SPI Regelverk För tankbilstransporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPI Regelverk För tankbilstransporter"

Transkript

1 SPI Regelverk För tankbilstransporter Regelverk för transport av brandfarlig vätska med tankfordon fastställt av SPIs styrelse i mars 2011 och överenskommet med Sveriges Åkeriföretag. 1 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r SPI och SÅ har lagt ned mycket arbete på att informationen i denna publikation skall vara korrekt. SPI och SÅ kan dock inte hållas ansvariga om nyttjandet av informationen lett till skada av vad slag den vara må.

2 2 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

3 Innehållsförteckning Regelverket är indelat i följande kapitel: A B C d e f g H Bilaga 1 Syfte med regelverket Lagenliga krav på tankfordon SPIs och Sveriges Åkeriföretags krav på tankfordon för petroleumtransporter Lagenliga krav på tankbilsförare SPIs och Sveriges Åkeriföretags krav på tankbilsförare Lastningsregler Lossningsregler Fordonsstandard Checklista för de kontrollpunkter som finns i SPI:s publikation om Tankbilstransporter och Checklista för säkerhetskontroll (Bilaga 1). Sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 8 sid 8 sid 9 sid 11 Bilaga 2 Handhavandeinstruktion för samma Checklista (för Bilaga 1). sid 15 3 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

4 syfte Bilaga till transportavtal Upprättat den...mellan... Oljeföretag Version V, Transportföretag Syftet med regelverket A Syftet med detta regelverk är att skapa förutsättningar för en säker hantering av petroleumprodukter vid tankbilstransport. Medlemsföretagen i Svenska Petroleum Institutet har enats om följande gemensamma regler avseende utrustning och drift vid lastning och lossning av tankbilar med bensin, diesel och eldningsolja 1. För Flygbränsle (JET A1) och tjocka eldningsoljor samt fordon för kemikalietransporter kan andra regler gälla. Petroleumprodukter är vanligen brand-, miljö och arbetsmiljöfarliga varor. För att reducera skad e- risken vid dessa transporter har SPI och SÅ sammanställt detta Regelverk, vilket utgör ett minimikrav vid lastning och transport för Institutets medlemsföretag, deras dotterbolag samt anlitade åkerier. Transportören är ansvarig för att fordonet är utrustat enligt svensk lag samt att föraren innehar lagenlig kompetens. Härutöver skall fordonet vara rätt utrustat och föra ren genomgått den utbildning som branschen kräver med hänsyn till de risker som sammanhänger med petroleumtransporter. Transportören skall också ha en drog- och alkoholpolicy som uppfyller uppdragsgivarens D&A-policy i tillämpliga delar. Alternativt kan transportören ansluta sig till uppdragsgivarens policy. Det är depåoperatörens ansvar att kontrollera och upprätthålla reglerna för alla fordon som lastar på depån. Det är depåoperatörens ansvar att kontrollera att fordonet genomgått godkänd säkerhetskontroll enligt Checklista Bilaga 1. För att underlätta tillsyn av att branschens regler följs har en checklista över fordonsutrustning utarbetats (Bilaga 1). Transportföretaget (fordonsägaren) har ansvaret för att verifiera att säker hetskontroll av fordonet är genomförd innan lastning. Säkerhetskontroll skall utföras av godkänd oberoende instans (t.ex. NMK, DNV eller motsvarande) som skall vara behörig /sakkunnig, utbildad inom området/, alternativt utbildad personal från Depåer tillhörande SPI medlemsföretag. Kriterier på den kompetensen som skall vara uppfylld för att utföra säkerhetskontroller anges nedan: Kunskap och erfarenhet om hur ett tankfordon för petroleumprodukter är byggt och konstruerat, samt hur det skall lastas och lossas (d.v.s. erfaren het av både tankbilar och depåverksamhet). Krav på kompetens motsvarande det som behövs för att kunna utföra volymberäkningskontroll för A, B, och C nivåer på tankbilar för petroleumprodukter. Samtidigt skall personen vara väl förtrogen med SPI Lastningsstandard. 4 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

5 Lagenliga krav ADR-utbildning minst motsvarande utbildning enligt 1.3 ADR. God kunskap om och förståelse för de kontrollpunkter som finns i SPI:s publikation om Tankbilstransporter och Checklista för säkerhetskontroll (Bilaga 1). Detta avser även Hand havande - instruktion Bilaga 2 för samma Checklista. Inget jävförhållande med den som granskningen avser. D.v.s. det får inte finnas något ägarintresse eller vinstintresse av att tankbilen godkänns. Säkerhetskraven enligt Checklistan Bilaga 1 skall alltid vara uppfyllda innan ett godkännande (1 år) får ges. Godkänd säkerhetskontroll (Checklista Bilaga 1) fordon skall uppvisas på lastande depå. Säkerhetskontrollen av fordonet med checklistan enligt Bilaga 1 skall utföras fortlöpande på alla tankbilsfordon en gång per år. Instruktion hur säkerhetskontrollen med SPI Check lista genomförs framgår av bifogade handhavandeinstruktion Bilaga 2. Fordonet kan godkännas för ett år, en månad eller bli helt underkänd. Kontrollanten gör en bedömning av om fordonet är felfritt. Om fordonet är felfritt (d.v.s. klarat kraven i checklistan) gäller godkännandet i ett (1) år. Har fordonsenheten avvikelser som inte är obligatoriska, blir godkännandet utställt på en månad från kontrolldatumet. Efter kontroll måste då göras senast efter en månad för att fordonet skall vara godkänt för lastning. Sker inte detta inom rätt tid får fordonet totalt lastförbud. Har fordonsenheten avvikelser på någon av de obligatoriska punkterna är den underkänd för lastning på depån. Med obligatoriska punkter avses de punkter i Checklistan som har markerats med Stopptecken. Intyg på Godkänd Säkerhetskontroll skall förvaras i fordonet. Checklistan utgör minimikrav. Varje bolag kan därutöver ha speciella krav. Godkänd Säkerhetskontroll (med uppvisande av giltigt intyg gällande för året) ger fordonet ur säkerhetssynpunkt behörighet att lasta eller lossa på alla anslutna bolags depåer i Sverige. Detta Regelverk skall betraktas som en kravspecifikation och överträdelse eller missbruk kan föranleda uppsägning av transportavtalet, eller att fordonet ej får lasta vid depån förrän konstaterade brister är åtgärdade. Reglerna trädde i kraft genomfördes en revidering av publikationen, och förändringar av åtgärder som krävs enligt denna publikation skall successivt införas fram till Lagenliga krav på tankfordon Det förutsätts att fordonet är utrustat i enlighet med gällande lagar och förordningar. B 5 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

6 Krav på tankfordon och tankbilsförare SPIs och SÅs krav på tankfordon C I de lagenliga föreskrifterna saknas mycket av de detaljföreskrifter som måste finnas och efterlevas för att transporten skall kunna ske på ett säkert sätt. Sålunda skall varje fordon vara utrustat enligt nedanstående minimikrav: 1. Godkännande av fordon Tankfordon skall vara godkänt för transport av den produkt som avses. Fordonet skall godkännas av transportköparen vid tecknande av avtal och under löpande avtalstid kommer stickprovsmässiga besiktningar att utföras. Fordon som används med tankkod LGBF ska läcktestas en gång per år. SPIs kontrollmärke om utförd godkänd test ska finnas på varje fordonsenhet. För fordon som används med tankkod LGBV skall en okulär besiktning av gasretursystemet ske varje år. Ansvaret för kontroll av att alla fordon som lastas på respektive depå är läcktestade åvilar depåchef. 2. Saneringsutrustning För att föraren skall kunna omhänderta mindre spill skall varje fordon vara utrustat med: Tomma säckar (5x125 liter) av icke ledande material Sopborste Trasor Metallhink med jordlina och klämma Skyffel Absorberingsmedel (typ Absol) 3. Reservkläder/ Personlig skyddsutrustning I den händelse föraren blir överspolad av petroleumprodukt skall det i bilen finnas reservkläder samt personlig skyddsutrustning enligt ADR (bl.a. skyddshandskar, skyddsglasögon o.s.v.). 4. Packningar I fordonet skall finnas utbytespackningar för de vanligen förekommande slangkopplingarna samt erforderliga verktyg så att föraren omgående skall kunna åtgärda kopplingsspill. 5. Dräneringsrör Om fordonet är utrustat med rör för dränering av domluckssarg får dessa rör ej mynna på ett större avstånd än 10 cm ovanför körbanan. Avslutas dräneringsröret med en förlängningsslang skall materialet i den vara ledande (antistatiskt). Dräneringsrör får ej gå igenom ett fack. 6. Lastningsutrustning Fordonet skall vara utrustat för lastning enligt se SPI:s Lastningsstandard Kapitel Reparationer Fordonsreparationer skall utföras på verkstäder som uppfyller reglerna i SPIs och Åkeriförbundets Anvisningar rörande tankfordon. D Lagenliga krav på tankbilsförare Det förutsättes att föraren har för transporten erforderligt körkort och ADR-intyg, samt s.k. YKBbevis (Yrkes Kompetens Bevis). 6 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

7 Krav på tankbilsförare SPIs och Sveriges Åkeriföretags krav på tankbilsförare 1. Allmänt Transportören ansvarar för att föraren får möjlighet till årlig hälso- och synkontroll. Vid nyanställning skall friskintyg uppvisas. För att vara tankbilsförare skall man ha minst 3 års erfarenhet av den fordonsstorlek transporten avser. Det innebär alltså, att en förare skall ha tillräcklig vana (3 år) av att framföra en fordonskombination av samma storlek. Därefter kan man alltså tillåtas, efter genomgången utbildning, framföra ett tankfordon för petroleumprodukter. 2. Tankbilsförarutbildning Med hänsyn till de risker som brandfarlig vätska kan utgöra, skall tankbilsföraren under de senaste 5 åren ha genomgått yrkesutbildning för tankbilsförare som anordnas i samarbete med Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd TYA. Andra utbildningsalternativ skall i förväg vara godkända i samråd med av SPI och Svenska Åkeriföretag. Intyg för genomgången kurs skall medföras vid transport. Föraren skall känna till och förstå innehållet i SPIs Förarhandbok. Tankbilsföraren skall vara observant på de allmänna skyddsregler som gäller för såväl depå som fordon och leveransplats. Det åligger depåansvarig att informera om lokala regler. Det åligger Depåansvarig att överlämna skriftliga lastningsinstruktioner till föraren. 3. Vidareutbildning Tankbilsföraren är skyldig att delta i de informationsmöten och övningar som anordnas i bransch-, brand-, skydds- och säkerhetsfrågor av depå/transportansvarig. Tankbilsförare måste genomgå den lokala Depåns säkerhetsutbildning. 4. Mobiltelefoner Bärbara mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning skall vara avslagna under lastning och lossning. Under körning får mobiltelefoner endast användas om hands-free-utrustning finns installerad i bilen. E 7 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

8 lastnings- och lossningsregler Lastningsregler F 1. Allmänt Varje förare skall vara informerad om de regler som gäller vid respektive utlastningsdepå angående lastningsinstruktioner, utrymningsplan, återsamlingsplats, nödstopp, brandsläcknings- och saneringsutrustning, gasåterföring och allmänna ordningsregler. 2. Vid lastning A. Fordonet skall vara godkänt för varje tillfälle och för respektive produkt gällande regler. Depåchefen på platsen har rätt och skyldighet att avvisa fordon, som vid lastning på depån eller vid framförande bedöms utgöra en säkerhetsrisk. B. Övriga krav: Därutöver skall följande säkerhetsbestämmelser alltid följas: Säkerställ att jordning finns innan lastning och att den används. Krav att alltid koppla gasretur vid lastning av alla produkter (d.v.s. även diesel, och eldningsolja). Förbud mot att tvångsöppna bottenventiler vid lastning. Vid spill eller annan fara skall utlastningen Nödstoppas. 3. Personlig skyddsutrustning Föraren skall använda personlig skyddsutrustning såsom erforderligt täckande kläder, skyddsskor, oljebeständiga handskar och, om lokala regler så föreskriver, andningsskydd, skyddshjälp och skyddsglasögon. 4. Spill Om spill inträffar vid lastning av tankfordonet skall tankbilsföraren omedelbart meddela depåledningen. Därvid erhållna instruktioner skall ovillkorligen följas. Tankbilsföraren skall delta i saneringsarbetet i den utsträckning depåansvariga så begär. Tankfordonet får ej flyttas förrän arbetsledningen givit sitt tillstånd härtill. Om spill av produkter har skett inom lastningsområdet skall all utlastning omedelbart stoppas genom aktiverande av nödstopp. 5. Rapportering Olyckshändelser, spill och olyckstillbud skall rapporteras till ansvarig depåoperatör och till transportör/ transportköpare. Åsidosättande av gällande lastningsregler skall depåoperatören rapportera till transportör/transportköpare. G Lossningsregler Allmänt Alla avvikelser från lossningsrutiner, t ex att elektriskt överfyllningsskydd icke fungerar, spill eller annan skada, skall omgående rapporteras till transportansvarig (transportköparen). Vid skadetillfälle får tankbilsföraren ej lämna lossningsplatsen utan att i samråd med transportansvarig ha vidtagit åtgärder för skadans omhändertagande/begränsning. Säkerställ att jordning finns innan lossning sker och att den används. 8 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

9 fordonsstandard Fordonsstandard Medlemsföretagen i Svenska Petroleum Institutet och Sveriges Åkeriföretag har enats om vissa gemensamma mått vid nybyggnation av tankbilar och tanksläp. Ett allt större samarbete sker mellan bolagen vid lastning och depåhantering. För att underlätta hanteringen vill branschen följa en viss standard. Det finns dessutom ett antal europeiska regler som måste följas vid de utlastande depåerna. Parterna i SPI och SÅ har enats om att följa nedan angivna standard för tankfordon avsedda för transport av bensin, diesel och eldningsolja 1 (EO 1). Denna standard, som bland annat anger vissa maximi- och minimimått, är införd i SPIs och SÅs regelverk. Den gäller för alla nybyggnationer av tankfordon från och med som ska lasta på medlemsföretagens depåer. Erfarenheten visar att det är olämpligt att låta dräneringsrören vara dragna genom facket. Det kommer ner löv och annat skräp i rören som hindrar att regnvattnet rinner ut, på vintern frysen vattnet som står i rören och röret sprängs och produkt rinner ut. Detta har hänt vid flera tillfällen och stora mängder bensin har runnit ut. Förklaring till bifogad ritning: 1. Jordanslutning på bilen placeras till höger och på släpet till vänster om manifolder/påfyllningsanslutning. 2. Droppfrikoppling för dränering monteras på manifolderns lågpunkt. 3. Depåkoppling gasåterföring 3 s.k. Kamlockskoppling med gasåterföringsslang, maxhöjd från markplan 0,7 1,4 m. Avstånd mellan bilens och släpets gasåterföringskoppling 12,0 14,0 m. Krav på komplett gasåter-föringssystem på fordon gäller även för fordon som lastar eldningsolja och diesel. *) 4. Inlastningskopplingar 3 droppfri industrikoppling på 4 bottenrör max avstånd från första till sista koppling på manifolder 2,5 m. Minimiavstånd mellan varje koppling 0,3 m. Höjd över markplan 0,7 1,2 m. Avstånd från främre koppling bil till bakre koppling släp 12,0 14,0 m. 5. Anslutningen till det elektriska överfyllningsskyddet monteras i centrum, max 15 cm ovanför respektive påfyllnadskoppling. Funktionen av överfyllningsskyddet skall kontrolleras en gång per år. Kontrollen ska dokumenteras. *) 6. Cejn 410-koppling för luftanslutning placeras i framkant på bilens manifolderskåp. 7. Säkerhetsventil för gasåterföringssystem. 8. I varje fack där avståndet mellan sidoväggarna är större än 800 mm skall det finnas en ledare av rostfritt stål med en diameter på 2 10 mm placerad i centrum. 9. Fordon som används för leverans av villaolja skall vara utrustade med förinställbara distributionsmätare. 10. All eventuell elektrisk extrautrustning skall uppfylla de regler som gäller för explosionssäker utrustning. 11. Strömbrytare som åsidosätter luftavskiljarens funktion får inte finnas monterad på fordonet. Finns en förbikoppling/frikoppling av luftavskiljarfunktionen skall den vara plomberad. 12. Domdränering (avrinningsrör) skall ej gå igenom fack utan att vara i dubbelmantlat utförande. Dräneringen kan också gå utanför facket. 13. Funktionen med tvångsöppning av bottenventilen skall vara utformad på ett säkert sätt, nämligen genom att öppning av bottenventil bara skall vara temporär vid lossning. 14. Max en anslutning får finnas vid manifolderlastning. 15. Finns Manifolder på Lossningssidan i Tankfordonet, måste den utformas på ett säkert sätt (d.v.s. stängd under lastning och under transport). *) 16. Externa slangar från spilltank för mekanisk luftavskiljare får aldrig vara anslutet till fordonsenhet ens gasretursystem (kan få produkt i gasretur system). *) H *) Gäller endast vid nybyggnation 9 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

10 tankbil och kopplingars placering 10 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

11 säkerhetskontroll checklista för tankfordon Säkerhetskontroll Checklista Säkerhetskontroll för Tankfordon Ansvarig Checklista för utförande: Tankfordon Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) Ansvarig för utförande: Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) = Alltid Underkänd om ej uppfylld = Alltid Underkänd om ej uppfylld Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Sätt Kryss i tillämplig ruta Dragbil Släp Reg. Nr. Sätt Kryss i tillämplig ruta Dragbil Släp Erforderliga Handlingar Reg. Nr. Erforderliga Handlingar Reg. bevis ADR- Certifikat, Giltig t.o.m. Tankkod /ref. ADR / Reg. bevis ADR- Certifikat Godsdeklaration, Giltig t.o.m. för aktuell last/ref. ADR Kap / Tankkod /ref. ADR / Lastplan Godsdeklaration SPI:s Förar Handbok för aktuell (senaste last/ref. utgåva) ADR Kap / Lastplan Skriftlig instruktion /ref. ADR Kap / SPI:s Förar Handbok (senaste utgåva) Skriftlig instruktion /ref. ADR Kap / Övrig utrustning Övrig utrustning Registreringsskyltar (synliga) Stoppklossar ADR- Skyltar (hela, läsbara) Varningslyktor, koner eller trianglar Registreringsskyltar (synliga) Stoppklossar Bärbar (el mobil) ljuskälla ATEX Godkänd ADR- Skyltar Etiketter (hela, på Tank läsbara) Varningslyktor, Saneringsutrustning koner eller /ref. trianglar ADR kap / Brandsläckare, inspekterad och Godkänd Bärbar Reservkläder (el mobil) ljuskälla ATEX Godkänd Etiketter Dräneringsrör på Tank rätt utformade från Domsarg, Saneringsutrustning Personlig skyddsutrustning/ref. ADR kap ADR / / Brandsläckare, 10 cm ö. mark inspekterad och Godkänd Reservkläder Dräneringsrör Nödlossningskoppling rätt utformade från Domsarg, Personlig skyddsutrustning/ref. ADR / 10 cm Metallhink ö. mark med jordlina (specifikt SPI krav) Nödlossningskoppling Stängningsanordning manövrerbar för Metallhink Domsargsdränering med jordlina (specifikt (plac. inuti SPI eller krav) under Stängningsanordning armaturskåp) manövrerbar för Domsargsdränering (plac. inuti eller under armaturskåp) Säkerhet vid Lastning Säkerhet vid Lastning Dubbla överfyllnadsskydd (mot överspolning) Gasåterföring (komplett system inkl. slang) Fackvolym kontrollerad enl. SPI Lastnings- Dubbla Standard överfyllnadsskydd (mot överspolning) Gasåterföring (komplett system inkl. slang) Fackvolym kontrollerad enl. SPI Lastnings- Kontroll av jordning på Standard Gasåterföringsslang (< 3 Ω) Läcksöknings kontroll (intyg skall finnas) Kontroll Säker av Tvångsöppning jordning på av bottenventiler Läcksöknings dekal Gasåterföringsslang (stängd vid lastning) (< 3 Ω) Läcksöknings kontroll (intyg skall finnas) Säker Tvångsöppning av bottenventiler Läcksöknings Intyg om dekal Termistorkontroll skall finnas (stängd Säker vid Lossningsmanifolder lastning) (stängd vid (alltså att funktionsprov utförts) lastning) Intyg om Termistorkontroll skall finnas Säker Lossningsmanifolder (stängd vid (alltså att funktionsprov utförts) lastning) Ver Ver S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

12 säkerhetskontroll checklista för tankfordon Bilaga 1 Säkerhetskontroll Checklista för Tankfordon Ansvarig för utförande: Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) Separat inlastningskoppling En per Last Fack. Eller Manifolder med endast en anslutning (övriga pluggade) Bilaga 1 Sid 2 (4) Ansvar (Kopia p Separat inlastningskoppling Eller Manifolder med endast en Droppfri koppling för dränering av manifolder Inlastningskoppling (3 Industrikoppling) Kontroll av läckage kopplingar Kontroll av skruvlock /ref. ADR / Kontakt för överfyllnadsskydd Droppfri koppling för dräner Min höjd 0,7 m. ö. mark, max Inlastningskoppling 1,4 m ö. mark (3 Indu Avstånd mellan bilens- och släpets gasåterföringskoppling minst m. Tolk (verktyg) skall användas för Kontroll kontroll av läckage koppling Kontroll av skruvlock /ref. A I direkt anslutning till Inlastningskoppling Kontakt för överfyllnadsskyd Potentialreducering (vajer) i varje Tankbilsfack Sidoluckor uppfällda max. 350 mm Skyddsräcken (om tillämpligt) hela och spärrfunktion skall fungera Halkskydd ovanpå domen skall vara tillräckligt Kontroll av domluckor inkl. packningar - hela. Okulär kontroll Potentialreducering (vajer) i Sidoluckor uppfällda max. 3 Skyddsräcken (om tillämplig spärrfunktion skall fungera Halkskydd ovanpå domen s tillräckligt Kontroll av domluckor inkl. Säkerhet vid Lossning Säkerhet vid Lossning Jordlina (skall finnas med klämma) Kontroll av jordning på Lossningsslang (< 3 Ω) Visuell kontroll av slangar (skärmärken, Jordlina (skall finnas med kl krav på byte vid slitage) Kontroll av jordning på Lossningsslang (< 3 Ω) Strömbrytare (strömbrytare för frånkoppling av luftavskiljare får ej förekomma!) Kalibreringsintyg lossningsmätare Luftavskiljare får ej vara ansluten Strömbrytare till (strömbrytare gasretursystemet av luftavskiljare får ej förek. Kalibreringsintyg lossningsm 12 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r Ver Ver

13 säkerhetskontroll checklista för tankfordon Lossningsutrustad för Säkerhetskontroll Checklista för Tankfordon Ansvarig för utförande: Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) Bilaga 1 Sida 3 (4) Bilaga 1 Självavrinning genom mätare Saknar mätare Mätare med förinställningsverk Enkel Manifold Dubbel Manifold Delad Manifold Slangtrumma dim Längd. Slangtrumma dim Längd. Volym Enl. Nivå A i SPI: Lastningsstandard Tank Antal Fack..St Totalt Liter Separata rör Inpumpningskopplingar, antal Kofferdammar Fack 1 Volym Liter Fack 2 Volym Liter Fack 3 Volym Liter Fack 4 Volym Liter Fack 5 Volym Liter Fack 6 Volym Liter Fack 7 Volym Liter Ver S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

14 säkerhetskontroll checklista för tankfordon Bilaga 1 Säkerhetskontroll Checklista för Tankfordon Ansvarig för utförande: Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) Bilaga 1 Sida 4(4) Ansvar (Kopia p Signatur Godkänd 1 år Godkänd 1 mån. Underkänd för lastning/lossning Signatur Godkänd 1 år Godkännes av (Oberoende Kontrollant): Datum: Godkännes av (Oberoende Kon Namn Namnförtydligande: Företag. Telefonnr Namn Namnförtydligande: Företag Telefonnr Fordonsägare: Fordonsägares telefon: Fordonsägare: Fordonsägares telefon: Upprättad för Fordonsägaren / Transportör:. Upprättad för Fordonsägaren / Ev. Åtgärdslista (kvarstående punkter) Ev. Åtgärdslista (kvarstående pu Ver S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r Ver

15 handhavandeinstruktion för checklista Handhavandeinstruktion för checklista Säkerhetskontroll Fordon Bilaga 2 En blankett skall fyllas i per fordonsenhet. För ett ekipage med bil och släp skall två blanketter fyllas i. Anledningen till separat ifyllande är främst att t ex släpet kan skickas att gå på annan depå jämfört med bilen. Dragbil med trailer ses som två ekipage. Vid osäkerhet av tolkning av ADR-reglerna skall säkerhetsrådgivare ADR kontaktas. 15 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

16 handhavandeinstruktion för checklista Bilaga 2 Erforderliga handlingar Reg. bevis ADR-Certifikat ADR Kontrollera att certifikat finns och att dokumentet är original. Ange tankkod i rätt fält i checklistan. Tankkod LGBF får köra alla produkter så som bensin, E85, fotogen, diesel och eldningsolja. Tankkod LGBV får bara köra produkter så som diesel och eldningsolja. För högre tankkod se ADR Godsdeklaration för aktuell last ADR Kontrollera att deklarationen finns. Det är avsändaren som är ansvarig för framtagande av dokumentet. Avsändaren är den som äger produkten under transport. Exempelvis: Statoilshämtare som lastar produkt på OKQ8 s depå i Västerås skall ha godsdeklaration stämplat med Varuägaren som avsändare (ej OKQ8). Lastplan ADR 11 Kontrollera att dokument finns. SPI s förarhandbok SPI-krav Kontrollera att förarhandbok är av den senaste utgåvan. Skriftlig instruktion ADR Kontrollera att dokument finns. Ansvarig för att instruktionen (4 sidor) finns är transportören. Exakt utförande av instruktionen finns i ADR med bl a 2 sidor etiketter. Övrig utrustning Registreringsskyltar Kontrollera att skylten är hel och läsbar. ADR-Skyltar ADR Kontrollera att skylten är hel och läsbar. Farlighetsnummer och UN-nummer skall vara läsbara efter 15 minuters brand ADR Skylthållare skall också vara så utformad att inte skylten kan lossna under transport eller vid vältning Etiketter på Tank ADR Kontrollera att etikett Brandfarlig vätska klass 3 och Fisk och träd ADR är hel och ren. Brandsläckare, inspekterad och Godkänd ADR Kontrollera att det finns brandsläckare ABC motsvarande 12 kg på tankbil. Släckarna skall vara inspekterade och godkända med datum äldst 1 år. Av etikett skall det framgå nästa inspektion med År och månad. Dräneringsrör rätt utformade från Domsarg SPI-krav Rören skall sluta som högst 10 cm över mark. Rören skall invändigt vara fria från smuts. Nödlossningskoppling Ange om tanken är utrustad med nödlossningskoppling på alla fack. För alla nya tankar byggda efter är nödlossningskopplingen ett krav i SPI s Lastningsstandard pkt Nödslossningskoppling är ej ett krav för tankar äldre än Metallhink med jordlina SPI-krav Enligt ADR skall det finnas ett uppsamlingskärl. SPI har ställt krav på att hinken skall vara av metall och försedd med jordlina. Stoppklossar ADR Kontrollera att stoppkloss finns. Två klossar skall finnas om släp är kopplat till fordonet. Varningslyktor, koner eller trianglar ADR Två fristående varningsanordningar skall finnas. Exempelvis en varningslykta och en triangel. Bärbar (el mobil) ljuskälla ATEX Godkänd ADR Kontrollera att ljuskälla finns och att den är ATEX godkänd. EEx d IIC T6 Saneringsutrustning ADR Kontrollera att följande utrustning finns: skyffel, uppsamlingskärl och anordning för tätning av brunnar och avlopp. Ett specifikt SPI krav är även borste, absorberingsmedel. Reservkläder SPI-krav Kontrollera att reservkläder finns. Personlig skyddsutrustning ADR Kontrollera att följande utrustning finns: ögonskölj, varningsväst, skyddshandskar, skyddsglasögon. Kontrollera att ögonskölj har godkänt datum. 16 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

17 handhavandeinstruktion för checklista Säkerhet vid lastning Alla avvikande funktioner som kan sätta dubbel säkerhet ur spel accepteras inte.» Dubbla överfyllnadsskydd Kontrollera att varje fack i fordonet är utrustat med dubbla överfyllnadsskydd.» Fackvolym Kontroller att intyg finns med uträkning av volym nivå A enligt SPI s Lastningsstandard. Kontrollera att Aluminiumskylt finns uppsatt.» Funktionsprov överfyllnadsskydd Kontrollera att överfyllnadsskydd är funktionsprovade med datum äldst 1 år enligt Bilaga 2 SPI s Lastningsstandard.» Gasåterföring* ) Kontrollera att fordonet är utrustad med komplett gasåterföringssystem inklusive gasslang.» Kontroll av jordning på gasåterföringsslang Kontrollmät motståndet i slangen. Motståndet får maximalt vara 3 Ω. Bilaga 2» Läcksökningskontroll För fordon som transporterar bensin och etanol (Tankkod LGBF) skall läcksökningskontroll enligt SPI s läcksökningskontroll utföras. För fordon där endast fotogen, diesel och eldningsolja skall transporteras skall en okulärbesiktning utföras för att kontrollera tätheten på gasretursystem. Okulärbesiktningen skall anges tydligt på läcksökningsprotkollet. För alla fordon skall det finnas ett intyg på läcksökningskontroll enligt Bilaga 1 SPI s Lastningsstandard.» Läcksökningsdekal Kontrollera att dekal är uppsatt gäller för fordon som transporterar bensin och etanol (Tankkod LGBF). *) Gäller endast vid nybyggnation 17 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

18 handhavandeinstruktion för checklista Bilaga 2» Säker tvångsöppning av bottenventil (stängd vid lastning) Funktionen av tvångsöppning skall vara så utformat att den bara kan användas under kortare tid vid lossning, exempelvis via återfjädring eller tidsstyrning. Intervjua föraren och få en beskrivning hur tvångsöppning av bottenventilen går till vid lossning. Tvångsöppning av bottenventil får inte användas av föraren vid lastning enligt regelverket. Det skall krävas en manövrering per fack för att tvångsöppna en bottenventil. Samma manöverknapp för tvångsöppna får ej gå till flera bottenventi ler samtidigt. På manöverknappar med återfjädring kontrolleras om de kärvar. Det finns risk för att manöverknappen kan fastna i öppet läge, dvs att bottenventilen är tvångsöppnad, oavsett om manöverknappen skall dras ut eller tryckas in.» Säker Lossningsmanifolder stängd vid lastning*) Lossningsmanifoldern skall vara stängd vid lastning.» Separat inlastningskoppling En per Last Fack Exempel på godkänd inlastningskopplingar» Manifolder med endast en anslutning Exempel ovan på godkänd manifolder Exempel tillåtet Tvångsöppning av bottenventil vid lossning görs via en spak se grön manöverknapp vid pil. 1) Manöverknappen saknar uppmärkning av funktion. 2) Det skall inte gå att tvångsöppna alla bottenventiler med en manöverknapp. 3) Manöverknappen dras ut och är utdragen utan tidsbegränsning eller återfjädringsfunktion vilket är otillåtet. Exempel ej tillåtet Manifolder med dubbla intag med manuell avstängningsventil. Detta är inte tillåtet då den manuella avstängningsventil kan vara öppen vid lastning. Detta sätter dubbel säkerhet ur spel.» Droppfri koppling för dränering av manifolder Finns ej på fordon utan manifolder. Exempel ej tillåtet *) Gäller endast vid nybyggnation 18 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

19 handhavandeinstruktion för checklista» Inlastningskoppling (3 Industrikoppling) Kontrollera att kopplingar för lastning är placerade inom rätt avstånd enligt H Fordonsstandard punkt 4.» Kontroll av läckage inlastningskoppling Kontrollera att intyg enligt Bilaga 1 i SPI s Lastningsstandard finns och att datum för kontroll inte är äldre än 1 år.» Kontakt för överfyllnadsskydd *) Kontakten för överfyllnadsskyddet skall vara placerade i direkt anslutning till inlastningskoppling.» Luftanslutning (påfylln. bilens tryckluftssystem) Kontrollera att fordonet är utrustad med Cejn 410-koppling.» Potentialreducering (vajer) i varje Tankbilsfack Kontrollera att vajern är hel genom okulärkontroll.» Sidoluckor uppfällda max. 350 mm *) Kontrollera att inte sidolucka går ut mer än 350 mm enligt Figur 8 i SPI s lastningsstandard.» Skyddsräcken (om tillämpligt) hela och spärrfunktion skall fungera Finns skyddsräcken skall de vara hela och ha avsedd funktion. Kontrollera att spärren låser i öppet uppfällt läge. Bilaga 2» Halkskydd ovanpå domen skall vara tillräckligt Kontrollera halkskyddet. Kontakten skall vara väl uppmärkt.» Kontroll av domluckor inkl. packningar - hela. Öppna luckan och kontrollera okulärt att packning är hel. Stäng luckan och kontrollera att låsmekanismen låser och tätar. Kontrollera att inget läckage av produkt finns vid domluckan. Detta är indikering på att packning är otät.» Kontroll av Skyddslock ADR Kontrollera att skyddslocket sitter på inlastningskoppling. Kontrollera att locket har tätning. Locket fungerar som tredje avstängning och skall fungera som tätning vid läckage. *) Gäller endast vid nybyggnation 19 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

20 handhavandeinstruktion för checklista Bilaga 2 Säkerhet vid lossning» Jordlina skall finnas med klämma Kontrollmät jordlina både på bil och släp att motståndet är maximalt 3 Ω.» Kontroll av jordning på lossningsslang (< 3 Ω) Kontrollmät lossningsslang både på bil och släp att motståndet är maximalt 3 Ω.» Strömbrytare (strömbrytare för frånkoppling av luftavskiljare får ej förekomma!) Fråga föraren om funktion på okända eller omärkta knappar.» Kalibreringsintyg lossningsmätare Kontrollera att lossningsmätare är kalibrerade och att datum för kalibreringdatum får ej vara äldre än 2 år.» Visuell kontroll av slangar (skärmärken, krav på byte vid slitage) 20 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

21 handhavandeinstruktion för checklista» Luftavskiljare får ej vara ansluten till gasretursystemet*) Det får ej komma vätska/produkt in i gasretursystemet från luftavskiljaren. Bilaga 2 Exempel 1 Eurotank Fråga föraren om hur instruktion är i handhavande av luftavskiljaren vid lossning. Används tömning av behållare genom öppning av ventil för dränering till trycksidan av mätaren är allt OK. Annars skall brist noteras. Exempel 2 LST Fråga föraren om instruktion finns vid handhavande av luftavskiljaren vid lossning. Används tömning av behållare genom öppning av ventil för dränering till trycksidan av mätaren är allt OK. Annars skall brist noteras. *) Gäller endast vid nybyggnation 21 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

22 handhavandeinstruktion för checklista Bilaga 2 Lossningsutrustning Ange om fordonet är utrustat med följande utrustning:» Självavrinning genom mätare» Saknar mätare» Mätare med förinställningsverk» Slangtrummans dimension och längd» Enkel Manifold» Dubbel Manifold» Delad Manifold Tank Fyll i uppgifter nedan på checklistan:» Antal fack och totalvolym...» Separata rör? Ange ja eller nej....» Antal inpumpningskopplingar...» Kofferdammar... Volym Enl. Nivå A i SPI: Lastningsstandard för samtliga fack Exempel 3 (ej tillåtet) Gasreturledningen är ansluten till rörledning som är öppen uppe på domsargen. Denna funktion har använts tidigare som avluftning vid lastning av diesel och eldningsolja. Signatur (Se sidan 14) Bedöm om fordonet godkännes för 1 år, 1 månad eller underkänns. Fordon med avvikelse på obligatoriska krav markerade med stopptecken i checklistan underkänns direkt. Signatur på den som utfört säkerhetskontrollen. Fyll i kontaktuppgifter på fordonägare. Skriv kommentarer för alla avvikelser under rubriken åtgärdslista. *) Asteriskmarkering på alla respektive kontrollpunkter avser Gäller endast vid nybyggnation. 22 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

FORDONS LAST OCH VIKT

FORDONS LAST OCH VIKT FORDONS LAST OCH VIKT 164 Lastning och fördelning av last Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonsekipagets lastkapacitet,

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

RVF Utveckling 2005:09

RVF Utveckling 2005:09 Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling av källsorterat bioavfall RVF Utveckling 2005:09 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering

Läs mer

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik Krav och villkor För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014 Svensk Dagligvaruhandel Sid 1 av 15 Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

vad lagen säger om din hjullastare

vad lagen säger om din hjullastare vad lagen säger om din hjullastare begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 HJULLASTARE PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 LAGAR OCH REGLER 9 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer