Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser"

Transkript

1 Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser Ledning och information Antagen av KF Reviderad: Utskrivet:

2 Innehållsförteckning Plan för samhällsstörningar och extraordinär händelse Ledning och information MÅL FÖR KOMMUNENS KRISBEREDSKAP... 3 KRITERIER FÖR ATT PLANEN SKA GÄLLA... 3 KRAV PÅ INSTÄLLELSE OCH SKIFTGÅNG... 4 ANSVAR... 4 ORGANISATION... 4 KRISLEDNINGSNÄMND (NORMATIV LEDNING)... 4 KRISLEDNINGSSTABEN (STRATEGISK LEDNING)... 4 KOMMUNENS FÖRVALTNING (OPERATIV LEDNING)... 5 INFORMATIONSSTABEN... 5 LÄGESUPPFÖLJNING... 6 RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET (SÄRF)... 6 POSOM-GRUPP... 6 KRISHANTERINGSRÅD (KHR)... 6 FRIVILLIG RESURSGRUPP (FRG)... 6 SKIFTGÅNG... 7 ERSÄTTARE... 7 BESLUT OM AKTIVERING... 7 KRISLEDNINGSNÄMNDEN... 7 KRISLEDNINGSSTABEN... 7 BEREDSKAPSNIVÅER... 7 BESLUTS- OCH DELEGATIONSREGLER... 8 BEFOGENHETER... 8 EKONOMI... 8 LARM... 8 INFORMATION... 9 INFORMATIONSKANALER... 9 INFORMATION TILL MASSMEDIA... 9 BEMANNING/ARBETSUPPGIFTER... 9 UPPLYSNINGSCENTRAL (UC)... 9 INTERNINFORMATION ORDINARIE VERKSAMHET UTBILDNING OCH ÖVNING AV KRISHANTERINGSORGANISATIONEN AVVECKLING AV KRISLEDNINGSORGANISATIONEN ORGANISATIONSSCHEMA Kommunledningskontoret kontrollerar två gånger om året, att bilagorna är aktuella och skickar ut uppdateringar. 2

3 Plan för samhällsstörningar och extraordinär händelse - ledning och information Denna plan är avsedd för kommunens övergripande krisledningsorganisation som leds av kommunledningskontoret. Efter utarbetandet av den förvaltningsspecifika risk- och sårbarhetsanalysen ska varje verksamhet upprätta en egen krisledningsplan. Mål för kommunens krisberedskap Ulricehamns Kommun ska vara säker och trygg för alla som bor, arbetar eller vistas i den. För att tillgodose detta ska kommunen aktivt arbeta för att skydda våra invånare, vår miljö och våra verksamheter mot olyckor, skador, sabotage och andra störningar. Kommunens krisledning ska verka för att samordna, förebygga och hantera händelser så att de inte utvecklas till samhällsstörningar eller extraordinära händelser för samhället. Vid en extraordinär händelse eller svåra påfrestningar ska kommunen tillgodose de grundkrav dess invånare kan ställa när det gäller vatten, mat, värme, omsorg och andra nödvändigheter. Kommunens krisledning har även ett ansvar att till allmänhet, massmedia och myndigheter ge både samordnad och riktad korrekt information. Kommunen ska på begäran kunna bistå närliggande kommun som drabbats av en extraordinär händelse samt kunna ge stöd till enskild kommuninnevånare som drabbats av sådan händelse. Kriterier för att planen ska gälla Planen gäller när krisledningsnämnden fattat beslut om att en extraordinär händelse föreligger eller då behovet av samordnad ledning krävs före, under och efter en större samhällsstörning. Då samordnad ledning krävs nyttjas det befintliga samordningsansvar som ligger hos kommunchefen. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (SFS 2006:544, 4) Planen gäller även vid höjd beredskap då lagen (SFS 1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. tillämpas med undantaget att under höjd beredskap eller krig är det kommunstyrelsen som enligt lag ska fatta de politiska besluten. 3

4 Krav på inställelse och skiftgång Kommunen ska, så långt det är möjligt, ha förmåga att året runt/dygnet runt inom en timma kunna etablera en övergripande ledning. Ersättare finns utsedda till dem som innehar nyckelbefattningar. Krisledningsnämndens ledamöter samt tjänstemännen i krisledningsstaben skall alltid larmas vid en extraordinär händelse. Larmning av övriga funktioner görs efter behov. Larmlistor enligt bilagor. Medlemmar i krisledningsstaben har tillträde till stadshuset dygnet runt, övriga enligt ordinarie rutin. Ansvar Planen grundas på att den som i fred har ansvar för en verksamhet har motsvarande ansvar vid större olyckor, extraordinära händelser samt vid höjd beredskap. Krisledningsorganisationen bör så litet som möjligt avvika från ordinarie ansvarsfördelningen. Organisation Krisledningsorganisationen för kommunens verksamhet vid en extraordinär händelse i kommunen framgår av organisationsschema på sidan 11. Krisledningsnämnd (Normativ ledning) Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för extraordinära händelser i fredstid, överta beslutanderätt 1 från kommunstyrelsen, kommunförvaltningen och de kommunala bolagen samt fatta de övergripande och normativa beslut som en eventuell uppkommen krissituation kan komma att kräva. Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. Krisledningsnämnden utgör kommunens normativa ledning, de beslutar i frågor av principiell och övergripande natur och fastställer inriktning och sätter ramarna för den strategiska ledningen. Krisledningsstaben (Strategisk ledning) Krisledningsstaben är den tjänstemannastab som bereder ärenden åt krisledningsnämnden samt sköter kommunens strategiska ledning. Den strategiska ledningen beslutar om verkställighet av normativa beslut, fastställer tidplaner, resursfördelning och geografiska avgränsningar. Den 1 Överta beslutanderätt innebär att Krisledningsnämnden tar ett beslut om att överta hela eller del av en annan nämnds beslutanderätt och bär då ansvaret för den delen av verksamheten tills beslut tas att lämna denna rättighet tillbaka till ordinarie nämnd. Det skall klart och tydligt framgå av vem och i vilken omfattning beslutanderätten övertas. 4

5 strategiska ledningen ansvarar också för omvärldsbevakning, informationshantering, samverkan med andra organisationer samt beslut om omfallsplaneringens inriktning. Till sitt stöd har krisledningsstaben en informationsstab samt personal för lägesuppföljning. Den strategiska lednigen ska bland annat: Omsätta fattade strategiska beslut i konkreta åtgärder och uppgifter Bedöma den akut uppkomna situationen Analysera insatsbehov och prioritera åtgärder Bedömning av omedelbara och långsiktiga konsekvenser av händelsen Fatta beslut i stort, fördela ansvar, lednings- och arbetsuppgifter Samordna kommunens personella och materiella resurser genom förvaltningarna Rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis Organisera och svara för samband såväl inom den centrala krisledningen som till berörda förvaltningar/enheter/bolag inom kommunen och samverkande organ Samverka med berörda myndigheter, företag och andra organisationer Svara för erfoderlig omfallsplanering Svara för lägesuppföljning Följa upp och dokumentera händelseutvecklingen Leda förvaltningarna och de kommunala bolagen Förmedla snabb, saklig, väl avvägd och samordnad information till media, allmänhet, drabbade, anhöriga och anställda. Lämna beslutsunderlag till krisledningsnämnden Krisledningsstabens tjänstemän har samma beslutanderätt som de normalt har och fattar beslut var för sig inom sina respektive ansvarsområden. Ärenden inom områden där tjänstemännen inte har befogenhet att fatta beslut lämnas till krisledningsnämnden. Kommunens förvaltning (Operativ ledning) Den operativa ledningen för varje verksamhet ligger på förvaltningsledningsgruppen. Förvaltningen ska ha en egen plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser. Informationsstaben Informationsstaben hanterar intern och extern information samt omvärldsbevakning, enligt bilagor. 5

6 Lägesuppföljning Lägesuppföljning innebär att dokumentera vad som hänt, vilka ärenden som inkommit och vilka beslut som tagits. Till sin hjälp har personalen ärendeförteckning, dagboksblad, kartor, blädderblock och ett webbaserat informationssystem (WIS). Flödesschema för lägesuppföljning samt blanketter för ärendeförteckning och ärendeblad finns i bilaga. Räddningstjänstförbundet (SÄRF) Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har möjlighet att stödja kommunen med stabs- och ledningsresurser vid en extraordinär händelse. Räddningstjänstförbundet stödjer även kommunen med ett samverkansbefäl som kan deltaga vid arbetet i krisledningsstaben. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts av räddningstjänstförbundet. POSOM-grupp I kommunen finns en POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer). POSOM-gruppen har tillgång till ett antal stödpersoner och ligger under IFO i kommunens organisation. Gruppen har en egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledningsorganisation aktiverats. Mandat för denna typ av aktivering ligger hos kommunchef, räddningsledare och säkerhetssamordnaren. Redovisning av POSOM-gruppen i bilaga. Krishanteringsråd (KHR) Inom sitt geografiska område har kommunen ansvar för att samverkan sker mellan organisationer som hanterar händelsen så att insatserna samordnas och blir så effektiva som möjligt. Varje organisation leder sin egen verksamhet. Frivillig resursgrupp (FRG) En frivillig resursgrupp är en grupp av frivilliga personer som ställer sig till kommunens förfogande vid särskilda händelser, kriser och andra utsatta lägen. Inom den frivilliga resursgruppen samlas olika förmågor, kunskaper och erfarenheter från olika frivilliga försvarsorganisationer, enskilda organisationer och/eller privatpersoner. Medlemmarna är kompetenta och välutbildade med mycket god kunskap om de lokala förhållandena. Ulricehamns Civilförsvarsförening har fått uppdraget att bygga upp en fungerande organisation och idag finns det tre FRG-grupper om vardera ca 10 personer. Resursgrupperna kan också ses som den stomme, på vilken kommunen tillsammans med civilförsvarsföreningen kan bygga upp hemskyddet i ett anpassningsskede. 6

7 Skiftgång För varje händelse ska krisledningsstaben i sitt inledningsarbete ta ställning till om och när avlösning av personal i krisledningsstaben skall ske. Hänsyn ska tas till händelsens art, arbetsbelastning på personal och händelsens långvarighet. Avlösning ska ske funktionsvis, hela krisledningsstaben får inte bytas ut samtidigt. När avlösning sker bör man om möjligt överlappa minst 30 minuter under arbetets gång samt att den som tar över bör ha gått igenom de lägesuppföljningar som skrivits sedan personen arbetade sist samt gå igenom funktionens egna dagboksanteckningar för att få en överblick om vad som gjorts och vilka kontakter som tagits. Ersättare För krisledningsstab ett (1) tas ersättare från krisledningsstab två (2). Till exempel om Stabschefen för grupp ett inte är tillgänglig så tas stabschef i krisledningsstab två som ersättare osv. I inledningsskedet av händelsen bör man, om ersättare tas in från grupp två till grupp ett, avgöra om ersättare till grupp två är aktuellt eller om de klarar sig med en mindre krisledningsstab alternativt att grupp ett klarar av arbetet. Stöd i ledningsarbetet kan åberopas från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) som har kompetens inom detta område. Beslut om aktivering Krisledningsnämnden Krisledningsnämndens ordförande (eller om denne är förhindrad vice ordförande) fattar beslut om när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice ordförandena, övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. Krisledningsstaben Kommunchefen ansvarar för att krisledningsstaben larmas. Vid förhinder för kommunchefen ansvarar övriga i krisledningsstaben enligt turordning i bilaga krisledningsstaben. Beredskapsnivåer Beredskap är det tillstånd då man är beredd på kommande utveckling. Aktuell beredskapsnivå presenteras på kommunens interna hemsida, kommunityn, under området krishantering och säkerhet. Normalläge- (grön) Ordinarie verksamhet pågår, inga åtgärder. Beredskapsläge (gul) Orsak finns för att kontinuerligt följa läget av en händelse eller ett fenomen. Rapportering ska regelbundet ske till Kommunchef och Krisledningsnämndens ordförande. Inga förändringar i den ordinarie verksamheten med undantag för de som utsetts att följa händelsen. Informationsenheten hålls informerad. Stabsläge (orange) Händelse av begränsad art, samhällsstörning, har inträffat och kräver att delar av krisledningsorganisationen träder in i funktion, stabschef tillsammans med krisledningsnämndens ordförande avgör stabens omfattning, information och lägesuppföljning bör alltid vara inkallade. 7

8 Krisläge (röd) Extraordinär händelse eller svår samhällsstörning har inträffat eller är överhängande och kräver att kommunens krisledningsorganisation sätts i arbete. Besluts- och delegationsregler Befogenheter Krisledningsnämnden När krisledningsnämnden träder i kraft så har de den högsta befogenheten över kommunens verksamheter och bolag. Om det är av synnerlig vikt att ett beslut fattas innan krisledningsnämnden sammanträder får ordföranden (alternativt vice ordföranden) i krisledningsnämnden fatta beslut i ärendet. Nämnden består av fem stycken medlemmar. Räddningsledarens befogenheter Räddningsledaren, som är utsedd av räddningschefen, svarar alltid, även under höjd beredskap, för den direkta ledningen av varje räddningsinsats. Enligt räddningstjänstlagen har han/hon rätt och skyldighet att självständigt fatta beslut. Han/hon kan anmoda myndigheter m.fl. att medverka i räddningsinsatser. Räddningsledaren kan även ta andras egendom i besittning om det är nödvändigt för att klara räddningsinsatsen. Krisledningsstaben Krisledningsstaben stödjer både krisledningsnämnden och förvaltningen med stödbeslut. Kommunchefen är stabschef och har direktivrätt gentemot övriga verksamheter i kommunen i de situationer som avses i denna plan. Ekonomi Kostnader som föranletts av den extraordinära händelsen förs på separat konto. Larm När krisledningsorganisationen skall aktiveras larmas i angiven ordning de som ingår i krisledningsnämnden och krisledningsstaben, personal för lägesuppföljning samt eventuellt andra nyckelpersoner och ytterligare informationsresurser. Under ordinarie arbetstid larmas krisledningsorganisationen via kommunledningskontoret. Vid behov kan förfrågan ställas till räddningstjänsten om hjälp med att kalla in personal. 8

9 Information Kommunen är en viktig informatör vid allvarliga händelser och kommunen är den viktigaste källan för information när det gäller direkta anvisningar till den enskilde; hur hon skall skydda sig själv, sin familj och sitt hem. Grunden för all myndighetsinformation är skyldigheten att så långt det är möjligt tillgodose medborgarnas rätt att snabbt få korrekt information. Informationskanaler Exempel på informationskanaler är kommunens webbplats, flygblad, rundringning till svåråtkomliga grupper samt media som exempelvis text-tv, regionalradio, press, radio och TV. Kommunens webbplats, och Sveriges Radio Sjuhärad är de viktigaste informationskanalerna. Att informationsarbetet samordnas ansvarar kommunens informationsansvarige befattningshavare för. Vid en allvarlig händelse kommer det ordinarie arbetet med webbplatsen att avbrytas och information om händelsen fortlöpande att läggas ut. Kommunens webbplats är förberedd för kriser genom standardiserade sidor där information om en allvarlig händelse publiceras. Webbplatsen är viktig dels som en informationskanal direkt till den berörde, men också för olika medier som kan återrapportera informationen. Information till massmedia Information till massmedia skall samordnas och lämnas via informationsstaben. Massmedia får tillgång till en särskild lokal där presskonferenser hålls och arbetsplatser med tillgång till eluttag och Internetförbindelse upprättas. Bemanning/arbetsuppgifter Informationsarbetet vid svåra påfrestningar kräver betydligt större personalresurser än under normala förhållanden. Arbetet kan behöva utföras dygnet runt. Informationspersonalen måste förstärkas kraftigt med personal från andra delar av administrationen. Informationsstaben upprättas av informationsansvarig vid aktivering av krisledningsstaben. Stabens uppgifter är att bemanna växeln, omvärldsbevakning, förbereda information till kommunens invånare, svara för intern information, informera berörda myndigheter/organisationer. Informerar och samarbetar med massmedia. Informationsstaben består av informationsansvarig, två ställföreträdanden samt funktionerna växel, upplysningscentral, webbredaktion, omvärldsbevakning och presservice. Upplysningscentral (UC) Om belastningen på ordinarie växel blir för hög sammankallas upplysningscentralen. Informationsansvarig ansvarar för att upplysningscentralen sammankallas och att en person i gruppen utses att samordna informationen som 9

10 uppkommer i UC. UC-samordnaren är en länk mellan informationsansvarig och upplysningscentralen. Interninformation Alla verksamhetschefer ansvarar för att hålla sig uppdaterad genom att följa händelseförloppet på Kommunityn, för att sedan sprida den korrekta informationen internt i den egna verksamheten. Ordinarie verksamhet Varje verksamhet skall, så långt det är möjligt, bedrivas enligt normala rutiner. Utbildning och övning av krishanteringsorganisationen Varje mandatperiod ska en utbildnings- och övningsplan upprättas av kommunens säkerhetssamordnare. Planeringen bör omfatta kommunens alla verksamheter som ingår i kommunens krisledningsorganisation; krisledningsnämnden, krisledningsstaben, informationsstaben, upplysningscentralen, POSOM, förvaltningen och bolagen. Planen ska innehålla, utbildning i krishanteringssystemet, ledningsövningar i både seminarieform och spelform samt start- och larmövningar. Avveckling av krisledningsorganisationen Krisledningsnämnden beslutar när kommunen ska återgå till normala verksamhetsformer. Ledningsarbetet är avslutat när hela verksamheten har avvecklats, följts upp och utvärderats. Det genomförda arbetet analyseras och förslag på eventuella revideringar i organisation, planer och åtgärdskalender tas fram. 10

11 Organisationsschema Krisledningsnämnden Krisledningsstaben*¹ Sambandscentralen Informationsstaben Förvaltningen Upplysningscentralen Bolagen Växel Resurser Webb Omvärldsbevakning Presservice Krisledningsorganisationen för extraordinära händelser i Ulricehamns kommun utgår från den ordinarie organisationen. En krisledningsnämnd aktiveras och en krisledningsstab organiseras under den. ¹ Till krisledningsstaben knyts vid behov samverkansbefäl från räddningstjänsten, räddningstjänstens stabs- och ledningsresurser, POSOM-grupp och frivilliga resursgrupper. 11

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING LILLA EDETS KOMMUN kommunledningsförvaltningen 2012/KS0213 Dpl 018 PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING Ledning och information Fastställd av fullmäktige 2012-12-12, 83 Reviderad 2012-12-12 1. Inledning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Plan för extraordinära händelser i Heby kommun HebyFS 2015:20 Infördes i författningssamlingen 20 maj 2015 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Säkerhetssamordnare Peo Carlsson 2015-04-27 1 (11) Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller

Läs mer

Krisledningsplan Antagen av kommunfullmäktige , 3

Krisledningsplan Antagen av kommunfullmäktige , 3 Krisledningsplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27, 3 Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte med krisledningsplanen... 1 Krisledningsplanens uppbyggnad... 1 Allmänt... 2 Övergripande

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73 Krishanteringsplan För Köpings kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige den

Läs mer

Krishanteringsplan 2015-2018

Krishanteringsplan 2015-2018 Krishanteringsplan 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 09 juni 2015, 53 Dnr KS 2015-272 1 1 Innehåll Krishanteringsplan och reglemente 3 Mål för kommunens krishantering 5 Organisation och reglemente

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-09-03 108 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vid behov Följas upp: REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Utdrag ur Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför behöver vi en plan?...4

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS Socialförvaltningen Helene Brändström, 0611-348309 helene.brandstrom@harnosand.se RUTIN POSOM-plan Dokumentnamn POSOM-plan Dokumenttyp Rutin Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar 2013 2014 Rapport godkänd av kommunstyrelsen 2013-11-06 Härjedalens kommun Medborgarhuset 842 80 SVEG 0680-161 00 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 2(15) Innehåll 1. Inledning och bakgrund... 4 1.1. Definition av extraordinär

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer