SPI Regelverk För tankbilstransporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPI Regelverk För tankbilstransporter"

Transkript

1 SPI Regelverk För tankbilstransporter Regelverk för transport av brandfarlig vätska med tankfordon fastställt av SPIs styrelse i mars 2011 och överenskommet med Sveriges Åkeriföretag. 1 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r SPI och SÅ har lagt ned mycket arbete på att informationen i denna publikation skall vara korrekt. SPI och SÅ kan dock inte hållas ansvariga om nyttjandet av informationen lett till skada av vad slag den vara må.

2 2 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

3 Innehållsförteckning Regelverket är indelat i följande kapitel: A B C d e f g H Bilaga 1 Syfte med regelverket Lagenliga krav på tankfordon SPIs och Sveriges Åkeriföretags krav på tankfordon för petroleumtransporter Lagenliga krav på tankbilsförare SPIs och Sveriges Åkeriföretags krav på tankbilsförare Lastningsregler Lossningsregler Fordonsstandard Checklista för de kontrollpunkter som finns i SPI:s publikation om Tankbilstransporter och Checklista för säkerhetskontroll (Bilaga 1). Sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 8 sid 8 sid 9 sid 11 Bilaga 2 Handhavandeinstruktion för samma Checklista (för Bilaga 1). sid 15 3 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

4 syfte Bilaga till transportavtal Upprättat den...mellan... Oljeföretag Version V, Transportföretag Syftet med regelverket A Syftet med detta regelverk är att skapa förutsättningar för en säker hantering av petroleumprodukter vid tankbilstransport. Medlemsföretagen i Svenska Petroleum Institutet har enats om följande gemensamma regler avseende utrustning och drift vid lastning och lossning av tankbilar med bensin, diesel och eldningsolja 1. För Flygbränsle (JET A1) och tjocka eldningsoljor samt fordon för kemikalietransporter kan andra regler gälla. Petroleumprodukter är vanligen brand-, miljö och arbetsmiljöfarliga varor. För att reducera skad e- risken vid dessa transporter har SPI och SÅ sammanställt detta Regelverk, vilket utgör ett minimikrav vid lastning och transport för Institutets medlemsföretag, deras dotterbolag samt anlitade åkerier. Transportören är ansvarig för att fordonet är utrustat enligt svensk lag samt att föraren innehar lagenlig kompetens. Härutöver skall fordonet vara rätt utrustat och föra ren genomgått den utbildning som branschen kräver med hänsyn till de risker som sammanhänger med petroleumtransporter. Transportören skall också ha en drog- och alkoholpolicy som uppfyller uppdragsgivarens D&A-policy i tillämpliga delar. Alternativt kan transportören ansluta sig till uppdragsgivarens policy. Det är depåoperatörens ansvar att kontrollera och upprätthålla reglerna för alla fordon som lastar på depån. Det är depåoperatörens ansvar att kontrollera att fordonet genomgått godkänd säkerhetskontroll enligt Checklista Bilaga 1. För att underlätta tillsyn av att branschens regler följs har en checklista över fordonsutrustning utarbetats (Bilaga 1). Transportföretaget (fordonsägaren) har ansvaret för att verifiera att säker hetskontroll av fordonet är genomförd innan lastning. Säkerhetskontroll skall utföras av godkänd oberoende instans (t.ex. NMK, DNV eller motsvarande) som skall vara behörig /sakkunnig, utbildad inom området/, alternativt utbildad personal från Depåer tillhörande SPI medlemsföretag. Kriterier på den kompetensen som skall vara uppfylld för att utföra säkerhetskontroller anges nedan: Kunskap och erfarenhet om hur ett tankfordon för petroleumprodukter är byggt och konstruerat, samt hur det skall lastas och lossas (d.v.s. erfaren het av både tankbilar och depåverksamhet). Krav på kompetens motsvarande det som behövs för att kunna utföra volymberäkningskontroll för A, B, och C nivåer på tankbilar för petroleumprodukter. Samtidigt skall personen vara väl förtrogen med SPI Lastningsstandard. 4 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

5 Lagenliga krav ADR-utbildning minst motsvarande utbildning enligt 1.3 ADR. God kunskap om och förståelse för de kontrollpunkter som finns i SPI:s publikation om Tankbilstransporter och Checklista för säkerhetskontroll (Bilaga 1). Detta avser även Hand havande - instruktion Bilaga 2 för samma Checklista. Inget jävförhållande med den som granskningen avser. D.v.s. det får inte finnas något ägarintresse eller vinstintresse av att tankbilen godkänns. Säkerhetskraven enligt Checklistan Bilaga 1 skall alltid vara uppfyllda innan ett godkännande (1 år) får ges. Godkänd säkerhetskontroll (Checklista Bilaga 1) fordon skall uppvisas på lastande depå. Säkerhetskontrollen av fordonet med checklistan enligt Bilaga 1 skall utföras fortlöpande på alla tankbilsfordon en gång per år. Instruktion hur säkerhetskontrollen med SPI Check lista genomförs framgår av bifogade handhavandeinstruktion Bilaga 2. Fordonet kan godkännas för ett år, en månad eller bli helt underkänd. Kontrollanten gör en bedömning av om fordonet är felfritt. Om fordonet är felfritt (d.v.s. klarat kraven i checklistan) gäller godkännandet i ett (1) år. Har fordonsenheten avvikelser som inte är obligatoriska, blir godkännandet utställt på en månad från kontrolldatumet. Efter kontroll måste då göras senast efter en månad för att fordonet skall vara godkänt för lastning. Sker inte detta inom rätt tid får fordonet totalt lastförbud. Har fordonsenheten avvikelser på någon av de obligatoriska punkterna är den underkänd för lastning på depån. Med obligatoriska punkter avses de punkter i Checklistan som har markerats med Stopptecken. Intyg på Godkänd Säkerhetskontroll skall förvaras i fordonet. Checklistan utgör minimikrav. Varje bolag kan därutöver ha speciella krav. Godkänd Säkerhetskontroll (med uppvisande av giltigt intyg gällande för året) ger fordonet ur säkerhetssynpunkt behörighet att lasta eller lossa på alla anslutna bolags depåer i Sverige. Detta Regelverk skall betraktas som en kravspecifikation och överträdelse eller missbruk kan föranleda uppsägning av transportavtalet, eller att fordonet ej får lasta vid depån förrän konstaterade brister är åtgärdade. Reglerna trädde i kraft genomfördes en revidering av publikationen, och förändringar av åtgärder som krävs enligt denna publikation skall successivt införas fram till Lagenliga krav på tankfordon Det förutsätts att fordonet är utrustat i enlighet med gällande lagar och förordningar. B 5 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

6 Krav på tankfordon och tankbilsförare SPIs och SÅs krav på tankfordon C I de lagenliga föreskrifterna saknas mycket av de detaljföreskrifter som måste finnas och efterlevas för att transporten skall kunna ske på ett säkert sätt. Sålunda skall varje fordon vara utrustat enligt nedanstående minimikrav: 1. Godkännande av fordon Tankfordon skall vara godkänt för transport av den produkt som avses. Fordonet skall godkännas av transportköparen vid tecknande av avtal och under löpande avtalstid kommer stickprovsmässiga besiktningar att utföras. Fordon som används med tankkod LGBF ska läcktestas en gång per år. SPIs kontrollmärke om utförd godkänd test ska finnas på varje fordonsenhet. För fordon som används med tankkod LGBV skall en okulär besiktning av gasretursystemet ske varje år. Ansvaret för kontroll av att alla fordon som lastas på respektive depå är läcktestade åvilar depåchef. 2. Saneringsutrustning För att föraren skall kunna omhänderta mindre spill skall varje fordon vara utrustat med: Tomma säckar (5x125 liter) av icke ledande material Sopborste Trasor Metallhink med jordlina och klämma Skyffel Absorberingsmedel (typ Absol) 3. Reservkläder/ Personlig skyddsutrustning I den händelse föraren blir överspolad av petroleumprodukt skall det i bilen finnas reservkläder samt personlig skyddsutrustning enligt ADR (bl.a. skyddshandskar, skyddsglasögon o.s.v.). 4. Packningar I fordonet skall finnas utbytespackningar för de vanligen förekommande slangkopplingarna samt erforderliga verktyg så att föraren omgående skall kunna åtgärda kopplingsspill. 5. Dräneringsrör Om fordonet är utrustat med rör för dränering av domluckssarg får dessa rör ej mynna på ett större avstånd än 10 cm ovanför körbanan. Avslutas dräneringsröret med en förlängningsslang skall materialet i den vara ledande (antistatiskt). Dräneringsrör får ej gå igenom ett fack. 6. Lastningsutrustning Fordonet skall vara utrustat för lastning enligt se SPI:s Lastningsstandard Kapitel Reparationer Fordonsreparationer skall utföras på verkstäder som uppfyller reglerna i SPIs och Åkeriförbundets Anvisningar rörande tankfordon. D Lagenliga krav på tankbilsförare Det förutsättes att föraren har för transporten erforderligt körkort och ADR-intyg, samt s.k. YKBbevis (Yrkes Kompetens Bevis). 6 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

7 Krav på tankbilsförare SPIs och Sveriges Åkeriföretags krav på tankbilsförare 1. Allmänt Transportören ansvarar för att föraren får möjlighet till årlig hälso- och synkontroll. Vid nyanställning skall friskintyg uppvisas. För att vara tankbilsförare skall man ha minst 3 års erfarenhet av den fordonsstorlek transporten avser. Det innebär alltså, att en förare skall ha tillräcklig vana (3 år) av att framföra en fordonskombination av samma storlek. Därefter kan man alltså tillåtas, efter genomgången utbildning, framföra ett tankfordon för petroleumprodukter. 2. Tankbilsförarutbildning Med hänsyn till de risker som brandfarlig vätska kan utgöra, skall tankbilsföraren under de senaste 5 åren ha genomgått yrkesutbildning för tankbilsförare som anordnas i samarbete med Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd TYA. Andra utbildningsalternativ skall i förväg vara godkända i samråd med av SPI och Svenska Åkeriföretag. Intyg för genomgången kurs skall medföras vid transport. Föraren skall känna till och förstå innehållet i SPIs Förarhandbok. Tankbilsföraren skall vara observant på de allmänna skyddsregler som gäller för såväl depå som fordon och leveransplats. Det åligger depåansvarig att informera om lokala regler. Det åligger Depåansvarig att överlämna skriftliga lastningsinstruktioner till föraren. 3. Vidareutbildning Tankbilsföraren är skyldig att delta i de informationsmöten och övningar som anordnas i bransch-, brand-, skydds- och säkerhetsfrågor av depå/transportansvarig. Tankbilsförare måste genomgå den lokala Depåns säkerhetsutbildning. 4. Mobiltelefoner Bärbara mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning skall vara avslagna under lastning och lossning. Under körning får mobiltelefoner endast användas om hands-free-utrustning finns installerad i bilen. E 7 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

8 lastnings- och lossningsregler Lastningsregler F 1. Allmänt Varje förare skall vara informerad om de regler som gäller vid respektive utlastningsdepå angående lastningsinstruktioner, utrymningsplan, återsamlingsplats, nödstopp, brandsläcknings- och saneringsutrustning, gasåterföring och allmänna ordningsregler. 2. Vid lastning A. Fordonet skall vara godkänt för varje tillfälle och för respektive produkt gällande regler. Depåchefen på platsen har rätt och skyldighet att avvisa fordon, som vid lastning på depån eller vid framförande bedöms utgöra en säkerhetsrisk. B. Övriga krav: Därutöver skall följande säkerhetsbestämmelser alltid följas: Säkerställ att jordning finns innan lastning och att den används. Krav att alltid koppla gasretur vid lastning av alla produkter (d.v.s. även diesel, och eldningsolja). Förbud mot att tvångsöppna bottenventiler vid lastning. Vid spill eller annan fara skall utlastningen Nödstoppas. 3. Personlig skyddsutrustning Föraren skall använda personlig skyddsutrustning såsom erforderligt täckande kläder, skyddsskor, oljebeständiga handskar och, om lokala regler så föreskriver, andningsskydd, skyddshjälp och skyddsglasögon. 4. Spill Om spill inträffar vid lastning av tankfordonet skall tankbilsföraren omedelbart meddela depåledningen. Därvid erhållna instruktioner skall ovillkorligen följas. Tankbilsföraren skall delta i saneringsarbetet i den utsträckning depåansvariga så begär. Tankfordonet får ej flyttas förrän arbetsledningen givit sitt tillstånd härtill. Om spill av produkter har skett inom lastningsområdet skall all utlastning omedelbart stoppas genom aktiverande av nödstopp. 5. Rapportering Olyckshändelser, spill och olyckstillbud skall rapporteras till ansvarig depåoperatör och till transportör/ transportköpare. Åsidosättande av gällande lastningsregler skall depåoperatören rapportera till transportör/transportköpare. G Lossningsregler Allmänt Alla avvikelser från lossningsrutiner, t ex att elektriskt överfyllningsskydd icke fungerar, spill eller annan skada, skall omgående rapporteras till transportansvarig (transportköparen). Vid skadetillfälle får tankbilsföraren ej lämna lossningsplatsen utan att i samråd med transportansvarig ha vidtagit åtgärder för skadans omhändertagande/begränsning. Säkerställ att jordning finns innan lossning sker och att den används. 8 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

9 fordonsstandard Fordonsstandard Medlemsföretagen i Svenska Petroleum Institutet och Sveriges Åkeriföretag har enats om vissa gemensamma mått vid nybyggnation av tankbilar och tanksläp. Ett allt större samarbete sker mellan bolagen vid lastning och depåhantering. För att underlätta hanteringen vill branschen följa en viss standard. Det finns dessutom ett antal europeiska regler som måste följas vid de utlastande depåerna. Parterna i SPI och SÅ har enats om att följa nedan angivna standard för tankfordon avsedda för transport av bensin, diesel och eldningsolja 1 (EO 1). Denna standard, som bland annat anger vissa maximi- och minimimått, är införd i SPIs och SÅs regelverk. Den gäller för alla nybyggnationer av tankfordon från och med som ska lasta på medlemsföretagens depåer. Erfarenheten visar att det är olämpligt att låta dräneringsrören vara dragna genom facket. Det kommer ner löv och annat skräp i rören som hindrar att regnvattnet rinner ut, på vintern frysen vattnet som står i rören och röret sprängs och produkt rinner ut. Detta har hänt vid flera tillfällen och stora mängder bensin har runnit ut. Förklaring till bifogad ritning: 1. Jordanslutning på bilen placeras till höger och på släpet till vänster om manifolder/påfyllningsanslutning. 2. Droppfrikoppling för dränering monteras på manifolderns lågpunkt. 3. Depåkoppling gasåterföring 3 s.k. Kamlockskoppling med gasåterföringsslang, maxhöjd från markplan 0,7 1,4 m. Avstånd mellan bilens och släpets gasåterföringskoppling 12,0 14,0 m. Krav på komplett gasåter-föringssystem på fordon gäller även för fordon som lastar eldningsolja och diesel. *) 4. Inlastningskopplingar 3 droppfri industrikoppling på 4 bottenrör max avstånd från första till sista koppling på manifolder 2,5 m. Minimiavstånd mellan varje koppling 0,3 m. Höjd över markplan 0,7 1,2 m. Avstånd från främre koppling bil till bakre koppling släp 12,0 14,0 m. 5. Anslutningen till det elektriska överfyllningsskyddet monteras i centrum, max 15 cm ovanför respektive påfyllnadskoppling. Funktionen av överfyllningsskyddet skall kontrolleras en gång per år. Kontrollen ska dokumenteras. *) 6. Cejn 410-koppling för luftanslutning placeras i framkant på bilens manifolderskåp. 7. Säkerhetsventil för gasåterföringssystem. 8. I varje fack där avståndet mellan sidoväggarna är större än 800 mm skall det finnas en ledare av rostfritt stål med en diameter på 2 10 mm placerad i centrum. 9. Fordon som används för leverans av villaolja skall vara utrustade med förinställbara distributionsmätare. 10. All eventuell elektrisk extrautrustning skall uppfylla de regler som gäller för explosionssäker utrustning. 11. Strömbrytare som åsidosätter luftavskiljarens funktion får inte finnas monterad på fordonet. Finns en förbikoppling/frikoppling av luftavskiljarfunktionen skall den vara plomberad. 12. Domdränering (avrinningsrör) skall ej gå igenom fack utan att vara i dubbelmantlat utförande. Dräneringen kan också gå utanför facket. 13. Funktionen med tvångsöppning av bottenventilen skall vara utformad på ett säkert sätt, nämligen genom att öppning av bottenventil bara skall vara temporär vid lossning. 14. Max en anslutning får finnas vid manifolderlastning. 15. Finns Manifolder på Lossningssidan i Tankfordonet, måste den utformas på ett säkert sätt (d.v.s. stängd under lastning och under transport). *) 16. Externa slangar från spilltank för mekanisk luftavskiljare får aldrig vara anslutet till fordonsenhet ens gasretursystem (kan få produkt i gasretur system). *) H *) Gäller endast vid nybyggnation 9 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

10 tankbil och kopplingars placering 10 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

11 säkerhetskontroll checklista för tankfordon Säkerhetskontroll Checklista Säkerhetskontroll för Tankfordon Ansvarig Checklista för utförande: Tankfordon Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) Ansvarig för utförande: Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) = Alltid Underkänd om ej uppfylld = Alltid Underkänd om ej uppfylld Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Sätt Kryss i tillämplig ruta Dragbil Släp Reg. Nr. Sätt Kryss i tillämplig ruta Dragbil Släp Erforderliga Handlingar Reg. Nr. Erforderliga Handlingar Reg. bevis ADR- Certifikat, Giltig t.o.m. Tankkod /ref. ADR / Reg. bevis ADR- Certifikat Godsdeklaration, Giltig t.o.m. för aktuell last/ref. ADR Kap / Tankkod /ref. ADR / Lastplan Godsdeklaration SPI:s Förar Handbok för aktuell (senaste last/ref. utgåva) ADR Kap / Lastplan Skriftlig instruktion /ref. ADR Kap / SPI:s Förar Handbok (senaste utgåva) Skriftlig instruktion /ref. ADR Kap / Övrig utrustning Övrig utrustning Registreringsskyltar (synliga) Stoppklossar ADR- Skyltar (hela, läsbara) Varningslyktor, koner eller trianglar Registreringsskyltar (synliga) Stoppklossar Bärbar (el mobil) ljuskälla ATEX Godkänd ADR- Skyltar Etiketter (hela, på Tank läsbara) Varningslyktor, Saneringsutrustning koner eller /ref. trianglar ADR kap / Brandsläckare, inspekterad och Godkänd Bärbar Reservkläder (el mobil) ljuskälla ATEX Godkänd Etiketter Dräneringsrör på Tank rätt utformade från Domsarg, Saneringsutrustning Personlig skyddsutrustning/ref. ADR kap ADR / / Brandsläckare, 10 cm ö. mark inspekterad och Godkänd Reservkläder Dräneringsrör Nödlossningskoppling rätt utformade från Domsarg, Personlig skyddsutrustning/ref. ADR / 10 cm Metallhink ö. mark med jordlina (specifikt SPI krav) Nödlossningskoppling Stängningsanordning manövrerbar för Metallhink Domsargsdränering med jordlina (specifikt (plac. inuti SPI eller krav) under Stängningsanordning armaturskåp) manövrerbar för Domsargsdränering (plac. inuti eller under armaturskåp) Säkerhet vid Lastning Säkerhet vid Lastning Dubbla överfyllnadsskydd (mot överspolning) Gasåterföring (komplett system inkl. slang) Fackvolym kontrollerad enl. SPI Lastnings- Dubbla Standard överfyllnadsskydd (mot överspolning) Gasåterföring (komplett system inkl. slang) Fackvolym kontrollerad enl. SPI Lastnings- Kontroll av jordning på Standard Gasåterföringsslang (< 3 Ω) Läcksöknings kontroll (intyg skall finnas) Kontroll Säker av Tvångsöppning jordning på av bottenventiler Läcksöknings dekal Gasåterföringsslang (stängd vid lastning) (< 3 Ω) Läcksöknings kontroll (intyg skall finnas) Säker Tvångsöppning av bottenventiler Läcksöknings Intyg om dekal Termistorkontroll skall finnas (stängd Säker vid Lossningsmanifolder lastning) (stängd vid (alltså att funktionsprov utförts) lastning) Intyg om Termistorkontroll skall finnas Säker Lossningsmanifolder (stängd vid (alltså att funktionsprov utförts) lastning) Ver Ver S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

12 säkerhetskontroll checklista för tankfordon Bilaga 1 Säkerhetskontroll Checklista för Tankfordon Ansvarig för utförande: Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) Separat inlastningskoppling En per Last Fack. Eller Manifolder med endast en anslutning (övriga pluggade) Bilaga 1 Sid 2 (4) Ansvar (Kopia p Separat inlastningskoppling Eller Manifolder med endast en Droppfri koppling för dränering av manifolder Inlastningskoppling (3 Industrikoppling) Kontroll av läckage kopplingar Kontroll av skruvlock /ref. ADR / Kontakt för överfyllnadsskydd Droppfri koppling för dräner Min höjd 0,7 m. ö. mark, max Inlastningskoppling 1,4 m ö. mark (3 Indu Avstånd mellan bilens- och släpets gasåterföringskoppling minst m. Tolk (verktyg) skall användas för Kontroll kontroll av läckage koppling Kontroll av skruvlock /ref. A I direkt anslutning till Inlastningskoppling Kontakt för överfyllnadsskyd Potentialreducering (vajer) i varje Tankbilsfack Sidoluckor uppfällda max. 350 mm Skyddsräcken (om tillämpligt) hela och spärrfunktion skall fungera Halkskydd ovanpå domen skall vara tillräckligt Kontroll av domluckor inkl. packningar - hela. Okulär kontroll Potentialreducering (vajer) i Sidoluckor uppfällda max. 3 Skyddsräcken (om tillämplig spärrfunktion skall fungera Halkskydd ovanpå domen s tillräckligt Kontroll av domluckor inkl. Säkerhet vid Lossning Säkerhet vid Lossning Jordlina (skall finnas med klämma) Kontroll av jordning på Lossningsslang (< 3 Ω) Visuell kontroll av slangar (skärmärken, Jordlina (skall finnas med kl krav på byte vid slitage) Kontroll av jordning på Lossningsslang (< 3 Ω) Strömbrytare (strömbrytare för frånkoppling av luftavskiljare får ej förekomma!) Kalibreringsintyg lossningsmätare Luftavskiljare får ej vara ansluten Strömbrytare till (strömbrytare gasretursystemet av luftavskiljare får ej förek. Kalibreringsintyg lossningsm 12 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r Ver Ver

13 säkerhetskontroll checklista för tankfordon Lossningsutrustad för Säkerhetskontroll Checklista för Tankfordon Ansvarig för utförande: Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) Bilaga 1 Sida 3 (4) Bilaga 1 Självavrinning genom mätare Saknar mätare Mätare med förinställningsverk Enkel Manifold Dubbel Manifold Delad Manifold Slangtrumma dim Längd. Slangtrumma dim Längd. Volym Enl. Nivå A i SPI: Lastningsstandard Tank Antal Fack..St Totalt Liter Separata rör Inpumpningskopplingar, antal Kofferdammar Fack 1 Volym Liter Fack 2 Volym Liter Fack 3 Volym Liter Fack 4 Volym Liter Fack 5 Volym Liter Fack 6 Volym Liter Fack 7 Volym Liter Ver S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

14 säkerhetskontroll checklista för tankfordon Bilaga 1 Säkerhetskontroll Checklista för Tankfordon Ansvarig för utförande: Fordonsägaren (Kopia på Säkerhetskontroll lämnas till Depåansvarig) Bilaga 1 Sida 4(4) Ansvar (Kopia p Signatur Godkänd 1 år Godkänd 1 mån. Underkänd för lastning/lossning Signatur Godkänd 1 år Godkännes av (Oberoende Kontrollant): Datum: Godkännes av (Oberoende Kon Namn Namnförtydligande: Företag. Telefonnr Namn Namnförtydligande: Företag Telefonnr Fordonsägare: Fordonsägares telefon: Fordonsägare: Fordonsägares telefon: Upprättad för Fordonsägaren / Transportör:. Upprättad för Fordonsägaren / Ev. Åtgärdslista (kvarstående punkter) Ev. Åtgärdslista (kvarstående pu Ver S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r Ver

15 handhavandeinstruktion för checklista Handhavandeinstruktion för checklista Säkerhetskontroll Fordon Bilaga 2 En blankett skall fyllas i per fordonsenhet. För ett ekipage med bil och släp skall två blanketter fyllas i. Anledningen till separat ifyllande är främst att t ex släpet kan skickas att gå på annan depå jämfört med bilen. Dragbil med trailer ses som två ekipage. Vid osäkerhet av tolkning av ADR-reglerna skall säkerhetsrådgivare ADR kontaktas. 15 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

16 handhavandeinstruktion för checklista Bilaga 2 Erforderliga handlingar Reg. bevis ADR-Certifikat ADR Kontrollera att certifikat finns och att dokumentet är original. Ange tankkod i rätt fält i checklistan. Tankkod LGBF får köra alla produkter så som bensin, E85, fotogen, diesel och eldningsolja. Tankkod LGBV får bara köra produkter så som diesel och eldningsolja. För högre tankkod se ADR Godsdeklaration för aktuell last ADR Kontrollera att deklarationen finns. Det är avsändaren som är ansvarig för framtagande av dokumentet. Avsändaren är den som äger produkten under transport. Exempelvis: Statoilshämtare som lastar produkt på OKQ8 s depå i Västerås skall ha godsdeklaration stämplat med Varuägaren som avsändare (ej OKQ8). Lastplan ADR 11 Kontrollera att dokument finns. SPI s förarhandbok SPI-krav Kontrollera att förarhandbok är av den senaste utgåvan. Skriftlig instruktion ADR Kontrollera att dokument finns. Ansvarig för att instruktionen (4 sidor) finns är transportören. Exakt utförande av instruktionen finns i ADR med bl a 2 sidor etiketter. Övrig utrustning Registreringsskyltar Kontrollera att skylten är hel och läsbar. ADR-Skyltar ADR Kontrollera att skylten är hel och läsbar. Farlighetsnummer och UN-nummer skall vara läsbara efter 15 minuters brand ADR Skylthållare skall också vara så utformad att inte skylten kan lossna under transport eller vid vältning Etiketter på Tank ADR Kontrollera att etikett Brandfarlig vätska klass 3 och Fisk och träd ADR är hel och ren. Brandsläckare, inspekterad och Godkänd ADR Kontrollera att det finns brandsläckare ABC motsvarande 12 kg på tankbil. Släckarna skall vara inspekterade och godkända med datum äldst 1 år. Av etikett skall det framgå nästa inspektion med År och månad. Dräneringsrör rätt utformade från Domsarg SPI-krav Rören skall sluta som högst 10 cm över mark. Rören skall invändigt vara fria från smuts. Nödlossningskoppling Ange om tanken är utrustad med nödlossningskoppling på alla fack. För alla nya tankar byggda efter är nödlossningskopplingen ett krav i SPI s Lastningsstandard pkt Nödslossningskoppling är ej ett krav för tankar äldre än Metallhink med jordlina SPI-krav Enligt ADR skall det finnas ett uppsamlingskärl. SPI har ställt krav på att hinken skall vara av metall och försedd med jordlina. Stoppklossar ADR Kontrollera att stoppkloss finns. Två klossar skall finnas om släp är kopplat till fordonet. Varningslyktor, koner eller trianglar ADR Två fristående varningsanordningar skall finnas. Exempelvis en varningslykta och en triangel. Bärbar (el mobil) ljuskälla ATEX Godkänd ADR Kontrollera att ljuskälla finns och att den är ATEX godkänd. EEx d IIC T6 Saneringsutrustning ADR Kontrollera att följande utrustning finns: skyffel, uppsamlingskärl och anordning för tätning av brunnar och avlopp. Ett specifikt SPI krav är även borste, absorberingsmedel. Reservkläder SPI-krav Kontrollera att reservkläder finns. Personlig skyddsutrustning ADR Kontrollera att följande utrustning finns: ögonskölj, varningsväst, skyddshandskar, skyddsglasögon. Kontrollera att ögonskölj har godkänt datum. 16 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

17 handhavandeinstruktion för checklista Säkerhet vid lastning Alla avvikande funktioner som kan sätta dubbel säkerhet ur spel accepteras inte.» Dubbla överfyllnadsskydd Kontrollera att varje fack i fordonet är utrustat med dubbla överfyllnadsskydd.» Fackvolym Kontroller att intyg finns med uträkning av volym nivå A enligt SPI s Lastningsstandard. Kontrollera att Aluminiumskylt finns uppsatt.» Funktionsprov överfyllnadsskydd Kontrollera att överfyllnadsskydd är funktionsprovade med datum äldst 1 år enligt Bilaga 2 SPI s Lastningsstandard.» Gasåterföring* ) Kontrollera att fordonet är utrustad med komplett gasåterföringssystem inklusive gasslang.» Kontroll av jordning på gasåterföringsslang Kontrollmät motståndet i slangen. Motståndet får maximalt vara 3 Ω. Bilaga 2» Läcksökningskontroll För fordon som transporterar bensin och etanol (Tankkod LGBF) skall läcksökningskontroll enligt SPI s läcksökningskontroll utföras. För fordon där endast fotogen, diesel och eldningsolja skall transporteras skall en okulärbesiktning utföras för att kontrollera tätheten på gasretursystem. Okulärbesiktningen skall anges tydligt på läcksökningsprotkollet. För alla fordon skall det finnas ett intyg på läcksökningskontroll enligt Bilaga 1 SPI s Lastningsstandard.» Läcksökningsdekal Kontrollera att dekal är uppsatt gäller för fordon som transporterar bensin och etanol (Tankkod LGBF). *) Gäller endast vid nybyggnation 17 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

18 handhavandeinstruktion för checklista Bilaga 2» Säker tvångsöppning av bottenventil (stängd vid lastning) Funktionen av tvångsöppning skall vara så utformat att den bara kan användas under kortare tid vid lossning, exempelvis via återfjädring eller tidsstyrning. Intervjua föraren och få en beskrivning hur tvångsöppning av bottenventilen går till vid lossning. Tvångsöppning av bottenventil får inte användas av föraren vid lastning enligt regelverket. Det skall krävas en manövrering per fack för att tvångsöppna en bottenventil. Samma manöverknapp för tvångsöppna får ej gå till flera bottenventi ler samtidigt. På manöverknappar med återfjädring kontrolleras om de kärvar. Det finns risk för att manöverknappen kan fastna i öppet läge, dvs att bottenventilen är tvångsöppnad, oavsett om manöverknappen skall dras ut eller tryckas in.» Säker Lossningsmanifolder stängd vid lastning*) Lossningsmanifoldern skall vara stängd vid lastning.» Separat inlastningskoppling En per Last Fack Exempel på godkänd inlastningskopplingar» Manifolder med endast en anslutning Exempel ovan på godkänd manifolder Exempel tillåtet Tvångsöppning av bottenventil vid lossning görs via en spak se grön manöverknapp vid pil. 1) Manöverknappen saknar uppmärkning av funktion. 2) Det skall inte gå att tvångsöppna alla bottenventiler med en manöverknapp. 3) Manöverknappen dras ut och är utdragen utan tidsbegränsning eller återfjädringsfunktion vilket är otillåtet. Exempel ej tillåtet Manifolder med dubbla intag med manuell avstängningsventil. Detta är inte tillåtet då den manuella avstängningsventil kan vara öppen vid lastning. Detta sätter dubbel säkerhet ur spel.» Droppfri koppling för dränering av manifolder Finns ej på fordon utan manifolder. Exempel ej tillåtet *) Gäller endast vid nybyggnation 18 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

19 handhavandeinstruktion för checklista» Inlastningskoppling (3 Industrikoppling) Kontrollera att kopplingar för lastning är placerade inom rätt avstånd enligt H Fordonsstandard punkt 4.» Kontroll av läckage inlastningskoppling Kontrollera att intyg enligt Bilaga 1 i SPI s Lastningsstandard finns och att datum för kontroll inte är äldre än 1 år.» Kontakt för överfyllnadsskydd *) Kontakten för överfyllnadsskyddet skall vara placerade i direkt anslutning till inlastningskoppling.» Luftanslutning (påfylln. bilens tryckluftssystem) Kontrollera att fordonet är utrustad med Cejn 410-koppling.» Potentialreducering (vajer) i varje Tankbilsfack Kontrollera att vajern är hel genom okulärkontroll.» Sidoluckor uppfällda max. 350 mm *) Kontrollera att inte sidolucka går ut mer än 350 mm enligt Figur 8 i SPI s lastningsstandard.» Skyddsräcken (om tillämpligt) hela och spärrfunktion skall fungera Finns skyddsräcken skall de vara hela och ha avsedd funktion. Kontrollera att spärren låser i öppet uppfällt läge. Bilaga 2» Halkskydd ovanpå domen skall vara tillräckligt Kontrollera halkskyddet. Kontakten skall vara väl uppmärkt.» Kontroll av domluckor inkl. packningar - hela. Öppna luckan och kontrollera okulärt att packning är hel. Stäng luckan och kontrollera att låsmekanismen låser och tätar. Kontrollera att inget läckage av produkt finns vid domluckan. Detta är indikering på att packning är otät.» Kontroll av Skyddslock ADR Kontrollera att skyddslocket sitter på inlastningskoppling. Kontrollera att locket har tätning. Locket fungerar som tredje avstängning och skall fungera som tätning vid läckage. *) Gäller endast vid nybyggnation 19 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

20 handhavandeinstruktion för checklista Bilaga 2 Säkerhet vid lossning» Jordlina skall finnas med klämma Kontrollmät jordlina både på bil och släp att motståndet är maximalt 3 Ω.» Kontroll av jordning på lossningsslang (< 3 Ω) Kontrollmät lossningsslang både på bil och släp att motståndet är maximalt 3 Ω.» Strömbrytare (strömbrytare för frånkoppling av luftavskiljare får ej förekomma!) Fråga föraren om funktion på okända eller omärkta knappar.» Kalibreringsintyg lossningsmätare Kontrollera att lossningsmätare är kalibrerade och att datum för kalibreringdatum får ej vara äldre än 2 år.» Visuell kontroll av slangar (skärmärken, krav på byte vid slitage) 20 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

21 handhavandeinstruktion för checklista» Luftavskiljare får ej vara ansluten till gasretursystemet*) Det får ej komma vätska/produkt in i gasretursystemet från luftavskiljaren. Bilaga 2 Exempel 1 Eurotank Fråga föraren om hur instruktion är i handhavande av luftavskiljaren vid lossning. Används tömning av behållare genom öppning av ventil för dränering till trycksidan av mätaren är allt OK. Annars skall brist noteras. Exempel 2 LST Fråga föraren om instruktion finns vid handhavande av luftavskiljaren vid lossning. Används tömning av behållare genom öppning av ventil för dränering till trycksidan av mätaren är allt OK. Annars skall brist noteras. *) Gäller endast vid nybyggnation 21 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

22 handhavandeinstruktion för checklista Bilaga 2 Lossningsutrustning Ange om fordonet är utrustat med följande utrustning:» Självavrinning genom mätare» Saknar mätare» Mätare med förinställningsverk» Slangtrummans dimension och längd» Enkel Manifold» Dubbel Manifold» Delad Manifold Tank Fyll i uppgifter nedan på checklistan:» Antal fack och totalvolym...» Separata rör? Ange ja eller nej....» Antal inpumpningskopplingar...» Kofferdammar... Volym Enl. Nivå A i SPI: Lastningsstandard för samtliga fack Exempel 3 (ej tillåtet) Gasreturledningen är ansluten till rörledning som är öppen uppe på domsargen. Denna funktion har använts tidigare som avluftning vid lastning av diesel och eldningsolja. Signatur (Se sidan 14) Bedöm om fordonet godkännes för 1 år, 1 månad eller underkänns. Fordon med avvikelse på obligatoriska krav markerade med stopptecken i checklistan underkänns direkt. Signatur på den som utfört säkerhetskontrollen. Fyll i kontaktuppgifter på fordonägare. Skriv kommentarer för alla avvikelser under rubriken åtgärdslista. *) Asteriskmarkering på alla respektive kontrollpunkter avser Gäller endast vid nybyggnation. 22 S P I T a n k b i l s t r a n s p o r t e r

TANKBILSTRANSPORTER. Regelverket är indelat i följande kapitel: A. Syftet med Regelverket. B. Lagenligt krav på tankfordon

TANKBILSTRANSPORTER. Regelverket är indelat i följande kapitel: A. Syftet med Regelverket. B. Lagenligt krav på tankfordon TANKBILSTRANSPORTER REGELVERK FÖR TRANSPORT AV BRANDFARLIG VÄTSKA MED TANKFORDON FASTSTÄLLTAV SPIS STYRELSE DEN 17 FEBRUARI 2003 OCH ÖVERENSKOMMET MED SVENSKA ÅKERIFÖRBUNDET Regelverket är indelat i följande

Läs mer

REFERENS 2 Handhavandeinstruktion

REFERENS 2 Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion HANDHAVANDEINSTRUKTION FÖR SÄKERHETSKONTROLL TANKFORDON En blankett skall fyllas i per fordonsenhet. För ett ekipage med bil och släp skall två blanketter fyllas i. Anledningen till

Läs mer

SPBI REGELVERK Tankbilstransporter

SPBI REGELVERK Tankbilstransporter SPBI REGELVERK Tankbilstransporter REGELVERK FÖR TRANSPORT AV BRANDFARLIG VÄTSKA MED TANKFORDON 2 SPBI Tankbilstransporter Innehållsförteckning KAPITEL Förord A B C D E F G H Syfte med regelverket Lagenliga

Läs mer

SPI LASTNINGSSTANDARD

SPI LASTNINGSSTANDARD SPI LASTNINGSSTANDARD version 2; 2008-01-01 1 Förord Denna standard utarbetades ursprungligen av en arbetsgrupp bestående av: Torsten Fagerhäll Norsk Hydro Lars Ljung OK-Q8 Jonas Karlsson OK-Q8 Arne Wallin

Läs mer

Nya regler för transport av farligt gods

Nya regler för transport av farligt gods Nya regler för transport av farligt gods Den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2015:1) träder i kraft 1 januari 2015. Efter en övergångstid till 30 juni 2015 ska reglerna i den nya utgåvan tillämpas. Glöm inte

Läs mer

SPBI Lastningsstandard

SPBI Lastningsstandard SPBI Lastningsstandard VERSION 3; 2016-02-12 Förord Denna publikation från SPBI skall medverka till en säker hantering av petroleumprodukter och biodrivmedel vid lastning på depå. Beslut om införande av

Läs mer

Tanktransportdagen april Petroleum- eller kemi-transport, vad är skillnaden?

Tanktransportdagen april Petroleum- eller kemi-transport, vad är skillnaden? Tanktransportdagen 16-17 april 2015 Petroleum- eller kemi-transport, vad är skillnaden? 1 Petroleum- eller kemi-transport, vad är skillnaden? Lastningar av våra tankbilar sker antingen på vår kunds anläggningar

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med -S avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2010:114 Utkom från trycket den 16 mars 2010 beslutade den

Läs mer

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng,

Läs mer

Krav och tips för Kemikalieförvaring

Krav och tips för Kemikalieförvaring Krav och tips för Kemikalieförvaring INVALLNING, VOLYM Grundkrav Största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. För fatförråd gäller 10 % av volymen av maximalt antal fat på platsen. Mildrat

Läs mer

Leverans av petroleumprodukter. Information till dig som beställer och tar emot bränsle

Leverans av petroleumprodukter. Information till dig som beställer och tar emot bränsle Leverans av petroleumprodukter Information till dig som beställer och tar emot bränsle Bränsleleveranser Spill av eldningsolja och andra petroleumprodukter kan ge svåra skador på miljön, hälsan och byggnader.

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Sprängämnesinspektionens författningssamling

Sprängämnesinspektionens författningssamling TANKFORDON, FARTYG Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4 Sprängämnesinspektionens

Läs mer

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN Vårdsystem FM M7782-45096 Sida av 5 FMV VO Logistik 4 540:62774/2005 MVSCHG TANKBIL,TSLV 2005 TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema

Läs mer

The Swedish Plastics & Chemicals Federation. Bo Olsson - Senior Advisor

The Swedish Plastics & Chemicals Federation. Bo Olsson - Senior Advisor The Swedish Plastics & Chemicals Federation Bo Olsson - Senior Advisor SÄKRARE LASTNING OCH LOSSNING REKOMMENDATIONER FÖR LASTNINGS & LOSSNINGSPLATSER Disposition Vad händer Hur skall lastnings & lossningsplatsen

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Anvisningar för hantering och kontroll av slangledningar avsedda för flytande metan

Anvisningar för hantering och kontroll av slangledningar avsedda för flytande metan Anvisningar för hantering och kontroll av slangledningar avsedda för flytande metan Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Anvisningar

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Kompositslang. Metallslang, Bälgar och Kompensatorer. Kompositslang. Bälgar, Kompensatorer Svivlar

Kompositslang. Metallslang, Bälgar och Kompensatorer. Kompositslang. Bälgar, Kompensatorer Svivlar Kompositslang Produkter: Metallslang Bälgar, Kompensatorer Svivlar Kompositslang Mycket flexibla och lätthanterliga slangar för tankbilar, fartyg, järnvägsvagnar och industriapplikationer. Finns i olika

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m; beslutad den 7 september 1993. SNFS 1993:7 MS:62

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis)

Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis) Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis) Hänvisningsarmatur (AR) Kontrollpunkter för hänvisningsarmatur Om armaturen inte kan lokaliseras (nedmonterad, stulen, etc) ska förstås inga övriga kontrollpunkter

Läs mer

Bygg- och anläggningsförare

Bygg- och anläggningsförare Loggbok - Komplement Bygg- och anläggningsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc.

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Tillämpningsområde Dessa anvisningar är tillämpliga vid hantering av gasol

Läs mer

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S 11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S Denna givare bygger på en kapacitiv mätprincip. RF-sensorn, Humicap, är tillverkad av ett hygroskopiskt material. Kapacitansen ökar med ökande fuktinnehåll.

Läs mer

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S 20120207/MO Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud)

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Datum:8/1 2013 Institution/avdelning:Partikelfysik Underskrift

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Kranbilsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Kranbilsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag Kursdelarens A Kranbils ktör på KRANBILSFÖRARE 1(5) Arbetsplatsförlagd del av testmodul, validering eller utbildning Kursdelarens När du dokumenterar den arbetsplatsförlagda delen i nedanstående checklista

Läs mer

Turebergs Visuella Identitet

Turebergs Visuella Identitet Turebergs Visuella Identitet Fordonsprofil och personell information till Turebergs samarbetspartners 2015 Ver 15.09.01 Fordon Fordon skall vara minst utrustade med: Färdskrivare Mobiltelefon och/eller

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 2. Servicearbeten och servicebil OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-451372 Sida 1 av 7 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHDS TANKB21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP

Vårdsystem FM M7782-451372 Sida 1 av 7 AK Log MS 562:10FMV6439-46:1 MVSCHDS TANKB21 2011-01-04 TANKBIL 21 FPL-HKP Vårdsystem FM M7782-451372 Sida 1 av 7 TANKBIL 21 FPL-HKP MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning/användning Läckor läckning Torrluft ta bort eventuellt ansluten torrluftsslang

Läs mer

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Arbetsfordon kravspecifikation, besiktning, funktionskontroll och underhåll av arbetsfordon 200/05 Fastställd

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering av bensin vid depåer; SNFS

Läs mer

KONTROLLBLAD 01 handbrandsläckare

KONTROLLBLAD 01 handbrandsläckare KONTROLLBLAD 01 handbrandsläckare Kontrollera samtliga handbrandsläckare enligt följande schema. Bocka av en rad för varje släckare (punkt 06 kontrolleras en gång per år). 01 Finns på avsedd plats 02 Är

Läs mer

%(16,1c7(59,11,1*66<67(0 958

%(16,1c7(59,11,1*66<67(0 958 Mars 1999:2 %(16,1c7(59,11,1*66

Läs mer

Innehåll. om 10 sv Scania CV AB (849) 1998, Sweden 1 711 208

Innehåll. om 10 sv Scania CV AB (849) 1998, Sweden 1 711 208 Innehåll Inledning...2 Scanias ADR-fordon...2 Batterifrånskiljare...5 Förstärkt elsystem...7 Avskärmning av heta ytor...9 Tillsatsbroms...10 Stoppklossar...11 Extravärmare...12 Brandsläckningsutrustning...15

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC STEALTH

Operationsmanual för HYTORC STEALTH Operationsmanual för HYTORC STEALTH VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

TSFS 2016:88. beslutade den 6 september 2016.

TSFS 2016:88. beslutade den 6 september 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLASfartyg byggda före den 1 juli 2002; TSFS 2016:88 Utkom

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM 1817-2000 Rotbacken 8 163 52 SPÅNGA Tel.08-761 22 80, Fax.08-795 78 58 E-mail info@oljeplanering.se 10 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN LOUDDEN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-021661 Sida 1 av 7 AK Log MS 562:13FMV1308-1:1 MVSCHG MILJÖCONT 2013-02-01 MILJÖCONTAINER

Vårdsystem FM M7782-021661 Sida 1 av 7 AK Log MS 562:13FMV1308-1:1 MVSCHG MILJÖCONT 2013-02-01 MILJÖCONTAINER Vårdsystem FM M7782-021661 Sida 1 av 7 MILJÖCONTAINER MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Grundtillsynen är indelad i följande delar: GT1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad) GT2

Läs mer

1. Gårdscistern (Teckning med några risker markerade) 2. Inomhuscistern (Teckning med några risker markerade)

1. Gårdscistern (Teckning med några risker markerade) 2. Inomhuscistern (Teckning med några risker markerade) 1. Gårdscistern (Teckning med några risker markerade) 2. Inomhuscistern (Teckning med några risker markerade) 3. Cistern i mark (Teckning med några risker markerade) 4. Invallad farmartank (med enkelt

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC EDGE

Operationsmanual för HYTORC EDGE Operationsmanual för HYTORC EDGE VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Säker transport av gas

Säker transport av gas Säker transport av gas EIGA (European Industrial Gases Association) är ett gemensamt samarbetsorgan i säkerhetsfrågor för Europas gasbolag, skriften är baserat på EIGAs rekommendationer. Säker transport

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Tanktransportdagen 2015

Tanktransportdagen 2015 Tanktransportdagen 2015 Björn Antonsson MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Tel vxl 0771 240 240 registrator@msb.se

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Händer det olyckor som påverkar miljön? Marianne Stålheim Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Händer det olyckor som påverkar miljön? Marianne Stålheim Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Händer det olyckor som påverkar miljön? Marianne Stålheim Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brand på industri MSB:s källor om olyckor VU rapporterar enligt: Lagen om transport av farligt gods

Läs mer

Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer:

Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer: Instruktion, säkerhetsvakter malmö oljehamn (07.600.00.075SE) Säkerhetsvakter Malmö oljehamn allmänna riktlinjer Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer: Säkerhetsvakt skall

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR

RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR 20-03-20 20--9 Sidan av RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR Att leda bort vattnet från körområdet för att förhindra föroreningar Miljöansvarig Undersökning: Kontroll av dräneringsrör in och utlopp Spolning

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV KÄLLSORTERAT AVFALL

CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV KÄLLSORTERAT AVFALL CHECKLISTA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV KÄLLSORTERAT AVFALL ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM

PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM PM SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN 1998-12-15 B-enheten Tord Börjesson 08-799 83 49 BENSINÅTERVINNINGSSYSTEM 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Definitioner och förkortningar...4 2 DRIFT...4

Läs mer

MANUAL - SF6 V.1 2015-10-13

MANUAL - SF6 V.1 2015-10-13 MANUAL - SF6 V.1 2015-10-13 1 1 MANUAL SF6 1. Produktspecifikation för SF6...3 2. Installation av SF6...4 3. Handhavandeinstruktion...5 3.1 Ljuspil...6 4. Felkoder...7 5. Underhåll...8 5.1 Månadsunderhåll...8

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

MALLAR GLÖM INTE KOPIERA MALLAR INNAN ANVÄNDNING. Genomförande av kontroll. Instruktion till hyresgästens brandskyddsansvarig

MALLAR GLÖM INTE KOPIERA MALLAR INNAN ANVÄNDNING. Genomförande av kontroll. Instruktion till hyresgästens brandskyddsansvarig MALLAR Genomförande av kontroll Instruktion till hyresgästens brandskyddsansvarig Kontrollplan 1: Utrymningsstrategi och utrymningsvägar Kontrollplan 2: Utrymningsskyltar Kontrollplan 3: Handbrandsläckare

Läs mer

Hantering av brandfarlig vara på lantbruk

Hantering av brandfarlig vara på lantbruk 2006-06-07 1(5) Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör Andreas Frostensson 040-42 51 65 Hantering av brandfarlig vara på lantbruk Hantering av brandfarlig vara är reglerat i flera olika lagstiftningar

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och Karlstads universitet Fakulteten för teknikoch naturvetenskap SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap Följande föreskrifter gäller för såväl anställda,

Läs mer