PETRESKOLAN Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN"

Transkript

1 PETRESKOLAN Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1

2 Ansvariga för planen: Elevhälsan: Lise-Lotte Staaf, rektor Ingmarie Rönn, chef skolhälsovården Riitta Högnelid, skolsköterska Tommy Hellström, rektor Börje Bertilsson, skolpsykolog Inga-Lill Westling, pedagog/prevention/ledarskap Lisa Hansson, Skolkurator Den generella likabehandlingsplanen Denna plan beskriver en bakgrund till den årliga likabehandlingsplanen på skolan. Detaljerad om varför man ska ha en plan, arbetsgång vid elevärenden, förebyggande del, mål att uppnå och mål att sträva mot samt ansvarsfördelning LAGEN Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft 1 augusti 2010 och tillämpas från och med 1 juli I denna lag står att skolan ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. I skollagen står också de aktiva åtgärder som skolan bör ha för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. I detta kapitel finns bland annat rubriker som målinriktat arbete, förebyggande arbete, plan mot kränkande behandling och skyldigheter att anmäla och utreda. Bestämmelser om förbud mot diskriminering i skolan finns i diskrimineringslagen (2008:567), en lag som gäller alla verksamheter i vårt land. Lagen innebär att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, ålder, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds. Lagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd mot all kränkande behandling. Varje år ska skolan utarbeta en plan över sina åtgärder för att främja likabehandling av barn och elever. Den utgör en specifik redovisning av skolans behov utifrån aktuell kartläggning. Vite kan utdömas om skolan inte kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag. Denna generella plan och den årliga likabehandlingsplanen är en samordning med tidigare mobbingplan. 2

3 VISION Vi eftersträvar en skola där alla kan känna sig trygga och där alla känner att de kan utvecklas. Vi vill verka för ett förbättrat studieresultat samt stärka elevernas entreprenörsanda och på ett medvetet sätt arbeta med jämställdhet i undervisningen. Vi vill också ge eleverna ett ökat inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet. Vi vill även medvetandegöra eleverna om värdet av ett demokratiskt förhållningssätt och rättigheten till inflytande. Vi vill samordna lärande, värdegrund och hälsa för att utveckla en bra skola med ett gott skolklimat. VÄRDEGRUND Ur Läroplanen för grundskolan 2011: Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. PETRESKOLANS VÄRDERINGAR Alla ska ha möjlighet att lära sig så mycket som möjligt varje skoldag och se fram emot nästa skoldag. Du är i skolan för att lära dig så mycket som möjligt. Genom att du alltid försöker ditt bästa, både i skolarbetet och i arbetet med läxor, kommer du att ha stora möjligheter att lyckas. För att lyckas och därmed så småningom få större möjlighet att välja den utbildning som du helst önskar krävs att du arbetar och går in för ditt skolarbete. Det är särskilt viktigt att du satsar mycket på att utveckla det svenska språket. Därför är det bra att du läser och skriver mycket. För att du och dina klasskamrater ska lyckas i skolarbetet krävs det att du hjälper till att skapa arbetsro. Det gör du genom att utnyttja all tid i skolan till att arbeta koncentrerat med de olika uppgifter som möter dig. Arbetsro skapas i en lugn och trivsam arbetsmiljö. Därför är det speciellt viktigt att du inte stör dina kamrater. Lika viktigt är det att du alltid använder ett vårdat språk. För att alla elever vid Petreskolan ska lyckas, är varje elevs sätt att vara betydelsefullt. Du kan, genom att vara en god kamrat och ett gott föredöme, se till att sprida arbetsglädje och därmed bättre resultat i arbetet, både för dig själv och dina klasskamrater. 3

4 Därför bör du: alltid försöka göra ditt bästa i skolan sköta dina läxor vara en god kamrat använda ett vårdat språk ge dina klasskamrater arbetsro lyssna på de vuxna i skolan komma i tid till lektionerna FRAMTAGANDE Pedagog med ansvarsområde trivsel och trygghet från Elevhälsan har tillsammans med skolpsykolog arbetat fram denna generella plan i samråd med rektorer och enhetschef på Elevhälsan. Denna plan samt den årliga likabehandlingsplanen har varit ute på remiss till representanter från elevråd och arbetslagsledare samt diskuterats i Elevhälsoteamet. Framkomna synpunkter har reviderats innan tryck. UTVÄRDERING Planen utvärderas i slutet av läsåret av främst eleverna men också av personal. Eleverna svarar på en enkät enskilt samt diskuterar också den årliga planen på klassråd och på elevrådsmöten. Vårdnadshavare lämnar sina synpunkter genom föräldrarådet eller enskilt till personal på skolan. Indikationer om likabehandlingsläget på Petreskolan får man också genom återkommande reflektioner av personal i vardagen kring vårt sociala klimat. Elevstödjarnas upplevelse av detta klimat under raster är av stor vikt. KOMPETENSUTVECKLING Kompetensutveckling av personal sker kontinuerligt. ANSVAR Det yttersta ansvaret för att skolan följer likabehandlingsplanen, den årliga och den generella, mot kränkande behandling finns hos rektor. Det operativa ansvaret för att genomföra de åtgärder som beskrivs i planen finns däremot hos varje mentor och pedagog. Alla som är verksamma inom Petreskolan har skyldighet att följa likabehandlingsplanen och verka för målsättningarna i den. Rektor Ansvarar för att: 1. Information om Petreskolans likabehandlingsplan finns på skolans hemsida och den årliga planen ges dessutom ut i tryckt version till eleverna med vårdnadshavare. 2. Lärare och annan personal inom Petreskolan känner till innehållet i skolans likabehandlingsplan och de rutiner som gäller vid uppkomst av diskriminering, trakasserier och/eller mobbning. 4

5 3. Nyanställd personal känner till diskrimineringslagen och dess tillämpning samt innehållet i Petreskolans likabehandlingsplan. 4. Nyanställd personal får kännedom om de rutiner som gäller vid uppkomst av diskriminering, trakasserier och/eller mobbning. 5. En likabehandlingsplan tas årligen fram. 6. Följa upp och utvärdera likabehandlingsplanen. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER PÅ PETRESKOLAN Du har rätt att känna dig säker och trygg. Du är också skyldig att medverka till att andra känner sig säkra och trygga. Du har rätt att bli respekterad som den du är. Du är också skyldig att respektera andra och visa hänsyn. Du har rätt att bli sedd och lyssnad på. Du är också skyldig att se och lyssna på andra. Du har rätt till kunskaper och färdigheter. Du är också skyldig att ta ansvar för ditt arbete och uppförande. Du har rätt att få vara med och ta ansvar och påverka ditt eget lärande och miljön på skolan. Du är också skyldig att engagera dig, komma med förslag och respektera det som vi gemensamt bestämmer. Du har rätt att få vistas i en trivsam och trygg skolmiljö. Du är också skyldig att hålla rent och snyggt omkring dig och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar. DEFINITION AV LIKABEHANDLING Vår målsättning är att uppnå alla barns och elevers trygghet i skolan. I vår verksamhet skall ingen, vare sig elev eller personal, utsättas för diskriminering eller andra former av kränkande behandling. Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, främja likabehandling, aktivt motverka diskriminering av individer och grupper samt verka för att kränkningar inte ska förekomma. De vuxna skall reagera vid varje form av kränkande behandling. Mål Vi vill uppnå målen i likabehandlingsplanen genom att: främja jämställdhet mellan könen aktivt motverka alla former av rasistiska beteenden och diskrimineringar motverka alla former av negativ särbehandling 5

6 ingen utsätts för kränkande behandling alla känner att de blir respekterade och lyssnade på barn och elever vet vem de kan vända sig till när likabehandlingsplanen inte följs alla vuxna på skolan medvetet och aktivt arbetar för att likabehandlingsplanen följs ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder information om likabehandlingsplanen och dess betydelse ges till elever, föräldrar samt ny personal Vi vill vidare att var och en ska utveckla en god självkänsla och empatisk förmåga respektera andra människors egenvärde ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling utveckla sin förmåga att göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter visa respekt och omsorg om närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv Hur vi ska närma oss målen beskrivs också i den årliga likabehandlingsplanen. Den arbetas fram efter kartläggning i början av oktober varje läsår. Förhållningssätt Grunden i vårt förhållningssätt är att vi genom ett förstående, öppet och varmt sätt arbetar för och underhåller goda relationer mellan alla individer. DEFINITION AV KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Det är eleven/personen som avgör om handlingen känns kränkande. Kränkningar kan vara: fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar, nyp, fasthållning, snöbollskastning, tvångsdusch, gömma kläder och väska ) verbala (t.ex. att bli hotad eller hånad, viskningar, retsamhet och språklig kränkning. Anmärkning på kläder, frisyr, vad den utsatte gör eller säger ) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, minspel, suckar, grimaser, viskningar, åtbörder, menande blickar, gester, uteslutning, tystnad ) text och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms) 6

7 OLIKA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING Diskriminering Diskrimineringsbegreppet är ett övergripande begrepp för negativ särbehandling och därmed kränkning av individer eller kategorier av individer, utifrån olika grunder, som ålder, kön, social status, religion, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk eller nationell bakgrund. Trakasserier Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna ovan. Mobbning Mobbning förutsätter att den som utsätts, systematiskt kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt så att en som mobbas är i underläge. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en persons värdighet. Till exempel misshandel, ofredande, olaga hot. Tecken på att någon känner sig kränkt kan vara ovilja att gå till skolan, ont i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är i skolan eller verkar ledsen och nedstämd. En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. TILL DIG SOM ELEV Vi önskar att du ska trivas i skolan och känna att du blir bemött på ett respektfullt och rättvist sätt i skolan. Det är en förutsättning för att du ska kunna få de kunskaper du behöver. Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller annan kränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för exempelvis din mentor, rektor, elevstödjare eller person ur Elevhälsoteamet. Detta gäller även om du känner till att någon annan blir utsatt. TILL DIG SOM FÖRÄLDER Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, vill vi att du kontaktar ditt barns mentor eller annan personal på skolan du känner förtroende för. Personer med extra ansvar i dessa frågor är personer ur Elevhälsoteamet och rektorerna. Vid upptäckt av (eller misstanke om) att ditt eget barn uppträtt illa eller kränkt/mobbat annan elev bör du agera. Markera starkt men red också ut anledningen till agerandet. Det kan ligga flera orsaker bakom ett uppförande som strider mot vår likabehandlingsplan. Grupptryck, konflikt, dålig självkänsla mm. Även i detta fall vill vi att du kontaktar skolan. Tillsammans kan vi stötta ditt barn för ett bättre agerande. 7

8 ATT UPPTÄCKA KRÄNKANDE BEHANDLING Alla elever har en mentor att vända sig till. Denne har ett särskilt ansvar för henne/honom. All personal har ansvar för att se och ingripa på ett tidigt stadium. Med kontinuerliga samtal mellan elever, föräldrar och personal om elevens skolsituation försöker vi tidigt upptäcka och identifiera brister i arbetsmiljön. I början av varje läsår görs en enkät bland eleverna på skolan som sen ligger till grund för den årliga likabehandlingsplanen. Den enkäten har också som syfte att tidigt upptäcka kränkningar. Skyddsombuden träffar elevskyddsombuden, en per klass, en gång per månad. Lärarrepresentant och elevstödjare träffar elevrådet varannan vecka. Rektor deltar minst en gång per termin. Vuxennärvaro på raster och lunchraster för att kunna observera stämningen i korridorer och utemiljö och öka möjligheten att upptäcka brister i miljön. RUTINER FÖR AKUTA INSATSER Det första som måste ske när någon i verksamheten får kännedom om att elev är utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling är att få kränkningarna att upphöra och förhindra att de återkommer. Agera omedelbart vid misstanke om kränkande Ansvar: Alla vuxna behandling. Genomföra enskilt samtal med den utsatte. Ansvar: Mentor/ Personal som upptäckt händelsen Genomföra enskilda samtal med den som utsätter Ansvar: Mentor till den och eventuella medlöpare. som utsätter/personal som upptäckt händelsen Informera inblandade elevers vårdnadshavare om Ansvar: Mentorer att skolan utreder uppgifter om kränkande behandling. Samtalen dokumenteras vid incidenter som är svår- Ansvar: Mentorer/ lösta och inte upphör direkt. Dessa rapporteras Personal som upptäckt snarast till rektor. händelsen Bedöma allvaret i kränkningen och besluta om Ansvar: Mentor/Rektor det är ett fall för Elevhälsoteamet. 8

9 All personal som är inblandad i incidenten bör snarast meddela mentor om vad som hänt och gjorts. Mentor tar sedan vid och fortsätter arbetet, följer upp och kontaktar vårdnadshavare. Beroende på hur grov incidenten är sker det fortsatta arbetet tillsammans med arbetslaget, med rektorerna och/eller med Elevhälsan. Våga vara vuxen! Vuxna på skolan måste vara konsekventa och agera beslutsamt! För att stoppa kränkande behandling kan det räcka med en kraftfull reaktion från vuxenvärlden som visar att den på inga villkor accepterar någon form av trakasserier eller annan kränkande behandling. Det råder nolltolerans mot kränkande handlingar. Om vi inte gör något är vi medskyldiga! ARBETSGÅNG VID MOBBNING AV ELEV Elev, personal eller vårdnadshavare uppger att mobbning förekommer, eller misstänker att det gör det. Informationen når mentor, personal, rektor eller person från Elevhälsan. Vem/vilka av aktörerna (mentor, personal, rektor eller person från Elevhälsan) som inledningsvis blir involverade i ärendet beror delvis på vem som först får informationen. Viktigt är dock att samtal förs med den utsatte omgående samt gör den insatt i kommande planer. Den utsatte ska känna att den kan påverka planerna helst vara delaktig. Viktigt att den utsatte känner sig bekväm med oss vuxna som jobbar med ärendet. (Om mentor reder ut det inträffade ska Elevhälsoteamet underrättas så att uppföljning också kan ske av någon i teamet.) Person/personer ur Elevhälsoteamet samtalar sedan med mobbaren/ mobbarna som har mentor eller annan person som den känner sig trygg med närvarande. Markerar ett felaktigt agerande! Lyssnar sedan också på hur den/de upplevt situationen. Elevhälsoteamet ansvarar för att ett möte med båda parter ordnas. Ett möte där båda parter känner sig så bekväma det bara är möjligt. Båda kan exempelvis ha sin mentor, elevstödjare eller annan vuxen de har förtroende för närvarande. När vi inte finner en förlåtande ångerfull inställning (inget vi kan tvinga fram) ska ändå en respekt för den utsatte utlovas samt att mobbningen upphör omedelbart. En plan görs upp för vidare kontakter och uppföljande samtal. Vårdnadshavare till båda parter informeras fortast möjligt. Samma dag! 9

10 Samtalen och åtgärderna följs upp, dokumenteras och utvärderas. Även om mobbningen upphört genomförs efter en tid ytterligare ett eller flera uppföljningssamtal av person ur Elevhälsoteamet, rektor eller mentor. Härefter avslutas ärendet. Vårdnadshavare informeras. Om mobbningen fortsätter: Elevhälsoteamet ansvarar för att det genomförs ett möte med de som utsätter och dess vårdnadshavare. Plan för det enskilda fallet upprättas med beslut om lämpliga åtgärder för ärendet. Elevhälsoteamet ansvarar för att uppföljningssamtal hålls regelbundet. Om mobbningen ändå inte upphör: Hemmet kontaktas åter till den som utsätter om den Ansvar: Rektor, kränkande behandlingen fortsätter trots åtgärder Elevhälsoteam Möte med elev som utsätter och dess Ansvar: Rektor, vårdnadshavare då tidigare vidtagna åtgärderna inte Elevhälsoteam räckt. Information till den utsatte med vårdnadshavare sker. Ansvar: Rektor, Elevhälsoteam Dokumentation sker kontinuerligt och sparas hos rektor. Ansvar: Rektor, Personal Ta kontakt med socialtjänst och/eller polis. Ansvar: Rektor OBSERVERA ATT Polisanmälan kan göras i vilket skede som helst och anmälan görs av rektor eller av person som fått uppgiften delegerad till sig. 10

11 KRÄNKNING AV ELEV - PERSONAL (Ärenden dokumenteras) Elev som kränkts av personal: Om personal misstänks för kränkning av elev ska rektor ansvara för utredning och nödvändiga åtgärder. Personal som kränkts av elev: Den vuxne som bevittnat alternativt blivit utsatt för händelsen tillrättavisar omedelbart eleven. Vid upprepat beteende eller grova glåpord kontaktas elevens mentor som meddelar vårdnadshavare. Dokumentation görs. Om kränkningen inte upphör övertar rektor/elevhälsoteamet ärendet. Personal som hotas eller utsätts för våld: Rektor kontaktas och tar omedelbart tag i händelsen. Hemmet informeras. Vid grövre fall kallar rektor vårdnadshavare till skolan. Rektor avgör också om händelsen ska polisanmälas. Händelsen anmäls till skyddsombudet på skolan. Personal som kränkts av personal: Rektor ansvarar för utredning och nödvändiga åtgärder. FÖREBYGGANDE ARBETE Elever (Mentorer ansvarar för alla punkter utom sista) Trygghets- och värderingsövningar i klassen görs återkommande. Den årliga likabehandlingsplanen förankras bland eleverna genom ett aktivt arbetande med den och med diskrimineringsgrunderna. Ett pass då planen är färdig och sedan uppföljning 2-3 gånger under läsåret. Ett av passen kan med fördel vara ett grupparbete kring olika områden i den årliga likabehandlingsplanen. Redovisas muntligt. Reflektera sedan kring de slutsatser eleverna själva gjort. Pass kring träning av social kompetens, gruppdynamik, kamratskap och empati genomförs i förebyggande syfte. Exempelvis med innehåll som: lärakänna-övningar, värderingsövningar kring socialt samspel, lyfta fram exempel på kränkningar, samtala kring vardagshändelser, attityder och förhållningssätt, samtala kring gemensamma rubriker för alla klasser, samtala utifrån elevernas frågeställningar utan pekpinnar. Till dessa pass kan pedagog på Elevhälsan ta fram material och till viss del delta vid genomförandet efter önskemål. Tillsammans med eleverna fundera över vad vi behöver jobba med och tränas i för att förebygga och/eller komma till rätta med olika former av trakasserier. 11

12 Tillsammans med eleverna fundera över vad vi behöver jobba med för att öka trivsel och trygghet. Alla vuxna följer (tillsammans med eleverna) upp att förväntansdokumentet (trivselregler) fungerar och följs. Personal Likabehandlingsplanen förankras hos all personal. Reflektioner (och värderingsövningar), utifrån diskrimineringsgrunderna, kring att aktivt ta avstånd från all kränkande behandling. Gemensamt reflektera kring olika konkreta aktuella fall av kränkning. Återkommande elevvård i arbetslagen för att komma till rätta med ev problem. Klasskonferenser genomförs 1 gång/termin med mentorer, rektor och Elevhälsa. Allmän samlad information ges vid behov till all personal på skolan, då vi behöver ge extra aktivt stöd till enskilda elever/elevgrupper. Då de direkta insatserna inte räcker och då uppföljningar på ett djupare plan behövs, involveras rektorer och/eller Elevhälsoteamet. Vårdnadshavare Informeras på föräldramöten om arbetet med likabehandlingsplanen. Reflektioner och synpunkter tas emot och lämnas till rektorerna. Föräldramöten kring allmänna frågor om att vara tonårsförälder kan ordnas efter önskemål. Möten där föräldrar tillsammans värderar och reflekterar utifrån fiktiva frågeställningar gällande trakasserier och trygghet. Vårdnadshavare uppmanas att kontakta skolan vid minsta misstanke om kränkande behandling. ELEVHÄLSANS DEL I ARBETET MED LIKABEHANDLINGSPLANEN Gör större utredningar. Kan vid behov stötta mentorer i det förebyggande arbetet. Kan vid behov stötta personal vid konfliktlösning. Tar vid då ärendet är extra svårlöst, intensivt och/eller infekterat. Leder vid behov fallet vidare till annan aktör, myndighet m.m. Samarbetar med elevstödjare på skolan, förebyggande och med enskilda fall. Samarbetar med närpolisen i förebyggande syfte. Har vid enskilda fall nära kontakt med såväl elev och målsman som med mentor/personal som berörs. 12

13 ÅRLIG KARTLÄGGNING En trivsel- och trygghetsenkät (psykosocial) görs bland eleverna och av föräldrarna i början av läsåret. Denna kartläggning blir grund för läsårets likabehandlingsplan. Observationer som ger kunskap om det sociala spelet i exempelvis klassrum, korridorer, matsal och raster görs av varje enskild personal och då inte minst elevstödjarna. En analys av skolans behov görs utifrån kartläggning och vidare formas konkreta åtgärder som Petreskolan avser att följa under det kommande läsåret. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts (efter en utvärdering sent på vårterminen) tas in i efterföljande årsplan. DELAKTIGHET OCH SAMARBETE Elever, föräldrar och personal får samtliga möjlighet att svara på enkäten. Tanken är att alla sedan ska göras delaktiga i arbetets gång med den årliga likabehandlingsplanen genom att den går på remiss till de berörda grupperna. Som minst ska den dock varit på remiss till representanter från elever (elevrådet), vårdnadshavare och personal. Varje läsårsstart aktualiserar rektor arbetet med likabehandlingsplanen för personal. Eleverna görs delaktiga genom sina mentorer, och vårdnadshavarna får ett exemplar av den årliga likabehandlingsplanen när den är färdig. Information utgår också om denna generella plan och att den finns tillgänglig på skolans expedition. Den generella likabehandlingsplanen samt den årliga ligger på skolans hemsida under fliken handlingsplaner. Personal och elevskyddsombud/elevråd är delaktiga vid upprättande och revidering av likabehandlingsplaner. Vid slutet av varje termin görs en utvärdering på organisationsnivå. Vi funderar på vad vi kan lära oss av det gångna årets arbete med likabehandlingsplanen på Petreskolan; vilka faktorer på organisations-, grupp- och individnivå som kan ha påverkat uppkomsten av kränkningarna. Vid utvärderingen på vårterminen svarar eleverna på enkätfrågor och reflektion förs i föräldrarådet. REKTORER Rektorer ska främst få kännedom om grövre incidenter och händelser genom information av mentor/personal. De i första hand beslutar om åtgärder och återkommer till mentor/personal. Illustration över elevärendegång sitter som bilaga sist i denna generella plan. 13

14 ELEVHÄLSOTEAMET Elevhälsoteamet träffas varje onsdag Lise-Lotte Staaf -rektor, Petreskolan år 7 och år 9 Tommy Hellström -rektor, Petreskolan år 6 och år 8 Ingmarie Rönn - enhetschef Elevhälsan och skolsköterska Lisa Hansson Bengtsson - skolkurator Riitta Högnelid - - skolsköterska Veronica Kargl -specialpedagog, pedagogiska tester/utredningar mm Inga-Lill Westling -pedagog på Elevhälsan/Bron, prevention, ledarskap, coach Punkter på mötet med Elevhälsoteamet (bl.a.): -Rektorerna kan lyfta ärenden de fått (underlag av pedagog/mentor) om elev som inte når målen, inte mår bra eller överlag inte får skoldagen att fungera mm. -Specialpedagog kan lyfta ärenden som gäller elev/elever med svårigheter att nå de pedagogiska målen. -Skolsköterska och/eller skolkurator kan lyfta ärenden som handlar om enskild elev. -Övergripande ärenden gällande planering av förebyggande arbete på skolan av pedagog med prevention som ansvarsområde. -Planering av konflikthantering gällande elever/elevgrupper. -Akut uppkommen händelse kan göra att teamet ses omgående (fortast möjligt). LITTERATUR OCH MATERIAL (Finns att låna hos pedagog på Elevhälsan) MATERIAL Re*agera mot kränkningar i skolan Material från Barn & elevskyddslagen - mot diskriminering, trakasserier & annan kränkande behandling. Kan med fördel användas i klass då man implementerar likabehandlingslagen bland elever. Respekt En serietidning att använda då man tillsammans med klassen talar om diskrimineringsgrunderna. Mobbning, diskriminering och kränkningar. (Beställd 17/10-11) Arbeta med skolans värdegrund. (Beställd 17/10-11) Röster från den mångkulturella skolan. (Beställd 17/10-11) Folkmord inget nytt i historien. (Beställd 17/10-11) Utveckla social kompetens. (Beställd 17/10-11) Metodpärm - Värdegrundscase. (Beställd 17/10-11) 14

15 Tyck till. Spel med som ger många skratt. Slutreflektionen brukar bli att man väljer och själv blir vald både vad det gäller vänskap och kärlek. Bygga värdegrund. Stort material som kräver sin tid. Delar kan dock användas för mindre pass. Mappar - Gul, röd och grön Mapparna innehåller lektionsförslag till pass med träning av socialt samspel. EQ-verkstan Pärm med förslag till pass för träning av socialt samspel. Upp till år 6. Gruppsamtal i ring (Steinberg) Lättanvänt arbetsmaterial. Upp till år 6. Två par ögon Berättelser ur två perspektiv. (Mycket bra material). Social plan för ett läsår Pärm med förslag till direkta övningar att använda till pass med träning av socialt samspel. On Line-pärmar Fyra pärmar med förslag på övningar att använda ämnesintegrerat. (120 lektioner) Bella - Grus och Glitter En tjejsnack-bok med arbetsmaterial. Att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet i skolan Bra material kring dessa frågor. Två par ögon Värderingsövningar Skräddarsydd planering görs efter behov till klasser efter önskemål av mentor. (Pedagog på Elevhälsan) LITTERATUR Diskrimineringslagen Skolverkets allmänna råd om likabehandling. För trygghet, ansvar och respekt i skolan Information från Barn och elevombudet. Tre bra föräldramöten Bra idéer till interaktiva föräldramöten. Allmänna råd och kommentarer För arbetet med att främja likabehandling. Skollagen (2010:800). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet

16 Elevärendegång Lärare och/eller mentor Elev ELEV BEFARAS EJ NÅ KUNSKAPSKRAVEN ELLER UPPVISAR ANDRA SVÅRIGHETER Förälder Annan Personal Informerar Rektor beslutar om utredning Konsultation EHT Konsultation elevhälsan, specialped/ lärare Utredning av mentor/lärare Utredning visar på om behov av stöd föreligger eller ej Behov föreligger Behov föreligger ej Rektor beslutar om åtgärdsprogram: Vilka är behoven? Hur tillgodose behoven? Hur följa upp och utvärdera? Rektor beslutar att inte upprätta åtgärdsprogram 16

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Värdegrund Lgr 11 3 Skollagen 3 Definition av likabehandling 4 Definition av kränkande behandling 4 Olika former av kränkningar 4 Rättigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 I skollagen står det att Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal i såväl skolan som förskola och fritids. Enligt den har

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Trygghetsplan läsåret 2014-2015

Trygghetsplan läsåret 2014-2015 HIMMETA/MUNKTORPSSKOLANS Trygghetsplan läsåret 2014-2015 Bilaga: Handlingsplan Cliff Andersson 2014 K ÖPINGS KOMMUN 2 Inledning Trygghetsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer