300 kommissionärer. Lösningar på Internet och en egen TV-kanal förmedlar loppen. Stiftelsens syfte är att stärka hästsporten och hästaveln i Norge. Acando fick 2009 uppdraget att utveckla Norsk Rikstotos nya intranät. Det nya intranätet skulle samla och tillgängliggöra information för medarbetarna på ett nytt och bättre sätt. Lösningen skulle också ge bättre stöd för samarbete och synliggöra medarbetarna med webb 2.0-funktionalitet. Som lanseringspartner till Microsoft på SharePoint 2010, fick Acando tillgång till tidiga produktversioner för sina pilotkunder. Norsk Rikstoto kunde därigenom få en flexibel webb 2.0-lösning som innehåller funktioner för intern nyhetspublicering, projektrum och egna sidor för varje avdelning och sektion. I tillägg finns varje medarbetare presenterad med länkar till personligt innehåll med hjälp av Min Sida. Tillsammans med InfoPath och Excel Services implementerades en kraftfull samarbetslösning med schemaregistrering och intern ekonomirapportering. Lösningen är även integrerad med andra lösningar hos Rikstoto. 19

20 organisation Struktur för samverkan Acandos verksamhet bedrivs i sex länder. Koncernens cirka medarbetare verkar för att hjälpa kunderna att lyckas inom många olika områden, men alltid med fokus på hållbara förbättringar av kundens verksamhet. För att arbeta effektivt har Acando en platt organisation som gynnar integration mellan leveransområden och länder. Nyckelordet för strukturen är samverkan. Koncernledningen är nära verksamheten Koncernledningen utgörs av sju personer: Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Gunilla Bjerre, vice vd och ansvarig för marknad och kommunikation, kvalitet, personal, IT och lokaler Aasmund Fröseth, vd i Norge Lotta Jarleryd, ekonomidirektör John Karnblad, teknikchef Michael Mörchen, vd i Tyskland Christer Norrman, vice vd och Sverigechef. Samma erbjudande i alla länder Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland utgör egna landsorganisationer. Tack vare ett gränsöverskrid - ande samarbete kan Acandos samlade erbjudande levereras i samtliga sex länder. Norge Vd Aasmund Fröseth Vd och koncernchef Carl-Magnus Månsson Stora kunder: Politiets data- og materielltjeneste, Kongsberg Seatex, Helse SørØst RHF, DnB Nor Bank, Statens Vegvesen Vegdirektoratet. Marknadskommentar: Acando i Norge har ett brett utbud av tjänster och lösningar inom IT-området. Under 2009 stärkte företaget successivt sin position som ledande inom lösningar för offentlig sektor baserade på öppen källkod. Danmark Stora kunder: Vestas Wind Systems, BaneDanmark, Mondux Forsikring, SEAS NVE Holding. Vd Anders Engdal Marknadskommentar: Acando i Danmark har verksamhet inom affärssystem (SAP), Business Intelligence och verksamhetsutveckling. Förvärvet av March IT stärkte positionen ytterligare på SAP-området, specifikt inom mobila lösningar och logistik. Storbritannien Stora kunder: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Nycomed. Vd Phil Jacklin Marknadskommentar: I Storbritannien levererar Acando huvudsakligen IT-lösningar, strategisk IT och verksamhetsutveckling. Under hösten konsoliderades verksamheten i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna. 20

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

team spirit, passion and results ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2008

team spirit, passion and results ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2008 team spirit, passion and results ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Acando 4 Vd har ordet 6 Marknad 8 Kvalitets- och miljöarbete 9 Erbjudande 10 Organisation 12 Medarbetare

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Vår värdegrund. Modiga Våra medarbetare vill skapa kundnytta och vågar ifrågasätta onytta.

Vår värdegrund. Modiga Våra medarbetare vill skapa kundnytta och vågar ifrågasätta onytta. Vår profil Frontwalker arbetar med hela kedjan från verksamhetsutveckling till IT-utveckling. Vi har en helhetssyn när det gäller människor, processer och IT. Vårt kännetecken är att vi kombinerar ansvarsfulla

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering För synpunkter Uppdrag och process för fastställande av utgångspunkter Syfte med expertgruppen Syftet med expertgruppen är att statliga

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer