PETRESKOLAN Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN"

Transkript

1 PETRESKOLAN Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1

2 Ansvariga för planen: Elevhälsan: Lise-Lotte Staaf, rektor Ingmarie Rönn, chef skolhälsovården Riitta Högnelid, skolsköterska Tommy Hellström, rektor Börje Bertilsson, skolpsykolog Inga-Lill Westling, pedagog/prevention/ledarskap Lisa Hansson, Skolkurator Den generella likabehandlingsplanen Denna plan beskriver en bakgrund till den årliga likabehandlingsplanen på skolan. Detaljerad om varför man ska ha en plan, arbetsgång vid elevärenden, förebyggande del, mål att uppnå och mål att sträva mot samt ansvarsfördelning LAGEN Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft 1 augusti 2010 och tillämpas från och med 1 juli I denna lag står att skolan ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. I skollagen står också de aktiva åtgärder som skolan bör ha för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. I detta kapitel finns bland annat rubriker som målinriktat arbete, förebyggande arbete, plan mot kränkande behandling och skyldigheter att anmäla och utreda. Bestämmelser om förbud mot diskriminering i skolan finns i diskrimineringslagen (2008:567), en lag som gäller alla verksamheter i vårt land. Lagen innebär att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, ålder, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds. Lagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd mot all kränkande behandling. Varje år ska skolan utarbeta en plan över sina åtgärder för att främja likabehandling av barn och elever. Den utgör en specifik redovisning av skolans behov utifrån aktuell kartläggning. Vite kan utdömas om skolan inte kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag. Denna generella plan och den årliga likabehandlingsplanen är en samordning med tidigare mobbingplan. 2

3 VISION Vi eftersträvar en skola där alla kan känna sig trygga och där alla känner att de kan utvecklas. Vi vill verka för ett förbättrat studieresultat samt stärka elevernas entreprenörsanda och på ett medvetet sätt arbeta med jämställdhet i undervisningen. Vi vill också ge eleverna ett ökat inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet. Vi vill även medvetandegöra eleverna om värdet av ett demokratiskt förhållningssätt och rättigheten till inflytande. Vi vill samordna lärande, värdegrund och hälsa för att utveckla en bra skola med ett gott skolklimat. VÄRDEGRUND Ur Läroplanen för grundskolan 2011: Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. PETRESKOLANS VÄRDERINGAR Alla ska ha möjlighet att lära sig så mycket som möjligt varje skoldag och se fram emot nästa skoldag. Du är i skolan för att lära dig så mycket som möjligt. Genom att du alltid försöker ditt bästa, både i skolarbetet och i arbetet med läxor, kommer du att ha stora möjligheter att lyckas. För att lyckas och därmed så småningom få större möjlighet att välja den utbildning som du helst önskar krävs att du arbetar och går in för ditt skolarbete. Det är särskilt viktigt att du satsar mycket på att utveckla det svenska språket. Därför är det bra att du läser och skriver mycket. För att du och dina klasskamrater ska lyckas i skolarbetet krävs det att du hjälper till att skapa arbetsro. Det gör du genom att utnyttja all tid i skolan till att arbeta koncentrerat med de olika uppgifter som möter dig. Arbetsro skapas i en lugn och trivsam arbetsmiljö. Därför är det speciellt viktigt att du inte stör dina kamrater. Lika viktigt är det att du alltid använder ett vårdat språk. För att alla elever vid Petreskolan ska lyckas, är varje elevs sätt att vara betydelsefullt. Du kan, genom att vara en god kamrat och ett gott föredöme, se till att sprida arbetsglädje och därmed bättre resultat i arbetet, både för dig själv och dina klasskamrater. 3

4 Därför bör du: alltid försöka göra ditt bästa i skolan sköta dina läxor vara en god kamrat använda ett vårdat språk ge dina klasskamrater arbetsro lyssna på de vuxna i skolan komma i tid till lektionerna FRAMTAGANDE Pedagog med ansvarsområde trivsel och trygghet från Elevhälsan har tillsammans med skolpsykolog arbetat fram denna generella plan i samråd med rektorer och enhetschef på Elevhälsan. Denna plan samt den årliga likabehandlingsplanen har varit ute på remiss till representanter från elevråd och arbetslagsledare samt diskuterats i Elevhälsoteamet. Framkomna synpunkter har reviderats innan tryck. UTVÄRDERING Planen utvärderas i slutet av läsåret av främst eleverna men också av personal. Eleverna svarar på en enkät enskilt samt diskuterar också den årliga planen på klassråd och på elevrådsmöten. Vårdnadshavare lämnar sina synpunkter genom föräldrarådet eller enskilt till personal på skolan. Indikationer om likabehandlingsläget på Petreskolan får man också genom återkommande reflektioner av personal i vardagen kring vårt sociala klimat. Elevstödjarnas upplevelse av detta klimat under raster är av stor vikt. KOMPETENSUTVECKLING Kompetensutveckling av personal sker kontinuerligt. ANSVAR Det yttersta ansvaret för att skolan följer likabehandlingsplanen, den årliga och den generella, mot kränkande behandling finns hos rektor. Det operativa ansvaret för att genomföra de åtgärder som beskrivs i planen finns däremot hos varje mentor och pedagog. Alla som är verksamma inom Petreskolan har skyldighet att följa likabehandlingsplanen och verka för målsättningarna i den. Rektor Ansvarar för att: 1. Information om Petreskolans likabehandlingsplan finns på skolans hemsida och den årliga planen ges dessutom ut i tryckt version till eleverna med vårdnadshavare. 2. Lärare och annan personal inom Petreskolan känner till innehållet i skolans likabehandlingsplan och de rutiner som gäller vid uppkomst av diskriminering, trakasserier och/eller mobbning. 4

5 3. Nyanställd personal känner till diskrimineringslagen och dess tillämpning samt innehållet i Petreskolans likabehandlingsplan. 4. Nyanställd personal får kännedom om de rutiner som gäller vid uppkomst av diskriminering, trakasserier och/eller mobbning. 5. En likabehandlingsplan tas årligen fram. 6. Följa upp och utvärdera likabehandlingsplanen. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER PÅ PETRESKOLAN Du har rätt att känna dig säker och trygg. Du är också skyldig att medverka till att andra känner sig säkra och trygga. Du har rätt att bli respekterad som den du är. Du är också skyldig att respektera andra och visa hänsyn. Du har rätt att bli sedd och lyssnad på. Du är också skyldig att se och lyssna på andra. Du har rätt till kunskaper och färdigheter. Du är också skyldig att ta ansvar för ditt arbete och uppförande. Du har rätt att få vara med och ta ansvar och påverka ditt eget lärande och miljön på skolan. Du är också skyldig att engagera dig, komma med förslag och respektera det som vi gemensamt bestämmer. Du har rätt att få vistas i en trivsam och trygg skolmiljö. Du är också skyldig att hålla rent och snyggt omkring dig och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar. DEFINITION AV LIKABEHANDLING Vår målsättning är att uppnå alla barns och elevers trygghet i skolan. I vår verksamhet skall ingen, vare sig elev eller personal, utsättas för diskriminering eller andra former av kränkande behandling. Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, främja likabehandling, aktivt motverka diskriminering av individer och grupper samt verka för att kränkningar inte ska förekomma. De vuxna skall reagera vid varje form av kränkande behandling. Mål Vi vill uppnå målen i likabehandlingsplanen genom att: främja jämställdhet mellan könen aktivt motverka alla former av rasistiska beteenden och diskrimineringar motverka alla former av negativ särbehandling 5

6 ingen utsätts för kränkande behandling alla känner att de blir respekterade och lyssnade på barn och elever vet vem de kan vända sig till när likabehandlingsplanen inte följs alla vuxna på skolan medvetet och aktivt arbetar för att likabehandlingsplanen följs ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder information om likabehandlingsplanen och dess betydelse ges till elever, föräldrar samt ny personal Vi vill vidare att var och en ska utveckla en god självkänsla och empatisk förmåga respektera andra människors egenvärde ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling utveckla sin förmåga att göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter visa respekt och omsorg om närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv Hur vi ska närma oss målen beskrivs också i den årliga likabehandlingsplanen. Den arbetas fram efter kartläggning i början av oktober varje läsår. Förhållningssätt Grunden i vårt förhållningssätt är att vi genom ett förstående, öppet och varmt sätt arbetar för och underhåller goda relationer mellan alla individer. DEFINITION AV KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Det är eleven/personen som avgör om handlingen känns kränkande. Kränkningar kan vara: fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar, nyp, fasthållning, snöbollskastning, tvångsdusch, gömma kläder och väska ) verbala (t.ex. att bli hotad eller hånad, viskningar, retsamhet och språklig kränkning. Anmärkning på kläder, frisyr, vad den utsatte gör eller säger ) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, minspel, suckar, grimaser, viskningar, åtbörder, menande blickar, gester, uteslutning, tystnad ) text och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms) 6

7 OLIKA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING Diskriminering Diskrimineringsbegreppet är ett övergripande begrepp för negativ särbehandling och därmed kränkning av individer eller kategorier av individer, utifrån olika grunder, som ålder, kön, social status, religion, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk eller nationell bakgrund. Trakasserier Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna ovan. Mobbning Mobbning förutsätter att den som utsätts, systematiskt kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt så att en som mobbas är i underläge. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en persons värdighet. Till exempel misshandel, ofredande, olaga hot. Tecken på att någon känner sig kränkt kan vara ovilja att gå till skolan, ont i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är i skolan eller verkar ledsen och nedstämd. En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. TILL DIG SOM ELEV Vi önskar att du ska trivas i skolan och känna att du blir bemött på ett respektfullt och rättvist sätt i skolan. Det är en förutsättning för att du ska kunna få de kunskaper du behöver. Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller annan kränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för exempelvis din mentor, rektor, elevstödjare eller person ur Elevhälsoteamet. Detta gäller även om du känner till att någon annan blir utsatt. TILL DIG SOM FÖRÄLDER Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, vill vi att du kontaktar ditt barns mentor eller annan personal på skolan du känner förtroende för. Personer med extra ansvar i dessa frågor är personer ur Elevhälsoteamet och rektorerna. Vid upptäckt av (eller misstanke om) att ditt eget barn uppträtt illa eller kränkt/mobbat annan elev bör du agera. Markera starkt men red också ut anledningen till agerandet. Det kan ligga flera orsaker bakom ett uppförande som strider mot vår likabehandlingsplan. Grupptryck, konflikt, dålig självkänsla mm. Även i detta fall vill vi att du kontaktar skolan. Tillsammans kan vi stötta ditt barn för ett bättre agerande. 7

8 ATT UPPTÄCKA KRÄNKANDE BEHANDLING Alla elever har en mentor att vända sig till. Denne har ett särskilt ansvar för henne/honom. All personal har ansvar för att se och ingripa på ett tidigt stadium. Med kontinuerliga samtal mellan elever, föräldrar och personal om elevens skolsituation försöker vi tidigt upptäcka och identifiera brister i arbetsmiljön. I början av varje läsår görs en enkät bland eleverna på skolan som sen ligger till grund för den årliga likabehandlingsplanen. Den enkäten har också som syfte att tidigt upptäcka kränkningar. Skyddsombuden träffar elevskyddsombuden, en per klass, en gång per månad. Lärarrepresentant och elevstödjare träffar elevrådet varannan vecka. Rektor deltar minst en gång per termin. Vuxennärvaro på raster och lunchraster för att kunna observera stämningen i korridorer och utemiljö och öka möjligheten att upptäcka brister i miljön. RUTINER FÖR AKUTA INSATSER Det första som måste ske när någon i verksamheten får kännedom om att elev är utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling är att få kränkningarna att upphöra och förhindra att de återkommer. Agera omedelbart vid misstanke om kränkande Ansvar: Alla vuxna behandling. Genomföra enskilt samtal med den utsatte. Ansvar: Mentor/ Personal som upptäckt händelsen Genomföra enskilda samtal med den som utsätter Ansvar: Mentor till den och eventuella medlöpare. som utsätter/personal som upptäckt händelsen Informera inblandade elevers vårdnadshavare om Ansvar: Mentorer att skolan utreder uppgifter om kränkande behandling. Samtalen dokumenteras vid incidenter som är svår- Ansvar: Mentorer/ lösta och inte upphör direkt. Dessa rapporteras Personal som upptäckt snarast till rektor. händelsen Bedöma allvaret i kränkningen och besluta om Ansvar: Mentor/Rektor det är ett fall för Elevhälsoteamet. 8

9 All personal som är inblandad i incidenten bör snarast meddela mentor om vad som hänt och gjorts. Mentor tar sedan vid och fortsätter arbetet, följer upp och kontaktar vårdnadshavare. Beroende på hur grov incidenten är sker det fortsatta arbetet tillsammans med arbetslaget, med rektorerna och/eller med Elevhälsan. Våga vara vuxen! Vuxna på skolan måste vara konsekventa och agera beslutsamt! För att stoppa kränkande behandling kan det räcka med en kraftfull reaktion från vuxenvärlden som visar att den på inga villkor accepterar någon form av trakasserier eller annan kränkande behandling. Det råder nolltolerans mot kränkande handlingar. Om vi inte gör något är vi medskyldiga! ARBETSGÅNG VID MOBBNING AV ELEV Elev, personal eller vårdnadshavare uppger att mobbning förekommer, eller misstänker att det gör det. Informationen når mentor, personal, rektor eller person från Elevhälsan. Vem/vilka av aktörerna (mentor, personal, rektor eller person från Elevhälsan) som inledningsvis blir involverade i ärendet beror delvis på vem som först får informationen. Viktigt är dock att samtal förs med den utsatte omgående samt gör den insatt i kommande planer. Den utsatte ska känna att den kan påverka planerna helst vara delaktig. Viktigt att den utsatte känner sig bekväm med oss vuxna som jobbar med ärendet. (Om mentor reder ut det inträffade ska Elevhälsoteamet underrättas så att uppföljning också kan ske av någon i teamet.) Person/personer ur Elevhälsoteamet samtalar sedan med mobbaren/ mobbarna som har mentor eller annan person som den känner sig trygg med närvarande. Markerar ett felaktigt agerande! Lyssnar sedan också på hur den/de upplevt situationen. Elevhälsoteamet ansvarar för att ett möte med båda parter ordnas. Ett möte där båda parter känner sig så bekväma det bara är möjligt. Båda kan exempelvis ha sin mentor, elevstödjare eller annan vuxen de har förtroende för närvarande. När vi inte finner en förlåtande ångerfull inställning (inget vi kan tvinga fram) ska ändå en respekt för den utsatte utlovas samt att mobbningen upphör omedelbart. En plan görs upp för vidare kontakter och uppföljande samtal. Vårdnadshavare till båda parter informeras fortast möjligt. Samma dag! 9

10 Samtalen och åtgärderna följs upp, dokumenteras och utvärderas. Även om mobbningen upphört genomförs efter en tid ytterligare ett eller flera uppföljningssamtal av person ur Elevhälsoteamet, rektor eller mentor. Härefter avslutas ärendet. Vårdnadshavare informeras. Om mobbningen fortsätter: Elevhälsoteamet ansvarar för att det genomförs ett möte med de som utsätter och dess vårdnadshavare. Plan för det enskilda fallet upprättas med beslut om lämpliga åtgärder för ärendet. Elevhälsoteamet ansvarar för att uppföljningssamtal hålls regelbundet. Om mobbningen ändå inte upphör: Hemmet kontaktas åter till den som utsätter om den Ansvar: Rektor, kränkande behandlingen fortsätter trots åtgärder Elevhälsoteam Möte med elev som utsätter och dess Ansvar: Rektor, vårdnadshavare då tidigare vidtagna åtgärderna inte Elevhälsoteam räckt. Information till den utsatte med vårdnadshavare sker. Ansvar: Rektor, Elevhälsoteam Dokumentation sker kontinuerligt och sparas hos rektor. Ansvar: Rektor, Personal Ta kontakt med socialtjänst och/eller polis. Ansvar: Rektor OBSERVERA ATT Polisanmälan kan göras i vilket skede som helst och anmälan görs av rektor eller av person som fått uppgiften delegerad till sig. 10

11 KRÄNKNING AV ELEV - PERSONAL (Ärenden dokumenteras) Elev som kränkts av personal: Om personal misstänks för kränkning av elev ska rektor ansvara för utredning och nödvändiga åtgärder. Personal som kränkts av elev: Den vuxne som bevittnat alternativt blivit utsatt för händelsen tillrättavisar omedelbart eleven. Vid upprepat beteende eller grova glåpord kontaktas elevens mentor som meddelar vårdnadshavare. Dokumentation görs. Om kränkningen inte upphör övertar rektor/elevhälsoteamet ärendet. Personal som hotas eller utsätts för våld: Rektor kontaktas och tar omedelbart tag i händelsen. Hemmet informeras. Vid grövre fall kallar rektor vårdnadshavare till skolan. Rektor avgör också om händelsen ska polisanmälas. Händelsen anmäls till skyddsombudet på skolan. Personal som kränkts av personal: Rektor ansvarar för utredning och nödvändiga åtgärder. FÖREBYGGANDE ARBETE Elever (Mentorer ansvarar för alla punkter utom sista) Trygghets- och värderingsövningar i klassen görs återkommande. Den årliga likabehandlingsplanen förankras bland eleverna genom ett aktivt arbetande med den och med diskrimineringsgrunderna. Ett pass då planen är färdig och sedan uppföljning 2-3 gånger under läsåret. Ett av passen kan med fördel vara ett grupparbete kring olika områden i den årliga likabehandlingsplanen. Redovisas muntligt. Reflektera sedan kring de slutsatser eleverna själva gjort. Pass kring träning av social kompetens, gruppdynamik, kamratskap och empati genomförs i förebyggande syfte. Exempelvis med innehåll som: lärakänna-övningar, värderingsövningar kring socialt samspel, lyfta fram exempel på kränkningar, samtala kring vardagshändelser, attityder och förhållningssätt, samtala kring gemensamma rubriker för alla klasser, samtala utifrån elevernas frågeställningar utan pekpinnar. Till dessa pass kan pedagog på Elevhälsan ta fram material och till viss del delta vid genomförandet efter önskemål. Tillsammans med eleverna fundera över vad vi behöver jobba med och tränas i för att förebygga och/eller komma till rätta med olika former av trakasserier. 11

12 Tillsammans med eleverna fundera över vad vi behöver jobba med för att öka trivsel och trygghet. Alla vuxna följer (tillsammans med eleverna) upp att förväntansdokumentet (trivselregler) fungerar och följs. Personal Likabehandlingsplanen förankras hos all personal. Reflektioner (och värderingsövningar), utifrån diskrimineringsgrunderna, kring att aktivt ta avstånd från all kränkande behandling. Gemensamt reflektera kring olika konkreta aktuella fall av kränkning. Återkommande elevvård i arbetslagen för att komma till rätta med ev problem. Klasskonferenser genomförs 1 gång/termin med mentorer, rektor och Elevhälsa. Allmän samlad information ges vid behov till all personal på skolan, då vi behöver ge extra aktivt stöd till enskilda elever/elevgrupper. Då de direkta insatserna inte räcker och då uppföljningar på ett djupare plan behövs, involveras rektorer och/eller Elevhälsoteamet. Vårdnadshavare Informeras på föräldramöten om arbetet med likabehandlingsplanen. Reflektioner och synpunkter tas emot och lämnas till rektorerna. Föräldramöten kring allmänna frågor om att vara tonårsförälder kan ordnas efter önskemål. Möten där föräldrar tillsammans värderar och reflekterar utifrån fiktiva frågeställningar gällande trakasserier och trygghet. Vårdnadshavare uppmanas att kontakta skolan vid minsta misstanke om kränkande behandling. ELEVHÄLSANS DEL I ARBETET MED LIKABEHANDLINGSPLANEN Gör större utredningar. Kan vid behov stötta mentorer i det förebyggande arbetet. Kan vid behov stötta personal vid konfliktlösning. Tar vid då ärendet är extra svårlöst, intensivt och/eller infekterat. Leder vid behov fallet vidare till annan aktör, myndighet m.m. Samarbetar med elevstödjare på skolan, förebyggande och med enskilda fall. Samarbetar med närpolisen i förebyggande syfte. Har vid enskilda fall nära kontakt med såväl elev och målsman som med mentor/personal som berörs. 12

13 ÅRLIG KARTLÄGGNING En trivsel- och trygghetsenkät (psykosocial) görs bland eleverna och av föräldrarna i början av läsåret. Denna kartläggning blir grund för läsårets likabehandlingsplan. Observationer som ger kunskap om det sociala spelet i exempelvis klassrum, korridorer, matsal och raster görs av varje enskild personal och då inte minst elevstödjarna. En analys av skolans behov görs utifrån kartläggning och vidare formas konkreta åtgärder som Petreskolan avser att följa under det kommande läsåret. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts (efter en utvärdering sent på vårterminen) tas in i efterföljande årsplan. DELAKTIGHET OCH SAMARBETE Elever, föräldrar och personal får samtliga möjlighet att svara på enkäten. Tanken är att alla sedan ska göras delaktiga i arbetets gång med den årliga likabehandlingsplanen genom att den går på remiss till de berörda grupperna. Som minst ska den dock varit på remiss till representanter från elever (elevrådet), vårdnadshavare och personal. Varje läsårsstart aktualiserar rektor arbetet med likabehandlingsplanen för personal. Eleverna görs delaktiga genom sina mentorer, och vårdnadshavarna får ett exemplar av den årliga likabehandlingsplanen när den är färdig. Information utgår också om denna generella plan och att den finns tillgänglig på skolans expedition. Den generella likabehandlingsplanen samt den årliga ligger på skolans hemsida under fliken handlingsplaner. Personal och elevskyddsombud/elevråd är delaktiga vid upprättande och revidering av likabehandlingsplaner. Vid slutet av varje termin görs en utvärdering på organisationsnivå. Vi funderar på vad vi kan lära oss av det gångna årets arbete med likabehandlingsplanen på Petreskolan; vilka faktorer på organisations-, grupp- och individnivå som kan ha påverkat uppkomsten av kränkningarna. Vid utvärderingen på vårterminen svarar eleverna på enkätfrågor och reflektion förs i föräldrarådet. REKTORER Rektorer ska främst få kännedom om grövre incidenter och händelser genom information av mentor/personal. De i första hand beslutar om åtgärder och återkommer till mentor/personal. Illustration över elevärendegång sitter som bilaga sist i denna generella plan. 13

14 ELEVHÄLSOTEAMET Elevhälsoteamet träffas varje onsdag Lise-Lotte Staaf -rektor, Petreskolan år 7 och år 9 Tommy Hellström -rektor, Petreskolan år 6 och år 8 Ingmarie Rönn - enhetschef Elevhälsan och skolsköterska Lisa Hansson Bengtsson - skolkurator Riitta Högnelid - - skolsköterska Veronica Kargl -specialpedagog, pedagogiska tester/utredningar mm Inga-Lill Westling -pedagog på Elevhälsan/Bron, prevention, ledarskap, coach Punkter på mötet med Elevhälsoteamet (bl.a.): -Rektorerna kan lyfta ärenden de fått (underlag av pedagog/mentor) om elev som inte når målen, inte mår bra eller överlag inte får skoldagen att fungera mm. -Specialpedagog kan lyfta ärenden som gäller elev/elever med svårigheter att nå de pedagogiska målen. -Skolsköterska och/eller skolkurator kan lyfta ärenden som handlar om enskild elev. -Övergripande ärenden gällande planering av förebyggande arbete på skolan av pedagog med prevention som ansvarsområde. -Planering av konflikthantering gällande elever/elevgrupper. -Akut uppkommen händelse kan göra att teamet ses omgående (fortast möjligt). LITTERATUR OCH MATERIAL (Finns att låna hos pedagog på Elevhälsan) MATERIAL Re*agera mot kränkningar i skolan Material från Barn & elevskyddslagen - mot diskriminering, trakasserier & annan kränkande behandling. Kan med fördel användas i klass då man implementerar likabehandlingslagen bland elever. Respekt En serietidning att använda då man tillsammans med klassen talar om diskrimineringsgrunderna. Mobbning, diskriminering och kränkningar. (Beställd 17/10-11) Arbeta med skolans värdegrund. (Beställd 17/10-11) Röster från den mångkulturella skolan. (Beställd 17/10-11) Folkmord inget nytt i historien. (Beställd 17/10-11) Utveckla social kompetens. (Beställd 17/10-11) Metodpärm - Värdegrundscase. (Beställd 17/10-11) 14

15 Tyck till. Spel med som ger många skratt. Slutreflektionen brukar bli att man väljer och själv blir vald både vad det gäller vänskap och kärlek. Bygga värdegrund. Stort material som kräver sin tid. Delar kan dock användas för mindre pass. Mappar - Gul, röd och grön Mapparna innehåller lektionsförslag till pass med träning av socialt samspel. EQ-verkstan Pärm med förslag till pass för träning av socialt samspel. Upp till år 6. Gruppsamtal i ring (Steinberg) Lättanvänt arbetsmaterial. Upp till år 6. Två par ögon Berättelser ur två perspektiv. (Mycket bra material). Social plan för ett läsår Pärm med förslag till direkta övningar att använda till pass med träning av socialt samspel. On Line-pärmar Fyra pärmar med förslag på övningar att använda ämnesintegrerat. (120 lektioner) Bella - Grus och Glitter En tjejsnack-bok med arbetsmaterial. Att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet i skolan Bra material kring dessa frågor. Två par ögon Värderingsövningar Skräddarsydd planering görs efter behov till klasser efter önskemål av mentor. (Pedagog på Elevhälsan) LITTERATUR Diskrimineringslagen Skolverkets allmänna råd om likabehandling. För trygghet, ansvar och respekt i skolan Information från Barn och elevombudet. Tre bra föräldramöten Bra idéer till interaktiva föräldramöten. Allmänna råd och kommentarer För arbetet med att främja likabehandling. Skollagen (2010:800). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet

16 Elevärendegång Lärare och/eller mentor Elev ELEV BEFARAS EJ NÅ KUNSKAPSKRAVEN ELLER UPPVISAR ANDRA SVÅRIGHETER Förälder Annan Personal Informerar Rektor beslutar om utredning Konsultation EHT Konsultation elevhälsan, specialped/ lärare Utredning av mentor/lärare Utredning visar på om behov av stöd föreligger eller ej Behov föreligger Behov föreligger ej Rektor beslutar om åtgärdsprogram: Vilka är behoven? Hur tillgodose behoven? Hur följa upp och utvärdera? Rektor beslutar att inte upprätta åtgärdsprogram 16

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Trygghetsplan. Alsalamskolan i Örebro. Främjande förebyggande åtgärdande Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro

Trygghetsplan. Alsalamskolan i Örebro. Främjande förebyggande åtgärdande Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro Trygghetsplan Främjande förebyggande åtgärdande Alsalamskolan i Örebro 2016-2017 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2016 Alsalamskolan i Örebro Trygghetsplan 2016-2017 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN Behandla andra som du själv vill bli behandlad Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN 2016 Behandla andra som du själv vill bli behandlad Postadress: Knivsta kommun, Segerstaskolan 741 75 KNIVSTA Besöksadress:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Gläntans förskola 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Gläntans förskola 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gläntans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan 5 6 Utvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Rektor, Hagaskolan Dals Ed LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Rektor, Hagaskolan Dals Ed LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 1 BAKGRUND Syfte Alla elever har samma rättigheter och skyldigheter flickor som pojkar och oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Enligt Diskrimineringslagen 2008:567 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Barnkonventionen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

TIERPS KOMMUN 2008-04-23 Rektorsområde 4 2009-08-25 2010-05-11 2010-05-17. Likabehandlingsplan

TIERPS KOMMUN 2008-04-23 Rektorsområde 4 2009-08-25 2010-05-11 2010-05-17. Likabehandlingsplan TIERPS KOMMUN 2008-04-23 Rektorsområde 4 2009-08-25 2010-05-11 2010-05-17 Likabehandlingsplan Innehållsförteckning Inledning 1 Målsättning med arbetet mot kränkningar 2 Vad är kränkande behandling 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Ledstjärnorna för LRKs värdegrund. Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke. Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete

Ledstjärnorna för LRKs värdegrund. Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke. Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete LURBO RIDKLUBBS LIKABEHANDLINGSPLAN Datum 20161103 1 (9) Ledstjärnorna för LRKs värdegrund Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete LRK

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller fritidshemmet Stinsen under läsåret 2009-2010 Så som du själv vill att andra ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Gäller för lå 07/08

Likabehandlingsplan Gäller för lå 07/08 Likabehandlingsplan 2007-06-29 Gäller för lå 07/08 1 Grevhagsskolans vision och värdegrund Likabehandlingsplan Vi vill känna trygghet och livsglädje, visa medmänsklighet och vetgirighet, därför ställer

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 20131101-20141031 Stockslycke förskola avdelning Månskenet 1 Innehåll Inledning 2 Mål 2 Syfte 2 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Brunna förskola Läsåret 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlshamns kommun Hällaryd-/Sternöenheten Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hällaryds skola och fritidshem Läsåret 2017-18 Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Björka förskola 2011/2012

LIKABEHANDLINGSPLAN. Björka förskola 2011/2012 LIKABEHANDLINGSPLAN Björka förskola 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning syfte Sid. 3 Utdrag ur våra styrdokument sid. 4 Diskrimineringsgrunderna sid. 4 Vision och prioriterat mål sid. 5 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad Likabehandlingsplan Verksamhetsåret 2012 Senast reviderad 2012-04-02 LIKABEHANDLINGSPLAN Innehåll: 1. INLEDNING Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Likabehandlingsplan Gredelby Förskola Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande

Likabehandlingsplan Gredelby Förskola Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande Likabehandlingsplan Gredelby Förskola 2014-2015 Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. BAKGRUND Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011 Hagaströms skolas Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleklass årskurs 6 2010/2011 På vår skola arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan Ålands förskola

Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan reviderad 201010-25 1 Policy och vision... 2 2 Definitioner och lagens omfattning... 2 3 Förebygga... 3 3.1 Upptäcka... 3 3.2 Utreda och åtgärda...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer